Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016"

Transkript

1 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala, hvor 1 er Slet ikke, og 5 er I høj grad. Der er 4 spørgsmål med plads til åben besvarelse (spørgsmål 3, 16, 17 og 26) Der er 1 spørgsmål, som ikke er relevant for M4 (spørgsmål 7) Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er udsendt til 112 studerende 100 har helt eller delvist gennemført, svarende til 89,3 % 12 har ikke svaret, svarende til 10,7 % Opsummering af evalueringssvar: Forberedelse og introduktion til klinisk studieforløb (spørgsmål 1-2 og 4-5): Næsten alle studerende har forberedt sig godt til det kliniske undervisningsforløb. Der er 97 %, som har svaret 3, 4 eller 5. Der er 2 %, som har svaret 2, og 1 % har svaret 1. Næsten alle er blevet godt introduceret til det kliniske undervisningsforløb. Der er 98 %, som har svaret 3, 4 eller 5. Der er 2 %, som har svaret 2, og ingen har svaret 1. Modulbeskrivelse og de generelle kliniske studieplan har været en hjælp for 98 % af de studerende ved udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan, vurderet ved værdien 3, 4 eller 5. Der er 2 % af de studerende, som angiver værdien 2, og ingen har svaret 1. Spørgsmålet om, hvorvidt den Individuelle Kliniske Studieplan (herefter IKS) har fungeret som læringsredskab for den studerende, er ikke medtaget i det reviderede spørgeskema. Der spørges til, i hvilken grad Praktikportalen har fungeret som redskab for samarbejde og læring. Hertil svarer 83 % 3, 4 eller 5. Der er 13 %, som har svaret 2, og 4 % har svaret 1. Studieaktivitet og anerkendelse som studerende (spørgsmål 8 og 11): Der er 99 % af de studerende, som svarer at de har levet op til modulbeskrivelsens angivelse af at være studieaktiv. Der er 1 % af de studerende, som angiver værdien 2, og ingen angiver værdien 1. Der er 98 % af de studerende, som oplever sig anerkendt som studerende med værdien 3, 4 eller 5. Der er 1 % af de studerende, som angiver værdien 2, og 1 % angiver værdien 1. Anvendelse af forskningsbaseret viden, sammenhæng mellem teori og klinisk sygepleje, seminar og fastlagt studieaktivitet (spørgsmål 18, 12, 14 og 15): 89 % af de studerende har anvendt forskningsbaseret viden, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 37 % værdien 4. der er 10 % der angiver værdien 2, og 1 % der angiver værdien % af de studerende har oplevet, at de har fået en øget forståelse af sammenhæng mellem teori og klinisk sygepleje, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 1 % værdien 3. Der er 3 % der angiver værdien 2, ingen angiver værdien % af de studerende oplever, at seminaret understøtter deres læreproces, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 36 % værdien 3. Der er 5 % af de studerende, der angiver værdien 2, og ingen angiver værdien % af de studerende oplever, at den fastlagte studieaktivitet understøtter deres læreproces, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 21 % værdien 3. Der er 7 % af de studerende, der angiver værdien 2, og ingen angiver værdien 1.

2 2 Sammenhæng mellem indhold i modulbeskrivelsens læringsudbytte og det kliniske undervisningsforløb, samt mellem klinisk undervisning og den interne prøve (spørgsmål 10 og 9): 99 % af de studerende angiver værdien 3, 4 eller 5 på spørgsmålet om sammenhæng mellem modulbeskrivelsens læringsudbytte og det kliniske undervisningsforløb. 1 % angiver værdien 2. På spørgsmål om sammenhæng mellem den kliniske undervisning og den interne prøve angiver alle studerende værdien 3, 4 eller 5. Der er 63 % der angiver værdien 5 som svar på spørgsmålet. Mulighed for at lære sygepleje ud fra modulets læringsudbytte, tilrettelæggelse af vejledning, samvær med vejleder (spørgsmål 13, 6, 19 og 20): 98 % af de studerende svarer, at de har haft mulighed for at øve sygepleje, der er relevant for læringsudbyttet, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 68 % værdien 5. Der er 2 % af de studerende, der angiver værdien % af de studerende oplever, at der er tilrettelagt vejledning, men angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 47 % af de studerende værdien 5. Der er 3 % af de studerende, der angiver værdien 2, ingen angiver værdien % af de studerende angiver værdien 3, 4 eller 5 på spørgsmål om graden af tilgængelighed til vejleder. 2 % af de studerende angiver værdien 2, ingen angiver værdien % af de studerende angiver værdien 3, 4 eller 5 på spørgsmål om de har haft mulighed for at forberede konkrete sygeplejehandlinger sammen med vejleder. 3 % af de studerende angiver værdien 2, ingen angiver værdien 1. Mulighed for at observere og blive observeret (spørgsmål 21 og 22): 98 % af de studerende har haft mulighed for at observere og vurdere sygeplejehandlinger udført af andre, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 62 % værdien 5. Der er 2 % der angiver værdien 2, ingen angiver værdien % af de studerende har haft mulighed for at blive observeret og få vurderet udførte sygeplejehandlinger, med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 52 % værdien 5. Der er 5 % der angiver værdien 2, ingen angiver værdien 1. Refleksion, samtale og evaluering med klinisk vejleder (spørgsmål 23 og 24): 95 % af de studerende angiver at have haft mulighed for at reflektere sammen med den kliniske vejleder med angivelse af værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 52 % værdien 5. Der er 5 % der angiver værdien 2, ingen angiver værdien 1. På spørgsmål om de studerende er blevet tilbudt ugentlig planlagt samtale og evaluering med klinisk vejleder, angiver 87 % værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 51 % værdien 5. Der er 13 %, som angiver værdien 1 eller 2, heraf 12 % værdien 2. Spørgsmål om, hvad der har bidraget til forberedelsen af det kliniske modul (spørgsmål 3): Svarkategorien er åben for de studerendes kommentarer (3 sider, 84 studerende har besvaret spørgsmålet). Der er 35 udsagn omhandlende modulbeskrivelsen (generel og afdelingens), pensumlisten og litteraturlisten, som noget der har bidraget til de studerendes forberedelse. Der er 19 udsagn omhandlende introduktionen til og anvendelsen af Praktikportal og IKS, heraf et udsagn om, at skolen ikke har bidraget nok til introduktionen. Der er 39 positive udsagn om at modtage velkomstbrev før start i klinik, samt introduktionen i afdelingen. Der er 11 studerende, der skriver at kendskab til afdelingen fra M1 har bidraget til forberedelsen. Der er 12 studerende, som nævner vejledning, forventningsafstemning, evalueringssamtaler, reflektionskonferencer, seminarer og patientforløb. Disse studerende svarer formentlig på,

3 3 hvad der har hjulpet dem i forberedelsen i løbet af M4. De formelle dokumenter om modulet, sammen med introduktion til IKS, praktikportal samt introduktionen i afdelingen er vigtige faktorer i de studerendes forberedelse. Spørgsmål om hvad der har støttet den studerende i at tilegne sig læringsudbyttet i det kliniske undervisningsforløb (spørgsmål 16): Svarkategorien er åben for de studerendes kommentarer (4 sider). Der er 88 udsagn om daglige vejledere/kliniske vejlederes betydning, sammen med det øvrige personale på afdelingen. Alle er udsagn er positive. Der er 22 udsagn, som beskriver læsning af litteratur og anvendelse af E-dok som redskaber der har understøttet læringsudbyttet. Der er 17 studerende, som svarer at det har støttet læringsudbyttet at arbejde med praktiske færdigheder/indgå i patientplejen. Studieaktiviteterne beskrives at støtte i 18 udsagn. Svarene viser, at vejledning fra klinisk vejleder og daglige vejledere er afgørende for de studerendes læringsudbytte. Andre forhold som er i spil er læsning af litteratur, det at udøve sygepleje samt studieaktiviteterne. Spørgsmål om, hvad der har udfordret den studerende i tilegnelsen af læringsudbyttet i det kliniske undervisningsforløb (spørgsmål 17): Svarkategorien er åben for de studerendes kommentarer (3½ sider). Der er 20 udsagn, som beskriver travlhed i afdelingen, træthed og lange dage som udfordringer. Mange skriver, at det er svært at få læst efter en dag i klinikken. Ingen studerende nævner hvordan de bruger den ugentlige studiedag. Der er 8 studerende der skriver at det har været svært at omsætte læringsudbytterne til den konkrete praksis, og at det har været en udfordring at anvende Praktikportalen samt den individuelle kliniske studieplan. Der er 3 studerende som skriver, at de savner gennemgang af de læste tekster. Det udfordrer forståelsen og anvendelsen af teorien. Der er 3 udsagn der beskriver klinisk vejleder/ daglig vejleder som den, der har udfordret den studerende. Der er 6 studerende, der beskriver manglende kontakt med klinisk vejleder i en del af praktikforløbet, pga. fravær eller for få timer til vejledning. 3 studerene beskriver at sygeplejerskerne tager over når der er travlt, og at de oplever en manglende interesse i at have studerende med. Derudover angives egen usikkerhed, balance mellem at være nysgerrig og stille for mange spørgsmål, sygdom, personlige problemer, privatlivet, ikke at blive anerkendt som person. Det sidste er der blevet arbejdet med sammen med vejleder. Samlet set er der stor variation i, hvad de studerende oplever som udfordring i tilegnelsen af læringsudbytte. Uddybning af besvarelse og/eller konstruktive forslag til afdelingen (spørgsmål 26): Svarkategorien er åben for de studerendes kommentarer (4½ side). Forslagene har stor variation, og er knyttet til den enkelte studerendes oplevelser og præferencer. Der er meget ros til de kliniske vejledere samt daglige vejledere. Det er tydeligt, at vejledning har stor betydning for de studerendes læring. Tilfredshed med det kliniske studieforløb, samlet set (spørgsmål 25): 98 % af de studerende angiver værdien 3, 4 eller 5. Heraf angiver 4 % værdien 3. Der er 1 % der angiver værdien 2, og 1 % der angiver værdien 1.. Refleksion og handlingsforslag på baggrund af evalueringen:

4 4 Som helhed er der stor tilfredshed med den kliniske uddannelse på M4. Der er 20 spørgsmål, hvor 1-17 % af de studerende angiver værdien 1 eller 2. Heraf er der 13 spørgsmål, hvor 1-3 % af de studerende angiver denne værdi, 4 spørgsmål hvor af de studerende angiver denne værdi, og 3 spørgsmål hvor % af de studerende angiver værdien 1 eller 2. Det er interessant, at antallet af spørgsmål hvor studerende angiver værdien 1 eller 2 som svar, er firedoblet i forhold til det foregående hold. Samtidig er der en klar tendens til, at andelen, der angiver værdien 5, er blevet større. Der er kun et spørgsmål, hvor ingen studerende angiver værdien 1 eller 2. Det er spørgsmålet om, hvorvidt den interne kliniske prøve afspejler den undervisning, de studerende har gennemgået. Praktikportalen: den fungerer ikke tilfredsstillende for 17 % af de studerende. 4 % angiver værdien 1, og 13 % svarer værdien 2. Der er flere funktioner i praktikportalen, og det er ikke muligt at afgøre om det er hele Praktikportalen, eller dele heraf (f. eks. den Individuelle Kliniske Studieplan, ugeplaner eller kommunikationen mellem vejleder og den studerende) der er afgørende for de studerendes besvarelse. Ugentlig planlagt samtale: Der er 13 % af de studerende, som angiver værdien 1 eller 2 på spørgsmålet om ugentlig planlagt samtale med klinisk vejleder, heraf angiver 1 % (1 studerende), at vedkommende slet ikke har haft det (værdien 1). Anvendelse af forskningsbaseret viden: 11 % af de studerende angiver værdien 1 eller 2. Det er ikke muligt at se, hvad de studerende forstår ved anvendelse af forskningsbaseret viden. Resultatet er tilfredsstillende, set i lyset af at de studerende senere i uddannelsen får væsentligt mere viden om og erfaring med at søge og anvende forskningsbaseret viden. Fastlagt studieaktivitet: Der er 7 % af de studerende, som angiver at den fastlagte studieaktivitet næsten ikke har understøttet deres læreproces (værdien 2). Ingen studerende svarer slet ikke. Seminar: der er 5 % af de studerende, som angiver at Seminaret næsten ikke har understøttet deres læreproces (værdien 2). Ingen studerende har angivet værdien 1. Seminaret er et nyt redskab for de studerende (første kliniske studieforløb). Det er forventeligt, at de studerende vil lære af egne erfaringer og af hinanden i dette og efterfølgende kliniske studieforløb. Mulighed for at blive observeret og vurderet i at udføre sygeplejehandlinger: Der er 5 % af de studerende, der angiver at de næsten ikke har haft denne mulighed. Ingen studerende angiver, at de slet ikke har haft muligheden. Mulighed for at reflektere sammen med den kliniske vejleder: Der er 5 % af de studerende, der angiver at de næsten ikke har haft denne mulighed. Ingen studerende angiver, at de slet ikke har haft muligheden. Analyse af det bagvedliggende datamateriale viser, at den studerende, der har svaret slet ikke på spørgsmålet om ugentlig planlagt samtale og evaluering med den kliniske vejleder, har svaret med værdien 3 på spørgsmålet om I hvilken grad vedkommende har været tilfreds med det kliniske undervisningsforløb. Samme studerende har angivet værdien 2 som svar på i alt 5 spørgsmål (tilrettelagt vejledning i undervisningsforløbet, i hvilken grad vejleder har været tilgængelig, mulighed for at forberede konkrete sygeplejehandlinger med vejleder, mulighed for at blive observeret og vurderet i at udføre sygepleje samt mulighed for at reflektere sammen med klinisk vejleder). Analysen viser endvidere, at de 12 studerende, der har svaret næsten ikke på spørgsmålet om

5 ugentlig planlagt samtale og evaluering med den kliniske vejleder, har svaret med værdierne 4 og 5 på spørgsmålet om I hvilken grad de har været tilfredse med det kliniske undervisningsforløb. Heraf har 5 studerende angiver værdien 5, og 7 studerende værdien 4. Der er 1 studerende, der har svaret slet ikke (værdien 1) på spørgsmålet om samlet tilfredshed med det kliniske undervisningsforløb. Samme studerende har besvaret 5 spørgsmål med værdien 2 (Introduktion til klinisk undervisningsforløb, anvendelse af Praktikportalen, øget forståelse for sammenhæng mellem teoretisk viden og klinisk sygepleje, blive observeret samt at reflektere sammen med den kliniske vejleder), og et spørgsmål med værdien 1 (i hvilken grad har du oplevet dig anerkendt som studerende af samarbejdspartnere i klinikken). Den studerende svarer samtidig, at vedkommende i høj grad blevet tilbudt ugentlig planlagt samtale og evaluering. Herudover viser det sig, at ud af de 12 studerende, som har svaret næsten ikke (værdien 2) på spørgsmålet om ugentlig planlagt samtale og evaluering med den kliniske vejleder, er der: Én studerende, der har angivet værdien 2 på i alt 5 spørgsmål, heraf spørgsmål om anvendelse af forskningsbaseret viden, at observere sygepleje, blive observeret samt at reflektere sammen med den kliniske vejleder Én studerende, der har angivet værdien 2 på i alt 6 spørgsmål, det er spørgsmål om Praktikportalen, tilrettelagt vejledning i det kliniske undervisningsforløb, anvendelse af forskningsbaseret viden, i hvilken grad vejleder har været tilgængelig i forløbet, i hvilken grad der har været mulighed for at reflektere sammen med den kliniske vejleder. Én studerende, der har angivet værdien 2 på i alt 4 spørgsmål, det er spørgsmål om seminar, fastlagt studieaktivitet og anvendelse af forskningsbaseret viden Én studerende, der har angivet værdien 2 på i alt 4 spørgsmål, det er spørgsmål om, i hvilken grad har du oplevet dig anerkendt som studerende af samarbejdspartnere i klinikken, øget forståelse for sammenhæng mellem teoretisk viden og klinisk sygepleje, samt mulighed for at blive observeret og vurderet i at udøve sygeplejehandlinger. De resterende besvarelser med angivelse af værdien 1 eller 2 er spredt ud over mange studerende. Det varierer mellem 1 og 3 angivelser af værdierne 1 og 2 per studerende. Mulige initiativer på baggrund af evalueringen: Det vedrører fem afsnit, hvoraf et afsnit havde samme score i sidste evaluering. Den tilknyttede underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen, samt den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, vil blive kontaktet med henblik på en redegørelse for, hvilke tilbud afdelingen giver de studerende. De øvrige fire afsnit har ikke tidligere fået en tilsvarende score. Analysen af de studerendes besvarelser viser, at der er få studerende, der har haft en ikke så god oplevelse af M4, som det kunne ønskes. Vi er opmærksom på dette i behandlingen af kommende evalueringer. Modulteam klinisk-teoretisk Semester 1 og M 3-4, d. 6/

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier: Meget

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb?

1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb? Efterår 2016 Modul 12 Afdeling Viborg 1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb? 2. I hvilken grad er du blevet introduceret til dit kliniske undervisningsforløb? 4. I

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb?

1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb? Forår 2017 Modul 6 Hold SVS15 1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske undervisningsforløb? 2. I hvilken grad er du blevet introduceret til dit kliniske undervisningsforløb? 3. Hvad har

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 BOSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse v/ Mette Bønløkke og Britta Stenholt Programmet vil indeholde introduktion og drøftelse af

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb?

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Navn: S11S_Klinisk_MO4 Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Ja, jeg har modtaget denne minimum tre uger før start

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab?

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab? Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 6 Dato: 07. februar 2017 Status: 9 ud af 11 har besvaret evalueringen (82%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 6 BSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

1. Har den kliniske del af uddannelsen motiveret dig til - - fordybelse i semesterets tema?

1. Har den kliniske del af uddannelsen motiveret dig til - - fordybelse i semesterets tema? Frekvenser Skemaet er udsendt til 125 studerende 71 har helt eller delvist gennemført, svarende til 56,8% 54 har ikke svaret, svarende til 43,2% 1. Har den kliniske del af uddannelsen motiveret dig til

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning 1. I hvilken grad er du blevet introduceret til undervisningsforløbets læringsudbytter/mål (f.eks. via It s learning, introduktion ved underviser, studieplaner

Læs mere

1. Har den kliniske undervisning motiveret dig til - - aktiv deltagelse i semesteret? Krydset med: Hold/Klasse

1. Har den kliniske undervisning motiveret dig til - - aktiv deltagelse i semesteret? Krydset med: Hold/Klasse Frekvenser Skemaet er udsendt til 110 studerende 74 har helt eller delvist gennemført, svarende til 67,3% 36 har ikke svaret, svarende til 32,7% 1. Har den kliniske undervisning motiveret dig til - - fordybelse

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Årsrapport for evalueringsarbejdet 2017 VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus

Årsrapport for evalueringsarbejdet 2017 VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus Årsrapport for evalueringsarbejdet VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus INDHOLD 1 Forord 3 2 Evalueringsaktiviteter i perioden 3 2.1 Evaluering af den teoretiske og kliniske undervisning 3 3 Analyse og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

Forår Semester kliniske periode Hold SVS16 og SVS16-NET. 1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske uddannelsesforløb?

Forår Semester kliniske periode Hold SVS16 og SVS16-NET. 1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske uddannelsesforløb? Forår 2017 2. Semester kliniske periode Hold SVS16 og SVS16-NET 1. I hvilken grad har du forberedt dig til det kliniske 2. I hvilken grad er du blevet introduceret til dit kliniske 3. Hvad har i særlig

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf14 J.nr.: 4071 Modul: 13 Dato: 27. marts 2017 Status: 7 ud af 8 har besvaret evalueringen (svarende til 88%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modul Hold Sammenskrivning af evaluering 2014 Handleplan på baggrund af evaluering 2014

Modul Hold Sammenskrivning af evaluering 2014 Handleplan på baggrund af evaluering 2014 Sammenskrivning af undervisningsevaluering 2014 Evalueringsstrategi for angiver, at evalueringsresultater fra undervisningsevaluering efter behandling tilgår uddannelsesleder, evalueringsteam og modulets

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Evalueringsskema for modul 6.

Evalueringsskema for modul 6. Evalueringsskema for modul 6. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 9 [TARGET_GROUP] 9 1. Hvilket hold er du tilknyttet? September X 0 September Y 10 9 Februar 0 10 9 2. Hvor har du været

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Studiemiljøundersøgelsen 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Handleplan Maj-juni 2017.

Gør tanke til handling VIA University College. Studiemiljøundersøgelsen 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Handleplan Maj-juni 2017. Gør tanke til handling VIA University College Studiemiljøundersøgelsen 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Maj-juni 2017. 1 Resultater På baggrund af Studiemiljøundersøgelsen 2016 har uddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Evalueringsskema for modul 6.

Evalueringsskema for modul 6. Evalueringsskema for modul 6. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 11 [TARGET_GROUP] 11 1. Hvilket hold er du tilknyttet? September X 0 September Y 0 Februar 10 11 10 11 2. Hvor har

Læs mere

Årsrapport for evalueringsarbejdet 2016 VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus

Årsrapport for evalueringsarbejdet 2016 VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus Årsrapport for evalueringsarbejdet VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus INDHOLD 1 Forord 3 2 Evalueringsaktiviteter i perioden 3 2.1 Evaluering af den teoretiske undervisning 3 2.2 Evaluering af den kliniske

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere

Modul 6 F Powered by Enalyzer Survey Solution

Modul 6 F Powered by Enalyzer Survey Solution Modul 6 F2013 14-11-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 14 [TARGET_GROUP] 14 1. Hvor har du været i klinisk uddannelse? Plejehjem - sundhedspleje 36% 5 Sundhedspleje - hjemmesygepleje 5 8

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og Kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modul 6 - hold S2012Y

Modul 6 - hold S2012Y Modul 6 - hold S2012Y 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 6 [TARGET_GROUP] 6 1. Hvilket hold er du tilknyttet? Procent Antal September

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 2. semester BOSF17 Dato for evaluering: Uge 4-6 2018 Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 17 har svaret på hele spørgeskemaet,

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieplan for SYV 2016 AB

Studieplan for SYV 2016 AB Studieplan for SYV 2016 AB - i perioden uge 46, 2017 til og med uge 4, 2018 For studerende, som afvikler deres kliniske undervisning i Psykiatrien Region Syddanmark D. 07.07.2017 1 Indhold Studieplan for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

2. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen

2. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Indhold 1. Indhold... 2 2. Tema... 2 3. Læringsudbytter... 3 3.1 Viden... 3 3.2 Færdigheder... 4 3.3 Kompetencer... 4 4. Tilrettelæggelse

Læs mere