Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011"

Transkript

1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Telephone Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Udkast Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Skat og moms 3 3. Referencedatoer 4 4. Referencerente 4 5. Renterisiko 5 6. Forsyning 6 7. Betalingsspecifikation 6 8. Inflationsregulering 7 9. Diskontering og periodisering Beregning af Enhedsbetalingen Gældende periode for tilbud Tilbudsmodellens input og output 8 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 2

3 1. Generelt Såfremt tilbudsgiver udarbejder en tilbudsmodel skal denne udarbejdes elektronisk i et Excelregneark (Excel 2000 eller senere). Modellen må ikke være cirkulær, og modellen samt de enkelte celler og ark må ikke være passwordbeskyttet. Modellen skal være sat op, så den er printvenlig. Tilbudsgiver skal redegøre for eventuelle rutiner i modellen (herunder makroer). Randers Kommune har udarbejdet et Excel ark indeholdende en oversigt over de af Randers Kommune fastlagte inputs (f.eks. Referencerente, Bestillers diskonteringsrente, forsyningspriser, forventede prisstigninger, grundskyldspromille). Ligeledes indeholder arket en oversigt over de af kommunen krævede output. Dette Excel ark skal udfyldes af tilbudsgiver, og såfremt tilbudsgiver udarbejder en tilbudsmodel skal arket indsættes som det første ark i tilbudsgivers tilbudsmodel. Det er dermed tiltænkt at sikre, at alle tilbudsgivere anvender de samme inputs, samt at alle tilbudsgivere afleverer de krævede outputs. Således skal cellerne under Input og output som indtastes af tilbudsgiver i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark linkes op til de relevante celler i den af tilbudsgiver udarbejdede Tilbudsmodel. Det understreges, at hverken Randers Kommune eller kommunens rådgivere kan holdes ansvarlige overfor tilbudsgivernes anvendelse af det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark eller de konklusioner tilbudsgiverne drager på baggrund af deres anvendelse heraf. Alle beløbsangivelser i Tilbudsmodellen skal angives i løbende priser, medmindre andet er eksplicit angivet. 2. Skat og moms OPP-leverandøren er ansvarlig for afregning af virksomhedsskatter, ejendomsskatter, moms og afgifter. Alle beløbsangivelser i Tilbudsmodellen skal angives ekskl. moms, idet der tages udgangspunkt i, at OPP-leverandøren frivilligt momsregistreres og fratrækker momsen på anlægsudgiften, mod at der lægges moms på den løbende betaling. I relation til ejendomsskatter skal tilbudsgiver anvende en grundskyldspromille på 27,93 for den andel af ejendomsskatterne, som Randers Kommune kompenserer OPP-leverandøren for. Det skal samtidig forudsættes, at Randers Kommune gennem Enhedsbetalingen kompenserer OPPleverandøren for en relativ andel af ejendomsskatterne svarende til Randers Kommunes brugsret på 20% jf. Bilag 3 Betalingsmekanisme. I Anlægsfasen kompenseres OPP-leverandøren for den relative andel af ejendomsskatterne gennem særskilt fakturering til Randers Kommune. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 3

4 3. Referencedatoer Financial close og underskrivelse af kontrakten forventes at være i juni måned Referencerente Tilbudsgiver skal ved afgivelsen af tilbud anvende en Referencerente ved opgørelsen af fremmedkapitalomkostninger (rentebærende gæld). Fremmedkapitalomkostningerne skal således opgøres som Referencerenten tillagt relevante tillæg (f.eks. kredittillæg på eventuelle lån samt eventuelle kredittillæg på en rente-swap eller konverteringsret m.m. på et realkreditlån). Referencerenten opgøres på baggrund af den faste rente på en rente-swap, hvor der swappes faste rentebetalinger for variable betalinger (CIBOR 3 måneder) over en periode, der afspejler kontraktens længde (dvs. ca. 30 år) 1. Referencerenten opgøres før kredittillæg (også før eventuelle kredittillæg på rente-swappen eller eventuelle kredittillæg for konverteringsret m.m. på realkreditlån). Referencerenten forventes udmeldt af Randers Kommune senest to uger før fristen for afgivelse af tilbud. Fremmedkapitalomkostning Kredittillæg på lån Eventuelt kredittillæg på rente-swap eller konverteringsret m.m. Referencerente 1 DKSW30 som offentliggøres af Bloomberg Financial Markets. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 4

5 5. Renterisiko Den løbende betaling vil blive reguleret med udgangspunkt i udviklingen i Referencerenten fra afgivelse af tilbud til financial close (aftalens indgåelse). Randers Kommune kompenserer OPPleverandøren for renterisikoen fra tidspunktet for afgivelse af tilbud og indtil financial close gennem en justering af Anlægsdelen af Enhedsbetalingen efter principperne i nedenstående tabel. Ændring i referencerenten Ændring af Enhedsbetalingen (Anlægsdel) Referencerente reduceret med 1,000% -14,64% Referencerente reduceret med 0,900% -13,21% Referencerente reduceret med 0,800% -11,77% Referencerente reduceret med 0,700% -10,32% Referencerente reduceret med 0,600% -8,87% Referencerente reduceret med 0,500% -7,41% Referencerente reduceret med 0,400% -5,94% Referencerente reduceret med 0,300% -4,46% Referencerente reduceret med 0,200% -2,98% Referencerente reduceret med 0,100% -1,49% Referencerente, uændret 0,00% Referencerente øget med 0,100% 1,50% Referencerente øget med 0,200% 3,01% Referencerente øget med 0,300% 4,52% Referencerente øget med 0,400% 6,04% Referencerente øget med 0,500% 7,57% Referencerente øget med 0,600% 9,10% Referencerente øget med 0,700% 10,64% Referencerente øget med 0,800% 12,19% Referencerente øget med 0,900% 13,74% Referencerente øget med 1,000% 15,30% Efter financial close og underskriften af OPP-kontrakten reguleres Enhedsbetalingen ikke for udviklingen i renteniveauet. Renteudviklingen efter underskriften af kontrakten påvirker derfor som udgangspunkt ikke Enhedsbetalingen. OPP-leverandøren påtager sig således alle risici forbundet med udviklingen i renteniveauet efter underskriften af OPP-kontrakten og frem til kontraktperiodens ophør. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 5

6 6. Forsyning Tilbudsgiver skal redegøre for det forventede årlige forsyningsforbrug fordelt på el (kwh), vand (m 3 ) og varme (kwh). Ved budgetteringen af forsyningsforbruget på el, vand og varme skal tilbudsgiver anvende følgende enhedspriser: El pris pr. kwh = 89,34 kr. Vand pris pr. m 3 = 42,50 kr. Varme pris pr. kwh = 0,549 kr. 7. Betalingsspecifikation Tilbudsgiver skal angive, hvilken andel af Basisbetalingen, der kan henføres til henholdsvis Driftsdelen (ekskl. forsyning og ejendomsskatter), Anlægsdelen, Forsyning samt Randers Kommunes relative kompensation for ejendomsskatter. I den forbindelse skal tilbudsgiver som minimum redegøre for fordelingen af anlægsomkostningerne samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fordelt mellem Svømmebadet og øvrige faciliteter. Endvidere skal tilbudsgiver opgøre et priskatalog, der redegør for timepriserne for leje af de enkelte faciliteter og ydelser ved Randers Kommunes køb af ekstraydelser jf. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. Såfremt priserne varierer mellem dage eller tidsperioder ønskes dette synliggjort i priskataloget. Tilbudsgiver skal som minimum opgøre timepriserne for følgende: Leje af 50 meter sportsbassin (hele bassinet) Leje af 50 meter sportsbassin (4 baner) Leje af 50 meter sportsbassin (23/25 meter) Leje af varmtvandsbassin Leje af udsvømningsbassin Leje af modstrømsbassin Leje af morskabsbassin Leje småbørns-/soppebassin Leje af spabad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 6

7 8. Inflationsregulering Som beskrevet i OPP-kontraktens Bilag 3 Betalingsmekanismen vil Driftsdelen (ekskl. forsyning og ejendomsskatter) af Basisbetalingen samt priserne i tilbudsgivers priskatalog blive inflationskorrigeret med BYG6 Omkostningsindeks for anlæg (Driftsindeks (2006 -)), som opgjort af Danmarks Statistik. Driftsdelen (ekskl. forsyning og ejendomsskatter) af Basisbetalingen og priserne i tilbudsgivers prisliste skal inflationskorrigeres én gang årligt på baggrund af ændringen i ovennævnte prisindeks fra 3. kvartal det forrige år til 3. kvartal sidste år 2. Første inflationskorrektion sker dog på Ibrugtagningstidspunktet 1. november 2013 med stigningen i prisindekset fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal Med henblik på at kunne foretage sammenligning af de indkomne tilbud, skal tilbudsgiver forudsætte, at Driftsdelen (ekskl. forsyning og ejendomsskatter) af Basisbetalingen samt priserne i tilbudsgivers priskatalog årligt prisreguleres med 2%. Såfremt tilbudsgiver forventer en anden prisudvikling på omkostningssiden, kan tilbudsgiver lægge denne til grund for fremskrivningen af omkostningerne i kontraktperioden. Alle beløb i Tilbudsmodellen skal opgøres i løbende priser, hvor andet ikke er eksplicit angivet. 9. Diskontering og periodisering Med henblik på at kunne foretage en sammenligning af de indkomne tilbud anvendes Bestillers diskonteringsrente ved beregning af nutidsværdier, jf. nedenstående krav til output i Tilbudsmodellen. Bestillers diskonteringsrente forventes udmeldt af Randers Kommune senest to uger før fristen for afgivelse af tilbud. Ved beregning af nutidsværdier forudsættes det, at pengestrømmene falder ultimo den givne periode. Der skal i Tilbudsmodellen anvendes regnskabsår, der starter 1. januar og slutter 31. december. Driftsfasen begynder 1. november 2013 og slutter 1. juli Første regnskabsår dækker derfor alene 2 måneder, mens sidste regnskabsår alene dækker 6 måneder. 2 Eksempelvis vil der 1. januar 2015 inflationskorrigeres på baggrund af udviklingen fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 7

8 10. Beregning af Enhedsbetalingen Byggefasen for svømmebadet går fra tidspunktet for kontraktunderskrift og frem til Ibrugtagning 1. november 2013, mens Driftsfasen for Svømmebadet løber fra 1. november 2013 til og med 1. juli Dette betyder, at første Enhedsbetaling kun dækker 2 måneder. Ved beregning af nutidsværdien af de løbende betalinger (Enhedsbetalinger) lægges det til grund, at der ikke foretages nedsalg i Enhedsbetalingen. 11. Gældende periode for tilbud Den tilbudte løbende betaling for tilbudsgiver skal være gældende i 90 dage fra afgivelse af tilbud. Den løbende betaling reguleres dog for at afspejle udviklingen i Referencerenten (jf. ovenstående beskrivelse). 12. Tilbudsmodellens input og output Nedenstående skema indeholder en oversigt over de oplysninger, som tilbuddet skal indeholde. Der sondres mellem input/output, som alene tilvejebringes af tilbudsgiver, og output som automatisk beregnes ved indtastning/link til det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark. 1 Input og output som kræves tilvejebragt af tilbudsgiver 1.1 Bygge- og Anlægsomkostninger som minimum fordelt på Svømmebadet og øvrige faciliteter, jf. afsnit Samlet Bygge- og Anlægssum for Svømmebadet indtastes eller linkes til celle C27 i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark. 1.3 Samlet Bygge- og Anlægssum for øvrige faciliteter indtastes eller linkes til celle C28 i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark. 1.4 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fordelt som beskrevet i afsnit Opgørelse af egenkapitalindskud, fremmedkapitalindskud (inkl. evt. træk på kredit) og ansvarligt lånekapitalindskud i Anlægsfasen opgjort på årsbasis (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til cellerne C33:C35). 1.6 Likviditetsopgørelse (opgjort på årsbasis og fordelt på henholdsvis Svømmebadet og øvrige faciliteter), der som minimum indeholder følgende specificering (delsummer beregnes automatisk i Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 8

9 det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark): Indtægter fra RK (forventede Enhedsbetalinger) Indtægter fra RK (relativ kompensation for ejendomsskatter i Anlægsfasen) Indtægter fra RK (evt. tilbagekøb af grund og Svømmebadet) Øvrige indtægter fra Svømmebadet Indtægter fra øvrige faciliteter Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (Svømmebadet) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (Øvrige faciliteter) Anlægsinvesteringer Eventuelle nettoarbejdskapitalinvesteringer = Nettopengestrømmen før skat, renter og afdrag, udbytter og likvidationsprovenu samt andre omkostninger forbundet med finansieringen i OPP-kontraktens løbetid Betalbar skat = Nettopengestrømmen før renter og afdrag, udbytter og likvidationsprovenu samt andre omkostninger forbundet med finansieringen i OPP-kontraktens løbetid Renteomkostninger på lån / kredit Renteindtægter / () Optagelse af lån / (afdrag på lån) =Nettopengestrømmen før pengestrømme til/fra egenkapital og ansvarlig lånekapital Renteomkostninger på ansvarlig lånekapital / () Optagelse af ansvarlig lånekapital / (afdrag på ansvarlig lånekapital) = Nettopengestrømmen før pengestrømme til/fra egenkapital / () Indskud af egenkapital / (udlodning af dividende/likvidationsprovenu) = Samlet likviditetsændring Likvider primo = Likvider ultimo 1.7 Opgørelse af den forventede løbende betaling (Enhedsbetaling) før inflationskorrektion i form af den første hele kvartårlige betaling (før inflationskorrektion) efter ibrugtagning af Svømmebadet i henhold til OPP-kontrakten, herunder opgørelse af: Samlet Enhedsbetaling før inflationskorrektion (Basisbetalingen), (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til celle C49) Andel af den ikke-inflationskorrigerede Basisbetaling, der relaterer sig til betaling for anlægsdelen, (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til celle C52) Andel af den ikke-inflationskorrigerede Basisbetaling, der relaterer sig til betaling for driftsdelen (ekskl. forsyning), (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til celle C50) Andel af den ikke-inflationskorrigerede Basisbetaling, der relaterer sig til betaling for forsyning, (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til celle C51) Andel af den ikke-inflationskorrigerede Basisbetaling, der relaterer sig til Randers Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 9

10 Kommunes relative kompensation for ejendomsskatterne (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark beregnes andelen automatisk i celle C53). 1.8 Budgetterede årlige forsyningsmængder fordelt på el, vand og varme (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark indtastes eller linkes til cellerne C41:43). 1.9 Timepriser fordelt som beskrevet i afsnit 7. 2 Output som beregnes automatisk ved link til det af Randers Kommune udarbejdede Excelark Opgørelse af nutidsværdien af de løbende betalinger (Enhedsbetalinger) opgjort pr. 30. juni 2011 baseret på Bestillers diskonteringsrente (i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark beregnes nutidsværdien automatisk i celle C95). 2.2 Opgørelse af nutidsværdien (pr. 30. juni 2011 baseret på Bestillers diskonteringsrente) af en eventuel forudsat tilbagekøbspris, såfremt tilbudsgiver forudsætter, at Randers Kommune udnytter sin køberet (nutidsværdien beregnes automatisk i celle C96 i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark). 2.3 Opgørelse af nutidsværdien (pr. 30. juni 2011) af de løbende betalinger (Enhedsbetalinger) samt en eventuel forudsat tilbagekøbspris, såfremt tilbudsgiver forudsætter, at Randers Kommune udnytter sin køberet (nutidsværdien beregnes automatisk i celle C97 i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark). 3 Output der linkes op til i det af Randers Kommune udarbejdede Excel ark, behøver Tilbudsgiver ikke samtidigt at beregne andetsteds i Tilbudsmodellen. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 10

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere