Uddannelsesledelse og studienævn på SAMF LEDELSESSEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesledelse og studienævn på SAMF LEDELSESSEKRETARIATET"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET SAGSNOTAT JUNI 2021 Vedr. Uddannelsesledelse og studienævn på SAMF LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler Dekanatet Universitetsloven, KU s vedtægt, KU s standardforretningsorden for studienævn samt institutlederinstruksen definerer en række funktioner og opgaver for dekan, institutleder, studieleder og studienævn, herunder studienævnsformand, omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning. Dette notat beskriver rammerne for uddannelsesledelse og studienævn på SAMF. Notatet skal læses i sammenhæng med notat om Dekan, institutleder og studieleders opgaver på uddannelsesområdet samt notat om studienævnets opgaver. ØSTER FARIMAGSGADE KØBENHAVN K Dette notat og dets bilag er blevet til på baggrund af en inddragende proces på fakultetet. Processen har på den ene side tjent til at bevidstgøre om love, regler og roller på området, og på den anden side tjent til at sikre medbestemmelse på, hvordan SAMF organiserer uddannelsesledelse inden for de givne rammer. Efter drøftelser med institut- og studieledelserne samt studerende og studienævn på fakultetet i efteråret 2019 udarbejdede dekanatet et forslag til fremtidig studieledelse på SAMF, dvs. dette notat og de to tilhørende bilag. Dokumenterne blev i foråret 2020 sendt i høring hos alle studienævn og hos institutledelserne samt i Studielederforum, Arbejdsgruppen for reorganisering af studieadministration og studieledelse, Dekanens dialogforum med studerende, Akademisk Råd samt FSU. Høringssvarene har dannet baggrund for dekanatets endelige vurdering og justering af dokumenterne. Dette notat og dets bilag er nu endelige.

2 Uddannelsesledelse 1. Dekanen Dekanen leder fakultetet efter rektors bemyndigelse, sikrer sammenhæng mellem forskning og uddannelse samt myndighedsbetjening, og har ansvar for kvaliteten af uddannelse, undervisning samt myndighedsbetjening og tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og forskning samt myndighedsbetjening. Dekanen nedsætter efter delegation fra rektor studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn. Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnet og fastlægger studielederens ansvarsområder i relation til studienævnsstrukturen. Dekanen godkender efter delegation fra rektor studieordninger efter forslag fra studienævnet. Dekanen sikrer den administrative understøttelse af studienævn og studielederne samt den administrative understøttelse af udvikling af undervisning og uddannelser. Dekanen kan delegere opgaver efter de almindelige regler om delegation, herunder til prodekanen for uddannelse og institutledere. SIDE 2 AF 4 2. Institutlederen Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen har det overordnede ansvar for faglig ledelse, personaleledelse, administrativ ledelse og strategisk ledelse på instituttet. Institutlederen sikrer sammenhæng mellem instituttets forskning, uddannelse og innovation samt myndighedsbetjening og har ansvar for kvaliteten af uddannelse, undervisning samt myndighedsbetjening og kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelse og af studienævn og studieleder. Institutlederen har ansvaret for at der opstilles en undervisningsplan, som sikrer, at alle VIP underviser inden for instituttets fagområde så vel som i tværfaglige kurser og uddannelser, samt at der er faglig bemanding på alle undervisningsudbud. Institutlederen følger op på evaluering af uddannelse og undervisning, for så vidt angår kompetenceudvikling af underviserne. Institutleder kan delegere opgaver efter de almindelige regler om delegation, herunder til en viceinstitutleder for uddannelse og/eller en studieleder. 3. Studielederen Alle uddannelser har én studieleder. En studieleder kan være studieleder for flere uddannelser.

3 Studieleder udpeges af dekanen efter indstilling fra studienævnet. Studielederen skal være VIP og have Københavns Universitet som hovedarbejdsplads. Studielederen udpeges for en 3-årig periode efter konstitution af studienævn efter valg af VIP medlemmer. Studielederen varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra dekanen. Ansættelsesforhold, herunder undervisningsforpligtelse, aftales med dekanen, som rådfører sig med institutlederen. Studieleder er faglig leder af uddannelsen og har ansvar for løbende udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studieledere deltager i studienævnets møder som observatør med taleret, men ikke stemmeret. Studielederen og Studienævnet aftaler et årshjul, med faste punkter, som studielederen skal deltage i. Studieleder og Studienævn kan derudover løbende aftale sager som kræver studielederens deltagelse i møderne. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. Studieleder kan delegere opgaver til uddannelsesadministrationen efter de almindelige regler om delegation. Studielederens opgaver er uddybet i notat om Dekan, institutleder og studieleders opgaver på uddannelsesområdet. SIDE 3 AF 4 Studienævn Studienævn er nedsat af dekanen for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Studienævnene nedsættes i overensstemmelse med en studienævnsstruktur, der er godkendt af rektor. Der kan nedsættes studienævn for en enkelt uddannelse, studienævn for dele af en uddannelse og studienævn fælles for flere uddannelser. Der er tilknyttet et studienævn til hvert institut på SAMF, der fungerer som studienævn for uddannelser, der alene er tilknyttet enkeltinstitutter. Uddannelser, der går på tværs af institutter, har selvstændige studienævn. Dekanen har fastsat antallet af medlemmer i de enkelte studienævn (mindst 4 og højst 10 medlemmer). Sammensætningen af studienævnet skal så vidt muligt afspejle de uddannelser, studienævnet dækker. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende, som vælges af og blandt henholdsvis

4 det videnskabelige personale og de studerende. Studienævnet vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de studerende en næstformand. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er henlagt til nævnet. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder: at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer, at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri, at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger. SIDE 4 AF 4 Studienævnet kan delegere afgørelseskompetence vedrørende ansøgninger om dispensation og merit til formanden, underudvalg, studieleder og til uddannelsesadministrationen efter de almindelige regler om intern delegation fra kollegiale organer. Studienævnets opgaver er uddybet i notat om studienævn. Bilag 1 Dekan, institutleder og studieleders opgaver på uddannelsesområdet Bilag 2 Studienævnets opgaver

5 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilag 1 SAGSNOTAT JUNI 2021 Vedr. Dekan, institutleder og studieleders opgaver på uddannelsesområdet LEDELSESSEKRETARIATET ØSTER FARIMAGSGADE 5 Dette notat beskriver de opgaver som henholdsvis dekan, institutleder og studieleder har på uddannelsesområdet. Notatet skal læses i sammenhæng med notat om uddannelsesledelse og studienævn på SAMF samt notat om Studienævnets opgaver KØBENHAVN K Dekan Dekanen leder fakultetet efter rektors bemyndigelse, sikrer sammenhæng mellem forskning og uddannelse samt myndighedsbetjening, og har ansvar for kvaliteten af uddannelse, undervisning samt myndighedsbetjening og tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og forskning. Dekanen kan, efter aftale med rektor, ansætte og afskedige prodekaner, der varetager ledelsesopgaver efter dekanens nærmere bemyndigelse. Dekanen kan i øvrigt uddelegere en række kompetencer til institutledere. Institutleder Institutlederen sikrer sammenhæng mellem instituttets forskning, uddannelse og innovation samt myndighedsbetjening og har ansvar for kvaliteten og forskningsforankringen af uddannelse, undervisning samt myndighedsbetjening og kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og forskning.

6 Institutlederen skal på foranledning af studienævn og studieledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Specifikt er Institutleder ansvarlig for at der følges op på undervisningsevalueringerne i forhold til de videnskabelige medarbejderes kompetencer, bemanding, forskningsdækning etc. SIDE 2 AF 6 Institutlederen sikrer, at alle videnskabeligt ansatte underviser inden for instituttets fagområder samt i tværfaglige kurser og uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse. I forbindelse hermed er det institutlederens ansvar at der er udarbejdet og implementeres en undervisningsplan, der sikrer en relevant fordeling af underviserressourcerne. Institutleder allokerer VIP-lærerkræfter på baggrund af undervisningsplanen i relation til ressourcer og fag efter drøftelse med alle relevante studieledere. Institutlederen rådfører sig med studielederne for de for instituttet relevante uddannelser før godkendelse af ansøgninger om eksternt finansierede forskningsprojekter og igen efter eventuelt succesfuldt hjemtag af disse med henblik på at sikre at frikøb mv planlægges på en måde, hvor det ikke står i vejen for den praktiske gennemførelse af undervisningen. Institutlederen beslutter efter indstilling fra studielederen/studielederne på uddannelser som instituttet deltager i en rullende 2-års plan for ressourceforbruget på uddannelsen/uddannelserne, som revideres årligt og vedlægges alle uddannelsesredegørelser. Institutlederen har ansvar for indgåelse af konkrete undervisningsaftaler med ph.d. og post doc om forestående undervisning og har ansvar for at undervisende ph.d.-studerende modtager pædagogisk introduktion og supervision. Institutlederen kan i samråd med dekanen vælge at uddelegere nogle af sine funktioner og opgaver til en viceinstitutleder for uddannelse, ph.d. programleder eller til studielederen. En centerleder kan efter beslutning af dekanen have samme funktioner og opgaver som en institutleder. Særligt om disciplinærsager mod studerende Sager om anden uacceptabel adfærd end eksamenssnyd, herunder dokumentfalsk, undersøges af institutlederen, hvis det vedrører instituttets anliggender. Hvis institutlederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, udarbejdes en redegørelse og indstilling til dekanen. Institutleder kan konkret bede studieleder undersøge en sag.

7 Studieleder SIDE 3 AF 6 Studielederen er i større og mindre omfang inddraget i alle opgaver, som vedrører det faglige indhold og den faglige udvikling af uddannelsen. Denne inddragelse finder sted på tre forskellige måder: opgaver som studielederen har ansvaret for udføres, men som studielederen ikke udfører personligt; opgaver, som studielederen varetager personligt; opgaver, som andre har ansvaret for, men hvor studielederen bidrager eller høres. Uddannelsesadministrationen understøtter studielederen i dennes arbejde. 1. Tilrettelæggelse af uddannelsen Studielederen har ansvaret for tilrettelæggelse af velorganiserede uddannelses- og undervisningsforløb. Studieleder har ansvaret for planlægning af undervisningsudbuddet i henhold til studieordning, antal studerende m.v., dvs. hvilke fag, hvilke og hvor mange hold samt holdstørrelser. Studielederen har endvidere ansvar for sikring af effektiv gennemførelse af undervisning på et højt fagligt niveau. Studielederen udarbejder undervisningsplan for uddannelsen, forslag til bemandingen drøftes og godkendes af de relevante institutledere. Det er Institutlederens ansvar at sikre, at der er bemanding til undervisningsplanen. I denne forbindelse udarbejder institutleder(ne) og studielederen en rullende 2-års plan for ressourceforbruget på uddannelsen som revideres årligt og vedlægges alle uddannelsesredegørelser. Undervisningsplaner og eksamensplaner forelægges studienævnet til endelig godkendelse. Studieleder varetager koordinationen af de enkelte studieaktiviteter i uddannelsen (kursernes sammenhæng, faglig progression mv.) gennem møder med faggrupper, undervisere og institutleder. Studieleder har ansvar for progression i alle uddannelsesforløb reflekteret i kursuslæringsmålenes sværhedsgrad, graden af forventet selvstændighed og gennemførelse af forskningslignende aktiviteter. Studielederen skal med inddragelse af studienævn og institutledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Specifikt er studieleder ansvarlig for opfølgningsinitiativer i forhold til studieordningen og uddannelsesmæssige forhold så som kursusindhold og -udvikling, kursusudbud, faglig progression og overlap, specialiseringer etc.

8 Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende og behandler ansøgninger om vejleder. Studielederen har ansvar for godkendelsen af kandidatspeciale- og masterprojektkontrakter, praktikophold og foreløbige og endelige individuelle studieplaner. SIDE 4 AF 6 Studieleder varetager kontakt med censorer/censorformandskab umiddelbart før afholdelse af de store eksamener. Studieleder har ansvar for udpegning af interne censorer og for at udpege underviser og studerende til ankenævn for eksamensklager. 2. Udvikling af uddannelsen Studieleder bidrager til at udvikle den forskningsbaserede undervisning med henblik på at understøtte de studerendes læring. Studieleder har ansvar for, at der udarbejdes forslag til strategi- og udviklingsforslag for uddannelsen indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk til drøftelse i studienævnet. Studielederen bidrager sammen med institutleder til at udvikle undervisningsporteføljen i overensstemmelse med fagets udvikling, VIPgruppens sammensætning samt inputs fra studerende, undervisere og aftagere. Studielederen har ansvaret for at udarbejde ny studieordning og studieordningsændringer og at forelægge disse for studienævnet. Studieleder har ansvaret for, at der minimum hvert tredje år sker gennemsyn og kvalitetsudvikling af studieordninger som fastsat i Procedure for Kvalitetssikring af studieordninger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studielederen har ansvaret for implementering af godkendte ændringer i kursusbeskrivelser og studieordninger. Studieleder bidrager til eventuel institutionsakkreditering eller prækvalifikation. Studielederen har ansvar for afrapportering på kvalitetssikringsarbejde til studienævnet, institutlederen og dekanen i uddannelsesredegørelser/uddannelsesevalueringer, herunder giver bidrag til DAU.

9 3. Samarbejdsrelationer og uddannelsessamarbejde SIDE 5 AF 6 Studielederen bidrager til koordinationen af fagligt uddannelsessamarbejde mellem institutter/fakulteter/universiteter. Studielederen skal bidrage til et konstruktivt og respektfuldt samarbejde med andre studieledere, studienævn, VIP og uddannelsesadministrationen blandt andet med henblik på at udvikle fælles uddannelsestilbud, der sikrer studerende mulighed for at tage fag på andre uddannelser. 4. Tegning af uddannelsen, optag og rekruttering Studielederen tegner uddannelsen og er i samarbejde med institutlederen og evt. dekanen ansvarlig for det faglige indhold i markedsføringstiltag i relation til uddannelsen. Før hvert optag udarbejder studielederen, efter aftale med institutlederen, indstillingen til dekanen om kapacitet på uddannelsen. Studieleder har ansvar for den faglige vurdering af kandidatoptag og kvote 2-ansøgere. Studielederen bidrager til Åbent hus og andre rekrutteringsinitiativer samt faglige arrangementer i forbindelse med studiestart og kontakt til alumner og dimissionsarrangementer. Studieleder varetager inddragelsen af institutlederen og dekanen i tilrettelæggelsen af omverdenskontakt, herunder pressekontakt. Studielederen skal omgående orientere formanden for studienævnet, institutlederen og dekanen om hændelser relateret til uddannelsen, herunder pressekontakt, som er relevante for studiets og KU s omdømme. 5. Studievejledning og studiemiljø Studielederen bidrager til at rådgive studievejlederne vedr. uddannelsens faglige indhold og valgmuligheder, herunder særlig vejledning til internationale studerende. Studielederen bidrager til at styrke og udvikle studiemiljøet. Studieleder deltager i relevante arrangementer som eksempelvis velkomst på 1. år, bachelorreception, uddeling af undervisningspris og kandidatreception.

10 6. Klager, disciplinærsager, stipendier mv. SIDE 6 AF 6 Studielederen varetager undersøgelser af sager om eksamenssnyd. Hvis studielederen efter undersøgelse af sagen finder, at der er begået eksamenssnyd, udarbejdes redegørelse og indstilling til dekanen. Dette gælder også ved andre overtrædelser af ordensreglerne, herunder henvendelser om krænkende opførsel begået af studerende. Studieleder behandler klager over undervisningen, samt klager over deltidsansatte undervisere. 7. Møder og andre aktiviteter Studielederen deltager i studienævnets møder som observatør efter behov. Studielederen og Studienævnet aftaler et årshjul, med faste punkter, som studielederen skal deltage i. Studieleder og Studienævn kan derudover løbende aftale sager som kræver studielederens deltagelse i møderne. Studielederen deltager i møder på fakultets- og universitetsniveau inden for sit område. Studielederen deltager efter behov i møder med aftagerpanelet og eksterne samarbejdspartnere og forelægger udviklings- og fremtidsperspektiver for uddannelsen for disse.

11 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilag 2 SAGSNOTAT JUNI 2021 Vedr. Studienævnets opgaver LEDELSESSEKRETARIATET ØSTER FARIMAGSGADE 5 Dette notat beskriver studienævnets opgaver, som defineret i universitetsloven. Studienævn har ikke, og kan ikke påtage sig, andre opgaver end de som er defineret af lovgivningen. Notatet skal læses i sammenhæng med notat om Uddannelsesledelse og studienævn på SAMF samt notat om Dekan, institutleder og studieleders opgaver på uddannelsesområdet KØBENHAVN K Studienævn Studienævnets funktion og opgaver (universitetslovens 18): Rektor nedsætter et eller flere studienævn, herunder for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder: 1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer, 2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri, 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, 4) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og

12 5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger. SIDE 2 AF 3 Studienævnet udarbejder en forretningsorden ud fra KU s standardforretningsorden. Forretningsordenen sendes til dekanen til orientering. 1. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen Studienævnet drøfter strategi- og udviklingsforslag for uddannelsen indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk, bl.a. med udgangspunkt i dialog med aftagerpanel og andre interne/eksterne samarbejdspartnere. Studienævnet drøfter uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer på baggrund af oplæg fra studielederen og påser, at der sker opfølgning på identificerede initiativer. Studienævnet har ansvaret for gennemgang og behandling af kursusevalueringer. Studienævnet kontakter studieleder og institutleder i tilfælde, hvor kursusevalueringer giver anledning til større opfølgning og påser, at opfølgning gennemføres. Studienævnet informerer institutlederen om evalueringsresultater og andre resultater af undervisningen, således at denne er velinformeret om alle spørgsmål vedrørende den enkelte ansattes undervisning og eventuelle udviklingsbehov, fx til brug i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler. Studienævnet bidrager med input til fagspecifikke spørgsmål i dimittendanalysen og vurderer resultaterne af dimittendundersøgelser. 2. Studieordninger På baggrund af oplæg fra studielederen udarbejder Studienævnet forslag til studieordninger og ændringer til studieordninger til dekanens godkendelse. Studienævnet kan også på eget initiativ udarbejde forslag til studieordninger og forslag til ændringer af studieordninger, som i samarbejde med studieleder sendes til dekanens godkendelse. Studienævnet påser, at der minimum hvert tredje år sker gennemsyn og kvalitetsudvikling af studieordninger som fastsat i Procedure for Kvalitetssikring af studieordninger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævnet udarbejder i samarbejde med dekanen, institutleder og studieleder beslutningsgrundlag og afviklingsplan for eventuel lukning eller sammenlægning af uddannelser.

13 3. Tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen Studienævnet godkender endelig plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, herunder de enkelte kursusbeskrivelser efter indstilling fra studieleder. Planen skal inden da være godkendt af relevante institutledere, som har ansvaret for allokering af underviserressourcer. SIDE 3 AF 3 4. Dispensation og Merit Studienævnet godkender ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit af kurser fra andre uddannelser og uddannelsesinstitutioner, studieophold i udlandet samt projektorienterede forløb, samt ansøgninger om dispensation. Studienævnet kan bemyndige et underudvalg, formanden, studielederen eller administrationen til på nævnets vegne at træffe afgørelser i sager, der er ukontroversielle og rutinemæssige, og hvor der er en fast praksis på området, herunder ansøgninger om genoptagelse af allerede afgjorte sager. En sådan bemyndigelse skal fremgå af studienævnets forretningsorden og offentliggøres på studienævnets website. 5. Udtalelser og drøftelse inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning Studienævnet udtaler sig i høringer om uddannelse og undervisning, som forelægges af rektor, dekan eller institut. Studienævnet kan selv beslutte at udtale sig om uddannelse og undervisning og sende sådanne udtalelser til institutleder eller dekan. 6. Møder og andre aktiviteter Studienævnsformanden og -næstformand deltager i møder med aftagerpanelet. Studienævnet deltager i møde med eksterne eksperter i forbindelse med uddannelsesevalueringen. Studienævnet indhenter og behandler den årlige censorformandskabsberetning og deltager i evt. møder med censorerne.

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Kim Jensen Telefon: 9940 9900 Email: kje@adm.aau.dk Dato: 30-04-2014 Sagsnr.: 2014-409-00021 Ansvarsområder for skole og studienævn

Læs mere

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Kvalitetshåndbogen for uddannelser på Science and Technology (ST) er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion

Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion Sektion for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: CB-møde nr. 17, bilag 3b 29-05-2007/PHH VEDTÆGT FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: KAPITEL 1. 1. Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar 2012. Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for selvevaluering

Læs mere

Beskrivelse af afdelingslederfunktion. Målet med den nye afdelingslederfunktion er at styrke. Afdelingslederen

Beskrivelse af afdelingslederfunktion. Målet med den nye afdelingslederfunktion er at styrke. Afdelingslederen Beskrivelse af afdelingslederfunktion Målet med den nye afdelingslederfunktion er at styrke den nære personaleledelse og skabe klar ledelse på fjerde niveau medinddragelse af medarbejdere ledelseskommunikationen

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Referat af 1. møde i studienævnet den 12. februar 2010

Referat af 1. møde i studienævnet den 12. februar 2010 Møde den: 12. februar 2010 B103f REFERAT Til stede: Morten Misfeldt (MM), Malou Juelskjær (MJ), Lars Geer Hammershøj (LGH), Søren Kruse (SK), Søs Bayer (SB), Morten Høyer (MH) og Stella Marie Klausen (SMK)

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver mm.

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver mm. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Studieledelse Visioner, roller, opgaver mm. En studieleder skal med afsæt i uddannelsens fagområde og de faglige miljøers forskningsprofiler udvikle

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 13. marts 2019 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen rekruttering og optagelse Fak. + SL + studiesekr.

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studieledelse Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B 1 God studieledelse Denne pjece er et af resultaterne af det lederudviklingsprogram om God

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2

Læs mere

Vedtægt for Københavns Universitet

Vedtægt for Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven), som ændret senest ved lov nr. 699 af 8. juni 2017 og lov nr.

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Tid 2018 JANUAR FEBRUAR Ansvar Emne Opgave Studienævn Uddannelse Frist for indstilling af nye studieordninger samt revision af eksisterende

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden 2. Indkomne sager 2.1 Dispensationssag vedr. ansøgning

Læs mere

Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken

Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken 14. november 2013/HKRO/CZJ/LSR Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken Uddrag fra Universitetets kvalitetspolitik delpolitik for studieadministration og studievejledning:

Læs mere

Vedtægt for Københavns Universitet

Vedtægt for Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: Kapitel 1. 1. Københavns Universitet er en statsfinansieret

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur AARHUS FACULTY OF ARTS FORSLAG:VISION OG FAGLIG ORGANISERING Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur november 2010 Studienævnsstruktur ved Kulturvidenskab Dette oplæg

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved Københavns Universitet har med stor interesse læst Forslag til Lov om ændring af universitetsloven.

Læs mere

Kapitel 1. Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Kapitel 1. Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution. xx. xxx. 2017 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx. 2018 om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Juridisk status og opgaver 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Læs mere

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk Fakultet for IT og Design Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab Studieleder Lisbeth E. Knudsen Institutleder Mette Madsen

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Velkommen til arbejdet. som medlem af et studienævn under

Velkommen til arbejdet. som medlem af et studienævn under Skolen for Medicin og Sundhed Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Medicin og Sundhed Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Arts

Uddannelsesevaluering på Arts Notat Uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere indsatsområder

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 I henhold til Standardforretningsorden for Kollegiale Organer ved Aalborg Universitet og Universitetets Vedtægt fastsættes herved følgende forretningsorden

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2018 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

11. juni 2018 EM 2018/xx. Kapitel 1 Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

11. juni 2018 EM 2018/xx. Kapitel 1 Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution. 11. juni 2018 EM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Juridisk status og opgaver 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Velkomstmateriale til de nye KA negot.- studerende udsendes. Indtaste endelige studieordningsændringer

Velkomstmateriale til de nye KA negot.- studerende udsendes. Indtaste endelige studieordningsændringer Årshjul for uddannelserne under studienævnet for Cand. negot.-studier 2018 Godkendt af studienævnet den 22.02.2018 Tid Kilde Opgave Behandlet på møde Delpolitik for studiestart og Koncept Planlægning af

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser er udarbejdet på baggrund

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige

Læs mere

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Kommissorium for Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Indhold Det formelle... 2 Uddannelsesudvalgene er rådgivende... 2 Medlemmer

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (Midlertidig udgave gældende for efteråret 2018) Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Revideret dato: 21-06-2018

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere