Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014"

Transkript

1 fra bestyrelsesmøde Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie Ohlsson (SO) Mette Jespersen (MJ) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Lena Søllingvraa Walters (LW) Else Storgård Jacobsen (EJ) deltog fra kl Afbud: Torben Bugge (TB) og Anne Marie Baadsgaard (AB) Dagsorden: punkt 1. Underskrivelse af referat fra mødet den Bilag 1 fra mødet et blev underskrevet. LB bød den nye kursistrepræsentant Stefanie Ohlsson (SO) velkommen Punkt 2. Strategi beslutning Sagsfremstilling På sidste møde vedtog vi de kommende indsatsområder i strategi Disse er: Faglighed Samarbejde Udvikling

2 Under hvert indsatsområde er opstillet en række konkrete indsatser. For hver indsats opstilles overordnet mål. Der vil i strategiperioden blive formuleret et projekt for hver af disse delindsatser. 1. Faglighed P Fagflex (HF) P Studieforløb (AVU) P KRAP - Kognitiv, ressourcefokuseret anderkendende pædagogik. P.1.4. Løfteevne særlige fokus på skriftligt engelsk P.1.5. Styrkelse af tværfaglige projekter på tværs P Kursisternes arbejdsdag skemamodel 2. Samarbejde P.2.1. Faggruppesamarbejdet P.2.2. Samarbejde på tværs af personalegrupper P.2.3. Samarbejdsstrukturen 3. Udvikling P.3.1. Udvikling af inklusionstiltag P.3.2. Udvikling af undervisningsprojekter med virksomhedstilknytning. P.3.3. Omdømme, eksterne relationer og markedsføring P.3.4. Løbende udvikling af uddannelsestilbud P.3.5. Udviklingskultur Bilag 2. Strategi for Randers HF & VUC Det indstilles til bestyrelsen at strategien vedtages. LB indledte med at bemærke, at det er et flot særkende for skolen, at vi har ønsket om og evnen til at løfte, både de svage og de stærke kursister. MJ kommenterede oplægget med udgangspunkt i, at bestyrelsen sidste gang besluttede de tre indsatsområder, hvor fagligheden fylder mest. Under samarbejdet sætter vi fokus på faggruppesamarbejdet, men også på samarbejdet på tværs af personalegrupper. På et senere tidspunkt ser vi på samarbejdsstrukturen. Udviklingsdelen hænger sammen med ændringerne i omverdenen. Disse får indflydelse på uddannelsestilbuddet. Vi ønsker også sammenhæng mellem undervisning og virksomheder, hvilket styrker

3 anvendelsesaspektet. Der er defineret et projekt omkring markedsføring og omdømme, og vi udvikler i øjeblikket på den kombinerede ungdomsuddannelse og EUD forberedende forløb. Vi ønsker at opbygge en udviklingskultur, en form for rutine i udvikling. Der er også indføjet, hvordan vi tænker os at måle på indsatsområderne. Derfor indgår et afsnit med nuværende kendskab til en række statistikker, der kan arbejdes videre med i strategiperioden. På spørgsmål fra LO udspandt der sig en drøftelse om samarbejde imellem undervisning og virksomheder. MJ gav eksempler fra danskhold, hvor kursisterne har arbejdet med reklamekampagne efter oplæg fra en virksomhed. DS gav tilsvarende eksempler fra Favrskov Gymnasium, hvor eleverne i stort omfang har været i dialog med erhvervslivet. Ideen er både at vise anvendelse af faget og motivation for kursisterne og opsamle ideer og viden til skolen. MJ fremhævede det dynamiske i strategien, at vi kan ændre undervejs. Eksempelvis har et fokusgruppe interview med ADHD kursister afsløret, at de overhovedet ikke ønsker en sådan klasse. Derfor har vi ændret ideen om en ADHD klasse til inklusionstiltag for denne kursistgruppe. Der vil ske løbende opfølgning på strategien. Strategien blev vedtaget. Punkt 3. Finansiel politik Sagsfremstilling Nykredit orienterer på mødet om vedlagte udkast til en overordnet politik på området. Af politikken fremgår risikoprofil både i forbindelse med låntagning og forvaltning af formue. Endvidere er der lavet oplæg om bemyndigelse til den finansielle styring og rapportering fra de finansielle rådgivere. Bilag 3-4 Bilag 3: udkast til finansiel politik Bilag 4: Likviditetsudvikling På baggrund af Nykredits gennemgang og tilbagemeldinger fra bestyrelsen udarbejdes efterfølgende den endelige finansielle politik. Henrik Schau (finansrådgiver) og Claus Skovgaard (erhvervsrådgiver)

4 fra Nykredit gennemgik oplægget til finansiel politik. Politikken er et tilbud om at give overblik og sikre styring af og opfølgning på finansielle risici. Politikken indeholder specifikke retningslinjer for lånefinansiering, hvor følsomheden på gælden er angivet. Ændring i markedsrenten påvirker gælden. Her er vores følsomhed meget lille. Endvidere er der for lån angivet en fordeling mellem fastrente og variabel rente. Vi har en fordeling, hvor vi er sikret med renteloft på den variable rente. Vores risiko er igen meget lille. Skolen er generel til lav risiko. Det kom frem på mødet, at vi ikke vil være fuldstændig fastlås på denne fordeling den er vejledende og i praksis må vi vurdere konkret. Den likvide formue er delt op i tre områder: driftslikviditet, overskudslikviditet og finansielle omsætningsaktiver. Der er sat rammer for tidshorisont for overskudslikviditet og finansielle omsætningsaktiver. Der er rådgivningsaftale på finansieringsdelen, hvor vi kun investerer i danske statsobligationer og realkreditobligationer. Også her er vi til lav risiko. Vi kan til et bestyrelsesmøde få en opdatering på, hvor vi er grønne, gule og røde. Papiret indeholder et forslag til bemyndigelse og rapportering, som bestyrelsen tilsluttede sig. Der blev efterlyst mulighed for rådgivning til personalet, hvilket ikke blev afvist. Efterfølgende blev konkluderet, at dette papir nu danner grundlag for vores måde at arbejde på. Dette indebærer, at -skolen fortsat disponerer med lille risiko, og der foretages løbende vurderinger af den finansielle situation. Helt konkret skal vi have tilbud på placering af vores overskudslikviditet. -rektor/vicerektor og økonomichefen af bestyrelsen er bemyndiget til at placere overskudslikviditet og finansielle omsætningsaktiver inden for rammerne af den finansielle politik. -der sker rapportering til bestyrelsen hvert andet år og en gang årligt til rektor, økonomichef og formandskab.

5 Punkt 4. Budgetforudsætninger for 2015 Sagsfremstilling I bilaget med budgetforudsætningerne beskrives de vigtigste forudsætninger forud for budgetlægningen 2015 og samtidig gives en vurdering af de forventede større ændringer i forhold til 2014 (estimat2). Disse opsummeres således Overslag over større ændringer for budget 2015 i forhold til estimat områder positiv virkning på økonomi negativ virkning på økonomi taxameterændringer lokal lønudvikling dispositionsbegrænsning Det sociale taxameter Ændringer i tilbud Personalesammensætning og normering Uddannelsesstillinger Mertimer, HF Kompetenceudvikling Udviklingsopgaver/ strategi samlet vurdering Dette overslag viser umiddelbart en stramning på ca. 0,4 mio. kr., alt andet lige; men det skal sammenholdes med, at estimat tegnede til et overskud på ca. 5 mio. kr. Bilag 5 Budgetforudsætninger for 2015 Lønfremskrivningen ansættes i budgettet til 1,0 % ud over lokalløn Lokalløn for 2015 beregnes som 0,5 % af lønsummen Der effektiviseres ikke yderligere i planlægningstallene for lærerne for 2015 som udgangspunkt. Opstår der behov i løbet af foråret, må vi tage stilling på ny. Der kalkuleres med et overskud på ca. ½ mio. kr., hvoraf de kr. forlods er afsat til fornyelse af interiør i Studiecenteret. BV gennemgik kort oplægget til budgetforudsætninger. Der er ikke i oplægget vurderet på ændringer i fraværsmønstre fra 2014 til 2015 lige nu tyder det på, at frafaldet på HF2 er mindre end for et år siden, hvilket betyder en forbedret økonomi. Det blev tilkendegivet, at vi igennem mange år har haft en budgetlægning på den sikre side, at vi har undervurderet vores indtægter. Omvendt kan det være vanskeligt at forudse aktivitetsstigninger, og vi kan jo ikke budgettere med jubelaktivitet.

6 I de fremlagte forudsætninger ligger en vis optimisme, da det er langt fra sikkert, at vi opnår 7 nye HF2 klasser. Der blev argumenteret for at lave et robust budget med mindst ½ mio. kr. i overskud. NY finder det rigeligt at gå efter et par hundrede tusinder i overskud, da vi har en særdeles god økonomi, og pengene jo skal gå til undervisning. Derefter drøftedes niveauet for lokalløn og hvad der er afgørende for at tiltrække og fastholde ansatte. NY og HM udleverede papirer og argumenterede for, at både HF-lærerne og AVU-lærerne har et lønefterslæb. For AVU-lærerne forklarede HM, at lønreguleringen sker meget forskelligt på det statslige og det kommunale område, hvorfor vi er i vanskelig konkurrence med folkeskolerne. Ledelsen forklarede, at vi ikke hidtil har oplevet et problem ved rekruttering, og at vi ikke udhuler lønnen fra år til år. For HF-lærerne kan en lønforskel forklares i forbindelse med OK13. I øvrigt skal vi i løbet af 2015 udarbejde en ny lønpolitik, som i højere grad skal hænge sammen med OK13. LB ønsker næste år et materiale, hvor vi kan sammenholde vores lønninger med sammenlignelige steder. Beslutningen blev, at lønfremskrivningen i budgettet ansættes til 1,0 % ud over lokalløn lokalløn for 2015 beregnes som 0,7 % af lønsummen under forudsætning af, at det ikke går ud over planerne med tid til udvikling der effektiviseres ikke umiddelbart yderligere i planlægningstallene for lærerne for Opstår der behov i løbet af foråret, må vi tage stilling på ny. Der kalkuleres i budgettet med et overskud på ca. ½ mio. kr. Punkt 5. Fagtilbud for skoleåret Sagsfremstilling Der ønskes en drøftelse af de overordnede ændringer af fagtilbuddene for næste skoleår for afdelingerne. Bilag 6-7 Bilag 6: Fagtilbud AVU-FVU-OBU Bilag 7: Fagtílbud HF

7 Beslutning om retningen for det fortsatte arbejde med tilbuddene EJ gennemgik ændringer for HF fagtilbuddet, der især vedrører fagflex. Flere og flere kursister på HFE starter på en fagpakke og vælger at afslutte med en hel HF eksamen. På AVU arbejdes der blandt andet med et fleksibelt studieforløb, EUD forberedende forløb og mere dansk på et halvårligt forløb for 2- sprogede. Bestyrelsen tilsluttede sig retningen for det videre arbejde. Punkt 6. Fravær Sagsfremstilling Der ønskes en drøftelse af skolens arbejde med fravær og afleveringer af skriftlige opgaver. Vedlagt opgørelse af fravær for alle afdelinger og et udvalgt eksempel på afleveringer af skriftlige opgaver. Bilag 8-9 Bilag 8: Fravær opgjort pr Bilag 9: Fravær fagflex, skriftlige opgaver pr Drøftelse LW fortalte om en positiv tendens på AVU i forhold til både fravær og frafald i øjeblikket. Fraværet er voksende på HFE og HF2, og frafaldet er steget på HFE, men faldet på HF2. Der ligger også store udfordringer i at sikre de skriftlige afleveringer. LO gav udtryk for, at man på klassen kunne få den opfattelse, at det ikke betyder så meget, om man afleverer eller ej. LO mener, at der skal konsekvenser til. NY kunne fortælle, at vi faktisk smider en del kursister ud på grund af manglende afleveringer.

8 Punkt 7. Orienteringspunkter Sagsfremstilling Mundtlig orientering om nedenstående punkter: Nyt fra kursistrådet Kombinerede Ungdomsuddannelse EUD-forberedende forløb Nyt fra Samarbejdsudvalget Bilag Bilag 10: fra kursistrådsmøde den findes i bestyrelseskonferencen Bilag 11: fra Samarbejdsudvalgs møde den 5. dec placeres mandag den 6. dec. i bestyrelseskonferencen Bestyrelsen tager orientering til efterretning LO kommenterede referatet fra kursistrådsmødet, hvor tutor-ordningen blev drøftet. Hos nogle lærere savner man faste aftaler for tutorsamtaler. Punkt 8. Punkter på næste bestyrelsesmøde den : Budget 2015 sygefravær Ferieplan for kursister

9 Underskrifter: Knud Vestergaard Nielsen Lars Bang Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Henrik Nygaard Henrik Mikkelsen Torben Bugge Louise Bak Mette Jespersen Stefanie Ohlsson

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere