Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune"

Transkript

1 Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014

2 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler og retningslinjer, vi anvender på plejefamilieområdet i Rebild Kommune. Håndbogen fungerer som et opslagsværktøj. Vi tager meget gerne imod forslag til ændringer eller forbedringer til håndbogen. Så send endelig en mail til konsulent Tanja Lillelund Vi forholder os seriøst til de input, der kommer og vurderer, om forslagene skal indgå i næste revidering. Håndbogen revideres løbende. Ønsker du at læse mere, anbefaler vi at du læser KL s Familieplejehåndbogen 1. De bedste hilsner Center Familie og Handicap 1 Side 2 af 18

3 Kontaktoplysninger Familieplejekonsulent Center Familie og Handicap Skørpingvej Terndrup Telefon: Mail: Familieplejekonsulenten har telefontid i kommunens åbningstid: Man-onsdag: Torsdag: Fredag: Læs mere på rebild.dk > borger > Familie og Handicap > Familieplejen Henvend dig til familieplejekonsulenten når du har brug for: Råd og vejledning, undervisning og supervision. For yderligere information henvises der til side 17 i denne håndbog. Myndighedsrådgiver Center Familie og Handicap Skørpingvej Terndrup Kontakt myndighedsrådgiver på eget telefonnummer eller kontakt omstillingen på telefon Myndighedsrådgiver har telefontid i kommunens åbningstid: Man-onsdag: Torsdag: Fredag: Ved akut brug for hjælp uden for åbningstiden kontakt politiet på 114, som herefter vil tage kontakt til vagthavende myndighedsrådgiver, der efterfølgende tager kontakt til dig/jer. Læs mere på rebild.dk > borger > Familie og Handicap Henvend dig til myndighedsrådgiver når: Du har spørgsmål til rammerne for jeres indsats, handleplanen, samvær, forældresamarbejde, skolevalg/skole skift eller vederlag/aflønning mv. Husk at I som plejefamilie ingen myndighed har. Side 3 af 18

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle retningslinjer for plejefamilier... 6 Forskellige former for plejefamilier... 6 Godkendelse... 6 Ansættelse og opsigelse... 7 Opsigelsesregler... 7 Tavshedspligt... 7 Husk din tavshedspligt... 7 Underretningspligt... 8 Hvis du vil sende en underretning... 8 Mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb... 8 Magtanvendelse... 8 Samarbejde med barnets/den unges forældre... 8 Folkeregister... 9 Tilsyn... 9 Driftorienteret/det generelle tilsyn... 9 Det personrettet/det specifikke tilsyn... 9 Kommunens arbejde forud for at finde en plejefamilie... 9 Hvad sker der i kommunen, når bekymringen om et barn opstår... 9 Hvad er en handleplan?... 9 Opfølgning på handleplanen Generelle retningslinjer i et økonomisk perspektiv Fastsættelse om vederlag Omkostningsdelen og supplerende ydelser hertil Uddannelse Supervision Bilag: KL s takstblad for Side 4 af 18

5 Indledning Børn har brug for at vokse op i en ressourcerig familie, hvor de får omsorg og støtte. Desværre er det ikke alle børn, der har en barndom, hvor mor og far har overskud til at skabe gode rammer for dem. Årsagerne hertil kan være, at forældrene kæmper med problemer i deres eget liv. Vi har et særligt ansvar for at hjælpe børn, der vokser op i familier med problemer, så børnene trods vanskelige kår, kan få de bedste vilkår i fremtiden. I Rebild Kommune bestræber vi os på, at barnet bliver i familien, men der vil være tilfælde, hvor familien ikke har ressourcerne til at varetage deres barns behov, og det kan derfor blive nødvendigt at anbringe barnet uden for hjemmet. Når myndighedsrådgiver vurderer i samarbejde med forældrene - at dette er en god løsning, er plejefamilien ofte et godt valg for barnet. En plejefamilie defineres som en familie, der på foranledning af en kommune tager imod børn og unge, der anbringes i plejefamiliens eget hjem. (KL s familieplejehåndbogen) Formålet med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer samt deltage i en families sociale liv. Af Rebild Kommunes serviceniveaubeskrivelser (findes på hjemmesiden Rebild.dk) fremgår det at et barn typisk anbringes i en plejefamilie når: Det vurderes, at forælderens evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig. Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence det vil sige utilstrækkelig omsorg for barnet med risiko for mistrivsel til følge. I Rebild Kommune gør vi meget for at sikre, at der er match mellem barnets behov og plejefamiliens ressourcer og kompetencer. Vi gør således, hvad vi kan, for at anbringelsen bliver en god oplevelse for barnet, de biologiske forældre og plejefamilien. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52 stk. 3, når det må anses at være af hensyn til barnet/den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger herunder plejefamilie, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse ( 50 undersøgelse). Afgørelsen skal træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Jf. servicelovens bestemmelser anbringes barnet i sjældne tilfælde efter 58 Anbringelse uden samtykke fra forældrene. Side 5 af 18

6 Generelle retningslinjer for plejefamilier Forskellige former for plejefamilier Der sondres mellem forskellige former for plejefamilie: Plejefamilie Kommunal plejefamilie Aflastningsplejefamilie Netværksplejefamilie Privat plejefamilie Plejefamilie er den mest anvendte form for familiepleje. Her bor barnet hos plejefamilien og er en del af plejefamilien, hvor barnet får omsorg og støtte gennem en længere periode og måske resten af barndommen. Nærværende håndbog retter sig primært til denne type plejefamilie. Som kommunal plejefamilie skal du have særlige kompetencer og relevant uddannelse for at kunne modtage børn og unge med meget komplekse udfordringer. Vi har i Rebild Kommune ikke kommunale plejefamilier. Aflastningsplejefamilier har til formål at aflaste de biologiske forældre i forbindelse med, at et barn bl.a. kan have enten fysiske eller psykiske nedsat funktionsevne. Ligeledes kan aflastningen benyttes af enlige forældre, der har behov for aflastning. Derudover kan barnet/plejefamilien have brug for en aflastningsfamilie i perioder. Aflastning af plejefamilien kan bl.a. bestå i, at barnet besøger sin egen familie, en aflastningsfamilie på kontrakt hos den anbringende kommune, familie til plejefamilien osv. Aflastning kan ifølge servicelovens regler alene ske på godkendte anbringelsessteder. Netværksplejefamilier er personer i barnets netværk, som bliver plejefamilie for barnet. Det kan enten være en i familien eller venner i nærområdet. Der er særlige regler for netværksfamilier. Netværksplejefamilier skal godkendes som konkret egnet til et bestemt barn jf. nedenstående beskrivelse Den generelle godkendelse på denne side. Netværksplejefamilier modtager ikke vederlag som andre plejefamilier, men får i stedet dækket de omkostninger, der er forbundet med at have barnet. Dette kan også gælde i tilfælde for tabt arbejdsfortjeneste. Det økonomiske perspektiv for netværksplejefamilier vurderes af myndighedsrådgiver. Netværksplejefamilier skal gennemgå et kursus for at blive godkendt. En privat plejefamilie betyder, at et barn eller en ung bor hos et familiemedlem eller en anden familie uden, at kommunen decideret er involveret, idet der ikke er tale om en foranstaltning. Godkendelse Der sondres mellem den generelle- og konkrete godkendelse. Den generelle godkendelse som plejefamilie betyder, at blive godkendt til at kunne få et plejebarn fra alle kommuner i landet, altså ikke nødvendigvis kun fra den kommune man bor i. Hvis du har spørgsmål ifm. generelle godkendelser er du velkommen til at kontakte Socialtilsyn Nord, som varetager opgaven om den generelle godkendelse i Rebild Kommune. Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej Vrå Tlf Mail: En konkret godkendelse betyder at man alene er godkendt som egnede til at modtage et bestemt barn. Plejefamilien kan eventuelt modtage flere børn, hvis godkendelsen til flere børn ikke strider mod det eller de plejebørns behov, som familien allerede er godkendt til. Det er således ikke relevant, om familien vil være egnet som plejefamilie til andre børn end de, de er godkendt som konkret egnet til. Det afgørende er, at familien er særligt egnet til at give de konkrete børn den støtte og omsorg, de har behov for. Plejefamilien godkendes som konkret egnet af den anbringende kommune, idet det er den Side 6 af 18

7 kommune, der kender barnet bedst og derfor kan lave den individuelle matchning, som er hensigten med reglerne om konkret godkendelse (Note: Barnets reform) 2. Ansættelse og opsigelse Plejefamilien indgår en kontrakt med Rebild Kommune. Kontrakten indeholder bl.a. aftaler om vederlag, særordninger, opsigelsesvarsel m.m. Barnets myndighedsrådgiver har bemyndigelse i forhold til ansættelse, opsigelse, økonomi og beslutninger om samvær/samarbejde. En anbringelse hos en plejefamilie ophører, når formålet er nået, eller når den unge fylder 18 år, jf. servicelovens 68. I helt særlige tilfælde kan myndighedsrådgiver tildele efterværn (fra 18 år til og med det 22. år), hvis dette anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået med det jf. servicelovens 76. Opsigelsesregler I de første tre måneder kan kontrakten opsiges af begge parter med 14 dages varsel. Efter tre måneders forløb kan kontrakten opsiges af begge parter med en måneds varsel. Hvis plejeforholdet faktiske afbrydes, ved at barnets ophold i plejefamilien ophører, har plejeforældrene pligt til straks at give kommunen besked herom. Vederlagsretten ophører henholdsvis 14 dage/1 måned efter den faktiske afbrydelse, medmindre kommunen skriftligt indgår en anden aftale med plejeforældrene. Ved misligholdelse af kontrakten fra plejefamiliens side ophører retten til at modtage vederlag straks. Ret til udbetaling af omkostningsandel ophører fra det tidspunkt, barnet ikke har ophold i plejefamilien længere. Tavshedspligt Husk din tavshedspligt Tavshedspligten gælder ifølge straffelovens 152, stk.1. Som plejefamilie har du tavshedspligt i forhold til de personlige og private oplysninger om barnet og dennes familie, som du kommer i besiddelse af gennem dit arbejde. Personlige oplysninger er bl.a.: Familiemæssige forhold, fx hvem af forældrene, der har forældremyndighed Økonomiske forhold Barnets/den unges skoleforhold Forældrenes arbejds- og ansættelsesforhold-fx arbejdsløshed Forældrenes arbejds- og ansættelse forhold fx arbejdsløshed Forældrenes boligforhold, fx risiko for tvangsauktion Cpr.nr. Private oplysninger er bl.a.: Race, religion og hudfarve, fx at forældrenes til hører en religiøs Politiske og foreningsmæssige forhold, eks. medlemsskab af politiske parti eller fagforening Seksuelle forhold Strafbare forhold Helbredsoplysninger fx alvorlig sygdom, misbrugsproblemer el. lign Store sociale problemer i hjemmet, vold og omsorgssvigt Husk: Tavshedspligten ophører ikke ved ophør af ansættelsen. Forældremyndighedsindehavere; Når det gælder børn og unge under 18 år, har du ikke tavshedspligt over for forældrene (forældremyndigheds indehavere). Som udgangspunkt skal forældre aktivt informeres om deres børns forhold. 2 ialstyrelsen.dk%2ffiler%2fudgivelser%2fhandbog-om-barnets-reform-2&ei=fncxu7mgoqf9ygp0uilgaw&usg=afqjcnhwvmqrwnmrnropsi-mcicnd_kga Side 7 af 18

8 Forældre uden forældremyndighed; Disse forældre skal selv opsøge viden og må ikke gives oplysninger om forældremyndighedsindehaverens private forhold. Du må gerne fortælle, hvordan barnet/den unge har det. Barnets familie/pårørende; Barnets/den unges venner og bekendte, kæreste, nære slægtninge og andre pårørende er i juridisk forstand "uvedkommende" i forhold til fortrolige oplysninger om barnet/den unge. Plejefamiliens familie/pårørende; Må ikke få fortrolige oplysninger om barnet eller dets forældre. Herunder oplysninger om herkomst, bopæl, helbred mv. Underretningspligt I servicelovens 153 og 154 indskærpes det, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Husk at du som plejefamilie har skærpet underretningspligt (jf. servicelovens 153) hvilket betyder, at personer der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn mistrives. Husk på at der ikke er noget, som hedder bekymringsmail. Hvis du har en mistanke om at et barn mistrives skal du underrette til kommunen. Hvis du vil sende en underretning På rebild.dk s hjemmeside under Borger > Familie og Handicap > underretning, finder du oplysninger om, hvordan du underretter til kommunen. Hvis du er i tvivl om du skal sende en underretning kan du altid kontakte Team Tidlig Indsats i Center Familie og Handicap på telefon og få råd og vejledning. Husk: Underretningspligten går ALTID forud for tavshedspligten. Mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb I tilfælde hvor du har mistanke om at barnet er blevet udsat for vold eller seksuelle overgreb henvises der til Rebild Kommunes Beredskab når et barn mistrives. Beredskabet findes på: rebild.dk > Borger > Familie og Handicap > Støtte til børn og unge med særlige behov. Magtanvendelse I må som plejefamilie ikke anvende magt overfor plejebarnet Magtanvendelsesbekendtgørelsen på det sociale område, der gælder for børn og unge, der er anbragt på eksempelvis døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er ikke gældende for plejefamilieområdet. Utilsigtede magtanvendelser indberettes til plejebarnets myndighedsrådgiver. Samarbejde med barnets/den unges forældre Både forældre og børn har ret til samvær og kontakt under en anbringelse. Det gælder også forældre, der ikke har del i forældremyndigheden. I forbindelse med samvær er der især fokus på barnets tarv og behov. Herudover bør der også være opmærksomhed på at støtte op omkring samvær med andre, som tidligere i livet har været en nær relation til barnet, herunder blandt andet: Bedsteforældre, andre nære pårørende og naboer. Det er myndighedsrådgiver, der vurderer, hvem der skal indgå i samværsplanen. Socialstyrelsen har udarbejdet en håndbog Håndbog om forældresamarbejde Forældresamarbejde og støtte ved anbringelser af børn og unge, der tager udgangspunkt i, at professionelle altid skal søge at inddrage og samarbejde med forældre til anbragte børn og unge når det er til barnets bedste. Du kan finde håndbogen her: Det er vigtigt at I som plejefamilie gør hvad i kan for at holde kontakt og støtte op om forældresamarbejdet. Eksempelvis kan nævnes skole/hjem samtaler. Her skal forældremyndighed altid inviteres med, og de skal ligeledes have adgang til skolens intranet. Side 8 af 18

9 Folkeregister Plejefamilien skal sørge for at, at barnet/den unge tilmeldes plejefamiliens adresse. Tilsyn Der sondres mellem det driftsorienteret- og personrettet tilsyn Driftorienteret/det generelle tilsyn Socialcenter Nord varetager det det generelle tilsyn med børn i døgnpleje og aflastning Det generelle tilsyn er 1½ gang årligt, og foregår både som anmeldte og uanmeldte besøg. Det personrettet/det specifikke tilsyn Rebild Kommune varetager det personrettet tilsyn når myndighedsrådgiver afholder børnesamtale med barnet. Det specifikke tilsyn er 2 gange årligt Ved konkret og netværksplejefamilier vil der være mindst et anmeldt tilsyn årligt. Der kan ligeledes forekomme uanmeldt tilsyn. Kommunen skal have en samtale med barnet hos plejefamilien minimum 2 gange årligt. Formålet er at få et førstehåndsindtryk af det pågældende barn eller den pågældende unges egen vurdering af situationen. Som hovedregel skal samtalen foregå uden, at der er voksne fra plejefamilien til stede. Der kan være særlige tilfælde, hvor plejefamilien er til stede under samtalen. Kommunens arbejde forud for at finde en plejefamilie Hvad sker der i kommunen, når bekymringen om et barn opstår Nærværende afsnit beskriver sagsproceduren, fra bekymringen for barnet opstår, til barnet kommer i plejefamilie. En ny sag starter i det øjeblik, kommunen bliver gjort opmærksom på, at der er en bekymring for barnet. I nogle tilfælde er det nødvendigt at undersøge barnets forhold, hvilket som udgangspunkt sker i tæt samarbejde med forældrene. Hvis barnet er fyldt 15 år skal denne give samtykke til undersøgelsen. Undersøgelsen skal blandt andet omfatte barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold og sundhedsforhold. Hvert områder bliver beskrevet gennem oplysninger, der er hentet hos fagprofessionelle, f.eks. lægen eller skolelæreren. Undersøgelsen må højest vare fire måneder og kaldes en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal føre frem til en konklusion om, hvad barnet har brug for. I forbindelse med udredningen afholder myndighedsrådgiver også en børnesamtale. På baggrund af de indsamlede data udarbejder myndighedsrådgiver en analyse og en faglig vurdering. På baggrund af disse træffes der afgørelse om, hvilken foranstaltning, der er egnet til barnet. Herefter udarbejder myndighedsrådgiver en handleplan. Hvad er en handleplan? En handleplan er et dokument, der beskriver mål, forventet varighed og indhold af indsatsen. Det betyder, at der opstilles mål for hvad plejefamilien og evt. andre aktører skal arbejde med for at hjælpe barnet. Handleplanen er således retningsgivende for den indsats plejefamilien skal yde. Handleplanen bygges op omkring undersøgelsespunkterne i den børnefaglige undersøgelse jf. ovenstående. Handleplanen skal ligeledes indeholde oplysninger om, hvilken hjælp forældrene skal have i den periode barnet er anbragt. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år. På baggrund af handleplanen udarbejder familieplejekonsulenten sammen med plejefamilien en konkret plan for den indsats, plejefamilien skal yde. Plejefamilien har ingen lovmæssig ret til at se eller få en kopi af handleplanen, men har selvfølgelig ret til at få beskrevet deres opgave. Det er myndighedsrådgiverens opgave at sikre, at plejefamiliens opgavebeskrivelse matcher handleplanen. I de tilfælde hvor barnets forældremyndighedsindehaver giver samtykke til at videregive handleplanen, leverer myndighedsrådgiver denne til plejefamilien og familieplejekonsulenten. Side 9 af 18

10 Opfølgning på handleplanen Kommunen er forpligtet til at følge op på handleplanen senest 3 måneder efter anbringelsen og herefter med højst 6 måneders interval. Plejeforældrene/aflastningsfamilierne er forpligtet til at deltage i mødet. Udover plejefamilien deltager forældrene. Kommunen er desuden forpligtet til at afholde såkaldte børnesamtaler 2 gange årligt. Samtalen skal tilpasses barnets alder og modenhed. Barnets/den unges synspunkter skal indgå i opfølgningen på handleplanen og tillægges passende vægt. Kommunerne har pligt til at høre plejefamilien, inden de træffer beslutninger i barnets sag, herunder ændring af anbringelsessted og om hjemgivelse. Generelle retningslinjer i et økonomisk perspektiv Fastsættelse om vederlag Plejefamiliens løn fastsættes ud fra plejevederlag. Fastsættelsen af antallet af plejevederlag sker ud fra myndighedsrådgivers vurdering af barnets behov samt kravet til plejefamiliens indsats. Områder som der kan indgå i vurderingen: Hvilke belastninger har barnet/den unge Har barnet/den unge behov for at den ene af plejeforældrene er hjemme (helt eller delvist) for gensidig følelsesmæssig tilknytning Kræver barnet/den unges behov en igangsættelse af behandling og/eller differentieret tilrettelagt pædagogisk indsats Omfanget af plejefamiliens arbejde udenfor hjemmet Nedenstående er vejledende indikatorer på belastninger hos børn/unge fra almindelige belastningsindikatorer til svære problemstillinger, som har betydning for fastsættelse af antal vederlag. Vederlagsfastsættelse (vejledende skema til honorering), afsæt i KL s familieplejehåndbog Barnets støttebehov Krav til plejefamilien Vejledende honorering Som børn er flest på samme alder. Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre. Har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal opretholde jævnlig kontakt med forældrene, eller kontakten er uproblematisk. En eller få almindelige belastningsindikatorer såsom: Faglige/sociale problemer i skolen Ikke social aldersvarende udvikling Søvnproblemer/mareridt Ikke aldersvarende motorisk udviklet Manglende selvtillid Angstsymptomer Manglende tillid til voksne Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt. Kræver større indsats end ovenfor, enten ift. barnets behov eller samarbejdet med barnets forældre. Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt. 1 x normalvederlag 2 x normalvederlag 3 x normalvederlag Side 10 af 18

11 Vådligger o.l. urenlighed Behov for bistand af psykologisk art Diverse psykosomatiske reaktioner Lettere fysisk/psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning Træning og ledsagefunktioner Flere almindelige af de overfor nævnte belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov Mange af de almindelige belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter. En eller få alvorlige belastningsindikatorer, såsom: Spiseforstyrrelser Psykiske symptomer Flere tidligere anbringelsesforløb Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt Misbrugsproblemer Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn Flere alvorlige belastningsindikatorer af de ovenfor nævnte eller af større sværhedsgrad. Der er tale om svære følelsesmæssige/adfærds og/eller sociale problemer, der kræver behandling Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov. Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en del erfaring, dels at plejeforældrenes samlede beskæftigelse højest må udgøre 1 ½ fuldtidsstilling. Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund. Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højest må udgøre én fuldtidsstilling. Spædbørn udløser som udgangspunkt 7 vederlag. Når barnet starter i institution bliver vederlaget normalt nedsat. 4 x normalvederlag 5 x normalvederlag 6 x normalvederlag 7 x normalvederlag Som udgangspunkt aflønnes I som plejefamilier efter KL s vejledende skema jf. ovenstående, hvor der gives højest 7 vederlag pr. plejebarn. I helt særlige og meget komplekse sager kan der gives mellem 8 og 10 vederlag svarende til en kommunal plejefamilie. Side 11 af 18

12 Endvidere anbefaler KL, at hvis vederlaget for en plejefamilie overstiger tre gange normalvederlaget, skal det aftales nærmere omkring omfanget af plejefamiliens eventuelle arbejdstid, dvs. den arbejdstid, som ikke kan henføres til børnene. Vederlagets størrelse pr. barn/unge skal vurderes mindst én gang årligt. Det er myndighedsrådgiver, der vurderer, hvor mange vederlag plejefamilien skal tildeles. Der kan ske ændringer i plejeopgaven, som kan have betydning for, hvor mange vederlag plejefamilien kan få. Ændringen af vederlag er et afgørelsesspørgsmål mellem kommunen og plejefamilien. Plejefamilien kan ikke forhandle om vederlagene idet det udelukkende er myndighedsrådgiver der kan fastsætte vederlagets størrelse. Plejefamilier får vederlag betalt bagud, men kost, logi, tøj og lommepenge forud. Aflastningsfamilier får både vederlag samt kost, logi, tøj og lommepenge betalt bagud. Omkostningsdelen og supplerende ydelser hertil Lønnen til plejefamilier udgør ud over vederlag også et omkostningsbeløb. Omkostningsbeløbet skal dække en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har ift. børn og unge. Omkostningsbeløbet skal bl.a. dække: Kost m.v. inkl. Skolemælk o.lign. Logi (værelse, seng, stol, bord, sengetøj, lys, vand, varme) Bleer under det fjerde år Personlig hygiejne Medicin, salve m.m. som ikke vedrører kroniske lidelser. Vaccinationer til udlandsrejser Frisør Internetforbindelse, mobiltelefon, tv Tøjvask inkl. vaskepulver Fritidsaktiviteter i normalt omfang f.eks. fodbold, svømning m.m. Sportsudstyr Fødselsdagsgaver til klassekammerater, forældre, søskende og kammerater Betaling til klassekassen Aktiviteter herunder bl.a. Fårup sommerland, cirkus, Legoland m.m. Små reparationer af cykler inkl. Punkteringer, cykellygter, skoletaske samt diverse skoleremedier. Skolefoto, børnehavefoto, pasfoto m.m. Pas (ikke det første) Afgifter/bøder herunder bl.a. bus, bibliotek, tog m.m. Barnepige medmindre der er tale om specielt kvalificeret barnepige pga. barnets særlige behov/handicap Biograf plus diverse entreer m.m. Legetøj Almindelig daglig kørsel til bl.a. daginstitution, skole, kammerater, indkøb, fritidsaktiviteter. Fødselsdags- og julegaver Bemærk ovenstående er eksempler, listen er ikke udtømmende! Af nedenstående skema fremgår supplerende ydelser til aflastningsfamilier og plejefamilier. Til skemaet er vedlagt KL s takstblad for Ydelse Aflastningsfamilier Plejefamilier Aktivitetspenge Fritids- I tilfælde hvor det fremgår af kontrakten/handleplanen kan der ydes tilskud til aktiviteter. Beløbets størrelse tilpasses ift. handleplanen. Beløbet skal dokumenteres. Der ydes ikke tilskud til fritidsaktiviteter til børn og unge i Der ydes ikke tilskud til aktiviteter. Disse skal dækkes af omkostningsbeløbet. Som udgangspunkt skal fritidsaktiviteter dækkes af omkostningsbeløbet. Ved tilfælde hvor der i handleplanen er Side 12 af 18

13 aktiviteter aflastningsfamilier opstillet bestemte behandlingsbehov, som relaterer sig til fritidsaktiviteter, kan der ydes tilskud til fritidsaktiviteter. Beløbet skal kunne dokumenteres. Der kan en gang årligt bevilges tilskud til spejderlejr, sommerstævne m.m. for højest 1500 kr. inkl. kost. Beløbet skal kunne dokumenteres. Drøftes med myndighedsrådgiver inden bevilling. Behandling Medicin Beklædning Bleer Briller og kontaktlinser Der ydes ikke tilskud til behandling af børn og unge i aflastningsfamilier Der ydes ikke tilskud til medicin. De biologiske forældre medsender medicin.. Beklædningsbeløb ydes ikke til børn og unge i aflastningsfamilier. Som udgangspunkt er det de biologiske forældres opgave at sende årstidsbestemt tøj med. Som udgangspunkt er det de biologiske forældres opgave at sende bleer med. Der ydes ikke tilskud til briller og kontaktlinser til børn og unge i aflastningsfamilier. Behandling skal være lægeordineret og godkendt af Center Familie og Handicap, som afholder udgiften. Det kan bl.a. vedrører: Fysioterapeut Kiropraktor Psykologbehanding Diætist Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom samt P-piller. Der indsendes dokumentation. Der ydes tilskud til beklædning iht. KL s taksttabel for Udgifter til små børn op til 4 år, her skal bleerne dækkes af omkostningsbeløbet. For større børn bevilges efter samme principper som servicelovens 41. ( 41 omhandler kommunens forpligtelse til at yde dækning til forældres merudgifter til børn med nedsat funktionsevne) Udgifter til brilleglas og kontaktlinser ydes efter regning. Dokumentation for udgifterne skal forelægge. Der kan max ydes 1500 kr. til stel. Cykel Autostol, barnevogn leje skal altid overvejes Kun i særlige tilfælde ydes der tilskud til cykler. Myndighedsrådgivers vurdering. Som udgangspunkt er det de biologiske forældres opgave at sørge for at der er en autostol/barnevogn til rådighed. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at købe en autostol eller barnevogn. Beslutningen om dette sker i samarbejde med myndighedsrådgiver. Inden køb af autostol, barnevogn m.v. skal det altid sikres om Rebild Kommune har en til Der ydes tilskud til cykel inkl. cykelhjem. For børn under 12 år ydes der højest tilskud på 2000 kr. For børn over 12 år ydes der højes tilskud på 2500 kr. Der ydes tilskud til cykelhjelm, højest 400 kr. Der ydes ikke tilskud til knallert. Inden køb af autostol, barnevogn m.v. skal det altid sikres om Rebild Kommune ikke en til rådighed. Autostol 0-9 mdr.: 1300 kr. Op til 18 kg: 1600 kr. Over 30 kg: 1500 kr. Autostolen skal være godkendt efter ECE eller 44-04, eller i- Size. For fastmonterede autostole hedder godkendelsen ECE (R) Barnevogn højest 4000 kr. Dokumentation indsendes. Barnevogn/autostol returneres til Rebild Kommune efter endt brug. Side 13 af 18

14 Indskrivningsud styr og løbende etablering/udskr ivningsudstyr rådighed. Autostol 0-9 mdr.: 1300 kr. Op til 18 kg: 1600 kr. Over 30 kg: 1500 kr. Autostolen skal være godkendt efter ECE eller 44-04, eller i-size. For fastmonterede autostole hedder godkendelsen ECE (R) Barnevogn højest 2500 kr. Dokumentation indsendes. Barnevogn/autostol returneres til Rebild Kommune efter endt brug. I særlige akutte tilfælde kan der bevilliges ekstra tøj m.v. når der er konkret problemer med samarbejdet med de biologiske forældre. Supplerende udstyr ved indskrivning eller udskrivning afhænger af en konkret vurdering fra myndighedsrådgiver. Der kan bevilliges indskrivnings- og udskrivningsudstyr (iht. KL s takster for 2014). Lommepenge Er inkluderet i omkostningsdelen. Lommepenge udbetales af Center Familie og Handicap efter Kl s takster for Plejefamilien administrerer kontoen sammen med plejebarnet. Lommepengene er ikke skattepligtige. Plejebarnet kan have almindelige fritidsjob såsom avisbud, barnepige m.v. uden det modregnes i lommepengene. Dette vurderes af myndighedsrådgiver. Myndighedsrådgiver skal altid orienteres om fritidsjob. Computer Der ydes ikke tilskud til computer. Som udgangspunkt bevilges der ikke computer. I forbindelse med uddannelse hvor computer er påkrævet kan der ydes tilskud op til kr kr. Skal drøftes med myndighedsrådgiver inden køb. Gaver Der gives ikke tilskud til gaver. Tilskud til barnets/den unges fødselsdag og julegave er medregnet i omkostningsbeløbet. Der er taget udgangspunkt i KL s takster for Ved konfirmation og svendeprøve og andre afsluttede uddannelser tages der udgangspunkt i KL s takster for 2014 (udbetaling sker efter ansøgning). Konfirmation og barnedåb Ferier Plejefamilie/Plej Der ydes ikke tilskud til konfirmation og barnedåb. Der ydes ikke tilskud til ferie. I forbindelse med konfirmation kan der bevilges til tøj iht. Kl s taksttabel fra Der kan gives tilskud til barnedåb og konfirmation (nonfirmation, arrangementer ifm. andre trossamfund). Barnets familie inviteres. Til afholdelse af konfirmation og dåb gives der tilskud, der svarer til 3 x faderens normalbidrag jf. gældende takst ved statsforvaltningen. Der kan ydes tilskud til ekstraudgifter ifm. ferie: Side 14 af 18

15 ebarn Børn under 12 år ydes højest 3500 kr. årligt. Børn over 12 år ydes højest 5000 kr. årligt. Beløbet kan højest udgøre barnets eller den unges andel af plejefamiliens samlede ferieudgifter. Beløbet kan fordeles over flere ferier. Ferien skal drøftes med myndighedsrådgiver forud for bevillingen. Plejefamilier er omfattet af ferieloven. En plejefamilie optjener ret til ferie med løn i 5 uger pr. år. Det anbefales at plejefamilien altid afholder ferie med plejebarnet. Dette har sin baggrund i at plejebarnet skal indgå på lige fod med resten af familiens dagligdagsrytme. Det forhold at barnet er med på ferie, betyder ikke at I får dobbeltvederlag under ferien. Plejefamilierne bliver varslet ferie for hele ferieåret, således at der afvikles 3 uger (ugerne ) i sommerferien, 1 uge i uge 42 og 1 uge i uge 8. I den forbindelse bliver plejefamilien trukket for plejevederlag i ferieperioderne. Plejefamilien bliver ikke trukket i kost/logi, da barnet er hos familien i ferieugerne. Hvis plejefamilien holder ferie uden barnet trækkes plejefamilien i kost/logi. Ved plejeforholdets ophør skal kommune beregne feriegodtgørelse på 12, 5 pct. Pas Der ydes ikke tilskud til pas Der skal altid indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Der kan ydes tilskud til plejebarnets første pas. Efterfølgende pas skal afholdes af omkostningsdelen. Kostpenge Ved ferie af mindst 3 døgns varighed kan ydes kostpenge efter KL s takster for 2014 kostpengene følger som udgangspunkt barnet. Daginstitution/S FO Lejrskole/studie tur Barnepige Der ydes ikke tilskud til daginstitution/sfo Der ydes ikke tilskud til lejrskole/studietur Udgifter til babysitter/barnepige dækkes af omkostningsbeløbet Der ydes kostpenge jf. ovenstående i særlige tilfælde ved hjemmebesøg af mindre end tre døgns varighed hvis det kan være med til at styrke barnets/den unges kontakt til biologiske forældre. Hvis det fremgår af handleplanen at plejebarnet skal benytte daginstitution eller SFO, da dækkes udgiften af Rebild Kommune. Der kan efter konkret aftale ydes tilskud til rejser, lejrskoler, studieture o. lign. som arrangeres af barnets skole eller dagtilbud efter konkret vurdering af myndighedsrådgiver. Udgifterne skal dokumenteres i form af kvitteringer. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Udgifter til babysitter/barnepige dækkes af omkostningsbeløbet. I særlige tilfælde kan der bevilges en barnepige. Myndighedsrådgivers vurdering. Side 15 af 18

16 Lektiehjælp Telefon + abonnement Befordringsgodtgørelse Offentlig transportudgifter Forsikring Der ydes ikke tilskud til lektiehjælp Der ydes ikke tilskud til telefon/telefonabonnement Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst når barnet skal til og fra aflastning. Blanketten til befordringsgodtgørelse kan findes på Der kan bevilges penge til offentlig transport til barnet eller plejeforældrene til og fra aflastning. Det er plejefamiliens opgave at sørge for lektiehjælp. I særlige tilfælde kan der søges støtte til lektiehjælp. Vurderingen sker i samarbejde med myndighedsrådgiver. Dækkes af omkostningsbeløbet Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra samvær, lægeordineret behandlingsforløb (dog alene den del Regionen IKKE betaler) samt møder i Center Familie og Handicap. Hvis handleplanen forudsætter kørsel til og fra særlige tilbud fx skole, pædagogisk tilbud etc. ydes der befordringsgodtgørelse hertil, efter aftale med myndighedsrådgiver. Blanketten til befordringsgodtgørelse kan findes på Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt brug af offentlig transport med barnet til og fra samvær, behandlingsforløb samt møder i Center Familie og Handicap. Anden transport som ønskes dækket skal altid forinden aftales med myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap. Kollektiv ulykkeforsikring: Den kollektive ulykkeforsikring dækker den plejeanbragte døgnet rundt. Dog er undtaget deltagelse i særlige aktiviteter såsom kørsel med ATV, faldskærmsudspring, boksning, karate eller lignende risikofyldte aktiviteter. Skader vurderes/behandles af Rebild Komunne/forskringsmægler/forsikringssel skabet. Dækningen følger i øvrigt de almindelige forsikringsbetingelser for denne type forsikring. Ansvarsforsikring: Skader forvoldt af den plejeanbragte: Småskader under 500 kr. dækkes af plejefamilien/aflastningsfamilien. Skader mellem kr. krav vurderes/behandles af Rebild Kommune/forsikringsmægler/forsikringsselskabet Skader over kr. krav vurderes/behandles af forsikringsselskab. Det forudsættes, at der er noget at bebrejde den plejeanbragte for at denne er erstatningsansvarlig for en handling eller undladelse. Man er således erstatningsansvarlig, hvis man har handlet forsætligt eller uagtsomt - den såkaldte culparegel. Det er den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre, at der er sket en fejl eller forsømmelse, og at denne er årsag til skaden. Dækningen følger i øvrigt de almindelige forsikringsbetingelser for denne type forsikring. Side 16 af 18

17 Plejebarns 1. sygedag og omsorgsdage Som regel vil plejefamilier ikke være omfattet af de regler, der omhandler omsorgsdage og sygedage indenfor forskellige overenskomstområder. Hvis I har andet arbejde ved siden af, og er omfattet af en overenskomst, der giver ret til omsorgsdage og barnets 1. og eventuelt 2 sygedag, vil I være omfattet af arbejdsstedets forhold, kommunen laver ikke regler herom. Hjælpemidler til børn/unge med fysisk handicap Ved behov drøftes dette med myndighedsrådgiver, der vurderer det konkrete behov. Uddannelse Alle plejefamilier har ret og pligt til at gennemgå 2 lovpligtige kursusdage om året. Alle plejefamilier skal have gennemgået et grundkursus for plejefamilier, før de kan blive godkendt som plejefamilie. Kurset varer en uge og skal som udgangspunkt påbegyndes inden man modtager et plejebarn. Indholdet i det grundlæggende kursus er følgende: Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation og relationen mellem mellem plejefamilien og plejebarnet Samarbejdet med barnets forældre, herunder relationen mellem barnet og dets forældre Plejefamiliens rolle i samarbejdet med kommunen og øvrige professionelle Rebild Kommune ser gerne at begge parter deltager i kurserne Plejefamilier har ret og pligt til supervision efter behov. Overordnet omfatter supervision til plejefamilier følgende: Supervision 66 a. stk. 4. Når der er truffet afgørelse om at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie, en kommunal plejefamilie eller en netværksplejefamilie, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, skal den kommunalbestyrelse, som har pligt til at yde hjælp til barnet eller den unge efter reglerne i kapitel 11 og 12, sikre, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Rebild Kommunes Familiepleje giver supervision til både til døgn- og aflastningsfamilier. Som udgangspunkt foregår supervisionen i plejefamiliens hjem, og det er Rebild Kommunes familieplejekonsulent, som varetager supervisionen. For at sikre kontinuerlig kontakt mellem plejefamilie og familieplejekonsulent tilbyder Familieplejen i Rebild Kommune følgende supervision: Døgnfamilier modtager minimum supervision 4 gange om året. Aflastningsfamilier modtager minimum supervision 2 gange om året. Formålet med supervision er, at I via dialogen bliver klogere på jer selv og plejebarnet og udvikler nye handlemuligheder: At I får mulighed for fordybelse og refleksion til det daglige arbejde. At I bliver mere personligt og fagligt udviklet i forhold til opgaven med plejebarnet. At I får arbejdet med de blinde pletter At I øger glæden samt får oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet med plejebarnet. Side 17 af 18

18 At I får ro, tryghed og sikkerhed i kursen. I kan som plejefamilie få en aftale om supervision efter behov ved at henvende jer til Rebild Kommunes familieplejekonsulent pr. mail eller telefon. Hvornår tager I kontakt? Blandt andet: Når I føler, at I sidder fast. Når I føler, at noget går jer på. Når I føler jer ramt. Når I oplever, at I har et dilemma. Familieplejekonsulenten hjælper via: Råd og vejledning Familieplejekonsulenten giver pædagogisk viden og pædagogiske handlemuligheder til håndtering af de udfordringer, som kan opstå i plejeforløbet. Det kan bl.a. være vedrørende; barnets udfordringer i hverdagen, samarbejdet med barnets forældre og diverse instanser såsom børnehave, skole og barnets øvrige netværk, fritidsaktiviteter m.m. Endvidere vejleder familieplejekonsulenten plejefamilien i at omsætte barnet/den unges handleplan til praksis, derfor deltager familieplejekonsulenten også efter behov i opfølgnings status netværksmøder m.m. som en del af supervisionen. Undervisning Familieplejekonsulenten giver kortere undervisningsforløb i for eksempel; en eventuel diagnose, tidligt omsorgssvigt og konsekvenser heraf. Supervision Familieplejekonsulenten giver supervision i en form, så plejefamilien via refleksive processer får mulighed for at udvikle eller videreudvikle personlige og faglige perspektiver samt kompetencer i forhold til blandt andet: Det anbragte barn, samarbejdet med barnets biologiske familie samt den anbringende myndighed. Supervisionen kan være individuel for den ene plejeforælder eller fælles - for begge plejeforældre. Fælles supervision kan ligeledes være en gruppe af flere plejefamilier. Hvis rådgiver inden eller under anbringelsen vurderer, at plejefamilien har behov for mere specialiseret supervision, end det familieplejekonsulenten kan tilbyde, indstiller rådgiver dette til visitation. Bilag: KL s takstblad for 2014 Side 18 af 18

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Århus Kommune Socialforvaltningen Gennemsnitsmodellen Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Den 28. maj 2008 Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Århus Kommune og

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2017 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 5 Etableringsudgifter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere