Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013"

Transkript

1 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1

2 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud og retningslinjer....8 Lokaletilskud Lokaletilskud til rideklubber- og foreninger.. 15 Medlemstilskud (aktivitetstilskud).16 Distriktsforeninger..17 Leder, træner, dommer og instruktøruddannelse Venskabsbybesøg og samarbejde, tilskud..20 Jubilæer i klubber og foreninger, tilskud Benyttelse Haller og gymnastiksale til aktiviteter...22 Skolelokaler og andre foreningslokaler, benyttelse, retningslinjer...26 Svømmehaller, benyttelse, retningslinjer...28 Udendørs anlæg, leje, sommerskoler, spejderstadion Idrætshonorering og særlige idrætspræstationer

3 Information Med baggrund i Folkeoplysningsloven har Slagelse Kommune udarbejdet denne folder, som beskriver retningslinjerne inden for fritidsområdet i kommunen, samt mulighederne og procedurerne for tilskud, lån af lokaler, anlæg mm. Vi håber, at denne folder kan være til hjælp. For yderligere information eller spørgsmål, kan Center for Skole og Fritid kontaktes ud fra nedenstående oplysninger. Med venlig hilsen Center for Skole og Fritid Rådhuspladsen 7, Slagelse U U Uwww.slagelse.dk U U UMail: Tlf

4 Generelle bestemmelser for alle foreninger og klubber under Folkeoplysningsloven Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter retningslinjerne for Slagelse Kommunes uddeling af tilskud på fritidsområdet og er ansvarlig for fortolkning af retningslinjerne. Center for Skole og Fritid administrerer retningslinjerne og er daglig kontakt til klubber og foreninger. CVR-nummer For at kunne modtage tilskud skal den enkelte forening/klub være i besiddelse af et CVR- nummer. Nummeret kan oprettes på Herefter skal foreningen/klubben underrette sit pengeinstitut og få oprettet en Nemkonto. Det er U U Uvigtigt U U U at CVR-nummeret til Center for Skole og Fritid, så der kan udbetales tilskud. meddele Foreningsvedtægter Center for Skole og Fritid skal altid være i besiddelse af foreningens/klubbens gældende vedtægter, så husk at fremsende nye, såfremt der kommer ændringer i forbindelse med generalforsamlinger. Skema til ændringer af kontaktoplysninger kan hentes på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Børneattester Ifølge lovgivningen er det obligatorisk for klubber og foreninger at indhente børneattester på trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer eller andre, som jævnligt har kontakt med børn og unge under 15 år. Blanket og vejledning kan hentes på Erklæring om indhentelse af Børneattest Jf. Folkeoplysningsloven skal folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler/grønne baner, afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes én gang årligt til Center for Skole og Fritid. Fradrag i tilskud, tilbagebetaling og kontrol Såfremt en forening eller klub ikke overholder de fastsatte regler for tilskud, kan Center for Skole og Fritid afslå at yde tilskud. Hvis det udbetalte tilskud ikke er anvendt efter de gældende regler, skal tilskuddet tilbagebetales til Slagelse Kommune. Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven danner grundlag for Slagelse Kommunes retningslinjer. Loven kan downloades i sin fulde længde på Ansøgningsfrister Ansøgningsfristerne kan ses i denne folder både særskilt og under retningslinjerne samt på kommunens hjemmeside. Bemærk at foreninger og klubber, som ikke søger og indleverer materiale rettidigt, ikke kan forvente at modtage tilskud. 4

5 Takster På U U Uwww.slagelse.dk U U U kan du holde dig orienteret om oplysninger om alle priser, takster, gebyrer og skatter, som er vedtaget af Byrådet for det pågældende år. Klagemuligheder Klubber og foreninger har altid mulighed for at klage over en afgørelse. Klagen skal stilles til Center for Skole og Fritid senest 3 uger efter en afgørelse/tilskud. 5

6 Ansøgningsfrister Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: Ansøgningsfrist: 1. oktober året før. Udbetaling af tilskud: 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober. Indsendelse af regnskaber: 1. april. Deltagerlister/andre kommuner: 1. marts. Tilskud til lokaler: 1. oktober. Se retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og hent ansøgningsskema på under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Ansøgning om lokaletilskud: Ansøgningsfrist: 1. april Slagelse Kommune yder lokaletilskud efter gældende retningslinjer på 85 % af driftsudgifterne i Lokaletilskuddet reduceres for medlemmer over 25 år. HUSK AT VEDLÆGGE GODKENDT REGNSKAB! Se retningslinjer for lokaletilskud og hent ansøgningsskema på under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Lokaletilskud rideklubber- og rideforeninger: Ansøgning med opgørelse af lokaleudgifter og timeforbrug: 1. april HUSK AT VEDLÆGGE GODKENDT REGNSKAB! Se retningslinjer for lokaletilskud og hent ansøgningsskema på under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Medlemstilskud: Ansøgningsfrist: 1. april Se retningslinjer for medlemstilskud og hent ansøgningsskema på under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år tilskuddets størrelse inden for den ramme, som er afsat hertil af Slagelse Kommune. Tilskud til distriktsforeninger: Ansøgningsfrist: 1. maj Slagelse Kommune yder tilskud med 65 % af driftsudgifterne i Tilskud til leder- og instruktøruddannelser: Der er afsat en fast pulje til tilskud til leder- og instruktøruddannelser, som der uddeles fra 2 gange om året. Tilskuddene fordeles forholdsmæssigt mellem foreningerne, som ansøger. Ansøgningsfristerne er 15. december og 15. juni. Tilskud til venskabsbybesøg og samarbejde: Ansøgning senest 3 måneder forinden arrangementets afholdelse. 6

7 Benyttelse af haller til aktiviteter: Ansøgningsfrist 1. april for ikke benyttede tider kan der løbende ansøges. Søg digitalt i foreningsportalen på under Kultur og Fritid. Benyttelse af skolelokaler og andre foreningslokaler: Løbende efter ansøgning. Søg digitalt i foreningsportalen på under Kultur og Fritid. Benyttelse af Svømmehaller: Kontakt venligst de respektive svømmehaller på følgende link: Korsør Svømmehal U U Uwww.slagelse.dk/Korsoersvoemmehal Slagelse Svømmehal U U Uwww.slagelse.dk/Slagelsesvoemmehal Fordelingen offentliggøres årligt senest den 1. juni. Benyttelse af udendørs anlæg: Ansøgningsfrist grønne baner: 1. marts. Ansøgningsfrist grusbaner, atletikstadion og kunstgræsbaner: 1. august. Afregning for reklamer på stadions og i haller: 1. december Lederpriser og Idrætshonorering: Indstillinger senest den 15. februar Læs mere om retningslinjerne for indstillinger til idrætshonorering og hent ansøgningsskemaer på UUUwww.slagelse.dk U U U under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. 7

8 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Slagelse Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Virksomhedens omfang Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer, med et beløb pr. lektion, der i gennemsnit ikke overstiger udgiften til afvikling af en undervisningstime til lærerløn, lederhonorar m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Ansøgningsfrist Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår fremsendes til Center for Skole og Fritid senest den 1. oktober året før. Begrænsning Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Virksomheden skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Beregning af tilskud Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer, baseret på det senest kendte regnskabsår. Der tages udgangspunkt i så aktuelle tal som muligt, således at seneste kendte år ved beregning af tilskud bliver lønsum for foråret og et så godt skøn som muligt for resten af regnskabsperioden. Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden jf. dog supplerende tilskud. Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer. 8

9 Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste sæson. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af an- søgeren fremlagte oplysninger. Supplerende tilskud UUUUndervisning af handicappede: Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 8/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere. Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicappede i relation til et konkret emne. Eksempel: Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede afregnes leder- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning med 8/9 af lønsummen og 3/8 af lønsummen med 1/3 af lønsummen. Handicaperklæring En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for forenin- gen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Kultur- og Fritidsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handi- cappede i relation til den konkrete undervisning. U U UInstrumentalundervisning: På hold hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet ud- gør 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn. Fleksible tilrettelæggelsesformer Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højest: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. 9

10 Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer, der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrette- læggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv typisk via deltagerbetalingen. Emner, tilrettelæggelsesformer, holdstørrelser samt ansættelse af lærere og ledere Den enkelte forening træffer beslutning om valg af emner, tilrettelæggelsesform, ansættelser af ledere og lærere samt om holdstørrelser jf. undervisning af handicappede og instrumentalundervisning. Debatskabende aktiviteter Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område. De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktivi- teterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsori- enteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af inte- resse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der ind- drager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. 10

11 Alle udgifter afholdt til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres, dog kan udgifter til le- derhonorar og administration indregnes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert arrangement. Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den enkelte forening/initiativtager aflægge regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med arrange- mentet. U U UPuljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi. Entréudgifter for deltagere. Udbetaling af tilskud Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i 4 rater pr. 1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober. Beløbene indsættes på foreningens Nemkonto. Afregning af tilskud Senest den 1. april hvert år, indsender den enkelte aftenskole regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede undervisningsår 01. januar 31. december. Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger: Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysning om dato for aktivitetens afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift. Beregning af lønsumstilskuddet beregnet på grundlag af antal gennemførte undervisningsti- mer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumen- talundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. 11

12 Oplysnin g om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer fordelt på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold. For meget udbetalt tilskud reguleres over en af tilskudsraterne. Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker på særlige skemaer. Deltagere fra andre kommuner Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., skal senest den 1. marts fremsende deltagerlister for det senest afsluttede undervisningsår med oplysning om navn, adresse, cpr-nummer. samt startdato og timetal for de personer, der ikke er bosiddende i Slagelse Kommune. Der kan ikke mere opkræves mellemkommunale refusioner på foredragsrækker. Revision Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeop- lysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. Nedsættelse af egenbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige I 2014 gives der 100 kr. i tilskud til kursister på handicap/hensyntagen hold jf. definitionen i retningslinjer for handicap/hensyntagende undervisning med min. 15 lektioner, og som er bosiddende i Slagelse Kommune. Der gives således ikke tilskud til almene hold, sang- og instrumentalundervisning samt foredrag. Beløbet fastsættes hvert år. Tilskud til alm. lokaler Ansøgning om tilskud til lokaler til voksenundervisning indsendes senest den 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Der udbetales kun tilskud til alm. lokaler til aftenskoler beliggende på de små øer. Tilskud til almindelige undervisningslokaler uden særligt udstyr ydes med 75 % af det aftalte lejebeløb samt evt. udgifter til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten. Tilskud særlige lokaler Der er afsat en pulje til særlige lokaler, såfremt disse ikke kan stilles til rådighed af Slagelse Kommune. Tilskuddene til denne pulje fordeles forholdsmæssigt imellem fremsendte ansøgninger. Der er ansøgningsfrist 1. oktober hvert år for indeværende år, med baggrund i faktiske afholdte udgifter. Bilag skal vedlægges. 12

13 Lokaletilskud Egne og lejede lokaler Slagelse Kommune yder tilskud på 85 % til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af Slagelse Kommune, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Ansøgninger om lokaletilskud skal vedlægges godkendt regnskab, samt dokumentation for afholdte driftsudgifter. Såfremt regnskab for lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at modtage tilskud. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til egne lokaler regnes følgende: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (ikke løsøre). Almindelig vedligeholdelse af bygningen, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til lejede lokaler regnes følgende: Det aftalte lejebeløb. Almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Nedsættelse af tilskud: Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal medlemmer i hele foreningen/organisationen. Nedsættelsen foretages kun, hvis antallet af medlemmer over 25 år i den enkelte forening/organisation udgør mere end 10 % af det samlede medlemstal. Kultur- og Fritidsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt. Ansøgningen for forrige kalenderårs driftsudgifter indsendes senest den 1. april til Center for Skole og Fritid. Ansøgningen indsendes på et elektronisk skema, som kan hentes på under Kultur og Fritid og Tilskud og Blanketter. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvilke haller, lokaler og lejrpladser, der har været be- nyttet samt antallet af timer og oplysninger om foreningens medlemssammensætning pr. 31. december. Der skal udøves kontinuerlige aktiviteter i lokalerne, såfremt man ønsker tilskud. Ansøgningsfristen annonceres på under Kultur og Fritid i januar måned, samt tilgår klubbernes mailadresse. Det skal understreges, at det er klubbernes eget ansvar, at mailadressen er korrekt. Såfremt ansøgningen ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at modtage tilskud. Tilskuddet udbetales til foreningens Nemkonto. 13

14 Ifølge folkeoplysningsloven ydes der U U Uikke U U U tilskud til lokaleudgifter: I forbindelse med entrégivende arrangementer, hvortil der er offentlig adgang. I forbindelse med arrangementer eller aktiviteter, hvor hovedformålet er afholdelse af spil el- ler lignende, hvori der indgår en økonomisk gevinst for den arrangerende forening. Der kan gives tilskud, såfremt en folkeoplysende forening afholder et arrangement, hvor der opkræves entrè, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til brug for det lokale foreningsarbejde for børn og unge. Forudsætningen herfor er, at der er tale om enkeltstående arrangementer. Nye driftstilskud: Tilskud til nye lokaler, haller og lejrpladser, herunder ridehaller samt indgåelse af nye lejemål vedrørende disse eller væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget, kan kun bevilges efter forudgående ansøgning og godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget. 14

15 Lokaletilskud til rideklubber og -foreninger Der ydes tilskud til driftsudgifter til ridehaller, rytterstue og toiletter, der lejes eller ejes af foreninger eller klubber hjemmehørende i og godkendt af Slagelse Kommune til brug for aktiviteter for medlemmerne. Tilskud til nye ridehaller, herunder nye lejemål vedrørende haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget, ydes efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget og efter udvalgets forudgående godkendelse. Tilskud til rideklubbernes leje af ridehaller, rytterstue og toiletter fastsættes årligt efter gældende satser fra Kommunernes Landsforening. Kultur- og Fritidsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i forhold til antallet af deltagere eller hallens/lokalets anvendelse i øvrigt. Senest 1. april hvert år fremsendes opgørelse over foreningens eller klubbens lokaleudgifter og timeforbrug for det foregående kalenderår. Såfremt regnskab for lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at modtage tilskud. Overholder en forening eller klub ikke de fastsatte regler for tilskud og regnskab, kan Center for Skole og Fritid beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode. Ansøgning om tilskud skal vedlægges godkendt regnskab, samt dokumentation for afholdte driftsudgifter. Tilskud til golfklubber Der ydes lokaletilskud til golfklubber efter nærmere separat aftale med disse beregnet ud fra klubbernes timeforbrug til børn og unge under 25 år i godkendte lokaler. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Skole og Fritid. 15

16 Medlemstilskud Slagelse Kommune yder tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor deltagerne betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt som hjemmehørende i Slagelse Kommune, kan søge medlemstilskud. Tilskudsgrundlaget gælder kun for medlemmer bosiddende i Slagelse Kommune. Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år tilskuddets størrelse inden for den ramme, som er afsat hertil af Slagelse Kommune. Tilskuddet kan ikke overstige kontingentet (egenbetalingen) for de tilskudsberettigede medlemmer. Slagelse Kommune yder tilskud til alle medlemmer i handicapforeningerne uanset alder. Frist for ansøgning om medlemstilskud er senest den 1. april til Center for Skole og Fritid. Søg digitalt i foreningsportalen på under Kultur og Fritid. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om antal aktive medlemmer, fordelt på grupper jævnført ansøgningsskema, med bopæl i Slagelse Kommune og antal aktive udenfor Slagelse Kommune. Det på opgørelsestidspunktet gældende medlemskontingent skal oplyses. På forlangende skal medlemslister med navn, adresse og fødselsdag på aktive medlemmer pr. 31. december kunne dokumenteres. Tilskuddet udbetales i èn rate og til foreningens Nemkonto. Foreningen/organisationen skal derfor oprette et CVR nummer/nemkonto for at kunne få udbetalt tilskud. Ansøgninger om tilskud skal vedlægges godkendt regnskab. Ansøgningsfristen annonceres på Slagelse Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid i januar måned, samt tilgår klubbernes mailadresse. Det skal understreges, at det er klubbernes eget ansvar, at mailadressen er korrekt. Bemærk! Foreninger og organisationer der ikke indsender ansøgning med oplysninger om antal aktivitetsmedlemmer, kontingentsatser, regnskab og øvrige ønskede oplysninger inden for den anførte tidsfrist, ikke kan forvente at modtage tilskud. 16

17 Tilskud til distriktsforeninger Lokaletilskud Til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år yder Slagelse Kommune tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af distriktsforeninger, på lige fod med andre godkendte foreninger, klubber og organisationer der er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse kommune. Der ydes tilskud med 65 % af driftsudgifterne. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Den enkelte distriktsforening skal på eget initiativ drage omsorg for, at deres aktiviteter spredes i de kommuner, som distriktsforeningen dækker. Sker dette ikke, kan Kultur- og Fritidsudvalget beslutte ikke at yde lokaletilskud. Ansøgningen for forrige kalenderårs driftsudgifter indsendes senest den 1. maj til Center for Skole og Fritid. Ansøgningen indsendes på et elektronisk skema, som kan hentes på Slagelse Kommunes hjemmeside. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til egne lokaler regnes følgende: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (ikke løsøre). Almindelig vedligeholdelse af bygningen, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Som tilskudsberettigede driftsudgifter til lejede lokaler regnes følgende: Det aftalte lejebeløb. Almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt tilsyn. Ansøgningsskema kan hentes fra kommunens hjemmeside og indsendes umiddelbart efter arrangementets/aktivitetens afholdelse. Der skal vedlægges dokumentation for de afholdte udgifter. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvilke haller, lokaler og lejrpladser, der har været benyttet samt antallet af timer og deltagere. Tilskuddet udbetales til distriktsforeningens Nemkonto. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter: I forbindelse med entrégivende arrangementer, hvortil der er offentlig adgang. I forbindelse med arrangementer eller aktiviteter, hvor hovedformålet er afholdelse af spil eller lignende, hvori der indgår en økonomisk gevinst for den arrangerende forening. 17

18 Der kan gives tilskud, såfremt en folkeoplysende forening afholder et arrangement, hvor der opkræves entré, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til brug for det lokale foreningsarbejde for børn og unge. Forudsætningen herfor er, at der er tale om enkeltstående arrangementer. Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (medlemstilskud): Der ydes ikke medlemstilskud til aktiviteter i distriktsforeninger, da det forudsættes, at disse oppebærer medlemstilskud i den forening/organisation de er tilknyttet, og heller ikke udøver aktiviteter der er kontinuerlige i distriktsforeningen. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Der ydes ikke tilskud til leder- og instruktøruddannelse, da dette alene gives til de foreninger og organisationer, som er godkendt af Slagelse Kommune og som udelukkende har deres aktiviteter/virke i kommunen. 18

19 Tilskud til leder-, træner-, dommer- og instruktøruddannelse Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune, og som etablerer aktiviteter for børn og unge. Uddannelsen/kurset skal være relevant i forhold til klubbens/foreningens formål. Der kan efter ansøgning til og godkendelse fra Center for Skole og Fritid ydes tilskud til kurser afholdt i lande udenfor Danmarks grænser. Der ydes tilskud til dækning af alle rejseudgifter i Danmark (billigste offentlige transportmiddel). Hvis offentlig befordring ikke er mulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt besvær, kan der efter forudgående aftale ydes tilskud til kørsel i egen bil, hvad der svarer til billigste offentlige transportform/ eller de af statens fastsatte befordringstakster. Der skal fremsendes dokumentation for klubbens/foreningens afholdte udgifter til transport. Tilskud ydes med: 75% af kursusafgiften, dog max kr pr. kalenderår pr. leder/instruktør. 100% af transportudgiften (billigste offentlige transportmiddel, jævnfør ovenstående). Ansøgning om tilskud indsendes løbende efter kursets afholdelse, dog senest den 15. december og 15. juni. Ansøgninger vil 2 gange årligt blive behandlet og fordelt forholdsmæssigt mellem ansøgningerne ud fra en fast pulje. Fortegnelse over de ledere, trænere, instruktører og dommere, der har deltaget i kurset samt dokumentation for deltagelse skal vedlægges ansøgningen sammen med program med angivelse af uddannelsens indhold og kursusafgiften. Oplysning om evt. tilskud fra anden side skal oplyses. Såfremt der i et kursusforløb er indlagt diverse events, ture og lignende, fradrages udgiften til disse forinden kursusrefusionen. Der udbetales ikke tilskud til ledere, trænere, instruktører og dommere, der har været tilmeldt kurser, men som ikke har gennemført disse. Tilskuddet udbetales til foreningens Nemkonto. 19

20 Tilskud til venskabsbybesøg - og samarbejde Der ydes tilskud til venskabsbybesøg og samarbejde til klubber og foreninger, der er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune, og som etablerer aktiviteter for børn og unge. 1. Klubber og foreninger, der er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune inklusive Foreningen Norden kan søge om tilskud i forbindelse med kultur- og/eller idrætsmæssige arrangementer/besøg i alle de tidligere Nordiske venskabsbyer der var i de 4 sammenlagte kommuner; Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse: Rosenow og Lekeberg. Hyvinge, Eigersund, Motala og Police. Karlino, Dargun, Norrtälje, Sel, Vihti, Otepää, Olevano Romano og Greenville USA. Kragerø, Jønkøping, Gotland, Valekeakosski, Mariehamn, Stargard og Mohacs. I Slagelse Kommune er der 3 officielle nordiske venskabsbyer. Vihti i Finland, Motala i Sverige og Kragerø i Norge. Venskabsbyer uden for Norden er Police i Polen og Dargun i Tyskland. 2. Ved besøg i venskabsbyer ydes et tilskud til transportudgiften for børn og unge under 18 år samt for 1 voksen/leder pr. påbegyndt antal 10 børn/unge. Såfremt offentlige transportmidler ikke benyttes forudsættes det, at klubben/foreningen vedlægger ansøgningen U tilbud benyttes. U Umindst U U U 2 indhentede transporttilbud fra vognmænd, og at laveste 3. Ved besøg fra Slagelse Kommunes venskabsbyer ydes vederlagsfri overnatning på en af kommunens skoler. Herudover ydes et tilskud til afholdelse af sammenkomst for gæsterne og eventuelle private indkvarteringsværter efter forudgående ansøgning til og godkendelse af Center for Skole og Fritid. Tilskuddet forudsætter, at gæsterne har haft mindst 1 overnatning i Slagelse Kommune. Der kan max. ydes den enkelte klub/forening tilskud til ét besøg enten i eller fra en venskabsby 1 gang årligt og med max. 50 % af den godkendte transportudgift. Ansøgning sendes til Center for Skole og Fritid senest 2 måneder før arrangementet. 20

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere