Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013"

Transkript

1 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen blev offentliggjort den 22. december 2011 og tager udgangspunkt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer med det formål at: o Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser o Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. I forlængelse af handlingsplanen har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet en udmøntningsplan for de konkrete initiativer. Dette er sket i samarbejde med Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og National Sundheds-it (NSI). I udmøntningsplanen fastlægges milepæle og målsætninger for de enkelte initiativer. Bilag 1 rummer en oversigt over samtlige initiativer og økonomien. Bilag 2 rummer en oversigt over, hvilke aktører der er involveret i hvilke initiativer, mens bilag 3 er en tidsplan. Herudover har KL og Danske Regioner i fællesskab udarbejdet rammenotater vedr. initiativerne opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning samt fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner, som er de to største initiativer økonomisk samt de initiativer, der aktuelt kræver mest koordinering på tværs af region, almen praksis og kommuner. I dette notat gennemgås de initiativer i udmøntningsplanen, som kommuner, sygehuse og almen praksis får en aktiv rolle i at implementere med særlig fokus på initiativerne om opfølgende hjemmebesøg samt forløbskoordinatorfunktioner. Det beskrives dels, hvilke opgaver der ligger under de enkelte indsatser, dels forslag til hvem der kan løse dem. Initiativerne er i dette notat oplistet og formuleret med udgangspunkt i den nationale udmøntningsplan, hvorfor initiativerne visse steder er beskrevet som enkeltstående uagtet at de i praksis vil hænge sammen. I notatets opgaveskemaer er de initiativer der naturligt hænger sammen placeret under samme Ansvarlig. Jf. tidligere drøftelser i Det administrative Kontaktforum er der i Syddanmark enighed om, at udgangspunktet for den forstærkede indsats for den ældre medicinske patient er, at de tilførte ressourcer skal understøtte og fungere som saltvandsindsprøjtning for igangværende indsatser snarere end at finansiere nye indsatser. Indsatsen: Fokus på styrket indsats for medicingennemgang til patienter i behandling med mere end 6 lægemidler - en hjælp til almen praksis og intern medicinske afdelinger.

2 Midler: I alt 15 mio. kr. fra til fordeling mellem regionerne. Tidshorisonten: Efterår 2012: Afklaring af om Apotekerloven skal ændres, for at apotekerne også kan aflevere oplysninger til regionerne om ordination af receptpligtige ikke-tilskudsberettigede lægemidler. Fra : Den regionale indsats på medicinområdet styrkes, så der i almen praksis og intern medicinske afdelinger sættes fokus på patienter, der får mere end seks lægemidler dagligt. Eksisterende initiativer: Det regionale lægemiddelteam har siden 2011 arbejdet med de i udmøntningsplanen foreslåede aktiviteter for almen praksis i forbindelse med den af Samarbejdsudvalget for almen praksis indgåede aftale om systematik i medicingennemgang. Forslag til videre proces: Praksisafdelingen får ansvaret for at styrke det igangværende samarbejde med almen praksis på lægemiddelområdet samt at bidrage til samarbejdet med relevante sygehusafdelinger og kommuner, bl.a. ved at bidrage til at sikre sammenhæng til udmøntningsplanens initiativ om opfølgende hjemmebesøg, hvor medicingennemgang også indgår. I første omgang omhandler beslutningsstøtten interaktionskontrol og CAVE (allergi-register). National Sundhed-it, NSI er ansvarlig for at gennemføre projektet under programmet Fælles Medicinkort. Der er afsat 12 mio. kr. til NSI i 2012 og Der er ikke afsat midler til udrulning og integrationer til CAVE-register og beslutningsstøttefunktioner i lokale løsninger (på sygehuse og hos de praktiserende læger). I udmøntningsaftalen står der: I forhold til implementering af initiativet skal det bemærkes, at i overensstemmelse med principperne fra Sundheds-IT-aftalen fra juni 2010 afholdes udgifter til implementering af den eller de parter, der har gevinsterne. I den forbindelse udarbejdes en business case, der beskriver initiativets økonomiske og kvalitative gevinster (udmøntningsplanens afsnit 2.1.2, side 8). Indsatsen: Ved udskrivelse skal den udskrivende afdeling screene, hvorvidt patienten skal have et opfølgende hjemmebesøg. De opfølgende hjemmebesøg udføres af den praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske senest en uge efter udskrivelsen. Midler: I alt 45 mio. kr. fra til fordeling mellem regionerne. Tidshorisonten: December 2012: KL og Danske Regioner har udarbejdet rammepapir, der beskriver afgrænsning af målgruppen, organiseringen af screeningen og udmøntningen af 2-aftalen. Foråret 2013: Inklusionskriterier og det organisatoriske set-up aftales. Fra medio 2013 tilbydes relevante ældre medicinske borgere opfølgende hjemmebesøg. Side 2 af 14

3 Kommende opgaver: Etablering af feed back system så det fremgår, om hjemmebesøgene virker efter hensigten. Afventer beslutning på DAK-møde 2. kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Fastlæggelse af den konkrete målgruppe med udgangspunkt i rammepapir om opfølgende hjemmebesøg. SAMBO-følgegruppen Udkast til inklusionskriterier forelægges på møde i DAK i juni Organisering af screeningen fra udskrivende afdeling (skal koordineres med screeningen til forløbskoordination). Kommuner og regioner skal i fællesskab fastlægge det konkrete organisatoriske set-up. Dette skal aftales i regi af sundhedsaftalerne. Opfølgningen skal aftales i regi af sundhedsaftalerne. Herudover skal der ske en opfølgning i samarbejdsudvalget for almen praksis. Indgåelse af 2-aftale med udgangspunkt i eksisterende aftale. Aftalen skal omfatte alle kommuner i regionen. SAMBO-følgegruppen SAMBO-følgegruppen De lokale samordningsfora (som led i den årlige afrapportering) Praksisafdelingen i Region Syddanmark i samarbejde med PLO Syddanmark. Den lokale tilrettelæggelse drøftes i de kommunalt lægelige udvalg. Udkast til organisering af screening forelægges på møde i DAK i juni Udkast til tillægsaftale til sundhedsaftalerne forelægges på møde i DAK i juni 2013 og sendes herefter videre til Sundhedskoordinationsudvalget. Årligt med start i Forelægges DAK, Sundhedskoordinationsudvalget samt samarbejdsudvalget for almen praksis. Udkast til 2-aftale forelægges samarbejdsudvalget for almen praksis i april Side 3 af 14

4 Indsatsen: Formålet er at afprøve nye samarbejdsformer, hvor regioner, kommuner og almen praksis samarbejder om subakutte/akutte tilbud i forventning om, at nogle af de meget korte indlæggelser kan undgås. Etablering af tilbuddene kan evt. ske i tilknytning til akutstuer eller sundheds- og akuthuse. Målet er at opnå viden om hvilke opgaver, der med fordel kan varetages i kommunalt regi. Midler: I alt 20 mio. kr. der udmøntes i form af en ansøgningspulje. Tidshorisonten: Sundhedsstyrelsen udmøntede puljen den 20. december 2012, og fra Syddanmark er Sygehus Sønderjylland samt Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner tildelt 5,5 mio. kr. til et projekt om Koordineret akut indsats for ældre borgere i Sønderjylland (ACCESS). Indsatsen: Formålet er at afklare, hvilke værktøjer, der kan benyttes til tidlig opsporing af underernæring, faldende funktionsniveau og systematiske løbende hverdagsobservationer om begyndende fysiske eller psykiske ændringer. Midler: Der afsættes 0,5 mio. kr. til identificering af værktøjerne samt 3 mio. kr. til regioner og kommuner til brug for implementeringen. Tidshorisonten: December 2012: Værktøjerne er under udvikling Danske Regioner og KL udarbejder plan for implementeringen og varetager herefter implementeringsopgaven. Implementeringen forventes afsluttet inden udgangen af Forslag til videre proces: Når redskaberne er udviklet eller identificeret, drøftes implementeringen lokalt i de kommunalt lægelige udvalg. Regionen kan understøtte implementeringen i almen praksis via eksisterende kvalitets- og efteruddannelsesfora under Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Indsatsen: Formålet er at sikre, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får intensiveret, personlig tilpasset koordineret støtte til et sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Forløbskoordineringen skal foregå som en integreret del af den samlede opgavevaretagelse, der i forvejen sker som led i plejen og behandlingen. Der skal arbejdes med koordinering af særligt komplekse forløb, men også Side 4 af 14

5 med kvalitetsudvikling af patientforløb. Der er aftalt en model for udmøntningen, herunder at der i hver region etableres en fælles regional/kommunal funktion for forløbskoordinering virtuel eller fysisk. Funktionen etableres i regi af sundhedsaftalesystemet, og forløbskoordinatorer knyttes hertil. Midler: Der er i alt afsat 97,4 mio. kr. til initiativet. Heraf får regionerne 29,22 mio. kr. (30%) og kommunerne 68,19 mio. kr. (70%). Tidshorisonten: December 2012: Danske Regioner og KL har udarbejdet et rammepapir, der giver en karakteristik af målgruppen, organisering af initiativet, kvalitetsparametre for arbejdet, evaluering, proces og økonomi. Foråret 2013: Indgåelse af tillægsaftaler til sundhedsaftalerne. Medio 2013: Der sker ansættelse i de nye funktioner, og funktionerne er i drift : Der afrapporteres årligt kvalitetsdata. Kommende opgaver: Region Syddanmark og de syddanske kommuner er enige om, at udgangspunktet for indsatsen er den velfungerende samarbejdsaftale, SAMBO. Som naturlig konsekvens heraf er dele af initiativet forankret i følgegruppen for SAMBO. Kommuner og regioner skal i fællesskab i sundhedsaftalerne fastlægge specifikke inklusionskriterier. Det er dog væsentligt, at der efterlades plads til et individuelt fagligt skøn i forbindelse med den enkelte patient. SAMBO-følgegruppen 2. kvartal 2013: Udkast til inklusionskriterier forelægges på møde i DAK i juni Igennem den tre-årige projektperiode skal der ske et løbende og fælles regionalt-kommunalt kvalitetsudviklingsarbejde i relation til udvikling af den gode forløbskoordination. Der er beskrevet en række konkrete kvalitetsopgaver i rammenotatet. Forløbskoordinatorfunktionen omfatter således det fælles kvalitetsarbejde og Afventer beslutning på DAKmøde. Når forslaget er udarbejdet, pilotafprøves det og udbredes herefter i de lokale samordningsfora. Følgegruppe vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi er ansvarlig for den løbende monitorering. De nærmere rammer, indhold og økonomi drøftes på mødet i DAK den 20. marts kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Side 5 af 14

6 kan være organiseret virtuelt eller som fysisk enhed. Der skal som minimum etableres en fælles organisering (netværk) på tværs af regioner og kommuner, hvor det fælles kvalitetsarbejde kan foregå. Det er vigtigt, at regioner og kommuner kan dokumentere initiativerne, idet initiativet dels monitoreres årligt af KL og Danske Regioner, dels evalueres løbende af en ekstern evaluator. Kommuner og regioner skal derfor årligt indberette data til KL og Danske Regioner til brug for denne monitorering. For at synliggøre hvad midlerne bruges til, skal regioner og kommuner i sundhedsaftalerne beskrive struktur og organisation samt, hvordan initiativet har medvirket til et kvalitetsløft i forløbskoordineringen på tværs af sektorer for den særligt svækkede ældre medicinske patient. I efteråret 2012 indgås der som del af sundhedsaftalen tillægsaftaler i alle fem regioner og tilknyttede kommuner om organisering, drift og indhold i de nye funktioner. Alle funktioner skal være i drift senest foråret Afventer beslutning på DAKmøde. Følgegruppe vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi forelægges rapporter og data fra Center for Kvalitet mhp. løbende opfølgning. DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) 2. kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Løbende: Dokumentation og monitorering 2. kvartal 2013: DAK drøfter og godkender udkast til tillægsaftale på møde i juni Udkastet sendes videre til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget i august Udover de opgaver der er tilknyttet de enkelte initiativer er en række opgaver primært af administrativ karakter: Koordinere på tværs af initiativerne DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling Løbende Side 6 af 14

7 Sikre fremdriften/at tidsplaner overholdes Varetage økonomirapporter og øvrige afrapporteringer til Sundhedsstyrelsen Koordinere indsatserne med øvrige initiativer på området Deltage i nationalt netværk med øvrige DÆMP-ressourcepersoner i KL og Danske Regioner Formidle information om indsatserne til sundhedsprofessionelle, følgegrupper, lokale samordningsfora m.v. Udarbejde sagsfremstillinger og status til politiske udvalg både regionalt og tværsektorielt samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) Praksisafdelingen, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt kommunal økonomimedarbejder. DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP-team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) Løbende Løbende Løbende Løbende Løbende Løbende Side 7 af 14

8 Der lægges op til en organisering, hvor eksisterende strukturer og fora benyttes snarere end oprettelse af en ny arbejdsgruppe. Det foreslås, at Det administrative Kontaktforum fungerer som styregruppe for indsatsen og dermed har det overordnede ansvar for styring, koordinering og fremdrift af implementeringen samt afrapportering. Samarbejdsudvalget for almen praksis godkender 2-aftale vedr. hjemmebesøg, og Sundhedskoordinationsudvalget godkender tillægsaftalen til sundhedsaftalen. Som en projektgruppe under Det administrative Kontaktforum er der et DÆMP-team bestående af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat samt medarbejdere fra regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Teamet har bl.a. ansvar for at sikre koordinering på tværs af initiativerne, koordinere med øvrige indsatser på området, indsamle bidrag til økonomirapporter og afrapporteringer, udarbejde tillægsaftalen til sundhedsaftalen m.v. Som et vigtigt udførende led er SamBo-følgegruppen, hvor en del af indsatsen vedr. såvel hjemmebesøg som forløbskoordination forankres. Herudover får følgegruppen vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi en rolle i løbende at drøfte data vedr. kvalitetsmonitorering. Det foreslås, at Center for kvalitet, en tværsektoriel arbejdsgruppe eller anden ekstern part beskriver kvalitetsindikatorer og forslag til monitorering samt gennemføre denne, så kravene fra Sundhedsstyrelsen imødekommes. SU Almen praksis DAK SAM:BO-følgegruppen SKU DÆMP-team Lokale samordningsfora Center for Kvalitet/ tværsektoriel arbejdsgruppe/ekstern part PLO Syddanmark og Praksisafdelingen i RSD Følgegruppe - tværsektoriel kvalitetsstrategi Implementeringen har været drøftet i: o Sygehusledelseskredsen den 14. august 2012 o Formandskabet i kommunernes Sundhedsstrategiske Forum den 22. august 2012 o Dialogmøde med PLO Syddanmark den 30. august 2012 o Det administrative Kontaktforum den 8. november 2012 Side 8 af 14

9 o Sundhedskoordinationsudvalget den 4. december Det opdaterede notat om implementeringen dagsordenssættes på mødet i Det administrative Kontaktforum den 20. marts Såfremt det godkendes her, vil Det administrative Kontaktforum på møde den 14. juni 2013 blive forelagt forslag til screeningskriterier, kravspecifikation til Center for Kvalitet eller ekstern part vedr. kvalitetsmonitorering m.v. samt udkast til tillægsaftale til sundhedsaftalen. Såfremt Det administrative Kontaktforum ønsker, at opgaven vedr. kvalitet og monitorering skal ligge i en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil et kommissorium for gruppens arbejde blive formandsgodkendt. Forslag til 2-aftale forventes forelagt Samarbejdsudvalget for almen praksis i april ) Oversigt over initiativer og økonomi fordelt på ) Oversigt over de 11 initiativer og opgaverne for hhv. sygehuse, kommuner og almen praksis. 3) Tidsplan Side 9 af 14

10 Initiativ 1: 15 mio. kr. i alt Initiativ 3: 45 mio. kr. i alt Initiativ 5: 20 mio. kr. i alt til fælles kommunal-regional pulje Initiativ 7: 3 mio. kr. i alt til regioner/kommuner (fordeling p.t. ikke kendt) Initiativ 9: 29,22 mio. kr. i alt Initiativ 5: 20 mio. kr. i alt til fælles kommunal-regional pulje Initiativ 7: 3 mio. kr. i alt til regioner/kommuner (fordeling p.t. ikke kendt) Initiativ 9: 68,19 mio. kr. i alt Side 10 af 14

11 Sygehuse Kommuner Almen praksis National 1 Rationel farmakoterapi X X Elektronisk beslutningsstøtte til FMK X X X Opfølgende hjemmebesøg X X X X Overblik subakutte tilbud X Pulje subakutte tilbud X X X Idekatalog subakutte tilbud X Værktøjer til bl.a. nedsat X funktionsniveau Forebyggelse af tryksår X X Forløbskoordinatorer X X X Individuelle forløbsplaner X Analyse af medicinske afdelinger X 1 For så vidt angår de initiativer, der udelukkende varetages på nationalt niveau, kan vi fra regional side i nogle tilfælde blive involveret i arbejdet via deltagelse i fx arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. Side 11 af 14

12 Afklaring af hvorvidt Apotekerloven skal søges ændret. Indsatsen i de regionale lægemiddelenheder styrkes, f.eks. ved nyansættelser, udarbejdelse af datarapporter eller andre initiativer, der bidrager til at sætte fokus på patienter, der får mere end seks lægemidler dagligt i almen praksis samt intern medicinske afdelinger. Projektoplæg og grundlaget for at udarbejde kravspecifikation færdiggøres. Tekniske test i udvalgte klinikker Det tekniske indhold af den centrale løsning og snitflader til lokale systemer fastlægges. Udvalgte beslutningsstøtte moduler er færdigudviklet centralt, teknisk testet og klar til pilotafprøvning og drift. Fuldt fungerende pilotafprøvning med udvalgte klinikker. Udrulning af integrationer til CAVE-register og beslutningsstøttefunktioner implementeres i lokale løsninger og i FMK-online, hvorefter de kan tages i anvendelse i klinikken. Danske Regioner, Ældre medicinske borgere i målgruppen tilbydes opfølgende hjemmebesøg. Side 12 af 14

13 KL og Sundhedsstyrelse n udarbejder inklusionskriterier. Danske Regioner og KL aftaler det konkrete organisatoriske set-up og aftaler plan for implementering. Puljeopslag (august) Ansøgningsfrist (oktober) Udmelding af tildelte midler offentliggøres (december) SST igangsætter arbejdet med vurdering og valg af værktøjer. Sundhedsstyrelse n nedsætter en følgegruppe. (3.kv) De 3 værktøjer foreligger (december) Projektstart Projektperiode Afsluttende projektevalueringe r skal indsendes DR og KL udarbejder plan for implementering og varetager herefter implementeringso pgaven. Implementering afsluttet (årets udgang) Side 13 af 14

14 DR og KL ansvarlige for en mere præcis beskrivelse af målgruppen og i samarbejde med SST og evaluator at fastsætte landdækkende kvalitetsparametre for forløbskoordinerin gen. Der sker ansættelse i de nye funktioner og alle funktioner skal være i drift. Alle funktioner er i drift. Danske Regioner og KL er ansvarlige for én gang årligt at indsamle data i forhold til de fastsatte kvalitetsparametre for forløbskoordinering. Der indgås aftale i alle fem regioner og tilknyttede kommuner om organisering, drift og indhold i de nye funktioner. Alle aftaler skal indarbejdes i sundhedsaftalerne. Der tilknyttes en ekstern evaluator, der er ansvarlig for en løbende evaluering af initiativet. Side 14 af 14

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 8. oktober 2012 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER RESUMÉ Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan fem informanter oplever at få et opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske

Læs mere

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Martin Sandberg Buch Marie Jakobsen Mia Myhre Jørgensen 2 Status Gennemført første runde

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Evaluering af indsats for forløbskoordination

Evaluering af indsats for forløbskoordination Martin Sandberg Buch og Marie Jakobsen Evaluering af indsats for forløbskoordination Midtvejsrapport Status for regionale og kommunale aktiviteter og resultater Evaluering af indsats for forløbskoordination

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient

Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner KL Sundhedsstyrelsen NSI 6. juni 2012 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Side 2 1. Indledning

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015.

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015. U D K A S T T I L R E SULTATKONTRAKT Den 23. august 2013 Ref XX Weidekampsgade 10 Implementering af FMK i kommunerne Projekt 4.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK være behandling og pleje Prioriterede indsatser Videreudvikling af SAM:BO ift. DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle socialpsykiatri videreudvikle SAM:BO i forhold

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for opgaveoverdragelse Revidering af Evaluering af Samarbejdsaftalen for Samarbejdsaftalen blev blodprøvetagning i eget godkendt i DAK på

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere