Resultatrevision 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2009"

Transkript

1 Resultatrevision 2009 M 1

2 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale Bilag 18 2

3 Resultatrevision Indledning Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af jobcentrenes indsats. Derudover danner den udgangspunkt for arbejdet med formulering af mål og strategier i det kommende års beskæftigelsesplan. Ideen med resultatrevisionen er endvidere, at jobcenteret skal have adgang til et enkelt styringsinstrument, såvel som et redskab til dialog med kommunalbestyrelsen, beskæftigelsesregionen, samt det lokale og regionale beskæftigelsesråd, m.fl. Resultatrevisionen giver en status for indsats og resultater i jobcenteret i det forgangne år og giver samtidig mulighed for at sammenligne jobcenterets resultater jobcentre med samme rammevilkår. 1 Resultatrevisionen består af fire dele og det forventes, at jobcenteret som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen og forholder sig til både jobcenterets positive resultater, såvel som til udfordringerne for jobcenterets indsats. Herunder følger en kort beskrivelse af resultatrevisionens fire dele: - Resultatoversigten. Resultatoversigten giver et samlet overblik over udviklingen indenfor resultater, forsørgelsesgrupper og indsats. - Scorecard for 2009 s 3 centrale ministermål. Scorecardet giver et overblik over jobcenterets resultater i forhold til ministermålene, sammenlignet med de 9 sammenlignelige jobcentre. - Scorecard for rettidigheden i jobcenterets tilbud. Scorecardet giver et overblik over jobcenterets evne til at levere sin indsats til tiden, sammenlignet med de 9 sammenlignelige jobcentre. - Oversigt over besparelsespotentialet for jobcenteret. Besparelsespotentialet viser den potentielle besparelse for kommunen på forsørgelsesydelser, i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer antallet af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser, til samme niveau som gennemsnittet af klyngen. 1 At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene defineres ud fra et estimat over hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes, at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af et år. Estimatet fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked (ledighedsprocent, sæsonvariation, antal jobåbninger i lokalområdet) og forhold der knytter sig til den enkelte borger (køn, alder, familietype, uddannelsesniveau, etnicitet, erhvervserfaring, status med hensyn til arbejdsløshedsforsikring, boligtype, flyttemønster, samt helbredsstatus.) Jobcenter Syddjurs har sammenlignelige rammevilkår med følgende klynge af jobcentre: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer og Sønderborg. 3

4 2. Sammenfatning I 2009 landede Syddjurs på en sammenlagt 3. plads, sammenlignet med jobcentrene med samme rammevilkår. 2 I 2008 havde Jobcenter Syddjurs det sammenlagt bedste resultat på ministermålene. Resultatet skyldtes dengang især, at det var lykkedes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb og antallet af unge på offentlig forsørgelse, samtidigt med at jobcenteret også formåede at nedbringe arbejdskraftreserven på trods af den stigende ledighed i Placeringen i 2009 skyldes dels en stigning i udviklingen af de unge på offentlig forsørgelse, dels et lavere fald end resten af de sammenlignelige jobcentre i udviklingen af de længerevarende sygedagpengeforløb. Jobcenter Syddjurs ligger nu placeret som nummer fem på begge disse ministermål, hvilket er i niveau med gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Udviklingen i arbejdskraftreserven er den anden bedste i sammenligningen og ligger under gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Udfordringerne i 2009 har været store. De målgrupper, som er omfattet af ministermålene udgør fortsat en forholdsvis stor andel af arbejdsstyrken, 5,7%. 3 Ledighedsprocenten 4 i Syddjurs var i ,8% og steg i løbet af 2009 med 1,6 procentpoint, således at andelen af ledige i december 2009 udgjorde 3,4% af arbejdsstyrken og stigningen i den generelle ledighed har bidraget til, at både arbejdskraftreserven og ungeledigheden er vokset. Ledigheden i Syddjurs er dog ikke vokset til samme niveau som i de andre sammenlignelige jobcentre, hvor gennemsnittet i december 2009 lå på 4,37%. 5 2 Kilde: Jobindsats.dk 3 Kilde: Jobindsats.dk 4 Ledighedsprocenten er her opgjort som nettoledigheden, dvs. det samlede antal ledige, fratrukket de aktiverede ledige. 5 Kilde: Danmarks Statistik/Mapictures.dk 4

5 Figur. 1. Benchmarking af udviklingen på de tre ministermål 2009: Scorecard Syddjurs Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2009 Nov 2009 Dec 2009 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Odsherred , , ,8 1 Hjørring , , ,1 2 Syddjurs , , ,6 3 Mariagerfjord , , ,6 4 Sønderborg , , ,8 5 Struer , , ,5 6 Skive , , ,7 7 Ikast-Brande , , ,7 8 Silkeborg , , ,9 8 Rebild , , ,3 9 Hele klyngen , , ,7. 5

6 3. Gennemgang af resultatoversigten Resultatoversigten samler de vigtigste målinger af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet. I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcenter Syddjurs indsats og resultater med udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. Ministermål 2009: Beskæftigelsesministeriet udstak sidste år 3 mål for jobcentrenes beskæftigelsesindsats i 2009: Arbejdskraftreserven: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Sygedagpengeforløb over 26 uger: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Unge ledige under 30 år: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps- og starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Arbejdskraftreserven: Udviklingen i arbejdskraftreserven 6 er påvirket af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og den generelle stigning i ledigheden, således faldt arbejdskraftreserven i Syddjurs i 2008 med 8,8%, mens den i løbet af 2009 er vokset med 133%. Jobcenter Syddjurs har, på trods af den store stigning i arbejdskraftreserven, det andet bedste resultat i en benchmarking med de sammenlignelige jobcentre og udviklingen i arbejdskraftreserven ligger også under klyngens gennemsnit på 179%. Stigningen i arbejdskraftreserven gør sig især gældende for de forsikrede ledige, men også for de ikke-forsikrede er antallet steget med 52% i 2009, hvilket ligger på niveau med de sammenlignelige jobcentre. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken var i december 2009 steget med 1,35 procentpoint fra 0,9% i 2008 til 2,25% i 2009 og selvom niveauet for 2009 ligger under gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentres på 2,65% af arbejdsstyrken, så står Jobcenter Syddjurs fortsat overfor en stor opgave i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven og hindre, at arbejdskraftreserven hænger fast i langtidsledighed. Strategi og målsætninger for arbejdskraftreserven Syddjurs strategi for at nedbringe arbejdskraftreserven i 2009 var, at sikre at kommunens ledige borgere fik tilbud til tiden, samt at sikre at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber var til rådighed, således at den ledige enten fik kom i job/uddannelse. Målsætningen for indsatsen var i beskæftigelsesplanen for 2009 en nedbringelse af arbejdskraftreserven med 22% til 148 forsikrede 6 Arbejdskraftreserven omfatter personer, der er fuldtidsbruttoledige, dvs. ledige og i aktivering den sidste uge i måneden og som forinden havde 12 ugers sammenhængende fuldtidsbruttoledighed. 6

7 og 54 ikke-forsikrede. Det reelle antal i arbejdskraftreserven var i december 2009, 375 forsikrede og 82 ikke-forsikrede. Sygedagpengeforløb over 26 uger: I 2008 præsterede Syddjurs, i forbindelse med en opkvalificering af sygedagpengeindsatsen i jobcenteret, en markant reduktion i antallet af de lange sygedagpengeforløb på 21,3%. Denne positive udvikling er fortsat i løbet af 2009, hvor sygedagpengeforløbene over 26 uger i 2009 blev nedbragt med 6%, blandt andet i kraft af en stor indsats på forløbene over 52 uger. Den samlede indsats svarer dog kun til det femte bedste resultat i en benchmarking med de sammenlignelige jobcentre. Udviklingen i sygedagpengeindsatsen ligger fortsat en smule bedre end gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre, men blandt andet Jobcenter Odsherred har formået at holde udviklingen på det samme høje niveau, som i Syddjurs kommune har desuden fortsat et højt niveau af lange sygedagpengeforløb, antallet af de lange forløb svarer til 1,55% af arbejdsstyrken, hvilket dog er en forbedring af niveauet i 2008, hvor resultatet var 1,66% af arbejdsstyrken. Jobcenter Syddjurs resultat ligger over det gennemsnitlige niveau på 1,45% i 2009 hos de sammenlignelige jobcentre. De langvarige sygedagpengeforløb over 26 uger udgør i 2009 i fuldtidspersoner, 41% af det samlede antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. Jobcenter Syddjurs har således fortsat en stor opgave i at nedbringe det langvarige sygefravær. Strategi og målsætninger for sygedagpengeindsatsen Jobcenterets strategi i forhold til sygedagpengeindsatsen i 2009 var, at forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, den forebyggende indsats på virksomhederne, samt at have fokus på en mere aktiv brug af revalidering. Målsætningen for indsatsen på sygedagpengeområdet var i beskæftigelsesplanen for 2009, at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger til 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i december Det reelle antal sygedagpengeforløb over 26 uger var 332 i november Unge ledige under 30: Udviklingen i konjunkturerne og den generelle stigning i ledigheden har også påvirket ungeledigheden 7. I 2009 er ungeledigheden steget med 47%, mens den i 2008 Jobcenter Syddjurs resultat på ungeindsatsen, er den femtebedste i en benchmarking med de sammenlignelige jobcentre og ligger på niveau med klyngens gennemsnitlige udvikling på 48%. Det er især gruppen af forsikrede der vokser, den er steget med 139% i løbet af 2009, hvilket er 7 Unge på offentlig forsørgelse opgøres som unge der modtager dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, omregnet i fuldtidspersoner. 7

8 over klyngens gennemsnit på 131%, men også gruppen af de ikke-forsikrede er steget med 20%, hvilket svarer til klyngens niveau. Sat i forhold til den samlede arbejdsstyrke udgjorde de unge ledige ved udgangen af ,9% af den samlede arbejdsstyrke, mens ungeledigheden udgjorde 0,9% af arbejdsstyrken i Niveauet for ungeledigheden ligger dog, som i 2008, også i 2009 et stykke under gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre, som i 2009 er på 2,45% af den samlede arbejdsstyrke. Det stigende antal ungeledige i Syddjurs giver fortsat anledning til en fokuseret indsats for at nedbringe ungeledigheden. Niveauet for ungeledigheden i forhold til arbejdsstyrken ligger i 2009 på niveau med Norddjurs kommune, hvor de unge ledige i 2009 udgjorde 2,42% af arbejdsstyrken. Strategi og målsætninger for ungeledighedsindsatsen Jobcenterets strategi i forhold til indsatsen på ungeområdet var, at prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering, give unge dagpengemodtagere beskæftigelsestilbud inden 3 måneder, samt at intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontant og starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Målsætningen for ungeindsatsen var i beskæftigelsesplanen 2009, at nedbringe ledigheden blandt unge år med 25%, for unge forsikrede betød det en målsætning på 27 fuldtidsledige forsikrede unge og for de ikke-forsikrede 138 fuldtidsledige unge. Det reelle resultat i december 2009 var 133 forsikrede og 234 ikkeforsikrede. Figur 2. Oversigt over Jobcenter Syddjurs resultater for ministermålene Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Ministermål: Udfordringer og mulighed for forbedringer Som før nævnt udgør de tre målgrupper, der har været omfattet af ministermålene i 2009 fortsat en anseelig mængde i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Både gruppen af forsikrede og af ikkeforsikrede, som har været ledige i mere end tre måneder er vokset betragteligt. Samtidigt er længden på ledighedsforløbene for det samlede antal forsikrede ledige steget væsentligt. I

9 var det gennemsnitlige ledighedsforløb 13,5 uge, mens det i 2009 er vokset til 17 uger, svarende til en stigning i længden af ledighedsforløbene for forsikrede på 26%. Der bliver således væsentligt flere forsikrede ledige i Syddjurs og deres ledighedsperioder er markant længere end tidligere. Mens længden af ledighedsforløbene for kontant- og starthjælpsmodtagere ikke er steget i samme som omfang som de forsikredes, 2,9% i løbet af 2009, er længden af ledighedsforløbene til gengæld betydeligt længere end de forsikredes, her ligger gennemsnittet af forløbene på 28,8 uger. 8 Det langvarige sygefravær udgør ligeledes fortsat en stor udfordring for Jobcenter Syddjurs. På trods af at jobcenteret har fokuseret på at nedbringe de lange sygedagpengeforløb, er der fortsat en stor gruppe af borgere på sygedagpengeforløb over 26 uger, både i forhold til arbejdsstyrken og de sammenlignelige jobcentre. Borgere over 50 år står for 40% af det samlede sygefravær, mens kønsfordelingen i denne gruppe er lige. Generelt er der en svag overvægt af kvinder i forhold til sygedagpengeforløb, kvinderne står for 56% af sygedagpengeforløbene og har generelt længere forløb, 11,6 uger i gennemsnit i forhold til 9,6 uger for mændenes vedkommende. 9 Gruppen af unge ledige vokser også markant og udgør en mærkbar andel af arbejdsstyrken. Det gælder særligt de forsikrede unge, men det er også værd at bemærke, at næsten halvdelen, 44%, af gruppen af de unge ikke-forsikrede er kategoriserede som ikke-arbejdsmarkedsparate, hvilket ligger over gennemsnittet for niveauet for de sammenlignelige jobcentre, på 37%. Der er sket en vækst i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate unge ledige på 16% i 2009, hvilket er under gennemsnittet på 25% for de sammenlignelige jobcentre. 10 Forsørgelsesgrupper. I resultatoversigtens anden del er det muligt at følge udviklingen og fordelingen af borgere på offentlig forsørgelse og sammenligne dem med udviklingen hos de sammenlignelige jobcentre. Denne sammenligning kan danne grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der kan sættes ind overfor. Arbejdsmarkedsparate ledige. Antallet af fuldtidspersoner, som er arbejdsmarkedsparate og modtager a-dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, er steget med 78% i forhold til året før. Det er det tredjebedste resultat i forhold til de sammenlignelige jobcentre og lavere end gennemsnittet på 99%. Stigningen ligger primært hos de arbejdsmarkedsparate forsikrede, mens stigningen i gruppen af arbejdsmarkedsparate ikke- 8 Kilde: Jobindsats.dk 9 Kilde: Jobindsats.dk 10 Kilde: Jobindsats.dk 9

10 forsikrede er væsentlig mindre. Denne udvikling svarer til udviklingen hos de sammenlignelige jobcentre. De arbejdsmarkedsparate ledige udgjorde 2,7% af arbejdsstyrken i 2008, mens niveauet i 2009 steg til 5,1% af arbejdsstyrken 11. Niveauet ligger under det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige jobcentre, som i 2009 var på 6,95%. 12 Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Antallet af fuldtidspersoner som er ikke-arbejdsmarkedsparate, som modtager kontant- og starthjælp er steget med 21% i forhold til året før. Det er en stigning, som ligger over de sammenlignelige jobcentres, hvor gennemsnittet er på 18% og væsentligt over det bedste resultat hos de sammenlignelige jobcentre. Det er andet år i træk, at antallet af de ikke-markedsparate ledige på kontant- og starthjælp i Syddjurs er steget mere end gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. De ikke-arbejdsmarkedsparate ledige udgjorde i ,7% af arbejdsstyrken, mens niveauet i 2009 var vokset til 2,1%. Niveauet ligger under det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige jobcentre, som i 2009 var på 2,65 %. 13 Sygedagpengeforløb. Det samlede antal af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet med 6% i forhold til året før. Faldet ligger på niveau med de sammenlignelige jobcentres gennemsnit på 7%. Faldet i antallet er størst på de helt lange sygedagpengeforløb over 52 uger, hvor Jobcenter Syddjurs fokus på de lange sygedagpengeforløb kan aflæses i faldet på 9%, hvilket ligger over gennemsnittet hos de sammenlignelige jobcentre. Som det kan læses i afsnittet om ministermålene, er forbedringen i nedbringelsen af de lange sygedagpengeforløb noget mere moderat i 2009, end den var i Ser man på det samlede antal af sygedagpengeforløb i forhold til arbejdsstyrken har Jobcenter Syddjurs i en sammenligning med de sammenlignelige jobcentre, også fortsat det højeste antal, 3,67% versus et gennemsnit på 3,41% i forhold til arbejdsstyrken. 14 Revalidering. Anvendelsen af revalideringsforløb faldt i 2008 med 14% og der er sket et yderligere fald i anvendelsen af revalideringsforløb i løbet af 2009, hvor antallet af fuldtidspersoner på revalidering faldt med 21%. Faldet er det største blandt de sammenlignelige jobcentre, hvor det gennemsnitlige brug af revalideringsforløb er svagt stigende med 1%. Antallet af borgere på revalideringsforløb 11 Andelen skal ses i relation til bruttoledigheden, dvs. det samlede antal ledige, inklusive ledige i aktivering. 12 Kilde: Jobindsats.dk 13 Kilde: Jobindsats.dk 14 Kilde: Jobindsats.dk 10

11 udgjorde i ,5% af den samlede arbejdsstyrke, hvilket svarer til de sammenlignelige jobcentres niveau. 15 Fleksjob. Antallet af personer i fleksjob, er i 2009, i modsætning til 2008 hvor antallet faldt med 2%, steget med 11%. Resultatet ligger over gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentres på 5%. Ser man på udviklingen af påbegyndte og afsluttede fleksjob i det sidste kvartal af 2009, sker der et fald i antallet af personer, som har påbegyndt et fleksjob og en stigning i antallet af personer, der er stoppet i deres fleksjob. Dette kan være en indikation på, at konjunkturerne også har indflydelse på borgernes muligheder for at opnå ansættelse i et fleksjob. Antallet af personer, der startede i fleksjob var således i fjerde kvartal 27 personer, mens gennemsnittet for de tre første kvartaler i 2009 var 49. Antallet af personer der stoppede i et fleksjob var 46 i fjerde kvartal af 2009, mens gennemsnittet for de tre første kvartaler var Ledighedsydelse. Antallet af personer, der har været på ledighedsydelse i løbet af 2009, er steget i 2009, hvor det faldt i Stigningen er på 11%, hvilket ligger under gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre, som er på 19%. Stigningen ses især på ledighedsforløbene over 13 uger, hvor stigningen er på 9%. Den ligger dog væsentligt under gennemsnittet på de længerevarende ledighedsforløb i de andre jobcentre, hvor den gennemsnitlige stigning er på 31%. Erfaringsmæssigt rammer konjunkturændringerne også personer der er ansat på særlige vilkår, herunder personer med nedsat arbejdsevne. Ser man på udviklingen i ledighedsydelse for sidste kvartal af 2009 ligner den da også udviklingen i fleksjobbene, da der er et højere antal personer der er overgået til ledighedsydelse end gennemsnittet af de tre tidligere kvartaler. Tallet for fjerde kvartal var 113, mens det gennemsnitligt for de tre foregående kvartaler i 2009 var Førtidspension. Der er sket en mindre stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Stigningen er på 4% og er ligesom sidste år den højeste i gruppen af sammenlignelige jobcentre, hvis gennemsnit ligger på 0%. Stigningen kan skyldes, at der i det forgangne år har været fokus på at nedbringe antallet af ledighedsforløb og at en del af de borgere, som tidligere har været på længerevarende forløb på ledighedsydelse, har fået bevilget førtidspension, ud fra en vurdering af, at de har villet kunnet vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcenter Syddjurs andel af fuldtidspersoner på førtidspension i 15 Kilde: Jobindsats.dk 16 Kilde: KMD - Ledelsesinformation februar Kilde: KMD - Ledelsesinformation februar

12 procent af befolkningen var i ,19%, et godt stykke under gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre på 6,95% 18 Figur 3. Oversigt over Jobcenter Syddjurs resultater for forsørgelsesgrupperne i 2009 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i Gnsn. udvikling i klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Forsørgelsesgrupper: Udfordringer og muligheder for forbedring. Der er, set i lyset af konjunkturerne, en forventelig stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate ledige, mens det vil være relevant at se nærmere på, hvorfor antallet af de ikkearbejdsmarkedsparate flere år i træk vokser mere end gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Der er fortsat behov for fokus på sygedagpengeindsatsen for at nedbringe det relativt høje antal sygedagpengeforløb i kommunen. Der er i tallene for den sidste del af 2009 en indikation på, at lavkonjunkturen og den generelt stigende ledighed medfører en øget risiko for, at borgere i fleksjob vil miste deres jobs, samt at gruppen af borgere på ledighedsydelse derfor vil vokse og vil få sværere ved at opnå ansættelse i et fleksjob. Der er i de seneste år sket et markant fald i anvendelsen af revalideringsforløb i beskæftigelsesindsatsen. Revalideringsydelsen er ikke en passiv forsørgelse, men et aktivt redskab, som kan anvendes til at sikre udsatte personer en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan derfor være god grund til at overveje om at anvende redskabet i større omfang end nu, især i forbindelse med indsatsen overfor de ikkearbejdsmarkedsparate. 18 Kilde: Jobindsats.dk 12

13 Indsatsen. Aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden fremgår også af resultatoversigten. Den viser hvor stor en andel af tiden, ydelsesmodtagerne i gennemsnit har deltaget i aktivering i perioden. 19 Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagerne var i december %. Det er et fald på 1% i forhold til samme måned sidste år, men niveauet ligger stadig over de sammenlignelige jobcentres og aktiveringsgraden i Jobcenter Syddjurs er den anden bedste i gruppen. Det er især gruppen af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, der i stigende grad bliver aktiverede, mens det stort set er lykkedes at fastholde aktiveringsgraden for de forsikrede, på trods af at det er i denne gruppe, at der er den markant største vækst af ledige. Aktiveringsgraden for gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er til gengæld faldet med 4% og ligger under det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige jobcentre. 20 Rettidighed. Rettidigheden indeholder opgørelser af, hvor stor en andel af beskæftigelsesindsatsen, der gives til tiden. 21 Minimumsmålsætningerne, som er udstukket af Beskæftigelsesministeriet 22 er, at mindst 90% af alle forsikrede skal have deres jobsamtale, første og gentagne aktiveringstilbud til tiden. For kontant- og starthjælpsmodtagere gælder det, at minimum 90% af jobsamtalerne, 80% af første- og gentagne aktiveringstilbud til arbejdsmarkedsparate og 75% af første- og gentagne aktiveringstilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate skal gives til tiden. For de forsikrede gælder det, at målsætningerne for rettidighed er indfriet, såvel for jobsamtalerne, som for første- og gentagne aktiveringstilbud. Målsætningerne er ikke indfriede for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Her gælder det, at jobsamtalerne er iværksat rettidigt for 86% af samtalernes vedkommende. Det er en stigning i forhold til sidste års niveau på 79%. Første og gentagne aktiveringstilbud er givet rettidigt til alle de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, dette er en markant stigning i forhold til sidste års niveau på 57/46%. Målsætningen er til gengæld ikke nået på hverken første eller gentagne aktiveringstilbud til de ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, her var niveauet i november 2009 henholdsvis 64% og 78%, hvilket dog er en stigning i forhold til sidste år, hvor niveauet lå på 43/64%. Der er i 2009 sket en generel forbedring i forhold til at sikre borgerne en rettidig indsats i 19 Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for alle ydelsesmodtagerne indenfor en valgt periode, divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Aktivering 37/ugentligt regnes som fuld tid. 20 Kilde: Jobindsats.dk 21 Rettidigheden opgøres to steder i materialet fra resultatrevisionen, men med forskellige data. Dels er opgørelsen en del af resultatoversigten, her er data trukket i november og december 2009 og sammenlignet med de sammenlignelige jobcentre, dels er rettidigheden opgjort på et scorecard, her er data trukket fra hele 4. kvartal 2009 og sammenligningen foretaget med hele landet

14 forhold til alle tre grupper. 23 Der manglede i fjerde kvartal af 2009, i alt 28 jobsamtaler/aktiveringstilbud for at nå den samlede målsætning på rettidigheden i Figur 4. Oversigt over Jobcenter Syddjurs indsatsresultater i Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. 23 Kommunalbestyrelsens målsætning er 100% rettighed på indsatsen til alle grupper. 24 Kilde: Jobindsats.dk 14

15 Figur 5. Oversigt over jobcentrene i Region Midtjyllands indsatsresultater i 2009 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Arbejdsmarkedsparate Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Placering Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Hedensted Norddjurs Randers Ikast-Brande Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Skanderborg Skive Horsens Ringkøbing Skjern Århus/Samsø Herning Favrskov Silkeborg Viborg Odder Midtjylland Hele landet Indsatsen: Udfordringer og muligheder for forbedring Der er fortsat brug for at øge mulighederne for at kunne at hæve aktiveringsgraden og levere rettidige ydelser til de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen anbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan forekomme som enten et positivt eller negativt beløb, afhængigt af hvordan jobcenteret ligger i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Det negative beløb, som fremkommer i de tilfælde hvor jobcenteret har klaret sig bedre end gennemsnittet medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale. 15

16 Det fremgår af opgørelsen, at Jobcenter Syddjurs har et samlet besparelsespotentiale på 10,5 mio. Hovedparten af besparelsespotentialet findes på sygedagpenge og ledighedsydelserne. En nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner på disse to ydelser med henholdsvis 66 og 24 fuldtidspersoner vil betyde en besparelse på samlet 8,5 mio, mens en nedbringelse af anvendelsen af revalidering og for-revalidering kun vil kunne medføre en besparelse på 1,7 million. Der er i løbet af 2009 sket en positiv udvikling især i besparelsespotentialet på sygedagpenge og ledighedsydelse, således er besparelsespotentialet på disse to ydelser forbedret med henholdsvis 31% og 21% i løbet af fire kvartaler. 25 Figur 6. Oversigt over Jobcenter Syddjurs besparelsespotentiale i 2008 og 2009 Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2008 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af Besparelse antal s-potentiale fuldtidspersoner (i mio. kr.) ift. klyngen A-dagpenge 1,62 1, ,4 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,36 0, ,9 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,23 1, ,7 Introduktionsydelse 0,11 0, ,3 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,70 0, ,5 Sygedagpenge 3,20 2, ,7 Ledighedsydelse 0,51 0, ,9 Førtidspension 5,88 6, ,8 I alt 13,62 13, ,8 Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersone r ift. klyngen Besparelses -potentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,72 3, ,6 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,46 0, ,1 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,54 1, ,7 Introduktionsydelse 0,11 0, ,3 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,58 0, ,7 Sygedagpenge 2,94 2, ,5 Ledighedsydelse 0,56 0, ,0 Førtidspension 6,19 6, ,2 I alt 15,10 16, ,5 Muligheder og udfordringer: Oversigten viser, at der fortsat er et stort potentiale i at have fokus på sygedagpenge og ledighedsydelse i planlægningen af den fremtidige beskæftigelsesindsats. Besparelsespotentialet 25 Se bilag 1. 16

17 er i løbet af 2009 reduceret med 7,3 mio 26., blandt andet i kraft af en reduktion på besparelsespotentialet på disse to områder på 3.3. mio. 27 Det er dog fortsat vigtigt at have for øje, at en nedbringelse af fuldtidspersoner inden for en forsørgelsesydelse ikke nødvendigvis giver en samlet besparelse for kommunen, da det må antages at indsatsen ikke i alle tilfælde vil bringe de berørte personer ud af offentlig forsørgelse. Eksempelvis vil indsatsen på sygedagpengeområdet i nogle tilfælde resultere i overgang til f.eks. førtidspension, ledighedsydelse eller kontanthjælp, hvilket vil medføre en øget udgift for disse grupper. 26 Se bilag Se bilag 1. 17

18 Bilag 1. Udviklingen i besparelsespotentialet i Jobcenter Syddjurs i kvartal Udvikling i besparelsespotentiale Q1- Q Mio Kvartal BESPARELSESPOTENTIALE Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Dagpenge 2,6-4, ,6 Kontant og starthjælp - arb.markedsparate -2,8-3,4-3,6-4,1 Kontant og starthjælp - ikke arb.markedsparate -3,1-2,9-2,9-2,7 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,3 0,3 Revalidering, inklusive forrevalidering 3,1 2,8 2,2 1,7 Sygedagpenge 8 6,7 5,7 5,5 Ledighedsydelse 3,8 3,3 3 3 Førtidspension -17,3-16,1-15,3-15,2 I ALT 17,8 13,1 11,3 10,5 18

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2008

Resultatrevision 2008 Resultatrevision 2008 M Indhold 1. Indledning Side 3 2. Sammenfatning 5 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Bilag: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale 1. Resultatrevision

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I SYDDJURS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved Næstved Resultatrevision 2008 for Jobcenter Næstved Side 1 Indledning Som led i styringen og overvågningen af indsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet skal jobcentrene hvert år udarbejde en resultatrevision.

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere