Generelle retningslinjer for plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle retningslinjer for plejefamilier"

Transkript

1 Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold i for eksempel en plejefamilie. I særlige tilfælde kan ordningen udvides til og med det 22. år som efterværn. Døgnpleje Døgnpleje tilbydes børn og unge med et særligt behov for støtte i de tilfælde, hvor kommunen skønner, at det er nødvendigt med en anbringelse uden for eget hjem. Anbringelse kan ske med eller uden forældrenes samtykke. En døgnpleje er kendetegnet ved, at barnet eller den unge i kortere eller længere periode flytter ind hos en plejefamilie, som får ansvaret for den daglige omsorg for barnet i stedet for forældrene. Oftest er ordningen baseret på forældrenes samtykke, men i alle tilfælde vil et samarbejde mellem plejeforældre, forældre og kommunen være af afgørende betydning. Aflastning Aflastning kan tilbydes børn med fysiske eller psykiske handicap såvel som børn med sociale vanskeligheder. Denne ordning har til formål at aflaste forældre, støtte i opdragelsen eller optræning af barnet. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at familien er i brug nogle døgn hver måned - oftest i weekenderne. Familien aflønnes pr. overnatning. Ordningen kan i særlige tilfælde etableres som aflastning for en døgnplejefamilie. Handleplan Forud for anbringelse af et barn i døgnpleje og aflastning udarbejder kommunens sagsbehandler, som kender barnet og dets familie, en skriftlig handleplan, hvor mål og delmål for indsatsen skal beskrives, jævnfør Servicelovens 140. Handleplanen revurderes en gang hvert halve år i forbindelse med opfølgningsmødet. Godkendelse Man skal godkendes som plejefamilie, inden man kan modtage et barn eller en ung i pleje eller aflastning. Godkendelsen beror på en vurdering af den enkelte familie. I forbindelse med godkendelse skal alle familier deltage i et grundkursus. Forløbet omfatter begge plejeforældre og er en del af godkendelsesprocessen. Kurset består af hele kursusdage og aftenmøder. Efter vurdering udsteder Vejen Kommune en godkendelse i henhold til Servicelovens 142. Vejen Kommune har en politik om at en plejefamilie som udgangspunkt maksimalt kan godkendes til 2 børn i døgnpleje. Ankemulighed Vejen Kommune er den godkendende myndighed. Stk. 8 Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for det sociale nævn, jf. 166, stk. 1. Dog omfatter klageadgangen efter stk. 1 ikke kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt godkendelsen kan ske som plejefamilie, jf. 66, nr. 1, eller som kommunal plejefamilie, jf. 66, nr. 2, eller om, hvorvidt godkendelsen skal være konkret eller generel, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Afgørelser efter 142, stk. 2-6, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Ansættelse Plejefamilier indgår i et kontraktforhold med Vejen Kommune. Der udarbejdes en plejekontrakt for hvert barn/ung. Kontrakten kan opsiges jævnfør kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Tavshedspligt I henhold til forvaltningslovens 27 har alle ansatte inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt. Det er strafbart at bryde tavshedspligten, jævnfør straffelovens 152. Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold. NB: Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør!

2 Underretningspligt I Servicelovens 153 og 154 indskærpes, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. En underretning vil aldrig være i strid med tavshedspligten. Afsnittet skal redigeres, afvent Lene Samarbejde med barnets/den unges forældre I alle anbringelser er der behov for et samarbejde mellem plejefamilien og barnets forældre. Aftalerne vedrørende samvær fastlægges af sagsbehandleren i samarbejde med barnets forældre. Det er vigtigt, at der søges skabt et godt samarbejde mellem plejefamilien og barnets forældre. Der stilles store krav til tolerance og samarbejdsevne. Folkeregister Det er plejefamiliens ansvar og pligt, at tilmelde barnet/ den unge tilmeldes plejefamiliens adresse. Det skal ske digitalt indenfor de første 5 dage efter indflytning. Indsæt link til folkeregister Ferie Døgnplejefamilier er i Ferielovens forstand lønmodtagere og har ret til fem ugers ferie. Har man været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har man optjent ret til at holde fem ugers ferie med løn. Døgnplejefamilier adskiller sig dog fra andre lønmodtagere på ét punkt. De kan selv vælge, om de vil holde ferie med eller uden plejebarn. Vejen Kommune anbefaler, og forventer, at plejefamilien holder ferie med plejebarnet. Det forhold, at plejebarnet er med på ferie, betyder ikke, at plejefamilien har krav på dobbelt vederlag under ferien eller at feriegodtgørelse fra en ferie kan udbetales samtidig med vederlaget. Hovedferien skal planlægges med døgnplejefamilierne i starten af året, så der er mulighed for at finde en eventuel aflastningsfamilie til plejebarnet, hvis det er nødvendigt. Særlig feriegodtgørelse udgør for øjeblikket 1 % og udbetales med april lønnen. Administration af feriereglerne sker i samarbejde med Intern Service - Personale ved Vejen Kommune. optjener feriepenge af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. kan som regel tilrettelægge ferie, uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. optjener feriepenge af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. kan som regel tilrettelægge ferie, uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. Varsling af ferie Hvert år i februar anmoder Vejen Kommune plejefamilierne om at oplyse om restferie for det indeværende ferieår. Desuden ønsker kommunen at få oplyst, hvornår plejefamilierne holder hovedferien i det kommende ferieår, så kommunen senest tre måneder før feriens holdes kan tilkendegive, om det kan lade sig gøre jævnfør Ferielovens 15 stk. 2. Forsikringer Ansvarsforsikring Skader forvoldt på plejefamiliens ejendele selvrisiko på 500 kr. Ulykkesforsikring Plejefamilien tegner en ansvarsforsikring, som dækker personskader, forvoldt af plejebarnet på plejefamilien eller tredjemand eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. Faglig udvikling Kurser:

3 Med Barnets Reform er det besluttet, at det er en ret og en pligt at døgnplejefamilien deltager i 2 årlige kursusdage. Supervision: Plejefamilier har ret og pligt til den fornødne supervision det konkrete antal timer. Supervision til den enkelte plejefamilie skal tilpasses den konkrete situation. Faglig udvikling: Plejefamilien er forpligtet til at modtage løbende råd og vejledning fra anbringelseskonsulenten. Økonomiske forhold under plejeanbringelsen Etablering Ved aflastning og døgnpleje skal plejefamilien som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed. Ved indskrivning i døgnpleje kan det aftales med anbringelseskonsulenten, om barnet mangler nødvendigt udstyr, som kan dækkes af kommunen Maksimumbeløbet til dette er takstreguleret. Løn Plejefamilien aflønnes med et eller flere vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Vejen Kommune fastsætter antallet af vederlag ud fra en vurdering af den enkelte opgave. Vederlaget er en sats, der er fastsat af Kommunernes Landsforening. Se nærmere i kontrakten. Vederlaget forhandles 1 gang årligt. Kost og logi Der ydes et skattefrit beløb pr. barn pr. døgn til dækning af kost og logi. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnets alder. Tøj og lommepenge Til døgnplejebarnet udbetales et beløb til tøj og lommepenge. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnets alder. Plejefamilien opretter en NEM-konto i barnets navn, hvor plejebarnets tøjpenge og lommepenge indsættes. Beløbet er skattefrit. Kørsel og refusion af kørselsudgifter Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst pr. kørt kilometer i forbindelse med aftalt kørsel, der er godkendt af anbringelseskonsulenten. (f.eks. samvær med forældre/søskende og aflastning) indberetning af kørsel skal indsendes senest den 3. hver måned. Anden kørsel dækkes af omkostningsbeløbet. Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene til kørsel med barnet. Se i øvrigt side 17. tjek om det passer Link til køresedler Enkeltydelser Der er udarbejdet retningslinjer for enkeltydelser under plejeforløbet. De kan læses i hæftets sidste del side Tjek om siderne passer Tilsyn, opfølgning og konsulentbistand under plejeforløbet For hvert barn i døgnpleje eller aflastning er der tilknyttet en anbringelseskonsulent og en sagsbehandler.

4 Sagsbehandleren sørger for at indkalde alle parter til opfølgningsmøder. Det sker første gang efter tre måneder og efterfølgende 2 gange om året. Sagsbehandleren er den koordinerende myndighed i sagen og er den, der skal refereres til fra de involverede samarbejdspartnere bortset fra plejefamilierne, der refererer til anbringelseskonsulenterne. Sagsbehandleren har kontakten til indehaveren af forældremyndigheden og har børnesamtalerne med barnet. Tilsyn Anbringelseskonsulenten aflægger tilsyn efter behov, dog mindst fire gange om året i døgnplejesager og mindst to gange om året i aflastningssager, og har desuden mulighed for at aflægge uvarslede tilsyn. Tilsynet indeholder kontrol, råd og vejledning og udvikling/faglig sikring. Statusrapport Alle plejefamilier skal udfærdige en statusrapport til hvert opfølgningsmøde, som skal være konsulenten i hænde senest 14 dage før opfølgningsmødet. Rapporten er en beskrivelse af plejebarnets aktuelle situation. Statusrapporten gennemgås på opfølgningsmødet. Det forventes at rapporten gennemgås med barnet, såfremt barnets modenhed tillader det. Vejledning til statusrapport Link til statusrapport Ophør af plejeforhold Plejeforholdet ophører som udgangspunkt, når formålet med foranstaltningen er opnået. Det er sagsbehandleren, der beslutter dette. Den konkrete kontrakt opsiges af anbringelseskonsulenten med det varsel, som fremgår af kontrakten. Vejledning til statusrapport Denne vejledning er ment som en hjælp til at lave en beskrivelse af et barn og skal ikke nødvendigvis følges nøje. Nogle af stikordene vil særligt tage sigte på visse aldersgrupper. Formålet med statusrapporten er at få beskrevet barnets aktuelle situation og skal danne grundlag for det efterfølgende opfølgningsmøde mellem sagsbehandler, plejefamilie, anbringelseskonsulent og eventuelt andre, hvor handleplanen revideres. Statusrapporten skal give læseren et bredt billede af barnet med både de vanskeligheder og styrker, som det har. En beskrivelse af et barn vil altid være præget af plejefamiliens egne indtryk, men det er vigtigt at være så konkret som muligt og underbygge sine observationer med eksempler. Vigtige udsagn fra barnet markeres med citationstegn som direkte tale. Man skal beskrive, ikke vurdere og ikke drage konklusioner. Barnets forældre har krav på at vide, hvad du skriver om dem og deres barn. Rapporten er, når den er modtaget hos sagsbehandleren, omfattet af aktindsigt. Tvivl om formulering skal drøftes med anbringelseskonsulenten, inden den sendes. Hvis barnet har en adfærd, som bekymrer dig, eller som du undrer dig over, så er det væsentlig, at du beskriver denne i rapporten. Særligt er det vigtigt, hvis barnet har fortalt om oplevelser med vold og/eller seksuelt misbrug, at det gengives så vidt muligt ordret. I denne forbindelse erindres du om den skærpede underretningspligt, som du/i er omfattet af, jævnfør Servicelovens 153 og 154. Disposition eller stikord til udfærdigelse af statusrapport Barnets helbredsforhold, alder, størrelse, vægt, sygdomme, handicap Barnets kropsbevidsthed, grov- og finmotorik, hygiejne, renlighed/adfærd ved toiletbesøg, søvnmønster, spisning, smertetærskel, seksualitet, vaner med videre. Omverdensbevidsthed/interesse, initiativ, aktivitetsniveau, interesse i ting/hændelser, opmærksomhed, koncentration Sproglige udvikling, alderssvarende? Almen viden, intellektuelle udvikling, særlige talevanskeligheder Legemønster, alderssvarende? Ene eller fælleslege? Legetemaer, foretrukne legerekvisitter

5 Interesser. Individuelle særtræk, særlig adfærd, manglende adfærd, ritualer, bemærkelsesværdige udsagn/viden, fysiske udtryk Følelsesmæssige samt sociale udvikling, reaktioner i forbindelse med behov, voksenkontakt, typiske følelsesudtryk, særligt omkring aflevering/afhentning, engageret/tilbagetrukket, evne til konfliktløsning, samspil med børn og voksne ved leg, ved spisning, ved konflikter, i forholdet til det modsatte køn Barnets forhold til samvær med forældre og andre (savn, vrede, glæde, bekymring...) Konkrete aftaler om samvær og eventuel særlige rammer beskrives, samt hvem barnet har kontakt med/til og på hvilken måde (besøg, telefon, breve, gaver), omfang, regelmæssighed/svigt. Fortæller barnet om samværet til nogen i plejefamilien, reaktioner før og efter og forhold til forældre (savn, vrede, glæde, ligegyldighed). Samarbejde med forældrene, telefonisk, besøg, overholdes aftaler? Aflastning, hyppighed, reaktioner, samarbejde. Forhold til plejefamilien, beskriv barnets forhold til plejeforældrene og deres børn. Vejledende retningslinier for enkeltydelser til børn og unge anbragt i Familiepleje Plejevederlaget Plejefamilien aflønnes med et eller flere vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Antallet af vederlag fastsættes af børneafdelingen i Vejen Kommune. Fastsættelsen sker ud fra en konkret bedømmelse af den enkelte opgave. Plejevederlaget indgår i den årlige genforhandling af kontrakten. Plejevederlaget er skattepligtig indkomst. Vederlaget er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Vejen Kommune følger Kommunernes Landsforenings vedlagte retningslinjer på området. Der findes ikke en konkret lovgivning, der omhandler fastsættelse af vederlag. Retningslinjerne vil løbende blive tilrettet, når der sker ændringer på området. Aflønnes i weekender pr. overnatning. Aflastning på hverdage aflønnes pr. overnatning barnet har i aflastningsfamilien. Kost, logi og andre fornødenheder Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet. Det skal dække en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har i forhold til børn og unge. Der er nogle enkelte undtagelser: se afsnit om særlige udgifter. Omkostningsdelen skal dække: Kost m.v. skolemælk o. lign. Eget værelse med seng, bord, stol, sengetøj, lys, vand og varme. Vask af tøj. Bleer. Personlig hygiejne (sæbe, shampoo, creme, deodorant, hygiejnebind o. lign.) Diverse salve og medicin, der ikke vedrører en kronisk lidelse.

6 Frisør. Sportsudstyr. Fødselsdagsgaver til klassekammerater og klassekasse. Små reparationer af cykel inkl. punktering. Cykellygter inkl. batterier. Cykelhjelm. Skoletaske, reparation af skoletasker. Diverse skoleremedier (blyant, lineal, lommeregner, passer, ordbøger o. lign.) Skolefoto. Brug af telefon. Porto til breve til barnets familie. Biograf, diverse entreer osv. Legetøj. Kørsel til daginstitution, skole, kammerater, indkøb. Omkostningsbeløbet er ikke skattepligtigt. Plejebarnets besøg hos egne forældre Når plejebarnet er på hjemmebesøg med overnatning over tre dage hos dets forældre, skal plejeforældrene udbetale kostpenge til forældrene pr. kalenderdag. Beløbet er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Beklædningsbeløb til plejebarnet Beløbet til tøj udbetales af forvaltningen. Beløbet er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Beløbet gradueres i forhold til plejebarnets alder. Beløbet indsættes på en NEM- konto, som oprettes i plejebarnets navn. Plejefamilien administrerer kontoen sammen med plejebarnet. Beklædningsbeløbet er ikke skattepligtigt for plejebarnet. Hvis et barn grundet et fysisk eller psykisk handicap har et særligt behov for ekstra beklædning, kan der søges om dækning af dette. Ansøgningen skal begrundes med en beskrivelse af, hvori merudgiften består, og ansøgningen behandles af sagsbehandleren. Beklædningsbeløb ydes ikke til børn i aflastningsfamilier. Lommepenge til plejebarnet Lommepenge udbetales af forvaltningen efter de af Velfærdsministeriet fastsatte takster og indsættes på plejebarnets konto. Beløbet gradueres i forhold til plejebarnets alder. Plejefamilien administrerer kontoen sammen med plejebarnet. Lommepengene er ikke skattepligtige for plejebarnet. Plejebarnet kan have indtægter ved almindelig fritidsjobs, såsom avisbud, børnepasning osv. uden at det modregnes i lommepengene. Dette vurderes af sagsbehandleren. Men Vejen kommune skal altid orienteres om fritidsjobbet. Ved større indtægter følges Velfærdsministeriets cirkulære om egenbetaling for ophold uden for hjemmet. Alternativt kan der laves aftale med den unge om en tvungen opsparing på et bestemt beløb. Plejeforældrene skal følge med i, om aftalen overholdes. Lommepenge ydes ikke til børn i aflastningsfamilier. Udgifter til etablering Udgifter til etablering aftales i forbindelse med, at vi indgår kontrakten og vil fremgå af kontrakten. Anbringelseskonsulenten kan yde etablering til plejebarnet i forbindelse med indskrivningen i plejefamilien. Bevilling gives ud fra en konkret vurdering i forbindelse med indflytning i plejefamilien. Velfærdsministeriet har fastsat et maksimumsbeløb til dækning af de udgifter, der følger, når man får et barn i pleje. Vejen Kommune forventer, at plejefamilien stiller et acceptabelt værelse til rådighed med almindeligt indbo såsom seng, bord, stol, reol, sengetøj med videre.

7 Etableringsudgifter skal i første omgang bruges til at ekvipere barnet, hvis barnet ved indskrivningen mangler beklædning og fodtøj. Nogle børn kommer i plejefamilie med en meget ringe garderobe og mangler vintertøj og fodtøj. Herudover kan indskrivningsbeløbet bruges til at indkøbe enkelte personlige ting til værelset såsom sengelampe, plakater og små nips. I særlige tilfælde kan der ydes indskrivning til de ting, som plejefamilien eller barnets familie ikke kan stille til rådighed. For mindre børns vedkommende kan det være barnevogn, autostol, høj stol. Tingene returneres efter endt brug til Vejen kommune. Etableringsudgifter skal dokumenteres med kvitteringer for de indkøbte ting. Etableringen skal være afregnet senest tre måneder efter barnets indflytning. Nødvendig autostol og høj stol bevilges som udlån, idet effekterne returneres til Vejen kommune efter endt brug. Kørsel Kørsel aftales i forbindelse med indgåelse af kontrakten og vil fremgå af kontrakten. Generelt ydes kørselsgodtgørelse, såfremt kørsel med plejebarnet sker i henhold til handleplanen eller såfremt, der er givet pålæg herom fra sagsbehandleren. Kørselsudgifter refunderes efter statens laveste kilometertakst. Der ydes kørselsgodtgørelse til plejefamilier for nødvendig kørsel med plejebarnet. Nødvendig kørsel er: Kørsel i forbindelse med samvær med barnets familie eller ved aflastning. Kørsel til behandlinger på hospital, hos psykolog o. lign. Kørsel i forbindelse med møder med samarbejdspartnerne. Det skal fremgå af kontrakten, hvis der ydes kørselsgodtgørelse til andre formål end nødvendig kørsel. Det betyder, at der ikke ydes kilometergodtgørelse, når man bringer børn til daginstitution og skole, hvis man henter og bringer plejebarnet hos skolekammerater, fra fritidsaktiviteter, ved deltagelse i skolemøder, ved deltagelse i forældremøder o. lign. Denne kørsel skal afholdes af omkostningsandelen. Kørselsudgifter skal dokumenteres ved, at plejefamilien laver en månedlig opgørelse, hvoraf tidspunkt, kørselsformål samt kilometer fremgår. Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetten, som også anvendes som dokumentation. Aftaler om kørsel vil fremgå af kontrakten, men her gælder samme retningslinjer som ved døgnplejefamilier. Lægeordineret medicin, briller og behandling Hvis plejebarnet lider af en kronisk sygdom kan der ydes særskilt hjælp til betaling af medicin m.m., og dette vil fremgå af kontrakten. Udgiften skal dokumenteres i form af kvitteringer, recepter og lignende. Almindelig medicin i forbindelse med fx halsbetændelse og forkølelse ydes der ikke tilskud til. Der ydes hjælp til den unges prævention. Briller ydes efter konkret ansøgning. Der kan max. ydes 1500 kr. til stel. Udgiften til glas dækkes fuldt ud. Det er anbringelseskonsulenterne, som har kompetencen omkring ovennævnte udgifter. Behandlinger hos f.eks. psykolog og fysioterapeut kan kun iværksættes, såfremt det fremgår af handleplanen. Sagsbehandleren har kompetencen i forhold til denne ydelse. Hjælpemidler Udgiften til at anskaffe hjælpemidler til plejebarnet i forbindelse med anbringelse af et handicappet barn/ung skal der tages stilling til i forbindelse med handleplanen, men bevilges ikke af Børneafdelingen. Daginstitution Hvis plejebarnet skal benytte daginstitution, skal det fremgå af handleplanen. Udgiften til dagpleje, børnehave eller fritidsklub betales af Vejen kommune Kommunen har overtaget barnets forsørgelse, og derfor kan forældrene ikke pålægges denne udgift. Skoleudgifter

8 Barnets skoleudgifter (folkeskolen) betales af skoleforvaltningen. Hvis plejebarnet skal benytte et særligt skoletilbud (fx privat betalingsskole), skal det fremgå af handleplanen, og udgiften til selve undervisningen betales af skoleforvaltningen. Forældrenes egenbetaling til den private undervisning betales af Børneafdelingen ( ). Kommunen har overtaget barnets forsørgelse, og derfor kan forældrene ikke pålægges denne udgift. Udgift til SFO Fremgår det af handleplanen, at barnet skal gå i SFO, betaler Vejen kommune. Forældreandelen/egenbetaling for det anbragte barn kan ikke pålægges forældrene. Barnets samvær med forældre Barnets samvær med forældre skal fremgå af handleplanen. Overvåget eller støttet samvær betales af Vejen Kommune. Det er sagsbehandlerens kompetence. Fritidsaktiviteter Udgifter til barnets første aktivitet er indeholdt i omkostningsbeløbet. Hvis barnet har to aktiviteter, er der mulighed for at søge om hjælp, og udgifter til eventuel udstyr dækkes Fritidsjob Hvis plejebarnet har fritidsjob skal det altid oplyses til Vejen kommune. Fuldtidsarbejde Hvis plejebarnet har fuldtidsarbejde skal det altid oplyses til Vejen kommune. Cykler Der ydes tilskud til plejebarnets cykel efter konkret ansøgning. For børn under 12 år ydes der max et tilskud kr ,- For børn over 12 år ydes der max. et tilskud kr ,- Der ydes tilskud til cykelhjelm med max. 400 kr. Det er anbringelseskonsulentens kompetence. Der kan kun i særlige tilfælde ydes tilskud til cykel. Det er sagsbehandlerens kompetence. Computer Der kan ydes tilskud til computer i forbindelse med et uddannelsesforløb. Det maksimale tilskud er kr. Anbringelseskonsulenten har kompetencen hertil. Buskort Der kan bevilges buskort i særlige tilfælde i forbindelse med et uddannelsesforløb. Anbringelseskonsulenten har kompetencen hertil. Pas Der skal altid indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Der kan ydes tilskud til plejebarnets første pas. Efterfølgende pas skal afholdes af plejefamiliens omkostningsandel. Anbringelseskonsulenterne har kompetencen hertil. Konfirmation og barnedåb I tilfælde hvor en plejefamilie skal holde barnets konfirmation, barnedåb kan der gives tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie. Til dette vil der kunne ydes 250 kr. pr. kuvert til max. 30 personer. Det er anbringelseskonsulentens kompetence. Beklædning i forbindelse med konfirmationen ydes efter gældende takst fra Velfærdsministeriets cirkulære.

9 Ferie Til døgnanbragte børn kan der ydes tilskud til plejebarnets ferie med plejefamilien. Til børn under 12 år ydes maximalt kr ,- årligt Til børn over 12 år og derudover ydes maximalt kr ,- årligt Årets regnes som kalenderåret. Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet eller ved, at plejefamilien laver en opgørelse over plejebarnets andel af ferieudgifterne. (Transport, flybillet, leje af hytte/telt/ lejlighed, liftkort, skiskole m.v.). Skolerejser, lejrskole og lign. afholdt af klub og skoler dækkes af Vejen Kommune efter konkret vurdering. Udgiften skal dokumenteres i form af kvitteringer. Ovenstående er anbringelseskonsulentens kompetence. Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til ferie til aflastningsfamilier. I helt særlige tilfælde vil der være mulighed for at give tilskud. Det gælder f.eks.i de situationer, hvor en aflastning har et sådan omfang, at det tangerer en anbringelse i familiepleje. Dette er sagsbehandlerens kompetence Aflastningstilbud til døgnanbragte børn Ved anbringelse skal der altid tages stilling til behovet for supplerende aflastning, og det skal fremgå af handleplanen. Undervejs i et plejeforhold kan der opstå et behov for supplerende aflastning, fordi plejebarnet ikke kan komme hjem til weekendsamvær med forældrene eller andet netværk, og plejefamilien har behov for aflastning. Her kan der etableres en aflastning hos en godkendt aflastningsfamilie. Udskrivning Ved udskrivning fra plejefamilie til egen bolig, kan der ydes et udskrivningsbeløb efter gældende takst ifølge Velfærdsministeriets cirkulære. En eventuel opsparing skal indgå i vurderingen. Vejen Kommune har lagt ovennævnte rammer i forhold til ekstraydelser til plejefamilier. Hvis en plejefamilie har andre uforudsigelige udgifter, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges.

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere