Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen"

Transkript

1 Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen Gældende fra forår 2022 Jan 2022

2 Dato 6. januar 2022 Rammer og krav i kliniske undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen Gældende for sygeplejestuderende indskrevet på Studieordning 2019 Dokumentet er udarbejdet i tæt samarbejde mellem KP og UCD Sygeplejerskeuddannelsen og hovedstadens kommuner, hospitaler og psykiatriske centre. Kontakt: Klinisk koordinator: Charlotte Bjørn 1

3 Indholdsfortegnelse Rammer og krav... 3 Hvad er klinisk undervisning?... 3 Praktikportalen... 3 Afleveringer i Praktikportalen... 3 Logbog i medicinhåndtering... 4 Vigtigt at vide inden du starter i klinisk undervisning... 5 Tavshedserklæring... 5 Privat straffeattest... 5 Børneattest... 5 Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)... 5 COVID Obligatoriske kurser inden start i klinisk undervisning... 6 Ordensregler under klinikperioden... 6 Identifikation i klinisk undervisning... 6 Databeskyttelse af dine personoplysninger under klinikperioden Forsikringsforhold og arbejdsskade... 7 Rammer for det kliniske undervisningsforløb... 7 Deltagelses- og mødepligt... 7 Aftaler vedr. orlov, herunder barsel, sygeorlov og andet... 8 Ansvar og forventninger til dig og det kliniske undervisningssted... 8 Tilknyttet underviser fra KP /UCD... 9 Studieaktivitetskrav Studie- og samarbejdssamtaler og Individuel studieplan... 9 Studieaktivitetsmodel Retningslinjer for supplerende studiesamtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer Ændring af dit studieforløb ny studieplan Forhold du finder kritisable ved dit kliniske undervisningsforløb

4 Rammer og krav Dette dokument er helt centralt at kende til og orientere sig i inden og under det kliniske undervisningsforløb. Her finder du alle de vigtigste oplysninger om de fælles rammer og krav, der er til klinisk undervisning og til dig, som studerende er i et kliniske undervisningsforløb. Hvad er klinisk undervisning? Klinisk undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder. Klinisk undervisning er en integreret del af det samlede semester. Du er gennem hele uddannelsen sikret kliniske undervisningspladser i kommuner i Region Hovedstaden samt på regionens hospitaler og psykiatriske centre. Formålet med klinisk undervisning er, at du er i direkte samspil med patienter/borgere og sundhedsprofessionelle i autentiske patient- og borgerforløb, hvor du lærer at observere, vurdere, prioritere udføre, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje. Der arbejdes med patient- og borgerforløb på tværs af områder, afdelinger og sektorer. Progression i den kliniske undervisning viser sig ved skiftende kontekster og stigende kompleksitet, og afspejles i semestrets mål for læringsudbytte 1. Under de kliniske undervisningsforløb har du altid både ret og pligt til ikke at påtage dig opgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre i situationen. Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan tilrettelægges som færdighedstræning og simulationsbaseret undervisning samt virtuel undervisning. Dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution 2. Praktikportalen Praktikportalen er en fælles lærings-, kommunikations- og dokumentationsplatform, der anvendes af dig, din uddannelsesinstitution og det kliniske undervisningssted til at understøtte kliniske undervisningsforløb. Du har adgang til Praktikportalen via IT s Learning og via KP intra. Information fra dit kliniske undervisningssted finder du i Praktikportalen. Du kan evt finde information på din studi , dialogforum eller i fanen dokumenter. Ønsker du at kontakte det kliniske undervisningssted inden klinikstart, kan du enten sende en mail fra din studi eller benytte dialogforum i Praktikportalen. Mailadresser på de kliniske undervisere findes under detaljer på dit aktuelle klinikforløb i Praktikportalen. Afleveringer i Praktikportalen Under det kliniske undervisningsforløb skal skriftligt materiale, der skal godkendes/dokumenteres af klinisk vejleder fx Individuel studieplan og dokumentationsark fra Logbog i medicinhåndtering uploades i afleveringsmappen. Mappen kan ses i din oversigt i Praktikportalen. Andet skriftligt materiale fx oplæg til refleksionssamtaler, praksisbeskrivelse og lign., der skaber grundlag for læring og dialog med klinisk underviser/klinisk vejleder, uploades under Dokumenter. Skal dokumentet være tilgængeligt for flere end dig og dine vejledere fx medstuderende uploades i Dialogforum. Du opfordres til at uploade alle former for skriftligt materiale i Praktikportalen. Det giver dig mulighed for at samle materiale fra alle klinikforløb og hente materialet fra semester til semester. Denne mulighed kan understøtte sammenhæng og progression i din uddannelse. 1 Københavns Professionshøjsskole, UC Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Studieordning 2019, s Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 804 af 17/06/2016, kapitel 2 3

5 Logbog i medicinhåndtering Du skal med stigende ansvar og kompetence, under vejledning, uddannes til at kunne varetage sygeplejerskens funktioner i forhold til medicinhåndtering. Du skal under studiet med stigende selvstændighed håndtere medicin i den kliniske undervisning. Det fremgår af Logbog for Medicinhåndtering, hvad du skal arbejde med på de enkelte semestre. Du finder Logbog for Medicinhåndtering i Praktikportalen og på kurh.dk Logbog i medicinhåndtering 3 for sygeplejerskestuderende i Region Hovedstaden er et studie- og dokumentationsredskab til brug i den kliniske undervisning. Logbogen består af to dele, hvoraf del 1 skal være gennemført og dokumenteret inden den kliniske prøve på 4. semester og del 2 inden den kliniske prøve på 6. semester. Hensigten med Logbog i medicinhåndtering er at understøtte din læring inden for medicinhåndtering gennem hele uddannelsen. Den skal bidrage til, at du som studerende og de kliniske vejledere/undervisere kontinuerligt også retter opmærksomheden på medicinhåndtering og derved er med til at sikre, at du får mulighed for at opnå medicinhåndteringskompetencer. Inden første studiesamtale skal du have uploadet dine dokumentationsark fra tidligere kliniske perioder i Praktikportalen i en samlet PDF-fil og orienteret dig i Logbog i medicinhåndtering, samt i og semesterbeskrivelsen om hvilke krav, der er til dig på semestret. Hvis du har merit for en klinisk undervisningsperiode, skal du ikke arbejde med dokumentationsark for det semester, du har merit for. Med afsæt i dine dokumentationsark fra tidligere semestre skal du i samarbejde med klinisk vejleder/underviser udarbejde en plan for dit arbejde med medicinhåndtering ud fra læringsudbyttet på semestret og det kliniske undervisningssteds muligheder. Ansvar og roller i medicinhåndtering Generelt for alle semestre gælder, at den kliniske vejleder/sygeplejerske, der delegerer opgaven til dig, samtidig bærer ansvaret for udførelsen af opgaven. Din adgang til medicin/medicinrum følger det kliniske undervisningssteds lokale regler for personale under uddannelse. Det påhviler den kliniske vejleder/sygeplejerske at sikre sig, at du har den fornødne viden og kan følge de for det kliniske undervisningssteds vedtagne vejledninger, instrukser og procedurer korrekt. Du har både ret og pligt til at afvise at påtage dig medicineringsopgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre. Du udfører medicinhåndtering, væsketerapi og blodtransfusioner på sygeplejerskens ansvar men har selv et ansvar i forhold til borgerlig straffelov (LBK nr.1052 af 04/07/216) 79, stk. 1, 237, 241, 249. Din håndtering af medicin er desuden reguleret af en række bekendtgørelser og de samlede retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration, hvilket fremgår af Logbog for medicinhåndtering. 3 Ved medicinhåndtering forstås alle procedurer, der foretages med medicin, når den er ordineret (Sundhedsstyrelsen 2015) 4

6 Vigtigt at vide inden du starter i klinisk undervisning Tavshedserklæring Inden klinikstart skal du i praktikportalen godkende/erklære på tro og love, at du er bekendt med og underlagt tavshedspligten efter straffelovens 152, Forvaltningsloven 27, Sundhedsloven 41 og databeskyttelsesloven 5, som studerende i offentlig tjeneste. Tavshedspligten gælder både når du er i klinisk og teoretisk undervisning samt i fritiden. Ved arbejde i elektroniske patientjournaler sættes der elektroniske spor via dit BAM ID. Det er ulovligt at søge på patienter, du ikke selv er tilknyttet. Ligeledes er det ulovligt at søge egne oplysninger samt på familiemedlemmer og andre relationer. Privat straffeattest Du kan blive bedt om at fremvise den private/offentlige straffeattest, når du påbegynder klinisk undervisning. Det vil fremgå af informationen fra det kliniske undervisningssted, hvorvidt der skal fremvises en straffeattest. Straffeattesten er gratis og fremskaffes på: Børneattest Der skal indhentes børneattest 4, når du starter i uddannelsen. Børneattesten er en særlig form for straffeattest, der indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Du har modtaget information om indhentelse af børneattest fra Studieadministrationen ved optagelse på studiet. Børneattesten skal være indhentet før du kan starte i klinisk undervisning. Børneattesten gælder hele studieforløbet, men hvis du går på orlov eller på anden måde holder pause i studieforløbet skal den fornyes. Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) Du skal undersøges for MRSA, hvis du inden for de seneste 6 måneder er i risiko for at have haft eller kan have haft kontakt med personer, der er smittet af MRSA fx under udlandsophold, afdelinger/bosteder, hvor der er/har været udbrud af MRSA eller bor sammen med en person, der er MRSA-positiv. Du skal som studerende selv informere klinikstedet om udvekslingsopholdet og forevise testresultatet til den kliniske underviser. Du må gerne begynde i klinik selvom testresultatet ikke foreligger. Klinikstedet skal grundigt instruere dig i håndhygiejne og sikre at du kan følge forskrifterne. Efterfølgende må du gerne have direkte patientkontakt, mens testresultatet afventes. For evt. behandling se information MRSA Videncenter, Hvidovre Hospital. COVID 19 I begyndelsen af din periode med klinisk undervisning, kan du blive bedt om at vise coronapas. I tilfælde af, at du ikke er vaccineret, skal du gå i dialog med dit kliniske undervisningssted. Udviser du symptomer på Covid-19, skal du følge samme retningslinjer, som gælder på det kliniske undervisningssted. Du skal derfor, ligesom andet personale, være særligt opmærksom på symptomer, der kan give mistanke om Covid-19, og opfordres til at lade dig teste ved mindste symptom. Du opfordres yderligere til test ved enhver kontakt til smittede i omgangskreds, eller hvis du bor i et område med mange nye smittede indbyggere. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at du ved positiv test for Covid-19 først kan møde på det kliniske undervisningssted fra 48 timer efter symptomophør. Fravær grundet Covid-19 symptomer eller Covid-19 sygdom betragtes som udgangspunkt som alt andet sygdom og fravær. Der gælder således ikke særlige vilkår, hvis fravær i forbindelse med Covid-19 får betydning 4 Børneattesten indhentes på baggrund af BEK nr. 487 af 25/05/2012, der skal beskytte børn og unge mod overgreb og misbrug - også når de er på hospital. Denne lovgivning gælder for alle medarbejdere, studerende og praktikanter. 5

7 for din deltagelses- eller mødepligt eller mulighed for at opnå mål for læringsudbyttet på det pågældende semester. Ved længerevarende fravær grundet Covid-19 symptomer eller Covid-19 sygdom, skal uddannelsesinstitutionen inddrages i at skitsere mulige løsninger for den enkelte studerende. Kortvarig hjemsendelse af raske studerende fx i forbindelse med, at der afventes testsvar forventes ikke at få betydning for gennemførelse af den kliniske undervisning, men der kan i samarbejdet mellem kliniksted og studerende aftales relevante studieaktiviteter, der udføres hjemme. Obligatoriske kurser inden start i klinisk undervisning Følgende kurser skal være gennemført og beviserne uploadet i Praktikportalen inden start på det klinisk undervisningssted i forhold til alle semestre: Alle semestre: e-learnings kursus i Håndhygiejne e-learnings kursus i Brandskolen Certificering i HLR (hjerte-lunge-redning) Bevis for kursus i Håndhygiejne og Brandskolen og HLR må maksimalt være 2 år gammelt, hvorfor kurserne skal derfor gennemføres løbende gennem uddannelsen. Læs mere om Certificering i HLR og hvordan du booker lokale til gennemførelse på It s learning. Ordensregler under klinikperioden Jævnfør ordensreglerne på Københavns Professionshøjskole og UCD Diakonissestiftelsen har du som studerende pligt til at optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende/medpraktikanter, ansatte på klinikstedet, klinikstedets ejendom, ejendele m.v. Du skal desuden efterkomme de anvisninger, forbud og påbud, der gives af klinikstedets ansatte i interne regler, herunder ordensregler, ved skiltning, sikkerhedsforskrifter, opslag m.v., der gælder for klinikstedets område. Indberetning af overtrædelse skal ske til den ansvarlige uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole eller UC Diakonissestiftelsen. Ved tvivlsspørgsmål kan klinisk koordinator Charlotte Bjørn, KP kontaktes på Identifikation i klinisk undervisning Når du er i klinisk undervisning, skal du bære ID-identifikation med billede, foruden at det skal være tydeligt at du er under uddannelse. På nogle kliniske undervisningssteder udleveres Id-kort til formålet ellers kan du anvende dit studiekort. Databeskyttelse 5 af dine personoplysninger under klinikperioden. For at sikre personoplysninger efter gældende regler skal al skriftlig kommunikation ske enten i Praktikportalen eller via din studi . Din private mail er ikke en sikker mail og må derfor ikke anvendes. Personoplysninger er fx: navn, adresse, telefonnummer, billede, fødselsdag, adresse og pseudonymiserende oplysninger fx dit studienummer eller andre koder til klinisk forløb. 5 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) LOV nr. 502 af 23/05/ og Europaparlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 betragtning nr

8 Dit kliniksted har kun adgang til dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for din uddannelse det pågældende klinisk undervisningssted. De ansvarlige for din klinikperiode har adgang til de særlige personfølsomme som cpr. oplysninger i samme periode. Forsikringsforhold og arbejdsskade Når du er i klinisk undervisning, er du forsikringsdækket af dit kliniske undervisningssted efter lov om arbejdsskadesikring. For yderligere information kan du læse mere i Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. BEK nr. 185 af 23/02/ Hvis du er på planlagte studiebesøg eller har et planlagt forløb på et andet klinisk uddannelsessted som en del af din klinikperiode. For at du er dækket af klinikstedets forsikring - skal det fremgå af din individuelle studieplan. Det kan komme på tale at deltage i ambulancekørsel. Det er klinikstedet, der skal afgøre relevans for ambulancekørsel, og det er derfor også klinikstedet, der skal underskrive evt. blanketter som forsikringsforhold og andet knyttet til dette. Arbejdsskade Du skal i klinisk praksis være meget opmærksom på egne arbejdsstillinger og overholdelse af hygiejniske principper, så du undgår arbejdsskader, eksempelvis stikskader. De kliniske undervisningssteder vil også under dit klinikophold være meget opmærksom på disse ting. Forholdsregler ved arbejdsskader opstået under den kliniske del af uddannelsen: Hvis du kommer ud for en arbejdsskade i forbindelse med den kliniske undervisning, skal du kontakte din kliniske vejleder og/eller det pågældende steds leder og rette henvendelse til de kliniske undervisningssteders sikkerhedsorganisation Sager om arbejdsskader for studerende behandles af de kliniske undervisningssteder, og de kliniske undervisningssteder dækker evt. erstatninger og øvrige udgifter i forbindelse med arbejdsskader Skadesanmeldelse udfyldes af skadelidte i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten/ arbejdsmiljølederen. Ved tvivlsspørgsmål kan klinisk koordinator Charlotte Bjørn, KP kontaktes på Rammer for det kliniske undervisningsforløb Deltagelses- og mødepligt Du skal i samarbejde med den kliniske vejleder/underviser planlægge lærings- og undervisningsaktiviteter på det kliniske undervisningssted svarende til gennemsnitlig 30 timer om ugen, der på gennemsnitlig tæller 41,25 timer. Disse aktiviteter er der deltagelses- og mødepligt til. Det er en forudsætning for at kunne gå til semesterets prøve, at du har opfyldt din mødepligt. Den resterende studietid ud over de 30 timer anvendes fx til forberedelse, studie grupper, litteraturstudier, opgaveskrivning og lignende. Placeringen af kliniktimer og studietimer planlægges i et samarbejde mellem dig og den kliniske underviser/vejleder ud fra semestrets mål for læringsudbytte og de læringsmuligheder, der er på det pågældende kliniske undervisningssted

9 Deltagelse i vagter Klinisk undervisning foregår hele døgnet. Deltagelse i aften-, natte- og weekendvagter forudsætter et konkret og tydeligt læringsmæssigt sigte i henhold til semesterets mål for læringsudbytte. Forløb i vagter skal planlægges og følges op i samarbejde med klinisk underviser/vejleder under hensyntagen til hviletiden mellem vagter. Der afvikles studiedage på helligdage, Grundlovsdag og 1. maj. Det betyder at mødepligten ikke reduceres i uger med helligdage. Perioden mellem den 24/12-1/1, begge dage inkl. er studiefri. Fravær Ved sygdom og andet fravær er det den kliniske underviser/vejleders ansvar sammen med dig at vurdere din læring og progression i forhold til mål for læringsudbytte samt din mulighed for at nå mål og planlagte lærings- og undervisningsaktiviteter. Vurderes det, at der pga. fravær er risiko for, at du ikke kan nå periodens mål for læringsudbytte og de planlagte lærings- og undervisningsaktiviteter, skal der afholdes en samtale jf Retningslinjer for supplerende studiesamtaler se side 11. Formålet med samtalen er at sikre de bedste muligheder for, at du samlet set kan opfylde dine semestres læringsudbytter. Der skal ved samtalen i et samarbejde mellem dig og den kliniske underviser/vejleder udarbejdes en skriftlig plan. Planen skal afspejle, og hvordan du gennem forskellige målrettede læringsaktiviteter kan få tilstrækkelig progression i din læring - og hvordan dette bidrager til, at du får mulighed for at nå periodens mål for læringsudbytte samt tilhørende lærings- og undervisningsaktiviteter. Herunder hvordan inddragelse af studiedage til klinik evt. kan bidrage til dette. Planen skal uploades på praktikportalen. Der henvises til afsnit om Retningslinjer for supplerende studiesamtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer. Aftaler vedr. orlov, herunder barsel, sygeorlov og andet Hvis du planlægger at gå på orlov i løbet af et semester, skal du kontakte studievejledningen hurtigst muligt for at få planlagt dette. Hvis du har påbegyndt 6.semester, når du går på orlov, så vil du som hovedregel efter endt orlov vende tilbage til samme kliniske undervisningssted, hvis du har gennemført og fået dokumenteret studieaktivitetskravet: Læringsforløb tilrettelagt med aktiviteter på tværs af sektorer/institutioner og/eller Forudsætningskravet: Del 2. af Logbog i medicinhåndtering. Ansvar og forventninger til dig og det kliniske undervisningssted Det kliniske undervisningssted er godkendt af KP Sygeplejerskeuddannelsen til at varetage klinisk undervisning på det pågældende semester og det kliniske undervisningssted er ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske undervisning. Du finder godkendelsen af dit kliniske undervisningssted i praktikportalen under detaljer, i feltet klinikbeskrivelse der ligger et link: Hent Den kliniske underviser/vejleder har ansvaret for at sikre den daglige kliniske undervisning og vejledning der understøtter, at du kan arbejde med semesterets mål for læringsudbytte, herunder sikre at der udvælges relevante eksemplariske patient-/borgersituationer og skabes mulighed for progression i læring. Som studerende er du medansvarlig for din egen læreproces og du er ansvarlig for ved klinikperiodens start at have sat dig grundig ind i semesterets mål for læringsudbytte og det materiale, der er lagt op på Praktikportalen inden klinikstart samt klinikstedets godkendelsesmateriale. Dit kliniske undervisningssted forventer, at du indgår i et fagligt forpligtende fællesskab, hvor du har en høj grad af deltageraktivitet og bidrager til et udviklende læringsmiljø. Dit engagement, forberedelse og tilstedeværelse i undervisningen og vejledningen er af afgørende betydning for kvaliteten af din læring. Samtidig kan du forvente dig af det kliniske undervisningssted at de byder dig velkommen i det faglige fællesskab og bidrager aktivt til at skabe gode lærings- og studievilkår. 8

10 Tilknyttet underviser fra KP /UCD Der er tilknyttet en eller flere undervisere fra Københavns Professionshøjskole til alle kliniske undervisningssteder, og hvor der er studerende fra UC Diakonissestiftelsen tilknyttes også undervisere herfra. Du kan se, hvilken underviser, der er tilknyttet dit undervisningsforløb i Praktikportalen under detaljer. Underviseren fra KP/UCD samarbejder med dig og det kliniske undervisningssted om dit undervisningsforløb. På nogle semestre deltager de i studieaktiviteter, forudsætningskrav eller kliniske prøver, hvilket fremgår af semesterbeskrivelsen. Hvis der iværksættes ekstra studiesamtaler jf. retningslinjerne på side 11, vil underviseren også blive involveret. Studieaktivitetskrav. På de enkelte semestre er der fokus på særlige læringsaktiviteter, der understøtter mål for læringsudbytte. Disse er beskrevet i semesterbeskrivelsen og betegnes hhv. studieaktivitetskrav og forudsætningskrav. Studieaktivitetskrav i klinikken er fx studiesamtaler, individuel studieplan, skriftlige afleveringer, fremlæggelse, litteraturliste osv. Planlægningen og gennemførelsen af studieaktivitetskrav sker i et samarbejde mellem dig og din kliniske underviser/vejleder. Studieaktivitetskrav vil detaljeret fremgå af semesterbeskrivelsen og dokumenteres af klinisk underviser/klinisk vejleder i Praktikportalen. Hvis du mangler gennemførelse af studieaktivitetskrav i klinisk undervisning, kan det få konsekvenser for muligheden for at opnå forudsætningskrav på senere semestre, fx logbog i medicinhåndtering. Forudsætningskrav er studiekrav, du skal have opfyldt for at kunne gå til prøve på semestret. Det er fx mødepligt i klinisk undervisning, dele af Logbog i medicinhåndtering og særlige læringsaktiviteter i din kliniske undervisning. Forudsætningskrav fremgår af studieordning og er uddybet i semesterbeskrivelsen. Er der tegn på at hhv. studieaktivitetskrav eller forudsætningskrav ikke planlægges eller de aftaler der er indgået i din individuelle studieplan, skal du eller den kliniske underviser/vejleder i god tid tage initiativ til opstart af supplerende studiesamtaler 7, så I kan lægge en plan for at nå det. Studie- og samarbejdssamtaler og Individuel studieplan Studiesamtalerne danner baggrund for dit læringsforløb og jeres samarbejdsaftaler. Antallet af studiesamtaler afhænger af det pågældende semestres længde og dine faglige og læringsmæssige forudsætninger. De kan afvikles individuelt eller i grupper af studerende. Formålet med disse samtaler er at understøtte dit kliniske undervisningsforløb ved at afklare faglige krav og forventninger, der stilles og derved sikre de bedst mulige læringsbetingelser for dig på dit kliniske undervisningssted. Studiesamtale skal skabe ramme og rum for, at du kan fastholde dit læringsmæssige fokus med mulighed for at justere dine læringsaktiviteterne løbende. Som forberedelse til studiesamtalen kan du med fordel se i godkendelsespapirerne for dit kliniske undervisningssted, som du finder under detaljer i praktikportalen. Indledende studiesamtale Kliniske undervisningsforløb har altid en indledende studiesamtale, inden for de første to uger. Du skal forberede denne samtale og uploade relevante dokumenter i Praktikportalen. Studieaktivitetsmodellen skal inddrages i dialogen om dine forventninger og dine konkrete tanker til, hvordan du vil arbejde med semestrets mål for læringsudbytte, studieaktivitet og ansvar. Inden studiesamtalen skal følgende være uploadet i praktikportalen under indledende studiesamtale: En præsentation af dig, hvor du beskriver de faglige og personlige kompetencer, der er relevante i forhold til uddannelse, semestret og det kliniske undervisningssted, særlige hensyn der skal tages højde for. relevante udvalgte dokumenter/arbejder, som fx tidligere individuelle studieplaner, udvalgte studieaktiviteter og dokumentationsark i medicinhåndtering fra tidligere semestre, der underbygger dine faglige og personlige kompetencer. Det gælder ikke, hvis du er på 1. semester. 7 se Retningslinjer for supplerende studiesamtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer s. 10 9

11 Studiesamtalen skal indeholde: En præsentation af dig, hvor du tager udgangspunkt i dit skriftlige materiale En præsentation og drøftelse af de relevante udvalgte dokumenter/arbejder, som fx tidligere individuelle studieplaner, udvalgte studieaktiviteter og status fra dokumentationsark i medicinhåndtering, der underbygger dine faglige og personlige kompetencer En præsentation og drøftelse af de læringsmuligheder og studierammer, der er på det kliniske undervisningssted set i forhold til semestrets læringsudbytte samt i forhold til din læringsstil. Gensidige forventningsafstemning og samarbejdsaftaler Planlægning af det kliniske undervisningsforløb, herunder deltagelses-/mødepligt og mødetider studieaktiviteter og forudsætningskrav jf. semesterbeskrivelsen Individuelle studiebehov Den indledende studiesamtale skal resultere i, at du udarbejder en individuel studieplan. Du kan med fordel se i godkendelsespapirerne for dit kliniske undervisningssted og lade dig inspirere af disse. Du finder det under fanebladet Detaljer i praktikportalen, du finder den ved overskriften Klinikbeskrivelse.. Individuel studieplan (Logbog for læring i klinisk uddannelse i pilottest forår 2022 udvalgte steder) Den individuelle studieplan udarbejdes på baggrund af dit skriftlige oplæg til indledende studiesamtale og selve den indledende samtale. Du skal betragte den individuelle studieplan som et dynamiske dokument. der udvikler sig, justeres og opdateres løbende gennem dit klinikforløb. Din individuelle studieplan består af 2 dele en læringsdel og en skriftlig samarbejdsaftale. Læringsdel Skal indeholde planer/ refleksioner over: Dine konkrete tanker og refleksioner over hvordan du vil arbejde med semestrets mål for læringsudbytte i den kliniske periode Hvordan de valgte studiemetoder og redskaber bidrager til din viden og læring Egne refleksioner over det specifikke forløb og inddragelse af den kliniske vejleders feedback Den valgte litteratur Evt. inddragelse af relevante samarbejdspartnere monofagligt og tværprofessionelt Samarbejdsaftale: En beskrivelse af de aftaler, der er vedr. din egen rolle og din kliniske vejleders rolle i klinisk undervisning, herunder mulighed for vejledning, refleksionssamtaler og opfølgning på individuel studieplan Aftaler omkring gennemførelse af studieaktiviteter, herunder forudsætningskrav Aftaler omkring studiesamtaler Aftaler omkring studiebesøg se forsikringsforhold Aftaler og dokumentation af din deltagelses- og mødepligt på gennemsnitligt 30 timer om ugen og studieaktivitet på 41,25 timer om ugen Den individuelle studieplan skal uploades i Praktikportalen under aktiviteten Individuel studieplan senest to hverdage efter den afholdte studiesamtale. Den kliniske underviser/vejleder godkender den individuelle studieplan med henblik på detaljeringsgrad/omfang, niveau samt mulighed for at opnå læringsudbytte. Senest 3 dage efter godkender den kliniske underviser/vejleder. Kan din individuelle studieplan ikke godkendes, iværksættes retningslinjer for supplerende studiesamtaler jf. retningslinjer side 11. Opfølgende studiesamtaler Ved de opfølgende studiesamtaler drøftes og justeres den individuelle studieplan med udgangspunkt i de aftaler og læringsaktiviteter, der indgået i den individuelle studieplan. Formålet er altid et læringsmæssigt 10

12 perspektiv og desuden en sikring af, at samarbejdsaftalerne overholdes. Samtalen skal understøtte din læring og din viden om egne præstationerer i forhold de faglige og samarbejdsmæssige krav og forventninger, der stilles til dig som studerende i klinisk undervisning. Du skal uploade den justerede studieplan i Praktikportalen. Afsluttende studiesamtale Ved den afsluttende studiesamtale evalueres det samlede kliniske forløb ud fra de læringsaktiviteter, der er planlagt i din individuelle studieplan og de tilhørende samarbejdsaftaler. Foruden den mundtlige evaluering skal du besvare et elektronisk evalueringsskema udsendt fra uddannelsesinstitutionen (KP). Inden afslutningen på det kliniske undervisningsforløb godkender den kliniske underviser/vejleder semestrets aktiviteter i Praktikportalen. Dette skal ske senest 2 hverdage efter klinikperiodens afslutning. Prøver Alt vedrørende prøver i klinisk undervisning kan du læse om i semesterbeskrivelserne. Studieaktivitetsmodel Studieaktivitetsmodellen er et studieredskab til planlægning og organisering af studieaktiviteten på 41,25 timer om ugen. Modellen giver et indblik i, hvilke studieaktiviteter, der er initieret af henholdsvis dig som studerende og den kliniske vejleder/underviser i klinisk praksis. Deltagelsen i klinisk undervisning på gennemsnitlig 30 timer på det kliniske undervisningssted relaterer sig til kategori 1 og 2. De resterende studietimer anvendes til fx egen forberedelse, litteratursøgning, studiebesøg, obligatoriske skriftlige oplæg, refleksioner og egne refleksionsgrupper osv. og hører til i kategori 3. og 4. Studieaktivitetsmodellen kan med fordel inddrages i dialogen mellem dig og den kliniske underviser/vejleder for at understøtte samarbejdet om tilrettelæggelsen af det kliniske forløb på semestret og bidrage til en forventningsafstemning af hvilken indsats, der skal til for at nå semestres kliniske læringsudbytte du finder studieaktivitetsmodellen i semesterbeskrivelse. Retningslinjer for supplerende studiesamtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer En gang imellem opstår der udfordringer i løbet af den kliniske undervisningsperiode, der påvirker dine læringsmuligheder eller samarbejdet mellem dig og det kliniske undervisningssted uhensigtsmæssigt. Retningslinjerne for supplerende samtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer har til formål at understøtte dit kliniske undervisningsforløb og sikre bedst mulige læringsbetingelser for dig på dit kliniksted, hvis en sådan situation skulle opstå. Det kunne f.eks. være, at de indgåede aftaler under læringsdelen og/eller samarbejdsdelen i den individuelle studieplan ikke bliver overholdt Retningslinjerne beskriver tre samtaletrin, der skal skabe ramme og rum for, at du kan fastholde dit læringsmæssige fokus. Samtalerne er individuelle og afsluttes med skriftlige aftaler, der indskrives i den individuelle studieplan. Både du og den kliniske underviser/vejleder kan tage initiativ til en drøftelse af de opståede udfordringer. Den klinisk underviser/vejleder har ansvaret for at følge op på forløbet og der tilstræbes et kort intensivt forløb for at sikre bedst mulige læringsbetingelser for dig på dit kliniksted. Du har mulighed for at søge råd og vejledning i studievejledningen eller hos din tilknyttede underviser på KP/UCD om, hvordan du starter og gennemfører forløbet. Første trin: Samtale mellem dig og den kliniske vejleder Du eller den kliniske underviser/vejleder har ansvaret for, at der hurtigst muligt afholdes en samtale, der afklarer, hvad udfordringerne handler om. Der aftales i fællesskab en plan til løsning af de lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer inden for klinikstedets rammer. 11

13 Ved denne samtale bliver der lagt en målrettet skriftlig plan, der tydeligt skitserer, hvordan du og det kliniske undervisningssted kan rette op på de eksisterende udfordringer i dit kliniske undervisningsforløb, så du kan opnå semestrets mål for læringsudbytte. Det skal klart fremgå af planen, hvordan: Det kliniske undervisningssted fremadrettet vil sikre, at den nødvendige ramme for din udvikling (gen)etableres, så du får de bedst mulige læringsbetingelser for at kunne opnå semestrets læringsudbytte. Du som studerende vil påtage dig ansvaret for, at der sker en målrettet og forpligtende indsats i forhold tilde udfordringer, som det kliniske undervisningssted påpeger. Din individuelle studieplan skal justeres i forhold til det aftalte. Der aftales tidspunkt for en opfølgende samtale (2. samtale på trin 1) med deltagelse af dig og den kliniske vejleder. Den kliniske underviser/vejleder udarbejder et referatet af de to samtalerne, der uploades i Praktikportalen i en oprettet aktivitet: Referat af samtale vedr. læringsmæssige udfordringer- første trin Du og den kliniske vejleder godkender, at I er bekendt med ordlyden. Den tilknyttede underviser fra KP / UCD orienteres og referatet sendes til den uddannelsesansvarlige kliniske underviser/uddannelseskonsulent, og den tilknyttede underviser fra KP / UCD Andet trin: Ny samtale der inddrager flere parter Hvis der fortsat er udfordringer af lærings- og uddannelsesmæssig karakter ved den opfølgende samtale planlægger du og den kliniske underviser/vejleder en ny samtale (3. samtale), hvor den tilknyttede underviser og den kliniske underviser/uddannelseskonsulent indkaldes. Ved samtalen redegør du og klinisk underviser/vejleder for situationen i forhold til din læring og trivsel samt indgåede samarbejdsaftaler. Underviser fra uddannelsesinstitutionen fra KP/UCD er ordstyrer og den uddannelsesansvarlige kliniske underviser/uddannelseskonsulent er referent. Referatet skal indeholde: mødedeltagernes navne en beskrivelse af problemstillingen forløbet af samtalen samt plan for løsning af problemstilling og ny mødedato ca. 1 uge efter Den uddannelsesansvarlige kliniske underviser/uddannelseskonsulent udarbejder et referat, der uploades i Praktikportalen under aktiviteten: Referat af samtale vedr. læringsmæssige udfordringer - andet trin. Den kliniske underviser/vejleder, den tilknyttede underviser og du godkender, at i er bekendt med ordlyden. Du reviderer din individuelle studieplan i forhold til aftalerne. Der aftales tid til evaluering cirka en uge efter, at planen er iværksat. Tredje trin: Evaluering af forløbet Hvis det bliver nødvendigt, afholdes tredje trin, hvor forløbet evalueres. Her deltager du, den kliniske underviser/vejleder, den tilknyttede underviser og den kliniske underviser/ uddannelseskonsulent. Hvis der ikke er fundet en løsning i positiv retning på de læringsmæssige udfordringer, skal der lokalt på klinikstedet findes en løsning, der giver dig mulighed for at afvikle semestres obligatoriske studieaktiviteter, opfyldelse af mødepligten og semestres interne kliniske prøve (på 4. sem og 6. semester). Underviser fra uddannelsesinstitutionen fra KP/UCD er ordstyrer og den kliniske underviser/konsulent er referent. Referat skal indeholde: 12

14 mødedeltagernes navne en beskrivelse af problemstilling og forløb forløb af samtalen plan for løsning af problemstilling Referatet præsenteres hurtigst muligt for deltagerne og underskrives af deltagerne som sikkerhed for, at alle er bekendt med ordlyden. Klinisk underviser/vejleder uploader det godkendte referat i Praktikportalen i aktiviteten: Referat af samtale vedr. læringsmæssige udfordringer - tredje trin. Hvis det skønnes at patientsikkerheden er i fare, kan andre personer inddrages eller orienteres om samtalen, fx en leder med personaleansvar og/eller ansvar for patientsikkerheden, og de lokale foranstaltninger. I sådanne tilfælde underrettes den ansvarlige uddannelsesleder og den kliniske koordinationsenhed. I øvrigt henvises til side 6 vedr. Ordensregler. På 6. semester kan det grundet semestrets længde være relevant at udvide antallet af samtaler for sikre opfølgning og progression i forløbet, hvis den læringsmæssige udfordring ikke er løst. Ændring af dit studieforløb ny studieplan Hvis du skal have ændret dit videre uddannelsesforløb og/eller uddannelseslængde, er det en forudsætning for at fortsætte på studiet, at du kontakter studievejledningen for at planlægge og aftale dit videre studieforløb. Kopi af referaterne fra trin 1 3 skal efter aftale med studievejlederen enten sendes eller medbringes til samtalen. Hvis din nye studieplan involverer dit kliniske undervisningssted fx i forbindelse med omprøver, skal du tage kontakt til din kliniske underviser/vejleder og aftale dette. Studievejledningen/Studieservice informerer de kliniske undervisningssteder, hvis de har yderligere opgaver i studieforløbet, fx skal arrangere omprøve, følge op på deltagelsespligten eller skal afslutte forløbet i Praktikportalen. Kontaktoplysninger Studievejledning Kontaktoplysninger Basen (KPs intranet) Kontaktoplysninger Studievejledning Diakonissenstiftelsen Forhold du finder kritisable ved dit kliniske undervisningsforløb Er der forhold, hvor du mener at det kliniske undervisningssteder ikke lever op til deres godkendelse som klinisk undervisningssted eller andet, du finder kritisabelt, mens du er i klinisk praksis, skal Retningslinjer for supplerende studiesamtaler ved lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer tages i brug. Ønsker du at påpege kritiske forhold efter endt forløb kan det gøres skriftligt til nedenstående repræsentant for uddannelsesinstitutionen, der har ansvaret for at dine synspunkter videresendes til de relevante personer og behandles. Dokumentet skal være skriftligt og begrundet. Københavns Professionshøjskole: Uddannelsesleder Grisja Vorre Strømstad UC Diakonissestiftelsen: Uddannelsesleder Rikke Vinter Hedensted 13

15 Dokumentet forelægges de involverede sygeplejersker, kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige, der skal udforme et svar senest 2 uger efter modtagelsen. Uddannelsesinstitutionen har efterfølgende ansvaret for at du informeres om sagen. 14

Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen. Gældende for studieordning 2019

Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen. Gældende for studieordning 2019 Rammer og krav i klinisk undervisning på Sygeplejeuddannelsen Københavns Professionshøjskole UC Diakonissestiftelsen Gældende for studieordning 2019 August 2019 Dato 4. juli 2019 Rammer og krav i kliniske

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen

Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen Godkendt i Regionalt klinisk udvalg den 12. juni 2012. Rev. 9. juli 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter der skal dokumenteres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis

6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis 6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemestret 2019 TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Institut for

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og Kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse v/ Mette Bønløkke og Britta Stenholt Programmet vil indeholde introduktion og drøftelse af

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

6 semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019

6 semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019 6 semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019 Gældende for efteråret 2019 Kolofon Dato 6. maj 2019 Semesterbeskrivelse for sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen

Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen Godkendt i Regionalt klinisk udvalg den 20. maj 2015 Rev. 4. sep. 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter der skal dokumenteres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis. Efteråret 2019 Hold BSF17

6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis. Efteråret 2019 Hold BSF17 6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Selvstændig sygeplejepraksis Efteråret 2019 Hold BSF17 Kolofon Dato 05.07. 2019 Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED .Outlook\SCXE9MUK\Ansøgningtilgodkendelseafkliniksted1semesterHøjeTaastrup18 08 2017.docx GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret 2019

5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret 2019 5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemestret 2019 Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Plejecenter Glesborg Valmuevej 2 8585 Glesborg Tlf. 89 59 44 60 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 6 BSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Dialyse, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Redigeret november 2009 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Portfolio... 3 2.1 Portfolio og læringsmål i uddannelsen... 3 2.2 Samarbejdsportfolio/

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemesteret 2019

3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemesteret 2019 3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemesteret 2019 Tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere