Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i"

Transkript

1 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

2 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter, og indeværende notat redegør for perioden Midtjylland vil ved indgangen til 2017 forventelig have en almindelig langfristet gæld på 4.128,3 mio. kr. 1, og gælden vil falde til 3.659,6 mio. kr. 2 ved udgangen af Hertil kommer gælden til kvalitetsfondsprojekterne, som er beregnet til at være på 1.645,7 mio. kr. primo 2017 og på 1.128,6 mio. kr. ultimo Med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionens samlede langfristede gæld i perioden udvikle sig fra at være på mio. kr. ved indgangen til 2017 og til at være faldet til 4.788,2 mio. kr. ved udgangen af Den samlede gæld vil blive konsolideret med 985,8 mio. kr. i perioden , og det skyldes primært nettosalgsprovenuet fra salget af Tage-Hansens Gade i 2017 og fra salget af Nørrebrogade i Nedenstående tabel opsummerer de vigtigste nøgletal for den langfristede gæld og nettorenteudgifter, som efterfølgende bliver beskrevet i notatet. Tabel 1. Nøgletal for den langfristede gæld (ekskl. leasing) i og nettorenteudgifter i 2017 Mio. kr. Budget Budgetoverslagsår (2) Almindelig langfristet gæld, primo 4.128, , , ,4 Gæld kvalitetsfondsprojekterne, primo 1.645, , , ,2 Langfristet gæld i alt, primo 5.774, , , ,6 Nettolåneoptag (1) (27,0) (81,3) (588,1) (289,4) Langfristet gæld i alt, ultimo 5.747, , , ,2 Nettorenteudgifter i alt: 65,0 heraf til sundhed 56,0 heraf til socialområdet 7,7 heraf til regional udvikling 1,3 (1) Nettolåneoptaget består af lån til hospitalsbyggerierne og lån til refinansiering af afdrag, herfra er årets afdrag på den almindelige gæld fratrukket, nettosalgsindtægten på 360,6 mio. kr. fra T. H. Gade er fratrukket i 2017 og nettosalgsindtægten på 671,7 mio. kr. fra Nørrebrogade er fratrukket i 2019, og endelig er egenfinansiering på 138,0 mio. kr. fratrukket i 2019 og i (2) Ultimo 2020 er den langfristede gæld ekskl. leasing på 4.788,2 mio. kr., hvoraf den almindelig langfristet gæld udgør 3.659,6 mio. kr. og gælden vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør 1.128,6 mio. kr. Midtjyllands renteudgifter for 2017 er beregnet til 92,0 mio. kr., når der er i budgetforslaget er indarbejdet en sikkerhedsmargen på ca. 0,50 % i forhold til de variable renter i maj Renteindtægterne er skønnet at blive på 27 mio. kr., og dermed bliver nettorenteudgifterne i budgetforslaget for 2017 på 65,0 mio. kr. Nettorenteudgifterne på 65,0 mio. kr. vil blive finansieret med 7,7 mio. kr. fra socialområdet, 1,3 mio. kr. fra det regionale område og 56,0 mio. kr. fra sundhedsområdet. Der er i dette notat lavet en afgrænsning af den langfristede gæld, så den ikke indeholder leasinggælden, da finansieringen af de årlige leasingydelser indgår i driftsbudgetterne. 1 Den almindelige langfristede gæld er eksklusiv leasing og lån til de nye sygehusbyggerier. 2 Den langfristede gæld ultimo 2020 er 4.788,2 mio. kr., hvoraf den alm. langfristede gæld ultimo 2020 er 3.659,6 mio. kr. og gælden vedr. kvalitetsfondsprojekterne ultimo 2020 er 1.128,6 mio. kr. 1

3 1.2 ens langfristede gæld i 2017 Midtjylland vil ved indgangen til 2017 have en almindelig langfristet gæld på 4.128,3 mio. kr., og med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionens samlede langfristede gæld primo 2017 være på 5.774,0 mio. kr., jf. tabel 2. ens langfristede gæld består primo 2017 af en ordinær gæld på 3.894,9 mio. kr., gæld vedrørende udskudt skat på 233,4 mio. kr., som er rente- og afdragsfri, og gæld til kvalitetsfondsprojekterne på 1.645,7 mio. kr. Det indgår i forudsætningerne for budgettet i 2017, at regionen hjemtager lån på 156,6 mio. kr. til refinansiering af afdrag og lån på 490,2 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital. Der er i alt forudsat låneoptag i 2017 på 646,8 mio. kr. Tabel 2. Langfristet gæld i 2017 (ekskl. leasinggæld) Mio. kr. Lang gæld Nuværende gæld: primo 2017 Nye lån i 2017 Afdrag i 2017 Lang gæld ultimo 2017 Ordinær gæld 3.894,9 277, ,3 Gæld vedr. udskudt skat 233,4 233,4 Gæld til kvalitetsfondsprojekter 1.645,7 35, ,1 I alt, nuværende gæld 5.774,0 0,0 313, ,8 Nye lån og indfrielse af gæld: Lån til refinansiering af afdrag 156,6 156,6 Lån til kvalitetsfondsprojektet DNU 490,2 490,2 Indfrielse af KF-gæld med salgsprovenu 360,6 (360,6) I alt 5.774,0 646,8 673, ,0 Den langfristede gæld vil ved udgangen af 2017 være på mio. kr., når det er forudsat, at der bliver optaget nye lån for 646,8 mio. kr. i 2017, og der bliver betalt afdrag for 313,2 mio. kr. og indfriet gæld for 360,6 mio. kr. med nettosalgsindtægten fra Tage-Hansens Gade. 1.3 Sammenligning af regionernes gæld Midtjylland har i sammenligning med de andre regioner i flere år haft en gennemsnitlig langfristet gæld, men som følge af låneoptagene til kvalitetsfondsprojekterne er Midtjyllands langfristede gæld primo 2015 kommet over gennemsnittet, og denne udvikling er fortsat i For regionerne er den langfristede gæld ultimo 2015 i gennemsnit på kr. pr. indbygger, og Midtjyllands langfristede gæld er på kr. pr. indbygger. Med en forskel på 921 kr. pr. indbygger har Midtjylland derfor den næsthøjeste gæld pr. indbygger af alle regioner, jf. tabel 3. Tabel 3. Langfristet gæld pr. indbygger primo 2015 og ultimo 2015 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Gennemsnit Gæld pr. indbygger primo Gæld pr. indbygger ultimo Kilde: Tallene for langfristet gæld (ekskl. leasing) er fra Danmarks Statistik. Befolkningstallet er fra Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og optalt pr. 1/

4 Sjælland er med en gæld på kr. pr. indbygger den region med mest gæld pr. indbygger, mens Syddanmark med en gæld ultimo 2015 på kr. pr. indbygger er den region med mindst gæld pr. indbygger. Midtjyllands langfristede gæld er i 2015 større end den gennemsnitlige gæld for regionerne, men til gengæld er renten på gælden lavere end den gennemsnitlige rente på regionernes langfristede gæld. Midtjylland betaler ultimo 2015 i gennemsnit 1,2 % p.a. på den langfristede gæld, hvilket er det næstlaveste niveau for alle regioner, jf. figur 1. Midtjyllands gennemsnitlige rente på den langfristede gæld er ultimo 2015 faldet markant i forhold til ultimo Dette skyldes, at regionen overvejende har optaget nye lån med variabel rente og derved har draget fordel af det historisk lave renteniveau, som har været i Figur 1. Beregnet gennemsnitlig rente på regionernes langfristede gæld Kilde: Den gennemsnitlige rente er beregnet på baggrund af renteudgifterne på regionernes langfristede gæld (ekskl. leasing og selvejende institutioner) og den langfristede gæld (ekskl. leasing og selvejende institutioner) i regionernes årsrapporter. Syddanmark er med en gennemsnitlig rente på 3,2 % den region, som betaler den højeste rente på den langfristede gæld i 2015, mens Hovedstaden med en gennemsnitlig rente på 1,15 % betaler den laveste rente. Siden 2011 har den gennemsnitlige rente for alle regioner været faldende i alle årene bortset fra i 2014, hvor især stigende renteudgifter i Sjælland har trukket den gennemsnitlige rente op. Midtjylland har på nær i 2013 været den region med den næst billigste finansiering af den langfristede gæld. 3

5 1.4 Udviklingen i regionens langfristede gæld i Der er en forventning om, at regionens almindelige langfristede gæld vil falde med gennemsnitligt 117,2 mio. kr. i perioden og dermed løbende blive konsolideret og være på 3.659,6 mio. kr. ultimo 2020, jf. figur 2. Hertil kommer gælden til kvalitetsfondsprojekterne, som er beregnet til at være på 1.645,7 mio. kr. primo 2017 og falde til 1.128,6 mio. kr. ultimo Figur 2. Forventet udvikling i regionens alm. gæld og KF-gæld Note: Gælden er opgjort ultimo året. I perioden vil der fortsat være behov for yderligere låneoptag til de nye hospitalsbyggerier, og omfanget af låneoptaget fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets finansieringsprofiler for projekterne. Med udgangspunkt i finansieringsprofilerne vil regionen i perioden optage lån for samlet 2.666,8 mio. kr. til de tre kvalitetsfondsbyggerier, og heraf er der låneoptag på 1.010,9 mio. kr. for perioden , jf. tabel 4. En del af lånene til kvalitetsfondsprojekterne vil blive indfriet med nettosalgsprovenuet på 360,6 mio. kr. fra salget af Tage-Hansens Gade i 2017 og med nettosalgsprovenuet fra Nørrebrogade på 671,7 mio. kr. i Derudover kommer der salgsindtægter fra regionens øvrige ledige hospitalsmatrikler, som vil blive indarbejdet, når der er indgået aftale om salg. Og endelig er det i ministeriets finansieringsprofiler fastsat, at regionen skal bruge egenfinansiering på årligt 138 mio. kr. i 2019 og 2020 til indfrielse af lån. Tabel 4. Lån til kvalitetsfondsprojekterne i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Låneoptag Budget Budgetoverslagsår Lån til kvalitetsfondsprojekter (1) 1.455,9 490,2 89,7 396,9 34, ,8 Lån til energiinvesteringer 199,9 0 0,0 0,0 0,0 199,9 Lån til kvalitetsfondsprojekter i alt 1.655,8 490,2 89,7 396,9 34, ,8 -Indfrielse af gæld med nettosalgsprovenu 0,0-360,6 0,0-671,7 0, ,3 -Indfrielse af gæld med egenfinansiering 0,0 0 0,0-138,0-138,0-276,1 -afdrag på lån til kvalitetsfondsprojekter -10,1-35,6-55,3-59,1-69,7-229,8 Nettolåneoptag til kvalitetsfondsprojekter i alt 1.645,7 94,0 34,4-471,9-173, ,6 Akkumuleret låneoptag til kvalitetsfondsprojekter 1.645, , , , , ,6 Renter til kvalitetsfondsprojekter (2) 20,2 26,5 30,6 31,6 108,5 (1) Låneomfanget er beregnet på baggrund af finansieringsprofilerne for DNU, DNV og RHV fra marts (2) I renteudgifterne er der indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,50 % i forhold til renteniveauet i maj I alt 4

6 Ovenstående betyder, at Midtjylland ultimo 2020 har en gæld til kvalitetsfondsprojekterne på 1.128,6 mio. kr., når det er forudsat, at der i perioden bliver betalt afdrag for 219,8 mio. kr. på gælden til kvalitetsfondsprojekterne. I renteudgifterne på lånene til kvalitetsfondsprojekterne er der i tabel 4 indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,50 % i forhold til renteniveauet i maj Med denne forudsætning er renteudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne budgetteret til 20,2 mio. kr. i 2017 stigende til 31,6 mio. kr. i Med lånene til kvalitetsfondsprojekterne vil regionens samlede langfristede gæld i perioden udvikle sig fra at være på 5.774,0 mio. kr. i 2017 til at falde til 4.788,2 mio. kr. i 2020, jf. tabel 5. Tabel 5. Forventet langfristet gæld, nye lån og afdrag i mio. kr. i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Budget Budgetoverslagsår I alt Langfristet gæld, primo 5.774, , , ,6 Afdrag 313,2 342,1 350,5 371, ,8 Finansiering af afdragene: -Socialområdet (1) 21,6 21,6 21,6 21,6 -Hospitalernes driftsbudgetter (energilån) 36,0 36,6 37,3 37,9 -Sundhedsområdet 90,6 104,2 107,5 116,8 -al udvikling 8,4 8,7 8,9 9,2 -Lån til afdrag (refinansiering) 156,6 171,1 175,3 185,5 Finansiering i alt: 313,2 342,1 350,5 371,0 Indfrielse af gæld med salgsprovenu 360,6 0,0 671,7 0, ,3 Indfrielse af gæld med egenfinansiering 0,0 0,0 138,0 138,0 276,0 Nye ordinære lån (2) 156,6 171,1 175,3 185,5 688,5 Nye lån til kvalitetsfondsprojekter (2) 490,2 89,7 396,9 34, ,9 Langfristet gæld, ultimo 5.747, , , ,2 (1) Det er forudsat, at Socialområdet hvert år betaler 21,6 mio. kr. til afdrag, men beløbet vil ændre sig i forhold til områdets aktivmasse. (2) I er det forudsat, at der bliver optaget lån til refinansiering af afdrag og lån til de nye hospitalsbyggerier. Det er forudsat, at regionen i perioden optager lån til halvdelen af de årlige afdrag, hvilket er beregnet til i alt 688,5 mio. kr., og har behov for låneoptag på 1.010,9 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne. Alle regionens nye lån vil i perioden blive optaget som 25-årige lån med afdrag. De årlige afdrag på regionens lån vil stige fra 313,2 mio. kr. i 2017 til 371,0 mio. kr. i ens nettorenteudgifter De danske renter har i flere år været historisk lave, og ved indgangen til 2016 ligger Nationalbankens rente på indskudsbeviser på -0,65 %. Den negative rente har haft en afsmittende effekt på mange renter, herunder bl.a. renterne på lån med variabel rente, som har været negative, og nogle er det fortsat. For Midtjylland er de lave renter en fordel, da regionen har en overvægt af lån med variabel rente, og i disse år har regionen desuden behov for yderligere lånefinansiering som følge af sygehusbyggerierne. Således vil der ved indgangen til 2017 være optaget lån til kvalitetsfondsprojekterne på 1.645,7 mio. kr., hvoraf 1.152,4 mio. kr. er optaget med en variabel rente, der ved renteniveauet i maj 2016 er negativ og dermed giver regionen en renteindtægt. ens andel af lån med variabel rente vil falde fra 2016 til 2017, da det er forudsat, at de nye låneoptag i 2016 fortrinsvist vil blive hjemtaget med fast rente. Der er en forventning om, at 54 % af regionens langfristede gæld på 5.774,0 mio. kr. primo 2017 er med variabel rente og 46 % er med fast rente, jf. tabel 6. 5

7 Tabel 6. Den politisk fastsatte ramme for gældsplejen og den forventede fordeling primo 2017 Rentetype Politisk fastsat ramme: Politisk fastsat ramme: Den forventede fordeling Andel af gælden Andel af gælden af gælden skal minimum være på skal maksimum være på primo 2017 Variabel rente 25 % 75 % 54 % Fast rente 25 % 75 % 46 % Den forventede fordeling primo 2017 opfylder den finansielle politik, hvor andelen af lån med fast rente skal udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden, og andelen af lån med variabel rente må udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden. Med et midlertidigt stort lånebehov og en stor andel lån med variabel rente har det stor betydning for renteudgifterne, hvad der sker på de finansielle markeder. I henhold til de langsigtede modeller for renteudvikling, som administrationen kigger på, så tyder meget på, at renterne fortsat vil være lave i en årrække. Og med det udgangspunkt er der beregnet forskellige rentescenarier, som viser, hvad renteændringer på 0,25 2,0 procentpoint i forhold til det nuværende renteniveau betyder for regionens renteudgifter, jf. tabel 7. Tabel 7. Renteudgiften i mio. kr. i afhængig af udviklingen i den variable rente Renteudgifter i mio. kr. (1) Ved gennemsnitlig variabel rente på -0,02 %, maj ,3 82,5 87,3 89,0 Renteændring på 0,25 procent point (gns. var. rente på 0,23%) 84,0 90,3 94,9 96,2 Renteændring på 0,50 procent point (gns. var. rente på 0,48 %) 92,0 98,3 102,6 103,6 Renteændring på 0,75 procent point (gns. var. rente på 0,73 %) 99,5 105,9 109,9 110,5 Renteændring på 1,0 procent point (gns. var. rente på 0,98 %) 107,3 113,7 117,5 117,7 Renteændring på 1,25 procent point (gns. var. rente på 1,23 %) 115,0 121,5 125,0 124,9 Renteændring på 1,5 procent point (gns. var. rente på 1,48 %) 122,8 129,3 132,5 132,1 Renteændring på 2,0 procent point (gns. var. rente på 1,98 %) 138,3 144,9 147,6 146,5 (1) Renteudgifterne i tabellen er inkl. renter vedr. lån til kvalitetsfondsprojekterne, men ekskl. renter til lån vedr. leasing. Renteændringen er i forhold til renteniveauet i maj 2016 På den del af regionens langfristede gæld, som har variabel rente, er den gennemsnitlig rente i på nuværende tidspunkt på -0,02 % (maj 2016), hvilket er et meget lavt niveau. For at have en lille buffer til renteudsving i 2017, så foreslås det, at regionen i 2017 indarbejder en sikkerhedsmargin på ca. 0,50 procentpoint i forhold til renteniveauet i maj En sikkerhedsmargin på ca. 0,50 procentpoint i forhold til renteniveauet i maj 2016 vil svare til, at renten på de variabelt forrentede lån i gennemsnit vil være på ca. 0,48 % p.a., og give regionen en renteudgift på 92 mio. kr. i For Midtjylland giver de lave danske renter lavere renteudgifter, men de betyder også lavere renteindtægter fra regionens formue. De lave renter betyder, at regionen løbende skal tilpasse sig, da regionen får negativ rente ved almindelig indskud i banken, og derfor skal begrænse indskuddet. Det resulterer i en anden måde at optimere regionens formue- og gældspleje end i de foregående år. I forslaget til budgettet for 2017 er der indarbejdet en forudsætning om, at regionen sammenlagt får en renteindtægt på 27 mio. kr. Med en forudsætning om renteudgifter på 92,0 mio. kr. og renteindtægter på 27,0 mio. kr. bliver regionens nettorenteudgifter på 65,0 mio. kr. i Nettorenteudgifterne bliver fordelt på de tre finansieringskredsløb i Midtjylland, jf. tabel 8. 6

8 Tabel 8. Fordeling af nettorenteudgifter i 2017 Beløb til Social og al Mio. kr. fordeling Sundhed Specialund. Udvikling I alt Nettorenteudgifter 65,0 56,0 7,7 1,3 65,0 Fordeling af nettorenter i ,0 7,7 1,3 65,0 Fordelingsnøgle mlm. Sundhed og al Udvikling (1) 97,8% 2,2% 100,0% (1) Fordelingsnøglen er beregnet i forhold til områdernes andel af driftsresultatet før finansiering og er korrigeret for de budgetterede renteudgifter på gælden til kvalitetsfondsprojekterne, som går forlods til sundhedsområdet. Nettorenteudgifterne på 65,0 mio. kr. vil blive finansieret med 7,7 mio. kr. fra socialområdet, 1,3 mio. kr. fra det regionale område og 56,0 mio. kr. fra sundhedsområdet. 7

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD

Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Velfærdsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner ANALYSE AF REGIONERNES GÆLD Marts 2009 1. Indledning I forbindelse med kommunalreformen og oprettelsen af

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 mrb11@helsingor.dk Dato 11.07. Sagsbeh. mrb11 Budget for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Foreløbige skøn for finansposter 2012-2015 Skønnene for Økonomiudvalgets finansposter i budget 2012 blev udarbejdet i december 2010 af Økonomiforvaltningen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere