Pædagogiske læreplaner Januar Pædagogiske Læreplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner Januar Pædagogiske Læreplaner"

Transkript

1 Pædagogiske Læreplaner

2 Indledning Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i Siden er kommet Dagtilbudsloven, hvori de pædagogiske læreplaner er beskrevet i 8, som lyder: 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. I Aarhus Kommune arbejder vi med det Digitale Dialoghjul, der samtidig er omdrejningspunktet for de status- og udviklingssamtaler, som forældrene inviteres til undervejs i deres børns forløb i dagtilbuddet. Det Digitale Dialoghjul bygger på barnets udvikling i forhold til netop de seks læreplanstemaer. Vi har i Dagtilbuddet Møllevang vægtet en naturlig sammenhæng mellem indsatser, metoder og effekter i forhold til det enkelte barns udvikling, så derfor har vi fremstillet dagtilbuddets overordnede pædagogiske læreplan med afsæt i netop det Digitale Dialoghjul. De kommende siders beskrivelse af vores indsatser kan og skal ikke stå alene. Derfor er det op til den enkelte afdeling eller den specifikke børnegruppe at udfolde læreplanen i konkrete aktiviteter og forløb. Udgangspunktet vil her ofte være Børn og unges valg af metode til beskrivelse af indsatser nemlig en såkaldt ROYE-model. ROYE er en forkortelse af Ressourcer, Organisation, Ydelser og Effekt. I et evalueringsperspektiv bliver vores indsatser dermed evalueret på individniveau ved hver eneste forældresamtale. Dertil kommer, at hver enkelt afdeling forpligter sig til en samlet evaluering af indsatserne i det forgangne år. Denne evaluering sker inden for de første to måneder af hvert år, og efterfølgende lægges en beskrivelse af evalueringen på dagtilbuddets hjemmeside.

3 Alsidig personlig udvikling. Allerede fra fødslen er det lille barn er på vej til at udvikle en begyndende identitet. Det undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring det og viser, at det vil ses som det menneske, det er. Barnets kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når barnet bruger sin intuition, og handler i forskellige sammenhænge. Barnets alsidige personlige udvikling kan derfor betegnes som en dannelsesproces, Vi vil som personale i kraft af vores faglige indsigt understøtte denne dannelsesproces gennem sikring af, at barnet bliver mødt med omsorg, forståelse og udfordring. Når et barn er indskrevet i dagtilbuddet, vil vi indledningsvist arbejde for, at barnet skal føle sig trygt og derigennem udvikle tillid til os og stedet. Alle børn er forskellige, og vi bruger tid på at lære det at kende og finde ud af, hvad det er interesseret i. Vi voksne spiller en vigtig rolle i forhold til at lære børnene de normer og regler der gælder i børnehuset. Børnene lærer naturligvis også rigtigt meget af hinanden - ikke mindst koderne for, hvordan de leger. En god selvværdsfølelse er meget vigtig at have med sig i livet. At tro på sit eget værd, at kunne tåle nederlag, at kunne komme igen, at turde prøve noget nyt er nødvendigt at kunne i livet. Og grundstenene til en god selvværdsfølelse lægges i barndommen. De vigtigste elementer er, at barnet føler sig set og forstået af de vigtige voksne omkring det, og at de voksne bakker barnets initiativer op samt støtter det i at kunne selv. Vi vægter, at børnene gør flest mulige ting selv for blandt andet derigennem at udvikle selvstændighed. I vores daglige arbejde er vi langt størstedelen af tiden sammen med børnene. Vi er tilstede med vores personlige og faglige nærvær og omsorg. Vi lytter til børnene, vi taler med dem og befinder os i det hele taget meget på gulvet og tæt på dem. Vi tager os tid til at lytte og svare og beder andre børn vente, hvis de afbryder os. Vores tre læreplansmål og indikatorer for vuggestuebørnene er: At have indlevelse i andre o Smiler, når andre smiler o Trøster dem, som er kede af det og smiler, når andre er glade o Kalder på andre for, at de kan se, høre eller være med At handle selvstændigt o Uopfordret spørger til andre o Uopfordret udtrykker, hvad det vil og kan o Uopfordret hjælper og støtter andre

4 At være psykisk robust o Bevæger sig fra noget kendt til noget ukendt o Viser med krop og sprog, hvad det vil o Kan trøstes og falde til ro Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At have indlevelse i andre o Udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger o Udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre sin hjælp o Opfodrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab At tage vare på egen personlig integritet o Fortæller, hvad det vil være med til og ikke med til o Kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt o Argumenterer for at blive lyttet til og forstået At være psykisk robust o Viser mod ved at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter o Giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem o Håndterer andre børns udfordringer og afvisninger

5 Sociale kompetencer. Vi lægger i dagtilbuddet vægt på, at børnene omgås hinanden med respekt og ansvarlighed, Barnet skal øve sig i sociale kompetencer gennem kommunikationen og i samspillet med andre, og derigennem udvikler det hele tiden sine evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler. Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet. Det tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet. I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre, og barnet lærer at tage et socialt ansvar. For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter barnet sig både af kropssprog og det talte sprog. Og netop i de sociale sammenhænge skabes de sociale kompetencer, hvor barnet spejler sig i og efterligner andre samt modtager og giver respons i relationen til andre mennesker. Vi er mange børn og voksne samlet ét sted med den glæde og inspiration og de gnidninger og konflikter, som det medfører. Som vores vigtigste sociale adfærdsregel gælder stadig den gamle læresætning, vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. Bag dette ligger evnen til at leve sig ind i og forstå andre. Det er svært, når man bare er år, og så frygtelig gerne vil have den sidste kage på fadet, selvom der ikke er til de andre også. Vi voksne er rollemodeller for børnene, og vi bruger megen tid på at støtte den begyndende forståelse for eks. at kunne vente på tur eller i forhold til at hjælpe børnene med at få løst deres indbyrdes konflikter. Når børnene har konflikter indbyrdes, vil vores krav og forventninger til deres evne til selv at løse dem naturligvis afhænge af børnene alder og udvikling. Kravene vil være støt stigende i løbet af barnets tid i dagtilbuddet. Når vi hjælper med at løse konflikter, forsøger vi at få et overblik over konfliktens baggrund ved at lade alle parter fortælle deres version af problemet. Vi forsøger også at få børnene til at lytte til hinanden, og selv komme med bud på en løsning. På længere sigt skulle de gerne kunne selv uden en voksens vejledning. Når børnene opholder sig i deres vuggestue eller børnehave, er de her som individuelle personer med egne ønsker og krav, men de er også en del af en gruppe og et fællesskab. Det er en stor berigelse og tilfredsstillelse at være en del at et fællesskab. Her finder man venner, holder traditioner i hævd og har fælles oplevelser. Man har nogle at dele forventninger med og nogle at huske oplevelser sammen med - både de gode og de mindre gode. På den anden side er det også en indskrænkning at være sammen med andre. Man skal tage hensyn, vente på tur, dele med andre. Vi vil gerne tilgodese alle børn som enkeltpersoner og samtidig give alle en oplevelse af fællesskabet som noget yderst værdifuldt. Også her er vi rollemodeller som voksne. Som voksne må vi kunne bøje af, indgå kompromisser og andre gange sætte vores vilje igennem. Hver ting til sin tid. I grunden ikke så lidt at skulle mestre som menneske. I særdeleshed når men er et lille menneske på år.

6 Vi voksne skal evne at vise hensyn og forståelse for andre i vores daglige virke, så vi bliver ordentlige og tydelige modeller for børnene. Vores tre læreplansmål for vuggestuebørnene er: At etablere venskaber o Smiler ved synet af bestemte børn o Spørger bestemte børn, om de vil deltage o Hjælper, opsøger, roser, efterligner, trøster og taler om bestemte børn gentagne gange At indgå i fællesskabets sociale spilleregler o Udtrykker ønske om at være med i fællesskabet på trods af uenigheder o Overholder aftaler og regler i adfærd, leg og spil o Fortæller andre, hvad de må og ikke må At kommunikere med følelser o Fortæller, morer sig og udtrykker sin ked-af-det-hed, vrede eller angst med tale- og kropssprog o Giver respons på ængstelse og glæde o Viser insisterende, hvad det har lyst til Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At etablere og fastholde venskaber o Tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen o Fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ven o Hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber At indgå i samspil med andre o Snakker med andre om sine tanker og følelser o Lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler o Udtrykker tolerance og accept over for andre At handle i sociale fællesskaber o Samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromis o Fortæller om, at aftaler, regler i lege og spil skal overholdes og gør det selv o Forhindrer at andre udelukkes fra fællesskabet

7 Sprog. Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Sprog er talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse kan barnet udtrykke tanker og følelser og dels blive i stand til at forstå andre. Det udvikler og fastholder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi fødes med lyst og parathed til at kommunikere med andre mennesker. Vi taler med børnene og sætter ord på vores handlinger og beskriver, hvad vi ser og opfordrer børnene til at give svar, tale, lytte, stille spørgsmål og aktivt bruge sproget. Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser. Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde. Vi understøtter med ord og sætninger ved at gentage barnets ord og sætninger i vores svar. Vi understøtter og udvikler børnenes sproglige kreativitet vha: musik, rytme, sang, historie, rim og remser samt lege og lave sjov. Det er vigtigt at sætte ord på sine handlinger og de ting, som vi oplever med det enkelte barn. Vi opfordrer børene til at bruge sproget til at udtrykke ønsker og behov og fx bede om mere vand i stedet for bare at række glasset frem. Vi giver barnet forskellige oplevelser for at udvide dets begrebsverden. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer. Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser. Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde. Vores tre læreplansmål for vuggestuebørnene er: at barnet udvikle At etablere sproglig kontakt o Søger øjenkontakt og siger noget o Tager initiativ til at snakke med andre o Snakker til andre for at få dem til at se eller høre noget bestemt At kommunikere med sin omverden o Anvender og leger med lyde, ord og remser i samvær med andre o Giver respons på det, som andre siger og gør o Fortæller om sine oplevelser

8 At forstå sprogets regler o Siger sætninger med mindst 3 4 ord o Skriver sit navn leger, at det skriver o Bruger sproglige korrekte endelser Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At forstå og bruge sproget situations uafhængigt o Svarer meningsfuldt på spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvem og hvad o Genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted o Siger lange komplekse sætninger med fordi og som At kommunikere med sin omverden o Fortæller sine oplevelser sammenhængende o Håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget o Snakker om og kan benytte forskellige teknologier At eksperimentere med skriftsproget o Benytter ord, tal og bogstaver i leg o Tolker, hvad logoer og skilte symboliserer o Genkender de fleste bogstaver og skriver enkelte ord

9 Kulturelle udtryksformer. Kultur og kulturelle udtryksformer omfatter mange forskellige emner i en institutionshverdag. Det er både at få erfaringer med forskellige værksteds-materialer: papir, maling, perler, ler, stof, pinde, blade osv. Det er også at være en del af det fællesskab, der understøtter vores traditioner som eks. julefest, sommerfest, gamle regellege, fødselsdage, de sange vi synger til samling og meget mere. Børn skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskaber. De leger med lyde og bevægelser på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser. Børn hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som f.eks. hvordan er man venner og uvenner eller hvad er rigtigt og forkert. De lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer. Når børn møder voksenkulturen, dens udtryksformer og dens æstetik, bliver deres egne erfaringer udfordret, hvorved børnene inspireres og inddrages i samfundets kulturelle fællesskaber. Ture uden for børnehusets kendte rammer er et dejligt afbræk i hverdagen. Formålet med en tur kan variere meget, men uden for vuggestuen eller børnehaven kan børnene se og opleve noget nyt og anderledes. På den måde er tures oplevelser med til at nære legenes indhold. For et 0-2 års barn er det ikke ture langt væk, der er vigtige. En snegl på stien lige udenfor legepladsens låge kan være den oplevelse, som giver allermest udvikling og læring. For et 3-6 årigt barn kan der være et helt andet formål, eks. hvordan er de store kraner på havnen arbejder. Men ture kan også bruges som en ramme til at lære hinanden at kende i. Vores tre læreplansmål for vuggestuebørnene er: at At være kreativ o Eksperimenterer med materialer o Finder på nye og anderledes måder at lege, danse, synge og tegne på o Undersøger det, som er anderledes At være opmærksom på egen kultur o Leger med oplevelser fra de nære omgivelser o Klæder sig ud og leger at være en anden o Kigger fokuseret på andres påklædning, sprog og adfærd

10 At deltage i kulturelle fællesskaber o Er aktivt med krop og sprog i dramalege o Udvikler og fastholder regler sammen med andre i leg og spil o Deltager i sanglege og sange med mimik og fagter Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At være kreativ o Deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer o Fortæller om følelser og ideer, som udløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk o Former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser, klæder sig ud og kombinerer nogle af disse At forstå egen og andres kulturer o Leger rolle- og andre børnelege o Fortæller om forskellige kulturer og traditioner o Begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter

11 Natur og naturfænomener. Udeliv er et af vore foretrukne legerum. Det stimulerer barnets sanser, giver kendskab til natur og årstider og stiller ideelle betingelser til rådighed for motorisk udfoldelse og leg. Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er domineret af leg, kropslighed og sanselighed. Når barnet observerer og eksperimenterer i naturen får det nogle afgørende eksistentielle erfaringer om liv og død, og det får indsigt i menneskets afhængighed af naturen og dens skrøbelighed. Når barnet mærker de skiftende årstider gennem bl.a. observationer af dyr og planter, oplever barnet naturens cyklus. Barnet oplever naturens storhed, og hvordan naturen opretholder sig selv. Disse oplevelser skaber grundlag for barnets udvikling af æstetiske kompetencer. Vi har en intention om, at alle børn er ude at lege hver dag, men naturligt nok er betingelserne bedre om sommeren end i den kolde tid. Oftest foregår udelivet på vores egen legeplads og en gang imellem på ture i lokalområdet eller længere væk til skov og strand. Vi er ude på alle årstider og udnytter de muligheder de giver. Udendørs er der rig mulighed for påvirkning af alle sanser. Dette har vi tilgodeset mest muligt via indretningen af vores legepladser, og vi lægger vægt på at alle børn får de sansemæssige oplevelser, som de fire elementer jord, ild, vand og luft kan give. Vi laver bål, gynger, klatrer højt til vejrs, graver og laver mudder og leger med vand. Der er stor aktivitet på legepladsen. Mange børn bevæger sig meget og hurtigt, og mange bruger stemmens muligheder i legene. De taler, råber, griner og synger. Selvom der er mange børn samlet, er der oftest få konflikter. Der er plads til mange forskellige lege samtidig. Udeleg giver ofte mere åbenhed og fleksibilitet i legene. Vi ser børn lege sammen i nye konstellationer, og vi ser i højere grad at børnene leger på tværs af stuerne. Vores tre læreplansmål for vuggestuebørnene er: at At have glæde ved oplevelser i naturen o Løber, hopper, ler og snakker i og om naturen o Udtrykker begejstring ved at se og røre ved dyr, finde spor og bosteder for dyr o Bygger og leger med naturmaterialer At have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen o Kigger i bøger om dyr og planter og snakker om, hvad det ser o Viser med sin adfærd respekt for dyr og planter o Sætter navne eller begreber på nogle dyr, planter og naturfænomener

12 At være nysgerrig over for naturen og dens fænomener o Flytter ting i naturen og iagttager dyr og deres adfærd o Spørger til regn, sne, sol, måne Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At eksperimentere med naturens materialer o Afprøver og udvider sine grænser o Afprøver, hvad naturens materialer kan anvendes og holde til o Omtaler og benytter kategorier som vægt, form, længde og antal, når barnet undersøger og reflekterer over naturens materialer At have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser o Undersøger og spørger til dyrs og planters livsbetingelser o Fortæller om dyrs levesteder og levemåder o Fortæller om tegn på døgnets og årstidernes skiften At efterleve adfærdsreglerne i naturen o Rydder op, fjerner affald og passer på dyrs og planters liv og betingelser o Spørger til, hvad der er spiseligt, giftigt, sundt, usundt, i orden og ikke i orden o Tilpasser sin adfærd efter gældende regler og normer

13 Krop og bevægelse. Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles i takt med, at barnet er virksomt med sanser og motorik. Dette omhandler også det sanse- og bevægelsesmæssige område, hvorved barnet skaber grundlaget for at være sund og robust. Alle børn i dagtilbuddet bevæger sig mere eller mindre hver dag. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå sig selv og sin krop. Vi arbejder hele tiden for, at vores rammer appellerer og motiverer til krop og bevægelse. Indretningen skal gøre, at børnene har stor mulighed for at kunne bevæge sig. Det kan være at hoppe på madrasser, løbelege, bade og plaske i vand i baderummet, lege i puderummet, hoppe fra borde og stole. Arbejde på atelier, og hvor der er mulighed for fordybelse i mere fin motoriske aktiviteter. Bevægelse sker ikke kun indendørs. Der er også altid stor aktivitet udenfor. Børnene fordeler sig rundt på legepladsen, hvor der er mulighed for både fordybelse og fysisk aktivitet. Børnene bruger deres krop til at klatre, løbe, rutche, gynge, cykle, grave, sjippe, køre på rulleskøjter og meget andet. Børnene gentager, imiterer og spejler det, de ser vi voksne gør. Derfor er det vigtigt at vi voksne ser os selv som gode rollemodeller også i forhold til krop og bevægelse. Det sker ved at vi har fokus på egen kropslighed, at vi selv viser glæde ved at bevæge os, som f.eks. ved at hoppe i sjippetov, danse, rutche, lege fangeleg, gynge. Med andre ord, det er vigtigt at vi er aktive sammen med børnene, at vi er tydelige i vores kropssprog og samtidig giver børnene positiv feedback. For at have glæde ved krop og bevægelse skal barnet have den tid, der skal til for at udvikle sig. Det tager tid at lære selv at få tøj på, kravle op på en gynge m.m. Derudover er det også vigtigt at børnene får sat ord på deres handlinger, så de får en bevidsthed om deres forskellige kropsdele. Vores tre læreplansmål for vuggestuebørnene er: a At være selvhjulpen i hverdagen o Deltager i af- og påklædning o Viser interesse for personlig pleje: vasker hænder samt tørrer mund og hænder efter maden o Tager initiativ til at gå på toilet o Deltager aktivt ved måltidet (smører brød, øser vand og mad op osv.)

14 At være kropsbevidst o Bevæger kroppen i overensstemmelse med konkrete udfordringer o Er stille for at koncentrere sig om at benytte sanserne o Efterligner andres bevægelser med kroppen At være rutineret med sine grundbevægelser o Går, løber, hopper, kravler, triller, snurrer rundt og kan lide at gynge, kaster, o Balancerer på ét ben og skifter mellem højre og venstre ben o Cykler, løber eller går over en længere distance uden at give op Vores læreplansmål og indikatorer for børnehavebørnene er: At være selvhjulpen i hverdagen o Klarer af- og påklædning samt toiletbesøg o Tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret o Hjælper til med praktiske gøremål At være kropsbevidst o Handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige opfordringer o Beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og ked-af-det-hed o Fortæller om og beskriver sin krop og alle sanser At mestre koordinering af grundbevægelser o Mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt o Veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse o Udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer etablere og fastholde venskaber tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold:

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold: Pædagogiske Indhold: Seks temaer...3 Sociale kompetencer...4 Sproglig udvikling...5 Kulturelle udtryk og værdier...6 Natur og naturfænomener...7 Krop og bevægelse...8 Alsidig personlig udvikling...9 Et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård.

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. I Engskovgård arbejder vi aktivt med de pædagogiske læreplaner. Her følger først læreplanerne for de O 3 årige og daefter den for de 3 6 årige. Alsidig personlig

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 etablere venskaber smiler ved synet af bestemte børn spørger bestemte børn, om de vil

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end en veksler

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej

Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert barns forældre. Se nærmere i mappen

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Vejledning til personalets arbejde status- og udviklingssamtaler Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 0 6 år Indhold Indhold Hvad er en status- og

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end en veksler

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Hobitter Vuggestue

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Hobitter Vuggestue Hasselvej 40A 8751 Gedved Hobitter Vuggestue Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden

Læs mere

Vejledning og redskab

Vejledning og redskab Vejledning og redskab Dato 2010-11-1 1/28 Indledning Læringshjulet er et værktøj, som benyttes til at reflektere over det pædagogiske arbejde. Læringshjulet anvendes derudover til at styrke samarbejdet

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge deltager i fælles vokseninitierede aktiviteter veksler mellem at være iagttagende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer indgå i tætte relationer til andre har en eller flere venner er opmærksom på andre børns

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen:

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Navn: Fødselsdato: Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: 0-3 årige 3-3½ årige 3½-4-5 årige 5-6 årige Natur og naturfænomer

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Målet er, at barnet: vise tryghed og tillid til andre børn og voksne er tryg blandt kendte

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER

KLAR TIL SKOLE!   FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER www.struer.dk Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, hvori børnemiljøvurderingen indgår. Den pædagogiske læreplan skal beskrive

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige Indberetning > Observationsgruppe 2-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 2- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Mosegården

Pædagogiske læreplaner for Mosegården Pædagogiske læreplaner for Mosegården Tema : krop og bevægelse 3 6 år Her tænkes på at børnene skal have kendskab til sundhed, ernæring, motion og bevægelse. Målet er at børnene bliver udfordret motorisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere