Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune"

Transkript

1 Håndbog for plejefamilier Center for Social Service

2 Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 4 Godkendelsesprocedure... 4 Vigtige overvejelser i forbindelse med at blive plejefamilie... 4 Godkendelse... 4 Ansættelsesforhold... 5 Ansættelse... 5 Løn... 5 Ferie... 6 Godtgørelse for kost og logi samt andre fornødenheder... 7 Lommepenge og beklædning... 7 Særlige udgifter... 7 Udgifter til etablering Kostbeløb ved samvær Udskrivningsbeløb Praktiske forhold Folkeregister Forsikringer Efteruddannelse og supervision Forvaltningsret Tavshedspligt Underretningspligt Oplysningspligt Magtanvendelse Rettigheder Indhentelse af udtalelse - samvær Plejebarnets første sygedag Arbejdsskade under plejeforholdet Tilsyn Tilsynets omfang Samtale med barnet/den unge Samtaler med plejefamilien Handleplan Samarbejde og samvær Samarbejde med barnets forældre Plejebarnets kontakt og samvær med egen familie Særligt i forbindelse med anbragte unge Når den unge fylder 15 år Når den unge fylder 16 år Når den unge fylder 18 år Ophør af anbringelsen Ophør af plejeforhold... 16

3 Bilag Bilag

4 Kære plejefamilier! Til jer som allerede samarbejder med os og jer der overvejer det. Formålet med denne håndbog er at give jer et overblik over den praksis, de vilkår, retningslinjer og forpligtelser, der knytter sig til opgaven som aflastningsfamilie eller plejefamilie hos Egedal Kommune. I håndbogen vil der som udgangspunkt bliver brugt ordet plejefamilie om både aflastning -og plejefamilie. Der vil også blive brugt betegnelsen I, selvom det også er muligt at blive godkendt som aflastnings og plejefamilie som enlig. Indledning I det følgende beskrives et sagsforløb kort og hvad det vil sige at være i aflastning og i familiepleje samt de forskellige former for aflastning og familiepleje, der findes indenfor lovgivningen. Sagsforløb Hvis det antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, er kommunen forpligtet til at undersøge dette nærmere. En sådan undersøgelse af de relevante forhold hos barnet eller den unge betegnes en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse indeholder seks faste punkter, som er: barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Undersøgelsen munder ud i, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til at løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse. Foranstaltninger kan f.eks. være aflastning eller anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie. Aflastning Aflastning kan tilbydes børn og unge med særlige behov og kan have forskellige formål som f.eks. aflastning af forældrene, støtte i opdragelse af barnet/den unge eller forskellige former for optræning af barnet/den unge. En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at barnet/den unge bor hjemme men er hos en aflastningsfamilie et antal døgn hver måned - oftest i weekenderne. Et aflastningsbarn kan maksimalt være i aflastning i op til 14 døgn pr. måned. Ordningen kan i særlige tilfælde etableres som aflastning for en plejefamilie. 3

5 Anbringelse Familiepleje tilbydes børn og unge, når det vurderes, at deres særlige behov for støtte ikke kan varetages i hjemmet. Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges udvikling og trivsel. Overordnet set bor barnet/den unge hos plejefamilien og indgår som en del af familien. Forskellige former for aflastning og familiepleje Et barn eller en ung kan være i aflastning eller familiepleje enten i en plejefamilie eller i en netværksplejefamilie. En plejefamilie er kendetegnet ved at være en almindelig familie eller en familie, der har særlige kompetencer og kvalifikationer. En netværksplejefamilie er enten i familie med barnet/den unge eller en del af netværket omkring det. Det særlige ved netværksplejefamilie er, at der i forvejen er en vis tilknytning mellem barnet/den unge og plejeforældrene. Godkendelsesprocedure Vigtige overvejelser i forbindelse med at blive plejefamilie Inden I træffer beslutninger om at blive plejefamilie, er det vigtigt at overveje, hvilken betydning opgaven som plejefamilie får for hele jeres familie. Det følgende skal ses som inspiration til jeres overvejelser: At være plejefamilie er en fælles opgave for hele familien Som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet året rundt Hvad synes jeres børn om at skulle dele jer med andre børn? Familielivet vil ændre sig, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers er glade for Hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer reagere? Jeres familie bliver genstand for et offentligt myndigheds arbejde Hvilke vanskeligheder må plejebarnet have hvor stor en opgave kan I magte i jeres familie? Et plejebarn har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser Et plejebarn kan muligvis bære på sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til I kan komme til at føle afmagt og utilstrækkelighed i nogle situationer Selv om I involverer jer i et plejebarn, har I ingen mulighed for at bestemme, hvor længe plejebarnet skal være hos jer. På et tidspunkt skal I og jeres børn måske sige farvel til et plejebarn, som I har knyttet jer til I skal samarbejde med og acceptere barnets familie, selv om den lever et liv, der er anderledes end jeres Som plejefamilie får I ansvaret for barnets daglige trivsel og udvikling. Udover den rent omsorgsog opdragelsesmæssige kompetence får I ikke selvstændig kompetence eller myndighed i forhold til barnet. Alle beslutninger omkring barnet træffes af barnets rådgiver i samarbejde med barnets forældre. Godkendelse Der er forskellige måder, hvorpå I kan blive godkendt som plejefamilie. Som plejefamilie kan man være godkendt på følgende måder: I kan være generelt godkendt som plejefamilie af Socialtilsynet på Frederiksberg I kan være godkendt til et konkret barn/ung af den kommune, der er ansvarlig for barnet/den unge I kan være godkendt til et konkret barn/ung i jeres netværk af den kommune, der er ansvarlig for barnet/den unge 4

6 Generel godkendelse er baseret på en konkret undersøgelse og vurdering af jeres kvalifikationer og samlede forhold familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Inden godkendelsen indhentes oplysninger om indtægtsforhold samt straffeattest og børneattest. Endvidere vil I blive bedt om at stå inde for, at I helbredsmæssigt er i stand til at påtage jer opgaven. I kan læse nærmere på hjemmesiden Såfremt der gives afslag på godkendelse som generelt egnet, skal det ske skriftligt med en begrundet afgørelse. I har efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Henvendelse angående generel godkendelse skal ske til Socialtilsynet Hovedstaden, Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, tlf.nr , Konkret godkendelse er ligeledes baseret på en konkret undersøgelse og vurdering men er rettet mod modtagelsen af et bestemt barn/eller ung. Netværksplejefamilier skal altid være konkret godkendt til at modtage et bestemt barn eller flere søskende. Som plejefamilie eller netværksplejefamilie skal I som udgangspunkt have gennemført et lovpligtigt kursus, der giver den fornødne information og viden om at være plejefamilie, inden I påbegynder plejeforholdet. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfor kurset skal dog gennemføres hurtigst muligt efter plejeforholdet er påbegyndt. Ansættelsesforhold Ansættelse Ved ansættelse som plejefamilie indgår I et kontraktforhold/ansættelse med. Der udarbejdes en plejekontrakt for hvert barn/ung. Kontrakten kan opsiges jævnfør kontraktens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Løn Som plejefamilie modtager I løn for de antal døgn, barnet/den unge er hos en. Dvs. som aflastningsfamilie får man løn for de døgn, hvor barnet/den unge er i aflastning, hvorimod man som familiepleje får løn 365 dage om året. Lønnen udbetales som vederlag, der er en sats, som er fastsat af Socialministeriet. Den reguleres hver år pr. 1. januar og er skattepligtig indkomst. Lønnen udbetales månedsvis og bagudbetalt. Antallet af vederlag afhænger af plejebarnets vanskeligheder og kravene til plejefamiliens indsats. Egedal Kommune bruger Kommunernes Landsforenings retningslinjer for fastsættelse af vederlag se bilag 2. Den samlede vurdering tager udgangspunkt i følgende: barnets ressourcer, potentialer og muligheder barnets behov for pleje, omsorg og behandling barnets behov for stabilitet, kontinuitet, forudsigelighed og struktur karakteren af forældresamarbejdet samt samarbejde med kommunale og eksterne ressourcepersoner og eksperter plejeforholdets krav til plejefamiliens andre forpligtelser (omfang af erhvervsarbejde m.m.) plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger 5

7 Plejevederlaget indgår i den årlige genforhandling af kontrakten. Plejevederlaget kan ændres ved genforhandlingen som følge af ændringer i plejeopgavernes karakter. I skal som plejefamilie selv sørge for en pensionsopsparing. Som netværksplejefamilier modtager I ikke løn, men får i stedet dækket de omkostninger, der er forbundet med at have barnet/den unge boende. Dette skyldes, at det er vigtigt, at barnet/den unge under anbringelsen ved, at det ikke er en økonomisk belastning for familien. Forud for hver anbringelse i en netværksplejefamilie vil der være en undersøgelse af netværksfamiliens forventninger og økonomiske normalitet vedr. omkostninger til barnets ophold f.eks. indskrivningsbeløb til møbler, telefon, computer, fritidsinteresse, kørsel, ferie. Samtidig vil den økonomiske vurdering også blive foretaget ud fra almindeligt omkostningsniveau i en almindelig familie. F.eks. gives et makismal tilskud til computer på kr. 3500,- og til telefon på kr. 1000,-. Netværksplejefamilier kan i særlige tilfælde og ud fra en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ferie Når et plejebarn anbringes i enten familiepleje eller netværkspleje, er det med det formål, at barnet indgår på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. s forventning og udgangspunkt er derfor, at plejebarnet holder ferie med jer. Kun i særlige tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at holde ferie uden plejebarnet. Plejefamilier har i henhold til Ferieloven ret til ferie. En plejefamilie, der har været ansat i hele optjeningsåret (foregående kalenderår), har optjent 25 feriedage. Netværksplejefamilier modtager ikke løn for opgaven og optjener derfor ikke ret til feriepenge. Ved døgnanbringelse: I kontrakten mellem og plejefamilien står der følgende: Det varsles hermed, at din ferie afvikles i ugerne Såfremt du har ønsker om anden ferieafvikling, aftales det med ansvarlige familierådgiver. Når du holder ferie sammen med dit plejebarn, vil det således ikke at være at betragte som arbejde i ferien, jf. Ferielovens 37, stk. 1. Ikke afholdt ferie vil ikke blive udbetalt til dig, men overført til feriefonden. Du har dog mulighed for at få udbetalt feriepenge for et ophørt ansættelsesforhold eller for den 5. ferieuge, jf. ferielovens kapitel 5a, hvis det ikke er muligt for dig at afholde ferien. Det første år som plejefamilie vil du blive trukket i løn for den ferie, der afholdes og derved skal bruge optjent feriepenge fra tidligere arbejdsgiver. Særlig feriegodtgørelse gives og udgør for øjeblikket 1,95 % og vil blive udbetalt en gang hvert år med april lønnen. Ved aflastningsforhold: Aflastningsfamilier optjener feriepenge 12,5 % af deres løn. Disse feriepenge kan udbetales i forbindelse med afvikling af almindelig ferie fra hovedarbejdsgiver. Det forventes, at aflastningsfamilier tilrettelægger ferie uden at det berører aftalerne om aflastningsopgaven. 6

8 Godtgørelse for kost og logi samt andre fornødenheder Både plejefamilie og netværksplejefamilier får udbetalt en godtgørelse for kost og logi, der ikke er skattepligtig. Godtgørelsen er fastsat af Socialministeriet og der sker en årlig regulering pr. 1. januar. Beløbet er takstreguleret og afhænger af barnet/den unges alder. Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet, herunder en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har i forhold til børn og unge. Der er nogle enkelte undtagelser: se afsnit om særlige udgifter. Omkostningsdelen skal dække: kost m.v. skolemælk o. lign. eget værelse med seng, bord, stol, sengetøj, lys, vand og varme vedligeholdelse af værelse internetforbindelse, telefoni, og TV, herunder forbrug tøjvask inkl. vaskepulver m.m. medicin og salver, som ikke er lægeordineret, herunder vaccinationer personlig hygiejne (sæbe, shampoo, creme, deodorant, hygiejnebind o. lign.) frisør fritidsinteresse, herunder sportsudstyr gaver til klassekammerater og klassekasse små reparationer af cykel inkl. punktering og cykellygter inkl. batterier skoletaske og diverse skoleremedier skolefoto porto til breve til barnets familie bus-togkort til skole og fritidsinteresser kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsinteresser biograf, diverse entreer osv. legetøj udgift til barnepige til f.eks. forældremøder, biograf/teatertur pas Ovenstående er eksempler og listen er ikke udtømmende. Lommepenge og beklædning Når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet overtager kommunen forsørgelsespligten over barnet. Der ydes derfor en fastsat takst til lommepenge og beklædningsbeløb til barnet/den unge. Ydelsen indsættes på en bankkonto i barnet/den unges navn og administreres af jer. Taksten er fastsat af Socialministeriet og er reguleret i forhold til barnets alder. Beløbet reguleres hvert år i januar og er et skattefrit beløb. Har barnet fritidsarbejde, sker der som hovedregel ikke reduktion af disse beløb. Tjener den unge mere end et beløb svarende til tøj- og lommepenge, skal det overskydende beløb indsættes på en opsparingskonto. Såfremt den unge har fuldtidsarbejde følges de af Socialministeriets fastsatte regler for egenbetaling for døgnopholdet. Særlige udgifter I har mulighed for at søge supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Følgende er kommunens regler for bevilling af supplerende ydelser: 7

9 Ydelse Aflastningsfamilier Døgnplejefamilier Aktivitetsbeløb Der kan efter særlig ansøgning ydes tilskud til aktiviteter i et omfang svarende til 200 kr. pr. weekend, som barnet/den unge er i aflastning Autostol Leje skal altid overvejes Barnedåb Barnepige Befordring Beløbet skal kunne dokumenteres 0-9 mdr.: kr. Op til 18 kg.: kr. Over 30 kg.: kr. Stolen skal være godkendt sikkerhedsmæssigt Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst for kørsel, når barnet skal hentes og afleveres fra aflastning Ved kørsel til/fra institution/skole ud over kommunegrænsen dækkes dette Kørslen skal registreres på godkendt blanket 0-9 mdr.: kr. Op til 18 kg.: kr. Over 30 kg.: kr. Stolen skal være godkendt sikkerhedsmæssigt Såfremt plejefamilie skal holde barnedåben, kan der gives tilskud til dette Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie Kan bevilges i helt særlige tilfælde Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst for kørsel, der er godkendt af tilsynskonsulenten Der gives kørselsgodtgørelse til kørsel i forbindelse med samvær med forældre/søskende, aflastning, kørsel til behandlinger på hospital, hos psykolog o. lign., kørsel i forbindelse med møder med samarbejdspartnerne Ved rådighedspleje dækkes kørsel til/fra institution/skole ud over kommunegrænsen Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene til kørsel med barnet Kørslen skal registreres på godkendt blanket 8

10 Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetten Behandling Behandling skal være lægeordineret og godkendt af den ansvarlige rådgiver Følgende udgifter kan dækkes: fysioterapeut kiropraktor zoneterapi fodterapeut psykologbehandling diætist Bleer Briller og kontaktlinser Computer Cykel Såfremt barnet fortsat bruger ble efter det fyldte 4. år kan der ydes tilskud til bleer Kontaktlinser og brilleglas ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt kr. og udskiftning, når der skønnes absolut nødvendigt Der kan ydes tilskud til computer i forbindelse med et uddannelsesforløb fra 8. kl. - det maksimale tilskud er kr. Der ydes tilskud til plejebarnets cykel efter konkret ansøgning hvert andet år For børn under 12 år ydes der max et tilskud kr ,- For børn over 12 år ydes der max. et tilskud kr ,- Ferie Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til ferie til aflastningsfamilier, men i helt særlige tilfælde vil der være mulighed for at give tilskud Der ydes tilskud til cykelhjelm med max. 400 kr. Der ydes tilskud på max kr. årligt til plejebarnets ferie med plejefamilien. Året regnes som kalenderåret. Der er mulighed for at overføre evt. ubrugt ferietilskud Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet eller ved at lave en opgørelse over plejebar- 9

11 nets andel af ferieudgifterne. (transport, flybillet, leje af hytte/telt/ lejlighed, liftkort, skiskole m.v.) Fritidsaktiviteter Gaver Hjælpemidler Institutionsbetaling Konfirmation Hvis barnet har mere end en fritidsaktivitet, er der mulighed for at søge om hjælp, herunder også til eventuelt udstyr Der ydes tilskud til gaver Udgiften til at anskaffe hjælpemidler eller merudgifter til et barn med funktionsnedsættelse aftales med den ansvarlige rådgiver ud fra en konkret vurdering af barnets behov Udgiften til dagpleje, børnehave, SFO og fritidsklub afholdes af Der kan bevilges tøj efter aktuel takst. Såfremt plejefamilie skal holde konfirmationen, kan der gives tilskud til dette. Det vil typisk være en fest for både biologisk familie og plejefamilie Lejrskole/studietur Der kan efter konkret ansøgning gives tilskud til lejrskole, studietur m.m. Udgiften skal dokumenteres Lektiehjælp Medicin Der gives som udgangspunkt ikke hjælp til dette, da det anses for at være en del af plejeforældreopgaven Udgiften til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom dækkes Der ydes udgift til p-piller, og p- stav kan bevilges Pas Der kan ydes tilskud til plejebarnets første pas - efterfølgende udgift til pasfornyelse skal 10

12 afholdes af kost og logibeløbet Der skal altid indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren Skoleudgifter Folkeskoleudgifter betales af Hvis plejebarnet har behov for et særligt dagbehandlingsskoletilbud skal det konkrete behov være særligt godkendt af Egedal Kommune Udgifter til etablering Ved aflastning og døgnpleje skal I som udgangspunkt stille et møbleret værelse til rådighed. Tilsynsplejekonsulenten kan yde etablering til plejebarnet i forbindelse med indskrivningen i plejefamilien. Bevilling gives ud fra en konkret vurdering i forbindelse med indflytning i plejefamilien. Socialministeriet har fastsat et maksimumbeløb til dækning af de udgifter, der følger, når man får et barn i pleje. Etableringsudgifter skal i første omgang bruges til tøj til barnet, hvis barnet ved indskrivningen mangler beklædning og fodtøj. Herudover kan indskrivningsbeløbet bruges til at indkøbe enkelte personlige ting til værelset såsom sengelampe, plakater og små nips. Etableringsudgifter skal dokumenteres med kvitteringer for de indkøbte ting. Etableringen skal være afregnet senest tre måneder efter barnets indflytning Kostbeløb ved samvær Når plejebarnet er på hjemmebesøg med overnatning over tre dage hos dets forældre, skal I udbetale kostpenge til forældrene pr. kalenderdag. Beløbet er en sats, der er fastsat af Socialministeriet og reguleres pr. 1. januar. Udskrivningsbeløb Ved udskrivning fra plejefamilie til egen bolig kan der ydes et udskrivningsbeløb efter fastsat takst af Socialministeriet. En eventuel opsparing skal indgå i vurderingen af beløbet. 11

13 Praktiske forhold Folkeregister Såfremt der er tale om et døgnophold, skal I sørge for, at barnet/ den unge tilmeldes jeres adresse. Forsikringer tegner en ansvarsforsikring for plejebarnet. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som plejebarnet i privatlivet pådrager sig for skade, der er tilføjet tredjemands person eller ting i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. I skal tegne en ulykkesforsikring for plejebarnet. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. I skal have en familieforsikring og sikre jer, at jeres forsikring også er gældende for plejebarnet. Udgiften hertil er indeholdt i omkostningsbeløbet. Familieforsikringen, indeholder også en ansvarsforsikring for både forældre og børn. Det betyder, at skader, som forældrene eller børnene laver, fx fordi de ikke ser sig for, bliver dækket af ansvarsforsikringen. Skader, som forældre eller børn laver med vilje, fx sætter ild til en bil eller en skole, betaler ansvarsforsikringen ikke, med mindre det drejer sig om børn under 14 år. Forældre/plejeforældre skal som udgangspunkt ikke betale for de skader, som deres børn laver. Det skal børnene selv, jf. Forsikringsoplysningen i Forsikring & Pension. Den eneste situation, hvor forældrene kan komme til at betale for deres børns handlinger, er, hvis forældrene har gjort noget forkert, fx ikke ført tilstrækkeligt tilsyn. Iflg. kontrakten mellem plejefamilien og står der følgende: For skader forvoldt af barnet på familiens ejendom eller indbo, og som ikke dækkes af familiens forsikring, kan plejefamilien ansøge om dækning af udgifter, hvis skadesbeløbet overstiger 2000 kr.. Efteruddannelse og supervision Som plejefamilie eller netværksplejefamilie har I ret og pligt til efteruddannelse svarende til minimum to årlige dages efteruddannelse. Plejefamilier har ret og pligt til den fornødne supervision. Det konkrete antal timers supervision til den enkelte plejefamilie skal tilpasses den konkrete situation. Udgifterne til kurser og supervision afholdes af, såfremt det er, der er ansvarlig for barnet/den unges anbringelse. Forvaltningsret Tavshedspligt Som plejefamilier er I underlagt reglerne om tavshedspligt gældende for alle offentlige ansatte. Tavshedspligten betyder, at I ikke må videregive oplysninger om barnet samt dets families forhold og tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets ophør. Det er strafbart at bryde reglerne om tavshedspligt. 12

14 Underretningspligt Der er skærpet underretningspligt for plejefamilier. Det vil sige, at I har pligt til at oplyse til, hvis I ser eller oplever ting, som er bekymrende for barnets udvikling. Oplysningspligt I har pligt til at videregive oplysninger om plejebarnet til, herunder også plejebarnets reaktion ved samvær. Magtanvendelse Der må ikke finde magtanvendelse sted overfor børn anbragt i en plejefamilie. Såfremt en magtanvendelse forekommer i plejefamilien, skal straks orienteres. Rettigheder Indhentelse af udtalelse - samvær Som plejefamilie har I ikke partsstatus i barnets sag det betyder, at I ikke har adgang til sagens akter og har ikke klageadgang ved afgørelser. Der skal dog indhentes en udtalelse fra jer ved konkrete afgørelser om ændret samvær, hjemgivelse eller ændret anbringelsessted. er ikke forpligtet til at følge udtalelsen, men den skal tillægges vægt ved afgørelsen. Plejebarnets første sygedag De overordnede principper er, at såfremt plejeforældrene er offentlige ansatte, har de ret til barnets 1. og 2. sygedag, hvis de har samme adresse som barnet. Hvis plejeforældrene er privat ansat, findes der ingen generelle regler om frihed ved sygdom. Eventuel ret til fravær skal fremgå af ansættelseskontrakt eller anden individuel aftale med virksomheden. Arbejdsskade under plejeforholdet Plejefamilier er ifølge Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Iflg. arbejdsskadesikringsloven kan en skade kun anerkendes efter loven, når den er forårsaget af arbejdet eller de forhold, som det foregår under. Når familieplejen kommer til skade ved aktiviteter med eller for plejebarnet, kan skaden være omfattet. Typisk vil der være tale om skader, der opstår i forbindelse med leg eller andre aktiviteter med plejebarnet og skader, der opstår i forbindelse med, at plejeforælderen henter eller bringer barnet. Skader, der sker, mens plejeforælderen i øvrigt udfører opgaver i hjemmet skal vurderes konkret, da det ofte er opgaver, som plejeforælderen udfører for hele familien og ikke kun for plejebarnet. Tilsyn Tilsynets omfang Tilsynskonsulenten aflægger tilsyn hos jer efter behov, dog mindst 2 gange om året i døgnplejesager og mindst 1 gange om året i aflastningssager. Tilsynet indeholder både kontrol med de forhold, som barnet er anbragt under men også råd og vejledning til jer. 13

15 Udover tilsynskonsulentens tilsyn afholder den ansvarlige rådgiver samtale med barnet/den unge to gange om året. Den ansvarlige rådgiver er endvidere også ansvarlig for afholdelse af opfølgningsmøder på selve foranstaltningen. Samtale med barnet/den unge Ved tilsynsbesøget afholder tilsynskonsulenten samtale med barnet/den unge. Barnet skal opleve tilsynskonsulenten som en troværdig person, der ser på tingene ud fra barnets perspektiv. Det er derfor vigtigt, at tilsynskonsulenten i samarbejde med barnet agerer på en måde, så barnets oplevelser/følelser tages alvorligt. Barnet skal ikke kunne opfatte tilsynskonsulenten som ven/allieret med jer. Tilsynskonsulentens opgave er at give barnet mulighed for at tale om de positive oplevelser eller problemer, som måtte være forbundet med anbringelsen. Ligeledes skal barnet have mulighed for at tale om hverdagen, anbringelsesstedet, samværet med forældrene, skolegang, kammerater, fritidsinteresser med mere. Tilsynskonsulenten er hverken barnets terapeut eller kammerat, men fungerer som samtalepartner, og barnet skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så I, forældre og rådgiver kan få kendskab til disse. Barnet kan ikke på forhånd loves fortrolighed i forhold til samtalernes indhold, men det inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre. Samtaler med plejefamilien Tilsynskonsulenten kommer regelmæssigt hos jer efter forudgående aftale. I kan kontakte tilsynskonsulenten telefonisk for at få sparring eller for at aftale et ekstra besøg, lige som tilsynskonsulenten kan tage kontakt med henblik på ekstra besøg. I kan endvidere kontakte tilsynskonsulenten pr. mail. Her skal I dog være opmærksomme på, at elektronisk mail ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Tilsynskonsulenten skal støtte jer i at udføre arbejdet omkring plejebarnet og skal sørge for, at I får den nødvendige hjælp, vejledning og supervision for kunne drage omsorg for barnet og stimulere barnets generelle, intellektuelle og sociale udvikling. Da det er betydningsfuldt for barnet og plejeforholdet, skal tilsynskonsulenten følge med i, hvorledes I trives med og omkring barnet og hvordan opgaven påvirker jer som par og som forældre, ligeledes er det opgaven at følge med i, hvordan egne børn trives med plejeopgaven. Handleplan I forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung i aflastning eller i familiepleje skal der udarbejdes en skriftlig handleplan. I handleplanen skal der opstilles konkrete mål for barnets eller den unges udvikling og trivsel i forhold til de eventuelle problemer, der er afdækket under de seks faste punkter i den børnefaglige undersøgelse. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem forældre, barn/ung og rådgiver og skal løbende revurderes. Dvs. som udgangspunkt inddrages I som plejefamilie ikke i udarbejdelsen af handleplanen. Handleplanen udleveres normalt ikke til jer, men kan udleveres efter samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. Som plejefamilie har man dog krav på at få alle oplysninger vedrørende barnet eller den unge, som har betydning for jeres opgavevaretagelse. 14

16 Samarbejde og samvær Samarbejde med barnets forældre I alle anbringelser er der behov for et godt samarbejde mellem jer og barnets forældre. Aftalerne vedrørende samvær fastlægges af rådgiveren i samarbejde med barnets forældre. Det er vigtigt, at der søges skabt et godt forhold mellem jer og barnets forældre. Der stilles ofte store krav til tolerance og samarbejdsevne. Grundlaget for et godt samarbejde er at være lyttende, åben og anerkendende. Børns loyalitet med deres forældre er stor. I forbindelse med en anbringelse er det derfor betydningsfuldt for barnet og anbringelsesforløbet, at I udviser respekt og interesse for forældrene og netværket og barnets historie. For forældre er det en smertefuld proces, at ens barn skal bo et andet sted, som kan være svær for dem at håndtere. Forældrene kan være præget af krisereaktioner, og plejefamiliens ressourcer og overskud kan minde forældrene om deres mangel på samme. Plejebarnets kontakt og samvær med egen familie Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen. Det kan være af stor betydning at opretholde samværet og kontakten under anbringelsen uden for hjemmet. Derfor bør det så vidt muligt i overensstemmelse med handleplanen afklares, hvordan samværet skal lægges til rette, så det bliver mest frugtbart for alle parter, særligt under hensyn til barnets interesser og behov. I denne sammenhæng bør følgende punkter afklares: Hvor ofte samværet skal finde sted, og hvor det skal finde sted Hvordan jeres hjem skal inddrages i det Hvad der skal foregå under samværet Hvorvidt en udenforstående skal deltage i samværet Særligt i forbindelse med anbragte unge Når den unge fylder 15 år Den unge skal skriftligt samtykke til anbringelsen, når den unge fylder 15 år. Ved det 15. år skal den unge meldes ind i relevante boligselskaber. Indmeldelsen sker i samarbejde med tilsynskonsulenten og plejeforældrene. Når den unge fylder 16 år For den unge på 16 år skal handleplanen indeholde konkrete mål for overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse, fremtidige jobmuligheder, huslige forhold og økonomi kompetencer, der gør det muligt for den unge at klare sig selv. 15

17 Når den unge fylder 18 år Senest 6 måneder forud for den unge fylder 18 år skal der træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn og i givet fald, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Der kan bevilges efterværn til det fyldte 23. år. Efterværnsforanstaltningerne kan være: at anbringelsen opretholdes, at der udpeges en kontaktperson, at der etableres udslusningsordning på det hidtidige anbringelsessted, og at der tildeles andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge. I samarbejde med den unge skal handleplanen revideres og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Såfremt den unge er i uddannelse, kan der ikke søges SU under anbringelsen. Den unge vil i stedet fortsat modtage lomme -og tøjpenge. Såfremt den unge ikke er i uddannelse eller beskæftigelse skal den unge søge kontanthjælp til sin forsørgelse. Ved indtægt via kontanthjælp, læreplads, praktikforløb eller arbejde vil den unge blive sat i egenbetaling for anbringelsen. Ophør af anbringelsen Ophør af plejeforhold Plejeforholdet ophører, når formålet med anbringelsen er nået, hvis anbringelsen ikke længere opfylder sit formål, eller når den unge fylder 18 år. Rådgiveren kan opsige en kontrakt med det varsel, som fremgår af kontrakten. Ophør af anbringelsen hos jer kan foregå planlagt og i henhold til den aftalte handleplan. Barnets forældre kan få deres barn hjem, hvis de ophæver samtykket til anbringelsen og under forudsætning af, at der ikke foreligger grundlag for tvangsmæssig anbringelse. Ophøret af anbringelsen kan også være, at barnet ikke kan få opfyldt sine nødvendige behov i jer eller fordi barnets adfærd ikke længere kan rummes hos jer. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder såfremt en ung over 15 år anmoder om at blive hjemgivet. Kommunen skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 mdr., og længden fastsættes under hensyn til: muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge, forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen, kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse uden samtykke 16

18 Bilag 1 Taksttabel gældende for 2013 Vederlag Vederlag pr. døgn 1 gange normalvederlag pr. måned (127 kr. x 365/12) 127 kr kr. Kost og logi, herunder daglige fornødenheder Pr. døgn pr. barn (under 10 år) Pr. døgn pr. barn eller ung (på 10 år og derover) For 3. og eventuelt 4. barn (uanset alder), dog pr. døgn 166 kr. 177 kr. 154 kr. Lommepenge Alder: 3-10 år pr. uge år pr. uge år pr. uge 16 år og ældre pr. uge 58 kr. 59 kr. 119 kr. 240 kr. Beklædning Supplerende udstyr ved indskrivning, afhængig af en konkret vurdering, indtil For børn på 0-10 år ydes pr. uge For børn på år ydes pr. uge For børn på år ydes pr. uge For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge Ved konfirmation Ved udskrivning til børn i alderen 0-15 år, afhængig af en konkret vurdering, indtil Til unge på 16 år og derover, afhængig af en konkret vurdering, indtil 8904 kr. 102 kr. 119 kr. 139 kr. 153 kr kr kr kr. Kostpenge Ved ferier af mindst 3 døgns varighed kan ydes pr. døgn Gaver Til børn under 14 år kan ydes til fødselsdag og jul Til unge over 14 år kan ydes til fødselsdag og jul Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan ydes 47 kr. 208 kr. 310 kr. 514 kr. 17

19 Bilag 2 Vederlagsfastsættelse (vejledende skema til honorering) Barnets støttebehov Krav til plejefamilien Vejledende honorering Normal udvikling i forhold til børn på samme alder. Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre Barnet har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal opretholde jævnlig kontakt med forældre, eller kontakten med forældrene er uproblematisk Barnet viser en eller få almindelige belastningsindikatorer såsom: - Faglige/sociale problemer i skolen - Ikke social alderssvarende udvikling - Søvnproblemer/mareridt - Ikke alderssvarende motorisk udviklet - Manglende selvtillid - Angstsymptomer - Manglende tillid til voksne - Vådligger o.l. urenlighed - Behov for bistand af psykologisk art - Diverse psykosomatiske reaktioner - Lettere fysisk/psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning - Træning og ledsagefunktioner Barnet viser flere almindelige af de ovenfor nævnte belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov eller samarbejdet med barnets forældre Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov 1 normalvederlaget 2 normalvederlaget 3 normalvederlaget 4 normalvederlaget 18

20 Barnet viser mange af de almindeligt forekommende belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter. Barnet viser en eller få alvorlige belastningsindikatorer, såsom: - Spiseforstyrrelser - Psykiatriske symptomer - Flere tidligere anbringelsesforløb - Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt - Misbrugsproblemer - Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau - Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov - Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn Barnet viser flere alvorlige belastningsindikatorer af de ovenfor nævnte eller af større sværhedsgrad. Der er tale om svære følelsesmæssige/adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels at plejeforældrenes samlede beskæftigelse højst må udgøre 1 1/2 fuldtidsstilling Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund 5 normalvederlaget 6 normalvederlaget 7 normalvederlaget 19

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Århus Kommune Socialforvaltningen Gennemsnitsmodellen Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Den 28. maj 2008 Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Århus Kommune og

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2017 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 5 Etableringsudgifter...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Sagsnr. 27.00.00-A00-4-16 Cpr. Nr. Dato 11-10-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Vederlag Næstved Kommune bruger KLs vejledning som udgangspunkt for

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for familiepleje

Håndbog for familiepleje Se særlige regler for netværksanbringelser nederst Ydelse Aflastningsfamilie Døgnpleje Aflastning Familierådgivningen kan bevilge aflastning som supplement til døgnpleje. Især aktuel for børn, hvor der

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 2 At få et plejebarn Anbringende kommune og dennes forpligtelser Det er som beskrevet ovenfor en kommunal opgave at beslutte, om et barn skal anbringes i

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Serviceniveau for anbringelse i netværkspleje og plejefamilie ( 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66) samt aflastning ( 52, stk. 3, nr. 5 jf. 55 og 66) efter lov om social service. Vedtaget

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje KØBENHAVNS KOMMUNE Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er Center for Familiepleje?... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Om Socialtilsyns

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier 1 Indholdsfortegnelse Godkendelse af nye plejefamilier... 5 Indledning... 5 1. Vigtige ting som I bør overveje, inden godkendelse som plejefamilien startes... 5 Kan I acceptere

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET Indhold Indledning... 3 Godkendelse af plejefamilier... 4 Om Socialtilsynets rolle... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Definition af Plejefamiliebegrebet.. side 4 Kvalitet i arbejdet som

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2015 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Afløsning/aflastning til familien

Afløsning/aflastning til familien Afløsning/aflastning til familien Lov om Social Service 84, stk. 1, jf. 44 Afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en forudsætning,

Læs mere