Generelle retningslinjer for plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle retningslinjer for plejefamilier"

Transkript

1 Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold i for eksempel en plejefamilie. I særlige tilfælde kan ordningen udvides til og med det 22. år som efterværn. Døgnpleje Døgnpleje tilbydes børn og unge med et særligt behov for støtte i de tilfælde, hvor kommunen skønner, at det er nødvendigt med en anbringelse uden for eget hjem. Anbringelse kan ske med eller uden forældrenes samtykke. En døgnpleje er kendetegnet ved, at barnet eller den unge i kortere eller længere periode flytter ind hos en plejefamilie, som får ansvaret for den daglige omsorg for barnet i stedet for forældrene. Oftest er ordningen baseret på forældrenes samtykke, men i alle tilfælde vil et samarbejde mellem plejeforældre, forældre og kommunen være af afgørende betydning. Aflastning Aflastning kan tilbydes børn med fysiske eller psykiske handicap såvel som børn med sociale vanskeligheder. Denne ordning har til formål at aflaste forældre, støtte i opdragelsen eller optræning af barnet. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at familien er i brug nogle døgn hver måned - oftest i weekenderne. Familien aflønnes pr. overnatning. Ordningen kan i særlige tilfælde etableres som aflastning for en døgnplejefamilie. Handleplan Forud for anbringelse af et barn i døgnpleje og aflastning udarbejder kommunens sagsbehandler, som kender barnet og dets familie, en skriftlig handleplan, hvor mål og delmål for indsatsen skal beskrives, jævnfør Servicelovens 140. Handleplanen revurderes en gang hvert halve år i forbindelse med opfølgningsmødet. Godkendelse Man skal godkendes som plejefamilie, inden man kan modtage et barn eller en ung i pleje eller aflastning. Godkendelsen beror på en vurdering af den enkelte familie. I forbindelse med godkendelse skal alle familier deltage i et grundkursus. Forløbet omfatter begge plejeforældre og er en del af godkendelsesprocessen. Kurset består af hele kursusdage og aftenmøder. Efter vurdering udsteder Vejen Kommune en godkendelse i henhold til Servicelovens 142. Vejen Kommune har en politik om at en plejefamilie som udgangspunkt maksimalt kan godkendes til 2 børn i døgnpleje. Ankemulighed Vejen Kommune er den godkendende myndighed. Stk. 8 Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for det sociale nævn, jf. 166, stk. 1. Dog omfatter klageadgangen efter stk. 1 ikke kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt godkendelsen kan ske som plejefamilie, jf. 66, nr. 1, eller som kommunal plejefamilie, jf. 66, nr. 2, eller om, hvorvidt godkendelsen skal være konkret eller generel, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Afgørelser efter 142, stk. 2-6, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Ansættelse Plejefamilier indgår i et kontraktforhold med Vejen Kommune. Der udarbejdes en plejekontrakt for hvert barn/ung. Kontrakten kan opsiges jævnfør kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Tavshedspligt I henhold til forvaltningslovens 27 har alle ansatte inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt. Det er strafbart at bryde tavshedspligten, jævnfør straffelovens 152. Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold. NB: Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør!

2 Underretningspligt I Servicelovens 153 og 154 indskærpes, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. En underretning vil aldrig være i strid med tavshedspligten. Afsnittet skal redigeres, afvent Lene Samarbejde med barnets/den unges forældre I alle anbringelser er der behov for et samarbejde mellem plejefamilien og barnets forældre. Aftalerne vedrørende samvær fastlægges af sagsbehandleren i samarbejde med barnets forældre. Det er vigtigt, at der søges skabt et godt samarbejde mellem plejefamilien og barnets forældre. Der stilles store krav til tolerance og samarbejdsevne. Folkeregister Det er plejefamiliens ansvar og pligt, at tilmelde barnet/ den unge tilmeldes plejefamiliens adresse. Det skal ske digitalt indenfor de første 5 dage efter indflytning. Indsæt link til folkeregister Ferie Døgnplejefamilier er i Ferielovens forstand lønmodtagere og har ret til fem ugers ferie. Har man været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har man optjent ret til at holde fem ugers ferie med løn. Døgnplejefamilier adskiller sig dog fra andre lønmodtagere på ét punkt. De kan selv vælge, om de vil holde ferie med eller uden plejebarn. Vejen Kommune anbefaler, og forventer, at plejefamilien holder ferie med plejebarnet. Det forhold, at plejebarnet er med på ferie, betyder ikke, at plejefamilien har krav på dobbelt vederlag under ferien eller at feriegodtgørelse fra en ferie kan udbetales samtidig med vederlaget. Hovedferien skal planlægges med døgnplejefamilierne i starten af året, så der er mulighed for at finde en eventuel aflastningsfamilie til plejebarnet, hvis det er nødvendigt. Særlig feriegodtgørelse udgør for øjeblikket 1 % og udbetales med april lønnen. Administration af feriereglerne sker i samarbejde med Intern Service - Personale ved Vejen Kommune. optjener feriepenge af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. kan som regel tilrettelægge ferie, uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. optjener feriepenge af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. kan som regel tilrettelægge ferie, uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. Varsling af ferie Hvert år i februar anmoder Vejen Kommune plejefamilierne om at oplyse om restferie for det indeværende ferieår. Desuden ønsker kommunen at få oplyst, hvornår plejefamilierne holder hovedferien i det kommende ferieår, så kommunen senest tre måneder før feriens holdes kan tilkendegive, om det kan lade sig gøre jævnfør Ferielovens 15 stk. 2. Forsikringer Ansvarsforsikring Skader forvoldt på plejefamiliens ejendele selvrisiko på 500 kr. Ulykkesforsikring Plejefamilien tegner en ansvarsforsikring, som dækker personskader, forvoldt af plejebarnet på plejefamilien eller tredjemand eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. Faglig udvikling Kurser:

3 Med Barnets Reform er det besluttet, at det er en ret og en pligt at døgnplejefamilien deltager i 2 årlige kursusdage. Supervision: Plejefamilier har ret og pligt til den fornødne supervision det konkrete antal timer. Supervision til den enkelte plejefamilie skal tilpasses den konkrete situation. Faglig udvikling: Plejefamilien er forpligtet til at modtage løbende råd og vejledning fra anbringelseskonsulenten. Økonomiske forhold under plejeanbringelsen Etablering Ved aflastning og døgnpleje skal plejefamilien som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed. Ved indskrivning i døgnpleje kan det aftales med anbringelseskonsulenten, om barnet mangler nødvendigt udstyr, som kan dækkes af kommunen Maksimumbeløbet til dette er takstreguleret. Løn Plejefamilien aflønnes med et eller flere vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Vejen Kommune fastsætter antallet af vederlag ud fra en vurdering af den enkelte opgave. Vederlaget er en sats, der er fastsat af Kommunernes Landsforening. Se nærmere i kontrakten. Vederlaget forhandles 1 gang årligt. Kost og logi Der ydes et skattefrit beløb pr. barn pr. døgn til dækning af kost og logi. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnets alder. Tøj og lommepenge Til døgnplejebarnet udbetales et beløb til tøj og lommepenge. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnets alder. Plejefamilien opretter en NEM-konto i barnets navn, hvor plejebarnets tøjpenge og lommepenge indsættes. Beløbet er skattefrit. Kørsel og refusion af kørselsudgifter Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst pr. kørt kilometer i forbindelse med aftalt kørsel, der er godkendt af anbringelseskonsulenten. (f.eks. samvær med forældre/søskende og aflastning) indberetning af kørsel skal indsendes senest den 3. hver måned. Anden kørsel dækkes af omkostningsbeløbet. Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene til kørsel med barnet. Se i øvrigt side 17. tjek om det passer Link til køresedler Enkeltydelser Der er udarbejdet retningslinjer for enkeltydelser under plejeforløbet. De kan læses i hæftets sidste del side Tjek om siderne passer Tilsyn, opfølgning og konsulentbistand under plejeforløbet For hvert barn i døgnpleje eller aflastning er der tilknyttet en anbringelseskonsulent og en sagsbehandler.

4 Sagsbehandleren sørger for at indkalde alle parter til opfølgningsmøder. Det sker første gang efter tre måneder og efterfølgende 2 gange om året. Sagsbehandleren er den koordinerende myndighed i sagen og er den, der skal refereres til fra de involverede samarbejdspartnere bortset fra plejefamilierne, der refererer til anbringelseskonsulenterne. Sagsbehandleren har kontakten til indehaveren af forældremyndigheden og har børnesamtalerne med barnet. Tilsyn Anbringelseskonsulenten aflægger tilsyn efter behov, dog mindst fire gange om året i døgnplejesager og mindst to gange om året i aflastningssager, og har desuden mulighed for at aflægge uvarslede tilsyn. Tilsynet indeholder kontrol, råd og vejledning og udvikling/faglig sikring. Statusrapport Alle plejefamilier skal udfærdige en statusrapport til hvert opfølgningsmøde, som skal være konsulenten i hænde senest 14 dage før opfølgningsmødet. Rapporten er en beskrivelse af plejebarnets aktuelle situation. Statusrapporten gennemgås på opfølgningsmødet. Det forventes at rapporten gennemgås med barnet, såfremt barnets modenhed tillader det. Vejledning til statusrapport Link til statusrapport Ophør af plejeforhold Plejeforholdet ophører som udgangspunkt, når formålet med foranstaltningen er opnået. Det er sagsbehandleren, der beslutter dette. Den konkrete kontrakt opsiges af anbringelseskonsulenten med det varsel, som fremgår af kontrakten. Vejledning til statusrapport Denne vejledning er ment som en hjælp til at lave en beskrivelse af et barn og skal ikke nødvendigvis følges nøje. Nogle af stikordene vil særligt tage sigte på visse aldersgrupper. Formålet med statusrapporten er at få beskrevet barnets aktuelle situation og skal danne grundlag for det efterfølgende opfølgningsmøde mellem sagsbehandler, plejefamilie, anbringelseskonsulent og eventuelt andre, hvor handleplanen revideres. Statusrapporten skal give læseren et bredt billede af barnet med både de vanskeligheder og styrker, som det har. En beskrivelse af et barn vil altid være præget af plejefamiliens egne indtryk, men det er vigtigt at være så konkret som muligt og underbygge sine observationer med eksempler. Vigtige udsagn fra barnet markeres med citationstegn som direkte tale. Man skal beskrive, ikke vurdere og ikke drage konklusioner. Barnets forældre har krav på at vide, hvad du skriver om dem og deres barn. Rapporten er, når den er modtaget hos sagsbehandleren, omfattet af aktindsigt. Tvivl om formulering skal drøftes med anbringelseskonsulenten, inden den sendes. Hvis barnet har en adfærd, som bekymrer dig, eller som du undrer dig over, så er det væsentlig, at du beskriver denne i rapporten. Særligt er det vigtigt, hvis barnet har fortalt om oplevelser med vold og/eller seksuelt misbrug, at det gengives så vidt muligt ordret. I denne forbindelse erindres du om den skærpede underretningspligt, som du/i er omfattet af, jævnfør Servicelovens 153 og 154. Disposition eller stikord til udfærdigelse af statusrapport Barnets helbredsforhold, alder, størrelse, vægt, sygdomme, handicap Barnets kropsbevidsthed, grov- og finmotorik, hygiejne, renlighed/adfærd ved toiletbesøg, søvnmønster, spisning, smertetærskel, seksualitet, vaner med videre. Omverdensbevidsthed/interesse, initiativ, aktivitetsniveau, interesse i ting/hændelser, opmærksomhed, koncentration Sproglige udvikling, alderssvarende? Almen viden, intellektuelle udvikling, særlige talevanskeligheder Legemønster, alderssvarende? Ene eller fælleslege? Legetemaer, foretrukne legerekvisitter

5 Interesser. Individuelle særtræk, særlig adfærd, manglende adfærd, ritualer, bemærkelsesværdige udsagn/viden, fysiske udtryk Følelsesmæssige samt sociale udvikling, reaktioner i forbindelse med behov, voksenkontakt, typiske følelsesudtryk, særligt omkring aflevering/afhentning, engageret/tilbagetrukket, evne til konfliktløsning, samspil med børn og voksne ved leg, ved spisning, ved konflikter, i forholdet til det modsatte køn Barnets forhold til samvær med forældre og andre (savn, vrede, glæde, bekymring...) Konkrete aftaler om samvær og eventuel særlige rammer beskrives, samt hvem barnet har kontakt med/til og på hvilken måde (besøg, telefon, breve, gaver), omfang, regelmæssighed/svigt. Fortæller barnet om samværet til nogen i plejefamilien, reaktioner før og efter og forhold til forældre (savn, vrede, glæde, ligegyldighed). Samarbejde med forældrene, telefonisk, besøg, overholdes aftaler? Aflastning, hyppighed, reaktioner, samarbejde. Forhold til plejefamilien, beskriv barnets forhold til plejeforældrene og deres børn. Vejledende retningslinier for enkeltydelser til børn og unge anbragt i Familiepleje Plejevederlaget Plejefamilien aflønnes med et eller flere vederlag pr. døgn. Antallet af vederlag pr. døgn afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Antallet af vederlag fastsættes af børneafdelingen i Vejen Kommune. Fastsættelsen sker ud fra en konkret bedømmelse af den enkelte opgave. Plejevederlaget indgår i den årlige genforhandling af kontrakten. Plejevederlaget er skattepligtig indkomst. Vederlaget er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Vejen Kommune følger Kommunernes Landsforenings vedlagte retningslinjer på området. Der findes ikke en konkret lovgivning, der omhandler fastsættelse af vederlag. Retningslinjerne vil løbende blive tilrettet, når der sker ændringer på området. Aflønnes i weekender pr. overnatning. Aflastning på hverdage aflønnes pr. overnatning barnet har i aflastningsfamilien. Kost, logi og andre fornødenheder Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet. Det skal dække en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har i forhold til børn og unge. Der er nogle enkelte undtagelser: se afsnit om særlige udgifter. Omkostningsdelen skal dække: Kost m.v. skolemælk o. lign. Eget værelse med seng, bord, stol, sengetøj, lys, vand og varme. Vask af tøj. Bleer. Personlig hygiejne (sæbe, shampoo, creme, deodorant, hygiejnebind o. lign.) Diverse salve og medicin, der ikke vedrører en kronisk lidelse.

6 Frisør. Sportsudstyr. Fødselsdagsgaver til klassekammerater og klassekasse. Små reparationer af cykel inkl. punktering. Cykellygter inkl. batterier. Cykelhjelm. Skoletaske, reparation af skoletasker. Diverse skoleremedier (blyant, lineal, lommeregner, passer, ordbøger o. lign.) Skolefoto. Brug af telefon. Porto til breve til barnets familie. Biograf, diverse entreer osv. Legetøj. Kørsel til daginstitution, skole, kammerater, indkøb. Omkostningsbeløbet er ikke skattepligtigt. Plejebarnets besøg hos egne forældre Når plejebarnet er på hjemmebesøg med overnatning over tre dage hos dets forældre, skal plejeforældrene udbetale kostpenge til forældrene pr. kalenderdag. Beløbet er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Beklædningsbeløb til plejebarnet Beløbet til tøj udbetales af forvaltningen. Beløbet er en sats, der er fastsat af Velfærdsministeriet og fremgår af taksttabellen. Beløbet gradueres i forhold til plejebarnets alder. Beløbet indsættes på en NEM- konto, som oprettes i plejebarnets navn. Plejefamilien administrerer kontoen sammen med plejebarnet. Beklædningsbeløbet er ikke skattepligtigt for plejebarnet. Hvis et barn grundet et fysisk eller psykisk handicap har et særligt behov for ekstra beklædning, kan der søges om dækning af dette. Ansøgningen skal begrundes med en beskrivelse af, hvori merudgiften består, og ansøgningen behandles af sagsbehandleren. Beklædningsbeløb ydes ikke til børn i aflastningsfamilier. Lommepenge til plejebarnet Lommepenge udbetales af forvaltningen efter de af Velfærdsministeriet fastsatte takster og indsættes på plejebarnets konto. Beløbet gradueres i forhold til plejebarnets alder. Plejefamilien administrerer kontoen sammen med plejebarnet. Lommepengene er ikke skattepligtige for plejebarnet. Plejebarnet kan have indtægter ved almindelig fritidsjobs, såsom avisbud, børnepasning osv. uden at det modregnes i lommepengene. Dette vurderes af sagsbehandleren. Men Vejen kommune skal altid orienteres om fritidsjobbet. Ved større indtægter følges Velfærdsministeriets cirkulære om egenbetaling for ophold uden for hjemmet. Alternativt kan der laves aftale med den unge om en tvungen opsparing på et bestemt beløb. Plejeforældrene skal følge med i, om aftalen overholdes. Lommepenge ydes ikke til børn i aflastningsfamilier. Udgifter til etablering Udgifter til etablering aftales i forbindelse med, at vi indgår kontrakten og vil fremgå af kontrakten. Anbringelseskonsulenten kan yde etablering til plejebarnet i forbindelse med indskrivningen i plejefamilien. Bevilling gives ud fra en konkret vurdering i forbindelse med indflytning i plejefamilien. Velfærdsministeriet har fastsat et maksimumsbeløb til dækning af de udgifter, der følger, når man får et barn i pleje. Vejen Kommune forventer, at plejefamilien stiller et acceptabelt værelse til rådighed med almindeligt indbo såsom seng, bord, stol, reol, sengetøj med videre.

7 Etableringsudgifter skal i første omgang bruges til at ekvipere barnet, hvis barnet ved indskrivningen mangler beklædning og fodtøj. Nogle børn kommer i plejefamilie med en meget ringe garderobe og mangler vintertøj og fodtøj. Herudover kan indskrivningsbeløbet bruges til at indkøbe enkelte personlige ting til værelset såsom sengelampe, plakater og små nips. I særlige tilfælde kan der ydes indskrivning til de ting, som plejefamilien eller barnets familie ikke kan stille til rådighed. For mindre børns vedkommende kan det være barnevogn, autostol, høj stol. Tingene returneres efter endt brug til Vejen kommune. Etableringsudgifter skal dokumenteres med kvitteringer for de indkøbte ting. Etableringen skal være afregnet senest tre måneder efter barnets indflytning. Nødvendig autostol og høj stol bevilges som udlån, idet effekterne returneres til Vejen kommune efter endt brug. Kørsel Kørsel aftales i forbindelse med indgåelse af kontrakten og vil fremgå af kontrakten. Generelt ydes kørselsgodtgørelse, såfremt kørsel med plejebarnet sker i henhold til handleplanen eller såfremt, der er givet pålæg herom fra sagsbehandleren. Kørselsudgifter refunderes efter statens laveste kilometertakst. Der ydes kørselsgodtgørelse til plejefamilier for nødvendig kørsel med plejebarnet. Nødvendig kørsel er: Kørsel i forbindelse med samvær med barnets familie eller ved aflastning. Kørsel til behandlinger på hospital, hos psykolog o. lign. Kørsel i forbindelse med møder med samarbejdspartnerne. Det skal fremgå af kontrakten, hvis der ydes kørselsgodtgørelse til andre formål end nødvendig kørsel. Det betyder, at der ikke ydes kilometergodtgørelse, når man bringer børn til daginstitution og skole, hvis man henter og bringer plejebarnet hos skolekammerater, fra fritidsaktiviteter, ved deltagelse i skolemøder, ved deltagelse i forældremøder o. lign. Denne kørsel skal afholdes af omkostningsandelen. Kørselsudgifter skal dokumenteres ved, at plejefamilien laver en månedlig opgørelse, hvoraf tidspunkt, kørselsformål samt kilometer fremgår. Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetten, som også anvendes som dokumentation. Aftaler om kørsel vil fremgå af kontrakten, men her gælder samme retningslinjer som ved døgnplejefamilier. Lægeordineret medicin, briller og behandling Hvis plejebarnet lider af en kronisk sygdom kan der ydes særskilt hjælp til betaling af medicin m.m., og dette vil fremgå af kontrakten. Udgiften skal dokumenteres i form af kvitteringer, recepter og lignende. Almindelig medicin i forbindelse med fx halsbetændelse og forkølelse ydes der ikke tilskud til. Der ydes hjælp til den unges prævention. Briller ydes efter konkret ansøgning. Der kan max. ydes 1500 kr. til stel. Udgiften til glas dækkes fuldt ud. Det er anbringelseskonsulenterne, som har kompetencen omkring ovennævnte udgifter. Behandlinger hos f.eks. psykolog og fysioterapeut kan kun iværksættes, såfremt det fremgår af handleplanen. Sagsbehandleren har kompetencen i forhold til denne ydelse. Hjælpemidler Udgiften til at anskaffe hjælpemidler til plejebarnet i forbindelse med anbringelse af et handicappet barn/ung skal der tages stilling til i forbindelse med handleplanen, men bevilges ikke af Børneafdelingen. Daginstitution Hvis plejebarnet skal benytte daginstitution, skal det fremgå af handleplanen. Udgiften til dagpleje, børnehave eller fritidsklub betales af Vejen kommune Kommunen har overtaget barnets forsørgelse, og derfor kan forældrene ikke pålægges denne udgift. Skoleudgifter

8 Barnets skoleudgifter (folkeskolen) betales af skoleforvaltningen. Hvis plejebarnet skal benytte et særligt skoletilbud (fx privat betalingsskole), skal det fremgå af handleplanen, og udgiften til selve undervisningen betales af skoleforvaltningen. Forældrenes egenbetaling til den private undervisning betales af Børneafdelingen ( ). Kommunen har overtaget barnets forsørgelse, og derfor kan forældrene ikke pålægges denne udgift. Udgift til SFO Fremgår det af handleplanen, at barnet skal gå i SFO, betaler Vejen kommune. Forældreandelen/egenbetaling for det anbragte barn kan ikke pålægges forældrene. Barnets samvær med forældre Barnets samvær med forældre skal fremgå af handleplanen. Overvåget eller støttet samvær betales af Vejen Kommune. Det er sagsbehandlerens kompetence. Fritidsaktiviteter Udgifter til barnets første aktivitet er indeholdt i omkostningsbeløbet. Hvis barnet har to aktiviteter, er der mulighed for at søge om hjælp, og udgifter til eventuel udstyr dækkes Fritidsjob Hvis plejebarnet har fritidsjob skal det altid oplyses til Vejen kommune. Fuldtidsarbejde Hvis plejebarnet har fuldtidsarbejde skal det altid oplyses til Vejen kommune. Cykler Der ydes tilskud til plejebarnets cykel efter konkret ansøgning. For børn under 12 år ydes der max et tilskud kr ,- For børn over 12 år ydes der max. et tilskud kr ,- Der ydes tilskud til cykelhjelm med max. 400 kr. Det er anbringelseskonsulentens kompetence. Der kan kun i særlige tilfælde ydes tilskud til cykel. Det er sagsbehandlerens kompetence. Computer Der kan ydes tilskud til computer i forbindelse med et uddannelsesforløb. Det maksimale tilskud er kr. Anbringelseskonsulenten har kompetencen hertil. Buskort Der kan bevilges buskort i særlige tilfælde i forbindelse med et uddannelsesforløb. Anbringelseskonsulenten har kompetencen hertil. Pas Der skal altid indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Der kan ydes tilskud til plejebarnets første pas. Efterfølgende pas skal afholdes af plejefamiliens omkostningsandel. Anbringelseskonsulenterne har kompetencen hertil. Konfirmation og barnedåb I tilfælde hvor en plejefamilie skal holde barnets konfirmation, barnedåb kan der gives tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie. Til dette vil der kunne ydes 250 kr. pr. kuvert til max. 30 personer. Det er anbringelseskonsulentens kompetence. Beklædning i forbindelse med konfirmationen ydes efter gældende takst fra Velfærdsministeriets cirkulære.

9 Ferie Til døgnanbragte børn kan der ydes tilskud til plejebarnets ferie med plejefamilien. Til børn under 12 år ydes maximalt kr ,- årligt Til børn over 12 år og derudover ydes maximalt kr ,- årligt Årets regnes som kalenderåret. Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet eller ved, at plejefamilien laver en opgørelse over plejebarnets andel af ferieudgifterne. (Transport, flybillet, leje af hytte/telt/ lejlighed, liftkort, skiskole m.v.). Skolerejser, lejrskole og lign. afholdt af klub og skoler dækkes af Vejen Kommune efter konkret vurdering. Udgiften skal dokumenteres i form af kvitteringer. Ovenstående er anbringelseskonsulentens kompetence. Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til ferie til aflastningsfamilier. I helt særlige tilfælde vil der være mulighed for at give tilskud. Det gælder f.eks.i de situationer, hvor en aflastning har et sådan omfang, at det tangerer en anbringelse i familiepleje. Dette er sagsbehandlerens kompetence Aflastningstilbud til døgnanbragte børn Ved anbringelse skal der altid tages stilling til behovet for supplerende aflastning, og det skal fremgå af handleplanen. Undervejs i et plejeforhold kan der opstå et behov for supplerende aflastning, fordi plejebarnet ikke kan komme hjem til weekendsamvær med forældrene eller andet netværk, og plejefamilien har behov for aflastning. Her kan der etableres en aflastning hos en godkendt aflastningsfamilie. Udskrivning Ved udskrivning fra plejefamilie til egen bolig, kan der ydes et udskrivningsbeløb efter gældende takst ifølge Velfærdsministeriets cirkulære. En eventuel opsparing skal indgå i vurderingen. Vejen Kommune har lagt ovennævnte rammer i forhold til ekstraydelser til plejefamilier. Hvis en plejefamilie har andre uforudsigelige udgifter, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges.

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere