Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet med politiske mål side 2 Arbejdet med pædagogiske principper side 2 Evaluering af sidste års pædagogiske læreplan side 3 Præsentation af Dagplejen: Faktuelle oplysninger om dagplejen side 3 Antal medarbejdere side 3 Legestuer side 3 Gæstedagpleje side 3 Forældrebestyrelse side 3 Inddragelse af forældrebestyrelsen side 3 Dagplejens børne- og læringssyn: side 4 Hvordan er vi nået frem til det? Køreplan for arbejdet med pædagogiske udviklingsplaner: Brugertilfredshedsundersøgelse i 2010 side 5 Vejledning til kortlægning og beskrivelse af side 6 børnemiljøvurdering Skema til børnemiljøvurdering side 7 Overordnet læreplanstema: Sociale kompetencer side 8 Skema til dokumentation og evaluering af side 9-14 pædagogiske udviklingsplaner Krop & bevægelse: side 15 Kulturelle udtryksformer: side 16 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling side 17 Sprog side 18 Natur og naturkendskab side 19 Bilag: Model for arbejdet med pædagogiske udviklingsplaner Lokal kostpolitik Lokal bevægelsespoliti 1

2 Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner: Arbejdet med pædagogiske udviklingsplaner, som indeholder både læreplanstemaer og børnemiljøvurdering, fremover benævnt PUP, i Dagplejen i perioden Hvem har udarbejdet PUP: I Dagplejen har en arbejdsgruppe bestående af 4 dagplejere, 2 dagplejepædagoger og Dagplejens ledelse, stået for udarbejdelse af det materiale, som alle legestuegrupper skal anvende i arbejdet med PUP. Alt materiale har været til høring i legestuegrupperne. Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP: Som udgangspunkt laves børnemiljøvurderingen i legestuerne. I Roskilde Kommune går dagplejerne i heldagslegestue 1 gang om ugen. Heldagslegestue vil sige, at dagplejerne møder ind i legestuen, og forældrene afleverer og henter deres børn i legestuen. Der er mange fordele ved, at dagplejerne går i heldagslegestue. I forhold til arbejdet med PUP betyder det, at der er tid til arbejdet med udfordringen for dagplejere og dagplejepædagog omkring implementering af PUP. Formålet med arbejdet er den fælles læring, samarbejde og italesættelse af dagplejepædagogik. Arbejdet med de politiske mål: Et af de udmeldte politiske mål for perioden er, at alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af børns sociale kompetencer. I forlængelse heraf har arbejdsgruppen besluttet, at det skal være Dagplejens overordnede læreplanstema for perioden. Der skal også arbejdes med de øvrige 5 læreplanstemaer, men det er kun det overordnede tema, der skal laves børnemiljøvurdering på. Dagplejen har ligeledes arbejdet med de 2 andre politiske mål, nemlig en lokal kost politik, som er med i materialet under læreplanstema kulturelle udtryksformer, og en lokal bevægelsespolitik, som ligger under læreplanstema krop og bevægelse. Arbejdet med pædagogiske principper: Fundamentet for det pædagogiske arbejde i Dagplejen er at styrke de små børns selvværd. Derfor er underpunktet til hvert enkelt læreplanstema beskrevet som (fokus område selvværd). I det pædagogiske arbejde i Dagplejen vægter vi se, støt og stimulér af nærværende og omsorgsfulde voksne. I Dagplejen arbejder vi med inklusionstanken, og Dagplejens legestuer forsøges indrettet, så det er muligt at tage de hensyn, der er nødvendige for, at alle børn oplever sig set, hørt, forstået og inddraget i udviklende fællesskaber. 2

3 Evaluering af sidste års pædagogiske læreplan: Siden kommunesammenlægningen 1. januar 07, har dagplejerne fra de tre sammenlægningskommuner arbejdet ud fra de Pædagogiske Læreplaner, som var udformet inden sammenlægningen. Metoden og dokumentationen, har været meget forskellig i de tre kommuner. Dagplejepædagogerne har byttet distrikter, og der har ikke været grundlag for et kontinuerligt arbejde med - og dokumentation af læreplanerne Denne situation har gjort, at det ikke har givet mening at evaluere de sidste års læreplaner. Præsentation af Dagplejen: Antal medarbejdere: Personalegruppen i Dagplejen består af 149 dagplejere, 10 dagplejepædagoger, 1 kostkonsulent, 2 administrative medarbejdere, 1 afdelingsleder og Dagplejens leder, Winnie Boes Andersen. Alle dagplejere er som udgangspunkt normeret til 4 børn. I Dagplejen er belastningsgraden sådan, at dagplejere højst kan have 2 faste børn under 15 mdr. Legestuer: Dagplejerne er opdelt i 29 legestuegrupper med 5/6 dagplejere i hver. Dagplejen har 10 legestuelokaler fordelt over hele Roskilde Kommune. Gæstedagpleje: Der findes tre forskellige gæstedagplejeordninger: Vikardagplejeordningen. Der er ansat et antal vikardagplejere, som ikke har faste børn indskrevet. Her passes hele børnegruppen fra en dagplejer ved fravær. Gæstehus. Der er ansat 4 medarbejdere i Gæstehuset. Der er plads til 15 børn. Her kan hele børnegruppen fra en dagplejer passes ved fravær. 5. barn hos en dagplejer, så vidt muligt fra samme legestuegruppe. Her kan passes et barn ved fravær. Forældrebestyrelsen i Dagplejen: På et stort forældremøde i oktober, hvor alle forældre med børn i dagpleje inviteres, vælges forældre til Dagplejens forældrebestyrelse. I Dagplejen deltager både faste medlemmer og suppleanter i alle møder. 6 forældrerepræsentanter + 4 suppleanter 3 dagplejere + 1 suppleant 2 pædagoger + 1 suppleant 1 afdelingsleder 1 leder Inddragelse af forældrebestyrelsen: Forældrebestyrelsen har været inddraget i processen omkring udarbejdelsen af den lokale kostpolitik og den lokale bevægelsespolitik, og har godkendt disse. 3

4 I forhold til materialet til PUP er bestyrelsen løbende blevet orienteret om, hvor langt i processen PUP-udvalget har været. Forældrebestyrelsen vil få fremlagt børnemiljøvurdering og praksisfortællinger fra de enkelte legestuer, som beslutningsgrundlag for arbejdet med de overordnede pædagogiske principper i Dagplejen Børne og læringssyn i Dagplejen. På det store personalemøde i januar 2009 holdt en af Roskilde Kommunes pædagogiske konsulenter oplæg og præciserede, at det fremgår af Dagtilbudsloven, at alle dagtilbud skal arbejde med de 6 læreplanstemaer og børnemiljøvurdering. I Roskilde Kommune er der truffet en beslutning om, at indarbejde børnemiljøvurdering og læreplanstemaer i en handlingsorienteret og visionær ramme, og kalde den for pædagogiske udviklingsplaner. På mødet blev dagplejerne bedt om at komme med udsagn på følgende 2 spørgsmål: Hvad lægger I vægt på i legestuen? Hvornår lykkes det at gøre læring for både børn og voksne til en del af hverdagen? Besvarelserne af disse spørgsmål har derefter dannet grundlag for Dagplejens børne- og læringssyn, som vi har valgt at arbejde med på følgende måde: At lære er at lege - at lege er at lære Barnet lærer en masse gennem legen og kontakten med andre børn og voksne i Dagplejens heldagslegestuer. I Dagplejens legestuer arbejder vi med læringsmiljøer, hvor alle børn også børn med særlige behov inkluderes: tryghed, nærvær og glæde giver barnet lyst til at lære og udvikle sig. alle følelser kan udtrykkes, og hvor barnet bliver anerkendt for den person, som det er. det enkelte barns selvhjulpenhed er i fokus og selvværdet styrkes. dagplejerne har ansvaret for at se det enkelte barn og for den fælles læring. udgangspunktet er forberedelse, gentagelser, forudsigelighed og traditioner. dagplejerne får øje på hinandens ressourcer og bruger dem konstruktivt i samarbejdet. voksne og børn har mulighed for at deltage i større fællesskaber, og relationer får plads til at gro. der er plads til nysgerrige børn, som udforsker verden og erhverver sig nye kompetencer. der er mulighed for tilbagetrækning og fordybelse dagplejerne kan gribe nuet og udfordre børnene. dagplejerne kan gribe børnenes ideer og føre dem videre ud fra tanken om SE, STØT og STIMULÉR 4

5 Køreplan for arbejdet med PUP: Hvordan gribes arbejdet med PUP an i legestuerne: Dagplejepædagogen vil være igangsætter og tovholder på arbejdet med PUP. På de små personalemøder i efteråret 2009, gennemgår dagplejepædagogen materialet. For at afprøve evalueringsskemaet i praksis, sættes den medsendte historie ind i evalueringsskemaet, og de forskellige punkter drøftes. For perioden laves børnemiljøvurderingen, en gang. Dette sker på et middagsmøde, hvor dagplejepædagogen deltager, og senest inden udgangen af februar Dagplejepædagogen sørger for, at den færdige børnemiljøvurdering bliver leveret til Dagplejens ledelse, som dokumentation for Dagplejens arbejde med PUP. Børnemiljøvurderingen forelægges for Dagplejens forældrebestyrelse i foråret Fremover og senest fra 1. januar 2010 arbejder legestuegrupperne med de små historier og evalueringsskemaet på alle legestuedage. Historierne skrives ind i evalueringsskemaet og gemmes i et ringbind, som dagplejepædagogen leverer. Navne på børn anonymiseres. Arbejdet forventes at tage max. ½ time i middagsstunden. Dagplejepædagogen deltager i middagsmøde mindst 1 gang om måneden, og arbejdet med de pædagogiske udviklingsplaner drøftes. Hver legestuegruppe udvælger 2-3 historier, som dokumentation for arbejdet med PUP. Dagplejepædagogerne leverer dokumentationen til Dagplejens ledelse senest i starten af september Dokumentationen forelægges forældrebestyrelsen, og sendes derefter til godkendelse i Børn og Kultur. Brugertilfredshedsundersøgelse: I dagtilbuddets udviklingsplan skal børnemiljøet fremstå tydeligt. Målemetode: I 2010 gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse i alle dagtilbud, der dokumenterer graden af forældretilfredshed med dagtilbuddenes arbejde med børnemiljø. Efterfølgende skal mindst 80 % af de indkomne besvarelser fra forældrene tilkendegive, at dagtilbuddenes arbejde med børns læring er synligt og tilfredsstillende for forældrene. 5

6 Vejledning til kortlægning og beskrivelse af børnemiljøvurdering i Dagplejen. Udgangspunktet for arbejdet med børnemiljøvurdering i Dagplejen er, at den skal laves indenfor de eksisterende rammer. Den økonomiske ramme giver ikke mulighed for at investere i større forandringer af legestuerne. Når du og kollegerne i legestuegruppen skal arbejde med børnemiljøvurderingen i forhold til udvikling af børns sociale kompetencer skal I forholde Jer til følgende 3 vurderinger, set i et børneperspektiv: Det fysiske børnemiljø -handler om hvorvidt de fysiske rammer i legestuen, inde som ude, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det drejer sig blandt andet om mulighed for bevægelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, støj og lys. Det psykiske børnemiljø -handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, rummelighed, omsorg, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv legestuedag. Det æstetiske børnemiljø -handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i legestuen. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever legestuen, som et rart sted at være, og oplever legestuen som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretning og udsmykning kan påvirke børnenes muligheder for oplevelser og handlinger. At vurdere ud fra et børneperspektiv betyder, at I skal prøve at sætte jer i barnets sted. F.eks. i forhold til det fysiske miljø: Hvis jeg var 2 år og 6 måneder ville jeg så have mulighed for at løbe sammen med mine venner i legestuen, inde eller ude? F.eks. i forhold til det psykiske miljø: Hvis jeg var 13 måneder er jeg så, så tryg ved de voksne i legestuen, at jeg kan klare, at en anden end min faste dagplejer skifter min ble? F.eks. i forhold til det æstetiske miljø: Hvis jeg var 2 år og 10 mdr. er der så mulighed for, at jeg kan få lov til at sidde ved et bord sammen med mine venner og spise, og få lov til at øve mig i hælde mælk/vand op. Når I har drøftet de 3 miljøvurderinger ud fra spørgsmålene i skemaet, skrives Jeres konklusioner ind i skemaet. Hvis I mener, der er brug for ændringer, laver I en plan for, hvordan I vil arbejde med ændringerne, og skriver den ind i skemaet. 6

7 Børnemiljøvurdering: Fysisk: Hvordan oplever børnene, at de fysiske rammer ude og inde inspirerer til at deltage i og danne fællesskaber? Er der noget vi kan gøre anderledes, og hvordan vil vi gøre det? Psykisk: Hvordan oplever børnene, at de hører til i et fællesskab? Har alle børn følelsen af at have gode venner? Hvordan oplever børnene, at stemningen i legestuen inviterer til fællesskaber? Er der noget vi kan gøre anderledes, og hvordan vil vi gøre det? Æstetisk: Hvordan indvirker indretning og udsmykning af rum og legesteder på børnenes måder at danne fællesskaber? Er der noget vi kan gøre anderledes, og hvordan vil vi gøre det? 7

8 Overordnet læreplanstema Sociale kompetencer (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebarnet Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebarnet Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre Hvilke tegn viser, at dagplejebarnet udvikler sociale kompetencer - at barnet udvikler sociale fællesskaber og venskaber, gennem relationer til andre - at barnet lærer at yde omsorg, vise medfølelse og have empati - at barnet har fået lov til at øve sig i at deltage i fællesskaber, hvor alles behov skal tilgodeses -at turde prøve at være i centrum -at vente til det bliver ens tur -at være en del af en samtale -at kunne udtrykke alle følelser -at have en betydningsfuld rolle -at turde sige til og fra -at kunne vise omsorg for andre -at lære at dele med andre -at få lov til at være i fred for de voksnes indblanding -at lære at løse konflikter med voksenhjælp -at kunne finde på en leg -at store børn kan hjælpe små -at få tid og rum til fordybelse -aflæse barnets behov -give knus og kram -deltage aktivt i børnehøjde -vise og sætte ord på glæde ved samvær med barnet -give alle børn en rolle, som er betydningsfuld for den enkelte -anerkende og understøtte barnets nysgerrighed og behov for at undersøge verden -tage barnet ved hånden og hjælpe det med at udtrykke sig -være rollemodel for det gode fællesskab -give barnet tid -børnene leger ved siden af og med hinanden -udtrykker glæde ved at gøre det samme som andre -reagerer på andres mimik og kropssprog -udviser interesse for hinanden -er opmærksomme på hinanden 8

9 Skema til dokumentation og evaluering af PUP Legestuegruppens navn Overordnet læreplanstema: SOCIALE KOMPETENCER Dato Hvad handler fortællingen om? Hvor foregår det? Hvornår foregår det? Tidspunkt på dagen? Hvem er til stede? 9

10 Hvad sker der? 10

11 EVALUERING Hvad var barnets/børnenes hensigt? Hvad var den/de voksnes hensigt? 11

12 Set ud fra et børneperspektiv, har børnemiljøet i legestuen så haft indflydelse på denne situation? Hvis ja, hvordan : 1. Det fysiske? 2. Det psykiske? 3. Det æstetiske? Hvad er vi blevet opmærksomme på? 12

13 Var situationen til gavn for barnets/børnenes selvværd, og udvikling af de sociale kompetencer? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvordan? Hvad kan vi ændre/ gøre i legestuen for at understøtte det, vi gerne vil med børnene? 13

14 Hvad har vi lært/ erfaret og hvordan kan vi bruge det fremover? 14

15 Læreplanstema Krop og bevægelse (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebørnene - At børnene er trygge ved og kan beherske deres krop - At børnene er selvhjulpne Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebørnene Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre - Udfordrende legemiljøer med mulighed for at gå, kravle, hoppe, trille, rulle og løbe - Opmærksomhed på børnenes forskellige udviklingstrin - Børnene oplever et musisk/rytmisk miljø med ritualer og traditioner - Skaber plads til fysisk udfoldelse - Bevidstgør børnene om kroppen og kroppens funktioner - Giver megen fysisk kontakt (kroppen rundt) - Ser / støtter / stimulerer 15

16 Læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebørnene - At børnene oplever ritualerne og traditionerne omkring måltidet, som positive og trygge - At børnene oplever at blive anerkendt i deres eksperimenteren med maden Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebørnene Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre - Der er god tid og en rolig atmosfære - Maden ser indbydende ud - Børnene kan komme til at spise når de er sultne - Børnene får lov til at vælge og til at fortryde et valg - Børnene får lov til at eksperimentere med maden - Sidder sammen med børnene og spiser/ er nærværende og en god rollemodel - Sætter navn på den mad der tilbydes - Rummer, at børnene undersøger maden og spiser med fingrene - Rummer/ har diskuteret om børnene kan få lov at rejse sig selv om alle ikke er færdige / og få lov at sætte sig igen - Serverer sund, ernæringsrigtig og varieret mad, hvor min. alle mælkeprodukter er økologiske 16

17 Læreplanstema Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebørnene Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebørnene Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre - At børnene har lyst til at udforske verden, er nysgerrige, fantasifulde, impulsive, kan fordybe sig - At børnene har troen på sig selv, er glade, initiativrige, tillidsfulde, har selvværd - At børnene kan sige til og fra, udtrykke egne følelser, respektere andres grænser, kunne give og modtage fysisk kontakt - Børnevenligt miljø - Sætter aktiviteter i gang mellem børn og voksne - Skaber rum og accepterer tid til fordybelse uden måske at nå det oprindelige mål - Giver plads til at børnene selv løser deres konflikter - Er i børnehøjde - Er afventende lader børnene selv klare nogle situationer - Sætter ord på/ anerkender børnenes følelser - Giver knus og kram - Gør puslesituationen hyggelig - Læser børnene/ aflæser deres behov - Giver få nej er og mange ja er 17

18 Læreplanstema Sprog (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebørnene - At børnene kan og tør gøre sig forståelige - At børnene føler sig set og forstået Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebørnene Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre - Børnene skal præsenteres for rim, remser, sanglege, historiefortælling - Bøger skal være tilgængelige - Børnene får mulighed for at tegne, male og høre musik - Børnene kan få mulighed for at kommunikere både i mindre og større grupper - Alle børn får mulighed for at kunne give udtryk for ting/hændelser, de oplever som betydningsfulde - Børnene oplever de voksnes positive samtaleform - Taler med og ikke til børnene - Taler tydeligt og ikke for hurtigt - Giver sig tid til at lytte - Sætter ord på genstande og handlinger - Gentager forkert udtalte ord rigtigt - Leger med ordene/ sproget - Bruger korte sætninger 18

19 Læreplanstema Natur og naturkendskab (Fokus område selvværd) Mål og succeskriterier Hvad vil vi opnå med dagplejebørnene - At børnene viser glæde ved og er trygge i naturen Læringsmiljø Hvilke muligheder vil vi give dagplejebørnene - Børnene opholder sig i naturen på alle årstider - Børnene får tid og plads til at undersøge de ting, de møder i naturen Dagplejerens rolle Hvad skal den / de voksne gøre - Sørger for at børnene kommer i nærkontakt med naturen (ned på jorden) - Giver børnene mulighed for at lege med vand, sand, mudder og sne - Giver børnene lov til at røre ved/ undersøge dyr og småkravl, som de støder på 19

20 20

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab.

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Indledning: Alle dagplejere er præsenteret for pædagogiske læreplaner. Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Alle dagplejere modtager plancher med

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR 2015 De 6 temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder i dybden

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige Indberetning > Observationsgruppe 2-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 2- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere