Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

2 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud og retningslinjer side 7 Lokaletilskud side 12 Lokaletilskud til rideklubber og foreninger side 14 Medlemstilskud (aktivitetstilskud) side 15 Distriktsforeninger side 16 Leder, træner, dommer og instruktøruddannelse side 18 Venskabsbybesøg og samarbejde, tilskud side 24 Jubilæer i klubber og foreninger, tilskud side 25 Benyttelse af haller og gymnastiksale til aktiviteter side 26 Skolelokaler og andre foreningslokaler, benyttelse, retningslinjer side 31 Svømmehaller, benyttelse, retningslinjer side 34 Udendørsanlæg, leje, sommerskoler, spejderstadion side 37 Idrætshonorering og særlige idrætspræstationer side 42

3 Indledning Med baggrund i Folkeoplysningsloven har Slagelse Kommune udarbejdet et sæt retningslinjer inden for fritidsområdet i kommunen, som bl.a. indeholder mulighederne og procedurerne for tilskud, lån af lokaler, anlæg mm. For yderligere information eller spørgsmål: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Gørtlergade Slagelse Mail: Tlf

4 Generelt for alle foreninger og klubber under Folkeoplysningsloven Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget fastsætter retningslinjerne for uddeling af tilskud på fritidsområdet efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget er ansvarlig for fortolkning af retningslinjerne. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice administrerer retningslinjerne og har den daglige kontakt til klubber og foreninger. CVR-nummer For at kunne modtage tilskud skal alle foreninger/klubber have et CVRnummer. I kan oprette et CVR-Nummer på Herefter skal foreningen/klubben have oprettet en Nemkonto gennem sin bank. Husk at give besked til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice om jeres CVR-nummer, så vi kan udbetale tilskud til jer. Digital postkasse Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle virksomheder og foreninger at oprette en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker digital post. Kravet gælder alle med et CVR-nummer. Digital post bliver sendt til en sikker digital postkasse. Den er knyttet til dit cpr-nummer og beskyttet af dit NemID-login. Vedtægter og kontaktoplysninger Center for Kultur, Fritid og Borgerservice skal altid have foreningens/klubbens vedtægter, så husk at sende nye til os, hvis der sker ændringer f.eks. ved generalforsamlinger. I kan ændre foreningens/klubbens kontaktoplysninger i Foreningsportalen. Erklæring om indhentelse af Børneattest Ifølge lovgivningen skal alle klubber og foreninger indhente børneattester på trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer eller andre, som jævnligt har kontakt med børn og unge under 15 år. Blanket og vejledning kan hentes på politi.dk. Ifølge Folkeoplysningsloven skal foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt lokaler/baner/anlæg, derfor afgive en erklæring om, at I har indhentet børneattester. Erklæringen, men ikke børneattesterne, skal indsendes én gang årligt til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice via Foreningsportalen. Fradrag i tilskud, tilbagebetaling og kontrol Hvis en forening eller klub ikke overholder de fastsatte regler for tilskud, kan Center for Kultur, Fritid og Borgerservice afslå at give tilskud. Hvis ikke I bruger jeres tilskud efter de gældende regler, skal I betale tilskuddet tilbage til Slagelse Kommune. Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven danner grundlag for kommunens retningslinjer. Loven kan hentes i sin fulde længde på retsinformation.dk. 3

5 Ansøgningsfrister Ansøgningsfristerne kan ses her i retningslinjerne og på kommunens hjemmeside. Bemærk at foreninger og klubber, som ikke søger og indleverer materiale inden for ansøgningsfristerne, ikke kan forvente at modtage tilskud. Takster På kommunens hjemmeside kan du holde dig orienteret om priser, takster, gebyrer og skatter på fritidsområdet, som er vedtaget af Byrådet for det pågældende år. Klagemuligheder Klubber og foreninger har altid mulighed for at klage over en afgørelse. Klagen skal sendes til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice senest 3 uger efter afgørelsen/tilskuddet. Foreningsportalen Alle foreninger skal via Foreningsportalen indberette medlemstal, søge om tilskud samt brug af lokaler, baner mv. 4

6 Ansøgningsfrister Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Ansøgningsfrist: 1. september året før Udbetaling af tilskud: 1. januar 1. april 1. juli 1. september Indsendelse af regnskaber: 1. april Deltagerlister/andre kommuner: 1. marts Tilskud til lokaler: 1. oktober Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og ansøgningsskema. Lokaletilskud Ansøgningsfrist: 1. april Slagelse Kommune giver lokaletilskud efter gældende retningslinjer på 85 % af driftsudgifterne i Lokaletilskuddet reduceres for antallet af medlemmer over 25 år. Lokaletilskud søges gennem Foreningsportalen, hvor I samtidig også skal huske at indsende regnskab og formandens beretning. Retningslinjer for lokaletilskud Lokaletilskud til rideklubber- og rideforeninger Ansøgning med opgørelse af lokaleudgifter og timeforbrug: 1. april Lokaletilskud søges gennem Foreningsportalen, hvor I samtidig også skal huske at indsende regnskab og formandens beretning. Retningslinjer for lokaletilskud Medlemstilskud Ansøgningsfrist: 1. april Medlemstilskud søges gennem Foreningsportalen. Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år tilskuddets størrelse inden for den ramme, som er afsat til medlemstilskud af Slagelse Kommune. Retningslinjer for medlemstilskud Tilskud til distriktsforeninger Ansøgningsfrist: 1. maj Slagelse Kommune yder tilskud med 65 % af driftsudgifterne til lokaler i Tilskud til leder- og instruktøruddannelser Der er afsat en fast pulje til tilskud til leder- og instruktøruddannelser, som der uddeles fra to gange om året. Tilskuddene fordeles forholdsmæssigt mellem foreningerne, som søger. Ansøgningsfristerne er 15. december og 15. juni. Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelser Brug af haller til aktiviteter Ansøgningsfrist 1. april Der kan løbende søges enkeltstående timer blandt de timer, som ikke er fordelt. Søg tider i Foreningsportalen 5

7 Brug af skolelokaler og andre foreningslokaler Søg løbende gennem Foreningsportalen Brug af svømmehallerne Søg tider i Foreningsportalen Fordelingen offentliggøres hvert år senest den 1. juni. Brug af udendørsanlæg Ansøgningsfrist grønne baner: 1. marts. Ansøgningsfrist grusbaner, atletikstadion og kunstgræsbaner: 1. august. Afregning for reklamer på stadions og i haller: 1. december Søg tider i Foreningsportalen Lederpriser og Idrætshonorering Indsend indstillinger senest den 15. februar Retningslinjer for indstillinger til idrætshonorering samt ansøgningsskemaer 6

8 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder, så evnen og lysten til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet kan styrkes. Virksomhedens omfang Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Samtidig omfatter voksenundervisningen debatskabende aktiviteter. Der gives tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning. Derudover gives tilskud til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer med et beløb pr. lektion, der i gennemsnit ikke overstiger udgiften til afvikling af en undervisningstime, til lærerløn, lederhonorar m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Ansøgningsfrist Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et nyt kalenderår sendes til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice senest den 1. september året før. Begrænsning Der gives ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Det gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Der gives ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Virksomheden skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Beregning af tilskud Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer, baseret på det senest reviderede regnskabsår. Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden jf. dog supplerende tilskud. Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst seks undervisningstimer. Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste sæson. 7

9 Nye foreninger skal give oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de oplysninger, som ansøgeren fremsender. Supplerende tilskud Undervisning af handicappede: Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet, gives et supplerende tilskud, således at lønsumstilskuddet udgør max. 8/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Antallet af deltagere på holdene kan ikke overstige 7 deltagere. Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicappede i relation til et konkret emne. Eksempel: Hvis der på et hold deltager fem handicappede og tre ikke-handicappede, afregnes leder- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning med 8/9 af lønsummen og 3/8 af lønsummen med 1/3 af lønsummen. Handicaperklæring En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for aftenskolen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Kravet om en erklæring kan fraviges, hvor det er åbenbart, at deltageren er handicappet i relation til den konkrete undervisning. Instrumentalundervisning: På hold hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, gives supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn. Fleksible tilrettelæggelsesformer Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40 % til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højest: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer, kan bruges til: 8

10 Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Emner, tilrettelæggelsesformer, holdstørrelser samt ansættelse af lærere og ledere Den enkelte forening træffer beslutning om valg af emner, tilrettelæggelsesform, ansættelser af ledere og lærere samt om holdstørrelser jf. dog undervisning af handicappede og instrumentalundervisning. Debatskabende aktiviteter Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået ved debatskabende aktiviteter, bruges inden for folkeoplysningslovens område. De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat omkring det. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Alle udgifter afholdt til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres, dog kan udgifter til lederhonorar og administration indregnes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert arrangement. Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde med flere initiativtagere, skal den enkelte forening/initiativtager aflægge regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med arrangementet. Puljen kan ikke anvendes til: 9

11 Befordring af deltagere Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagerne Materiel herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi Entréudgifter for deltagere Udbetaling af tilskud Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i fire rater pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Beløbene indsættes på foreningens NemKonto. Afregning af tilskud Senest den 1. april hvert år indsender den enkelte aftenskole regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede undervisningsår 1. januar 31. december. Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger: Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysninger om dato for aktivitetens afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift. Beregning af lønsumstilskuddet beregnet på grundlag af antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. Oplysning om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer fordelt på udgifts art samt udgifter fordelt på undervisning af ikke-handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold. For meget udbetalt tilskud reguleres over en af tilskudsraterne. Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker på særlige skemaer. Deltagere fra andre kommuner Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., skal senest den 1. april fremsende deltagerlister for det senest afsluttede undervisningsår med oplysning om, navn, adresse, cpr-nummer, hold, samt startdato og timetal for de personer, der ikke bor i Slagelse Kommune. Revision Tilskudsregnskabet skal revideres af foreningens registrerede revisor, inden I sender det til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Revisoren kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven samt retningslinjerne, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Nedsættelse af egenbetalingen for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige Der gives et tilskud til kursister på handicap/hensyntagende hold jf. definitionen i retningslinjer for handicap/hensyntagende undervisning med mindst 15 lektioner, og hvor deltagerne bor i Slagelse Kommune. 10

12 Der gives ikke tilskud til almene hold, sang- og instrumentalundervisning samt foredrag. Beløbet fastsættes hvert år. Tilskud til almindelige lokaler Ansøgning om tilskud til lokaler til voksenundervisning indsendes senest d. 1. september for det efterfølgende kalenderår. Der udbetales kun tilskud til alm. lokaler til aftenskoler, som ligger på de små øer. Tilskud til alm. undervisningslokaler uden særligt udstyr, gives med 75 % af det aftalte lejebeløb samt evt. udgifter til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten. Tilskud til særlige lokaler Der er afsat en pulje til særlige lokaler, hvis de ikke kan stilles til rådighed af Slagelse Kommune. Tilskuddene til puljen fordeles forholdsmæssigt imellem fremsendte ansøgninger. Der er ansøgningsfrist 1. september hvert år, for indeværende år, med baggrund i faktiske afholdte udgifter. Bilag skal vedlægges. 11

13 Lokaletilskud Egne og lejede lokaler Slagelse Kommune giver et tilskud på 85 % til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af Slagelse Kommune, som bruges til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fratrækkes inden beregning af lokaletilskud. Ansøgninger om lokaletilskud skal vedlægges godkendt regnskab, samt dokumentation for afholdte driftsudgifter. Såfremt regnskab for lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at modtage tilskud. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til egne lokaler regnes følgende: Renter af prioritetsgæld Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (ikke løsøre). Almindelig vedligeholdelse af bygningen Opvarmning og belysning Rengøring og eventuelt tilsyn. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til lejede lokaler regnes følgende: Det aftalte lejebeløb Almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Nedsættelse af tilskud: Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal medlemmer i hele foreningen/organisationen. Nedsættelsen foretages kun, hvis antallet af medlemmer over 25 år i den enkelte forening/organisation udgør mere end 10 % af det samlede medlemstal. I opgørelsen af medlemmer medregnes samtlige medlemmer, uanset om de træner på samme adresse eller ej. I opgørelsen medtages trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. ikke. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt. Lokaletilskud søges gennem Foreningsportalen, hvor I skal angive oplysninger om hvilke haller, lokaler og lejrpladser, der har været benyttet samt antallet af timer og oplysninger om foreningens medlemssammensætning pr. 31. december. Der skal være kontinuerlige aktiviteter i lokalerne, hvis man ønsker at søge tilskud. 12

14 Godkendt regnskab, samt dokumentation for forrige kalenderårs driftsudgifter kan også sendes via Foreningsportalen eller senest den 1. april. Ansøgningsfristerne kan ses på kommunens hjemmeside, og klubberne/foreningerne modtager også fristerne på klubbernes mailadresse. Det er klubbernes eget ansvar, at mailadressen er korrekt. Foreningens kontaktoplysninger skal holdes ved lige i Foreningsportalen, hvis der sker ændringer i foreningen. Hvis der ikke er søgt inden ansøgningsfristen udløber, kan foreningen ikke forvente at modtage tilskud. Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto Ifølge Folkeoplysningsloven gives der ikke tilskud til lokaleudgifter: I forbindelse med entrégivende arrangementer, hvortil der er offentlig adgang. I forbindelse med arrangementer eller aktiviteter, hvor hovedformålet er afholdelse af spil eller lignende, hvori der indgår en økonomisk gevinst for forening, som holder arrangementet. Der kan gives tilskud, hvis en folkeoplysende forening holder et arrangement, hvor der opkræves entré, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til det lokale foreningsarbejde for børn og unge. Forudsætningen for det, at der er tale om enkeltstående arrangementer. Nye driftstilskud Tilskud til nye lokaler, haller og lejrpladser, herunder ridehaller samt indgåelse af nye lejemål vedrørende disse eller væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget, kan kun bevilges efter forudgående ansøgning og godkendelse af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. 13

15 Lokaletilskud til rideklubber og golfklubber Tilskud til rideklubber Der gives et tilskud på 85 % til driftsudgifter til ridehaller, rytterstue og toiletter, der lejes eller ejes af foreninger eller klubber hjemmehørende i og godkendt af Slagelse Kommune til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud til nye ridehaller, herunder nye lejemål omkring haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget, gives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og efter udvalgets forudgående godkendelse. Tilskud til rideklubbernes leje af ridehaller, rytterstue og toiletter fastsættes årligt efter gældende satser fra Kommunernes Landsforening. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i forhold til antallet af deltagere eller hallens/lokalets anvendelse i øvrigt. Senest 1. april hvert år skal I i Foreningsportalen udfylde en opgørelse over foreningens eller klubbens lokaleudgifter og timeforbrug for det foregående kalenderår. Hvis I ikke har sendt regnskabet for lokaletilskud inden ansøgningsfristen, kan I ikke forvente at modtage tilskud. Overholder en forening eller klub ikke de fastsatte regler for tilskud og regnskab, kan Center for Kultur, Fritid og Borgerservice beslutte at udsætte eller afslå at give tilskud for en nærmere angiven periode. Ansøgning om tilskud skal vedlægges godkendt regnskab, beretning, samt dokumentation for afholdte driftsudgifter. Det kan sendes via Foreningsportalen eller til Tilskud til golfklubber Der gives lokaletilskud til golfklubber efter nærmere separat aftale med klubberne, og tilskuddet beregnes ud fra klubbernes timeforbrug til børn og unge under 25 år i godkendte lokaler. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 14

16 Medlemstilskud Slagelse Kommune giver tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor deltagerne betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt som hjemmehørende i Slagelse Kommune, kan søge medlemstilskud til kontinuerlige, folkeoplysende aktiviteter. Tilskudsgrundlaget gælder kun for medlemmer, som bor i Slagelse Kommune. Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år tilskuddets størrelse inden for den ramme, som er afsat til medlemstilskud af Slagelse Kommune. Tilskuddet kan ikke overstige kontingentet (egenbetalingen) for de tilskudsberettigede medlemmer. Slagelse Kommune yder tilskud til alle medlemmer i handicapforeningerne uanset alder. Frist for ansøgning om medlemstilskud er senest den 1. april til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. I skal søge medlemstilskud gennem Foreningsportalen. Ansøgningen i Foreningsportalen indeholder oplysninger om antallet af aktive medlemmer, fordelt på grupper med bopæl i Slagelse Kommune og antal aktive udenfor Slagelse Kommune. I skal desuden oplyse, hvad medlemskontingentet udgør på opgørelsestidspunktet pr. år. På forlangende skal medlemslister med navn, adresse og fødselsdag på aktive medlemmer pr. 31. december kunne dokumenteres. Tilskuddet udbetales i én rate til foreningens NemKonto. Foreningen/organisationen skal derfor have oprettet et CVR nummer/ en NemKonto for at kunne få udbetalt tilskud. Når I ansøger om medlemstilskud i Foreningsportalen, skal I desuden indsende godkendt regnskab. Det kan sendes via Foreningsportalen eller Ansøgningsfristen annonceres på kommunens hjemmeside, og fristerne sendes også til klubbernes mailadresse. Husk det er klubbernes eget ansvar, at mailadressen er korrekt. I skal opdatere jeres kontaktoplysninger i Foreningsportalen, når der sker ændringer i jeres forening. Foreninger og organisationer, der ikke udfylder ansøgningen i Foreningsportalen med oplysninger om antal aktivitetsmedlemmer, kontingentsatser, regnskab og øvrige ønskede oplysninger inden for ansøgningsfristen, kan ikke forvente at modtage tilskud. 15

17 Tilskud til distriktsforeninger Lokaletilskud Slagelse Kommune giver tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af distriktsforeninger på lige fod med andre godkendte foreninger, klubber og organisationer der er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der gives tilskud med 65 % af driftsudgifterne. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fratrækkes inden beregning af lokaletilskud. Den enkelte distriktsforening skal på eget initiativ sørge for, at deres aktiviteter spredes i de kommuner, som distriktsforeningen dækker. Sker det ikke, kan Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutte ikke at give lokaletilskud. Ansøgningen for forrige kalenderårs driftsudgifter skal sendes senest den 1. maj til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på Som tilskudsberettigede driftsudgifter til egne lokaler regnes følgende: Renter af prioritetsgæld Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (ikke løsøre) Almindelig vedligeholdelse af bygningen Opvarmning og belysning Rengøring og eventuelt tilsyn Som tilskudsberettigede driftsudgifter til lejede lokaler regnes følgende: Det aftalte lejebeløb Almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Ansøgningen skal indsendes umiddelbart efter arrangementets/aktivitetens afholdelse. Der skal vedlægges dokumentation for de afholdte udgifter. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvilke haller, lokaler og lejrpladser, der har været benyttet samt antallet af timer og deltagere. Tilskuddet udbetales til distriktsforeningens NemKonto. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter: I forbindelse med entrégivende arrangementer, hvor der er offentlig adgang. 16

18 I forbindelse med arrangementer eller aktiviteter, hvor hovedformålet er afholdelse af spil eller lignende, hvori der indgår en økonomisk gevinst for den arrangerende forening kan der gives tilskud, såfremt en folkeoplysende forening afholder et arrangement, hvor der opkræves entré, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til brug for det lokale foreningsarbejde for børn og unge. Forudsætningen herfor er, at der er tale om enkeltstående arrangementer. Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (medlemstilskud): Der ydes ikke medlemstilskud til aktiviteter i distriktsforeninger, da det forudsættes, at medlemmerne oppebærer medlemstilskud i den forening/organisation de er tilknyttet, og heller ikke udøver aktiviteter der er kontinuerlige i distriktsforeningen. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Der ydes ikke tilskud til leder- og instruktøruddannelse, da det alene gives til de foreninger og organisationer, som er godkendt af Slagelse Kommune, og som udelukkende har deres aktiviteter/virke i kommunen. 17

19 Tilskud til leder-, træner-, dommer- og instruktøruddannelse Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune, og som etablerer aktiviteter for foreningsmedlemmer i Slagelse Kommunes foreningsliv. Uddannelsen/kurset skal være relevant i forhold til klubbens/foreningens formål. Der kan efter ansøgning til og godkendelse fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice gives tilskud til kurser afholdt i lande udenfor Danmarks grænser. Der gives tilskud til dækning af alle rejseudgifter i Danmark (billigste offentlige transportmiddel). Hvis offentlig befordring ikke er mulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt besvær, kan der efter forudgående aftale gives tilskud til kørsel i egen bil, hvad der svarer til billigste offentlige transportform/ eller de af statens fastsatte befordringstakster. Der skal fremsendes dokumentation for klubbens/foreningens afholdte udgifter til transport. Tilskud ydes med: 75% af kursusafgiften, dog max kr pr. kalenderår pr. leder/instruktør 100% af transportudgiften (billigste offentlige transportmiddel, jævnfør ovenstående) Ansøgning om tilskud kan indsendes løbende efter kursets afholdelse, dog senest den 15. december og 15. juni. Ansøgninger vil to gange årligt blive behandlet og fordelt mellem antallet af ansøgninger ud fra en fast pulje. Ansøgninger skal indsendes i det halvår, hvor kurset har været afholdt. Fortegnelse over de ledere, trænere, instruktører og dommere, der har deltaget i kurset samt dokumentation for deltagelse skal udfyldes i ansøgningsskemaet i Foreningsportalen. Der skal vedlægges program med oversigt over uddannelsens indhold og kursusafgiften. Oplysning om evt. tilskud fra anden side skal også oplyses. Hvis der i et kursusforløb er indlagt diverse events, ture og lignende, fratrækkes udgiften til disse inden kursusrefusionen. Der udbetales ikke tilskud til ledere, trænere, instruktører og dommere, der har været tilmeldt kurser, men som ikke har gennemført kurserne. Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto. 18

20 Puljer Udviklingspulje Slagelse Kommune har afsat en pulje, hvorfra I kan søge om tilskud til udviklingsarbejde og nye initiativer med et folkeoplysende sigte. Ansøgere Ansøgere til puljen kan være foreninger godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserende grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune. Folkeoplysningsudvalget kan selv tage initiativ til at igangsætte udviklingsarbejde og nye initiativer. Tilskud Der kan bl.a. søges om tilskud til: Nye initiativer med folkeoplysende formål Udviklingsarbejde Enkeltstående arrangementer Kulturelle amatøraktiviteter Folkeoplysende tilbud til borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud Aktiviteter af tværgående karakter herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Afgrænsning Puljen yder ikke tilskud til: Byggerier og anlæg Rekvisitter til enkeltpersoner Eksisterende aktiviteter Kommercielle formål Kompetencegivende formål der er erhvervsmæssigt karrierefremmende Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang) Aktiviteter, der hører under anden lovgivning Det er Folkeoplysningsudvalget, der i hvert tilfælde tager stilling til, om der kan ydes tilskud. Udviklingspuljen yder ikke tilskud til oprettelse af ny aftenskole/forening eller udvidelse af kendt folkeoplysende virksomhed/aktivitet. Ansøgning om tilskud Send jeres ansøgning til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på I kan indsende ansøgninger løbende, dog kan tilskudstilsagn først gives 1-3 måneder efter ansøgningen er fremsendt. 19

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere