Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram"

Transkript

1 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram og 6

2 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision, mission og værdier Politiske fokusområder 6 Bibliotekarforbundet en stærk medlemsorganisation for informationsspecialister og kulturformidlere 6 Et nyt arbejdsliv og et bredere arbejdsmarked 7 En offensiv lønpolitik 8 Læringsprojektet, kulturen og demokratidannelsen 9 Bibliotekarforbundets arbejdsprogram og 6 3 Organisation 3 Løn- og arbejdsvilkår 4 Medlemsdemokrati og interessevaretagelse 6 Kommunikation 7 Job og profession Nøgletal for forventninger til udvikling af Bibliotekarforbundets virksomhed i og 6 22 er udgivet af Bibliotekarforbundet december 4. Vedtaget på forbundets generalforsamling 2. oktober 4. Redigeret af Marianne van Hauen og Gitte Holm Fotos: Jakob Boserup Layout: Rumfang Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister Lindevangs Allé 2, 00 Frederiksberg Tlf , fax Web: Beretning [ 2 ]

3 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram og 6 Indledning Princip- og arbejdsprogrammet for og 6 er resultatet af hovedbestyrelsens drøftelser omkring fremtidens udfordringer i forhold til Bibliotekarforbundet og dets medlemmer. Princip- og arbejdsprogrammet beskriver de mål, der er sat for de kommende to år, og de konkrete aktiviteter, der kan opfylde disse mål. Princip- og arbejdsprogrammet er delt op i henholdsvis en principdel (politisk del) samt et arbejdsprogram (driftsdelen). Principdelen fokuserer på fire politiske fokusområder, som hovedbestyrelsen har valgt at prioritere i og 6. 0 Arbejdsprogrammet, der omfatter de mere driftsorienterede udviklingsmål, sætter retning for de aktiviteter, der skal styrke Bibliotekarforbundets daglige politiske interessevaretagelse samt ikke mindst udvikle nye og forbedre eksisterende tilbud til Bibliotekarforbundets medlemmer. Med Princip- og arbejdsprogram og 6 ønsker vi at sætte en tydelig retning for Bibliotekarforbundets arbejde i den kommende periode. Bibliotekarforbundes hovedbestyrelse har med sine politiske prioriteringer især valgt at tage fat på øgede muligheder og nye opgaver for medlemmerne. Det første politiske fokusområde er Et nyt arbejdsliv og et bredere arbejdsmarked. Det handler her om at placere de bibliotekariske kompetencer i nye funktioner og på nye arbejdsmarkeder. Med det andet fokusområde En mere offensiv lønpolitik, ønsker vi at rette opmærksomheden på, hvor og hvordan medlemmerne tilfører værdi til private og offentlige virksomheder med henblik på i højere grad at omsætte denne værdi til krav om ekstra lønkroner. Læringsprojektet, kulturen og demo kratidannelsen er det tredje fokusområde, hvor vi ønsker at synliggøre bibliotekarernes bidrag til den væsentligste samfundsopgave i forhold til befolkningen at støtte læring og læringsprocesserne. Bibliotekaren er her den væsentligste garant for tilstedeværelsen af de professionelle ressourcer i et uformelt læringsmiljø, i et uformelt læringsmiljø. 2 [ 3 ]

4 Det sidste fokusområde omhandler den omstillingsproces, som Bibliotekarforbundet har sat i gang for fortsat at være en stærk fagforening for informationsspecialister og kulturformidlere. Vi ønsker med andre ord også i fremtiden at være et stærkt fagligt fællesskab, hvor du som medlem får rådgivning fra kompetente medarbejdere, der kender faget og fagligheden. Vi ønsker at danne rammen om et fagligt fællesskab med netværksmøder, arrangementer, kurser og Fagligt Landsmøde, hvor du kan få tilført nye kompetencer og får inspiration i dagligdagen. Bibliotekarforbundets vigtigste aktiv er medlemmerne. Derfor er medlemsdemokrati, netværk og dialog bærende elementer i forbundets arbejde. [ 4 ]

5 Bibliotekarforbundets vision, mission og værdier Vision Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fagforening for informationsspecialister, kulturformidlere og akademikere, der arbejder med information, kultur og viden. Mission Bibliotekarforbundets formål er at styrke medlemmernes position og udvikling på arbejds markedet og varetage deres ansættelses- og uddannelsesmæssige samt faglige interesser. Forbundets formål er ligeledes at styrke og bevare det danske demokrati og den frie og lige adgang til information, viden og idéer i både samfund, virksomheder og organisationer. Værdier Indsigt Bibliotekarforbundet rådgiver på baggrund af indsigt om arbejdsmarkedet for informationsspecialister og kulturformidlere. Denne indsigt opnår vi gennem analyser og indsamling af viden om de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet. Fagligt fællesskab Bibliotekarforbundet faciliterer Danmarks største faglige fællesskab af mennesker, der er optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsviden skabelige område. Berigende resultater Bibliotekarforbundets mål er at skabe berigende resultater for medlemmerne. Det betyder, at vi bestræber os på, at ethvert møde med Bibliotekarforbundet og medlemmet opleves værdifuldt og berigende for medlemmet, fordi vi leverer såvel brugbare løsninger som gode oplevelser. [ ]

6 Politiske fokusområder Bibliotekarforbundet en stærk medlemsorganisation for informationsspecialister og kulturformidlere Bibliotekarforbundet har i den seneste generalforsamlingsperiode arbejdet for fortsat udvikling af en stærk selvstændig medlemsorganisation. Bibliotekarforbundet udvikles som udgangspunkt i lave administrative omkostninger samt høj professionalisme, når det gælder juridiske, kommunikative og forhandlingsmæssige kompetencer. Endvidere skal fagligheden fortsat sættes i spil gennem udvikling af det faglige fællesskab, herunder et bredt udbud af netværksmøder, værktøjskurser, temamøder, m.v. Bibliotekarforbundet vil fortsat facilitere og danne rammerne for Danmarks største faglige fællesskab og netværk af mennesker, der er optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsvidenskabelige område. 0 Derfor vil Bibliotekarforbundet: Udvikle og implementere Bibliotekarforbundets organisation. Bibliotekarforbundet har besluttet at outsource hovedparten af de administrative opgaver, såsom IT og økonomifunktion, til en BackOffice funktion hos Dansk Magisterforening. Bibliotekarforbundets medarbejdere flytter således over i Akademikerhuset hos Dansk Magisterforening på Frederiksberg. Huset rummer i alt 7 akademiske organisationer herunder Arkitektforbundet, Jordbrugsakademikere, De Offentlige Tandlæger m.v. Der vil blive etablereret en fælles administrativ koordinering af samarbejdet mellem Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening. Koordineringsfunktionen har ansvar for sikker drift af de administrative systemer og skal i øvrigt have fokus på udvikling af den fælles administrative organisation herunder IT. Endvidere skal der ses på en samlet plan for den nye organisation. Planen forventes effektueret den. januar 6. 2 Arbejde med videreudvikling af Bibliotekarforbundets politiske organisation, herunder en højere grad af medlemsinvolvering. Bibliotekarforbundet ønsker at prioritere medlemsinvolvering yderligere i de kommende år og vil derfor arbejde på at udvikle medlemsdemokratiet i Bibliotekarforbundet, herunder general forsamlingsformen samt ansættelsesgruppernes og faggruppernes fremtidige rolle. Der skal samtidig tages stilling til, om medlemmernes kompetencer og viden kan sættes i spil på en anden og bedre måde end i den formelle struktur, der er i dag, eller om det kræver, at forbundet organiseres på en ny måde [ 6 ]

7 Et nyt arbejdsliv og et bredere arbejdsmarked Fusioner og konstante forandringer af de organisatoriske rammer stiller stadigt større krav til forandringsparathed samtidig med, at stillinger bliver nedlagt og nye bliver oprettet. Denne udvikling gælder såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, og derfor vil Bibliotekarforbundet sætte formidling af medlemmernes kompetencer øverst på den politiske dagsorden. Bibliotekarforbundet vil udpege og definere arbejdsområder og opgaver, som gør, at medlemmerne kan søge og skabe nye jobs enten som lønmodtager eller gennem start af egen virksomhed. 0 Medlemmernes kompetencer skal eksempelvis markedsføres i forbindelse med de udfordringer, der ligger i håndtering af stadig større mængder af data på forskningsinstitutioner og i den offentlige borgerservice samt i private virksomheder. Dette gør sig især gældende med et stadigt stigende behov for øget kundefokus eller brugerfokus. Endelig er der store faglige udfordringer i de digitaliseringsopgaver, som både private og offentlige virksomheder står overfor, hvor medlemmernes kompetencer ligeledes skal sættes i spil. Derfor vil Bibliotekarforbundet: Arbejde for, at medlemmerne har kendskab til arbejdsmarkedet. Skal ambitionerne om at erobre arbejdspladser lykkes, skal Bibliotekarforbundet inspirere, informere og vejlede til et realistisk og ambitiøst billede af, hvor mange veje en uddannelse som bibliotekar, informationsspecialist eller kulturformidler kan føre til. På det offentlige arbejdsmarked er der sket en udvikling mod et bredere akademisk arbejdsmarked. Selvom budgetterne er stramme i disse år, vil dette arbejdsmarked dog også i fremtiden være relevant og attraktivt for forbundets medlemmer. Arbejde for at øge antallet af ansættelser inden for de nye arbejdsmarkeder. Dette skal bl.a. ske gennem styrkelse af det enkelte medlems evne til at kommunikere præcist og relevant over for nye arbejdsgivere. Med fokus på især forretningsforståelse og personlig branding vil forbundet sikre, at det enkelte medlem er i stand til at se de muligheder, der findes på det brede akademiske arbejds marked og kunne formulere sine kompetencer og faglige kunnen i forhold til forskellige kontekster. 2 3 Arbejde med en ny fortælling om adgangen til et attraktivt arbejdsmarked. Fortællingen skal anvendes til at styrke indsigten i mangfoldigheden i egen faglighed. Målet er samtidig at sætte de bibliotekariske kompetencer i spil ved en målrettet kommunikation til nøgleinteressenter og arbejdsgivere. Dette er blandt indholdet af en stærkere interessevaretagelse fra Bibliotekarforbundets side. 40 Formidle analyser om trends og megatrends for arbejdsmarkedet for bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere. Der skal på baggrund af nationale og internationale tendenser formidles viden om fremtidens arbejdsmarked, således at forbundets medlemmer kan sætte deres faglighed i spil på nye måder. 4 [ 7 ]

8 Politiske fokusområder En offensiv lønpolitik De private overenskomstforhandlinger i foråret 4 var udtryk for en beskeden optimisme omkring en bedre lønudvikling, efter at den økonomiske krise nu er på retræte. Samme optimisme sporer vi ikke på det offentlige område, hvor der fortsat forventes en del besparelsesrunder. En 3-årig overenskomstperiode også på det offentlige område skal dog resultere i en forbedret reallønsudvikling for Bibliotekarforbundets medlemmer. De centrale lønforhandlinger skal samtidig fortsat suppleres af lokale initiativer. 0 Derfor lægger Bibliotekarforbundet op til en mere offensiv lønpolitik. Det betyder, at vi vil stille krav om årlige forhandlinger på både generelle og specifikke områder. Med andre ord vil der blive lagt an til en mere offensiv lønstrategi. [ 8 ]

9 Derfor vil Bibliotekarforbundet: Ruste tillidsrepræsentanterne til at tage kampen op for bedre løn. Det vil ske ved at skærpe opmærksomheden fra Bibliotekarforbundet gennem øget beredskab i forhold til mere offensive lønudspil. Fokusere på sammenhæng mellem værditilførsel og flere lønkroner. Bibliotekar forbundet vil synliggøre og dokumentere, hvor og hvordan medlemmerne til fører værdi til private og offentlige virksomheder med henblik på at omsætte denne værdi til krav om ekstra lønkroner. 0 Iværksætte målrettede kampagner for højere løn og bedre arbejdsvilkår. Dette skal ske gennem øget fokus på konkrete tillægsformer, bl.a. rådighedstillæg, specialisttillæg og det kommunale vagttillæg. Samtidig skal forbundets tillidsrepræsentanter udstyres bedre med en lokal lønstatistik til brug for forhand lingerne. Forbedre lønservice for privatansatte. Bibliotekarforbundet skal løbende arbejde med at forbedre. vores lønservice for privatansatte medlemmer for på denne måde at ruste dem bedre i forbindelse med individuelle lønforhandlinger, såvel ved ansættelse som ved de årlige lønforhandlinger. Læringsprojektet, kulturen og demokratidannelsen Samfundets krav om udvikling af kompetencer dukker ofte op på den politiske dagsorden. Det handler f.eks. om, hvorvidt børn i folkeskolen eller unge på gymnasiet og på de videregående uddannelser lærer nok, eller om frafaldet på erhvervs skolerne kan reduceres. 2 Det er Bibliotekarforbundets ønske, at bibliotekaren skal spille en mere central rolle i forhold til læring og læsning, end tilfældet er i dag, ved at tilbyde et neutralt rum for alle borgere. Samtidig ønsker vi, at der på alle uddannelsesniveauer inddrages bibliotekariske komptencer for f.eks. at hindre frafaldet på uddannelserne, styrke lysten til læring og læsning og øge brugen af digitale læringsmidler. Bibliotekaren arbejder i dag på mange niveauer og bidrager til samfundets læring og læringsprocesser. Men der mangler et større fokus på, hvordan bibliotekaren bidrager til at løfte den store samfundsopgave, der ligger i at højne befolkningens kompetenceniveau og lyst til læring. 3 Den megen fokus på den formelle læring og læringsprocesser kan medføre en udvikling, der gør forskellen mellem forskellige socialgrupper større end tilfældet er i dag. Deltagelse i samfundsdebatten og demokratiet kræver viden, indsigt og færdigheder. Derfor er det vigtig, at også bibliotekerne kommer med på denne dagsorden. Bibliotekerne er en vigtig kulturinstitution, men det er i lige så høj grad det største uformelle læringsrum i Danmark. Men dette læringsrum skal udnyttes som en strategisk ressource på lige fod med andre læringsmiljøer [ 9 ]

10 Politiske fokusområder Kulturtilbuddet som det formidles via de ansatte i danske folkebiblioteker har været under kraftig besparelse ud fra en tankegang om, at kulturtilbud er flødeskum. Dette er en helt forkert tilgang. Biblioteket er hverdagens kulturtilbud og ikke kun en flygtig oplevelse. Bibliotekarforbundet vil derfor fortælle om bibliotekarens samfundsmæssige nødvendighed, når det drejer sig om at sikre fri og lige adgang til information, viden og demokratiforståelse. Dermed synliggøres det ligeledes, hvordan de ansatte i biblio teket hver dag arbejder med at inkludere borgerne i et vidensamfund og dermed bidrager til den nødvendige sammenhængskraft i landet. Derfor vil Bibliotekarforbundet: 0 Arbejde for at synliggøre bibliotekarens rolle omkring læring og læringsprocesser. Dette kan ske gennem kampagner og debatmøder for at opnå en større bevidsthed omkring bibliotekarens særlige rolle og ansvar i forbindelse med udvikling af befolkningens kompetencer. Der vil ligeledes blive arbejdet med at synliggøre de områder, hvor bibliotekarerne allerede gør en stor indsats, herunder uddannelsesbibliotekarerne. Igangsætte debatter om betydningen af det uformelle læringsrum og bibliotekarens rolle eksempelvis i forhold til inklusion, lyst til læsning og læring. Bibliotekarforbundet ønsker i den kommende periode at have fokus på væsentlige udfordringer, der ligger i at løse den samfundsmæssige opgave i forbindelse med at løfte befolkningens kompetenceniveau, herunder hvor især bibliotekaren har en rolle og opgave. Formidle det bredere kulturprojekt og dets betydning for sammenhængskraften i et samfund. Bibliotekarforbundets interessevaretagelse tager også udgangspunkt i bibliotekarens rolle i samfundet især i folkebibliotekerne handler det om kultur som sammenhængskraft, hvor man ikke umiddelbart kan måle effekten gennem input/output analyser. Derfor vil Bibliotekarforbundet i sin inter essevaretagelse også arbejde med at formidle de mange værdibærende elementer, som mange kulturinstitutioner er eksponenter for f.eks. gennem deres arbejde for styrkelse af demokratiet, styrkelse af respekten for fællesskabet samt styrkelse af tillidsniveauet i samfundet. Formidle eksempler på bibliotekarens bidrag til læring og læringsprocesser. Det vil bl.a. ske gennem fortsat formidling af de gode eksempler herunder formidling af resultaterne af Bibliotekarforbundets publikation Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole, udgivet i [ 0 ]

11 Sikre borgerens frie og lige adgang til information. Bidrage til at modvirke hindringer i forhold til borgeres fri og lige adgang til information og viden gennem f.eks. lancering af debatemner omkring digitalisering af væsentlige servicefunktioner samt manglende udnyttelse af digitale læringsplatforme for visse grupper i samfundet. [ ]

12 Bibliotekarforbundet ønsker, at der på alle uddannelsesniveauer inddrages bibliotekariske kompetencer for f.eks. at hindre frafaldet på uddannelserne, styrke lysten til læring og læsning og øge brugen af digitale læringsmidler. Forslag til [ 2 ]

13 Bibliotekarforbundets arbejdsprogram og 6 Arbejdsprogrammet er opdelt i fem hovedområder, hvor arbejdsgrundlag og udviklingsmål er beskrevet. Disse er grundlaget for hovedbestyrelsens og sekretariatets målsætninger og arbejde i perioden og 6. Arbejdsprogrammet er opdelt i følgende områder: Organisation Løn- og arbejdsvilkår Medlemsdemokrati og interessevaretagelse Kommunikation Job og profession 0 Med arbejdsprogrammets aktiviteter ønsker hovedbestyrelsen at understrege nødvendigheden af at støtte medlemmerne i en tid med store forandringer og udfordringer på arbejdspladserne. Samtidig vil vi ruste os til en periode med en vis stigning i ledigheden. Bibliotekarforbundets rådgivning og vejledning vil tage fat på emner som forandringsprocesser, karriereskift, arbejdsløshed, jobsøgning til nye arbejdsmarkeder, seniormuligheder og ikke mindst kompetenceudvikling. Organisation Bibliotekarforbundets sekretariat består i dag af årsværk. Hovedparten af Bibliotekar forbundets medarbejdere har kompetencer på akademisk niveau inden for jura, kommunikation, forhandling, overenskomster og aftaler samt kulturformidling og informationsvidenskab. Ud over den administrative organisation er forbundet på arbejdspladserne repræsenteret af ca. tillidsrepræsentanter, der dagligt yder en stor indsats for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Fagligt under støttes Bibliotekarforbundet af 4 fag- og ansættelsesgrupper, der med udgangspunkt i over 0 frivillige driver disse netværk som et væsentligt bidrag til udvikling af medlemmernes faglighed. 2 [ 3 ]

14 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal være det naturlige valg af faglig organisation for bachelorer, bibliotekar DB, cand. scient.bibl., cand.mag. og cand.it og informationsspecialister generelt. udgøre det faglige fællesskab for alle, der arbejder professionelt med information, videnhåndtering og kulturformidling på et akademisk niveau. være en moderne serviceorganisation med klare servicemål afstemt efter medlemmernes individuelle og aktuelle behov. 0 løbende tilpasse og udvikle sin interessevaretagelse. UDVIKLINGSMÅL Udvikling af Bibliotekarforbundets organisation gennem fortsat lave omkostninger og en velfungerende organisation. Mobilisere endnu flere medlemmer i forbundets aktiviteter. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring fastholdelse af de studerende i forhold til de biblioteks- og informationsvidenskabelige uddannelser. Udvikle flere og bedre medlemstilbud gennem udbygning af samarbejdet med andre organisationer, herunder kommercielle partnere. 2 Arbejde på rekruttering af flere medlemmer, der arbejder inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Iværksætte to årlige kampagner i forhold til rekruttering og fastholdelse af flere medlemmer. Kampagnerne vil især blive rettet imod studerende og privatansatte. Målet er at øge antallet af studerende med minimum 0 svarende til 60 procent af hver ny årgang. Kampagnen i forhold til de privatansatte har som målsætning at øge antallet af privatansatte medlemmer med 2 pr. år. 3 Løn- og arbejdsvilkår Bibliotekarforbundets mål er at skabe grundlaget for optimale løn- og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem i både den offentlige og private sektor. Det sker gennem forbundets forhandlingsafdeling og ikke mindst gennem forbundets mange tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Privatansatte medlemmer tilbydes endvidere rådgivning og tjek af kontrakter ved ansættelser, samt en årlig Lønservicepakke til brug ved deres individuelle forhandlinger. Bibliotekarforbundet og Akademikerne indgår desuden kollektive aftaler og overenskomster for en lang række medlemmer, primært offentligt ansatte. Der skal i den kommende generalfor [ 4 ]

15 samlingsperiode indgås nye overenskomster, som træder i kraft med virkning fra. april. Besparelser, der i en vis udstrækning fortsat forventes at ramme den offentlige sektor, kommer til at få indflydelse på medlemmernes arbejdsopgaver og arbejdsliv på trods af, at der spores en vis økonomisk optimisme i samfundet generelt. Dette giver ekstra udfordringer for forbundets tillidsrepræsentanter. De skal i dag både fungere som konstruktiv sparringspartner omkring forandringer over for ledelsen samt fortsat have opmærksomheden rettet mod medlemmernes rettigheder. Bibliotekarforbundet har særligt fokus på sparring og rådgivning af tillidsrepræsentanterne for at støtte dem i varetagelsen af disse opgaver. 0 For at styrke brobygningen mellem studerende og arbejdsmarkedet vil der blive iværksat en kampagne, hvor der tilbydes studerende tjek af ansættelseskontrakter m.v. i forbindelse med studiejobs. ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal sikre medlemmerne optimalt i deres ansættelsesforhold. gennem kollektive overenskomster samt forbundets individuelle rådgivning og forhandling sikre, at medlemmernes lønniveau matcher øvrige ansatte på det akademiske arbejdsmarked. 2 arbejde for, at det enkelte medlems funktioner, faglige udvikling, kompetencer og ansvar afspejles i det enkelte medlems løn uanset ansættelsesform og ansættelsesområde. aktivt anvende viden om udviklingen på arbejdsmarkedet i forbindelse med rådgivning af det enkelte medlem samt af tillidsrepræsentanter. sammen med den øvrige fagbevægelse sikre medlemmerne den bedst mulige kobling mellem arbejdsliv og konkret livssituation. 3 sammen med den øvrige fagbevægelse sikre retten til frie forhandlinger på arbejdsmarkedet. 40 UDVIKLINGSMÅL Ved OK-forhandlingerne arbejde aktivt for, at reallønnen forbedres, bl.a. gennem fastholdelse af reguleringsordningen på det offentlige område. 4 Gennem en offensiv indsats arbejde for, at der fortsat årligt foregår lokale lønforhandlinger for alle medlemmer. [ ]

16 Igangsætte en kampagne for, at særlige medlemsgrupper, der ikke selv har en tillidsrepræsentant, får forhandlet deres løn- og ansættelsesvilkår. Give medlemmer bedre arbejdsvilkår bl.a. gennem øget fokus på arbejdstilrettelæggelsen på de enkelte arbejdspladser og gråzonen mellem arbejde og fritid. Styrke og udbygge tillidsrepræsentantarbejdet i forhold til de mange roller, som tillidsrepræsentanter skal påtage sig på arbejdspladsen. Følge udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder iværksætte konkrete initiativer med udgangspunkt i resultaterne af den igangværende arbejdsmiljøundersøgelse foretaget af Akademikerne/Bibliotekarforbundet. 0 Igangsætte kampagne med ekstra fokus på studerendes løn- og ansættelsesformer i forbindelse med deres studiejobs. Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Bibliotekarforbundets vigtigste aktiv er medlemmerne selv. Derfor er medlemsdemokrati, netværk og dialog bærende elementer i forbundets arbejde. Bibliotekarforbundets politik og arbejde skal udvikles gennem dialog og indsigt. Bibliotekarforbundet skal være vedkommende for medlemmerne og ramme den dagsorden, der er deres. Det er medlemmernes fagforening, og den skal derfor afspejle deres arbejdsliv og faglige udfordringer. 2 Et væsentligt element i forbundets interessevaretagelse er et bredt samarbejde med interessenter blandt politikere og embedsmænd i ministerier og styrelser. Endvidere er der et bredt samarbejde med øvrige fagforeninger især på akademikerområdet samt interessenter inden for biblioteks-, kultur- og informationsområdet. På det internationale område har Bibliotekarforbundet et engagement, der fortrinsvis drejer sig om deltagelse og netværk blandt skandinaviske aktører på biblioteksområdet. 3 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal give alle medlemmer og medlemsgrupper mulighed for at blive hørt samt øve indflydelse på forbundets virke. 40 sikre rammer for øget dialog og netværk mellem medlemmer med fælles interesser og formidle viden herom. bevare og udvikle medlemsdemokratiet og give det nye former. 4 [ 6 ]

17 understøtte tillidsrepræsentanternes rolle gennem forsat udvikling af dialogformer med hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat. gennem kontakt til faggrupperne og en bred interessentgruppe styrke medlemmernes faglige position. UDVIKLINGSMÅL Udvikling og professionalisering af det politiske arbejde i hovedbestyrelsen. 0 Fortsat udvikling af den dialogprægede politikudvikling i hele Bibliotekarforbundets organisation med inddragelse af tillidsrepræsentanter, bestyrelser i fag- og ansættelsesgrupperne samt medlemsgrupper generelt. Målrettet og mere systematisk anvendelse af flere indflydelseskanaler for at synliggøre medlemmernes og fagets samfundsmæssige rolle og betydning. Større fokusering på mobilisering af medlemmerne i Bibliotekarforbundets interessevaretagelse gennem anvendelse af ekspertudsagn fra medlemmer samt generel involvering. Gennemføre medlemsdrøftelser omkring udvikling af den politiske struktur i Bibliotekarforbundet, således at der kan forberedes en debat herom på Bibliotekarforbundets generalforsamling i 6. 2 Kommunikation Bibliotekarforbundet har mange informationskanaler, hvor de væsentligste fortsat er Perspektiv, bf.dk, Bibliotekarforbundets nyhedsbrev og Facebook. Samtidig udgiver Bibliotekarforbundet en række nyhedsbreve til særlige målgrupper: TR-nyhedsbreve, JobMail og VikariatMail, Nyhedsbrev om ledelse, samt Bibliotekarforbundets studenternyhedsbrev. A. Kommunikation og markedsføring Bibliotekarforbundets kommunikation skal understøtte forbundets vision om at være den mest attraktive fagforening og det oplagte valg for akademikere, der arbejder med information, videnhåndtering og kulturformidling. Bibliotekarforbundet formidler viden inden for disse områder, således at medlemmernes position på arbejdsmarkedet fortsat bliver styrket [ 7 ]

18 Målet med forbundets kommunikation med medlemmerne er at styrke den faglige udvikling og dermed give øget faglig indsigt, således at det opleves berigende for det enkelte medlem, at sætte fokus på værdien ved det faglige fællesskab, samt at videreformidle Bibliotekarforbundets holdninger og aktiviteter over for relevante målgrupper og interessenter i relevant form. ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal skabe rum for kommunikation imellem medlemmerne, så det faglige fællesskab bliver styrket. 0 arbejde for en stærk kommunikationsprofil på områderne videnhåndtering og kulturformidling, så medlemmernes indsigt i egen faglighed bliver styrket og udbredt. formidle, hvorfor forbundet er en relevant og attraktiv fagforening for det enkelte medlem. profilere sig som en engageret og progressiv fagforening. markere medlemmernes interesser synligt i offentligheden og blandt nøgleinteressenter. 2 UDVIKLINGSMÅL Kommunikere Bibliotekarforbundets brand og værdien af det faglige fællesskab via en bred udnyttelse af forbundets kommunikationskanaler. Markedsføre Bibliotekarforbundets ydelser via en offensiv og målrettet produktinformation samt relevante kampagnetiltag over for specifikke målgrupper især privatansatte og studerende. Markere forbundets mærkesager over for interessenter, medlemmer og den brede offentlighed med udgangspunkt i relevante analyser og aktuelle dagsordener. 3 Synliggøre og markedsføre medlemmernes kompetencer over for relevante interessenter. 40 Inddrage og eksperimentere med relevante kommunikationskanaler, f.eks. sociale medier for at nå nye målgrupper og optimere effekten af forbundets kommunikationsindsats. [ 8 ]

19 B. Perspektiv Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv skal som medlemsblad medvirke til at orientere bredt om medlemmernes arbejdsmarked herunder om fagets mangfoldighed. Perspektiv skal udfordre medlemmernes faglighed og forbundet som organisation. Redaktionens mål er at lave vedkommende journalistik, så medlemmerne føler sig informeret om udviklingen i faget og samtidig får udsyn og et bredere perspektiv på deres faglighed og følelsen af at tilhøre et fagligt fællesskab. Samtidig skal Perspektiv bringe væsentlige nyheder og baggrundsartikler om arbejdsmarkedsforhold, der kan understøtte Bibliotekarforbundets brand. 0 ARBEJDSGRUNDLAG Perspektiv skal afspejle mangfoldigheden i medlemmernes arbejdsmarked. orientere bredt om faget og fagets udvikling inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt løn- og ansættelsesforhold. berette om Bibliotekarforbundets aktiviteter og politik, starte vigtige debatter og udfordre organisationen, politikerne og medlemmerne. videreudvikle platforme, hvor medlemmerne kommer til orde. 2 anvende de nyeste muligheder i forhold til ny teknologi og nye medier. UDVIKLINGSMÅL Formidle det faglige fællesskab på tværs af sektorer via artikler, der sætter fokus på ligheder og forskelle i medlemmernes kompetencer og arbejdsindhold, således at medlemmerne styrkes i forhold til nuværende eller kommende arbejdsopgaver. Formidle et fagligt udsyn og et bredere perspektiv på faget ved at pege på samfundsmæssige tendenser og trends, der har betydning for medlemmernes arbejdsindhold såsom digitalisering og frivillige. 3 Understøtte medlemsinvolvering og den faglige debat ved en øget synlighed af Del Din Videns indhold og muligheder blandt forbundets medlemsgrupper. 40 [ 9 ]

20 Job og profession Den stigende dimittendledighed udgør fortsat et stort problem, samtidig med at traditionelle bibliotekariske stillinger nedlægges i den offentlige sektor. Forbundet vil derfor arbejde for et øget fokus på nye job og jobområder i den offentlige administration samt jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Dette vil bl.a. ske gennem fortsat deltagelse i Akademikerkampagnen. Bibliotekarforbundet vil rette opmæksomheden på nye jobområder, funktioner og arbejdsopgaver, der matcher medlemmers kompetencer, og formidle kendskabet hertil. 0 Der er i øjeblikket fokus på universitetsuddannelsernes struktur, kvalitet og optag bl.a. i forhold til det store forventede antal af kommende kandidater fra universiteterne. Forbundet vil sammen med de øvrige akademikerorganisationer forsøge at afværge indgreb, der samlet set forringer kvaliteten af uddannelserne. Bibliotekarforbundets arrangementsvirksomhed har udviklet sig kraftigt igennem de seneste år. Denne udvikling skal fortsættes og intensiveres bl.a. gennem fokus på at skabe bedre muligheder for at få arrangementsvirksomheden uden for hovedstadsområdet, samt rettet mod specielle medlemsgrupper som f.eks. mellemledere. Der skal fortsat være fokus på at udbygge nye faglige aktiviteter. I samarbejde med bl.a. faggrupperne skal det drøftes, hvordan deres mangeartede tilbud kan styrkes og udvikles. 2 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal understøtte medlemmernes karrieremuligheder og udvikling samt synliggøre det enkelte medlems kompetencer. udfordre medlemmernes viden, metode og praksis gennem et bredt udbud af faglige aktiviteter. sikre det bredest mulige kendskab til medlemmernes kompetencer og kvalifikationer hos potentielle arbejdsgivere. 3 sikre medlemmernes viden om arbejdsmarkedets muligheder og begrænsninger. øve indflydelse på uddannelserne inden for biblioteks- og informationsvidenskab. 40 facilitere, styrke og videreudvikle forbundets faglige netværk. synliggøre det faglige fællesskabs værdi for den enkelte. 4 [ ]

21 UDVIKLINGSMÅL Bygge bro mellem studerende og arbejdsmarkedet i samarbejde med relevante uddannelser, herunder Syddansk Universitet (SDU) og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Styrke de lediges mulighed for at skabe eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fortsat udvikling af netværkstilbud, én-til-én-rådgivning m.v. Gennem udvikling af et varieret arrangements- og kursustilbud give medlemmerne faglig inspiration, idéer og ny viden. 0 Gennemføre en kampagne i forhold til kursustilbud og arrangementer for de medlemmer, som normalt ikke benytter sig af forbundets tilbud om kompetenceudvikling. Udvikle efteruddannelsesaktiviteter med brug af f.eks. undervisere fra IVA og SDU, der skal udbydes til alle medlemmer. Tage initiativ til konferencer med et bredere politisk indhold f.eks. målrettet kulturområdet. Dette vil evt. ske i samarbejde med andre organisationer. Arbejde for at forbundets arrangementsvirksomhed styrkes uden for hovedstadsområdet, f.eks. gennem forsøg med direkte økonomisk tilskud til lokalt forankrede initiativer. 2 Formidle trends om fremtidens arbejdsmarked for bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere herunder arbejde systematisk med fortællingen om faget. Arbejde med udvikling af e-læringstilbud. Udvikling af særlige programmer for mellemledere samt andre med ledelsesopgaver. [ 2 ]

22 Nøgletal for forventninger til udvikling af Bibliotekarforbundets virksomhed i og 6 A. Forventede antal medlemmer i og 6 Vi forventer at kunne få flere privatansatte gennem en planlagt kampagne, således at vi når et niveau på 2 flere privatansatte pr. år. Med hensyn til de studerende forventer vi gennem en kampagne at rekruttere 0 studerende svarende til 60 procent af hver ny årgang. Det typiske frafald er ca. 0 procent, der forlader studiet undervejs. Fratrækkes herudover studerende, der dimitterer, reduceres antallet yderligere. Derfor kan man ikke aflæse en stigning på 0 i det samlede antal studerende i nedenstående tabel. Bibliotekarforbundets generelle medlemstal vil desuden fortsat være påvirket af et stort antal medlemmer, der går på pension, samt at der i en årrække blev uddannet færre på Det Informationsvidenskabelige Akademi. 0 Tabel. Forventet udvikling i antallet af medlemmer i og 6 Nøgletal Ansættelsesområde (måltal) Stat Kommuner Regioner Privat Grønland Ledige Studerende Passive Pensionister Antal medlemmer i alt Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for 3, da tallene for 4 ikke er tilgængelige før årets afslutning. [ 22 ]

23 B. Forventet udvikling i antal sager i og 6 Bibliotekarforbundet rådgiver og vejleder typisk.00 medlemmer og behandler ca. 600 sager årligt. Dette tal forventes at være nogenlunde status quo i de kommende år. Tabel 2. Forventede antal sager og forhandlinger fremskrevet på baggrund af hidtidig aktivitet i 3 Nøgletal Forventede antal sager og forhandlinger Privat Stat Regioner og kommuner Ledige, studerende, pensionister m.v Karriererådgivning Medlemshenvendelser i øvrigt Antal sager og henvendelser i alt Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for 3, da tallene for 4 ikke er tilgængelige før årets afslutning. C. Forventet antal deltagere i TR-aktiviteter Antallet af deltagere i den samlede TR-aktivitet har ligget på omkring 700 i de senere år. Der forventes en TR-aktivitet på nogenlunde samme niveau i de kommende år. Tabel 3. Forventet udvikling i antal deltagere i TR-aktiviteter i og 6 Nøgletal TR-aktiviteter (antal deltagere) TR-kurser m.v TR-temadage og seminarer TR-OK-Landsmøde TR-kollegiemøder Klubbestyrelsesseminar AC-TR-kurser TR-aktiviteter i alt Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for 3, da tallene for 4 ikke er tilgængelige før årets afslutning. [ 23 ]

24 D. Forventet antal deltagere i medlemsarrangementer Bibliotekarforbundet forventer et lidt lavere aktivitetsniveau end i 3. Dette skyldes overflytning af Introduktion til bogsæsonen til anden aktør, hvilket har betydet et fald i antallet af deltagere på ca. 0. I 2 lå niveauet for medlemsarrangementer noget højere. Dette skyldes de mange pensionsarrangementer i forbindelse med overgangen til PFA. Privatgruppen og Statsgruppen forventer ligeledes samme høje aktivitetsniveau som i 3. I forhold til at Bibliotekarforbundet har omkring medlemmer er der generelt en høj grad af medlemsdeltagelse på deltagere årligt svarede til ca. 0 arrangementer. Bag dette tal ligger en kraftig forøgelse af antallet af deltagere i de generelle medlemsarrangementer i 3 og 4. Dette niveau forventes at fortsætte i og 6. Bibliotekarforbundet vil arbejde for, at en stadig større andel af medlemmerne frekventerer vores arrangementer. Derfor vil der blive iværksat en kampagne i de kommende to år for at få flere medlemmer til at deltage og dermed være involveret i det faglige netværk. 0 Tabel 4. Forventet mål for antal deltagere i medlemsarrangementer i og 6 Nøgletal Måltal for medlemsaktiviteter (antal deltagere ) Bibliotekarforbundets generalforsamling Fagligt Landsmøde Bibliotekarforbundets medlemsarrangementer Åbne arrangementer (medlemmer og andre) Lederarrangementer Studenterarrangementer Karrierearrangementer Seminar for netværk Faggruppearrangementer Statsgruppens arrangementer Privatgruppens arrangementer Generelle medlemsaktiviteter i alt Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for 3, da tallene for 4 ikke er tilgængelige før årets afslutning. [ 24 ]

25 Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2 00 Frederiksberg Tlf , fax Web:

Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4

Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 3 og 4 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision 4 Politiske fokusområder Bibliotekarforbundets fremtid administrativt samarbejde eller fusion?

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Del 2. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Budget Princip- og arbejdsprogram

Del 2. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Budget Princip- og arbejdsprogram Del 2 Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Budget Princip- og arbejdsprogram Best Western Nyborg Strand 25. oktober 2014 Indhold Indledning 3 Hovedbestyrelsens kommentarer til 4 budgetforslag for

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Arbejdsopgaver og ansvarsområder Sekretariatschefen skal med ansvar over for formand og hovedbestyrelse varetage den daglige ledelse og drift

Læs mere

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2011 og 2012

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2011 og 2012 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 20 og 202 Bibliotekarforbundets princip- og arbejdsprogram 20 og 202 er udgivet af Bibliotekarforbundet oktober 200. Redigeret af Niels Bergmann, Marianne

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

informationsspecialister

informationsspecialister Stigende behov for informationsspecialister karrieremuligheder i en digital tidsalder Klar til fagligt lederskab Den teknologiske forandringsbølge rummer masser af job. Mange af dem findes ikke endnu,

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

6.000 individer med fælles rytme

6.000 individer med fælles rytme dma et fagligt interessefællesskab dansk markeds- og akademiforening et fagligt interessefællesskab 6.000 individer med fælles rytme DMA Dansk Markeds- og Akademiforening er et fagligt interessefællesskab

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 DEL 2. Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober

BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 DEL 2. Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober DEL 2 BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 Indkomne forslag Budget Princip- og Arbejdsprogram 2017 og 2018: Politisk strategi Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober Budget og politisk strategi

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM 2012-2016 Vedtaget på HK/Kommunal forbundssektorkongres 2012 Målprogram som styringsredskab Ved etableringen af Nyt HK blev beslutningsgangene strømlinet for at sikre en større

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere