Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik"

Transkript

1 Frederiksberg Kommunes Personalepolitik

2 Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse via dygtighed og mangfoldighed, dialog og udvikling. Vi opnår gensidig respekt og anerkendelse, når vi viser godt kollegaskab, kompetent ledelse, yder fin service og god kvalitet i løsningen af vores opgaver. Klare mål og udfordringer Vi vil udvikle vores organisation og vores praksis. Vi vil kunne løse også morgendagens opgaver. Vi vil arbejde i et fællesskab, og efter en fælles linje. Derfor vil vi formulere klare mål for vores indsats. Vi ønsker, at alle, ledere som medarbejdere, tydeligt siger til og fra og hvor alle lytter og tager ved lære. Samarbejde og medansvar Vi vil spille sammen, fordi vi tror på, at fælles løsninger er stærkest. Derfor vil vi et samarbejde, hvor alle giver og påtager sig medansvar. En arbejdsplads, hvor alle aktivt bidrager til, at problemer og opgaver bliver løst. Udvikling og forandring Vi vil sikre vores arbejdsplads ved at tilpasse os en verden i forandring. Vi vil samtidig være med blandt de, der tænker nyt og udvikler vores ydelser. Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor der er opbakning til at turde gå nye veje. En arbejdsplads, hvor forskellighed giver grobund for nye tanker.

3 Arbejdsmiljø og medindflydelse Vi vil være en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor glæde og stolthed driver værket. Vi vil kendes på et arbejdsmiljø, der satser forebyggende, på gode muligheder for medindflydelse og på forventningen om, at alle tager del. Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor vi både støtter hinanden i dagligdagen og stiller krav om, at vi alle aktivt søger indflydelse på fremtiden. Indhold Indledning... 4 Arbejdsmiljø... 6 Kompetenceudvikling... 9 Ligestilling Rummeligt arbejdsmarked Løn Orlov Seniorer Sundhed og sygefravær Rygning Alkohol og rusmidler Trafiksikkerhed... 21

4 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker, at alle ansatte oplever kommunen, som en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor alle bliver behandlet med respekt og anerkendelse, hvor ledelse handler om at delegere, anerkende og vise vej, hvor gode kollegaer giver feedback og tager medansvar og hvor der er plads til at udvikle sig individuelt og sammen. Det er en arbejdsplads med et godt fysiske og psykisk arbejdsmiljø, der evner at imødekomme de udfordringer, der stilles og hvor der tages et socialt ansvar. Frederiksberg Kommune søger endvidere at understøtte og tage hensyn til den enkelte medarbejder i den konkrete livsfase, som medarbejderen befinder sig i. Frederiksberg Kommune ønsker at sikre en kvalificeret, effektiv og serviceorienteret opgaveløsning på arbejdspladsen, nu og i fremtiden fordi det vil fastholde motiverede og engagerede medarbejdere og styrke kommunens service- og konkurrenceevne. Frederiksberg Kommunes personalepolitik er en del af det personalepolitiske grundlag, hvorpå vi funderer løsningen af de daglige kerneydelser. Udover personalepolitikken, er der de personalepolitiske værdier og retningslinjer. Personalepolitikken og værdierne illustrerer den etik og de grundlæggende holdninger, som Frederiksberg Kommune som arbejdsplads har og ønsker at fremme.

5 Retningslinjerne indeholder nogle mere håndfaste og klare anvisninger for, hvordan en given arbejdsmæssig problemstilling skal håndteres. Ofte er disse retningslinjer også overenskomstmæssige krav, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges. Målgruppen for hele personalepolitikken er både ledere, medarbejdere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg/MED-personalemøder til brug i det daglige arbejde samt kommende ledere og medarbejdere, som ønsker at vide mere om en eventuel kommende arbejdsplads. Det er ledelsens ansvar, at der jævnligt sker en drøftelse af personalepolitikken og de perspektiver, der ligger i den for arbejdet og arbejdslivet. Det er MEDudvalgenes/personalemødernes opgave at aktivt støtte og indgå i de initiativer, der sikrer en løbende inspiration og handling omkring personalepolitikken, så Frederiksberg Kommune fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads. Det er den enkelte medarbejders pligt at gøre ledelsen opmærksom på forhold, der er i direkte modstrid med personalepolitikken.

6 Arbejdsmiljø Alle ansatte skal opleve Frederiksberg Kommune som en arbejdsplads, hvor der bliver taget hånd om arbejdsmiljøet. Det vil sige, at både ledelse og de enkelte medarbejdere inspireres til at skabe et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser. Det er derfor vigtigt, at der er klarhed om rammer og målsætninger for den enkeltes job og funktioner og at der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer. Frederiksberg Kommune ønsker, at antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær betinget af arbejdsmiljøet nedbringes og så vidt muligt undgås ved forebyggelse og en sundhedsfremmende indsats. For at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er det vigtigt, at ledelsen, arbejdsmiljø- og MED-organisationen har det nødvendige kendskab til arbejdsmiljølovgivningen, og at ledelsen sikrer dens overholdelse og gennemførelse, herunder den fornødne instruktion af personalet. Herudover er det vigtigt, at der laves arbejdspladsvurdering (APV) på alle arbejdspladser og at udgifter og initiativer indgår hvert år i prioritering og budgettering på alle niveauer. Kommunens indkøb bør være arbejdsmiljøvenlige og arbejdsmiljøhensyn bør indgå ved nybyggeri og ombygninger samt ved ændringer i arbejdets rammer og organisering.

7 Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Ledelsen har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. Alle ansatte har et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Dette skal forvaltes efter arbejdsmiljøpolitikkens intentioner, arbejdsmiljølovens regler og MED-aftalen. Arbejdsmiljøgrupperne er en del af MED-organisationen, som medvirker til at gennemføre arbejdsmiljøpolitikken. Det overordnede princip er, at opgaver og problemer bliver løst så tæt på deres opståen som muligt. Kan en arbejdsmiljøopgave, f.eks. på grund af økonomi, ikke løses på den enkelte institution eller afdeling, har institutionens/afdelingens leder ansvar for at drøfte plan for løsning af opgaven et ledelsestrin højere oppe (områdets ledelse) og melde tilbage til institutionens/afdelingens medarbejdere om planen. Gravide og ammendes arbejdsmiljø Der kan i forbindelse med graviditet og amning være nogle særlige hensyn at tage i forhold til arbejdet. Alt efter arbejdets karakter kan der være fare for fysiske -, kemiske - og biologiske påvirkninger, og påvirkninger fra processer eller andre arbejdsforhold. Hvis der på arbejdspladsen beskæftiges kvinder i den fødedygtige alder, skal arbejdspladsvurderingen indeholde vurderinger af risiko for påvirkninger, der kan udgøre en fare for den gravide, fostret eller barnet. Af de lokale retningslinjer skal det fremgå, hvilke foranstaltninger arbejdspladsen vil træffe. Disse skal tage højde for, at arbejdspladsen som helhed kan fungere, og at den gravide eller ammende ikke bliver udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med arbejdet.

8 Ved valg af løsninger skal risici forsøges løst i denne prioriterede rækkefølge: 1. Ved tekniske foranstaltninger eller ved ændret indretning af arbejdspladsen 2. Ved arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, herunder om nødvendigt ændring af arbejdstiden og begrænsning af natarbejde 3. Hvis dette ikke er muligt, ved overførsel til andet arbejde, der ikke indebærer fare for den gravides eller ammendes sikkerhed eller sundhed 4. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt og der stadig er fare for den gravide, fostret eller barnet, skal den beskæftigede fritages for det pågældende arbejde Forebyg vold og trusler Udgangspunktet i Frederiksberg Kommune er, at vold og trusler om vold ikke kan accepteres og skal forebygges. Vold og trusler om vold er et problem både for ledelsen og medarbejderne, og især for den, der rammes. Alle har ansvar for, at situationen håndteres på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor er der udarbejdet retningslinjer mod vold og trusler, som indeholder konkrete anvisninger for forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold mod ansatte. Henvisninger Arbejdsmiljølovgivning MED-aftalen Retningslinjer mod vold og trusler og for møde- og adgangsbegrænsning Værktøj: Din ven /familiemedlem har været udsat for en voldelig episode

9 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling sikrer, at arbejdspladsen er rustet til at løse fremtidige arbejdsopgaver med fokus på øget kvalitet og effektivitet. Samtidig er det en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser. Derfor er grundlaget for kompetenceudvikling i Frederiksberg Kommune arbejdspladsens mål og visioner, som kobles med medarbejdernes individuelle eller gruppens - udvikling, det vil sige strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Frederiksberg Kommune gennemfører kompetenceudvikling med det formål dels at søge at sikre, at medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at kunne løse deres arbejdsopgaver samt understøtte den enkelte medarbejders ønske om udvikling, dels sikre attraktive arbejdspladser, der hele tiden udvikler sig i takt og gerne på forkant - med de krav vi definerer. Kompetenceudviklingen er sket, når det, der er lært også bliver anvendt i den daglige opgaveløsning. Kompetenceudvikling er dermed en forøgelse af medarbejdernes eksisterende kompetencer omsat i praksis. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og/eller gruppeudviklingssamtalen (GRUS) er omdrejningspunktet for den strategiske og systematiske kompetenceudvikling. Det betyder, at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale med sin leder dog kan det på den enkelte arbejdsplads aftales, at samtalerne afholdes som gruppe/teamudviklingssamtaler.

10 Ledere og medarbejdere har en gensidig forpligtelse til at formulere og gennemføre udviklingsmålene: ledere har et særligt ansvar for at sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling og medarbejderen har et særligt ansvar for at arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål. I Frederiksberg Kommune er der fokus på udvikling af både de personlige, sociale og faglige kompetencer, men læringsformerne er og skal være forskellige. Både leder og medarbejder skal have øje for, hvordan den enkelte eller gruppen bedst muligt tilegner sig de ønskede kompetencer om det der på kursus, nye opgaver, sidemandsoplæring, sparring, jobbytte osv. Alle ledere og medarbejdere har til enhver tid en individuel kompetenceudviklingsplan. Henvisninger Værktøjer til kompetenceudvikling, herunder til MUS, GRUS og LUS materialer Ligestilling Frederiksberg Kommune ønsker at fremme et helhedssyn på det enkelte menneske. Et helhedssyn, som, fordi mennesker er forskellige, omfatter mange delhensyn. Ligestilling handler derfor i Frederiksberg Kommune om nogle grundlæggende holdninger om at give ansatte, uanset køn, etnicitet, religion, handicaps, alder eller baggrund, de samme muligheder og vilkår for ansættelse, kompetenceudvikling, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, m.v. Ligestilling handler ikke om at behandle alle ansatte ens, men om at behandle mennesker så tilpas forskelligt, at alle får lige muligheder for at virke ud fra sine ønsker, evner og behov. Kun ved at råde over så brede menneskelige ressourcer

11 som muligt kan Frederiksberg Kommune levere de bedst mulige ydelser til borgerne. Forskelle mellem medarbejdere ses som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service, kvalitet og effektivitet i løsningen af opgaverne. Formålet er at sætte ligestilling og rammerne for ligestillingsarbejdet på dagsordenen, så det perspektiv indgår som et element i alle personalepolitiske beslutninger og initiativer, nedsættelse af arbejdsgrupper, udvalg m.m. Herudover ønsker Frederiksberg Kommune at forebygge arbejds- og ansættelsesmæssig diskrimination ud fra køn, alder, etnisk oprindelse, handicap m.m. Henvisninger Ligestillingsloven Rammer og principper for integrations- og oplæringsstillinger, der omhandler ansættelse af personer med anden etnisk oprindelse Retningslinjer mod mobning Rummeligt arbejdsmarked Frederiksberg Kommune ønsker at medvirke til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, så også personer med en nedsat arbejdsevne eller sygdom får mulighed for at bruge deres kompetencer og deltage i arbejdslivet i Frederiksberg Kommune, såfremt det er muligt at forene arbejdspladsens og den enkeltes interesser.

12 Derfor vil der sættes fokus på: at forebygge tab af arbejdsevne ved ulykker, nedslidning og udbrændthed, således at medarbejderne hele arbejdslivet så vidt muligt beholder deres fulde arbejdsevne - herunder nødvendige kompetencer at fastholde medarbejdere, der har risiko for at blive afskediget på grund af sygdom eller nedsat arbejdsevne at rekruttere og integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, handicap, etnisk oprindelse eller alder Der er fokus på personer i to forskellige situationer: medarbejdere der på grund af sygdom eller nedsat arbejdsevne har risiko for at blive afskediget samt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet ledige der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, handicap, anden etnisk oprindelse eller alder Udbredelse af det rummelige arbejdsmarked Det skal sikres, at der hos både ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads er en forståelse for og accept af at gøre arbejdspladsen rummelig. Det rummelige arbejdsmarked bør drøftes i de lokale MED-udvalg, så der på arbejdspladsen fastlægges en lokal handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen gøres rummelig, og hvordan der følges op på dette. Den lokale ledelse er forpligtet til at reagere, hvis der er udsigt til, at en medarbejder ikke fortsat kan bestride sit sædvanlige job. Overgang til ansættelse

13 på særlige vilkår kan kun ske efter aftale med medarbejderen. Ledelsens muligheder for at afhjælpe problemerne afhænger af medarbejderens situation, herunder fremtidig arbejdsevne og arbejdspladsens muligheder. Ledelsen har pligt til at undersøge alle muligheder. Initiativer til fastholdelse af ansatte med nedsat arbejdsevne skal tages tidligt i forløbet, og løsninger skal findes i et samarbejde mellem lederen, medarbejderen og dennes faglige organisation. Fastholdelsen skal ske på så normale vilkår som muligt. Det vil sige, at pågældende indgår så vidt muligt i arbejdspladsens normale funktioner, og pågældendes evner, arbejdsevne og udviklingsmuligheder tilgodeses på lige fod med andre medarbejderes. Ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og som ikke kan opnå job på normale vilkår, skal ansættes på så normale vilkår som muligt. Henvisninger Rammer og principper for integrations- og oplæringsstillinger, der omhandler ansættelse af personer med anden etnisk oprindelse Retningslinjer mod mobning Løn Løndannelsen er dynamisk og tilpasses løbende arbejdspladsens opgaveløsning. Løndannelsen tager udgangspunkt i medarbejderens kvalifikationer sammenholdt med de opgaver og ansvar medarbejderen har.

14 Løndannelsen foregår i åbenhed og baseres på gennemskuelige og logiske kriterier for at sikre opbakning og accept blandt medarbejdere og ledelse. Såvel Hovedudvalg som lokale MED-udvalg drøfter kriterier for løndannelse og disses baggrund minimum én gang årligt. Henvisninger Aftale om decentral løn Aftale om resultatløn Principper for resultatløn og bonusaftaler Principper for resultatløn til ledere med selvstændigt budget- og personaleansvar Orlov Frederiksberg Kommune kan yde en medarbejder orlov uden løn i situationer, som ligger uden for de situationer, hvor Frederiksberg Kommune er forpligtet til at yde medarbejderen orlov eller hvor medarbejderen har krav på det. Frederiksberg Kommune er positiv indstillet overfor sådanne orlovsanmodninger, hvis det efter en nærmere vurdering er foreneligt med arbejdspladsens interesse at yde orloven. Ved vurderingen af en anmodning om orlov, der ikke er forpligtelse til at yde, vurderes længden af den anmodede orlov og rekrutteringssituationen herunder mulighed for at rekruttere en vikar.

15 Såfremt der bevilges orlov, indgås der en aftale, hvor det fremgår under hvilke forudsætninger orloven gives, angivelse af orlovens længde og hvilke vilkår medarbejderen er sikret ved tilbagekomst og ved en eventuel afbrydelse af orloven. Henvisninger Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål Seniorer Frederiksberg Kommune ønsker at fastholde seniormedarbejdere, så deres erfaringer og viden fortsat kan komme kommunen til gode. Derfor er det vigtigt at tilbyde seniormedarbejdere kompetenceudvikling eller motivere til andre typer af opgaver. Såfremt seniormedarbejdere ønsker at fratræde, gå ned i tid eller såfremt arbejdspladsen ønsker at tilskynde dem til at fratræde i forbindelse med reduktion af stillinger eller give plads til nye kræfter, er det alt afgørende, at det bliver gjort på en god måde. Herudover er det vigtigt at komme igennem et generationsskifte uden de store omkostninger såvel fagligt som menneskeligt. I modsætning til rammeaftalen om seniorpolitik, der opererer med forskellige aldersgrænser, afhængig af seniorordning, er kommunens seniorpolitik ikke målrettet ansatte med en bestemt alder. Seniorbetegnelsen ses i Frederiksberg Kommune i en livsfasesammenhæng.

16 Seniorpolitiske muligheder Seniorpolitiske muligheder skal være med til at løse en række personalemæssige udfordringer, f.eks.: en skæv alderssammensætning nedslidende arbejde (typisk fysisk hårdt arbejde) udbrændthed (typisk psykisk belastende arbejde) rekrutteringsvanskeligheder (både af unge og af specialister) fastholdelse af dygtige medarbejdere (bevare ekspertviden og samtidig give plads til yngre på ledende poster) Ledelsen er ansvarlig for at synliggøre mulighederne for medarbejderne. Det er naturligt at drøfte seniorens muligheder og senkarriere og tilbyde medarbejderen en seniorsamtale i forbindelse med MUS-samtalen. Medarbejderne er selv ansvarlige for egen udvikling og skal stille krav til egne karrieremuligheder. Ledelsen skal stille positive forventninger til seniorerne og dermed fremme arbejdsglæde og motivation. De konkrete positive resultater af seniorpolitiske tiltag skal synliggøres overfor medarbejderne på arbejdspladsen. I overvejelserne om seniorpolitiske muligheder indgår såvel arbejdspladsens som seniorens behov og ønsker. Som det ses nedenfor handler seniorordninger om tilvalg og fravalg, snarere end om ned- og aftrapning.

17 1. Seniorordninger Seniordage giver ret til fravær med løn fra 58/60 år (læs om seniordage på Fk-nettet) Senioren indgår i jobrotation, fx som afløser/er vikar for kolleger, der deltager i efter- og videreuddannelse Yngre kolleger er føl hos en seniormedarbejder Senioren er superviser, mentor eller konsulent Senioren får mindre belastende job, f.eks. færre opgaver og evt. mindre ledelsesansvar, evt. efter forudgående uddannelse Attraktive karrieremuligheder, f.eks. mindre fysisk belastende opgaver ved at ophøre med skifteholdsarbejdet og f.eks. flere opgaver af ledelsesmæssig karakter eller andre typer opgaver Senioren får deltidsstilling, evt. kombineret med aftrappet løntilskud og/eller fuld indbetaling til pensionsordning i op til 4 år Senioren får samlede frihedsperioder i kortere eller længere forløb Senioren får valgfri beskæftigelsesgrad efter det fyldte 60 år 2. Generationsskifteordninger Senioren forbliver som mentor i en omstillingsperiode, så der er en overlapning mellem den nuværende og den kommende stillingsindehaver. 3. Fratrædelsesordninger Fratrædelsesordninger er en mulighed såfremt der er enighed, om at seniormedarbejderen ikke skal fortsætte i nuværende stilling. Senioren imødekommes et ønske om en fratrædelsesgodtgørelse ved en bestemt alder.

18 Senioren tilskyndes med en fratrædelsesgodtgørelse at fratræde i forbindelse med reduktion af stillinger eller for at give plads til nye kræfter. For at imødegå nedslidning af øvrige medarbejdere er det vigtigt, at der tages højde for afledte virkninger af seniorordninger. Sundhed og sygefravær Frederiksberg Kommune ønsker at fastholde kompetente medarbejdere ved at forebygge sygdom, skabe sunde rammer i arbejdet og balance mellem arbejdsliv og privatliv og. Og kommunen er indstillet på at gå langt for at beholde medarbejdere, der både er motiverede og i stand til at klare et arbejde. Det betyder, at der skal være opmærksomhed på faktorer på arbejdspladsen, der har negativ indflydelse på medarbejdernes helbred, med henblik på at ændre disse. Samtidig er det vigtigt at understøtte en sund livsstil ved at sætte fokus på kost, motion, stress, rygning og indtagelse af alkohol. MED-udvalg på alle niveauer skal drøfte og iværksætte initiativer med henblik på at understøtte og fremme en sund livsstil. Uanset en god forebyggende indsats kan sygdom blandt medarbejderne eller deres børn dog ikke undgås. Tryghed og tillid skal her være de bærende elementer i arbejdet for mere sundhed og mindre sygefravær. Hvis der er meget sygefravær såvel kort som længerevarende på en arbejdsplads er det vigtigt at gøre en aktiv indsats for nedbringe det f.eks. i form af en tidlig opfølgningsindsats i samarbejde med den sygdomsramte. Hermed kan medarbejderen måske vende tilbage til arbejdet tidligere og sandsynligheden for

19 fastholdelse på arbejdsmarkedet større. Afskedigelser på grund af sygdom søges så vidt muligt undgået. Derfor er en øget indsat for forebyggelse og fastholdelse vigtigt. Henvisninger Retningslinjer for håndtering af sygefravær Værktøj til afholdelse af omsorgssamtaler Retningslinjer for håndtering af stress Retningslinjer for afskedigelser Rygning Formålet med Frederiksberg Kommunes rygepolitik er at undgå, at borgere og ansatte udsættes for passiv rygning i kommunale lokaler. Det er et særskilt formål, at børn og unge ikke i kommunale sammenhænge møder rollemodeller, der ryger. Rygning øger risikoen for en lang række sygdomme både blandt rygere og ikkerygere. Disse sygdomme kan føre til øget sygefravær og for tidligt arbejdsophør for kommunens medarbejdere. Frederiksberg Kommune ønsker med denne politik at skabe sundere rammer for medarbejdere, brugere og borgerne i kommunen. Der må ikke ryges på kommunale arbejdspladser eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Der kan ikke indrettes rygerum.

20 Det betyder i praksis: at der alene kan ryges udendørs i tilknytning til skoler, daginstitutioner m.v., hvis det kan ske på arealer, hvor der ikke færdes børn og unge, og/eller hvor det ikke er synligt for børn og unge. Rygning udendørs forudsætter i øvrigt, at det ikke er til gene for ikke-rygere, og der kan lokalt fastsættes regler herfor at der ikke må ryges i kommunale lokaler og i kommunens køretøjer at for dagplejen gælder lovgivning om røgfrie miljøer. Det betyder, at der ikke må ryges i dagplejens åbningstid. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet at på de arbejdspladser, der udgør et hjem eller værested for borgere, må beboere og pårørende ryge i egne lokaler, når der ikke er medarbejdere til stede. Der må ikke ryges i fælles opholdslokaler at for kommunens medarbejdere, som udfører arbejde i borgerens hjem, gælder lovgivning om røgfrie miljøer, hvilket betyder, at borgeren selv fastlægger sine egne rygeregler, men rygning er ikke tilladt, når den ansatte opholder sig i hjemmet. Medarbejderen må ikke ryge i borgerens hjem Alkohol og rusmidler I Frederiksberg kommune er alkohol og rusmidler uforenelige med arbejdet, både når det gælder indtagelse af og at være påvirket af alkohol/ rusmidler på arbejdspladsen. Der må derfor ikke indtages alkohol eller rusmidler i arbejdstiden herunder hverken i betalte eller ubetalte pauser.

21 I forbindelse med særlige begivenheder kan den stedlige leder dog dispensere fra alkohol- og rusmiddelpolitikken, således at alkohol kan indtages i begrænset omfang i forbindelse med markering af særlige begivenheder. Overtrædelse af alkohol- og rusmiddelpolitikken kan skyldes et misbrug. Derfor har såvel ledelse som kollegaer et medansvar for at der sættes fokus på misbrugsproblemer, og at mistanker om misbrug rapporteres til den pågældende medarbejders nærmeste leder. Det er ledelsens ansvar at afdække, hvorvidt der i konkrete situationer er tale om misbrug og i samarbejde med medarbejderen, at fremkomme med løsningsforslag. Henvisninger Retningslinjer for håndtering af alkohol- og rusmiddelpolitikken Politik for sundhed og sygefravær Værktøj til afholdelse af omsorgssamtaler Retningslinjer for håndtering af stress Trafiksikkerhed Det er Frederiksberg Kommunes holdning, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at medarbejderne trives. Herunder at der skabes en sund kultur omkring trafiksikker adfærd i Frederiksberg kommune.

22 Trafikulykker er en af de væsentligste årsager til tabte leveår og alvorlige tilskadekomster i Danmark. En betydelig del af disse ulykker indtræffer i arbejdstiden og i forbindelse med transporten mellem hjem og arbejdsplads med deraf følgende forringelse af arbejdsmiljøet. Alle ansatte repræsenterer kommunen, og deres adfærd har en betydelig signalværdi. Blandt andet derfor skal alle ansatte overholde færdselslovens bestemmelser og optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, når de færdes i trafikken. Ved at inddrage trafiksikkerhed i personalepolitikken og i de personalepolitiske retningslinjer søger Frederiksberg Kommune hermed, at øge de ansattes sikkerhed og tryghed i trafikken, uanset om man færdes som fodgænger, cyklist eller i et andet køretøj. at bevidstgøre de enkelte om betydningen af trafiksikker adfærd, så de o overholder hastighedsbegrænsninger o påser, at alle i bilen anvender sikkerhedsseler o aldrig fører et køretøj med alkohol, rusmidler eller trafikfarlig medicin i blodet o aldrig fører et køretøj, hvis man er syg, træt eller overanstrengt i en sådan grad, at det ikke kan ske på fuldt betryggende vis o udviser hensyn og tager ansvar i trafikken o anvender kun mobiltelefon lovligt og med omtanke under kørsel o er iført korrekt og sikker beklædning under arbejde på og ved vej. Henvisninger Retningslinjer for trafiksikkerhed

23

24

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

ik itlo epl a noserp

ik itlo epl a noserp Personalepolitik PERSONALEPOLITIK... 2 Formål med personalepolitikken... 2 Forord... 4 Personalepolitikkens temaer... 5 Ansættelse og fratrædelse... 6 Rekruttering... 6 Ansættelse... 8 Fratrædelse... 8

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Strategi for Sundhedsindsatsen

Strategi for Sundhedsindsatsen Strategi for Sundhedsindsatsen overfor personalet i Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND 4 UDGANGSPUNKTET FOR SUNDHEDSSTRATEGIEN 4 VISION 5 PRINCIPPER 5 TEMAER 5 TEMA 1:

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Sjælland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Kommunikation Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 27. februar 2008 Sagsnummer 2007021344A Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen HR-chef Ricki Laursen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skive (KRL)

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Det er vigtigt, at vi alle får konkretiseret de overordnede værdier og mål, så vi kan forberede os på de forandringer, der kommer.

Det er vigtigt, at vi alle får konkretiseret de overordnede værdier og mål, så vi kan forberede os på de forandringer, der kommer. Annuller Udskriv Personalepolitik På denne side kan du se amtets personalepolitik, som også hedder "Værdier og Mål for personaleudvikling". Forord Værdier - fælles kendetegn Rekruttering, ansættelse og

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner?

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner? Notat 12. januar 2016 Sagsbeh.:JARE01 J.nr.: 00.01.00-A00-29-14 HR-afdelingen Redegørelse til Magistraten vedr. ny rygepolitik Magistraten udsatte sagen i møde den 11. januar 2016, idet forvaltningen blev

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere