Pædagogisk Assistent Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Assistent Uddannelse"

Transkript

1 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog Fredericia Kommune 1. Udgave den

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Velkomstbrev Velkomstbrev Introduktion til praktikken Elevens forudsætninger fra teori 1 og Tilrettelæggelse af praktikperioden Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Forventningssamtale Vejledningen Midtvejsevaluering Slutevaluering At være elev i praksis Forventninger til eleven Forventninger til den praktikansvarlige Forventninger til praktikvejlederen Mål for praktikuddannelsen Mål for praktikperioderne Logbog Overenskomst Praktiske oplysninger Lønsedler Barsel Evaluering af praktikperioden Side: Bilag 1. PASS erklæringer 2

3 1. Indledning Rekruttering af kvalificerede medarbejdere sker bl.a. gennem elevuddannelse, hvor de 2 praktikperioder er vigtige. Valg af rammer, vilkår og indhold i praktikuddannelsen skal være med til at sikre at den pædagogiske assistentelev kan arbejde med målene for praktikperioden. Praktikuddannelsen foregår i tæt samarbejde mellem eleven, praktiksted og Social- og Sundhedsskolen, og derfor er ansvaret tredelt mellem disse parter. Praktikhåndbogen for Pædagogisk assistentelever i Fredericia Kommune er et arbejdsredskab for eleven og de medarbejdere, der deltager i afviklingen af praktikperioden. Hensigten med praktikhåndbogens indhold er, at alle der arbejder i institutions området i Fredericia Kommune har et fælles materiale at arbejde ud fra. Praktikstedet vil altid have en ajourført praktikhåndbog, og eleven får bogen i forbindelse med opstart. Praktikhåndbogen supplerer Uddannelsesordningen for pædagogiskassistent uddannelse, undervisningsplan fra Social- og sundhedsskolen i Fredericia og elevens uddannelsesmappe med elevens personlige uddannelsesplan Følgende person kan kontaktes pr. mail hvis der er noget til materialet, som man ønsker skal tages med når materialet revideres: Annie Hansen el. Senada Dzafic 1.1 Velkomstbrev 1 Eleverne får brev fra uddannelseskonsulenterne, hvor der oplyses hvor deres praktik skal foregå, samt relevante telefon numre på praktikstederne. 1.2 Velkomstbrev 2 Fra selve praktikstedet sendes til eleven 4 til 6 uger inden praktikstart følgende: Arbejdsplan. Oplysninger om hvem som skal være vejleder. Samt øvrige materialer fra institutionen - f.eks. institutionens læreplan 3

4 1.2 Introduktion til praktikken. Introduktionsdagen starter om formiddagen med introduktion til institutionen Varighed: I alt 3 timer Informationen ½-1 time: - Rundvisning i huset - Præsentation. Hvem er du, hvad har du lavet indtil nu, er der noget din praktikvejleder skal vide. Hvem er din praktikvejleder. - Udlevering af praktiske papirer Herefter skal eleven med på stuen i ca. 2 timer og observere og få et indtryk af, hvor han/hun skal være. Om eftermiddagen introduktion til uddannelse i Fredericia Kommune på Uddannelsescenteret Fredericia Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia kl til Følgende materiale udleveres på mødet: - Praktikhåndbogen - Ledelsesgrundlaget - Elevpolitik - Personalepolitik - Fredericia kommunes fraværs politik Introduktionsdagen omfatter gennemgang af uddannelsens indhold, rammer, tilrettelæggelse, ansættelsesforhold og praktiske oplysninger med udgangspunkt i følgende plan: - Velkomst og præsentation - Gensidige forventninger - Fredericia Kommune: o ledelsesgrundlag o befolkning o politisk og administrativ organisation - Orientering om Pædagogisk assistent uddannelse, herunder: o Konsulenternes rolle o Praktikansvarlige o Praktikvejleder o Samarbejdet med Social- og Sundhedsskolen o Uddannelsesmappen med den personlige uddannelsesplan - Overenskomst, herunder: o Løn - og ansættelsesforhold o Ferie - herunder ferie med løn o Opsigelse af kontrakt - Fraværsbestemmelser og syge-/raskmeldinger se endv. side 15 4

5 - Øvrige ansættelsesforhold, herunder: o Tavshedspligt o Underretningspligt - Udleveret materiale til introduktion: o praktikhåndbogen o fælles personale politik o elev politik o ledelsesgrundlag o sygefravær og syge / rask melding. 2. Elevens forudsætninger fra teori 1 og 2 For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole og praktikforløb sammen med henholdsvis skolen og praktiksted elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. Uddannelsesbogen og uddannelsesplan skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. - Kilde Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 30 juni Alle pædagogiske assistentelever har fået udleveret en uddannelsesbog på Social- og Sundhedsskolen, som medbringes på praktikstedet. Denne bog er elevens og vejlederens samarbejdsværktøj. Leder og øvrige kollegaer kan også være interesseret i at anvende den. Uddannelsesbogens indhold: - Elevens uddannelsesmæssige stamoplysninger. - Elevens personlige og faglige læringsmål - Elevens relevante materiale i forhold til uddannelsen - Kontaktlæresamtaler (denne skal ses af vejleder og danne udgangspunkt for forventning og handleplan) - Oversigt over uddannelsen / bedømmelser - Læseplan Uddannelsesbogens indhold giver et overblik over, hvad eleven har fået gennemgået eller arbejdet med på de forudgående uddannelsesmoduler. 3. Tilrettelæggelse af praktikperioden Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området 5

6 - Kilde Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 30 juni Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven kan nå målene med praksis og derved nå målene i uddannelsen. Disse forudsætninger nås gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis. Uddannelseskonsulenterne er til rådighed med støtte og vejledning for både elever og vejleder. Uddannelsen tilrettelægges så der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på. Dette sikres ud fra følgende pædagogisk praksis: - At der lægges stor vægt på fleksibilitet, personlige kompetencer, evne og motivation for at lære. - At der bruges forskellige læringsstrategier og metoder, - At fokus rettes mod læring og refleksion, - At der anvendes differentieret undervisning, - At eleverne rustes til at indgå i medstyrende læreprocesser, - At bevidst valg, planlægning af egen uddannelse og målrettet adfærd prioriteres højt. 3.1 Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Eleven skal gennem uddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: - Udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udvikling af mellemmenneskelige relationer, - evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde, har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, - kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer. - har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, - har nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser. - kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed 6

7 - har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer og - kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. - Kilde Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 30 juni I vurdering af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen. 3.2 Forventningssamtale Tag udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan i elevens uddannelsesbog. Elevens faglige, personlige og læringsmæssige udvikling evalueres løbende. Grundlaget herfor er forventningssamtalen, som skal afholdes inde for de første 14 dage i praktik-perioden. I forventningssamtalen deltager foruden eleven også praktikvejleder/-vejledere og evt. den praktikansvarlige og/eller uddannelseskonsulenten. Til forventningssamtalen afklares gensidige forventninger. Hvad de overordnede mål for praktikperioden stiller faglig og personlig f.eks. - Hvilken støtte eleven forventer af vejleder - Hvordan lærer jeg - Hvilke opgaver man gerne vil tage del i Eleven redegør for sine forudsætninger og forventninger til samarbejdet og læring i praksis. En foreløbig handlingsplan aftales og nedskrives. 3.3 Vejledningen Vejledningstimer vægtes højt og der afsættes 2 timer om ugen. Er praktikvejlederen ikke tilstede kan vejledningen varetages af en anden pædagog eller lederen. Vejledning er noget som foregår løbende mellem eleven og den tilknyttede praktikvejleder. På første vejledningstime gennemgås uddannelsesplanen og bekendtgørelse om uddannelsen til PAU. Vejledning har til formål: - At hjælpe eleven med at få en uddybet forståelse af den pædagogiske praksis ( f.eks. spisesituation, bleskift). Praktikvejlederens rolle er at være støttende, reflekterende samt stille nysgerrige spørgsmål. - At få en åben dialog over de refleksioner, som opstår i hverdagen. 7

8 - At skabe dialog mellem praktikvejlederen og eleven. En dialog der tager udgangspunkt i teori/praksis i forhold til elevens egne handlinger, teori og konkrete pædagogisk praksis. - At få klargjort hvad praktikuddannelsens formål og mål er, samt hvor langt eleven er med sine mål, og hvad der skal arbejdes videre med. - At hjælpe eleven med evt. opstået problem. Via problemløsningsmodellen eller refleksion med hjælp fra praktikvejlederen. - At praktikvejlederen kan give eleven råd/information inden for et bestemt emne eller afgrænset område. Forventninger til en vejledningstime: - Eleven laver skriftlig dagsorden i samarbejde med praktikvejlederen og referat til hver vejledningstime. - At eleven er velforberedt til vejledningstimen. Dvs. har lavet dagsorden, medbringer refleksion, logbog, sine mål og evt. spørgsmål. - At eleven er aktiv deltagende, nysgerrig og undrende. - Gør sig overvejelser, hvad skal der videre ske i praktikforløbet. 3.4 Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens ca. uge 12 eller 13 og er et vigtigt redskab for eleven til at skabe overblik over sit praktikforløb. Samtalen tager udgangspunkt i forventningssamtalen, elevens personlige uddannelsesbog, handlingsplan, de foreløbige evalueringer og målene for praktikperioden. Eleven skal: - gøre rede for, hvordan han/hun selv synes, udviklingen går og hvad der behøves hjælp og støtte til, - have en tilbagemelding om de iagttagelser, praktikvejlederen har gjort en vurdering af elevens foreløbige udvikling og præstationer. - vejledes til, hvordan hun kan udvikle sig videre i retning mod praktikmålene. Konklusionen på midtvejsevaluering og den videre handlingsplan skal være skriftlig. Er der usikkerhed om elevens muligheder for at nå målene til slutevaluering, skal der i handlingsplanen være konkrete beskrivelser af hvad eleven skal arbejde med for at kunne nå målene. 3.5 Slutevaluering Eleven skal ved afslutningen af praktikperioden have vejleders samlede vurdering. 8

9 I forbindelse med slutevalueringen udarbejdes standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelse skal være skriftlig og bedømmes bestået/ikke bestået i henhold til vurderingskriterier for bedømmelsen. Standpunktsbedømmelsesskemaet se bilag 3. Derud over vil der være en fælles slutevaluering for elever, praktikvejleder og uddannelseskonsulent. Dato, tid og mødested fremgår af velkomstbrevet. 4. At være elev i praksis. I praktikperioderne er den pædagogiske assistentelev en del af personalegruppen på praktikstedet. Eleven forventes således - aktivt at indgå i samarbejdet med kollegaer og øvrige elever og studerende, - at være åben over for kulturen på arbejdsstedet og være med til at udvikle denne, - at indgå i arbejdet efter gældende regler. På den måde får eleven mulighed for at arbejde med og udvikle sin fagidentitet som pædagogisk assistent. 4.1 Forventninger til eleven. Det forventes at: - eleven udviser ansvar for sit uddannelsesforløb går aktivt ind i og føler medansvar for arbejdsmiljøet på praktikstedet, - handler i forhold til sit ansvar og kompetenceområde i konkrete arbejdssituationer og opsøger vejledning ved tvivl om kompetence, - til forventningssamtalen har klargjort sig egne faglige, personlige og arbejdsmæssige forudsætninger og kan redegøre for egne mål, - arbejder aktivt og engageret med målene for praktikperioden og udnytter daglige arbejdssituationer, herunder samarbejde på institutionen fremadrettet, - viser vilje til læring ved at overholde aftaler, være opsøgende i forhold til elevens personlige handleplan, vise nysgerrighed og tage initiativer til at søge viden og vejledning, - anvender praktikhåndbogen, uddannelsebogen og skriver logbog, - efter standpunktsbedømmelse, evalueres praktikperioden skriftligt og drøfter evalueringen med praktikvejleder og uddannelsesansvarlige. 9

10 - At eleven er bekendt med det skriftlige materiale om pædagogisk læreplan for den enkelte institution i Fredericia Kommune. 4.2 Forventninger til den praktikansvarlige. Alle institutionsledere er praktikansvarlige. De har dog mulighed for at udpege en ansvarshavende medarbejder til opgaven. Den praktikansvarlige er ansvarlig for: - praktikuddannelse af elever, jævn f. godkendelse af institutionen som praktiksted, uddannelsens formål og indhold, - at indholdet i det beskrevne pædagogiske læreplan efterleves, - planlægning af praktikforløbet, herunder elevfordeling, udpege vejledere, udarbejdelse af elevens tjenestetidsplan, overholdelse af aftaler fra praktikgodkendelse, overenskomst m.m., - løbende vejledning, midtvejsevaluering, slutevaluering i praktik 1 og standpunktsbedømmelse i praktik Forventninger til praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, der til stadighed ajourføres og udvikles samt: - have faglig dygtighed, - kendskab til uddannelsens opbygning og indhold, - pædagogisk gennemslagskraft, - lyst til - og forudsætninger for at være vejleder, - medvirke til et godt uddannelsesforløb for eleven, - medansvarlig for praktikperioden herunder at elementerne i den beskrevne læreplan inddrages, - sikre en effektiv og kvalitativ praktikperiode, - med udspring i logbogen jævnligt have refleksioner over den pædagogiske praksis, - sikre, at eleven arbejder ud fra sit ansvars- og kompetenceniveau, - medvirke i daglige og ugentlige vejledninger, samt forventning, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse, 10

11 - ved vejlederens fravær p.g.a. fridage, kurser, ferie o.l. sikre, at andre kollegaer varetager vejlederfunktionen, - evt. tilrettelægge elevens arbejdssplan. Praktikvejlederfunktionen kan varetages af en eller flere medarbejdere fra pædagoggruppen. Praktikvejlederen er udpeget af den praktikansvarlige og er elevens faste holdepunkt i praktikforløbet. Vejleder og elev tilrettelægger i samarbejde tids- og handleplan over praktikforløbet. Vejlederen må være til rådighed for eleven til rette tid og sted, når der opstår spørgsmål. For eleven betyder det sikkerhed for at få svar på sine spørgsmål af vejleder, samt kvalitet i uddannelsen, ligesom det også for vejlederen af arbejdsmæssige hensyn er hensigtsmæssigt med klarhed over gensidige forventninger. 5. Mål for praktikuddannelsen. De personlige kompetencer indgår som fundament i målene og læringen. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. - Kilde Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 30 juni I vurderingen af eleven skal der tages udgangspunkt i den progression der skal ske i uddannelsen. Den udvikling der skal ske med eleven over uddannelsen. Begynder Kendskab til Rutineret Slutning Viden Færdigheder Holdning Personlige kompetencer Udfører opgaver i kendte Reagere på og situationer eller i mere forholde sig til komplicerede situationer under vejledning selvstændighed Viden om Kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem i rutine- og eller kendte situationer og omgi- Reflektere over Lyst til uddannelsen. Evne til at udvikle ansvarlighed. Grundlægger fundamentet for Evnen til selvstændigt af at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Kommunikation og samarbejde med 11

12 af praktik 1. Avanceret Slutning af praktik 2. Indsigt i og færdighed velser alene og i samarbejde med andre Kan vurdere og løse et problem, kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikke rutinerede situationer alene og / eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgaven Arbejde bevidst med udvikle andre om problemløsningen. Fleksibilitet og omstillingsevne. Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Kvalitetssans og kreativitet 5.1 Mål for praktikperioderne Praktik målene er slut mål for praktikuddannelsen. Overordnet: Institutionens læreplan indgår i forhold til mål opfyldelsen. I dette afsnit citeres de 16 mål fra Uddannelsesordningen for uddannelsen til pædagogisk assistent gældende fra 30 juni 2009 Enkeltvis efterfulgt af eksempler på muligheder for at arbejde med målene. Målene skal holdes op mod skema side 11. Mål: Eleven kan: A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogisk assistents kompetenceområde F.eks Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis med udgangspunkt i børnenes behov - Hjælpe til ved de daglige rutiner. Eks. Bleskift, spisesituationen. - Hvad er det børn har behov for eks. mad, søvn, omsorg. Tænk her behovspyramiden - Deltage i og bidrage til dialog om børnenes udvikling. B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne. F.eks.---- Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk aktivitet 12

13 med henblik på udvikling og stimulering ud fra det enkeltes barns funktionsevne. Det kan for eksempel være leg, sangleg, kreativ opgave (male, klippe), udflugt Udvikling f.eks.: - Hvordan er deres sanser - Hvordan er deres motorik - Hvordan er deres sprog - Hvordan er deres labyrintsans, taktilsans og kinæstesisans. - Hvordan er de socialt - Hvordan er de følelsesmæssigt Hvad kan man så gøre for at stimulere denne udvikling? - her menes: Hvordan kan børnene blive bedre til den ovennævnte udvikling, eller hvordan stabilisere den. C. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde F.eks.--- Tage udgangspunkt i barnets oplevede behov, f.eks. i forhold til tryghed, omsorg, nærvær m.m. - Konfliktløsning - Være lyttende - Sætte ord på - Være forstående / ikke dømmende - Anerkendende D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, F.eks Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer. - Snakke med og lytte til børnene. - Hvem er de, og hvad er deres bagland - At være støttende, opnås ved at sætte ord på andres handlinger. - Få barnet til at være opmærksom på de andre børns snak og handling, derved støtter man relationer. - Hjælpe barnet til at forstå egen adfærd. - Støtte barnet til at indgå i fælles aktiviteter. - Støtte barnet i at træffe et valg. E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, 13

14 F.eks Kende det enkeltes barns sproglige niveau - Udvikle det enkeltes barns sproglige niveau - Dialog barn / voksen - Barn / barn - Modtage og forstå besked - Deltage i drama, sang, højtlæsning og historiefortælling - Sætte ord på egne handlinger - Rim og remser. F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særlig behov, F.eks Planlægge en aktivitet som f.eks. - fodbold - skovtur - leg og bevægelse G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, F.eks Hvor er barnet i forhold til sin udvikling - Er barnet udvikling svarende til alder - Kunne observere det enkelte barn i forhold til de 6 læreplanstemaer jvnf. institutionens læreplan - Kunne reagere på evt. observationer der afviger - Evaluere på institutionens pædagogiske tilbud i forhold til det enkeltes barns udvikling. H. indgå i samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, F. eks. - Ved at være lyttende - Deltage i dialog - Komme med egne meninger ud fra faglige begrundelser - Deltage i forældresamtaler - Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 14

15 - Sundhedsplejerske - Talepædagog - Støttepædagog - Special pædagogisk konsulent - Fys. / ergoterapeut - AKT medarbejderen = adfærd kontakt trivsel - Forældrebestyrelse - Egen læge I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, F.eks. - arbejde ud fra de hygiejniske principper: både i forhold til egne og børnene o håndhygiejne o rent / urent o handle og udvise ansvar for at forebygge o kendskab til risikofaktorer J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, F.eks. - indsigt i og arbejde med relationsskemaer - indsigt i og arbejde med barnelinealen - indsigt og arbejde med elevplaner - indsigt i og arbejde med evalueringsskemaer - indsigt i og arbejde med venskabsskemaer - indsigt i og arbejde med handleplaner K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet F.eks. - læreplaner - værdigrundlag - Fredericia Kommunes børne- og ungepolitik 15

16 L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, F.eks. - opsamle og reflektere over erfaring fra praksis. - stille spørgsmål til det du og dine kollegaer gør. - gør vi det vi skriver? - begrunde, forholde sig etisk til børenes udvikling. - begrunde, forholde sig undrende til børns udvikling M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, F.eks Arbejde med institutionens børnemiljøvurdering i forhold til inst. læreplaner N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer dels for tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt, dels selvbestemmelse og magtanvendelse, dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål, f. eks. - at eleven får kendskab til lovgivning og retningslinier - kendskab til institutionens procedure omkring tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelses og magtanvendelse. O. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld måde, f.eks. - at børnene lære at løse konflikter verbalt - at børnene lærer at løse konflikter på en respektfuld måde - at børnene lære selv at løse konflikter - i forhold til kollegaer - i forhold til forældre P. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 16

17 f.eks. kendskab til: - hvem der er sikkerhedsrepræsentant sikkerhedsgruppen - APV (arbejdspladsvurdering) herunder retningslinier vedr. løft, forflytning, tøj m.m. - lokale politikker f.eks. vedr. vold, misbrug, rygning 6. Logbog Alle pædagogiske assistentelever i Fredericia Kommunes institutions område skriver logbog. Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er: - at eleven øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede, - at gøre en oplevelse til erfaring, - et middel til personlig og faglig udvikling, - skabe sammenhæng mellem teori og praktik, - refleksion, - som oplæg til vejledersamtale, - at opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt, Logbog skrives i arbejdstiden efter aftale med vejleder, hvor ca. 10 min. dagligt anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen. Når du undrer dig, lærer du noget. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig over noget. Er det ikke tilfældet, skal du overveje, om der fokuseres nok over det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet. I logbog beskriver du egne tanker eller følelser eller du udvælger en oplevelse/et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion. Logbogen føres hver dag og kan udformes på mange måder: - korte sætninger, - nøgleord, - tegninger, - digte, - noveller, - scrapbog, - alm. notater, 17

18 - gode og dårlige oplevelser, - problemformuleringer, Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! men at du vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling for dig. Du kan f.eks. anvende følgende struktur: - hvad har særligt optaget mig i dag? - hvad synes jeg er gået godt? - hvad synes jeg er gået mindre godt? - hvad har jeg af bud på årsagen hertil? - hvordan kommer jeg videre med det? Undgå en faldgrube i dine logbogs notater: Hvis du udvikler en ensformig rutine i dine beskrivelser, flyder de mange oplevelser sammen i gentagelser. Det bliver kedeligt at føre logbog, og du risikerer at miste den udviklende effekt af bogen. Børn udvikler sig hver dag det giver stof til eftertanke/refleksion der gerne skulle gøre det spændende og lærerigt at skrive logbog. 7. Overenskomst. Eleven er ansat og dermed at betragte på lige fod med øvrige kollegaer. Vedrørende løn- og ansættelsesforhold for pædagogiske assistentelever følges aftale mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Kommunernes Landsforening. - Antal ferieuger fremgår af turnusplan for holdet. Eleverne har ret til ferie ifølge ferielovens regler på lige fod med øvrige medarbejdere - Tjenestefrihed - Omsorgsdage 18

19 8. Praktiske oplysninger - Syge-raskmeldinger: o Procedure fremgår af den enkelte institutions håndbog - Som gennemgående personer varetager Uddannelseskonsulenterne fraværssamtalerne med de pædagogiske assistentelever i henhold til Fraværsprojektet i Fredericia kommune efter 5 perioder eller ved fravær ud over 14 dage. 9. Lønsedler Fredericia Kommune har indført digitale lønsedler til alle ansatte i kommunen. Det betyder, at du skal oprette e-boksadgang på og dér tilmelde dig lønsedler til ansatte i Fredericia Kommune. Hvis du har problemer med e-boks kan du kontakte din leder. 10. Barsel Af hensyn til planlægning af uddannelsesforløbet, skal uddannelseskonulenten så tidligt som muligt orienteres om graviditet, dog senest 3 mdr. før forventet fødsel i de tilfælde, hvor graviditeten medfører uddannelsesforlængelse 11. Evaluering af praktikperioden Hvad er evaluering? Det er en vurdering af en proces eller resultater med henblik på fortsat vækst og udvikling, videre planlægning, ændring af plan for undervisning, vejledning, information og eller kontrol. Hensigten med evaluering er, at eleven er bevidst om: Praktikuddannelsens formål og mål Hvad han / hun har lært - kvalitativt Hvad der skal arbejdes videre med og hvordan- på kort og langt sigt Evaluering kan være i form af selvevaluering i elevens logbog, ud fra elementer i samarbejdsmodellen eller i dialog med praktikvejlederen i den daglige arbejdssituation eller den ugentlige evaluering af praktikuddannelsen. 19

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Praktikken Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring læringsspiral Mål for praktikken

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg Uddannelsesplan for studerende i praktik Skovgade Børnehave - Flensborg Velkommen til Skovgade Børnehave - en af de 54 danske børnehaver i Sydslesvig der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Alle

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Januar 2014 SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan. For studerende. Ved. Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.

Uddannelsesplan. For studerende. Ved. Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Børnehaven Møllen Maglemølle 10-12, 4700 Næstved Uddannelsesplan For studerende Ved Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Indledning Den studerende er en del af personalegruppen og skal have indblik/deltage

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere