Resultatrevision for år 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for år 2014"

Transkript

1 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår varierer for ydelsesområderne se bilag 1 for en samlet oversigt for hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Via sammenligningen anviser resultatrevisionen områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og samtidig kan den danne et fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes efter en skabelon, hvor tabellerne trækkes fra Jobindsats.dk. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Overordnet viser Resultatrevisionen følgende resultater for Frederikssund i 2014: For 4. år i træk falder antallet af personer på offentlig forsørgelse konkret med 134 personer i Resultatkravene i 3 af de 6 minister-/resultatmål i Beskæftigelsesplan 2014 er indfriet. Samlet set har Frederikssund Kommune en mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger. Jævnfør besparelsespotentialet har Frederikssund samlet set et mindre forbrug på godt og vel 52 mio. kr. på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (primært førtidspension). Kontanthjælp er det eneste område, hvor kommunen har et besparelsespotentiale på knap 15 mio. kr. Angående ministermål 1, om uddannelsesgraden for unge, har det ikke været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at levere valide målinger på udviklingen. Til erstatning for dette ministermål vedtog Vækstudvalget i Frederikssund i stedet et lokalt mål om, at antallet uddannelseshjælpsmodtagere højst måtte være 250 personer i januar Der har i 2014 været et fald på 12 % i antallet af unge på uddannelseshjælp, og i januar 2015 var der 278 unge på uddannelseshjælp i Frederikssund. Det lokale mål om højst 250 unge på uddannelseshjælp i januar 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet, men udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der har været et fald på 3 %. Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til førtidspension, så er der tildelt 21 nye førtidspensioner i 2014, hvilket er et fald på 5 % i forhold til Med 21 nye tilkendelser af førtidspension i 2014 er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014 om en tilgang på maksimalt 41 personer opfyldt. Det begrænsede antal tilkendelser af førtidspension er en fortsættelse af den udvikling, der har stået på gennem de senere år, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4,7 %) - nu ligger 1,6 lavere, end i de kommuner vi sammenlignes med. Angående ministermål 3, at begrænse langtidsledigheden, så er antallet af langtidsledige i 2014 faldet med 69 personer, svarende til et fald på 19 %, og Frederikssund har 296 langtidsledige borgere i december Udviklingen i de kommuner vi sammenligner os med viser i samme periode et fald på 17 %. Faldet på 19 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om maksimalt 323 langtidsledige personer i december 2014 er opfyldt. Angående ministermål 4, samarbejdsgraden med lokale virksomheder, så ligger samarbejdsgraden i oktober 2014 på 20,5 % i Frederikssund, svarende til en stigning på 4 % i forhold til Udviklingen i de 2

3 kommuner vi sammenligner os med udviser i samme periode en stigning i samarbejdsgraden på 3 %. Med en stigning i samarbejdsgraden på 4 % i 2014, må det konstateres, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om en 10 % stigning i jobcenterets samarbejdsgrad med de lokale virksomheder, ikke er indfriet. Angående det lokale resultatmål om jobcenterets medvirken ved besættelse af ordinære job, så har jobcenteret i løbet af 2014 medvirket ved besættelse af 108 ordinære job. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om jobcenterets medvirken ved besættelse af minimum 100 ordinære job, er dermed indfriet. Angående det lokale resultatmål om antallet af nyetablerede fleksjob, så har jobcenteret pr. oktober 2014 etableret 61 nye fleksjob. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob i 2014, er dermed ikke indfriet. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund Vurderet ud fra resultaterne i 2014 har Frederikssund tre beskæftigelsespolitiske udfordringer: På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af sygemeldte borgere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har haft et fald, og samtidig har Frederikssund en marginal højere andel (2,4 %) af befolkningen, der er sygemeldte end sammenligningskommunerne (2,3 %). På kontanthjælpsområdet har Frederikssund haft et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ligger på niveau med sammenligningskommunerne, men andelen af befolkningen, der er på kontanthjælp ligger fortsat højere i Frederikssund (2,7 %), end i sammenligningskommunerne (2,2 %). Samarbejdet med virksomhederne skal udvikles yderligere. Der skal etableres flere virksomhedsnære forløb for især de svagere grupper, virksomhedscentrene skal fortsat udvikles, jobrotation og voksenlærlingeforløb samt praktikker og løntilskud opprioriteres. 3

4 Resultatrevision Tabel 1: unge på uddannelseshjælp Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning / 2 2 klyngen ift. Perioden året 2 Udvikling ift. Perioden året 2 Unge på uddannelseshjælp Jan Alle uddannelsesparate Jan Aktivitetsparate Jan Andel af befolkningen på uddannelseshjælp Jan ,0 1,0 Andel uddannelsesparate Jan ,4 0,4 Andel aktivitesparate Jan ,6 0,5 Det har af tekniske årsager ikke har været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at sikre validiteten af målingen til opfølgning af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund udmeldt, at ministermålet vedrørende uddannelsesgraden er opgivet for Til erstatning for ministermålet vedrørende uddannelsesgraden for unge vedtog Vækstudvalget i Frederikssund et lokalt mål om at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere højst må være 250 fuldtidspersoner i januar 2015 svarende til et fald på 20 % i forhold til januar Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 38 unge fra 316 unge i januar 2014 til 278 unge i januar 2015, svarende til et fald på 12 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist et fald på 3 % i samme periode. Udviklingen dækker over et fald på 28 % blandt de uddannelsesparate unge og en stigning på 2 % blandt de aktivitetsparate unge var den tilsvarende udvikling et fald på 17 % blandt de uddannelsesparate unge og en stigning på 14 % blandt de aktivitetsparate. Opgjort som andel af befolkningen udgør unge på uddannelseshjælp 1,0% i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,6 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af unge på kontanthjælp tilsvarende 1,0 % af befolkningen - fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Med 278 unge på uddannelseshjælp må det konstateres, at det lokale mål om, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere højst må være 250 fuldtidspersoner i januar 2015, ikke er blevet fuldt indfriet. Tabel 2: Tilgang til førtidspension Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. / 2 ift. 2 Perioden året 2 Perioden året 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,7-0,2 6,3 Den samlede tilgang til førtidspension i 2014 blev på 21 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen om en tilgang på maksimum 41 personer er opfyldt. Tilgangen til førtidspension gennem de seneste 12 måneder udviser et fald på 5 % i Frederikssund fra 22 personer i december 2013 til 21 personer i december Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i klyngen udvist et fald på 23 % i samme periode. Det mindre fald i Frederikssund skal ses i sammenhæng med det i forvejen lave udgangspunkt i 2013 med 22 tilkendelser af førtidspension. Målt på andelen af befolkningen på førtidspension, så ligger andelen i Frederikssund på 4,7 % mens den ligger på 6,3 % i december 2014 dvs. andelen af befolkningen i Frederikssund på førtidspension ligger 1,6 lavere end gennemsnittet hos klyngen. 4

5 Tabel 3: Langtidsledigheden Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. / 2 ift. 2 Perioden året 2 Perioden året 2 langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec let af langtidsledige i Frederikssund Kommune er i løbet af 2014 faldet med 69 personer - fra 365 personer i december 2013 til 296 personer i december 2014, svarende til et fald på 19 %. Udviklingen udviser i samme periode et fald på 17 %. Faldet på 19 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2014, om maksimalt 323 langtidsledige personer pr. december 2014 er opfyldt. Udviklingen dækker over uensartede tendenser, idet antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 3 %, hvorimod antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 30 % i perioden. Disse uensartede tendenser ses også dog lidt mindre markant - idet antallet af a-dagpengemodtagere her er faldet med 14 %, og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 30 % i perioden. Disse markante fald skyldes især, at de unge kontanthjælpsmodtagere er overgået til den nye ydelse, uddannelseshjælp, pr. 1. januar Tabel 4: Samarbejdsgraden med lokale virksomheder Periode Niveau Udvikling Sammenligning / 2 Gns. - / Udvikling ift. Perioden året 2 Samarbejdsgrad Okt ,5 4 25,6 3 I forhold til ministermålet vedrørende samarbejdsgraden med lokale virksomheder er der ikke udmeldt et centralt ambitionsniveau fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvorfor målet alene er fastsat ud fra lokale forhold. En opgørelse af den samlede samarbejdsgrad med de lokale virksomheder i de seneste 3 år viste i april 2014 følgende: 35,9 % i 2011, 34,4 % i 2012 og 33,0 % i På den baggrund besluttede Vækstudvalget i maj 2014, at målet for samarbejdsgraden med de lokale virksomheder skulle fastsættes til 36,3 % i 2014, svarende til en stigning på 10 % fra december 2013 til december En senere ændring i opgørelsesmetoden for samarbejdsgraden har imidlertid bevirket et markant fald i niveauerne for samarbejdsgraden - således er Frederikssunds samarbejdsgrad for december 2013 nu opgjort til 19,8 %, hvor den tidligere (april 2014) var opgjort til 33,0 %. Pr. oktober 2014 lå Frederikssunds samarbejdsgrad på 20,5 %, hvilket er en stigning på 0,7 i forhold til de 19,8 % i december 2013 altså en stigning på 4 % i samarbejdsgraden. Til sammenligning var den gennemsnitlige samarbejdsgrad hos klyngen 25,6 % i oktober 2014, hvilket er en stigning på 3 % i samarbejdsgraden i forhold til december Med en stigning i samarbejdsgraden på 4 % i 2014, må det konstateres, at målsætningen om en 10 % stigning i jobcenterets samarbejdsgrad med de lokale virksomheder ikke er indfriet. 5

6 Tabel 5: Jobcenerets medvirken ved besættelse af ordinære job Lokalt resultatmål Periode Niveau / 2 Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2014 medvirket ved besættelsen af i alt 108 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om jobcenterets medvirken ved besættelse af minimum 100 ordinære job, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 6: Tilgang af fleksjob Lokalt resultatmål Periode Niveau / 2 nyetablerede fleksjob Okt Jobcentret har pr. oktober 2014 etableret 61 fleksjob, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob i 2014 ikke er fuldt opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, med baggrund i et ønske om at få færre personer på ledighedsydelse. Tabel 7: Forsørgede i alt klyngen udvikling Forsørgede i alt Dec Frederikssund Kommune forsørgede i december 2014 i alt fuldtidspersoner. Det er 134 fuldtidspersoner færre end i december Det svarer til et fald på 3 % - klyngen har tilsvarende haft et fald på 2 %. Tabel 8: A-dagpenge klyngen A-dagpenge Dec Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec ,1 Pct. -12,5 Pct. 2,3 Pct. Målt på fuldtidspersoner har Frederikssund 582 fuldtidspersoner på a-dagpenge pr. december Det er et fald på 90 fuldtidspersoner i forhold til december 2013 og svarer til et fald på 13,4 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 9,2 % i perioden. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 2,1 %, mens borgere på a-dagpenge udgør en andel på 2,3 %. 6

7 Tabel 9: Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Dec klyngen udvikling Andel af befolkning på Arbejdsmarkedsydelse Dec ,2 Pct. 0,2 Pct. Pr. december 2014 har Frederikssund 66 fuldtidspersoner på arbejdsmarkedsydelse, svarende til en andel af befolkningen på 0,2 %. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel ligeledes 0,2 %. Tabel 10: Kontanthjælp klyngen Kontanthjælp Dec Jobparate Dec Aktivitetsparate Dec Uoplyst Dec Andel af befolkning på kontanthjælp Dec ,7 Pct. 2,2 Pct. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,8 Pct. 0,6 Pct. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,9 Pct. 1,6 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været et fald fra 1084 til 752 fuldtidspersoner i Frederikssund et fald på 332 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 31 %. Til sammenligning har faldet gennemsnitligt været på 30 %. Udviklingen dækker over uensartede tendenser, idet antallet af jobparate er faldet med 49 %, hvorimod antallet af aktvitetsparate er faldet med 19 % i perioden. Disse uensartede tendenser ses også - dog lidt mindre markant - idet antallet af jobparate her er faldet med 38 %, og antallet af aktivitetsparate er faldet med 28 % i perioden. Disse markante fald skyldes især, at de unge kontanthjælpsmodtagere er overgået til den nye ydelse, uddannelseshjælp, pr. 1. januar Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på kontanthjælp 2,7 % i Frederikssund - fordelt med 0,8 % jobparate og 1,9 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af borgere på kontanthjælp tilsvarende 2,2 % af befolkningen - fordelt med 0,6 % jobparate og 1,6 % aktivitetsparate. Vedr. uddannelseshjælp se beskrivelse under tabel 1. Tabel 11: Revalidering klyngen Revalidering Dec Andel af befolkning på revalidering Dec ,1 Pct. 0,2 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været et fald fra 46 til 32 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 14 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 30 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,1 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,2 %. 7

8 Tabel 12: Sygedagpenge klyngen Sygedagpenge Dec Andel af befolkning på sygedagpenge Dec ,4 Pct. 2,3 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været en stigning fra 619 til 675 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 56 fuldtidspersoner, svarende til 9 %. Til sammenligning har klyngen oplevet et gennemsnitligt fald på 4 % i antallet af borgere på sygedagpenge. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge 2,4 % i Frederikssund, mens borgere på sygedagpenge gennemsnitlig udgør en andel på 2,3 %. Tabel 13: Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Dec klyngen udvikling Andel af befolkning i jobafklaringsforløb Dec ,05 Pct. 0,13 Pct Jobafklaringsforløb er en ny ydelseskategori, som er blev indført fra juli 2014 qua sygedagpengereformen. I december 2014 er der 13 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i Frederikssund. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i jobafklaringsforløb 0,05 % i Frederikssund, mens borgere i jobafklaringsforløb gennemsnitlig udgør en andel på 0,13 %. Tabel 14: Ressourceforløb klyngen Ressourceforløb Dec Andel af befolkning i ressourceforløb Dec ,2 Pct. 0,2 Pct. Der har fra december 2013 til december 2014 været en stigning fra 13 til 42 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 29 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 223 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning været på 214 %. De markante stigninger fra 2013 til 2014 har sin naturlige forklaring i, at arbejdet med ressourceforløb blev påbegyndt i Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,2 % i Frederikssund, hvilket er på linje med gennemsnittet, som ligeledes har en andel på 0,2 % af befolkningen i ressourceforløb. 8

9 Tabel 15: Ledighedsydelse klyngen Ledighedsydelse Dec Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec ,5 Pct. 0,5 Pct. I december 2014 var der 127 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er et fald på 1 fuldtidsperson i forhold til december 2013, svarende til et fald på 1 %. Til sammenligning har klyngen i perioden haft et fald på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,5 % i Frederikssund, hvilket er på linje med gennemsnittet, som ligeledes har en andel på 0,5 % af befolkningen på ledighedsydelse. Tabel 16: Fleksjob klyngen Fleksjob Nov Andel af befolkning i fleksjob Nov ,3 Pct. 1,9 Pct. I november 2014 havde Frederikssund i alt 356 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 20 fuldtidspersoner i forhold til december 2013, svarende til en stigning på 6 %. Til sammenligning har klyngen haft en gennemsnitlig stigning på 9 % i perioden. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,3 % i Frederikssund, mens borgere i fleksjob gennemsnitlig udgør en andel på 1,9 %. Tabel 17: Førtidspension klyngen Førtidspension Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,7 Pct. 6,3 Pct. I alt 1300 fuldtidspersoner modtog i december 2014 førtidspension i frederikssund. Det er et fald på 79 fuldtidspersoner i forhold til december 2013, svarende til et fald på 6 %. Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 4 % i perioden. I december 2014 udgør borgere på førtidspension 4,7 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 6,3 % af borgerne, der modtager førtidspension. 9

10 Tabel 18: Besparelsespotentiale for Jobcenter Frederikssund Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2014 Fuldtidspersoner i af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) 2,48 2, ,1 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,09 3, ,9 Sygedagpenge 2,10 2, ,0 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,52 8, ,3 I alt 15,20 16, ,9 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale dækker perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal Overordnet viser besparelsespotentialet, at kommunen i den nævnte periode burde kunne spare 14,9 mio. kr., svarende til 182 fuldtidspersoner, hvis forbruget til kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressource-forløb og uddannelseshjælp) kom ned på det niveau, som Frederikssund Kommunes rammevilkår for disse forsørgelsesydelser tilsiger. Det fremgår endvidere af tabel 18, at Frederikssund Kommune på de tre øvrige ydelsesområder, dvs. a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) har et negativt besparelsespotentiale i perioden dvs. har et mindre forbrug end, hvad kommunens rammebetingelser tilsiger på disse forsørgelsesydelser. På a-dagpenge har der været et mindre forbrug på 12,1 mio. kr., svarende til 109 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. På sygedagpenge er der opnået et mindre forbrug på 4,0 mio.kr., svarende til 39 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Endelig er der på permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) opnået et mindre forbrug på 36,3 mio. kr., svarende til 413 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Således er der i alt for ovennævnte tre ydelsesområder opnået et mindre forbrug på 52,4 mio. kr., svarende til 561 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Netto for ovennævnte 4 ydelsesområder har Frederikssund Kommune således opnået et negativt besparelsespotentiale på 37,5 mio. kr., svarende til 379 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Udtrykt ved fuldtidspersoner i af befolkningen, svarer dette til, at Frederikssund Kommune i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 havde 15,20 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor rammebetingelserne havde tilsagt, at 16,56 % af befolkningen burde være på offentlig forsørgelse. 10

11 Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering,og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 11

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION 90 Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Hvad er jeres udgifter til forsørgelse? HVORFOR

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere