Budget 2017 forslag til proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2017 forslag til proces"

Transkript

1 Budget 2017 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen Økonomiske udfordringer i Generelle udfordringer Basisbudgettet Konkrete udfordringer Det politiske arbejde med budget HovedMED og forvaltningsmed Borgerinddragelse Aftale om kommunernes økonomi for Vedtagelse af budgettet Roller i budgetprocessen Høringsprocessen Øvrige planer Tidsplan for den politiske proces

2 1. Indledning Denne procesbeskrivelses mål er, at give de processuelle rammer for, at der i Kommunalbestyrelsen kan indgås en budgetaftale for 2017 med overslagsår. Det er Økonomiudvalget, som - til Kommunalbestyrelsen - skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Udover dette dokument udarbejdes der en administrativ budgetvejledning for planlægning og gennemførelse af det praktiske budgetarbejde. Økonomiudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomiudvalgets forslag til budget inkl. overslagsår behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2. Udgangspunktet for budgetlægningen De vigtigste dokumenter og planer for Hvidovre Kommune danner overordnet grundlag og udgangspunkt for budgetarbejdet. Det gør de for at sikre overensstemmelse mellem den langsigtede udvikling af kommunen og budgetarbejdet det enkelte år med overslagsår. Vigtige elementer heri er: - Hvidovre Kommunes Vision - Direktionens Strategibrev - Planstrategien - Kommuneplanen Hertil kommer de enkelte fagområders politiker, strategier og planer. I februar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny styringsmodel i Hvidovre Kommune.. Styringsmodellen er et redskab til brug for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Dialogen skal føre til en tydeliggørelse af den politiske kurs og fastsættelsen af to-årige mål for de enkelte fagområder. Ved budgetdrøftelserne er politiker, strategier, planer og den gennemførte styringsdialog, således med til at definere, hvad det er Kommunalbestyrelsen vil sætte sig af mål og have fokus på for det kommende års budget. Budgetprocessen for 2017 starter i Økonomiudvalget, involverer fagudvalgene, drives herefter af Direktionen og forankres endeligt i den politiske proces i Kommunalbestyrelsen. Det tekniske udgangspunkt for budgetprocessen er basisbudgettet for 2017, som det så ud ved vedtagelsen af budget Basisbudgettet vil igennem 2016 ændre sig i takt med, at de tekniske forudsætninger for budget 2017 falder på plads. 2

3 3. Økonomiske udfordringer i 2016 Med udgangspunkt i basisbudgettet skal der i budgetprocessen arbejdes med prioriteringer under hensyntagen til generelle og konkrete udfordringer. 3.1 Generelle udfordringer Kommunens økonomi påvirkes generelt af udviklingen i konjunkturerne. Herudover påvirkes rammerne bl.a. af - Den årlige kommuneaftale mellem stat og kommune - Lov og cirkulæreprogrammet Afledt heraf forventes aftalestyringen mellem staten og kommunerne de årlige økonomiaftaler - i stadig stigende grad at begrænse kommunernes økonomiske handlerum. Det stiller øget krav om intern prioritering i kommunerne - også i Hvidovre. Konkret vil det i de kommende kommuneaftaler forventeligt være i såvel Hvidovres drift som anlæg, at der er tale om en udfordring. På driftsområdet har Hvidovre Kommune de seneste år kunne budgettere ud over den udmeldte serviceramme. Dette har kunnet lade sig gøre uden sanktion fra staten, da servicerammen skal overholdes for kommunerne under et og ikke for den enkelte kommune. Dette forventes også at være gældende i den kommende Økonomiaftale. Behovet for øget serviceramme forventes fortsat at være til stede de kommende år, da Hvidovre Kommune er en kommune med befolkningstilvækst. I takt med at presset på kommunernes økonomiske råderum stiger øger det behovet for intern prioritering og stram styring, således at der i Hvidovre fortsat kan tilvejebringes et råderum for de udviklingsområder Kommunalbestyrelsen gerne vil styrke. 3.2 Basisbudgettet Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget Basisbudgettet er overslagsåret for 2017, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget Af hovedoversigten ovenfor fremgår det, at der i 2017 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 70,1 mio. kr., mens der i 2018 er et finansieringsunderskud på 52,1 mio. kr. I 2019 udgør finansieringsunderskuddet 23,5 mio.kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen. I det vedtagne budget er det forudsat, at der i årene skal udmøntes omprioriteringsbidrag på 1 % årligt. Det svarer til at der er indarbejdet uudmøntede reduktioner på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 75 mio. kr. i I forhold til det vedtagne budget for 2016 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene er indregnet muligt balancetilskud, tilskud efter 17 og 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, samt eventuelt tilbageløb fra 1% omprioriteringsbidraget. 3

4 I mio. kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.649, , , ,0 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 949,0 950,4 929,7 907,1 Generelt likviditetstilskud 29,5 Særtilskud, 17 og 19 15,0 Indtægter i alt 3.642, , , ,1 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -73,5-72,2-72,2-72,4 Transport og infrastruktur -91,3-98,5-98,2-97,7 Undervisning og kultur -692,4-695,1-695,1-696,2 Sundhedsområdet -290,5-291,9-291,5-291,9 Sociale opgaver og beskæftigelse ekskl , , , ,0 konsekvenser af refusionsomlægning Administration -430,2-425,5-425,9-426,8 1 % omprioriteringsramme 25,0 50,0 75,0 I alt driftsudgifter, netto , , , ,1 I alt anlægsudgifter -148,1-173,6-155,1-113,8 I alt anlægsindtægter 4,6 5,4 1,8 1,5 P/L -70,2-137,5-203,9 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG 20,3-47,6-33,0 5,8 Renter 4,6 6,8 6,7 7,6 Afdrag -49,1-50,5-52,0-38,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -24,3-91,3-78,3-24,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -3,8-3,8-3,8-3,8 C. RESULTAT I ALT (A+B) -28,1-95,1-82,1-28,5 Optagne lån (energibesparende projekter) 30,0 30,0 35,0 10,0 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,0-5,0-5,0-5,0 I alt 25,0 25,0 30,0 5,0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -3,0-70,1-52,1-23,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 185,7 115,6 63,4 39,9 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING 199,5 199,5 199,5 199,5 3.3 Konkrete udfordringer Omdrejningspunktet for årets budgetproces er for det første udmøntning af den 1 % i omprioriteringsbidrag, som er aftalt i Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og Regeringen. I budgettet for året 2016 er omprioriteringsbidraget udmøntet, mens det i overslagsårene er indregnet, men ikke udmøntet. For det andet udviser hovedoversigten et finansieringsunderskud på 70, 1 mio. kr. Som beskrevet er der heri ikke taget højde for en række potentielle tilskud. Det drejer sig bl.a. om det ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne. Det er et tilskud, som kun aftales for et år ad gangen og som de seneste par år har tilført kommunen mio. kr. om året. Der er heller ikke taget højde for eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter 17 og 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Hvidovre har igennem de seneste år modtaget tilskud herfra i størrelsesordenen mio.kr årligt. Endeligt er der ikke taget højde for en eventuel andel af 1 % omprioriteringsbidraget, der eventuelt tilbageføres til kommunerne. En eventuel andel er på nuværende tidspunkt særdeles usikker. I bedste tilfælde vurderes det, at Hvidovre kommune opnår omkring 40 mio. kr. fra disse puljer. Det efterlader en fortsat ubalance i størrelsesordenen 30 mio. kr., som ligger ud over den allerede forudsatte udmøntning af omprioriteringsbidraget på 25 mio. kr. 4

5 Udover arbejdet med udmøntningen skal budgetarbejdet gennemføres under hensyntagen til et drifts- og anlægsbudget i balance. Det betyder, at arbejdet med budgettet for 2017, i langt højere grad kommer til at handle om prioriteringer inden for budgetrammen end udvidelser af den samlede ramme. 4. Det politiske arbejde med budget 2016 Budgetprocessen påbegyndes i februar i Økonomiudvalget med fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs driftsrammer. Dette vil omfatte de konkrete beløbsmæssige krav, som hvert udvalg skal arbejde med. Det anbefales, at fagudvalgene arbejder med tilvejebringelse af 2% af servicerammen, svarende til ca. 50 mio. kr. Det gøres dels ud fra behovet for imødekommelse af udmøntningen af omprioriteringsbidraget, dels imødegåelse af det i bedste tilfælde forventede finansieringsunderskud. Efter at fagudvalgene i marts har givet deres bud på hvilke områder, der skal arbejdes med til imødekommelse af udmøntningskrav og finansieringsunderskud, koordinerer Direktionen arbejdsprocessen i forvaltningerne, der foregår i perioden fra marts til juni. Tilgangen vil her være, at der arbejdes med et samlet budgetkatalog bestående af op- og nedprioriteringsforslag for hvert udvalg svarende til imødekommelse af den samlede ramme. Op- og nedprioriteringsforslagene skal med mindre, der ved forslaget er en direkte og naturlig sammenhæng opgøres som uafhængige op- og nedprioriteringsforslag, som der politisk frit kan vælges imellem. Dette bidrager til at give det størst mulige frirum til at gennemføre de politiske forhandlinger inden for de rammer, der er udstukket af Økonomiudvalget..Til brug for dette arbejde i forvaltningerne udarbejdes en skabelon, der på én og samme gang sikrer, at det enkelte forlag på én og samme tid fremstår overskueligt og enkelt med tilstrækkeligt og relevant information. I juni vil de relevante dele af budgetforslaget udarbejdet af Direktionen skulle drøftes i de enkelte fagudvalg. I perioden fra marts og frem til juni vil det være op til det enkelte fagudvalg at fastlægge, om der skal ske budgetdrøftelser på fagudvalgsmøderne. Oplægget til dette er, at det kan finde stede efter behov. Efter at fagudvalgene har drøftet de relevante dele af budgetforslaget fremlægges det samlede forslag for Kommunalbestyrelsen. Forslaget udgør herefter det samlede udgangspunkt for de politiske forhandlinger. Ved fremlæggelsen vil det være nødvendigt at tage forbehold for eventuelle udefrakommende påvirkninger af budgettet, bl.a. indgåelsen da en kommende økonomiaftale kan anledning til usikkerhed i budgetgrundlaget. I august behandles relevante dele af budgetforslaget i fagudvalg, herunder takster. Herudover drøftes status på budgettet for fagområdet. Ved den endelige budgetvedtagelse fastsætter Kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, mål og bevilling. I det omfang partierne ved siden af processen i fagudvalgene ønsker konsekventberegnet forslag til basisbudgettet skal disse indsendes til Økonomiafdelingen så tidligt som muligt og senest den 15. august. I august måned tilbyder Økonomiafdelingen at afholde møde med hvert parti, for at drøfte tekniske elementer og forudsætninger i mulige forslag. Udover at budgetforlaget udarbejdet af Direktionen vil foreligge som udgangspunkt for de politiske forhandlinger, vil basisbudgettet tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen tillige foreligge. 4.1 HovedMED og forvaltningsmed HovedMED og forvaltningsmed har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på de ordinære møder. 5

6 HovedMED afholder følgende møder: Den 4.februar : Orientering om budgetproces og drøftelse af omprioriteringsbidraget og budgetbalanceudfordringen Den 15.april: Status for budgetproces. ( strategidag for HovedMED) Den 13. juni: (møde m/ ØU): HovedMED fremkommer med emner, som ønskes drøftet på møderne. Den 26. august: Udarbejdelse af høringssvar forud for Økonomiudvalgets førstebehandling (HovedMED s høringssvar) Den 12. oktober: Orientering omkring Kommunalbestyrelsens Budgetvedtagelsen I perioden april-juni vil der kunne afholdes forvaltningsmed, hvor der orienteres om status og input til på igangværende arbejde. 4.2 Borgerinddragelse På kommunens hjemmeside oprettes en portal, hvor borgere kan følge med i budgetprocessen og kommentere på denne. Derudover kan der indsendes høringssvar kontinuerligt i processen via portalen. 4.3 Aftale om kommunernes økonomi for 2017 Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 forventes klar medio juni. På baggrund heraf vil Økonomiudvalget bede forvaltningerne om at forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Hvidovre Kommune, ligesom aftalen om muligt vil indgå i en økonomiske status til Kommunalbestyrelsen. 4.4 Vedtagelse af budgettet Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang hhv. den 29. august og 13. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 26. september og 11. oktober. 4.5 Roller i budgetprocessen Økonomiudvalget (ØU): ØU er ansvarligt fagudvalg for budgetprocessen. ØU udmelder driftsrammer til alle fagudvalg og anmoder Direktionen om at udarbejde et budgetforslag, der tjener som udgangspunkt for de politiske drøftelser. Fagudvalg: På baggrund af den konkrete rammeudmelding fra Økonomudvalget drøfter fagudvalgene forslag til udmøntning af 1 % omprioriteringsbidraget og imødegåelse af den estimerede budgetubalance på egne budgetområder. Derudover kan Fagudvalgene foreslå omprioriteringer, der sker efter et nettoprincip. Det betyder, at aktivitetsudvidelsesforslag fra det enkelte fagudvalg skal fremsættes samtidig med et beløbsmæssigt tilsvarende og uafhængigt forslag til besparelse fra samme udvalgsområde. Fagudvalgene får i juni måned mulighed for at drøfte budgetforslaget for eget område før Direktionen fremlægger det samlede forslag for Kommunalbestyrelsen. Herudover kan det enkelte fagudvalg drøfte eget budgetområde efter behov i april og maj. I august måned drøfter fagudvalgene status på budget. Kommunalbestyrelsen (KB): KB præsenteres for de overordnede rammer for budget 2017 og er ansvarlig for vedtagelse af budget Herudover mødes KB til en budgettemadag, hvor resultaterne af det hidtidige budgetarbejde præsenteres. Endelig afholdes der et budgetseminar, hvor politiske drøftelser af budgettet kan finde sted. 6

7 Direktionen: Direktionen er administrativ koordinerende for hele budgetprocessen (der udarbejdes særskilt procesplan for Direktionens arbejde). Derudover udarbejdes budgetforslag af Direktionen til brug for de politiske forhandlinger. Det er Direktionens opgave at sikre, at budgetarbejdet tager udgangspunkt i fagudvalgenes forslag på udmøntning af omprioriteringsbidraget samt imødegåelse af den estimerede budgetubalancen, samt at budgetforslaget er i balance for såvel drift som anlæg. 4.6 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen. Budgetmaterialet udsendes til Kommunalbestyrelsen og sendes samtidig formelt i høring i forlængelse af den samlede fremlæggelse af budgetforslaget ultimo juni måned. Ældrerådet og Handicaprådet har høringsret til fagudvalgene og for disse er høringsfristen den x. august, således at høringssvarene kan indgå i fagudvalgsbehandlingerne. De øvrige høringsberettigedes høringssvar skal foreligge, såedes at høringssvarene foreligger til Økonomiudvalgets førstebehandling. Det vil kontinuerligt i processen være muligt at indsende høringssvar via IT-portalen Øvrige planer Inden for rammen af denne plan for det politiske budgetarbejde udarbejdes der underliggende administrativ plan for Direktionens budgetarbejde, herunder arbejdet med tværgående forslag samt anlægsbudgettet. 4.8 Tidsplan for den politiske proces Her opstilles tidsplanen for processen 7

8 Politisk tids- og procesplan til budgetproces Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Politisk budgetproces 1. februar Økonomiudvalget godkender den politiske godkendes budgetvejleding for det videre budgetarbejde. Økonomiudvalget beslutter basisbudget og anlægsramme, 8.februar ØU beslutter og udmelder basisbudget. Herudover udmelder ØU konkrete økonomiske rammer til fagudvalgene for udmøntning af 1 % omprioriteringsbidraget, samt imødegåelse af finansieringsubalance. Indstilling om at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes. Administrativ budgetvejledning udsendes 16. februar Økonomiafdelingen udsender med - udgangspunkt i den politiske budgetvejledning og efter drøftelse i Direktionen - den administrative budgetvejledning (tids- og handleplan) for det videre administrative budgetarbejde. Eksempelvis indgår beskrivelse af forløb om tekniske korrektioner, lov- og cirkulære program, høringer, roller og ansvar mv. 1. Drøftelser i alle fagudvalg 29. februar- 7. marts Fagudvalgene drøfter udmøntning af omprioriteringsbidrag, imødegåelse af budgetubalance, samt aktivitetsudvidelser og besparelser. MED drøfter input og status for arbejdet med omprioriteringsbidraget Marts Hoved MED og Forvaltnings MED drøfter udmøntning og kan stille forslag til omprioriteringsbidraget, samt imødegåelse af den estimerede budgetubalance for Kommunalpolitisk Topmøde, KL marts Eventuelle drøftelser i Fagudvalgsmøder Fagudvalgene kan vælge at drøfte elementer 8

9 Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger fagudvalg efter behov i april-maj i budgetkatalog mv. Regionale møder for ØUmedlemmer, KL 4. april, København Økonomiudvalgets medlemmer inviteres til debat om økonomiforhandlingerne for 2017 Befolkningsprognose 18. april Sag om befolkningsprognose forelægges ØU. K98-møde 26. april Forberedelse af borgmestermøde d samt drøftelse af prognosen for regnskab Borgmestermøde, KL 28. april Sammenfatning af drøftelserne på de regionale møder samt drøftelse af prognose for regnskab Økonomiudvalgsmøde, Økonomirapportering 23. maj Forvaltningen fremlægger økonomirapporteringen pr Rapporteringen skal give et overblik over de nuværende og kommende budgetmæssige udfordringer og en drøftelse af eventuelle tiltag. Resultatet heraf relateres tillige til budgetprocessen Kommunalbestyrelsesmøde, Økonomirapportering 31.maj Afrapportering til fagudvalgene Primo juni Fagudvalgene orienteres om resultatet af det fagudvalgsrelaterede budgetarbejde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes. KL Økonomiudvalgsmøde 13. juni Fællesmøde med Hoved-Med om budget 2017, forud for ØU s ordinære møde. Økonomiudvalgsmøde 13. juni Godkendelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsindkomstområdet. KL s pris og lønskøn indarbejdes. KL orienteringsmøder om økonomiaftalen Medio juni KL afholder orienteringsmøder landet over om resultatet af økonomiaftalen. Afhænger at indgåelsestidspunktet for Økonomiaftalen 9

10 Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Budgettemadag Medio juni - Hvidovres samlede økonomi - Det forventes derudover at resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen vil foreligge i uge 25. På mødet gives orientering om indholdet i aftalen samt om muligt konsekvenserne for Hvidovres økonomi. - Status på Direktionens budgetforslagsarbejde Lov- og Cirkulæreprogrammet Juli Der beregnes konsekvenser af de enkelte elementer i Lov- og Cirkulæreprogrammet. Konsekvenserne forelægges Direktionen. Samlet sag foreligger til ØU s 1. behandling. Udsendelse af Budgetforslag udarbejdet af direktionen 30. juni Direktionen udsender det administrative budgetforslag til Kommunalbestyrelsen. Derudover sendes forslaget i høring Fagudvalgsmøder august Fagudvalgene drøfter status på budget for eget område. Økonomiudvalgsmøde, økonomirapportering 30/6, halvårsregnskab august På mødet vil Økonomi- og Stabsforvaltningen fremlægge økonomirapporteringen/ halvårsregnskabet, der tillige vil blive relateret til budgetprocessen. Anbefalet frist for aflevering af politiske ændringsforslag. 15.august For at konsekvensberegning af partipolitiske ændringsforslag kan nås, skal det henstilles at disse afleveres hurtigst muligt og senest 15. august. 1.behandling af budget 2016 i 29.august Økonomiudvalget K98-møde, KL 30. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2017 og regnskab

11 Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Budgetseminar Primo september Kommunalbestyrelsen drøfter budget 2017 Borgmestermøde KL 1. september Drøftelse af den faseopdelte budgetlægning herunder landsprognose vedr. såvel budget 2017 og regnskab behandling af budget 2017 i 13. september Kommunalbestyrelsen K98-møde, KL 20. september Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget Borgmestermøde KL 22. september Drøftelse af den faseopdelte budgetlægning 2.behandling af budget 2017 i 26.september Økonomiudvalget 2. behandling af budget 2017 i Kommunalbestyrelsen 11. oktober 11

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for 2018... 2 1. Budgetprocessen for 2019-2022... 2 Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar Budget 2015 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske udfordringer...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere