Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem"

Transkript

1 Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter de særlige regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmet havde løbende afleveret opgørelser over de timer han havde brugt på arbejdet i kommunalbestyrelsen, og kommunen havde på den baggrund udbetalt vederlagene til ham. 17. februar 2011 Forvaltningsret Kommunen krævede senere at medlemmet af kommunalbestyrelsen betalte vederlagene tilbage, da han ikke havde dokumenteret at han havde lidt et tab der svarede til de beløb han havde fået udbetalt. Ombudsmanden lagde vægt på at kommunens vejledning af medlemmet af kommunalbestyrelsen talte for at han havde været i god tro da han modtog udbetalingerne. Ombudsmanden mente ikke at kommunen i tilstrækkelig grad havde inddraget betydningen af sin vejledning ved vurderingen af om der var grundlag for at kræve de udbetalte beløb tilbage. Ombudsmanden henstillede at kommunen genoptog sagen og traf en ny afgørelse. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse 1. Undersøgelsens omfang Sagen har omfattet en række omstændigheder, og jeg vil derfor starte med at fastslå omfanget af min undersøgelse i sagen. Jeg har først og fremmest koncentreret mig om grundlaget for X Kommunes krav om tilbagebetaling af det beløb der blev udbetalt for tabt arbejdsfortjeneste i perioden januar til oktober 2006 (se pkt. 2 nedenfor). Jeg har desuden vurderet kommunens krav om at du skulle tilbagebetale hele beløbet. Det har også betydning for det efterfølgende forløb hvor du fortsat gjorde brug af ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortje-

2 neste. Ordningen betød at du fik dit vederlag for at deltage i kommunalbestyrelsen udbetalt som et nedsat fast vederlag kombineret med dækning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Jeg henviser til pkt. 3 nedenfor Reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Myndighederne har gennemgået reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i flere af de dokumenter som indgår i sagen, bl.a. Revisionsdirektoratets notat af 5. januar 2007 og Statsforvaltningen Y s udtalelse af 17. juli Ud fra din klage af 8. oktober 2009 har jeg lagt til grund at du for så vidt ikke er uenig i myndighedernes opfattelse af reglernes indhold. Efter min gennemgang af sagen mener jeg da heller ikke der er grund til at jeg undersøger dette forhold nærmere Dit krav om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Jeg har ikke taget stilling til om du opfyldte kravene for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det materiale jeg har modtaget, indeholder ikke et tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til dette spørgsmål. Navnlig har jeg ikke haft adgang til de oplysninger om dine privatøkonomiske forhold som indgik i grundlaget for Revisionsdirektoratets notat af 5. januar Grundlaget for advokatredegørelsen Du har over for Statsforvaltningen Y rejst spørgsmål om grundlaget for at der blev iværksat en advokatundersøgelse i Du har bl.a. anført at borgmesteren bestilte advokatundersøgelsen på egen hånd altså uden at forelægge spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. Jeg kan ikke kritisere at borgmesteren på egen hånd iværksatte advokatundersøgelsen uden at inddrage kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget. Advokatundersøgelsen indgik i forberedelsen af sagen inden sagen blev forelagt for kommunalbestyrelsen. Efter de kommunalretlige regler er det borgmesteren, og ikke økonomiudvalget, der forbereder sager som vedrører kommunalbestyrelsens egne forhold herunder sager om vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer og forelægger disse sager for kommunalbestyrelsen. Jeg henviser til Hans B. Thomsen mfl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2. udgave (2010), s Kommunens krav om tilbagebetaling På baggrund af den vejledning du fik ved tilmeldingen til ordningen med tabt arbejdsfortjeneste, og forløbet ved den løbende administration af ordningen mener jeg du måtte gå ud fra at du havde ret til de beløb du fik udbetalt i Med andre ord taler den vejledning du fik af kommunen, for at du modtog udbetalingerne i god tro. Jeg har i den forbindelse også lagt vægt på at du 2/20

3 indrettede dig efter at du kunne få dækket den tabte arbejdsfortjeneste for de timer du brugte på arbejdet i kommunalbestyrelsen. Kommunens vejledning i sagen har desuden betydning for en mere objektiv vurdering af hvem der var nærmest til at bære risikoen for fejludbetalingen. Efter min opfattelse har kommunen ikke foretaget en egentlig vurdering af disse forhold. Jeg har i dag sendt en kopi af dette brev til kommunen og statsforvaltningen og i den forbindelse meddelt myndighederne min opfattelse af sagen. Jeg har samtidig henstillet til kommunen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse i lyset af det jeg har skrevet. Jeg har i det følgende uddybet baggrunden for min opfattelse Reglerne om tilbagebetaling Der er i praksis udviklet regler om hvilke betingelser der skal være opfyldt for at en ydelse som er blevet betalt med urette, kan kræves tilbagebetalt. Jeg henviser til den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1989, s. 220 ff*. I sager som denne lægges der for det første vægt på om modtageren vidste eller burde have vidst at pengene blev betalt med urette. Med andre ord lægges der vægt på om modtageren var i god tro. Dette er bl.a. belyst i en sag der blev afgjort af Østre Landsret den 4. maj Sagen drejede sig om et amtsråds krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste der var blevet udbetalt til amtsrådsmedlemmer. For det andet lægges der vægt på en mere almen, objektivt præget vurdering af hvem der er nærmest til at bære risikoen for fejludbetalingen. Hvad det sidstnævnte angår, kan jeg i vidt omfang henvise til de kriterier som er anført i konklusionen i Revisionsdirektoratets notat af 5. januar 2007, herunder at kommunen som arbejdsgiver er nærmest til at bære udgiften. Kommunen kunne dog efter min opfattelse ikke med rette betegnes som arbejdsgiver i forhold til dig, men da kommunen i praksis havde mulighed for at tilrettelægge udbetalingen til dig på samme måde som en arbejdsgiver, har dette forhold ikke væsentlig betydning. Jeg har på den baggrund især beskæftiget mig med kommunens vejledning da dette forhold har betydning for vurderingen af kommunens krav om tilbagebetaling. Hvis du havde modtaget en fyldestgørende vejledning om ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, ville der have været mindre risiko for at du i god tro havde modtaget en ydelse som du ikke var berettiget til. Desuden må det indgå i den mere almene, objektivt prægede vur- 3/20

4 dering af hvem der var nærmest til at bære risikoen for fejludbetalingen, om kommunen havde sikret at der blev givet en fyldestgørende vejledning om ordningen. En fyldestgørende vejledning ville have medført at det så vidt muligt kunne være undgået at der opstod situationer hvor et medlem af kommunalbestyrelsen blev mødt med et krav om tilbagebetaling af et beløb som medlemmet havde modtaget Kommunens vejledning ved tilmelding til ordningen Du har i din uddybende klage af 26. januar 2009 til statsforvaltningen skrevet at du havde fulgt den fortrykte vejledning du havde fået udleveret i 2006 (bilag 13 til klagen). Heraf fremgik det at ( ) en skriftlig erklæring fra et kommunalbestyrelsesmedlem, som er selvstændigt erhvervsdrivende, normalt vil kunne anses for tilstrækkelig dokumentation. Vejledningen indeholdt ikke yderligere retningslinjer for dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste i relation til selvstændig erhvervsvirksomhed. Sammen med et brev af 4. januar 2006 sendte kommunen dig et uddrag af vederlagsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsens pkt fremgik det at kommunalbestyrelsen normalt ville kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Det fremgik også af en håndbog for kommunalbestyrelsen fra 2005 at for selvstændige erhvervsdrivendes vedkommende kunne en erklæring fra den pågældende selv efter omstændighederne opfylde kravet til dokumentation. Det måtte dog i alle tilfælde kunne sandsynliggøres at deltagelse i det kommunalpolitiske arbejde havde medført et konkret indtægtstab. Ifølge advokatredegørelsen af 19. september 2007 var det i overensstemmelse med forretningsgangen i kommunalbestyrelsens sekretariat og med en langvarig praksis at du som dokumentation blot skulle aflevere en erklæring om tabt arbejdsfortjeneste (redegørelsens pkt ). Det fremgår da også af din klage til statsforvaltningen at du ved tilmeldingen til ordningen med dækning af tabt arbejdsfortjeneste rådførte dig med medlemmer af kommunalbestyrelsen der havde erfaringer med ordningen. Ifølge din klage af 26. januar 2009 til statsforvaltningen oplyste kommunalbestyrelsens sekretariatschef at den timesats du skulle fastsætte, som udgangspunkt skulle være den samme som den du brugte i dit freelancearbejde. Denne oplysning er ikke bestridt fra kommunens side. Du fastsatte timesatsen til et beløb der ifølge dine oplysninger svarede til ca. 50 pct. af den timesats du anvendte i dit civile arbejde som selvstændig kommunikationskonsulent og freelancejournalist. 4/20

5 Kommunens gældende retningslinjer Det er relevant at sammenligne de retningslinjer kommunen havde udsendt da du tilmeldte dig ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, med de gældende retningslinjer. Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. december 2007 nye retningslinjer der trådte i kraft den 1. januar Heraf fremgår følgende: Ved udgangen af det år, for hvilket ordningen er valgt, indhenter medlemmet fra en statsautoriseret eller registreret revisor en revisorerklæring om rigtigheden af det erstatningskrav, som medlemmet i løbet af året har opgjort. Revisorerklæringen skal tage højde for det forhold, at selvstændigt erhvervsdrivende, der lider et indtægtstab, og som driver virksomhed i selskabsform, ofte ikke umiddelbart har et tab, der giver sig udtryk i reduceret indtjening, men i stedet manifesterer sig som et formuetab i virksomheden, jf. vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. I grundlaget for opgørelsen af indtægtstabet forudsættes blandt andet at indgå: Skatteoplysninger, herunder årsopgørelse for året før og for perioden, hvor ordningen er valgt, forskudsopgørelse for perioden, hvor ordningen er valgt, samt virksomhedsregnskab for året før og perioden, hvor ordningen er valgt. Endvidere skal i nødvendigt omfang indgå dokumenter, materialer eller andre oplysninger af ekstern karakter, som kan sandsynliggøre, at vedkommende har måttet afslå indtægter i den periode ordningen er valgt. Kommunen kan i helt særlige tilfælde kræve alle nødvendige oplysninger forelagt. I den nye håndbog for kommunalbestyrelsen fra 2010 er de nye retningslinjers krav om en revisorerklæring beskrevet Kommunens løbende administration af ordningen Advokatredegørelsen af 19. september 2007 redegjorde med henvisning til økonomiforvaltningens notat af 16. maj 2002, senest opdateret den 1. oktober 2006, for den forretningsgang kommunalbestyrelsens sekretariat skulle følge ved de løbende udbetalinger for tabt arbejdsfortjeneste (redegørelsens pkt. 5.5 f). Det fremgik heraf at medlemmet af kommunalbestyrelsen skulle aflevere en opgørelse over erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Sekretariatet kontrollerede herefter at opgørelsen opfyldte de gældende bestemmelser i lovgivningen, og at den fornødne dokumentation var til stede. 5/20

6 Det fremgik dog af advokatredegørelsens pkt. 4.8 at sekretariatets kontrol kun bestod i en kontrol af om og hvornår den oplyste aktivitet havde fundet sted, og om der var tale om en aktivitet der gav ret til erstatning. Sekretariatet kontrollerede altså kun de oplysninger der var umiddelbart kendte for kommunen. Ifølge advokatredegørelsen kontrollerede sekretariatet derimod ikke dine oplysninger om størrelsen af det lidte tab, herunder din status som lønmodtager eller selvstændig. Kommunen skrev i sin udtalelse af 19. marts 2010 at kommunalbestyrelsens medlemmer både ved tilmelding til ordningen i 2005/2006 og løbende var blevet vejledt både mundtligt og skriftligt om ordningen. Kommunen har dog, bortset fra det som er nævnt ovenfor, ikke givet nærmere oplysninger om den vejledning som den løbende har givet. Jeg må derfor lægge til grund at denne vejledning ikke er gået ud over det som er nævnt ovenfor Ombudsmandens vurdering Den almindelige vejledningspligt Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip at en forvaltningsmyndighed er forpligtet til at give en korrekt og fyldestgørende vejledning om forholdene i en sag inden for myndighedens område som en borger spørger myndigheden til råds om. Jeg henviser til reglen i forvaltningslovens 7, stk. 1. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (offentliggjort på Retsinformation som vejledning nr af 4. december 1986) indeholder bl.a. følgende i pkt. 30: Vejledningen efter 7, stk. 1, bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på det pågældende område har for vedkommende, og hvordan den pågældende lettest og mest effektivt kan opfylde de eventuelle krav, der er i lovgivningen. Vejledningen bør endvidere orientere om hvilken fremgangsmåde, der skal følges af den, der henvender sig til myndigheden, og om hvilke oplysninger, som skal tilvejebringes af borgeren som led i en sags behandling. Forvaltningslovens 7 gælder kun i afgørelsessager og regulerer en forvaltningsmyndigheds vejledningspligt når personer stiller spørgsmål der ligger inden for myndighedens område. En videregående pligt til at vejlede kan dog følge af almindelige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik. Vejledningspligten gælder i særlig grad i sager med vidtrækkende konsekvenser for borgeren. Jeg henviser bl.a. til mine udtalelser i sagerne der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2008, s. 233 ff* og s. 238 ff*. Pligten til at vejlede er desuden nærmere beskrevet i bl.a. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer (2001), s. 214 ff, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, sagsbe- 6/20

7 handling (2007), s. 155 ff, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret (2002), s. 379 ff Kommunens pligt til at vejlede dig om din retsstilling Jeg har overvejet om det har betydning for kommunens vejledningspligt at du var medlem af kommunalbestyrelsen da sagen blev behandlet. Da kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed, har kommunalbestyrelsens medlemmer principielt ansvaret for enhver aktivitet i kommunen, herunder vejledning af borgerne. Det kunne på den baggrund anføres at kommunen ikke har pligt til at vejlede et medlem af kommunalbestyrelsen om hans eller hendes retsstilling i forhold til kommunen i samme omfang som den har i forhold til andre borgere. En sådan opfattelse ville dog være forkert da kommunalbestyrelsens stilling som kommunens øverste myndighed angår kommunalbestyrelsens opgaver som et samlet organ, men ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems stilling i forhold til kommunen. Et medlem af en kommunalbestyrelse har en række individuelle rettigheder og pligter i forhold til kommunen i henhold til bl.a. kommunestyrelsesloven og forvaltningsloven. Derfor har et kommunalbestyrelsesmedlem samme behov som andre borgere for at modtage vejledning fra kommunen om sin retsstilling i forhold til kommunen. På den baggrund kan det ikke antages at en kommunes vejledningspligt er snævrere når det drejer sig om et kommunalbestyrelsesmedlems individuelle retsstilling i forhold til kommunen, end vejledningspligten i forhold til andre borgere. Dette berører ikke det særlige spørgsmål om bistand fra forvaltningen til kommunalbestyrelsens medlemmer til brug for behandlingen af sagerne i kommunalbestyrelsen. Om dette spørgsmål henviser jeg til kommunestyrelseslovens 8, stk. 5. Med hensyn til kommunens forpligtelse til at vejlede dig om ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste var du altså stillet som enhver anden borger som får brug for vejledning fra kommunen Vejledning om hvem der skulle skaffe oplysninger i sagen Et forhold som adskiller ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra andre forvaltningsområder, er at de almindelige forvaltningsregler om sagsoplysning ikke gælder fuldt ud. Efter disse regler påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed selv at skaffe de nødvendige oplysninger om sagen. Det kan myndigheden eventuelt gøre i samarbejde med andre myndigheder, eller den kan foranledige at private, navnlig sagens parter, bidrager til oplysning af sagen. I sager om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er det imidlertid udelukkende den private part, kommunalbestyrelsesmedlemmet, som skal 7/20

8 fremskaffe de fornødne oplysninger. Tidligere fremgik dette forhold tydeligere af ordlyden af den kommunale styrelseslovs 16. Efter vedtagelsen af lov nr. 128 af 28. marts 1979 havde 16, stk. 4, sidste pkt., følgende ordlyd: Hvor et medlem dokumenterer mistet arbejdsfortjeneste, ydes der ud over det fastsatte diætbeløb erstatning herfor, dog således at erstatningen pr. dag højst kan udgøre det tredobbelte af det diætbeløb, der af indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Tilsvarende formuleringer blev anvendt i de ændringer af 16 som fandt sted ved bl.a. lov nr. 229 af 30. april 1973 og lov nr. 125 af 25. marts Selv om den nuværende formulering af 16, stk. 5, er anderledes på dette punkt, må det antages at det fortsat påhviler medlemmet at dokumentere tabt arbejdsfortjeneste, mens kommunen ingen forpligtelse har på dette punkt. Dette forhold burde efter min opfattelse have været fremhævet i kommunens vejledning om ordningen. I den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 178 ff*, er det anført at i det omfang en myndighed beder parten i en sag om at fremkomme med oplysninger til belysning af en sag, følger det af forvaltningslovens 7, stk. 1, og god forvaltningsskik at myndigheden vejleder parten om hvilke oplysninger myndigheden har brug for, og hvordan oplysningerne kan tilvejebringes Vurdering af kommunens vejledning i sagen På baggrund af det jeg har skrevet ovenfor, mener jeg at kommune X, da du valgte ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, burde have vejledt dig nærmere om hvilke krav kommunen ville stille til din dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen burde samtidig have vejledt dig om hvordan du kunne tilvejebringe denne dokumentation. Det kan ikke anses for tilstrækkeligt at kommunen oplyste at dokumentationskravet kunne anses for opfyldt når der forelå en skriftlig erklæring fra kommunalbestyrelsesmedlemmet, og at omstændighederne i øvrigt skulle sandsynliggøre at du havde lidt et tab som det du ville have dækket. I den forbindelse gør jeg opmærksom på at der er stor forskel på de krav der må stilles til en generel vejledning fra f.eks. et ministerium om et forvaltningsområde, og den vejledning som en myndighed skal yde en borger der har en konkret sag til behandling hos den pågældende myndighed. Man kan efter min opfattelse få et indtryk af om kommunen gav dig en fyldestgørende vejledning, ved at overveje om vejledningen havde et sådant indhold at det burde stå dig klart at dokumenter der havde et indhold som 8/20

9 brevet af 3. januar 2007 fra selskab B eller revisorerklæringerne af 13. december 2007 og 29. januar 2008, ikke opfyldte de krav om dokumentation som kommunen stillede. Efter min gennemgang af sagen har jeg ikke fundet oplysninger der viser at X Kommune gav dig en vejledning af denne karakter. Jeg mener altså ikke at det burde have stået klart for dig at din ret til beløbene trods sekretariatets gennemgang og den faktiske udbetaling afhang af yderligere dokumentation fra din side. I hvert fald burde det ikke have stået klart for dig at din ret til beløbene afhang af dokumentation af den karakter kommunen efterfølgende krævede. Jeg har i den forbindelse hæftet mig ved at kommunen efter forløbet i din sag har udformet nye retningslinjer for ordningen om tabt arbejdsfortjeneste. Der stilles nu udtrykkeligt krav om dokumentation i form af en revisorerklæring, ligesom der stilles specifikke krav om hvilke oplysninger der skal indgå i grundlaget for revisorerklæringen. Kommunens retningslinjer er gennemgået under pkt Du har da også i din klage af 26. januar 2009 til statsforvaltningen forklaret at du indrettede dig efter at du kunne få dækket den tabte arbejdsfortjeneste for de timer du brugte på arbejdet i kommunalbestyrelsen. Du påtog dig derfor mange opgaver i arbejdet i kommunalbestyrelsen og brugte mange timer i den sammenhæng. Det gav dig ikke meget tid tilovers til dit civile arbejde, herunder til at fastholde dit kundegrundlag eller opdyrke et nyt. På baggrund af den vejledning du fik ved tilmeldingen til ordningen om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og forløbet ved den løbende administration af ordningen mener jeg du måtte gå ud fra at du havde ret til de beløb du fik udbetalt i Med andre ord taler den vejledning du fik af kommunen, for at du modtog udbetalingerne i god tro Kommunens vurdering i sagen Kommunen lagde ifølge afgørelsen af 9. oktober 2008 vægt på at du var den eneste der kunne dokumentere dit krav, og at du ikke havde opfyldt dette dokumentationskrav. Kommunen mente derfor ikke at betragtninger om god tro kunne tale imod et tilbagebetalingskrav. Jeg er ikke enig i denne vurdering. Spørgsmålet om god tro har tværtimod stor betydning når det skal vurderes om kommunen med rette kunne kræve at de beløb som du allerede havde modtaget, skulle betales tilbage. Jeg henviser i den forbindelse til Indenrigsministeriets udtalelser af 8. april 1981 og 23. marts 1982 som begge er optaget i Indenrigsministeriets resumédatabase over kommunale afgørelser og udtalelser. Jeg henviser endvidere til Østre Landsrets dom af 4. maj /20

10 Som før nævnt er det relevant at se på kommunens vejledning af dig både i relation til vurderingen af om du var i god tro, og ved en mere almen og objektiv vurdering af hvem der var nærmest til at bære risikoen for fejludbetalingen. Kommunen har efter min opfattelse ikke (i tilstrækkelig grad) vurderet sagen i lyset af den vejledning du fik i forløbet. Jeg har i dag skrevet til kommunen om min opfattelse af sagen og henstillet til kommunen at genoptage sagen med henblik på at kommunen træffer en ny afgørelse i sagen om tilbagebetaling af de beløb der blev udbetalt i Manglende udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i årene 2006 og 2007 Kommunen har krævet tilbagebetaling af det samlede beløb du fik udbetalt i 2006, og afvist hele dit krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden november 2006 til december Kommunen har i sine afgørelser af 9. oktober og 23. december 2008 henvist til at du ikke havde dokumenteret at du havde haft tabt arbejdsfortjeneste i relation til selvstændig erhvervsvirksomhed. Kommunen efterspurgte i den forbindelse navnlig årsopgørelser for årene Det var materiale som du allerede havde vist Revisionsdirektoratet, og som direktoratet i sin udtalelse af 9. januar 2008 havde skrevet at det ville videregive oplysninger om til den relevante del af forvaltningen medmindre du selv gav kommunen oplysningerne. Af kommunens referat af forvaltningens møde den 22. februar 2008 med Revisionsdirektoratet fremgik det at du havde fremlagt oplysningerne for Revisionsdirektoratet, men at direktoratet ikke havde taget kopier af oplysningerne. Revisionsdirektoratet havde derimod taget notater om oplysningerne. Af sagens akter kan jeg ikke se at direktoratets notater om oplysningerne blev videregivet til forvaltningen, eller at forvaltningen bad om at få dem. Det fremgik af kommunens afgørelse af 9. oktober 2008 at Revisionsdirektoratet ved mødet i februar 2008 havde oplyst at du ikke over for Revisionsdirektoratet havde dokumenteret at du i årene før 2006 havde haft indtægt som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg mener ikke at kommunen har foretaget en egentlig vurdering af om du gik glip af en vis arbejdsindtægt i årene 2006 og Jeg kan i den forbindelse ikke se at kommunen har inddraget de oplysninger der via Revisionsdirektoratet var tilgængelige for kommunen. Det har i den forbindelse også betydning at det var ubestridt at de timer du havde opgjort, berettigede til tabt arbejdsfortjeneste. 10/20

11 Som før nævnt var det imidlertid dig der skulle dokumentere at du havde lidt et tab i form af at du var gået glip af en indkomst på grund af dit arbejde i kommunalbestyrelsen. Det har derfor betydning for min vurdering af dette forhold at du, til dels på baggrund af rådgivning fra din advokat, ikke blot afviste at medvirke ved advokatundersøgelsen i 2007, men også efterfølgende har afvist at give kommunen yderligere oplysninger eller i øvrigt medvirke ved afklaringen af sagen. Det fremgår af sagen at du ikke ønskede at give forvaltningen de ønskede oplysninger om dine økonomiske forhold fordi du frygtede at oplysningerne igen ville blive lækket til pressen, sådan som det skete i Forvaltningen har dog flere gange, bl.a. i et brev af 28. februar 2008, vejledt dig om hvilke regler der gælder for offentlighedens adgang til disse oplysninger. I brevet har forvaltningen også oplyst hvordan oplysningerne ville blive behandlet i kommunen. Kommunen har i øvrigt efterfølgende beklaget at den i 2006 udleverede oplysningerne om de beløb du havde modtaget i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. De nævnte forhold ændrer derfor efter min opfattelse ikke på at kommunen i en vis udstrækning måtte og også kunne træffe afgørelse ud fra de oplysninger kommunen havde, også selv om det var til ulempe for dig. På den baggrund kan kommunens afvisning af at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden efter november 2006 ikke give mig grundlag for kritik. Jeg har dog henstillet til kommunen at den i forbindelse med genoptagelsen af sagen (se pkt. 2) overvejer om der i lyset af det jeg har anført er grundlag for også at genoptage undersøgelsen af dette forhold. 4. Afsluttende bemærkninger Som nævnt har jeg i dag skrevet til statsforvaltningen og til kommunen om min opfattelse af sagen, og jeg har i den forbindelse bedt kommunen om at genoptage behandlingen af din sag. Jeg har bedt kommunen om at underrette mig om sagens videre forløb. Ombudsmanden kan henstille, at der meddeles fri proces i anledning af forhold, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed (ombudsmandslovens 23). Jeg har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om der afhængigt af det kommende forløb kan være grundlag for en sådan henstilling. 11/20

12 Jeg lægger en nyhed om sagen på 3 hverdage efter afsendelsen af dette brev. Som udgangspunkt foretager jeg mig ikke mere medmindre du klager til mig igen. Sagsfremstilling Forløbet i sagen har været omfattende. Her følger en gennemgang af de forhold jeg har lagt vægt på ved min behandling af sagen: A s tilmelding til ordningen med dækning af tabt arbejdsfortjeneste A blev valgt ind i X Kommunes kommunalbestyrelse med start den 1. januar A har oplyst at han på det tidspunkt arbejdede som freelancejournalist og kommunikationskonsulent, og at hans indtægter i hvert fald delvist kom fra selvstændig erhvervsvirksomhed. A skulle nu beslutte sig for om han ville have sit vederlag udbetalt som et fast honorar på kr. om året, eller om han ville tilmelde sig ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hvis A valgte at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ville det betyde at det faste vederlag blev nedsat til kr. om året. Det fremgår af sagen at nye medlemmer af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2006 fik udleveret materiale om arbejdet, herunder vejledning om vederlagsreglerne. Det drejede sig bl.a. om en håndbog for kommunalbestyrelsen, oplysningsskema til brug for udbetaling af vederlag mv. og et eksemplar af den kommunale styrelseslov (se Revisionsdirektoratets redegørelse af 5. januar 2007, pkt. 28). A rådførte sig desuden med medlemmer af kommunalbestyrelsen der havde erfaring med at bruge ordningen med dækning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Endelig spurgte A kontorchefen for kommunalbestyrelsens sekretariat om hvilken timesats han skulle anvende. Han oplyste at A skulle gå ud fra den timesats han brugte ved sit freelancearbejde (disse oplysninger fremgik bl.a. af A s klage af 26. januar 2009 til Statsforvaltningen Y). A valgte at tilmelde sig ordningen hvor han fik et nedsat fast vederlag og dækning af tabt arbejdsfortjeneste. A afleverede hver måned en opgørelse over de timer som han havde anvendt på arbejdet i kommunalbestyrelsen, og som gav ham ret til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. 12/20

13 A s opgørelser blev gennemgået af forvaltningen og forelagt for kommunalbestyrelsens næstformand. Opgørelserne blev godkendt, og beløbene blev efterfølgende udbetalt. Offentliggørelse af oplysninger og Revisionsdirektoratets undersøgelse I november 2006 fik en journalist via aktindsigt kendskab til de beløb A havde fået udbetalt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, og udbetalingerne blev omtalt i pressen. A har efterfølgende klaget over forløbet ved denne aktindsigt, som han ikke havde givet samtykke til, og kommunen har beklaget forløbet (jeg henviser bl.a. til statsforvaltningens afgørelse af 17. juli 2009). Forløbet er i øvrigt ikke en del af min undersøgelse af sagen. X Kommunes Revisionsdirektorat indledte derefter bl.a. efter ønske fra A en undersøgelse af udbetalingerne til ham. Det fremgår af sagen at A efter oktober 2006 ikke har fået udbetalt beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Revisionsdirektoratets undersøgelse af 5. januar 2007 redegjorde udførligt for reglerne for udbetaling af vederlag og for kommunens retningslinjer på dette punkt. Revisionsdirektoratet konkluderede følgende: 35. Revisionsdirektoratet finder på grundlag af de af (A) foreviste privatøkonomiske oplysninger at det ikke kan sandsynliggøres, at der som selvstændig erhvervsdrivende er lidt et tab af en sådan størrelsesorden som udbetalt. Hvorvidt der bør ske en regulering af de udbetalte erstatningsbeløb, er en administrativ/politisk beslutning. Efter direktoratets opfattelse må følgende kriterier indgå i overvejelserne herom: Kommunalbestyrelsen har ikke fastsat krav til dokumentationen. Kommunalbestyrelsens sekretariat har derfor ikke fundet anledning til for selvstændige erhvervsdrivende at fastsætte specifikke krav for som foreskrevet i Håndbogen at kunne sandsynliggøre, at deltagelsen i det politiske arbejde har medført et konkret indtægtstab, og oplyst herom, fx ved valget af erstatningsordningen. Dokumentationen er således en erklæring fra kommunalbestyrelsesmedlemmet. Reglerne for dokumentation for selvstændige erhvervsdrivende er ikke klare og entydige. At kommunen som arbejdsgiver er nærmest til at bære udgiften. 13/20

14 Revisionsdirektoratets redegørelse var vedhæftet en udtalelse af 3. januar 2007 fra selskab B, hvor A var ansat. Det fremgik bl.a. af udtalelsen at A indtil videre var ansat på timebasis på grund af sit politiske arbejde, og at firmaet ikke kunne ansætte ham på fuld tid under disse omstændigheder om end firmaet kunne have behov for det. Advokatundersøgelsen Den 15. januar 2007 bad kommunen advokatfirmaet C om at vurdere spørgsmålet om, hvorvidt der er belæg for at regulere de udbetalte erstatningsbeløb til (A) vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for 2006 ( ). A ønskede ikke at aflevere oplysninger om sine private forhold i forbindelse med advokatundersøgelsen fordi han ikke mente han kunne få en garanti for at oplysningerne ikke ville blive offentliggjort. Advokatfirmaets redegørelse af 19. september 2007 var derfor baseret på materiale fra kommunen (se redegørelsens pkt. 3.1). Redegørelsens pkt. 4.9 og fremefter drejede sig om A s dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, hvor advokatfirmaet bl.a. konkluderede at det ikke var belyst om A ved sin indtræden i kommunalbestyrelsen havde oplevet en nedgang i sine indtægter fra andre indtægtskilder end vederlaget for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem (redegørelsens pkt. 4.25). Advokatfirmaet skrev i vurderingen (redegørelsens pkt. 6.0 f) bl.a. at der ikke i det materiale der var indgået i dets undersøgelse, var indeholdt oplysninger der på nogen måde sandsynliggjorde at A som selvstændig erhvervsdrivende havde lidt et tab. Ifølge redegørelsen indeholdt materialet heller ikke dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste som lønmodtager. Advokatfirmaet konkluderede på den baggrund at det ikke var sandsynliggjort at A havde lidt et tab, og indstillede at kommunen krævede at han tilbagebetalte det fulde beløb som han havde modtaget i Advokatredegørelsen blev med det samme offentliggjort og omtalt i pressen. A s advokat har i et brev af 25. september 2007 til advokatfirmaet C forklaret hvorfor han havde rådet A til ikke at medvirke ved undersøgelsen. Han skrev bl.a. at A hele tiden havde været villig til at give C samtlige relevante oplysninger til brug for undersøgelsen, men at A ønskede at oplysningerne blev behandlet sådan at A kunne være sikker på at offentligheden ikke fik kendskab til oplysningerne om hans private økonomiske forhold. Advokatfirmaet havde ikke givet A en sådan garanti. 14/20

15 A s advokat kommenterede redegørelsen i et brev af 1. november 2007 til kommunen. Han skrev bl.a. at advokatfirmaets konklusion skyldtes at kommunalbestyrelsen og X Kommune ikke havde villet sikre at A s private økonomiske oplysninger ikke ville blive offentliggjort. Advokatfirmaet kunne derfor kun nå til den konklusion at A ikke havde dokumenteret at han havde ret til de beløb der blev godkendt og udbetalt i A s advokat henviste i øvrigt til tidligere korrespondance i sagen og til at Revisionsdirektoratet i sin redegørelse havde fremhævet de elementer der skulle indgå i kommunens vurdering af kravet om tilbagebetaling. Revisionsdirektoratets vurdering af A s revisorerklæringer A afleverede en revisorerklæring af 13. december 2007 til kommunen. Erklæringen skulle dokumentere A s krav på at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Konklusionen i erklæringen var at både A s timesats og tidsforbruget var dokumenteret og sandsynliggjort. Kommunen bad Revisionsdirektoratet om at vurdere erklæringen. Direktoratet henviste i sin udtalelse af 9. januar 2008 til økonomiforvaltningen til at oplysningerne i erklæringens konklusion ikke havde været draget i tvivl. Direktoratet henviste til sin rapport af 5. januar Tabet var imidlertid ikke omtalt i erklæringen, der ikke indeholdt oplysninger om kriterier for eller beregninger af den tabte arbejdsfortjeneste. Direktoratet mente derfor ikke erklæringen sandsynliggjorde at A havde lidt et tab svarende til det han opgjorde for perioden januar til oktober Det fremgik også af direktoratets udtalelse at det efter aftale med A ikke havde udleveret de oplysninger han havde givet til direktoratet i forbindelse med dets undersøgelse af sagen. Direktoratet mente imidlertid at det syntes at fremgå af advokatfirmaet C s redegørelse af 19. september 2007 at A ikke juridisk har været berettiget til at undlade at afgive de relevante økonomiske oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling. Direktoratet mente desuden at den revisorerklæring A havde indhentet, i offentligheden kunne betragtes som en kritik af direktoratets arbejde. På baggrund af disse to forhold havde direktoratet den opfattelse at det var berettiget til at videregive de oplysninger det havde fået af A, til økonomiforvaltningen. Revisionsdirektoratet oplyste at de omhandlede oplysninger bestod af: 1) størrelsen af indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed i årene 2003, 2004 og 2005, og 2) indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden januar til oktober 2006 og andet materiale der kunne sandsynliggøre at A var gået glip af indtægter på grund af sit arbejde i kommunalbestyrelsen. 15/20

16 Direktoratet opfordrede A til selv at give forvaltningen de nævnte oplysninger. Direktoratet ville dog gøre det hvis A ikke inden udgangen af januar måned 2008 selv havde givet disse oplysninger videre til forvaltningen. A afleverede en supplerende revisorerklæring af 29. januar 2008 til kommunen, der atter bad om Revisionsdirektoratets bedømmelse af erklæringen. Erklæringen gav ikke direktoratet grundlag for at ændre på sin udtalelse om sagen (direktoratets udtalelse af 8. februar 2008 til økonomiforvaltningen). Forvaltningen holdt den 22. februar 2008 et møde med Revisionsdirektoratet. Af kommunens referat af dette møde fremgår det bl.a. at A i forbindelse med undersøgelsen ultimo 2006 havde fremlagt oplysninger om sine økonomiske forhold for Revisionsdirektoratet, men at det ikke havde taget kopier af de dokumenter der indeholdt relevante oplysninger. Revisionsdirektoratet havde derimod taget notater om oplysningerne. Det fremgår ikke af referatet at direktoratets notater om oplysningerne blev videregivet til forvaltningen. Økonomiforvaltningen bad flere gange A om at komme med oplysninger om sine økonomiske forhold, bl.a. i et brev af 28. februar Kommunen henviste til de oplysninger der var anført i Revisionsdirektoratets udtalelse af 9. januar I brevet redegjorde forvaltningen for at oplysningerne var undtaget fra aktindsigt. Kommunens afgørelser om tilbagebetaling og tilbageholdelse af yderligere udbetalinger På et møde den 11. juni 2008 besluttede kommunalbestyrelsen at kommunen skulle kræve at A betalte det beløb som han havde fået udbetalt i 2006, tilbage. A havde ikke fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden november 2006 til december Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 11. juni 2008 at give økonomiforvaltningen bemyndigelse til at tage stilling til om A havde ret til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i denne periode. X Kommune traf herefter afgørelse om at A skulle tilbagebetale de beløb han havde fået udbetalt i Blandt de akter jeg har modtaget, er kun en udateret udskrift af afgørelsen, og det er uklart om afgørelsen blev sendt den 8. eller 9. oktober Ud fra akterne i øvrigt, herunder kommunens dokumentliste, har jeg lagt til grund at afgørelsen var dateret 9. oktober Af afgørelsen fremgik det at kommunen ikke mente at der var grundlag for at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skrev desuden bl.a. følgende: 16/20

17 Hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af ydet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, afhænger ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis af en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde, herunder blandt andet spørgsmål om god tro. Som anført i indledningen følger det af det almindelige legalitetsprincip og styrelseslovens 40, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel. Deraf følger, at beløb, som er udbetalt uden det fornødne grundlag så vidt muligt skal søges tilbage. (X) Kommune finder ikke, at der foreligger omstændigheder, som taler imod, at tilbagebetaling skal ske. Der er ikke i sagen tale om, at kommunen ved forkerte oplysninger om retlige forhold eller forkerte beregninger har bibragt (A) en opfattelse af, at han har været berettiget til den udbetalte erstatning. Dertil kommer, at (A) som anført er den eneste, der vil kunne tilvejebringe nærmere dokumentation for kravets eksistens. Betragtninger om god tro kan på den baggrund ikke danne grundlag for, at kommunen undlader at kræve tilbagebetaling. Kommunen skrev desuden at tilbagebetalingskravet ville blive frafaldet hvis A fremlagde tilstrækkelig dokumentation for kravets eksistens. Kommunen efterspurgte i den forbindelse oplysninger om størrelsen af indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed i hvert af årene 2003, 2004 og 2005, om indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden januar til oktober 2006 og materiale mv. som kunne sandsynliggøre at A var gået glip af indtægter i den nævnte periode. I et brev af 7. juni 2008 havde A klaget til Statsforvaltningen Y over kommunens håndtering af sagen. Kommunen afslog i en afgørelse af 23. december 2008 at A s klage kunne få opsættende virkning sådan at han ikke skulle tilbagebetale beløbene fra 2006 før statsforvaltningen havde behandlet sagen. Kommunen skrev i brevet af 23. december 2008 at den også havde truffet afgørelse om at A ikke kunne få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden november 2006 til december A klagede i et brev af 15. februar 2009 til statsforvaltningen over at hans klage til statsforvaltningen ikke var blevet tillagt opsættende virkning. Kommunen havde således modregnet sit krav delvist i A s krav på fast vederlag for Statsforvaltningen traf den 3. marts 2009 afgørelse om dette forhold, og statsforvaltningen mente ikke at den havde grundlag for at suspendere kommunens beslutning om at kræve beløbet tilbagebetalt. Spørgsmålet om modregning kunne statsforvaltningen ikke direkte tage stilling til da det var et privatretligt spørgsmål. 17/20

18 Statsforvaltningens øvrige behandling af sagen I et brev af 7. juni 2008 klagede A som nævnt ovenfor til Statsforvaltningen Y over kommunens håndtering af sagen. A skrev i brevet at han senere ville komme med en detaljeret fremstilling af sagen, og statsforvaltningen skrev derfor den 30. juni 2008 at den havde sat sagen i bero indtil den modtog denne sagsfremstilling fra ham. A uddybede i et brev af 26. januar 2009 sin klage, og statsforvaltningen fortsatte derfor undersøgelsen af spørgsmålet om A s ret til tabt arbejdsfortjeneste, herunder kommunens krav om tilbagebetaling af beløbene der blev udbetalt i Den 3. april 2009 modtog statsforvaltningen kommunens udtalelse om sagen. Kommunen fastholdt over for statsforvaltningen sin opfattelse af spørgsmålet om tilbagebetaling og gentog i hovedtræk det den havde anført i afgørelsen af 9. oktober A kommenterede i et brev af 13. maj 2009 kommunens udtalelse. Statsforvaltningen skrev den 17. juli 2009 til A at den havde afsluttet sin behandling af sagen. Statsforvaltningen mente ikke den havde grundlag for at udtale at kommunen havde handlet i strid med regler som statsforvaltningen førte tilsyn med overholdelsen af. For så vidt angik spørgsmålet om dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste anførte statsforvaltningen at der ikke var nærmere regler om hvornår kravet om dokumentation var opfyldt, og at den ikke havde grundlag for at antage at kommunalbestyrelsens afgørelse var truffet i strid med de relevante regler på området. Statsforvaltningen lagde vægt på at afgørelsen var truffet i overensstemmelse med Revisionsdirektoratets konklusioner efter undersøgelser der blev foretaget på grundlag af oplysninger både fra A og kommunen. Med hensyn til spørgsmålet om kommunens ret til at kræve tilbagebetaling af de beløb A fik udbetalt i 2006, skrev statsforvaltningen at kommunen som udgangspunkt havde handlet i overensstemmelse med principperne om at en kommune ikke måtte afholde udgifter uden hjemmel, og at en kommune skulle handle økonomisk forsvarligt. Statsforvaltningen skrev desuden at spørgsmålet om hvorvidt A var forpligtet til at tilbagebetale det omhandlede beløb, bl.a. måtte bero på en vurdering af om han havde modtaget beløbet i god tro, herunder om han løbende burde have været gjort opmærksom på at den afleverede dokumentation efter kommunens opfattelse ikke var fyldestgørende, og om de retningslinjer kommunen havde fastsat, var tilstrækkeligt klare. Ifølge statsforvaltningen var denne 18/20

19 vurdering et privatretligt/obligationsretligt spørgsmål som faldt uden for statsforvaltningens kompetence. Forløbet hos ombudsmanden Den 8. oktober 2009 klagede A til mig. Jeg bad den 2. december 2009 om en udtalelse fra statsforvaltningen og kommunen. I brevet til statsforvaltningen bad jeg om at myndighederne særligt forholdt sig til det A havde skrevet om kommunens vejledning om reglerne for dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af byrådsarbejde. A havde bl.a. skrevet at han tilsyneladende havde misforstået reglerne, og at den vejledning han havde fået, ikke korrigerede den opfattelse han havde fået af reglerne, herunder navnlig af reglerne om dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste. Jeg henviste også til det daværende Indenrigsministeriums udtalelse i et brev af 8. april 1981 til Rønne Byråd om en sag om tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte diæter til en udvalgsformand. I lyset heraf bad jeg om at kommunen og statsforvaltningen redegjorde nærmere for deres vurdering i forbindelse med kravet om tilbagebetaling. Kommunen henviste i sin udtalelse af 19. marts 2010 i vidt omfang til sine afgørelser i sagen og til udtalelsen af 3. april 2009 til statsforvaltningen. Kommunen skrev desuden at kommunalbestyrelsens medlemmer ved tilmelding til ordningen i 2005/2006 var blevet vejledt både mundtligt og skriftligt om ordningen. Kommunen henviste desuden til følgende uddrag af håndbogen for kommunalbestyrelsen, publiceret 2005, s. 22 f: For selvstændige erhvervsdrivendes vedkommende kan en erklæring fra den pågældende selv efter omstændighederne opfylde kravet til dokumentation. Det må dog i alle tilfælde kunne sandsynliggøres, at deltagelse i det kommunalpolitiske arbejde har medført et konkret indtægtstab. Kommunen skrev desuden at A fik løbende information om ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mente kommunen A var blevet korrekt vejledt. Kommunen fastholdt i det hele afgørelserne i sagen og udtalelsen til statsforvaltningen. I sin udtalelse af 7. april 2010 fastholdt statsforvaltningen også sin udtalelse af 17. juli 2009 og gentog i vidt omfang det der fremgik af udtalelse fra juli Statsforvaltningen skrev desuden at den udtalelse jeg havde nævnt i mit brev af 2. december 2009, ikke gav statsforvaltningen anledning til at ændre sin opfattelse. Statsforvaltningen anførte i den forbindelse bl.a.: 19/20

20 For så vidt angår udtalelse nr af 8. april 1981 fra Indenrigsministeriet, som Folketingets Ombudsmand har henvist til, skal det bemærkes, at Indenrigsministeriet i denne sag efter statsforvaltningens opfattelse alene tog stilling til, hvorvidt en kommune i henhold til kommunalretlige regler og grundsætninger var berettiget til at fravige princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning og undlade at søge et uberettiget udbetalt beløb tilbagebetalt, hvilket ministeriet på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen fandt kommunen berettiget til. Indenrigsministeriet anførte endvidere afslutningsvis, at det endelige spørgsmål henhører under domstolene. A kommenterede i et brev af 9. maj 2010 myndighedernes udtalelser. Han fastholdt at kommunens oplysninger havde været mangelfulde. Han skrev desuden at han med sin bedste vilje ikke kunne bekræfte at han havde fået løbende information om ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Jeg sendte den 12. maj 2010 A s brev af 9. maj 2010 til kommunen og statsforvaltningen til orientering. I mit brev af 17. november 2010 orienterede jeg A om at jeg havde bedt om kommunens akter i sagen. Jeg modtog akterne den 8. december NOTER: (*) FOB 1989, s. 220, FOB 2005, s. 178, og FOB 2008, s. 233 og /20

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem FOU nr 2011.2001 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere