Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge."

Transkript

1 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at han regnede med at blive afskediget efter 120 sygedage og ikke regnede med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. På det tidspunkt modtog borgeren fortsat løn, og udbetalingen af løn fortsatte indtil ansættelsen ophørte. Da den grønlandske arbejdsgiver ikke havde søgt om dagpengerefusion, og da borgeren ikke søgte om udbetaling af sygedagpenge, blev der ikke udbetalt sygedagpenge da udbetalingen af løn ophørte. 5. maj 2011 Forvaltningsret: Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. På baggrund af den skærpede vejledningspligt på det sociale område mente ombudsmanden at kommunen skulle have vejledt borgeren om reglerne om sygedagpenge. Efter en henstilling fra ombudsmanden genoptog beskæftigelsesankenævnet sagen og traf afgørelse om at borgeren skulle stilles som om han var blevet korrekt vejledt. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse (A) s fagforening (B) har på hans vegne søgt om dispensation fra reglerne i sygedagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 2011). (B) ønsker at (A) får sygedagpenge for perioden 1. september 2007 til 17. februar Som jeg forstår sagen, er grunden til at (A) ikke fik sygedagpenge i perioden, at han ikke søgte om at Aalborg Kommune gav ham sygedagpenge. Grunden til at kommunen ikke vejledte ham om reglerne om sygedagpenge, var at han oplyste at han fortsat modtog løn fra sin arbejdsgiver. (B) har skrevet til mig at (B) mener at Aalborg Kommune burde have vejledt (A) om reglerne i sygedagpengeloven i forbindelse med kommunens behand-

2 ling af hans sag om førtidspension. (B) henviser til at (A) oplyste til kommunen at han var sygemeldt, at han arbejdede hos en grønlandsk arbejdsgiver, og at han regnede med at blive arbejdsløs når han havde været sygemeldt i 120 dage. (B) har også stillet spørgsmål ved om grunden til den manglende rådgivning var at Aalborg Kommune ikke vidste at grønlandske arbejdsgivere ikke har pligt til at anmelde sygdom ved afsked efter 120 sygedage. Jeg er ikke afskåret fra at tage stilling til alle dele af (A) s sag. Jeg har imidlertid besluttet at koncentrere mig om beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 31. juli 2009, om Aalborg Kommunes vejledning af (A) og om Ankestyrelsens afvisning af at behandle (A) s sag den 25. august Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Herefter afgør ombudsmanden selv om en klage giver tilstrækkelig grund til undersøgelse. Jeg har lagt vægt på at spørgsmålet om vejledning er det centrale i sagen. Jeg har også lagt vægt på at der er forskellige betingelser for at Ankestyrelsen og beskæftigelsesankenævnet kan behandle klager. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 31. juli 2009 Beskæftigelsesankenævnet (Statsforvaltningen Nordjylland) nåede i afgørelsen af 31. juli 2009 frem til at Aalborg Kommune ikke havde pligt til at vejlede (A) om reglerne om sygedagpenge. Forvaltningslovens 7, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr af 7. februar 2007), lyder sådan: 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010) lyder sådan: 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. I forarbejderne til 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står bl.a. sådan (Folketingstidende , tillæg A, s. 4885): Disse principper er ikke nye, men de har hidtil ikke været formuleret som egentlige lovbestemmelser. Forslaget stilles, fordi Førtidspensionsudvalg II i 2/15

3 sin 1. delrapport fra januar 1996 bl.a. fremhæver, at selv om en person søger om en bestemt form for hjælp, er det vigtigt, at kommunen ikke kun tager stilling til, hvad ansøgeren konkret søger om. Og i Folketingstidende , tillæg A, s. 4872, står sådan: 3.4. Helhedsvurdering Det er af stor betydning, at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. Derfor foreslås det i 5, at kommunen og amtskommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt og ikke kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. Bestemmelsen betyder således, at myndigheden skal behandle sagen ud fra andre muligheder, selv om en borger ansøger om en bestemt form for hjælp. I en række tilfælde vil det naturligvis ikke være aktuelt at gennemgå samtlige muligheder. Men søger en person om hjælp til forsørgelse, og er der andre problemer end ledighed, kan sagen stille sig anderledes. Kommunen kan ikke nøjes med at behandle en ansøgning om førtidspension i forhold til reglerne i lov om social pension. Kommunen skal også se på andre muligheder for at løse behov for hjælp, fx i forhold til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik: aktivering, revalidering, skånejob med tilskud og førtidspension. Også vejledningen om retssikkerhed og administration på det sociale område beskriver hvad der nærmere ligger i vejledningspligten (vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område). I pkt. 42 ff står i uddrag sådan: Alle muligheder skal tages i betragtning 42. Baggrunden for 5 er, at det har stor betydning, at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt og ikke altid kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. I det konkrete tilfælde vil det afhænge af situationen og den hjælp, som ansøgeren beder om, hvordan sagen skal behandles. Hvis en person med andre problemer end ledighed søger om hjælp til forsørgelse, kan sagen stille sig anderledes. Samtidig med behandlingen af ansøg- 3/15

4 ningen om kontanthjælp er det relevant at se på andre muligheder, fx aktivt tilbud, revalidering eller fleksjob. Rådgivning 43. Myndighederne skal ikke kun være opmærksomme på mulighederne for hjælp efter den sociale lovgivning. I mange tilfælde er det også relevant at pege på muligheder uden for det sociale system, fx rådgivning og vejledning i statsforvaltningen i forbindelse med forældremyndigheds- og samværsproblemer, støttemuligheder efter reglerne om SU, muligheder for retshjælp eller gældssanering samt muligheder for hjælp efter Undervisningsministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Beskæftigelsesministeriets lovgivning. 44. Det er ikke et krav, at myndighederne og dermed sagsbehandleren selv skal kunne give råd om alle typer af problemer, men sagsbehandleren skal være opmærksom på andre rådgivningsmuligheder, som borgeren kan henvises til. () 45. At kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt betyder, at borgeren også hvis det er nødvendigt skal have tilbud om rådgivning og vejledning. Efter forvaltningslovens 7 har en myndighed pligt til at rådgive og vejlede inden for sit eget område og til at henvise til den rigtige myndighed. Regler om rådgivning og vejledning findes også i 7 i aktivloven og 10 i serviceloven. Rådgivning og vejledning er en social ydelse, som kan ydes enten alene eller sammen med anden form for hjælp. Afslag på rådgivning og vejledning kan indbringes for de sociale klageinstanser. 46. Rådgivningsforpligtelsen varierer i forhold til det enkelte område. Fra praksis kan nævnes: Folketingets Ombudsmand har i FOB udtalt, at 5 må anses for at indebære, at forvaltningsmyndighedernes almindelige vejledningspligt er skærpet på det sociale område. () 4/15

5 Forkert rådgivning 47. Det kan ske, at der gives forkert eller mangelfuld rådgivning. Dette vil normalt ikke få indflydelse på selve afgørelsen efter den sociale lovgivning. Efter Ankestyrelsens praksis kan manglende eller mangelfuld vejledning imidlertid betyde, at der træffes en ny afgørelse, der retter op på den manglende eller forkerte vejledning, således at en borger skal stilles, som om der fra begyndelsen var givet korrekt vejledning. Fra praksis kan eksempelvis nævnes sagen SM P SM P-7-02: En pensionist, der modtog medicinhjælp, flyttede til en anden kommune. Først efter 9 måneder søgte hun om medicintilskud i tilflytningskommunen, men anmodede om hjælpen med tilbagevirkende kraft for medicin, hun havde modtaget siden flytningen til kommunen. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er også omtalt i vejledning om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (vejledning nr. 54 af 31. august 2007). Om forsørgelsesgrundlag står i pkt. 60: Helhedsvurdering 60. Ifølge 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan kommunerne ikke nøjes med at behandle en ansøgning om førtidspension i forhold til reglerne om social pension. En ansøgning om førtidspension skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning mv. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller hjælp efter anden lovgivning. Sagen skal således ikke kun behandles i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. Det er derfor ikke muligt for ansøgeren at anmode om, at der alene påbegyndes en sag om førtidspension. Den skærpede vejledningspligt i 5 i lov om retssikkerhed og administration skal efter min mening ses i sammenhæng med at det er myndighedernes pligt at oplyse sociale sager i dialog med borgerne. Jeg henviser her til 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og til at det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten at den enkelte forvaltningsmyndighed har ansvaret for at indhente de oplysninger der er nødvendige for at myndigheden kan træffe afgørelse i sagen (officialprincippet). Heri ligger at myndighederne skal indhente oplysninger om borgerens situation og vejlede vedkommende når myndighederne får oplysninger der peger i retning af at borgeren har brug for hjælp efter den sociale lovgivning og råd om vedkommendes rettigheder og pligter. Se om sammenhængen mellem vejledning og oplysningspligt også socialministerens svar af 12. august 2005 på spørgsmål 5/15

6 fra folketingsmedlem René Skau Björnsson (spørgsmål nr. S 2790) og Folketingets Ombudsmands beretning for 2002, s. 340 ff, og for 2006, s. 653 ff. Beskæftigelsesankenævnet har i sin afgørelse af 31. juli 2009 skrevet at Aalborg Kommune ikke havde grundlag for at vejlede (A). Nævnet har primært lagt vægt på at (A) havde oplyst at han fortsat modtog løn, og at det var hans eller hans arbejdsgivers pligt at anmelde hans sygefravær til kommunen. Beskæftigelsesankenævnet har i sin udtalelse til mig også lagt vægt på at (A) i beskæftigelsesankenævnets udaterede notat vedrørende samtale af 16. juli 2009 oplyste til nævnet at han ikke kunne huske hvornår udbetalingen af løn standsede. Nævnet har endelig skrevet at (A) under telefonsamtalen ikke var sikker på hvornår udbetalingen af løn fra hans tidligere arbejdsgiver ophørte. Jeg er ikke enig med beskæftigelsesankenævnet i at Aalborg Kommune ikke havde grundlag for at vejlede (A). (A) henvendte sig til Aalborg Kommune. Han bad om at få afklaret om han havde ret til førtidspension. Han fortalte den 15. juni 2007 at han var sygemeldt. Ifølge sagens akter stod det klart at han ikke ville vende tilbage til Grønland og starte på arbejde igen. Aalborg Kommune fik også oplyst at (A) regnede med at han inden for et kort tidsrum efter den 15. juni 2007 ville blive afskediget af sin grønlandske arbejdsgiver. Jeg mener derfor at kommunen burde have anset det for sandsynligt at han havde eller inden for et kort tidsrum ville få behov for et forsørgelsesgrundlag indtil retten til førtidspension blev afklaret. Jeg mener således at Aalborg Kommune havde pligt til at bede (A) om nærmere oplysninger om hans situation og vejlede ham om hvad han skulle foretage sig for at få sygedagpenge når han blev afskediget herunder anvise ham en blanket i overensstemmelse med 38, stk. 3, i sygedagpengeloven. Efter min opfattelse indtrådte pligten til at vejlede (A) allerede da kommunen fik oplysningerne om hans situation på mødet den 15. juni Der er ikke i sagen notater eller lignende som bekræfter at (A) har givet kommunen andre oplysninger end dem han gav den 15. juni 2007, og hverken Aalborg Kommune eller beskæftigelsesankenævnet har i deres udtalelser til mig anført hvornår myndighederne mener at kommunen modtog de pågældende oplysninger om fortsat løn. (B) har sendt mig en kopi af et brev fra (A) s arbejdsgiver til (B) af 17. november 2007 hvoraf det fremgår at (A) blev afskediget den 31. august 2007 og fik løn til og med den pågældende dato. På den baggrund kan jeg ikke lægge til grund at (A) da ressourceprofilen blev afsluttet den 6. december 2007 oplyste at han modtog løn til og med november Jeg mener på baggrund af ovenstående at det er beklageligt at beskæftigelsesankenævnet i sin afgørelse af 31. juli 2009 nåede frem til at Aalborg 6/15

7 Kommune ikke havde grundlag for at vejlede (A) om hans eventuelle muligheder for at få sygedagpenge når han blev afskediget. Jeg har gjort beskæftigelsesankenævnet bekendt med min opfattelse og henstillet til nævnet at genoptage behandlingen af (B) s klage og inddrage det jeg har skrevet i min udtalelse. Ankestyrelsens afgørelse af 25. august 2009 Jeg har gennemgået (B) s klage med bilag, og jeg har på det grundlag besluttet ikke at undersøge denne del af sagen yderligere. Det skyldes at jeg ikke mener der er udsigt til at jeg kan kritisere Ankestyrelsens afgørelse. Hvis en klage ikke giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv., kan sagen afsluttes uden at ombudsmanden først forelægger sagen for myndigheden til udtalelse. Jeg henviser til 16, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. På det foreliggende grundlag har jeg ikke grund til at kritisere at Ankestyrelsen vurderede at (A) s sag ikke havde principiel eller generel betydning efter 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Jeg henviser til Ankestyrelsens begrundelse og bemærkninger i styrelsens afgørelse af 25. august 2009, herunder om at sagen har en så konkret karakter at den ikke er egnet til vejledning af kommuner og sociale nævn. Jeg foretager mig derfor ikke mere i denne del af sagen. Jeg beder (B) om at vente til (B) har modtaget svar fra beskæftigelsesankenævnet før (B) tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig igen. Sagsfremstilling På grund af hjertesygdom blev A sygemeldt fra sit arbejde i Grønland den 10. april I forbindelse med lægebehandlingen flyttede han til Danmark. A kontaktede Aalborg Kommune og bad om at få afklaret sin ret til førtidspension. På den baggrund var han til samtale med en kommunal sagsbehandler den 15. juni Af kommunens notat fra mødet fremgår at: (A) oplyser i dag, at han er sygemeldt fra sit arbejde siden og får stadig sygedagpenge fra sin arbejdsgiver. 7/15

8 Aalborg Kommune udarbejdede efter mødet en ressourceprofil af A den 23. november Profilen var til brug for sagen om afklaring af førtidspension. Sagsbehandleren indstillede at A ikke skulle have førtidspension. I Aalborg Kommunes ressourceprofil står sådan om A s daværende situation: Der udbetales fortsat løn fra arbejdsgiver i Grønland, og han er ikke opsagt derfra endnu. Regner med at blive fyret efter 120 sygedage, men han har intet hørt fra arbejdsgiveren. Det fremgår af den samme ressourceprofil at A ikke var i stand til at se sig selv tilbage på arbejdsmarkedet. Tilsvarende fremgår af Aalborg Kommunes journalnotat af 6. december 2007: Som tidligere nævnt, mener (A) ikke, at han kan arbejde mere, fordi hjertefunktionen er så lav. Hans arbejdsliv har været på arbejdspladser, hvor det har været nødvendigt at kunne tage fat, også med hårdt fysisk arbejde, så han er ikke i stand til at forestille sig, at der skulle være noget, som han kan lave, som han har det nu. I ressourceprofilen står desuden at A fik sendt en kopi af profilen den 26. november 2007 med efterfølgende telefonisk kontakt for bemærkninger. Dateret den 6. december 2007 står i profilen sådan om behandlingen af sagen om udredning af ret til førtidspension: (A) er tilfreds med dette p.t. B henvendte sig i juni 2008 til Aalborg Kommune om udbetaling af sygedagpenge for perioden 1. september 2007 til 17. februar Den 21. august 2008 ringede kommunen tilbage til B og oplyste at det ikke er kommunens ansvar at arbejdsgivere søger om dagpengerefusion. Det fremgår også af Aalborg Kommunes notater at kommunen oplyste B om at det ikke var kommunens opgave at så tvivl om A s oplysning om at han modtog løn fra arbejdsgiver. Efter at have undersøgt de grønlandske forhold skrev B den 8. marts 2009 til Aalborg Kommune. I brevet skrev B at det fremgik af A s ressourceprofil at han efter 120 sygedage ikke kunne betragtes som ansat i henhold til overenskomsten, og at kommunens sagsbehandler burde have været klar over det. B skrev også at kommunens sagsbehandler burde have draget omsorg for at A var overgået til sygedagpenge. I et brev af 24. marts 2009 svarede Aalborg Kommune sådan: 8/15

9 Som aftalt fremsendes hermed bekræftelse på vores samtale d.d. Du har på vegne af (A) kontaktet Aalborg Kommune for en stillingtagen til spørgsmålet om sygedagpenge i perioden Vi har talt sammen tidligere i samme sag. Aalborg Kommune fastholder vores opfattelse af, at der ikke er sket fejl i fht. vores rådgivningsforpligtelse. (A) har i forbindelse med udarbejdelse af ressourceprofil ikke oplyst, at hans lønudbetaling var stoppet eller ville stoppe. Pgl. søgte ikke om sygedagpenge og arbejdsgiver søgte ej heller om dagpengerefusion. Vi har d.d. aftalt at dette brev sendes til (B) samt kopi til (A). (B) vil i samråd med (A) vurdere, hvad der skal ske herefter. Såfremt (B) og (A) vælger at klage over manglende udbetaling af sygedagpenge, vil vi behandle anken, jf. de almene ankeforskrifter. Hvis vi fastholder, vil sagen blive sendt videre til Beskæftigelsesankenævnet. B sendte den 24. marts 2009 en klage over Aalborg Kommunes afslag på dispensation fra sygedagpengereglerne. B skrev sådan: Med henvisning til vores skrivelser af hhv. d og d , hvor vi anmoder om dispensation for sygedagpengereglerne, har vi af kommunen fået 2 mundtlige afslag. Denne skrivelse skal betragtes som en anke over kommunens mundtlige afgørelser. Følgende forhold gør at vi mener at vort medlem er berettiget til sygedagpenge for ovennævnte periode. Vort medlem bliver sygemeldt i et ansættelsesforhold med start d til og med d v/ () hvorpå medarbejderen bliver afskediget i henhold til overenskomsten. Vort medlem retter henvendelse til os da udbetalingen fra arbejdsgiveren er meget ustabil, hvilket vi anmoder virksomheden om at rette, ligeså gør vi virksomheden opmærksom på anmeldepligten som arbejdsgiver, de gør os opmærksom på at reglerne på Grønland ikke påhviler arbejdsgiveren anmeldepligt, jeg tager herefter kontakt til (X) 9/15

10 Kommune og efter utallige rykkere får jeg oplyst at de ikke i vort medlems tilfælde har forpligtigelser i forhold til sygedagpenge. Efter at have søgt løsning på hvorledes vort medlem skulle have forholdt sig, tager undertegnede telefonisk kontakt til Aalborg Kommune, Nygade 3, 9400 Nørresundby, for at få oplyst hvorledes vort medlem skulle have forholdt sig, og hvem der havde pligten til at anmelde sygdommen, dette kunne de ikke svare på da de ikke var bekendt med personer der arbejdede på Grønland. Undertegnede tager herefter kontakt til (B) s Socialrådgiver, der heller ikke umiddelbart kan fortælle konkret hvorledes vort medlem skal forholde sig, undersøger dog forholdene og kan oplyse at der er forespurgt hos Ankestyrelsen der anbefaler at vi tager kontakt til Arbejdsdirektoratet og beder om kontor Y1, d Vi er af den overbevisning at der her for det første er tale om stor uklarhed om reglerne, ikke mindst forvirringen omkring de forskellige myndigheder som ikke har bidraget til klarhed i forhold til vort medlems pligter. Ligeledes finder vi at kommunen burde have reageret idet de bliver oplyst om af vort medlem, at løn under sygdom sandsynligvis vil ophøre efter 120 dage, i og med at sygemeldtes forsørgelsesgrundlag forsvinder. I et brev af 30. marts 2009 skrev Aalborg Kommune at kommunen fastholdt sin afgørelse. B s klage blev sendt til beskæftigelsesankenævnet. Sagen blev ifølge beskæftigelsesankenævnets udaterede notat vedrørende samtale af 16. juli 2009 udsat på nævnsmøde den 2. juli I notatet står bl.a. sådan: Sagen blev på nævnsmødet udsat med henblik på afklaring af om pgl. havde været til samtale i kommunen i november 2008 i forbindelse med færdiggørelsen af ressourceprofilen. Nævnssekretariatet har bedt kommunen oplyse om det var tilfældet, ingen kunne svare på det. Pgl. selv er kontaktet pr. mobiltelefon. Han kan ikke huske om han var til møde i kommunen i november 2008 i forbindelse med færdiggørelsen af ressourceprofilen, men kan huske, at han modtog kopi af ressourceprofilen. Hvornår udbetalingen af løn fra arbejdsgiveren helt præcist ophørte er han ikke sikker på, men han har manglet penge i ca. ½ år omkring kr., indtil han i februar 2009 fik udbetalt sygedagpenge fra den nye kommune. Forespurgt om udbetalingen af løn ophørte mener pgl. at det nok er tilfældet. Han er ikke på sin hjemadresse og kan derfor ikke give mig datoerne mv. 10/15

11 Beskæftigelsesankenævnet traf på den baggrund afgørelse i sagen den 31. juli I nævnets afgørelse stod bl.a. sådan: Beskæftigelsesankenævnet har behandlet din klage over Aalborg Kommunes afgørelse af om afslag på udbetaling af sygedagpenge for perioden fra til Nævnet har stadfæstet Aalborg Kommunes afgørelse. Det betyder, at du ikke havde ret til udbetaling af sygedagpenge i perioden fra til Nævnets afgørelse og begrundelse for afgørelsen: Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet Aalborg Kommunes afgørelse af om afslag på udbetaling af sygedagpenge for perioden fra til i henhold til Lov om Sygedagpenge 38. Nævnet har fundet, at du ikke havde ret til udbetaling af sygedagpenge på grund af mangelfuld vejledning, idet der ikke var grundlag for, at kommunen i forbindelse med din henvendelse eller i forbindelse med udfyldelse af ressourceprofilen orienterede dig om sygedagpengereglerne. Det fremgår af lovens 38, at lønmodtageren ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen skal anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Har arbejdsgiveren udbetalt sygedagpenge, skal anmeldelsen ske senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Da du ved henvendelse i kommunen ikke anmeldte sygefraværet og hverken du eller din arbejdsgiver forud for eller senere anmeldte sygefravær, havde du ikke ret til udbetaling af sygedagpenge for perioden fra til Det fremgår af retssikkerhedslovens 5, at kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. 11/15

12 Da kommunen udfyldte ressourceprofil til brug for pensionssagen, som du havde anmodet om blev påbegyndt jfr. pensionslovens 17, oplyste du, at du fortsat fik løn fra din arbejdsgiver og at du regnede med at blive afskediget efter 120 sygedage, men du havde intet hørt fra arbejdsgiveren. Kommunen havde således ikke grund til at rådgive eller vejlede dig om hjælp hverken efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning eller myndighed, idet du fortsat havde indtægt som hidtil. Det fremgår af sygedagpengelovens 1, at formålet med loven er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Da du modtog løn fra din arbejdsgiver var der ikke grundlag for at yde økonomisk kompensation på grund af dit sygefravær. Kommunen havde derfor ikke grund til at rådgive dig om anmeldelsesreglerne for sygedagpenge. Din sag er behandlet i møde. Afgørelsen i din sag er truffet af et enigt nævn. A klagede derefter til Ankestyrelsen den 3. august Beskæftigelsesankenævnet fastholdt afgørelsen af 31. juli 2009 og sendte klagen til Ankestyrelsen den 10. august Ankestyrelsen afviste den 25. august 2009 at behandle A s sag. Ankestyrelsen skrev bl.a. sådan: Selv om afgørelsen har stor betydning for dig, betyder det ikke i sig selv, at den har principiel eller generel betydning. Sagen har en så konkret karakter, at vores afgørelse ikke vil kunne bruges som vejledning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af, om kommunen har haft oplysninger, der kunne give grundlag for vejledning om sygedagpenge. På vegne af A klagede B til mig i et brev af 11. juni B skrev bl.a. sådan: Med henvisning til afgørelsen fra hhv. Aalborg Kommune og Beskæftigelsesankenævnet, stiller vi os undrende overfor kommunens rådgivningsansvar, idet de er oplyst om at sygemeldte får løn i indtil 120 dage fra arbejdsgiveren (se ressourceprofil), derudover havde denne ingen forpligtelse hvad angår anmeldelse til kommunen, da denne er under Grønlandsk lovgivning. Det at sygemeldte får løn under sygdom, friholder vel ikke kommunen fra at rådgive og vejlede i forbindelse med sygdom, idet kommunen som tidligere oplyst er bevidst om at sygemeldte får løn fra arbejdsgiveren i 120 dage, dette får os til at stille spørgsmål om hvorvidt sagsbehandleren er vidende om arbejdsgiverforhold under Grøn- 12/15

13 landsk lovgivning skal forholde sig, hvilket jeg mener den manglende rådgivning bærer præg af. I ovennævnte sag er der for mig at se kun en som er forpligtet nemlig sygemeldte, hvorimod kommunen bliver friholdt fra rådgivning og vejledningsansvar, dette er vel ikke i tråd med hensigten i lovgivningen. Efter at have bekræftet at jeg havde modtaget B s klage, skrev jeg til B den 14. september Jeg oplyste i brevet at jeg samme dag havde bedt Aalborg Kommune og beskæftigelsesankenævnet om en udtalelse. I mit brev til beskæftigelsesankenævnet af 14. september 2010 skrev jeg bl.a.: (B) har klaget til mig på (A) s vegne. Jeg sender en kopi af (B) s brev af 11. juni 2010 med bilag og beder Aalborg Kommune og beskæftigelsesankenævnet om udtalelser om sagen. Nævnets afgørelse og begrundelse for afgørelsen: Jeg beder kommunen og nævnet om at redegøre nærmere for baggrunden for vurderingen af at Aalborg Kommune ikke har forsømt sin vejledningspligt over for (A) for så vidt angår retten til sygedagpenge. I den forbindelse beder jeg myndighederne om også at vurdere spørgsmålet i lyset af at (A) angiveligt allerede var opsagt fra sit job og var fratrådt på det tidspunkt hvor ressourceprofilen blev udarbejdet. Jeg bad også beskæftigelsesankenævnet om først at indhente en udtalelse om sagen fra Aalborg Kommune, om at låne kommunens og beskæftigelsesankenævnets akter i sagen, og om at beskæftigelsesankenævnet returnerede B s bilag til mig sammen med udtalelserne og myndighedernes sagsakter. Jeg skrev igen til beskæftigelsesankenævnet den 16. november 2010 og bad om nærmere oplysninger om behandlingen af sagen og om hvornår jeg kunne vente svar. Beskæftigelsesankenævnet svarede mig i et brev af 19. november I brevet oplyste beskæftigelsesankenævnet at nævnet havde modtaget svar fra Aalborg Kommune og snarest ville udarbejde udtalelsen til mig. Beskæftigelsesankenævnets udtalelse af 29. november 2010 til mig var vedlagt en udtalelse af 12. oktober 2010 fra Aalborg Kommune. I Aalborg Kommunes udtalelse af 12. oktober 2010 stod bl.a. sådan: 13/15

14 Socialområde (Y) har modtaget brev fra Beskæftigelsesankenævnet med anmodning om uddybende oplysninger efter henvendelse fra Ombudsmanden. Kommunen skal redegøre for baggrunden for vurderingen af, at Kommunen ikke forsømte sin vejledningspligt overfor (A) for så vidt angår retten til sygedagpenge. Det ses endvidere i brevet fra Ombudsmanden til Beskæftigelsesankenævnet, at det bemærkes, at Kommunen ikke har anført, hvornår oplysningerne om fortsat løn fra arbejdsgiver er modtaget. Det skal her fra Socialområde (Y) oplyses, at der ikke er registreret ansøgninger om sygedagpenge hverken i Socialområde (Z) eller Socialområde (Y), hvorfor der ikke derfra er ydet vejledning. Det skal endvidere oplyses, at udfærdigelsen af ressourceprofil er foretaget i Jobcenter (Z). Daværende rådgiver er ikke længere ansat. Ved gennemgang af pensionssagen ses det i journalark af , at (A) i forbindelse med råd og vejledning om førtidspension har oplyst, at han er sygemeldt og stadig får sygedagpenge fra sin arbejdsgiver. Kopi af dette journalnotat samt journalark af sendes til Beskæftigelsesankenævnet som besvarelse på henvendelsen. Beskæftigelsesankenævnets udtalelse af 29. november 2010 lød bl.a. sådan: Beskæftigelsesankenævnet har modtaget udtalelse fra Aalborg Kommune, hvor det af journalark af fremgår, at (A) mødte til samtale i kommunen samme dag og at formålet med samtalen var råd og vejledning i forbindelse med pensionslovens 17 og 18. (A) oplyste, at han var sygemeldt fra sit arbejde fra og at han stadig fik sygedagpenge fra sin arbejdsgiver. (A) blev orienteret om pensionslovens 17 og 18 og at han selv kunne tage beslutning om udredning af sagen i forhold til førtidspension. Han blev gjort opmærksom på, at det ikke var en ansøgning om pension men kun en udredning og det var han indforstået med. Nævnssekretariatet havde, som det fremgår af notat af , søgt oplyst, om (A) i forbindelse med ressourceprofilen havde været indkaldt til samtale. Han var ikke sikker på, hvornår udbetalingen af løn fra arbejdsgiveren var ophørt, men han havde manglet kr. indtil han fra februar 2009 fik udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Muligvis var ud- 14/15

15 betalingen efter hans hukommelse ophørt , men det var han ikke sikker på. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for, at kommunen skulle have rådgivet (A) eller vejledt ham om hjælp efter den sociale lovgivning, idet han var forsørget på henvendelsestidspunktet. Nævnet bemærker, at det ville havde været hjælpsomt, hvis kommunen i forbindelse med rådgivningen om førtidspension havde rådgivet (A) om, at han, når udbetalingen af sygedagpenge ophørte fra arbejdsgiveren, kunne rette henvendelse til kommunens sygedagpengeafdeling. Da det imidlertid var under en samtale om førtidspension, at (A) oplyste, at han stadig fik udbetalt sygedagpenge fra sin arbejdsgiver, og da han ikke ses at have givet udtryk for, at han allerede havde forsørgelsesproblemer, finder Nævnet fortsat, at den manglende orientering om muligheden for at søge sygedagpenge fra kommunen, ikke kan anses for at være en tilsidesættelse af kommunens vejledningsforpligtelse. Jeg sendte beskæftigelsesankenævnets og Aalborg Kommunes breve til B den 3. december Jeg bad B om at sende mig sine eventuelle bemærkninger til bilagene inden 4 uger. Da B ikke sendte mig nogen bemærkninger, skrev jeg den 11. januar 2011 til B at jeg ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger jeg allerede havde fra B og myndighederne. En af mine medarbejdere ringede den 5. april 2011 til B og bad om kopi af A s opsigelsesbrev og skatteoplysninger. Jeg fik som svar fra B kopierne den 11. april B havde bl.a. vedlagt et brev fra A s arbejdsgiver til B af 17. november I brevet som var underskrevet af en økonomichef stod bl.a. sådan: (A) er opsagt pr. 31. august 2007, jf. vedlagte skrivelser. (A) har fået sin løn udbetalt til og med den 31. august 2007 og har derfor ikke krav på mere. Jeg afgav min udtalelse den 5. maj 2011 og henstillede til beskæftigelsesankenævnet at genoptage sagen. Beskæftigelsesankenævnet traf den 27. maj 2011 en ny afgørelse i sagen og hjemviste sagen til Aalborg Kommune. 15/15

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT

DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT 22 FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2017 DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT Realudligning lyder teknisk. Men det dækker over en vigtig problemstilling, når myndighederne kommer til at give

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1 2012-27 Omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge. Regnefejl og forglemmelser førte til restskat. Manglende tilsendelse af opgørelse over omberegningen gjorde det vanskeligt for borgeren at kontrollere

Læs mere

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema FOB 05.441 Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema En kommune traf afgørelse om støtte til medicinudgifter mv. og om kontanthjælp. Borgeren og hans fagforbund

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere