Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen"

Transkript

1 Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

2 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 2 Den 1. juli 2011 Udviklingskonsulent Mia Saskia Olesen Dir Marselisborg Praksisvidencenter P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1A 8000 Århus C Eftertryk Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

3 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 3 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Over hele landet er ungeledigheden steget i takt med de seneste års konjunkturnedgang, og der er sat gang i mange tiltag for at sikre, at unge under 30 år kommer i gang med en uddannelse, fastholdes i en uddannelse eller får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesministeren har fastsat særlige mål for at sikre et stærkt fokus på at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse. Mange kommuner og jobcentre har i dialogen med de 4 beskæftigelsesregioner efterspurgt mere detaljeret og aktuel viden om de unge. For det første mere viden om, hvordan man skal identificere og fokusere på netop de unge, der har mest behov for støtte til at komme godt i gang med voksenlivet som selvforsørgende. For det andet mere viden om, hvilke aktiviteter og særlige foranstaltninger, der reelt virker i indsatsen for de unge. Derfor har beskæftigelsesregionerne bedt Marselisborg Praksisvidencenter om at gennemgå eksisterende forskning og øvrige publikationer om initiativer, aktiviteter mv. for unge. På den baggrund har vi udarbejdet tre notater: Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen. Vidensopsamling. Eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Bilagsrapport: Vidensopsamling. Eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Anbefalingsnotatet giver de mest konkrete anvisninger på og redskaber til at målrette indsatsen mod netop de udfordringer, som de enkelte ungegrupper har. Selve Vidensopsamlingen og ikke mindst bilagsrapporten giver mere detaljeret viden om udfordringerne, og hvad der ud fra de gennemgåede publikationer har vist sig at have god effekt i forhold til at få flere unge i gang med og fastholdt i uddannelse eller job. Beskæftigelsesregionerne ser frem til, at alle jobcentre og kommuner bruger materialet aktivt i den konkrete tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år. Rapporterne mv. kan findes på beskæftigelsesregionernes hjemmesider. Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Palle Christiansen, Beskæftigelsesregion Midtjylland Karl Schmidt, Beskæftigelsesregion Syddanmark Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

4 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 4

5 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Anbefalinger til en effektiv ungeindsats Forandringsteoretisk ramme Notatets indhold Tværgående anbefalinger til ungeindsatsen Mentorordninger Fokus på uddannelse og beskæftigelse Praktik Sammenhængende indsats i jobcentret og delmål i uddannelses- eller jobplan Tværfagligt og koordineret samarbejde Overdragelse af viden Håndholdt indsats - forløbskoordinator Tidlig og hurtig indsats Anbefalinger målrettet de ni ungegrupper Unge med psykiske lidelser for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Socialt udsatte unge for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Unge der falder fra eller zapper for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Fagligt svage unge for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Unge med mangelfuldt uddannelsesperspektiv for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Unge med adfærdsproblemer for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel...43

6 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Unge mødre for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Unge med misbrugsproblemer for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel Kriminalitetstruede unge for indsatsen Relevante aktiviteter Oversigtsmodel...57

7 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 7 1. Indledning og baggrund Baggrund På vegne af beskæftigelsesregionerne i Danmark har Marselisborg Praksisvidencenter i oktober-december 2010 gennemført en opsamling af eksisterende viden om gruppen af unge ledige under 30 år. Vidensopsamlingen omfatter 48 publikationer fra årene Vidensopsamling Resultatet af vidensopsamlingen er formidlet i en hovedrapport med titlen: Vidensopsamling - eksisterende viden om ledige unge under 30 år. (Herefter kaldet Vidensopsamlingen) Vidensopsamlingen beskriver ni grupper af ledige unge under 30 år, som er fremtrædende i de gennemgåede publikationer. 1 Ni grupper ledige unge 1. Unge med psykiske lidelser 2. Socialt udsatte unge 3. Unge, der falder fra eller zapper 4. Fagligt svage unge 5. Unge med mangelfuldt uddannelsesperspektiv 6. Unge med adfærdsproblemer 7. Unge mødre 8. Unge med misbrugsproblemer 9. Kriminalitetstruede unge Hver betegnelse beskriver gruppens primære barriere for uddannelse og job. En ung vil ofte kunne passe ind i mere end én af grupperne. I Vidensopsamlingen peges der på en række fokuspunkter, indsatser og redskaber, som er virkningsfulde i indsatsen for at få unge i de ni grupper i uddannelse eller arbejde. Jobcentrenes samlede ungemålgruppe De ni grupper af ledige tegner et billede af en differentieret ungemålgruppe. Grupperne indbefatter unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate unge, unge, der har været i beskæftigelse, og som er blevet ledige på grund af lavkonjunktur og unge, der endnu ikke har gennemført en uddannelse eller været i arbejde. Kort sagt: De ni grupper afspejler jobcentrenes samlede ungemålgruppe. 1 Som supplement til hovedrapporten er udarbejdet en selvstændig bilagsrapport med resuméer af de 48 publikationer, der ligger til grund for hovedrapportens beskrivelser af målgrupper og indsatser, der virker.

8 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Anbefalinger til en effektiv ungeindsats I dette notat gives der råd og vejledninger i form af anbefalinger til indsatsen for at få ledige unge under 30 år i uddannelse eller job. Formål Formålet med dette notat er: at omsætte viden fra Vidensopsamlingen til praksisnære anbefalinger, som jobcentre og eksterne leverandører m.fl. med fordel kan iværksætte i indsatsen for at få ledige unge under 30 år i uddannelse eller job at indplacere anbefalingerne i en forandringsteoretisk ramme, der muliggør, at jobcentrene m.fl. kan styre efter ønskede og forventede resultater af indsatsen Fremgangsmåden herfor præsenteres nedenstående. Forandringsteoretisk ramme 1.2 Forandringsteoretisk ramme I dette notat er anbefalingerne til en virkningsfuld ungeindsats udviklet og beskrevet med afsæt i en forandringsteoretisk ramme. 2 En forandringsteoretisk ramme giver jobcentrene mulighed for at styre efter resultaterne af indsatsen. Resultatstyring På baggrund af hver ungegruppes karakteristika er der opstillet konkrete målsætninger, der beskriver den udvikling eller progression, der forventes at få unge i netop denne gruppe i uddannelse eller job. Først når de unges karakteristika er beskrevet, og målsætninger og progressioner opstillet, beskrives hvilke indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes for at nå målene. gruppe Resultater () Indsats /aktiviteter Når der udvælges personer i en målgruppe Forventes personerne i målgruppen at opnå de tilsigtede resultater Når de tilbydes de rette indsatser og aktiviteter Fokus på uddannelse og job Dette notat indeholder konkrete anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen på to niveauer: tværgående anbefalinger samt målgruppespecifikke anbefalinger. Fælles for begge niveauer er, at anbefalingerne har fokus på indsatser, redskaber og metoder, der virker i indsatsen for at få de unge i job eller uddannelse. 2 Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens Manual til udarbejdelse af forandringsteori workshops i jobcentrene (David Hunter og Rambøll Management, 2010)

9 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 9 Hvad virker i den tværgående ungeindsats? 1.3 Notatets indhold I afsnit 2 beskrives en række anbefalinger til den tværgående ungeindsats på beskæftigelsesområdet med fokus på uddannelse og job. Det vil sige anbefalinger, der går på tværs af de ni beskrevne grupper af unge. Hvad virker for den enkelte ungegruppe? I afsnit 3 gives en kort karakteristik af de ni grupper af unge. Beskrivelsen af målgruppens udfordringer og muligheder danner afsæt for opstilling af specifikke målsætninger for indsatsen og aktiviteter, der kan bidrage til at indfri disse målsætninger. For hver ungegruppe er beskrevet følgende: Hvem er de unge? Rammer Karakteristika Baggrundsforhold, beskæftigelsesmæssige udfordringer og muligheder beskrives kort for den enkelte ungegruppe. Rammer for indsatsen Vigtige generelle overvejelser, der bør indtænkes i indsatsen for den konkrete ungegruppe, beskrives. Det kan eksempelvis dreje sig om forløbenes varighed. I afsnittet bliver det påpeget, hvis Vidensopsamlingen har vist, at unge i den enkelte gruppe generelt har behov for koordinerede indsatser (parallelindsatser). Notatet indeholder imidlertid ikke konkrete anbefalinger til parallelle indsatser, der er vigtige, hvis indsatsen skal lykkes; eksempelvis psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling m.m. Progressioner Indsatser og aktiviteter, der virker for indsatsen Der opstilles vurderinger af hvilke typer progressioner, der skal opnås for at rykke unge i hver af de ni grupper i uddannelse eller job. Relevante aktiviteter Afsnittet beskriver anbefalinger til indsatser og aktiviteter, der med fordel kan iværksættes i indsatsen for at få de unge i gruppen i gang med uddannelse eller job. I forlængelse af hver anbefaling er anført en beskrivelse af det ønskede og forventede mål for netop denne indsats/aktivitet. Hvilken varig ændring hjælper aktiviteten den enkelte unge med at opnå? Anbefalingerne har fokus på job- og uddannelsesrettede indsatser. Med andre ord: Hvilke indsatser kan jobcentrene og deres samarbejdspartnere iværksætte, for at unge i de ni grupper kommer i uddannelse eller arbejde? Oversigtsmodel Afsnittet indeholder en oversigtsmodel, der viser hvordan indsatsen for hver ungegruppe kan tænkes ind i en forandringsteoretisk og resultatstyret ramme.

10 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 10 2 Tværgående anbefalinger til ungeindsatsen I dette afsnit beskrives en række anbefalinger til jobcentrenes tværgående ungeindsats med fokus på uddannelse og job. Det vil sige anbefalinger, der går på tværs af de ni ungegrupper. Støtte til at tackle særlige udfordringer 2.1 Mentorordninger Det anbefales, at jobcentrene gør brug af mentorordninger i indsatsen for unge, der har brug for støtte til at tackle særlige udfordringer. Mentorens primære funktion skal være at støtte den unge til at nå målene i dennes uddannelses- eller jobplan. Ved opstart af uddannelse eller arbejde har mentoren en særlig vigtig funktion i at bidrage til at fastholde unge, som er frafaldstruede. I nogle tilfælde er det væsentligt, at mentoren kan hjælpe enkelte unge med at udfylde papirer eller ansøgninger, at søge en lejlighed, at lave et budget m.m. Omfanget og tidsperspektivet af mentorstøtten bør vurderes individuelt, afhængigt af den unges behov. At støtte de unge, der har særlige udfordringer, så de bliver uddannelses- eller jobparate At fastholde unge i uddannelse eller job 2.2 Fokus på uddannelse og beskæftigelse På tværs af alle ni grupper bør indsatser og tilbud målrettet unge altid indeholde vejledning, afklaring og konkret hjælp i forhold til uddannelsesvalg og i forhold til udplacering på en virksomhed. Ulempe: fokus på barrierer Hos nogle sagsbehandlere kan der være en bevidst eller ubevidst tendens til at fokusere på de unges barrierer frem for deres muligheder. Det er vigtigt, at indsatsen ikke forlænges af en holdning om, at de unges barrierer skal ryddes af vejen, før en uddannelses- eller jobrettet indsats kan påbegyndes. Hold fast i, at målet er uddannelse og job Nogle unge har brug for koordinerede parallelle indsatser eller kombinationsforløb, men det er vigtigt, at sagsbehandleren i samarbejde med øvrige parter i indsatsen altid fastholder et fokus på, at målet er, at alle unge skal have en uddannelse, og hvis de har en uddannelse, skal de i job. et er, at alle ungeindsatser har fokus på uddannelse og beskæftigelse.

11 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 11 Redskab til afklaring og afprøvning 2.3 Praktik Praktikker kan med fordel anvendes som redskab i indsatsen for unge i de ni grupper, der ikke er parate til uddannelse eller job. En virksomheds- eller uddannelsespraktik kan fungere som afprøvning og afklaring af den unges kompetencer, som springbræt til ordinær ansættelse eller som afklaring af uddannelsesvalg. Virksomhedsnetværk og -centre Det er vigtigt, at jobcentrene prioriterer løbende at opdyrke og vedligeholde et stort netværk med virksomheder, der er parate til at tage imod de unge i kortere eller længerevarende perioder. Eksempelvis at jobcentret prioriterer etablering og drift af virksomhedscentre og andre samarbejdsvirksomheder, der kan anvendes i beskæftigelsesindsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Praktikken anvendes som et redskab til valg af uddannelsesretning eller indgang til det ordinære arbejdsmarked samt som del af en personlig og faglig kompetenceafklaring og udvikling. Plan udarbejdes i et koordineret samarbejde 2.4 Sammenhængende indsats i jobcentret Når den unge er visiteret til en virksomhedsrettet indsats, anbefales det, at dennes sagsbehandler og jobkonsulent afholder en fælles samtale med den unge som afsæt for en sammenhængende indsats. På mødet opstilles konkrete mål og delmål i den unges uddannelses- eller jobplan (jf. afsnit 2.5) Det fælles møde gør det tydeligt for de tre parter, hvad der er aftalt, hvad der konkret skal ske, og hvem der skal gøre hvad. Samtidig signalerer mødet overfor den unge, at sagsbehandleren og jobkonsulenten arbejder sammen for at hjælpe den unge videre i uddannelse eller job. Der kan i nogle tilfælde være behov for flere fælles opfølgningsmøder, men ofte er det nok, at sagsbehandleren og jobkonsulenten har løbende kontakt og en klar opgave- og ansvarsfordeling. et er at sikre en sammenhængende ensartet indsats uden unødig ventetid 2.5 og delmål i uddannelses- eller jobplan Nogle unge oplever vejen til uddannelse og job som lang og uoverskuelig. De kan have svært ved at bevare fokus og fastholde motivationen, hvis de eksempelvis skal opkvalificeres, før de kan komme ind på den uddannelse, de ønsker. Definér mål og delmål sammen med den unge Det anbefales, at sagsbehandleren og jobkonsulenten sammen med den enkelte unge definerer og tydeliggør de mål, der skal nås på vejen mod uddannelse eller job. Det betyder, at der i den unges job- eller uddannelsesplan skal formuleres:

12 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 12 et konkret mål (en given uddannelse eller en bestemt jobfunktion) konkrete delmål, der er nødvendige skridt på vejen mod målet. Eksempelvis bestå matematik på C-niveau, skrive ansøgning om optagelse på uddannelse, eller vise, at han/hun er mødestabil ved at møde til tiden alle dage i en virksomhedspraktik Delmål gør vejen mod målet overskuelig At være med til at formulere mål og delmål skaber ejerskab hos den unge. Samtidig styrker det den unges motivation, når konkrete skridt på vejen mod målet bliver tydelige. Når jobeller uddannelsesplanen tages frem til flere møder i træk, fungerer den som redskab til at sikre, at alle arbejder mod fælles mål. Samtidig skaber planen grobund for succesoplevelser for de unge, idet det bliver synliggjort, at små skridt i sidste ende bliver til større forandringer. SMART mål Ved formulering af mål kan med fordel tages udgangspunkt i SMART-modellen. Et SMART mål er: Specifikt, dvs. konkret og præcist bart, formuleret i termer, så der let kan følges op på, om målet er nået Accepteret, dvs. målet er attraktivt for de involverede at opnå Realistisk, det skal være muligt at nå målet Tidsbestemt, det fremgår, hvornår målet skal være nået Ved brug af ekstern leverandør Hvis jobcentret anvender eksterne leverandører eller bruger virksomhedscentre som redskab i indsatsen, er det vigtigt, at jobcentret stiller krav om, at der er opstillet progressionsmål for de unges forløb. Dermed bliver det muligt for jobcentret at følge op på, om indsatsen har den ønskede effekt indenfor den aftalte varighed. At gøre vejen til uddannelse eller job overskuelig for den unge At give den unge ejerskab til processen og øge motivationen At gøre det tydeligt for alle parter, hvad der er aftalt, hvad der konkret skal ske, og hvem der gør hvad At gøre det muligt at dokumentere indsatsen Reducere ventetid, overlevere viden 2.6 Tværfagligt og koordineret samarbejde At jobcentret har et formaliseret samarbejde med relevante eksterne parter har afgørende betydning for, at indsatsen for at hjælpe unge videre i uddannelse og job lykkes. Vidensopsamlingen peger på, at det tværfaglige samarbejde er særligt vigtigt, når de unge har andre barrierer end ledighed, og når de redskaber, der tages i anvendelse for at hjælpe de unge, hører til under to forskellige lovgivninger; eksempelvis LAB-loven og Serviceloven. Men også forsikrede ledige har gavn af, at jobcentret har et koordineret samarbejde med eksempelvis A-kasserne.

13 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 13 Forudsætninger for virksomme parallel-indsatser For at et tværfagligt koordineret samarbejde (parallelindsats) kan fungere, er det vigtigt, at jobcentret: beskriver hvilke snitflader og samarbejdspartnere, der er vigtige i ungeindsatsen (eksempelvis snitflader til Børne- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Ydelseskontoret, Socialpsykiatrien, UU m.fl.) beskriver interne arbejdsgange i forbindelse med disse snitflader kommunikerer tydeligt internt og eksternt, hvem der er kontaktperson eller koordinator i jobcentret i forhold til de enkelte snitflader - hvis der er udpeget en sådan foretager forventningsafstemning med samarbejdspartnere, så det er tydeligt for begge parter, hvad formålet med samarbejdet er. Forventningsafstemningen kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan kan vi se, at vores samarbejde fungerer? Hvordan mærker den enkelte unge, at snitfladen mellem os fungerer? Hvornår, hvordan og hvor ofte har vi brug for kontakt? Det er vigtigt, at der i kommunen er en strategi for parallelindsatsen, og at ledelserne prioriterer og skaber opbakning til koordineringsindsatsen på tværs af jobcenter, forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere. et med et tværfagligt koordineret samarbejde er at yde en helhedsorienteret indsats rettet mod at hjælpe den unge i uddannelse eller job. De professionelles forskelligartede viden gør det nemmere at udnytte mulighederne i de eksisterende tilbud, ordninger og hjælpeforanstaltninger. Ligeledes sikrer et tværfagligt koordineret samarbejde, at konkrete problemer løses af relevante fagpersoner, så jobcentermedarbejderne kan bevare et uddannelses- og jobrettet fokus. Overdragelse af viden når de unge fylder Overdragelse af viden Hvis Børne- og Ungeforvaltningen eller UU har viden om den unge, der er vigtig i en uddannelses- eller jobrettet indsats, er det vigtigt, at jobcentret orienteres i forbindelse med, at ansvaret overgår hertil. Dette bør ske via overdragelsesmøder, der med fordel kan afholdes, før den unge fylder 18. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor der har været en børne-/ungesag, eller hvor der har været iværksat særlige uddannelsesmæssige initiativer overfor den unge. Uden overdragelse af viden på tværs af forvaltninger, kan jobcenteret uforvarende give den unge et uddannelsespålæg, som den unge ikke har forudsætningen for at klare. et er at sikre en helhedsorienteret indsats med den unge i centrum.

14 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 14 Forløbskoordinator 2.8 Håndholdt indsats - forløbskoordinator Når unge har behov for en særlig jobindsats, kan der være mange medarbejdere og myndigheder involveret i den unges forløb både internt i kommunen og eksternt. Når unge har behov for en særlig jobindsats, anbefales det derfor, at der udpeges en gennemgående forløbskoordinator, der koordinerer den unges forløb internt samt med eksterne samarbejdspartnere. Koordinatoren tager ikke ansvaret væk fra den unge men bistår den unge med at nå målet i uddannelses- eller jobplanen. Det er sagsbehandleren, der som myndighed træffer beslutningen om, at der skal udpeges en forløbskoordinator, men udføreren vil ofte være en anden. Mange undersøgelser viser, at det har positiv effekt at gøre brug af en mentor. Hvis muligt anbefales det, at forløbskoordinatoren er tilgængelig for den unge på skæve tidspunkter. et er at sikre en individuel håndholdt indsats med glidende overgange mellem indsatser og videre i uddannelse eller job. Forebygge ledighedsidentitet 2.9 Tidlig og hurtig indsats For alle grupper af unge gælder, at det er vigtigt at iværksætte en tidlig og hurtig indsats. En tidlig indsats øger sandsynligheden for, at de unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse og forebygger, at de unge udvikler en ledighedsidentitet. Styrke motivation og tillid En hurtig indsats, hvor den unge kan se, at der er handling bag ordene, er afgørende for at opretholde motivationen hos den unge. Det betyder bl.a., at det er vigtigt, at jobcentret har aftaler med uddannelsesinstitutioner, psykiatrien, m.m. om, at den unge kan starte op i praktikker, behandlingsforløb osv. med kort varsel. I de tilfælde, hvor der er ventetid, er det vigtigt, at jobcentermedarbejderen kan holde den unge orienteret om den forventede ventetid. Afstem varighed Hvis jobcentret anvender eksterne leverandører eller bruger virksomhedscentre som redskab i indsatsen, er det vigtigt, at varigheden af den unges forløb er afstemt på forhånd. et er at sikre, at de unge kommer hurtigt i udannelse eller job, at styrke den unges motivation og forebygge, at den unge udvikler en ledighedsidentitet.

15 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 15 3 Anbefalinger målrettet de ni ungegrupper I dette afsnit beskrives en række anbefalinger til jobcentrenes uddannelses- og jobrettede indsats for unge i hver af de ni grupper. De anbefalede aktiviteter og tilbud skal ses som et målrettet supplement til de tværgående anbefalinger. Nogle aktiviteter går igen i flere grupper. Midlertidige og permanente lidelser Hyppigst forekommende lidelser 3.1 Unge med psykiske lidelser Gruppen af unge med psykiske lidelser spænder over unge, der har en psykiatrisk diagnose og unge med symptomer og/eller adfærd, der er udtryk for en psykisk sårbarhed. gruppen omfatter både unge med permanente lidelser og unge med midlertidige tilstande. Vidensopsamlingen viser, at de mest forekommende psykiske lidelser er: Diagnoser som f.eks. skizofreni, psykose og personlighedsforstyrrelser Forskellige former for opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD Depression Angst eller fobi Sociale vanskeligheder Det er forskelligt, i hvilket omfang de psykiske lidelser udgør en barriere for de unges arbejdsmarkedsdeltagelse. Nogle unge er udadreagerende i deres adfærd, mens andre er indadreagerende. Fælles for de unge synes at være, at deres psykiske lidelser gør det vanskeligt for dem at begå sig socialt. Manglende tro på at de kan gennemføre en uddannelse Unge med psykiske lidelser kan have svært ved at forestille sig, at de kan gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde. Dette til trods, er de unge generelt motiverede for at komme ud og møde mennesker og tjene penge. For en mere uddybende beskrivelse af målgruppens karakteristika henvises til rapporten Vidensopsamling - eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Rammer for indsatsen Rammer for indsatsen I indsatsen for unge med psykiske lidelser er det vigtigt at skabe mulighed for kombinations- og parallelforløb, hvor der kan arbejdes uddannelses- eller beskæftigelsesrettet samtidig med en eventuel behandling. Dette stiller særlige krav til de professionelles tværfaglige samarbejde og koordinering. Fleksibel tilbudsvifte Unge med psykiske lidelser er en gruppe med meget varierende behov og ressourcer, og indsatsen bør tilpasses de unges afstand til uddannelse og job. For at kunne imødekomme de unges forskellighed er der brug for tilbud med fleksible indtag, varierende timetal og en fleksibel sammensætning af fagligt indhold. Antallet af timer og omfanget/kompleksiteten

16 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 16 Forløbenes varighed af opgaver kan med fordel øges gradvist. Der findes ikke en positiv sammenhæng mellem lange forløb og sandsynligheden for at komme i uddannelse og job. Forløb for unge med psykiske lidelser bør derfor have en klar varighedsbegrænsning, hvor der fra start opstilles konkrete målsætninger for, hvilke mål og delmål der skal realiseres indenfor eksempelvis et seks-til-otte-ugers forløb målrettet disse unge. Medarbejdere skal kunne vurdere betydningen af psykiske barrierer Det er ikke afgørende for indsatsen, at medarbejdere, der arbejder med indsatsen for unge med psykiske lidelser, har viden om psykiske diagnoser. Derimod er det vigtigt, at de er klædt på til at foretage faglige vurderinger af betydningen af forskellige psykiske barrierer for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt vurderinger af hvilke indsatstyper/tilbud, der er relevante for disse unge. Progressionstemaer for indsatsen For unge med psykiske lidelser er uddannelse og beskæftigelse - ligesom for de øvrige delmålgrupper - altid målet for indsatsen. Derfor er det vigtigt, at der i indsatsen sættes fokus på følgende progressionstemaer: Den unge er bevidst om sine kompetencer, og hvordan disse kan bringes i spil i en eller flere uddannelses- eller jobsammenhænge Den unge er motiveret til at starte på en konkret uddannelse eller på en konkret arbejdsplads Den unge er i stand til at mestre de psykiske lidelser, så uddannelse og job muliggøres Den unge tror på et fremtidigt arbejdsliv på trods af sine lidelser Den unges sociale kompetencer udgør ikke en barriere for uddannelse eller job Den unge har mere energi i hverdagen Indikatorer Opstiller man indikatorer for ovenstående progressionstemaer, er det muligt at følge op på, om den unge bevæger sig i den forventede retning. Eksempler på indikatorer der viser den unges niveau på ovenstående progressionstemaer: Den unge formulerer konkrete ønsker til uddannelse eller arbejde Den unge kan fortælle andre, hvis han/hun har brug for pauser, præcise opgavebeskrivelser, hyppig feedback eller andet Den unge gennemfører en praktik i en virksomhed Den unge er mødestabil igennem hele sin praktik For at igangsætte den proces, der skal føre til, at unge med psykiske lidelser kommer i uddannelse eller beskæftigelse, skal der i indsatsen indgå aktiviteter, tilbud og metoder, der forventes at opfylde ovenstående progressionstemaer. Anbefalinger til sådanne indsatser beskrives nedenstående.

17 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 17 Indsatser der virker Fokus på ressourcer og kompetencer Relevante aktiviteter Nedenstående aktiviteter og tilbud skal opfattes som en bruttoliste, der som supplement til de tværgående indsatser - kan anvendes i den enkelte unges individuelle forløb med henblik på at hjælpe den unge videre i uddannelse eller job. Forløb skal forstås som såvel jobsamtaler, vejlednings- og afklaringsforløb som virksomhedspraktik og gerne kombinationer heraf. Afklaring af uddannelsesvalg - fokus på ressourcespotting Ved afklaring af relevante uddannelsesmuligheder er det vigtigt at understøtte den unges tro på fremtidige muligheder. De psykiske barrierers betydning for den unges tilknytning til arbejdsmarkedet beskrives, men fokus skal være på den unges ressourcer og kompetencer. Indsatsen for unge i målgruppen, der har brug for et parallelforløb, kan eksempelvis tage udgangspunkt i metoden livshistorie 3. I mindre grupper fortæller de unge deres historie på skift, hvorefter de andre bistået af en medarbejder - sætter ord på, hvad fortælleren er lykkedes med. De unge har ofte svært ved at formulere, hvad de er gode til, og når andre sætter ord på deres særlige egenskaber, får de en større tro på sig selv. Dette baner vejen for en proces, hvor den unge bliver bevidst om, hvordan disse egenskaber kan være en styrke i job- eller uddannelsessammenhæng. et er at afdække relevante uddannelses- og jobmuligheder og skabe større tro på fremtidig uddannelse eller beskæftigelse ved at sætte fokus på den unges ressourcer. Hjælp til at tro på muligheder for uddannelse og job Mestring og barrierehåndtering Nogle unge med psykiske lidelser har svært ved at overskue uddannelse eller beskæftigelse på grund af deres lidelse. Individuelle eller holdbaserede aktiviteter med fokus på mestring og barrierehåndtering er for disse unge et vigtigt skridt mod at blive job- og uddannelsesparate. De unge har brug for information om, hvordan man lever med de psykiske lidelser, og hvad man selv kan gøre for at begrænse sine symptomer. 4 Oversigtskort over relevante kontakter Et oversigtskort over den unges kontakter i kommunale forvaltninger, behandlingsinstitutioner mv. er et nyttigt visuelt hjælpemiddel for mange unge med psykiske lidelser. Oversigten kan udarbejdes af jobcentret sammen med den unge. 3 Se eventuelt Dialog med unge uden job. Inspiration til indsatsen for unge uden fodfæste på arbejdsmarkedet på 4 Er aktiviteten tilrettelagt som et holdforløb, kan der med fordel inkluderes oplæg fra unge med psykiske lidelser, der er i job eller uddannelse (rollemodeller).

18 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 18 Hvis relevant skal den unge orienteres om muligheder for hjælpemidler eller støtteordninger, som kan medvirke til, at han/hun får en positiv opstart på en uddannelse eller en arbejdsplads. At den unge rykkes fra en eventuel sygdoms- og ledighedsidentitet til en identitet baseret på uddannelses- og jobmuligheder At den unge får en redskabskasse, så han/hun kan forebygge eller mindske sygdomssymptomerne At den enkelte unge bliver klar over, hvor han/hun kan henvende sig og få yderligere råd og vejledning om hjælpemidler og støtteordninger Træning i at fungere socialt på en arbejdsplads Sociale kompetencer Unge med psykiske lidelser har ofte brug for indsigt og træning i, hvordan man fungerer socialt på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. Typiske udforinger er at finde balancen mellem at tage for meget og for lidt ansvar for en opgave samt at finde balancen mellem hvor meget og hvor lidt, man skal fortælle andre om sin lidelse. Mange stiller store krav til andres forståelse for deres situation og har brug for at lære at kommunikere om egne behov og begrænsninger på en måde, så uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen kan tage de relevante hensyn. Eksempelvis at han/hun har brug for regelmæssige pauser, præcise opgavebeskrivelser, hyppig feedback eller andet. De sociale kompetencer kan med fordel styrkes i en virksomhedspraktik, hvor der på forhånd er opstillet mål, der beskriver den ønskede udvikling. Det vil ofte være en fordel, hvis den unge tilkobles en mentor på virksomheden, der kan tage hånd om den unge. Skulle der opstå problemer, vil en vigtig funktion for mentoren typisk være at drøfte med den unge, hvordan en hændelse kan være opfattet af forskellige personer mv. et er, at de unges sociale kompetencer styrkes, så de unge med større sandsynlighed kan fungere socialt på en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads. Kost og motion Der kan med fordel indgå motion og fysisk træning i tilbud til unge med psykiske lidelser. Det kan være muligheder for fitness, gåture, cykling m.m., der kan medvirke til at give den unge mere energi og en fysisk trivsel. Det kan også være kostvejledning, hvor målet er, at de unge bliver bevidste om den positive sammenhæng mellem sund kost og reducerede virkninger af psykiske problemstillinger. et er, at de unge udvikler en sundere livsstil, der kan være medvirkende til at styrke mulighederne på arbejdsmarkedet. For nogle unge kan målet herudover være at styrke deres sociale netværk.

19 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Oversigtsmodel Figur 1 Unge med psykiske lidelser Karakteristika Indsatser Progressionstemaer Indikatorer Psykiatrisk diagnose eller symptomer og/eller adfærd, der er udtryk for en psykisk sårbarhed Kan have behov for en parallelindsats Vanskeligt ved at begå sig socialt Svært ved at se uddannelses- og jobmuligheder pga. psykisk lidelse Tværgående indsatser gruppespecifikke indsatser Mentorordninger Klar varighedsbegrænsning Fokus på uddannelse og beskæftigelse Kombinations- og parallelforløb Praktik Tilbud med fleksible indtag, varierende timetal Sammenhængende indsats i jobcentret og fleksibel sammensætning af fagligt indhold og delmål i uddannelses- eller jobplan Aktiviteter Tværfagligt og koordineret samarbejde Afklaring af uddannelsesvalg - fokus på Overdragelse af viden ressourcespotting Håndholdt indsats Mestring og barrierehåndtering Tidlig og hurtig indsats Sociale kompetencer Kost og motion Den unge er bevidst om sine kompetencer, og hvordan disse kan bringes i spil i en eller flere uddannelses- eller jobsammenhænge Den unge er motiveret til at starte på en konkret uddannelse eller på en konkret arbejdsplads Den unge er i stand til at mestre de psykiske lidelser, så uddannelse og job muliggøres Den unge tror på et fremtidigt arbejdsliv på trods af sine lidelser Den unges sociale kompetencer udgør ikke en barriere for uddannelse eller job Den unge har mere energi i hverdagen Eksempler: Den unge formulerer konkrete ønsker til uddannelse eller arbejde Den unge kan fortælle andre, hvis han/hun har brug for pauser, præcise opgavebeskrivelser, hyppig feedback eller andet Den unge gennemfører en praktik i en virksomhed Den unge er mødestabil igennem hele sin praktik Uddannelse Beskæftigelse

20 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen 20 Svage netværk og sociale kompetencer Generelle fællestræk 3.2 Socialt udsatte unge Betegnelsen socialt udsatte unge dækker over en gruppe af unge, der er kendetegnet ved, at de har svage sociale netværk og svært ved at begå sig socialt. De socialt udsatte unge kommer ofte fra hjem, hvor de ikke har fået den nødvendige omsorg. De har oplevet en let eller svær grad af omsorgssvigt. Foruden ovenstående har de unge i målgruppen ofte følgende fællestræk: Lavt selvværd Føler sig ofte ensomme, har ofte været udsat for mobning Kan have haft et stort fravær i folkeskolen Manglende forældre-/voksenopbakning, forældrene er generelt ressourcesvage En hverdag uden struktur som følge af manglende deltagelse i uddannelse, arbejde og fritidstilbud Nogle unge har det svært fagligt, mens andre klarer sig middelgodt eller godt i flere fag Ikke motiverede for uddannelse De unges dårlige oplevelser socialt og måske også fagligt i grundskolen gør, at de ikke er motiverede for uddannelse. De hænger ofte fast i fortiden og kan have svært ved at komme videre i tilværelsen. Faglige vanskeligheder De unge i målgruppen, der har haft en del fravær i løbet af skoletiden, har ofte svært ved at leve op til de faglige krav på en ungdomsuddannelse. For en mere uddybende beskrivelse af målgruppens karakteristika henvises til rapporten Vidensopsamling - eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Tidlig indsats særlig vigtig Rammer for indsatsen Det er vigtigt, at de socialt udsatte unge så tidligt som muligt får hjælp og støtte. Hvis ikke der sættes ind med en forebyggende indsats, kan mistrivslen i det tidlige voksenliv udvikle sig til psykiske problemer og på sigt til psykisk sygdom såsom depression, angst, cutting og spiseforstyrrelser. Overdragelse af viden For at kunne spotte disse unge er jobcentermedarbejderne ofte afhængige af overdragelse af viden fra Børne- og Ungeforvaltningen. Dette skyldes, at mange socialt udsatte unge skjuler, hvor dårligt de egentlig har det, og derfor kan det være svært at sætte ind med hjælp og støtte i tide. Brug for tæt kontakt og hyppige tilbagemeldinger Stille piger i målgruppen har ofte brug for tryghed og fællesskab, der knytter dem til et uddannelsessted eller arbejdssted, for at de kan fastholdes. Ligeledes har de brug for regelmæssige bekræftelser på, at de lever op til de krav, der stilles til dem. Dette fordrer en tæt kontakt og hyppige tilbagemeldinger.

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år?

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Rapporten er udarbejdet af Marselisborg Praksisvidencenter for beskæftigelsesregionerne Hovedstaden og Sjælland, Nordjylland,

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Maj 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb Arbejdsmarked Introduktion til borgere med komplekse problemstillinger Kort om lovgivningen

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

En helhedsorienteret ungeindsats. - ungestrategi for Silkeborg Kommune

En helhedsorienteret ungeindsats. - ungestrategi for Silkeborg Kommune 8. september 2011 En helhedsorienteret ungeindsats - ungestrategi for Silkeborg Kommune Indledning...2 Vision...3 Mission...4 Målgruppen...4 Mål og indsatser...5 Organisering...5 Implementering...7 Niels

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune

Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune - Fra 1. august 2019 Hvorfor en ny sammenhængende ungeindsats? I juni 2018 kom der en ny Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Loven bygger på følgende:

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Uddannelsesplan Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2016 Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelse til alle unge Indledning Der er brug for kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

1 Sag nr. 19/ juli 2019 Trine Wittrup

1 Sag nr. 19/ juli 2019 Trine Wittrup Notat om anvendelse og sammenhæng i støtte til unge i udsatte positioner på tværs af forskellige myndighedsområder Der findes flere støttemuligheder til unge i forskellige lovgivninger, som dels kan tilbydes/bevilges

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Regler og begreber Den lige vej for unge er at gå fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse, som enten kan være erhvervskompetencegivende

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Forslag til Handleplaner 2017 & 2018 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar 2012 en Handicappolitik.

Læs mere

Beskrivelse af samarbejdsmodel for småjobs i Drift & Service

Beskrivelse af samarbejdsmodel for småjobs i Drift & Service Beskrivelse af samarbejdsmodel for småjobs i Drift & Service 1 Baggrund Herning Kommune ønsker ved skabelse af småjobs at opprioritere indsatsen over for de borgere, der har svært ved at fastholde eller

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Nedenfor beskrives kort baggrund, formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune.

Læs mere

Ulla Grann, projektleder, Jobcenter Gladsaxe, tlf.: eller ,

Ulla Grann, projektleder, Jobcenter Gladsaxe, tlf.: eller , 1. Statusrapport: Jobcenter Gladsaxe, "Job i sigte" koordination af indsatsen omkring den unge handicappede med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet Projektet opfordres til at genbruge tidligere indberetninger,

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Indsatsmodel for Flere skal med 2 Indsatsmodel for Flere skal med 2 Intro Indsatsmodellen i Flere skal med 2 (FSM2) bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Begrænsning af tilgangen til førtidspension - Opsamling fra workshops d. 25. marts 2011

Begrænsning af tilgangen til førtidspension - Opsamling fra workshops d. 25. marts 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 4. april 2011 Begrænsning af tilgangen til førtidspension - Opsamling fra workshops d. 25. marts 2011 Beskæftigelsesregionen afholdt d. 25. marts 2011 seminar

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

Center for Kompetenceafklaring (CKA) målgruppebeskrivelse og indsatser.

Center for Kompetenceafklaring (CKA) målgruppebeskrivelse og indsatser. NOTAT Dato: 16. november 2018 Center for Kompetenceafklaring (CKA) målgruppebeskrivelse og indsatser. Indledning Der er fremsat politisk ønske om en drøftelse af tilbud på Center for Kompetenceafklaring

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS UDDANNELSE TIL ALLE UNGE PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS Oplæg KL PPR-konference 20. juni 2017 Mit oplæg Om udfordringerne på unge- og uddannelsesområdet Om ekspertudvalgets, KL s og regeringens udspil Om kerneopgaven Uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESTRÆF 18 MÅLRETTET INDSATS MOD DE STÆRKESTE UNGE I HØJE-TAASTRUP FOKUSERER INDSATSEN FOR UDSATTE UNGE

BESKÆFTIGELSESTRÆF 18 MÅLRETTET INDSATS MOD DE STÆRKESTE UNGE I HØJE-TAASTRUP FOKUSERER INDSATSEN FOR UDSATTE UNGE BESKÆFTIGELSESTRÆF 18 MÅLRETTET INDSATS MOD DE STÆRKESTE UNGE I HØJE-TAASTRUP FOKUSERER INDSATSEN FOR UDSATTE UNGE v. Lars Gormsen, Jobcenterchef Høje-Taastrup Sonja Krüger Walter, leder af uddannelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 12. juli 2019 Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Finder potentialet frem i alle. Hånd i Hånd. jobmatch af borgere visiteret til fleksjob. LAS 70 tilbud

Finder potentialet frem i alle. Hånd i Hånd. jobmatch af borgere visiteret til fleksjob. LAS 70 tilbud Finder potentialet frem i alle Hånd i Hånd jobmatch af borgere visiteret til fleksjob LAS 70 tilbud Kommunens udbytte Costeffective Kvalitet Ekstra udbytte for borgeren Empowerment Udvikling / Genopdagelse

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

HVAD ER PLANEN? KUI-konference 27. november. Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk CVR:

HVAD ER PLANEN? KUI-konference 27. november. Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk CVR: HVAD ER PLANEN? KUI-konference 27. november Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 BEDRE VEJE TIL UDDANNELSE OG JOB EKSPERT- UDVALGET LOV OM KOMMUNAL UNGEINDSATS

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE DEN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS ÅR

BALLERUP KOMMUNE DEN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS ÅR BALLERUP KOMMUNE DEN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS 13-29 ÅR INDLEDNING Vision 2029 sætter den oveordnede politiske retning for ungestrategien i Ballerup Kommune. Strategien for den sammenhængende ungeindsats

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Projektet er afsluttet og der er på baggrund af de gennemførte forløb evalueret på effekten i forhold til succeskriterier for projektet:

Projektet er afsluttet og der er på baggrund af de gennemførte forløb evalueret på effekten i forhold til succeskriterier for projektet: GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Evaluering af GLAS og projekt Reload NOTAT Dato: 18. september 2012 Af: Tine Hansen og Cristine Dyhrberg Evalueringsresultater To af Social- og Sundhedsforvaltningens

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting Specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser et indblik i resultaterne fra et systematisk litteraturstudie Camilla Brørup Dyssegaard, Ren

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere