Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune"

Transkript

1 Håndbog for plejefamilier Center for Social Service

2 Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 4 Godkendelsesprocedure... 4 Vigtige overvejelser i forbindelse med at blive plejefamilie... 4 Godkendelse... 4 Ansættelsesforhold... 5 Ansættelse... 5 Løn... 5 Ferie... 6 Godtgørelse for kost og logi samt andre fornødenheder... 7 Lommepenge og beklædning... 7 Særlige udgifter... 7 Udgifter til etablering Kostbeløb ved samvær Udskrivningsbeløb Praktiske forhold Folkeregister Forsikringer Efteruddannelse og supervision Forvaltningsret Tavshedspligt Underretningspligt Oplysningspligt Magtanvendelse Rettigheder Indhentelse af udtalelse - samvær Plejebarnets første sygedag Arbejdsskade under plejeforholdet Tilsyn Tilsynets omfang Samtale med barnet/den unge Samtaler med plejefamilien Handleplan Samarbejde og samvær Samarbejde med barnets forældre Plejebarnets kontakt og samvær med egen familie Særligt i forbindelse med anbragte unge Når den unge fylder 15 år Når den unge fylder 16 år Når den unge fylder 18 år Ophør af anbringelsen Ophør af plejeforhold... 16

3 Bilag Bilag

4 Kære plejefamilier! Til jer som allerede samarbejder med os og jer der overvejer det. Formålet med denne håndbog er at give jer et overblik over den praksis, de vilkår, retningslinjer og forpligtelser, der knytter sig til opgaven som aflastningsfamilie eller plejefamilie hos Egedal Kommune. I håndbogen vil der som udgangspunkt bliver brugt ordet plejefamilie om både aflastning -og plejefamilie. Der vil også blive brugt betegnelsen I, selvom det også er muligt at blive godkendt som aflastnings og plejefamilie som enlig. Indledning I det følgende beskrives et sagsforløb kort og hvad det vil sige at være i aflastning og i familiepleje samt de forskellige former for aflastning og familiepleje, der findes indenfor lovgivningen. Sagsforløb Hvis det antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, er kommunen forpligtet til at undersøge dette nærmere. En sådan undersøgelse af de relevante forhold hos barnet eller den unge betegnes en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse indeholder seks faste punkter, som er: barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Undersøgelsen munder ud i, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til at løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse. Foranstaltninger kan f.eks. være aflastning eller anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie. Aflastning Aflastning kan tilbydes børn og unge med særlige behov og kan have forskellige formål som f.eks. aflastning af forældrene, støtte i opdragelse af barnet/den unge eller forskellige former for optræning af barnet/den unge. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at barnet/den unge bor hjemme men er hos en aflastningsfamilie et antal døgn hver måned - oftest i weekenderne. Et aflastningsbarn kan maksimalt være i aflastning i op til 14 døgn pr. måned. Ordningen kan i særlige tilfælde etableres som aflastning for en plejefamilie. 3

5 Anbringelse Familiepleje tilbydes børn og unge, når det vurderes, at deres særlige behov for støtte ikke kan varetages i hjemmet. Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges udvikling og trivsel. Overordnet set bor barnet/den unge hos plejefamilien og indgår som en del af familien. Forskellige former for aflastning og familiepleje Et barn eller en ung kan være i aflastning eller familiepleje enten i en plejefamilie eller i en netværksplejefamilie. En plejefamilie er kendetegnet ved at være en almindelig familie eller en familie, der har særlige kompetencer og kvalifikationer. En netværksplejefamilie er enten i familie med barnet/den unge eller en del af netværket omkring det. Det særlige ved netværksplejefamilie er, at der i forvejen er en vis tilknytning mellem barnet/den unge og plejeforældrene. Godkendelsesprocedure Vigtige overvejelser i forbindelse med at blive plejefamilie Inden I træffer beslutninger om at blive plejefamilie, er det vigtigt at overveje, hvilken betydning opgaven som plejefamilie får for hele jeres familie. Det følgende skal ses som inspiration til jeres overvejelser: At være plejefamilie er en fælles opgave for hele familien Som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet året rundt Hvad synes jeres børn om at skulle dele jer med andre børn? Familielivet vil ændre sig, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers er glade for Hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer reagere? Jeres familie bliver genstand for et offentligt myndigheds arbejde Hvilke vanskeligheder må plejebarnet have hvor stor en opgave kan I magte i jeres familie? Et plejebarn har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser Et plejebarn kan muligvis bære på sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til I kan komme til at føle afmagt og utilstrækkelighed i nogle situationer Selv om I involverer jer i et plejebarn, har I ingen mulighed for at bestemme, hvor længe plejebarnet skal være hos jer. På et tidspunkt skal I og jeres børn måske sige farvel til et plejebarn, som I har knyttet jer til I skal samarbejde med og acceptere barnets familie, selv om den lever et liv, der er anderledes end jeres Som plejefamilie får I ansvaret for barnets daglige trivsel og udvikling. Udover den rent omsorgsog opdragelsesmæssige kompetence får I ikke selvstændig kompetence eller myndighed i forhold til barnet. Alle beslutninger omkring barnet træffes af barnets rådgiver i samarbejde med barnets forældre. Godkendelse Der er forskellige måder, hvorpå I kan blive godkendt som plejefamilie. Som plejefamilie kan man være godkendt på følgende måder: I kan være generelt godkendt som plejefamilie af Socialtilsynet på Frederiksberg I kan være godkendt til et konkret barn/ung af den kommune, der er ansvarlig for barnet/den unge I kan være godkendt til et konkret barn/ung i jeres netværk af den kommune, der er ansvarlig for barnet/den unge 4

6 Generel godkendelse er baseret på en konkret undersøgelse og vurdering af jeres kvalifikationer og samlede forhold familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Inden godkendelsen indhentes oplysninger om indtægtsforhold samt straffeattest og børneattest. Endvidere vil I blive bedt om at stå inde for, at I helbredsmæssigt er i stand til at påtage jer opgaven. I kan læse nærmere på hjemmesiden Såfremt der gives afslag på godkendelse som generelt egnet, skal det ske skriftligt med en begrundet afgørelse. I har efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Henvendelse angående generel godkendelse skal ske til Socialtilsynet Hovedstaden, Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, tlf.nr , Konkret godkendelse er ligeledes baseret på en konkret undersøgelse og vurdering men er rettet mod modtagelsen af et bestemt barn/eller ung. Netværksplejefamilier skal altid være konkret godkendt til at modtage et bestemt barn eller flere søskende. Som plejefamilie eller netværksplejefamilie skal I som udgangspunkt have gennemført et lovpligtigt kursus, der giver den fornødne information og viden om at være plejefamilie, inden I påbegynder plejeforholdet. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfor kurset skal dog gennemføres hurtigst muligt efter plejeforholdet er påbegyndt. Ansættelsesforhold Ansættelse Ved ansættelse som plejefamilie indgår I et kontraktforhold/ansættelse med. Der udarbejdes en plejekontrakt for hvert barn/ung. Kontrakten kan opsiges jævnfør kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Løn Som plejefamilie modtager I løn for de antal døgn, barnet/den unge er hos en. Dvs. som aflastningsfamilie får man løn for de døgn, hvor barnet/den unge er i aflastning, hvorimod man som familiepleje får løn 365 dage om året. Lønnen udbetales som vederlag, der er en sats, som er fastsat af Socialministeriet. Den reguleres hver år pr. 1. januar og er skattepligtig indkomst. Lønnen udbetales månedsvis og bagudbetalt. Antallet af vederlag afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Egedal Kommune bruger Kommunernes Landsforenings retningslinjer for fastsættelse af vederlag se bilag 2. Den samlede vurdering tager udgangspunkt i følgende: barnets ressourcer, potentialer og muligheder barnets behov for pleje, omsorg og behandling barnets behov for stabilitet, kontinuitet, forudsigelighed og struktur karakteren af forældresamarbejdet samt samarbejde med kommunale og eksterne ressourcepersoner og eksperter plejeforholdets krav til plejefamiliens andre forpligtelser (omfang af erhvervsarbejde m.m.) plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger 5

7 Plejevederlaget indgår i den årlige genforhandling af kontrakten. Plejevederlaget kan ændres ved genforhandlingen som følge af ændringer i plejeopgavernes karakter. I skal som plejefamilie selv sørge for en pensionsopsparing. Som netværksplejefamilier modtager I ikke løn, men får i stedet dækket de omkostninger, der er forbundet med at have barnet/den unge boende. Dette skyldes, at det er vigtigt, at barnet/den unge under anbringelsen ved, at det ikke er en økonomisk belastning for familien. Forud for hver anbringelse i en netværksplejefamilie vil der være en undersøgelse af netværksfamiliens forventninger og økonomiske normalitet vedr. omkostninger til barnets ophold f.eks. indskrivningsbeløb til møbler, telefon, computer, fritidsinteresse, kørsel, ferie. Samtidig vil den økonomiske vurdering også blive foretaget ud fra almindeligt omkostningsniveau i en almindelig familie. F.eks. gives et makismal tilskud til computer på kr. 3500,- og til telefon på kr. 1000,-. Netværksplejefamilier kan i særlige tilfælde og ud fra en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ferie Når et plejebarn anbringes i enten familiepleje eller netværkspleje, er det med det formål, at barnet indgår på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. s forventning og udgangspunkt er derfor, at plejebarnet holder ferie med jer. Kun i særlige tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at holde ferie uden plejebarnet. Plejefamilier har i henhold til Ferieloven ret til ferie. En plejefamilie, der har været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har optjent 25 feriedage. Netværksplejefamilier modtager ikke løn for opgaven og optjener derfor ikke ret til feriepenge. Ved døgnanbringelse: I kontrakten mellem og plejefamilien står der følgende: Det varsles hermed, at din ferie afvikles i ugerne Såfremt du har ønsker om anden ferieafvikling, aftales det med ansvarlige familierådgiver. Når du holder ferie sammen med dit plejebarn, vil det således ikke at være at betragte som arbejde i ferien, jf. Ferielovens 37, stk. 1. Ikke afholdt ferie vil ikke blive udbetalt til dig, men overført til feriefonden. Du har dog mulighed for at få udbetalt feriepenge for et ophørt ansættelsesforhold eller for den 5. ferieuge, jf. ferielovens kapitel 5a, hvis det ikke er muligt for dig at afholde ferien. Det første år som plejefamilie vil du blive trukket i løn for den ferie, der afholdes og derved skal bruge optjent feriepenge fra tidligere arbejdsgiver. Særlig feriegodtgørelse gives og udgør for øjeblikket 1,95 % og vil blive udbetalt en gang hvert år med april lønnen. Ved aflastningsforhold: Aflastningsfamilier optjener feriepenge 12,5 % af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. Det forventes, at aflastningsfamilier tilrettelægger ferie uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. 6

8 Godtgørelse for kost og logi samt andre fornødenheder Både plejefamilie og netværksplejefamilier får udbetalt en godtgørelse for kost og logi, der ikke er skattepligtig. Godtgørelsen er fastsat af Socialministeriet og der sker en årlig regulering pr. 1. januar. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnet/den unges alder. Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet, herunder en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har i forhold til børn og unge. Der er nogle enkelte undtagelser: se afsnit om særlige udgifter. Omkostningsdelen skal dække: kost m.v. skolemælk o. lign. eget værelse med seng, bord, stol, sengetøj, lys, vand og varme vedligeholdelse af værelse internetforbindelse, telefoni, og TV, herunder forbrug tøjvask inkl. vaskepulver m.m. medicin og salver, som ikke er lægeordineret, herunder vaccinationer personlig hygiejne (sæbe, shampoo, creme, deodorant, hygiejnebind o. lign.) frisør fritidsinteresse, herunder sportsudstyr gaver til klassekammerater og klassekasse små reparationer af cykel inkl. punktering og cykellygter inkl. batterier skoletaske og diverse skoleremedier skolefoto porto til breve til barnets familie bus-togkort til skole og fritidsinteresser kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsinteresser biograf, diverse entreer osv. legetøj udgift til barnepige til f.eks. forældremøder, biograf/teatertur pas Ovenstående er eksempler og listen er ikke udtømmende. Lommepenge og beklædning Når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet overtager kommunen forsørgelsespligten over barnet. Der ydes derfor en fastsat takst til lommepenge og beklædningsbeløb til barnet/den unge. Ydelsen indsættes på en bankkonto i barnet/den unges navn og administreres af jer. Taksten er fastsat af Socialministeriet og er reguleret i forhold til barnets alder. Beløbet reguleres hvert år i januar og er et skattefrit beløb. Har barnet fritidsarbejde, sker der som hovedregel ikke reduktion af disse beløb. Tjener den unge mere end et beløb svarende til tøj- og lommepenge, skal det overskydende beløb indsættes på en opsparingskonto. Såfremt den unge har fuldtidsarbejde følges de af Socialministeriets fastsatte regler for egenbetaling for døgnopholdet. Særlige udgifter I har mulighed for at søge supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Følgende er kommunens regler for bevilling af supplerende ydelser: 7

9 Ydelse Aflastningsfamilier Døgnplejefamilier Aktivitetsbeløb Der kan efter særlig ansøgning ydes tilskud til aktiviteter i et omfang svarende til 200 kr. pr. weekend, som barnet/den unge er i aflastning Autostol Leje skal altid overvejes Barnedåb Barnepige Befordring Beløbet skal kunne dokumenteres 0-9 mdr.: kr. Op til 18 kg.: kr. Over 30 kg.: kr. Stolen skal være godkendt sikkerhedsmæssigt Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst for kørsel, når barnet skal hentes og afleveres fra aflastning Ved kørsel til/fra institution/skole ud over kommunegrænsen dækkes dette Kørslen skal registreres på godkendt blanket 0-9 mdr.: kr. Op til 18 kg.: kr. Over 30 kg.: kr. Stolen skal være godkendt sikkerhedsmæssigt Såfremt plejefamilie skal holde barnedåben, kan der gives tilskud til dette Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie Kan bevilges i helt særlige tilfælde Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst for kørsel, der er godkendt af tilsynskonsulenten Der gives kørselsgodtgørelse til kørsel i forbindelse med samvær med forældre/søskende, aflastning, kørsel til behandlinger på hospital, hos psykolog o. lign., kørsel i forbindelse med møder med samarbejdspartnerne Ved rådighedspleje dækkes kørsel til/fra institution/skole ud over kommunegrænsen Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene til kørsel med barnet Kørslen skal registreres på godkendt blanket 8

10 Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetten Behandling Behandling skal være lægeordineret og godkendt af den ansvarlige rådgiver Følgende udgifter kan dækkes: fysioterapeut kiropraktor zoneterapi fodterapeut psykologbehandling diætist Bleer Briller og kontaktlinser Computer Cykel Såfremt barnet fortsat bruger ble efter det fyldte 4. år kan der ydes tilskud til bleer Kontaktlinser og brilleglas ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt kr. og udskiftning, når der skønnes absolut nødvendigt Der kan ydes tilskud til computer i forbindelse med et uddannelsesforløb fra 8. kl. - det maksimale tilskud er kr. Der ydes tilskud til plejebarnets cykel efter konkret ansøgning hvert andet år For børn under 12 år ydes der max et tilskud kr ,- For børn over 12 år ydes der max. et tilskud kr ,- Ferie Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til ferie til aflastningsfamilier, men i helt særlige tilfælde vil der være mulighed for at give tilskud Der ydes tilskud til cykelhjelm med max. 400 kr. Der ydes tilskud på max kr. årligt til plejebarnets ferie med plejefamilien. Året regnes som kalenderåret. Der er mulighed for at overføre evt. ubrugt ferietilskud Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet eller ved at lave en opgørelse over plejebar- 9

11 nets andel af ferieudgifterne. (transport, flybillet, leje af hytte/telt/ lejlighed, liftkort, skiskole m.v.) Fritidsaktiviteter Gaver Hjælpemidler Institutionsbetaling Konfirmation Hvis barnet har mere end en fritidsaktivitet, er der mulighed for at søge om hjælp, herunder også til eventuelt udstyr Der ydes tilskud til gaver Udgiften til at anskaffe hjælpemidler eller merudgifter til et barn med funktionsnedsættelse aftales med den ansvarlige rådgiver ud fra en konkret vurdering af barnets behov Udgiften til dagpleje, børnehave, SFO og fritidsklub afholdes af Der kan bevilges tøj efter aktuel takst. Såfremt plejefamilie skal holde konfirmationen, kan der gives tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie Lejrskole/studietur Der kan efter konkret ansøgning gives tilskud til lejrskole, studietur m.m. Udgiften skal dokumenteres Lektiehjælp Medicin Der gives som udgangspunkt ikke hjælp til dette, da det anses for at være en del af plejeforældreopgaven Udgiften til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom dækkes Der ydes udgift til p-piller, og p- stav kan bevilges Pas Der kan ydes tilskud til plejebarnets første pas - efterfølgende udgift til pasfornyelse skal 10

12 afholdes af kost og logibeløbet Der skal altid indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren Skoleudgifter Folkeskoleudgifter betales af Hvis plejebarnet har behov for et særligt dagbehandlingsskoletilbud skal det konkrete behov være særligt godkendt af Egedal Kommune Udgifter til etablering Ved aflastning og døgnpleje skal I som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed. Tilsynsplejekonsulenten kan yde etablering til plejebarnet i forbindelse med indskrivningen i plejefamilien. Bevilling gives ud fra en konkret vurdering i forbindelse med indflytning i plejefamilien. Socialministeriet har fastsat et maksimumbeløb til dækning af de udgifter, der følger, når man får et barn i pleje. Etableringsudgifter skal i første omgang bruges til tøj til barnet, hvis barnet ved indskrivningen mangler beklædning og fodtøj. Herudover kan indskrivningsbeløbet bruges til at indkøbe enkelte personlige ting til værelset såsom sengelampe, plakater og små nips. Etableringsudgifter skal dokumenteres med kvitteringer for de indkøbte ting. Etableringen skal være afregnet senest tre måneder efter barnets indflytning Kostbeløb ved samvær Når plejebarnet er på hjemmebesøg med overnatning over tre dage hos dets forældre, skal I udbetale kostpenge til forældrene pr. kalenderdag. Beløbet er en sats, der er fastsat af Socialministeriet og reguleres pr. 1. januar. Udskrivningsbeløb Ved udskrivning fra plejefamilie til egen bolig kan der ydes et udskrivningsbeløb efter fastsat takst af Socialministeriet. En eventuel opsparing skal indgå i vurderingen af beløbet. 11

13 Praktiske forhold Folkeregister Såfremt der er tale om et døgnophold, skal I sørge for, at barnet/ den unge tilmeldes jeres adresse. Forsikringer tegner en ansvarsforsikring for plejebarnet. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som plejebarnet i privatlivet pådrager sig for skade, der er tilføjet tredjemands person eller ting i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. I skal tegne en ulykkesforsikring for plejebarnet. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. I skal have en familieforsikring og sikre jer, at jeres forsikring også er gældende for plejebarnet. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. Familieforsikringen, indeholder også en ansvarsforsikring for både forældre og børn. Det betyder, at skader, som forældrene eller børnene laver, fx fordi de ikke ser sig for, bliver dækket af ansvarsforsikringen. Skader, som forældre eller børn laver med vilje, fx sætter ild til en bil eller en skole, betaler ansvarsforsikringen ikke, med mindre det drejer sig om børn under 14 år. Forældre/plejeforældre skal som udgangspunkt ikke betale for de skader, som deres børn laver. Det skal børnene selv, jf. Forsikringsoplysningen i Forsikring & Pension. Den eneste situation, hvor forældrene kan komme til at betale for deres børns handlinger, er, hvis forældrene har gjort noget forkert, fx ikke ført tilstrækkeligt tilsyn. Iflg. kontrakten mellem plejefamilien og står der følgende: For skader forvoldt af barnet på familiens ejendom eller indbo, og som ikke dækkes af familiens forsikring, kan plejefamilien ansøge om dækning af udgifter, hvis skadesbeløbet overstiger 2000 kr.. Efteruddannelse og supervision Som plejefamilie eller netværksplejefamilie har I ret og pligt til efteruddannelse svarende til minimum to årlige dages efteruddannelse. Plejefamilier har ret og pligt til den fornødne supervision. Det konkrete antal timers supervision til den enkelte plejefamilie skal tilpasses den konkrete situation. Udgifterne til kurser og supervision afholdes af, såfremt det er, der er ansvarlig for barnet/den unges anbringelse. Forvaltningsret Tavshedspligt Som plejefamilier er I underlagt reglerne om tavshedspligt gældende for alle offentlige ansatte. Tavshedspligten betyder, at I ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold og tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets ophør. Det er strafbart at bryde reglerne om tavshedspligt. 12

14 Underretningspligt Der er skærpet underretningspligt for plejefamilier. Det vil sige, at I har pligt til at oplyse til, hvis I ser eller oplever ting, som er bekymrende for barnets udvikling. Oplysningspligt I har pligt til at videregive oplysninger om plejebarnet til, herunder også plejebarnets reaktion ved samvær. Magtanvendelse Der må ikke finde magtanvendelse sted overfor børn anbragt i en plejefamilie. Såfremt en magtanvendelse forekommer i plejefamilien, skal straks orienteres. Rettigheder Indhentelse af udtalelse - samvær Som plejefamilie har I ikke partsstatus i barnets sag det betyder, at I ikke har adgang til sagens akter og har ikke klageadgang ved afgørelser. Der skal dog indhentes en udtalelse fra jer ved konkrete afgørelser om ændret samvær, hjemgivelse eller ændret anbringelsessted. er ikke forpligtet til at følge udtalelsen, men den skal tillægges vægt ved afgørelsen. Plejebarnets første sygedag De overordnede principper er, at såfremt plejeforældrene er offentlige ansatte, har de ret til barnets 1. og 2. sygedag, hvis de har samme adresse som barnet. Hvis plejeforældrene er privat ansat, findes der ingen generelle regler om frihed ved sygdom. Eventuel ret til fravær skal fremgå af ansættelseskontrakt eller anden individuel aftale med virksomheden. Arbejdsskade under plejeforholdet Plejefamilier er ifølge Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Iflg. arbejdsskadesikringsloven kan en skade kun anerkendes efter loven, når den er forårsaget af arbejdet eller de forhold, som det foregår under. Når familieplejen kommer til skade ved aktiviteter med eller for plejebarnet, kan skaden være omfattet. Typisk vil der være tale om skader, der opstår i forbindelse med leg eller andre aktiviteter med plejebarnet og skader, der opstår i forbindelse med, at plejeforælderen henter eller bringer barnet. Skader, der sker, mens plejeforælderen i øvrigt udfører opgaver i hjemmet skal vurderes konkret, da det ofte er opgaver, som plejeforælderen udfører for hele familien og ikke kun for plejebarnet. Tilsyn Tilsynets omfang Tilsynskonsulenten aflægger tilsyn hos jer efter behov, dog mindst 2 gange om året i døgnplejesager og mindst 1 gange om året i aflastningssager. Tilsynet indeholder både kontrol med de forhold, som barnet er anbragt under men også råd og vejledning til jer. 13

15 Udover tilsynskonsulentens tilsyn afholder den ansvarlige rådgiver samtale med barnet/den unge to gange om året. Den ansvarlige rådgiver er endvidere også ansvarlig for afholdelse af opfølgningsmøder på selve foranstaltningen. Samtale med barnet/den unge Ved tilsynsbesøget afholder tilsynskonsulenten samtale med barnet/den unge. Barnet skal opleve tilsynskonsulenten som en troværdig person, der ser på tingene ud fra barnets perspektiv. Det er derfor vigtigt, at tilsynskonsulenten i samarbejde med barnet agerer på en måde, så barnets oplevelser/følelser tages alvorligt. Barnet skal ikke kunne opfatte tilsynskonsulenten som ven/allieret med jer. Tilsynskonsulentens opgave er at give barnet mulighed for at tale om de positive oplevelser eller problemer, som måtte være forbundet med anbringelsen. Ligeledes skal barnet have mulighed for at tale om hverdagen, anbringelsesstedet, samværet med forældrene, skolegang, kammerater, fritidsinteresser med mere. Tilsynskonsulenten er hverken barnets terapeut eller kammerat, men fungerer som samtalepartner, og barnet skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så I, forældre og rådgiver kan få kendskab til disse. Barnet kan ikke på forhånd loves fortrolighed i forhold til samtalernes indhold, men det inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre. Samtaler med plejefamilien Tilsynskonsulenten kommer regelmæssigt hos jer efter forudgående aftale. I kan kontakte tilsynskonsulenten telefonisk for at få sparring eller for at aftale et ekstra besøg, lige som tilsynskonsulenten kan tage kontakt med henblik på ekstra besøg. I kan endvidere kontakte tilsynskonsulenten pr. mail. Her skal I dog være opmærksomme på, at elektronisk mail ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Tilsynskonsulenten skal støtte jer i at udføre arbejdet omkring plejebarnet og skal sørge for, at I får den nødvendige hjælp, vejledning og supervision for kunne drage omsorg for barnet og stimulere barnets generelle, intellektuelle og sociale udvikling. Da det er betydningsfuldt for barnet og plejeforholdet, skal tilsynskonsulenten følge med i, hvorledes I trives med og omkring barnet og hvordan opgaven påvirker jer som par og som forældre, ligeledes er det opgaven at følge med i, hvordan egne børn trives med plejeopgaven. Handleplan I forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung i aflastning eller i familiepleje skal der udarbejdes en skriftlig handleplan. I handleplanen skal der opstilles konkrete mål for barnets eller den unges udvikling og trivsel i forhold til de eventuelle problemer, der er afdækket under de seks faste punkter i den børnefaglige undersøgelse. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem forældre, barn/ung og rådgiver og skal løbende revurderes. Dvs. som udgangspunkt inddrages I som plejefamilie ikke i udarbejdelsen af handleplanen. Handleplanen udleveres normalt ikke til jer, men kan udleveres efter samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. Som plejefamilie har man dog krav på at få alle oplysninger vedrørende barnet eller den unge, som har betydning for jeres opgavevaretagelse. 14

16 Samarbejde og samvær Samarbejde med barnets forældre I alle anbringelser er der behov for et godt samarbejde mellem jer og barnets forældre. Aftalerne vedrørende samvær fastlægges af rådgiveren i samarbejde med barnets forældre. Det er vigtigt, at der søges skabt et godt forhold mellem jer og barnets forældre. Der stilles ofte store krav til tolerance og samarbejdsevne. Grundlaget for et godt samarbejde er at være lyttende, åben og anerkendende. Børns loyalitet med deres forældre er stor. I forbindelse med en anbringelse er det derfor betydningsfuldt for barnet og anbringelsesforløbet, at I udviser respekt og interesse for forældrene og netværket og barnets historie. For forældre er det en smertefuld proces, at ens barn skal bo et andet sted, som kan være svær for dem at håndtere. Forældrene kan være præget af krisereaktioner, og plejefamiliens ressourcer og overskud kan minde forældrene om deres mangel på samme. Plejebarnets kontakt og samvær med egen familie Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen. Det kan være af stor betydning at opretholde samværet og kontakten under anbringelsen uden for hjemmet. Derfor bør det så vidt muligt i overensstemmelse med handleplanen afklares, hvordan samværet skal lægges til rette, så det bliver mest frugtbart for alle parter, særligt under hensyn til barnets interesser og behov. I denne sammenhæng bør følgende punkter afklares: Hvor ofte samværet skal finde sted, og hvor det skal finde sted Hvordan jeres hjem skal inddrages i det Hvad der skal foregå under samværet Hvorvidt en udenforstående skal deltage i samværet Særligt i forbindelse med anbragte unge Når den unge fylder 15 år Den unge skal skriftligt samtykke til anbringelsen, når den unge fylder 15 år. Ved det 15. år skal den unge meldes ind i relevante boligselskaber. Indmeldelsen sker i samarbejde med tilsynskonsulenten og plejeforældrene. Når den unge fylder 16 år For den unge på 16 år skal handleplanen indeholde konkrete mål for overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse, fremtidige jobmuligheder, huslige forhold og økonomi kompetencer, der gør det muligt for den unge at klare sig selv. 15

17 Når den unge fylder 18 år Senest 6 måneder forud for den unge fylder 18 år skal der træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn og i givet fald, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Der kan bevilges efterværn til det fyldte 23. år. Efterværnsforanstaltningerne kan være: at anbringelsen opretholdes, at der udpeges en kontaktperson, at der etableres udslusningsordning på det hidtidige anbringelsessted, og at der tildeles andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge. I samarbejde med den unge skal handleplanen revideres og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Såfremt den unge er i uddannelse, kan der ikke søges SU under anbringelsen. Den unge vil i stedet fortsat modtage lomme -og tøjpenge. Såfremt den unge ikke er i uddannelse eller beskæftigelse skal den unge søge kontanthjælp til sin forsørgelse. Ved indtægt via kontanthjælp, læreplads, praktikforløb eller arbejde vil den unge blive sat i egenbetaling for anbringelsen. Ophør af anbringelsen Ophør af plejeforhold Plejeforholdet ophører, når formålet med anbringelsen er nået, hvis anbringelsen ikke længere opfylder sit formål, eller når den unge fylder 18 år. Rådgiveren kan opsige en kontrakt med det varsel, som fremgår af kontrakten. Ophør af anbringelsen hos jer kan foregå planlagt og i henhold til den aftalte handleplan. Barnets forældre kan få deres barn hjem, hvis de ophæver samtykket til anbringelsen og under forudsætning af, at der ikke foreligger grundlag for tvangsmæssig anbringelse. Ophøret af anbringelsen kan også være, at barnet ikke kan få opfyldt sine nødvendige behov i jer eller fordi barnets adfærd ikke længere kan rummes hos jer. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder såfremt en ung over 15 år anmoder om at blive hjemgivet. Kommunen skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 mdr., og længden fastsættes under hensyn til: muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge, forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen, kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse uden samtykke 16

18 Bilag 1 Taksttabel gældende for 2013 Vederlag Vederlag pr. døgn 1 gange normalvederlag pr. måned (127 kr. x 365/12) 127 kr kr. Kost og logi, herunder daglige fornødenheder Pr. døgn pr. barn (under 10 år) Pr. døgn pr. barn eller ung (på 10 år og derover) For 3. og eventuelt 4. barn (uanset alder), dog pr. døgn 166 kr. 177 kr. 154 kr. Lommepenge Alder: 3-10 år pr. uge år pr. uge år pr. uge 16 år og ældre pr. uge 58 kr. 59 kr. 119 kr. 240 kr. Beklædning Supplerende udstyr ved indskrivning, afhængig af en konkret vurdering, indtil For børn på 0-10 år ydes pr. uge For børn på år ydes pr. uge For børn på år ydes pr. uge For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge Ved konfirmation Ved udskrivning til børn i alderen 0-15 år, afhængig af en konkret vurdering, indtil Til unge på 16 år og derover, afhængig af en konkret vurdering, indtil 8904 kr. 102 kr. 119 kr. 139 kr. 153 kr kr kr kr. Kostpenge Ved ferier af mindst 3 døgns varighed kan ydes pr. døgn Gaver Til børn under 14 år kan ydes til fødselsdag og jul Til unge over 14 år kan ydes til fødselsdag og jul Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan ydes 47 kr. 208 kr. 310 kr. 514 kr. 17

19 Bilag 2 Vederlagsfastsættelse (vejledende skema til honorering) Barnets støttebehov Krav til plejefamilien Vejledende honorering Normal udvikling i forhold til børn på samme alder. Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre Barnet har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal opretholde jævnlig kontakt med forældre, eller kontakten med forældrene er uproblematisk Barnet viser en eller få almindelige belastningsindikatorer såsom: - Faglige/sociale problemer i skolen - Ikke social alderssvarende udvikling - Søvnproblemer/mareridt - Ikke alderssvarende motorisk udviklet - Manglende selvtillid - Angstsymptomer - Manglende tillid til voksne - Vådligger o.l. urenlighed - Behov for bistand af psykologisk art - Diverse psykosomatiske reaktioner - Lettere fysisk/psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning - Træning og ledsagefunktioner Barnet viser flere almindelige af de ovenfor nævnte belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov eller samarbejdet med barnets forældre Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov 1 normalvederlaget 2 normalvederlaget 3 normalvederlaget 4 normalvederlaget 18

20 Barnet viser mange af de almindeligt forekommende belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter. Barnet viser en eller få alvorlige belastningsindikatorer, såsom: - Spiseforstyrrelser - Psykiatriske symptomer - Flere tidligere anbringelsesforløb - Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt - Misbrugsproblemer - Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau - Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov - Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn Barnet viser flere alvorlige belastningsindikatorer af de ovenfor nævnte eller af større sværhedsgrad. Der er tale om svære følelsesmæssige/adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels at plejeforældrenes samlede beskæftigelse højst må udgøre 1 1/2 fuldtidsstilling Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund 5 normalvederlaget 6 normalvederlaget 7 normalvederlaget 19

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet medd kommuner september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere