Oprettelse af anlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde..."

Transkript

1 Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde Bogføring af købsfaktura til anlæg Bogføring af kreditnota på anlæg Registrering af skrapværdi Beregning af afskrivninger Værdiregulering af anlægsaktiver (op- og nedskrivning) Salg af anlægsaktiv Kassation af anlægsaktiv Annullering anlægsposter Masseannullering af anlægsposter

2 Oprettelse af anlæg Oprettelse af anlæg De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision (den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den klassiske menu (den gamle menu). Oprettelse af almindelige anlægsaktiver vil overordnet finde sted i forbindelse med ordre-/fakturabehandling. Regnskabsafdelingen identificerer i forbindelse med registrering af ordre eller modtagelse af faktura, at en anskaffelse vedrører et almindeligt anlægsaktiv. Såfremt aktivet ikke allerede findes i anlægskartoteket, oprettes det, således at anskaffelsen (ordren/fakturaen) efterfølgende kan bogføres direkte på anlægsaktivet. Der kan oprettes henholdsvis Almindelige anlægsaktiver og Udviklingsprojekter. Almindelige anlægsaktiver er karakteriseret ved at være anlægsaktiver, der er taget i brug og derfor indgår i den automatiske beregning af afskrivninger, som baseres på tidspunkt for ibrugtagning (Afskriv fra den) og forventet levetid (Antal afskrivningsår). Udviklingsprojekter er anlægsaktiver, der endnu ikke er færdigudviklede og taget i brug. Udviklingsprojekter udelades i den automatiske beregning af afskrivninger. Oprettelse af Almindelige anlægsaktiver sker i Anlægsmodulet. Vælg Økonomistyring - Anlæg - Anlæg (Anlæg - Anlæg)

3 Oprettelse af anlæg Nyt anlægskort oprettes (tast F3). Anlægskortet er inddelt i 3 faner: Fanen Generelt. Her udfyldes relevante felter: Nummer: Tildeles fra nummerserie Beskrivelse: Sigende beskrivelse af anlægsaktivet Serienr.: Kan udfyldes, hvis det er kendt Ansvarlig medarbejder: Udfyldes ikke

4 Oprettelse af anlæg Fanen Bogføring Her udfyldes relevante felter: Anlægsartskode, anlægsgruppekode og anlægslokationskode: Felterne udfyldes med relevante oplysninger ved opslag i felterne (F6). Bemærk: Anlægslokationskode er ikke en del af opsætningen i skabelonregnskabet. Anlægslokationskoden skal reflektere lokationer i den aktuelle virksomhed. Fanen Reparation Oplysninger under denne fane anvendes ikke. Anlægskortets Linjedel I vinduets linjedel (anlægsafskrivningsprofilen) angives anlægsaktivets økonomiske forhold: Disse kolonner udfyldes: Afskrivningsprofilkode: Sættes altid til AFSKRIV Anlægsbogføringsgruppe: Valg af relevant bogføringsgruppe Afskrivningsmetode: Sættes til Lineær for almindelige anlægsaktiver Afskriv fra den: Dato fra hvilken første afskrivning skal beregnes Afskriv til den. Den dato hvor anlægsaktivet skal være fuldt afskrevet (Udfyldes automatisk, når feltet Antal afskrivningsår udfyldes) Antal afskrivningsår: Det antal år anlægsaktivet afskrives over (udfyldes automatisk, når feltet Afskriv til den udfyldes)

5 Oprettelse af anlæg Opsætning af dimensioner på anlægskonti Der kan opsættes dimensioner på anlægskonti. Disse afledes automatisk, når der bogføres på anlægsaktivet. Afledning kan grundlæggende ske på to måder: Afledning af én dimensionskontostreng Afledning af flere finanskonti/dimensionskontostrenge på baggrund af fordelingsnøgle Afledning af én dimensionskontostreng Opsætning af dimensionskontostreng sker fra anlægskortet. Fra anlægskortet vælges Anlæg - Dimensioner. Tabellen udfyldes med de dimensioner og dimensionsværdier, der skal afledes fra anlægsaktivet

6 Oprettelse af anlæg Fordeling af anlægstransaktioner på flere finanskonti/dimensionskontostrenge m. fordelingsnøgle Man kan på det enkelte anlægsaktiv angive, at forskellige transaktionstyper fordeles på flere finanskonti og/eller dimensionskontostrenge. Det vil typisk være afskrivninger og nedskrivninger, hvor dette anvendes, da disse posteringer påvirker resultatopgørelsen. Opsætning af dimensionskontostreng sker fra anlægskortet. Fra anlægskortet vælges Anlæg - Anlægsfordelinger og derefter den transaktionstype fordelingen skal gælde for fx Afskrivning, Finanskontoen, der vælges er den Resultatkonto, afskrivningen skal bogføres på. I tabellen Ind. Anlægsallokering angives de finanskonti, der indgår i fordelingen. Der oprettes linjer svarende til de fordelinger, der skal laves, med angivelse af de procenttal med hvilken den enkelte linje skal vægtes i fordelingen (fordelingsnøgle). Skal der kun fordeles til dimensioner angives samme finanskonto på alle linjer, men man kan altså godt fordele til flere finanskonti. Dimensioner angives for hver linje i tabellen. Stå på den linje, der skal opsætte dimensioner for og vælg Linje - Dimensioner

7 Oprettelse af anlæg Tabellen udfyldes med de dimensioner og dimensionsværdier, der skal afledes fra anlægsaktivet. Opsætningen gentages for de øvrige linjer i tabellen Ind. Anlægsallokering

8 Oprettelse af Hoved- og underanlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Anlæg kan knyttes sammen i et Hovedanlæg. Derved får man mulighed for at lave en samlet rapportering og opfølgning. I eksemplet på sidste side er et eksempel på en rapport, der er grupperet på hovedanlæg. Når et anlæg knyttes til et Hovedanlæg klassificeres det som et Underanlæg. Al registrering sker på det enkelte Underanlæg, og et Underanlæg kan kun tilknyttes et Hovedanlæg. Det er muligt at flytte et Underanlæg til et andet Hovedanlæg. Eksempelvis, hvis scanneren i denne test overgår til anvendelse i undervisningen. Før det er muligt at knytte Underanlæg til et Hovedanlæg, skal Hovedanlægget oprettes. Det foregår på samme måde som ved oprettelsen af et almindeligt anlægsaktiv med følgende afvigelser: Fanen Generelt. Sæt i feltet Spærret. Markeringen bevirker, at afskrivningskørslen udelader hovedanlægget og altså ikke forsøger at beregne afskrivning. Kolonnerne i Anlægskortets linjedel: Anlægsbogføringsgruppe skal ikke udfyldes. Afskrivningsmetode sættes til Manuel Afskriv fra den, Afskriv til den og Antal afskrivningsår skal ikke udfyldes. Tilknytning af underanlæg sker fra hovedanlæggets Anlægskort. Tryk på knappen Anlæg - Hovedanlæg

9 Oprettelse af Hoved- og underanlæg I tabellen Hovedanlæg indsættes de anlægsaktiver, der skal fungere som underanlæg, ved opslag i feltet Anlægsnr. Man kan senere tilføje eller fjerne underanlæg fra hovedanlægget. På anlægskortet for Hovedanlægget udfyldes feltet Hovedanlæg/underl. automatisk med Hovedanlæg. Feltet Del af hovedanlæg indeholder anlægsnummeret på hovedanlægget. Tilsvarende udfyldes feltet Hovedanlæg/underl. automatisk med Underanlæg på Underanlæggenes anlægskort. Feltet Del af hovedanlæg indeholder ligeledes anlægsnummeret på hovedanlægget. I det efterfølgende ses en rapport, hvor underanlæg er knyttet sammen i hovedanlæg

10 Oprettelse af Hoved- og underanlæg Økonomistyring - Anlæg - Rapporter Anlæg bogført værdi 01 (Anlæg - Rapporter Anlæg bogført værdi 01 ) Faneblad Anlæg - Blank Faneblad Indstillinger Anlægsregnskabet indeholder 2 Hovedanlæg, der hver især har tilknyttet 2 Underanlæg Hovedanlæg ***** er en sum af alle anlæg der ikke er opdelt til Hoved- og Underanlæg

11 Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskladde Anlægskladden anvendes til at bogføre rene anlægsposter. Det vil sige poster, der på anden vis bliver registreret i finansregnskabet. Anlægskladden vil f.eks. skulle anvendes til registrering af åbningsbalancen i anlægsmodulet. Bogføring af åbningsbalancen sker generelt i 2 niveauer: Bogføring af åbningsbalance i finansregnskabet. Her belastes altså udelukkende finanskonti. Underkonti som anlæg, bank, debitorer, kreditorer og lager indgår ikke. Åbning af undermoduler (anlæg, bank, debitorer, kreditorer og lager) og efterfølgende afstemning mellem finans- og undermodul. Anlægskladden anvendes således til at bringe overensstemmelse mellem Finansregnskabet og Anlægsregnskabet. Processen gennemløber disse trin: Finansintegration fra anlægsmodul deaktiveres Åbningstal indtastes og bogføres i anlægskladde på de enkelte anlægsaktiver Der trækkes rapporter i finans- og anlægsmodul til brug for afstemning Efter afstemning aktiveres finansintegration igen Deaktivering af finansintegration Finansintegrationen deaktiveres i afskrivningsprofilen. Vælg Økonomistyring - Anlæg - Opsætning - Afskrivningsprofil (Anlæg - Opsætning - Afskrivningsprofil). Under fanen integration fjernes samtlige markeringer. Derved er integrationen til finansregnskabet slået fra. Bogføring af åbningstal Åbningstal bogføres fra anlægskladde. Vælg Økonomistyring - Anlæg - Anlægskladde (Anlæg - Anlægskladde)

12 Bogføring via Anlægskladde Følgende felter udfyldes: Anlægsdato: Dato for anlægsposteringen. Bilagsnr.: Indsættes automatisk Anlægsnr.: Nummeret på det aktuelle anlægsaktiv Afskrivningsprofilkode: Sættes til AFSKRIV Anlægsbogføringstype: Den type transaktion linjen vedrører (anskaffelse, afskrivning eller nedskrivning) Beskrivelse: Den posteringstekst der ønskes lagret på anlægsposten Beløb: Anskaffelser i debet, afskrivning og nedskrivning i kredit Der kan desuden angives dimensioner på den enkelte linje. Dimensioner opsat på anlægskontoen foreslås automatisk, men de kan ændres. Bemærk at der kan konteres til samme anlæg over flere linjer, idet der indtastes én linje for anskaffelse, én for afskrivning etc. Da der ikke bogføres med finansintegration, er der tale om etbenede posteringer. Det betyder, at der ikke skal angives modkonto. Efter indtastning kontrolleres og bogføres kladden. I det efterfølgende ses en rapport, der viser den bogførte åbningsbalance. Rapporten anvendes til afstemning mellem åbningsposter på Anlæg og åbningsposter på balancekontiene i Finans. Økonomistyring - Anlæg - Rapporter Anlæg bogført værdi 01 (Anlæg - Rapporter Anlæg bogført værdi 01 ) Faneblad Anlæg - Blank Faneblad Indstillinger

13 Bogføring via Anlægskladde

14 Bogføring via Anlægskassekladde Bogføring via Anlægskassekladde Anlægskassekladden anvendes til at omposteringer, der involverer anlæg. Der kan f.eks. være tale om poster, der midlertidigt er parkeret på en finanskonto, indtil der er truffet beslutning om, at posten hører hjemme på et anlæg, eller der kan være tale om egentlige fejlrettelser. Ompostering sker i anlægskassekladde Økonomistyring - Anlæg - Anlægskassekladde (Anlæg - Anlægskassekladde). I første linje tilbageføres den oprindelige finanspostering. Posten skal indeholde den samme dimensions og momsværdier som den oprindelige post.. På anden linje bogføres posten til det anlæg, som posten vedrører. Følgende felter med relevans for anlægsaktiver kan anvendes: Kontotype: Sættes til Anlæg Nummer: Det aktuelle anlægsnr. Afskrivningsprofilkode: Sættes til AFSKRIV (afledes automatisk af det valgte anlægsaktiv) Anlægsbogføringstype: Sættes til Anskaffelse Momsvirksomhedsbogføringsgruppe: Udfyldes med relevant momskode. BEMÆRK: I Anlægskassekladden tastes Beløb incl. Moms, du skal derfor taste totalbeløbet med valg af momsproduktbogføringsgrupppe

15 Bogføring via Anlægskassekladde Efter bogføring af anlægskassekladden er der dannet en anskaffelsespost på det aktuelle anlægsaktiv. I finansregnskabet bevirker bogføring af anlægskassekladde, at relevant balancekonto for tilgang af anlægsaktiver belastes. Desuden krediteres den oprindelige finanskonto. Hvis man i kladden har inkluderet momskode, vil momsen ligeledes være flyttet. Samtidig kan kontrolleres, at de dimensioner, der er afledt af anlægsaktiverne, er korrekte. Da selve betalingsforretningen forudsættes gennemført i forbindelse med den oprindelige postering, dannes der ikke kreditorposter ved omposteringen, og dermed udsøges der heller ikke betalingsposter i udbetalingskladden som resultat af omposteringen. Ompostering med samtidig bogføring af afskrivning Ligesom i købsfaktura, er det muligt at foretage afskrivninger samtidig med en ompostering. Afskrivningen foretages automatisk, hvis der på omposteringslinier sættes i feltet Afskriv til anlægsdato. Hvis der også skal foretages forholdsmæssig

16 Bogføring via Anlægskassekladde afskrivning på den aktuelle anskaffelse sættes i feltet Afskriv anskaffelse. Funktionen indgår dog ikke i denne test

17 Bogføring af købsfaktura til anlæg Bogføring af købsfaktura til anlæg Bogføring af tilgang af anlægsaktiv ved fakturamodtagelse Bogføring af tilgang af anlægsaktiver vil normalt ske i forbindelse med fakturabehandling. Regnskabsafdelingen identificerer i forbindelse med modtagelse af faktura, at en anskaffelse vedrører et anlægsaktiv (herunder udviklingsprojekt). Såfremt aktivet ikke allerede findes i anlægskartoteket, oprettes det, således at anskaffelsen (fakturaen) efterfølgende kan bogføres direkte på anlægsaktivet. Fakturalinjen indeholder følgende felter med relevans for anlægsaktiver: Type: Skal være Anlæg Nummer: Det aktuelle anlægsnummer Anlægsbogføringstype: Skal være Anskaffelse (default værdi) Afskrivningsprofilkode: Skal være AFSKRIV (afledes automatisk af anlægsnummer) Feltet Afskriv til Anlægsdato er automatisk markeret med. Denne markering bør fjernes inden Købsfakturaen bogføres. Ved bogføring af denne faktura dannes følgende anlægspost:

18 Bogføring af købsfaktura til anlæg Samtidig dannes følgende finansposter: Endelig er der på kreditoren dannet en kreditorpost, der vil ligge til grund for betaling af leverandøren i udbetalingskladden: Bogføring af købsfaktura med samtidig bogføring af afskrivning Når der skal bogføres nye anskaffelser til anlæg der allerede er i brug og har en bogført værdi, kan der foretages afskrivninger af den hidtil bogførte værdi, inden den nye anskaffelse bogføres. Eksempel: En kopimaskine anskaffet og taget i brug sidste år udbygges med et sorteringsanlæg

19 Bogføring af købsfaktura til anlæg Afskrivningen foretages automatisk, hvis der på fakturalinien sættes i feltet Afskriv til anlægsdato. Hvis der også skal foretages forholdsmæssig afskrivning på den aktuelle anskaffelse sættes i feltet Afskriv anskaffelse. Øvrige felter i fakturavinduet udfyldes som beskrevet under Køb. Ved bogføring af fakturaen dannes følgende anlægsposter: Samtidig dannes følgende finansposter: Ovennævnte finansposter er dannet på grundlag af nedenstående bogføringsopsætning i Anlæg

20 Bogføring af købsfaktura til anlæg

21 Bogføring af kreditnota på anlæg Bogføring af kreditnota på anlæg Bogføring af kreditnota på anlæg Bogføring af kreditnotaer i forbindelse med anlægsaktiver kan komme på tale i forbindelse med fejlleverancer, fejlpostering etc. Bogføring af kreditnotaer på anlæg foregår efter samme retningslinjer som angivet under Køb. Herunder er angivet de forhold, der har specifik relevans, når kreditnotaen vedrører anlægsaktiver. På kreditnotalinjen er følgende felter specielt relevante: Type: Skal være Anlæg Nummer: Det aktuelle anlægsnummer Anlægsbogføringstype: Skal være Anskaffelse (default værdi) Afskrivningsprofilkode: Skal være AFSKRIV (afledes automatisk af anlægsnr.) Ved bogføring af kreditnotaen dannes negativ anskaffelsespost på anlægsaktivet

22 Bogføring af kreditnota på anlæg I finansregnskabet krediteres balancekontoen og evt. momskonto. Desuden debiteres kreditor samlekonto. På kreditoren er der dannet en kreditnotapost, som udlignes ved indbetaling fra leverandøren eller modregning i faktura: Bogføring af kreditnota med samtidig bogføring af afskrivning Ligesom i købsfaktura kan der foretages afskrivninger samtidig med bogføring af kreditnota. Afskrivningen foretages automatisk, hvis der på posteringslinierne sættes i feltet Afskriv til anlægsdato. Hvis der også skal foretages forholdsmæssig afskrivning på den aktuelle anskaffelse sættes i feltet Afskriv anskaffelse. Funktionen indgår dog ikke i denne test

23 Registrering af skrapværdi Registrering af skrapværdi Skrapværdi på et anlægsaktiv indgår i beregning af afskrivningsgrundlaget. Forenklet sagt er afskrivningsgrundlaget anskaffelse minus skrapværdi, hvilket bevirker at anlægsaktivet, når det er fuldt afskrevet har en bogført værdi, der svarer til skrapværdien. Skrapværdien bogføres som en anlægspost. Ved afskrivninger modregnes skrapværdien i afskrivningsgrundlaget. Den kan i princippet bogføres på et hvilket som helst tidspunkt i anlægsaktivets livsforløb, og påvirker først afskrivninger fra det tidspunkt værdien er bogført. Registrering af skrapværdi har med andre ord ikke tilbagevirkende effekt. Skrapværdi bogføres i anlægskassekladden. Anlægsbogføringstypen skal være Anskaffelse, men anskaffelsesbeløbet kan godt være 0, så kun er skrapværdien bogføres. Vælg Økonomistyring - Anlæg - Anlægskassekladde (Anlæg - Anlægskassekladde). Følgende felter har relevans for registreringen af skrapværdien: Type: Her vælges Anlæg Nummer: Nummeret på det anlægsaktiv, hvor skrapværdien registreres Anlægsafskrivningsprofil: Sættes til AFSKRIV (afledes automatisk) Anlægsbogføringstype: Sættes til Anskaffelse Beløb: Sættes til 0, såfremt der ikke skal bogføres en anskaffelse i forbindelse med bogføringen Skrapværdi: Her angives skrapværdien (i kredit) Der indsættes ikke modpost, såfremt der ikke skal bogføres en anskaffelse samtidig. Når kladden er bogført, fremgår skrapværdien i statistikken

24 Registrering af skrapværdi Skrapværdien er desuden registreret som en post på anlægskontoen. Posten kan ikke ses umiddelbart ved opslag i Bogført værdi på anlægskortet. Men ved at fjerne Tabelfilter på Del af bogført værdi, vil posten fremgå

25 Beregning af afskrivninger Beregning af afskrivninger Afskrivninger beregnes altid for et antal dage. Første gang der afskrives er startdatoen værdien i feltet Afskriv fra den på anlægskortet. Derefter anvendes datoen på den yngste post (= sidste anlægsdato) på anlægskontoen som starttidspunkt. Det betyder at: Man altid skal sørge for, at der ikke på et anlægsaktiv findes poster, der er yngre end afskrivningsposter, når man først har påbegyndt afskrivning på anlægskontoen. At kørslen beskrevet herunder ikke danner afskrivning for samme periode flere gange. Afskrivningskørslen aktiveres i anlægsmodulet Økonomistyring - Anlæg - Periodiske aktiviteter - Beregn afskrivninger (Anlæg - Periodiske aktiviteter - Beregn afskrivninger). Kørslen danner en kladde hvorfra afskrivningen kan kontrolleres og evt. ændres inden bogføring. Under fanen Anlæg kan man afgrænse på de anlæg, der skal medtages i afskrivningskørslen. Angives intet, medtages alle anlæg. Beregning springer altid over anlæg, der er spærrede, inaktive eller med Manuel afskrivning. Under fanen Indstillinger: - Afskrivningsprofil sættes til AFSKRIV (default værdi) - Anlægsdato - Den dato anlægsposten bogføres med

26 Beregning af afskrivninger - Brug tvungent antal dage Anvendes, hvis det antal dage, der ønskes afskrevet, ikke svarer til det beregnede, som er antal dage mellem dato for sidste bogføring på anlægget og anlægsdato. - Tvungent antal dage Angiv det antal dage, der i stedet ønskes ønskes afskrevet. - Bogføringsdato Den dato Finansposten bogføres med. Datoen bør svare til Anlægsdato da der ellers skabes uoverensstemmelse mellem Anlægs- og Finansregnskaberne. - Bilagsnr. Punktet udfyldes ikke, bilagsnr. Dannes automatisk - Bogføringsbeskrivelse udfyldes med ønsket tekst. - Indsæt modkonto Sæt Kørslen danner en anlægskassekladde (Anlæg -> Anlægskassekladde). Kladden kan kontrolleres og ændres efter behov. Linjer kan slettes. Ved bogføring af kladden dannes afskrivningsposter på de berørte anlægsaktiver: I finansregnskabet dannes tilsvarende posteringer (kreditering i balance, debitering i resultatopgørelse):

27 Beregning af afskrivninger Der dannes ikke afskrivningsposter for udviklingsprojekter, såfremt afskrivningsmetoden på de pågældende anlægskonti er sat til Manuel, ligesom spærrede konti (hovedanlæg) ikke medtages. Bemærk Beregn afskrivninger foretages normalt med finansintegrationen aktiveret. Det er dog ikke et krav. Hvis afskrivning beregnes med finansintegration deaktiveret, dannes en Anlægskladde. Når denne bogføres dannes anlægsposter, men ingen finansposter

28 Værdiregulering af anlægsaktiver (op- og nedskrivning) Værdiregulering af anlægsaktiver (op- og nedskrivning) Værdiregulering anvendes til justering af anlægsværdi og afskrivningsgrundlag på et aktiv, uden at der ligger et køb eller salg til grund for, at værdien ændres. Eksempelvis vil værdien af fast ejendom typisk stige, til trods for, at der ikke foretages yderligere investering i ejendommen En forudsætning for at der kan bogføres værdireguleringer, er at anlægsbogføringsgrupper er opsat med konti til op- og nedskrivning samt modkonti. Værdireguleringer bogføres i anlægskassekladden Økonomistyring Anlæg - Anlægskassekladde (Anlæg - Anlægskassekladde). På første linje angives følgende med relevans for anlægget: Kontotype: Sættes til Anlæg Nummer: Det aktuelle anlægsnr. Afskrivningsprofilkode: Sættes til AFSKRIV (afledes automatisk) Anlægsbogføringstype: Sættes til Nedskrivning eller Opskrivning I beløb angives størrelsen af værdireguleringen (nedskrivning i kredit, opskrivning i debet) Dimensioner afledes fra anlægskontoen, men de kan ændres i kladden. Afskriv til anlægsdato: Sæt, hvis der skal bogføres afskrivning frem til bogføringsdato for værdiregulering. Anden linje udfyldes automatisk ved i kladden at vælge Funktion - Indsæt anlægsmodkonto

29 Værdiregulering af anlægsaktiver (op- og nedskrivning) Kladden består derefter af nedenstående 2 linier: Efter bogføring fremgår værdireguleringen af anlægskortet og indgår i anlæggets bogførte værdi, her vist i statistikken:

30 Værdiregulering af anlægsaktiver (op- og nedskrivning) Værdireguleringen og den automatisk afskrivning frem til værdireguleringstidspunktet fremgår af anlægskontoens poster, som det ses af nedenstående: I finansregnskabet har transaktionen dannet 4 poster. De 2 første udgør afskrivning og modkontering. De 2 sidste udgør nedskrivning med modkontering.:

31 Salg af anlægsaktiv Salg af anlægsaktiv Når anlægsaktiver afhændes ved salg, registreres det i Navisions Salgsordremodul. Salget registreres på en debitor og der kan udskrives en papirfaktura eller sendes en elektronisk faktura. Ved bogføring af fakturaen bogføres automatisk alle poster forbundet med salget. Navision beregner automatisk tab og gevinst i forbindelse med salget, om ønsket også afskrivninger frem til salgstidspunktet. Registrering af salg Salg af anlægsaktiver registreres og bogføres via salgsfaktura Økonomistyring Tilgodehavender - Fakturaer (Salg - Fakturaer). Salgshovedet udfyldes som beskrevet under Salg. Bemærk, at bogføringsdatoen samtidig bliver tidspunkt for beregning af eventuelle afskrivninger, hvilket igen påvirker beregning af evt. tab eller gevinst. Salgslinjen har følgende felter med relevans for anlægsaktiver: Type: Her vælges Anlæg Nummer: Nummeret på det anlægsaktiv, der sælges Anlægsafskrivningsprofil: Sættes til AFSKRIV (afledes automatisk) Afskriv til anlægsdato: Her sættes hak, såfremt der skal beregnes og bogføres afskrivning på anlægsaktivet op til bogføringsdatoen for salget

32 Salg af anlægsaktiv Efter bogføring er anlægsaktivet markeret solgt og den bogførte værdi er 0: Af anlægskortets statistik (F9) fremgår anlægsaktivets nøgletal herunder salgspris og evt. Tab/gevinst. Hvis det er en gevinst vises beløbet med minus fortegn. Salget fremgår ligeledes af anlægsposterne

33 Salg af anlægsaktiv I finansregnskabet danner bogføring af fakturaen disse poster (De 3 øverste poster er den indledende afskrivning, i linje 4 ses gevinsten, i linje 5 og 6 tilbageføres hhv. oprindelige anskaffelse og akk. afskrivninger, linje 7 er salgsmoms og linje 8 er tilgodehavendet på debitor samlekontoen): På debitoren ses nedenstående post, der udtrykker tilgodehavende hos den pågældende debitor. Posten udlignes ved betaling: Anlægskortet kan markeres inaktiv på anlægskortet, hvorefter anlægget ikke medtages i rapporter fremover

34 Salg af anlægsaktiv

35 Kassation af anlægsaktiv Kassation af anlægsaktiv Kassation af et anlægsaktiv skal altid føres som et salg også selv om den bogførte værdi er 0. Hvis anlægget har en bogført værdi større en 0, optages det i regnskabet som et tab. Ved bogføring af anlægskassekladden bogføres automatisk alle poster forbundet med kassation. Navision beregner automatisk evt. tab og om ønsket også afskrivninger frem til tidspunkt for kassation. Registrering af kassation Kassation bogføres fra anlægskassekladden. Vælg Økonomistyring Anlæg - Anlægskassekladde (Anlæg - Anlægskassekladde). Følgende felter har speciel relevans i forbindelse med anlægsaktiver: Type: Her vælges Anlæg Nummer: Nummeret på det anlægsaktiv, der kasseres Anlægsafskrivningsprofil: Sættes til AFSKRIV (afledes automatisk) Anlægsbogføringstype: Sættes til Salg Værdierne i Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe slettes da bogføringen ikke vedrører moms Beløb: Sættes til 0 Afskriv til anlægsdato: Her sættes hak, såfremt der skal beregnes og bogføres afskrivning på anlægsaktivet op til bogføringsdatoen for kassationen Der angives ikke modkonto til bogføringen. Efter bogføring er anlægsaktivet markeret solgt (dvs. kasseret i dette tilælde) og den bogførte værdi er 0:

36 Kassation af anlægsaktiv Af anlægskortets statistik (F9) fremgår anlægsaktivets nøgletal herunder salgspris (=0) og tab: Kassationen fremgår ligeledes af anlægskontoens poster:

37 Kassation af anlægsaktiv I finansregnskabet danner bogføring af kladden disse poster (de 2 øverste poster er den indledende afskrivning, i linje 3 ses tabet, i linje 4 og 5 tilbageføres hhv. oprindelige anskaffelse og akk. afskrivninger): Anlægskontoen kan markeres inaktiv på anlægskortet, hvorefter anlægget ikke medtages i rapporter fremover

38 Annullering anlægsposter Annullering anlægsposter Med henblik på at danne poster til annullering beregnes afskrivninger frem til for alle anlæg. Beregningen fører frem til en anlægskassekladde svarende til nedenstående, denne bogføres. Annullering af anlægsposter Beregninger af afskrivninger i anlægsmodulet i sker altid på baggrund af dage mellem sidste anlægsdato og ny afskrivningsdato. Det betyder at kronologi i bogføring af anlægsposter er uhyre vigtig for at få beregnet afskrivninger korrekt. I praksis vil der altid være eksempler, hvor der af forskellige årsager sker brud på kronologien anlægsbogføringen. Man kan vælge at ompostere sig ud af problemet, hvis afvigelsen i øvrigt skønnes væsentligt. Dvs. man beregner korrekt afskrivning, bogført værdi etc. i regneark, hvorefter man fortager manuel ompostering i anlægskassekladden. Man kan også vælge at annullere (dvs. tilbageføre) de anlægsposter med tilhørende finansposter, der er forkerte. Anlægsmodulet har en annulleringsfunktion, der tilbagefører anlægsposter og anbringer dem i særskilt tabel med fejlposter. I vinduet Anlægsfinansposter på en anlægskonto markeres den eller de poster, der skal annulleres (Vælg Anlæg - Poster for at åbne vinduet Anlægsfinansposter)

39 Annullering anlægsposter De poster, der skal annulleres, markeres: Derefter vælges Funktion - Annuller poster. I det viste billede har man mulighed for at angive, at annulleringen skal ske med en anden dato end den oprindelige (310506). Dette kan være relevant, hvis de oprindelige poster ligger i en lukket periode. Når der klikkes OK vises denne meddelelse:

40 Annullering anlægsposter I anlægskassekladden ligger nu de annullerede poster med modsat fortegn: Afhængig af hvilke poster, der er tale om kan man få systemet til at indsætte modkonti: Marker de pågældende poster og vælg Funktion - Indsæt anlægsmodkonto. Hvorvidt dette er muligt, afhænger af, om der på de relevante konti i anlægsbogføringsgruppen er angivet modkonti. Hvis dette ikke er tilfældet skal modkonto indsættes manuelt. Efter bogføring flyttes de pågældende anlægsposter til tabel med fejlposter: Stå på anlægskortet og vælg Anlæg - Fejlposter for at åbne dette vindue:

41 Annullering anlægsposter Anlægsfejlposter: Tilsvarende vil annulleringen fremgå af finansregnskabet:

42 Masseannullering af anlægsposter Masseannullering af anlægsposter Navision har en funktion, der kan annullere poster på tværs af anlægsaktiver. Anlægsposterne annulleres med en kørsel, der danner en kladde med de annullerede poster. Hvis eksempelvis institutionen har beregnet og bogført afskrivninger inden periodens anskaffelser, nedskrivninger etc. er bogført er kronologien er brudt, og at afskrivningerne er ikke korrekte. Derfor skal alle afskrivninger for perioden annulleres. Kørslen startes i afskrivningsprofilen Økonomistyring - Anlæg - Opsætning - Afskrivningsprofil (Anlæg - Opsætning Afskrivningsprofil) og derefter knappen Funktion - Annuller anlægsfinansposter. Fanen Anlæg Her kan man afgrænse, hvilke anlæg der skal medtages i kørslen

43 Masseannullering af anlægsposter Fanen Indstillinger Her angives de nærmere indstillinger for kørslen: Følgende felter er relevante: Annuller profil: Sættes til AFSKRIV Startdato: Poster fra denne dato medtages i annulleringen Slutdato: Poster til denne dato medtages i annulleringen Bogføringsbeskrivelse: Den posteringstekst der knyttes til annulleringen Indsæt modkonto: Kan afkrydses, såfremt der i anlægsbogføringsgruppen er angivet modkonto til de anlægsposter, der annulleres (det gælder typisk afskrivninger og nedskrivninger)

44 Masseannullering af anlægsposter Annuller: Sæt hak ved den eller de anlægsbogføringstyper, der skal annulleres Når kørslen aktiveres, dannes anlægskassekladde (hvis der arbejdes uden finansintegration dannes i stedet en Anlægskladde), Såfremt kørslen ikke har indsat modkonti, skal dette gøres ved at markere posterne og vælge Funktion - Indsæt anlægsmodkonto Ved bogføring af kladden, flyttes de annullerede poster til vindue med fejlposter på det enkelte anlægsaktiv (Anlæg - Fejlposter):

45 Masseannullering af anlægsposter Tilsvarende vil annulleringen fremgå af finansregnskabet: Da posterne er flyttet fra de rigtige anlægskonti, betyder det, at kronologien nu igen er korrekt på anlægsaktiverne

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Simpelt og komplekst anlæg

Simpelt og komplekst anlæg Anlæg generelt Kan inddeles i to grupper (Materielle og Immaterielle) Materielle er fx bygninger, inventar, it-udstyr Immaterielle er fx projekter (it-projekt) patenter, licenser Desuden skal det have

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg

Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Hvornår? Vejledningen tages i brug når institutionen skal opsplitte, sælge, skrotte eller samle anlæg. Hvad? Det kan dreje sig om et anlæg,

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Vejledning Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Februar 2018 Om denne vejledning Formålsindrapportering til UVM forudsætter, at diverse indtægter og udgifter fordeles ud

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre : Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Periodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter

Periodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter Periodisering af indtægter og udgifter For at fordele en indtægt eller en udgift i en periode, ud over den periode hvor transaktionen blev bogført, kan man bruge funktionen til automatisk periodisering

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018 Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Hvordan laver jeg en købskreditnota Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges

Læs mere