FH s Sociale Velfærdsindeks - SV25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FH s Sociale Velfærdsindeks - SV25"

Transkript

1 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del - Bilag 143 Offentligt Sagsnr Vores ref. mani 11. februar 2019 FH s Sociale Velfærdsindeks - SV25 NB: Da der kommer nye tal for ulighed (gini-koefficient), antal fattige, antal fattige børn, selvmord og evt. langvarig sygdom i december og januar, vil tallene for disse fire indikatorer blive ændret. Helt overordnet viser indekset, at der er sket en forbedring af den sociale velfærd i perioden 2010 til Forbedringen er i høj grad konjunkturdrevet, idet den faldende arbejdsløshed forklarer en stor del af forbedringen. Samtidig må det dog konstateres, at indekset også viser, at det ikke er lykkedes at få alle med. For så vidt angår indikatorerne: aktivitetsbegrænsninger langvarig sygdom frygt for kriminalitet indkomstulighed økonomisk fattige svært ved at få pengene til at slå til svage sociale relationer dårlige betalere og børnefamilier uden beskæftigelse er der sket en forværring. Denne udvikling kan tyde på, at mens den sociale velfærd for den almindelige dansker er forbedret i perioden, så eksisterer der en restgruppe, der ikke har fået gavn af den generelle økonomiske fremgang, men som i stedet har oplevet stigende utryghed, mere isolation, dårligere helbred og dårligere økonomi. En sådan polariseret udvikling risikerer at true sammenhængskraften, og man bør derfor gøre alt hvad der er muligt for at bremse denne udvikling. FH ønsker et samfund der er rigt, lige og trygt for alle. Dette kræver en vis grad af lighed og en høj grad af sammenhængskraft. 1 Årstallet 2010 er valgt som baseline for udviklingen af pragmatiske grunde. Det ville være interessant at kunne følge udviklingen endnu længere tilbage, men flere af indikatorerne mangler observationer før 2010, og derfor vil indekset blive skævvredet, hvis der medtages flere år før Valget af baseline har ikke nogen væsentlig betydning for udviklingen fra år til år (dette er vist i rapportens bilag 3).

2 Baggrund For år tilbage blev arbejdsløshedstallet offentliggjort hver uge som en indikator for hvordan vi har det i Danmark. I dag er det C25 (indeks for aktiekurserne), som offentliggøres dagligt som en indikator for, hvor godt vi har det i Danmark. Det er som om, at hvis pengene har det godt, så har befolkningen det også godt. Denne præmis er FH ikke enig i. Den sociale velfærd afhænger af mange komplekse faktorer, der ofte spiller sammen og indvirker på hinanden. For at sætte socialpolitikken højere på dagsordenen, og på den måde medvirke til FH s mål om et samfund, hvor vi er rige, lige og trygge, har FH fået udviklet et nyt indeks til måling af den sociale velfærd i Danmark. Indholdet i Det Sociale velfærdsindeks SV25 Det sociale velfærdsindeks (SV25) måler temperaturen på de velfærdsmæssige og sociale problemer i Danmark. SV25 omfatter 25 indikatorer, der dækker et bredt spektrum af sociale og velfærdsmæssige problemer. SV25 indeholder fire velfærdsområder: Helbred Tryghed Beskæftigelse Økonomiske ressourcer og tre sociale områder: Sociale konsekvenser Socialt udsatte Dårlige opvækstvilkår. Det samlede sociale velfærdsindeks er en gennemsnitsberegning af disse syv områder, der hver især er repræsenteret af tre-fire forskellige indikatorer. Alle de 25 indikatorer, kan ses i bilag 1. En stigning i SV25 er udtryk for en stigning i de velfærdsmæssige og sociale problemer, og et fald i SV25 er udtryk for, at de samlede velfærdsmæssige og sociale problemer er blevet mindre. De enkelte sociale og velfærdsmæssige problemer kan stige eller falde uafhængigt af hinanden, så det samlede sociale velfærdsindeks kan være udtryk for flere parallelle - og potentielt modsatrettede - udviklinger. I den bagvedliggende rapport findes et metodenotat, der redegør for de valg og overvejelser, der er gjort i forhold til indeksberegning, og et teorinotat, der beskriver det teoretiske grundlag for at vælge de 7 områder. Ét krav for udvælgelsen af indikatorerne har været, at data skal være robuste, pålidelige og skal offentliggøres med faste intervaller. Dette er en nødvendighed for at kunne danne et meningsfuldt indeks. Dette krav gør, at nogle af de teoretisk optimale indikatorer har måtte fravælges da datakvaliteten ikke har været tilstrækkelig. Side 2 af 11

3 Udviklingen i det sociale velfærdsindeks Helt overordnet viser indekset, at der er sket en forbedring af den sociale velfærd frem til Forbedringen er i høj grad konjunkturdrevet, idet den faldende arbejdsløshed forklarer en stor del af forbedringen. Samtidig må det dog konstateres, at indekset også viser, at det ikke er lykkedes at få alle med. For så vidt angår indikatorerne: aktivitetsbegrænsninger, langvarig sygdom, frygt for kriminalitet, indkomstulighed, økonomisk fattige, svært ved at få pengene til at slå til, svage sociale relationer, dårlige betalere og børnefamilier uden beskæftigelse er der sket en forværring. Da indekset er konstrueret som et problemindeks, er stigende værdier et udtryk for stigende problemer, dvs. et fald i indekset betyder et fald i antallet af problemer og derfor en stigning i den sociale velfærd. SV25 viser, at der har været en stigning i sociale og velfærdsmæssige problemer i årene 2010 til Herefter vender udviklingen, så der frem til 2017 har været et fald i omfanget af problemer inden for de syv områder. Fra 2016 til 2017 er den positive (dvs. nedadgående i indekset) udvikling dog bremset, så vi i 2017 ikke ser den samme fremgang, som de foregående fire år. Figur 1: SV25 indeks over udviklingen i de syv områder (2010=100) Kilde: Egne beregninger Anm: En stigende værdi repræsenterer en stigning i problemerne, dvs. et fald i den sociale velfærd, og omvendt repræsenterer at fald en forbedring af den sociale velfærd. Som nævnt er udviklingen i det samlede indeks bestemt af udviklingen inden for de fire velfærdsområder og tre sociale områder, som igen er bestemt af 3-4 indikatorer inden for hvert område. Udviklingen inden for de syv sociale og velfærdsmæssige områder har ikke fulgtes ad. Det fremgår af den følgende figur, der viser udviklingen inden for hvert enkelt af de syv områder. Side 3 af 11

4 Figur 2: indeks over udviklingen for hvert af de syv områder (2010=100) Helbredsproblemer Utryghed Arbejdsløshed Økonomiske problemer Sociale konsekvenser Socialt udsatte Dårlige opvækstvilkår Fra 2010 til 2012 skete der en kraftig, negativ udvikling i beskæftigelsesområdet og området for økonomiske ressourcer, mens kun tryghedsområdet bevægede sig nævneværdigt i positiv retning. Fra 2013 vender udviklingen tydeligt på beskæftigelsesområdet, og også problemer inden for områderne socialt udsatte og sociale konsekvenser bliver mindre. Det er især disse forbedringer på beskæftigelsesområdet og de afledte virkninger på de sociale forhold, som påvirker det sociale velfærdsindeks. Der er dog også modsatrettede tendenser i denne periode. Det gælder udviklingen i helbredsproblemer, som er negativ i perioden og igen fra 2016 til Den samme udvikling ser vi, hvad angår vilkårene for børnenes opvækstvilkår med stigning i indekset fra 2014 til 2017, som udtryk for stigende problemer. Hvad angår de økonomiske problemer, er der også et fald i problemerne fra Det dækker over den fortsatte stigning i den økonomiske ulighed og antallet af fattige, som karakteriserer hele perioden, men hvor befolkningens subjektive opfattelse af deres økonomiske ressourcer fra 2013 og frem er, at en mindre del finder det svært eller meget svært at få pengene til at slå til, og en større andel udtrykker, at de betaler eller ikke er bagud med deres regninger. Disse subjektive opfattelser af velfærdsudviklingen påvirker faldet i indekset fra Stagnationen i det samlede sociale velfærdsindeks fra 2016 til 2017 kan forklares ved stigningen i problemer inden for helbred, tryghed og børns opvækstvilkår, men også at den positive udvikling i de fire øvrige områder bliver mindre udtalt. Så på trods af en fortsat fremgang i beskæftigelsessituationen, der kan have afsmittende effekter på antallet af socialt udsatte og de sociale konsekvenser, så slår det ikke igennem i det samlede velfærdsindeks. Hvert enkelt område er, som nævnt, repræsenteret ved 3-4 indikatorer, der tilsammen udgør 25 indikatorer. Udviklingen i hver enkelt indikator er beskrevet i rapportens bilag 1. I rapportens bilag findes også optællingen af hhv. positive og negative indikatorer, der kan anvendes som supplement til indeksudviklingen. Optællingen viser et tilsvarende billede af udviklingen, med flere forværringer end forbedringer i perioden og modsat fra Side 4 af 11

5 2013 til Den viser dog også, at den forbedrede situation i 2016 er påvirket af relativt kraftige fald i enkelte indikatorer i forhold, da der kun er et overtal af forbedringer i forhold til forværringer på 1 indikator (se bilaget i rapporten). Udviklingen fra 2016 til 2017 Udviklingen i den sociale velfærd har været nærmest uændret fra 2016 til Dette dækker over en stigning i den sociale velfærd inden for hovedområderne: Sociale konsekvenser Socialt udsatte Arbejdsløshed Økonomiske problemer. Og omvendt har der været et fald i velfærden (stigende problemer) inden for områderne: Helbredsproblemer Utryghed Dårlige opvækstvilkår. I det følgende fokuseres på udviklingen inden for de tre områder (helbredsproblemer, utryghed og dårlige opvækstvilkår), hvor der har været en negativ udvikling i velfærden fra 2016 til Helbredsproblemer Blandt de tre indikatorer, som udgør velfærdsområdet helbredsproblemer, er det særligt indikatoren aktivitetsbegrænsninger, som er forværret fra 2016 til 2017, og generelt har der været en stigning siden 2010 i andelen af personer, der oplever aktivitetsbegrænsninger, jf. figur 3. Side 5 af 11

6 Figur 3: Indeksering af området helbredsproblemer, (2010=100) Helbredsproblemer i alt Dårligt helbred Aktivitetsbegrænsninger Langvarig sygdom Som det fremgår af figur 4 nedenfor, er det særligt de årige, der meget naturligt oplever aktivitetsbegrænsninger. I de kommende år vil folkepensionsalderen stige ganske kraftigt. I perioden hæves folkepensionsalderen fra de nuværende 65 år til 67 år, hvorefter folkepensionsalderen følger udviklingen i levetiden via den særlige indekseringsmekanisme. Folketinget har således allerede besluttet at hæve folkepensionsalderen til 68 år i Stigningen i folkepensionsalderen er en stor udfordring for lønmodtagerne, der har udsigt til at skulle blive mange flere år på arbejdsmarkedet, og det er særligt FH s medlemmer, som ikke vil kunne holde til at blive de krævede ekstra år på arbejdsmarkedet. For eksempel viser analyser, at: Ufaglærte har et større antal lægebesøg og højere medicinudgifter Ufaglærte og faglærte lever færre år og har flere år med dårligt helbred Ufaglærte og faglærte har et dårligere selvvurderet helbred Side 6 af 11

7 Figur 4 neden for viser, at andelen med aktivitetsbegrænsninger stiger med alderen. Figur 4: Procentdel der de seneste 6 måneder været hæmmet i udførelse af sædvanlige aktiviteter fordelt på aldersgrupper, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år år år år Kilde: Eurostat (SILC) At andelen med aktivitetsbegrænsninger blandt seniorerne er så høj, understreger vigtigheden af, at der er mulighed for en værdig tilbagetrækning for de personer, der ikke kan holde til at være længere tid på arbejdsmarkedet. Den nuværende seniorførtidspensionsordning fungerer ikke efter hensigten idet kun små personer er kommet på ordningen siden ordningens start i FH finder dette problematisk. Derudover viser en LO-survey at kun ganske få seniorer kender til ordningen 2. Utryghed Befolkningens utryghed er blevet større fra 2016 til Stigningen dækker over en stigning i indikatoren frygt for kriminalitet samt en øget utryghed blandt de arbejdsløse. Stigningen i indeksets utryghed blandt arbejdsløse skyldes, at kontanthjælpen og dagpengene er blevet mindre relativt til lønmodtagere, jf. figur 5. 2 LO s survey kan læses her: Side 7 af 11

8 Figur 5. Kompensationsgrader for dagpenge og kontanthjælp dagpenge kontanthjælp Anm: (brutto)kompensationsgrader for dagpenge er beregnet som forholdet mellem dagpenge og årslønnen. Kompensationsgraden for kontanthjælp tager udgangspunkt i rådighedsbeløbet for en kontanthjælpsfamilie, der bor til leje og har to børn. Derfor kan niveauet for de to kompensationsgrader ikke sammenlignes. Særligt hvad angår dagpengenes kompensationsgrad, skal det bemærkes, at hvis der anlægges et længere tidsperspektiv er faldet i dagpengene endnu større, end det viste. Siden midten af 90 erne er værdien af dagpengene, i forhold til en gennemsnitlig løn for en LOarbejder, faldet fra 63 pct. til 54 pct. i 2018 (bruttokompensationsgraden), jf. figur 6. Det svarer til et fald i dagpengene på kr. om måneden eller kr. om året. I 2025 vil værdien af dagpengene være faldet til 50 pct. for en LO-arbejder. Figur 6. Udvikling i dagpengenes kompensationsgrad for LO-arbejder Pct Pct Bruttokompensationsgrad Nettokompensationsgrad Side 8 af 11

9 Dårlige opvækstvilkår Fra 2016 til 2017 er der sket en stigning i antallet af børnefamilier med lav beskæftigelse, ligesom indikatoren social arv i uddannelse er blevet ringere, jf. figur 7. Figur 7. Børnefamilier med lav beskæftigelse og social arv i uddannelse Børn i fam. m lav besk Social arv i uddannelse Indikatoren Social arv i uddannelse er defineret som: procentdel af 25-årige, hvis forældre har en grundskoleuddannelse som højst fuldførte uddannelse, som ikke har opnået en ungdomsuddannelse. Andelen af 25 årige, hvis forældre har en grundskoleuddannelse som højst fuldførte uddannelse, og som ikke har opnået en ungdomsuddannelse er steget fra 34 pct. til 34,7 pct. i perioden fra 2016 til At over en tredjedel af den nævnte population ikke får en højere uddannelse end deres forældre tyder på, at der eksisterer forskellige strukturer i samfundet, der medvirker til at fasholde den sociale arv. Øvrige områder med fald i den sociale velfærd fra 2016 t il 2017 Som nævnt bestemmes det samlede indeks af udviklingen inden for de syv velfærdsområder. Blandt de 4 velfærdsområder, hvor der er sket en forbedring, er der også sket et fald inden for enkelte af indikatorerne på området. Årsagen til, at der alligevel er sket en forbedring inden for det pågældende hovedvelfærdsområde, er, at faldet i den/de enkelte indikatorer ikke har været tilstrækkeligt til at opveje den stigning, der har været i de øvrige indikatorer inden for området. Det gælder for følgende indikatorer, som alle viser en forværring af den sociale velfærd: Bruttoledighed Indkomstuligheden Økonomisk fattige Andelen, der er bagud med regningerne Side 9 af 11

10 At der er sket en forværring i disse indikatorer understreger endnu en gang, at der eksisterer en restgruppe, for hvem det ikke er lykkedes at få del i den generelle velfærdsforbedring i Danmark. Side 10 af 11

11 Bilag 1. De 25 indikatorer Helbredsproblemer Dårligt helbred Aktivitetsbegrænsninger Langvarig sygdom Utryghed Offer for kriminalitet Frygt for kriminalitet Økonomisk utryghed - dagpenge Økonomisk utryghed - kontanthjælp Arbejdsløshed Bruttoledighed Langtidsledighed Ufrivillig deltid Økonomiske problemer Indkomstulighed Økonomisk fattige Svært at få pengene til at slå til Bagud med regninger Sociale konsekvenser Svage sociale relationer Selvmord Udsættelse af lejemål Dårlige betalere Socialt udsatte Langvarig passiv forsørgelse Udsatte unge Ingen 9. klasses eksamen Ingen kompetencegivende uddannelse Dårlige opvækstvilkår Forældre uden beskæftigelse Social arv i uddannelse Børnefattigdom Side 11 af 11

Det sociale velfærdsindeks SV25. Status for

Det sociale velfærdsindeks SV25. Status for Det sociale velfærdsindeks SV25 Status for 2010-2017 Januar 2019 1 Indhold Det sociale velfærdsindeks SV25... 4 Metode... 4 Teoretisk afsæt for valg af indikatorer... 5 Udviklingen i det sociale velfærdsindeks

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Af Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom i LO

Af Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom i LO ULIGHED Årtiers stigende ulighed i indkomster truer sammenhængskraften Fredag den 17. november 2017 Forskellen mellem toppen og bunden af Danmark vokser og vokser. Det kan gå ud over både sammenhængskraften

Læs mere

Udarbejdelse af et indeks af 25 indikatorer. Metodenotat

Udarbejdelse af et indeks af 25 indikatorer. Metodenotat Udarbejdelse af et indeks af 25 indikatorer Metodenotat Januar 2019 Indhold Introduktion... 3 Pærer og bananer sammenkog af 25 indikatorer til ét indekstal... 3 Databearbejdning... 4 Indsamling af data

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forsikring mod ledighed

Forsikring mod ledighed Forsikring mod ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked hviler blandt andet på, at der er økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed. Dagpengesystemet er derfor et væsentligt element i den danske model, som

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Seniordage koster kommunerne arbejdskraft

Seniordage koster kommunerne arbejdskraft Seniordage koster kommunerne arbejdskraft Seniordage skal sikre, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, men trækker stik mod hensigten mere og mere arbejdskraft ud af kommunerne og har meget

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Vækst og beskæftigelse

Vækst og beskæftigelse Vækst og beskæftigelse Udsatte byområder Materiale til udlevering / Kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden i Københavns Kommune Vækst og beskæftigelse for borgere i tre udsatte boligområder 2.660 boliger

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Verdens målene 17 mål og 240 indikatorer, der skal måles på

Verdens målene 17 mål og 240 indikatorer, der skal måles på Verdens målene 17 mål og 240 indikatorer, der skal måles på Verdens målene er en udfordring for alle og en særlig udfordring for alverdens statistikbureauer. Der skal nemlig følges op på målene med tal

Læs mere

Efterlønsordningen i dag

Efterlønsordningen i dag Efterlønsordningen i dag For at kunne gå på efterløn forudsætter det blandt andet, at man er medlem af en a- kasse og har betalt efterlønsbidrag i 3 år. Der er i dag omkring 5. personer, som er med i efterlønsordningen.

Læs mere

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer Oversete ledige øger jobkøen med op imod. personer Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse er der væsentligt flere ledige, end man kan se i de offentlige registre over personer, der modtager

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat Slotsholmsgade København K Telefon

Folketingets Lovsekretariat Slotsholmsgade København K Telefon Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 81 S 126 endeligt svar Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-5274 Doknr. 496273 Dato 07-11-2017 Medlem af

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 131 Offentligt FAKTA. om landsudligningsindsatsen

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 131 Offentligt FAKTA. om landsudligningsindsatsen Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 131 Offentligt FAKTA om landsudligningsindsatsen FAMILIEN I HOVEDSTADSOMRÅDET HAR FÆRRE PENGE TIL RÅDIGHED En familie i hovedstadsområdet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611 Offentligt T A L E September 2016 Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder 1. Indledning I 1 var der ca.2. borgere, som boede i et alment boligområde, omfattet af en boligsocial helhedsplan støtte af Landsbyggefonden.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Virksomhedernes muligheder for omstilling og tilpasning af produktionen er afgørende for konkurrenceevnen. Arbejdsmarkedets fleksibilitet er centralt, da det bidrager til, at virksomhederne løbende har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Udvikling i social arv

Udvikling i social arv Januar 19 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Udvikling i social arv Resume Selv om Danmark internationalt er kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Selvom væksten i uddannelsesniveauet har været faldende de seneste år, så kan den beskedne stigning, der har været, alligevel løfte arbejdsstyrken med

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Flere ikke-vestlige indvandrere bider sig fast på arbejdsmarkedet

Flere ikke-vestlige indvandrere bider sig fast på arbejdsmarkedet Flere ikke-vestlige indvandrere bider sig fast på arbejdsmarkedet Siden opsvinget begyndte i 2013 er der kommet markant flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Målt i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere