Skolereform Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen"

Transkript

1 Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

2 Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen, som skal træde i kraft til august En skolereform som er meget omfattende, som går på tværs af alle landets skoler og som vil tage nogle år at implementere. En del af elementerne i skolereformen er besluttet landspolitisk, andre kommunalpolitisk og endelig er der de ting, som er lokalt besluttet på Vemmedrupskolen. Skolereformen har været drøftet i skolebestyrelsen, elevrådet, personalegruppen med deltagelse af SFO og klub. Vi er stadigvæk i en proces med at med at få ressourcer, visioner og folkeskolereformens elementer til at gå op i en højere enhed, men kan her løfte sløret for nogle af disse ting. I det følgende vil vi guide jer igennem de forandringer, som vil blive tydelige for jer næste skoleår, både via lovtekst og en fortolkning heraf. Til slut vil der være et spørgsmål og svar overblik over de hyppigst fremkomne spørgsmål. God læselyst Carsten Hansen Skoleleder

3 Særligt om skolereformen Når reformen skal starte og gå sine første spæde skridt til august 2014, indebærer det et paradigmeskifte i forhold til den måde, der tænkes og drives folkeskole på i dag. Med reformen flyttes fokus fra undervisning til elevers læring, der skal understøttes af en længere, mere sammenhængende og varierende skoledag med både fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og lektiehjælp/studiemiljø. Vores lærere og pædagoger skal arbejde tættere sammen om elevernes læring og fritid, ligesom der også skal samarbejdes med Musikskolen, foreningslivet, frivillige og erhvervslivet om at skabe rammerne om den nye sammenhængende skoledag. Reformindsatserne er en længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere og få klare mål samt forenkling af regler Der er formuleret nedenstående overordnede mål og resultatkrav for reformen: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Der er til opfølgning og måling herpå formuleret følgende resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læs ning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

4 Rammerne for udviklingen af Vemmedrupskolen i de kommende år vil både være den nye skolereform, Køge Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, inklusionsstrategi og digitale strategi. Indenfor disse rammer skal Vemmedrupskolen sætte sit eget præg. Et præg, som skal foregå i tæt sammenarbejde mellem forældre, skolebestyrelse, skolens ledelse og skolens medarbejdere. Den sammenhængende og varierende skoledags opdeling: Med reformen i Køge Kommune arbejdes der på at skabe en sammenhængende og varieret skoledag for alle børn og unge, hvor læring og dannelse er omdrejningspunktet hele dagen både i undervisningen og i fritidsdelen hvor fokus er på udviklingen af både den faglige, de sociale og de personlige kompetencer. Reformen beskriver følgende indhold i skoledagen: Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning, inkl. motion og bevægelse, lektiehjælp/ faglig fordybelse. Det sidste er frivilligt for eleverne at deltage i, men det er obligatorisk for kommunen at tilbyde indtil næste folketingsvalg er afholdt. En fritidsdel, som er frivillig og foregår i SFO, Juniorklub og Ungdom sklub.

5 Den fagdelte undervisning varetages af lærerne. Den understøttende undervisning varetages af både pædagoger og lærere. Den understøttende undervisning er et nyt begreb, der indføres med reformen. Formålet er at støtte den fagdelte og obligatoriske undervisning. Den tager udgangspunkt i, at børn og unge lærer på mange forskellige måder vekslende mellem teori, praksis og konkrete virkelighedsnære problemstillinger. Den understøttende undervisning skal bidrage til at hæve det faglige niveau for alle elever og til at nedbryde betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til deres faglige udbytte af undervisningen.

6 Skoledagens opbygning Indskoling: Mandag 08:00 13:30 Tirsdag 08:00 13:30 Onsdag 08:00 13:30 Torsdag 08:00 16:00 Lektiehjælp/faglig fordybelse fra 14:00 16:00 Fredag 08:00 13:30 Mellemtrin: Mandag 08:00 14:30 Lektiehjælp/faglig fordybelse fra 13:00 14:30 Tirsdag 08:00 15:30 Onsdag 08:00 13:30 Torsdag 08:00 16:00 Lektiehjælp/faglig fordybelse fra 14:30 16:00 Fredag 08:00 13:30 Udskoling Mandag 08:00 16:00 Tirsdag 08:00 16:00 Onsdag 08:00 13:30 Torsdag 08:00 16:00 Lektiehjælp/faglig fordybelse fra 14:40 16:00 Fredag 08:00 13:30 Datoerne for de første forældremøder er: Fælles forældremøder indskoling onsdag 3. september til Fælles forældremøder mellemtrin onsdag 17. september til Fælles forældremøder udskoling onsdag 24. september til Vi er klar over, at det kan give problemer, hvis man er forældre til børn på to årgange, der har møde samtidig. Man er så nødt til at prioritere eller evt. dele sig.

7 Personale bemanding 1. august 2014 Børnehaveklasserne: Ellen, Birgit, Martin, Karina Klasse Dansklærer Matematiklærer 1A Füsun Köroglu Pia Jensen 2A Anne Holm Beck Thielsen Füsun Köroglu 3A Betina Kristensen Zenja Godske 4A Karin Bjørch Sørensen Martin Jørgensen 5A Hanne Kofoed Zenja Godske 5B Christina Brodersen Lilian Andersen 6A Helle Dorthea Knudsen Bo Bassøe 7X Maria Sivertsen Martin Jørgensen 7Y Susanne Køppen Andreas Lund 8A Kristina Kofoed Andreas Lund 8B Alexandra Fawkler Erling Grøn 9A Susanne Køppen Erling Grøn De nye timer: Herunder skitseres de udmeldte ændringer i timefordelingen fra ministeriets side: 1 lektion mere dansk i klasse 1 lektion mere matematik i klasse 1 lektion engelsk i klasse ½ lektion mere idræt 1. klasse 1 lektion svømning i 4. klasse 1 lektion mere musik i klasse 1 time håndværk og design i 4. klasse 2. fremmedsprog: 1 lektion i 5. klasse og 2 lektioner i 6. klasse 1 lektion mere natur og teknik i klasse Endvidere indføres obligatorisk valgfag fra 7. klasse. På Vemmedrupskolen har vi allerede valgt: Fra Jord til bord Privatøkonomi Musik Drama

8 Motion og bevægelse Den nye reform har et stærkt fokus på, at alle elever skal have mere motion og bevægelse i den længere og varierede skoledag. Motion og bevægelse skal fremme sundhed, understøtte motivation og læring i skolens fag. På Vemmedrupskolen har vi nogle fantastiske gode muligheder for at benytte vores dejlige udearealer, Vi vil have bevægelsesbånd kl til kl hver dag.

9 De flere faglige timer: klasse får en lektion mere i dansk og matematik om ugen. Hensigten med at styrke timetallet er: Mere tid til fordybelse og anvendelse af varierede undervisningsformer, hvor alle både de, der lærer langsommere og de, der lærer hurtigere kan få det fulde udbytte af undervisningen. Styrke fremmedsprog: Engelsk bliver indført fra klasse. Tysk gøres obligatorisk fra 5. klasse. Nye fag: Formålet med de praktisk- musiske fag er, at de skal understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Hjemkundskab præciseres og bliver til Madkundskab. Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde. Der er ikke udarbejdet beskrivelser for de nye fag fra ministeriets side. Disse forventes først færdige i det nye skoleår. Det betyder, at man i første år frit kan vælge, om man arbejder med gamle fag, eller man vil eksperimentere i de nye fag. Den åbne skole: Der er stillet nye krav til samspillet mellem skolen og de aktive aktører. Vi vil på Vemmedrupskolen: Inddrage det lokale idræts, kultur og foreningsliv i det større omfang Forpligte os til et samarbejde med Musikskolen Reformen giver større frihed til, at skolelederen kan give fri til eliteidræt eller til musikudøvere på højt plan. Skolebestyrelsen kan udarbejde principper for fritagelse på denne baggrund.

10 Kompetenceudvikling af skolens personale: Målet er: I 2020 skal alle elever i Folkeskolen undervises af lærere som enten har linjefag i alle de fag, de underviser i, eller som har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse. Skolens ledelse skal efteruddannes inden for ledelse og i højere grad styres gennem mål og evaluering. Skolebestyrelsen: Når vi åbner dørene i august, er det med en ny skolebestyrelse, som skal sidde henholdsvis 2 og 4 år frem. Det bliver en spændende periode at være med i skolebestyrelsesarbejdet, og der vil være et stort behov for aktiv deltagelse af forældre, elever og personale. Den nye bestyrelse består af Julie Rydahl 0.kl. Vemmedrup Dorthe Bechmann 0.kl. Vemmedrup Lauge Dahlstrøm 2.kl Vemmedrup Torben Damborg 5.kl. Vemmedrup Charlotte Hansen 7.kl. Vemmedrup Louise Pedersen 5.kl Lellinge Mette Misser 4.kl Lellinge Betina Jensen (sup.) 0.kl. Vemmedrup

11 SFO og juniorklub Til august når den nye skolereform træder i kræft vil det det betyde at SFO og kommende Juniorklub vil have en anden struktur og ændrede åbningstider. SFO 0 til 7 klasse: Den Nye SFO 0 til 7 klasse vil forsat være i de nuværende lokaler hus 10 og 20. Børnene vil kunne komme i SFO lige efter skoletid som I kender det nu. Trods mindre SFO tid vil vi forsat tilbyde en hverdag for jeres børn som i store træk vil minde om den I kender til i dag. Vi vil forsat gøre alt for at jeres børn kan få en varieret og motiverende dag i SFOen. Vi vil forsat bruge tid på ture, overnatninger, hallen, frugt om eftermiddagen, kreativfordybelse, dans, aktiviteter mm. Juniorklub 4 til 7 klasse: Vores nye Juniorklub som hedder Stedet har tre ugentlige åbningsdage (se åbningstider nedenfor). Juniorklubben vil have lokaler i de nuværende SFO 2 lokaler. Det vil være muligt efter skoletid at gå i Juniorklub. Mange af de aktiviteter som der har været tradition for i vores SFO2 gennem mange år vil vi gerne føre videre i Juniorklubben. Juniorklubben har som mål at være et sted hvor børnene kan have et godt og udviklende unge liv hvor de kan være sammen med andre unge. De vil få mulighed for at deltage aktivt i planlægningen af klubbens hverdag. (flyer vedhæftet om yderligere info for juniorklubben).

12 Ungdomsklub: I Vemmedrup ungdomsklub som benytter vores nuværende SFO2/juniorklub lokaler har to åbningsdage om ugen (se åbningstider nedenfor). Vores ungdomsklub er gratis og kan benyttes fra 7 klasse til 18 (+). Her vil de unge som benytter Ungdomsklubben have mulighed for at komme og hænge ud deltage i ture, lave mad og ikke mindst, få en snak med de pædagoger som er tilstede. Hvis jeres barn er tilmeldt SFO 0 til 7 klasse vil de kunne benytte SFO en i den fulde åbningstid lige efter de har fri fra skole (se åbningstider nedenfor). Derudover vil jeres barn også kunne benytte vores Juniorklub hvis de går i 4 til 7 klasse (se åbningstider nedenfor) Særligt på Vemmedrupskolen Vi har især fokus på: Styrket teamsamarbejdet om elevernes læring. Høj faglighed - med trivsel og glæde i godt børne- og ungemiljø Endvidere er vi også meget optaget af elevernes læringsudbytte af undervisningen. Hvordan vi skaber evidensinformeret, tydelige og pædagogiske rammer for praksis med eleverne, således at de opnår det største læringsudbytte. Vi skal arbejde med tydelige mål og feedback i undervisningen. Der vil være 6 ugers faglig fordybelse, hvor skolen arbejder på tværs af årgangene. Derudover vil der være tværfaglige timer i årets øvrige uger. Der vil fremover ikke være nogen klokke som ringer, da det er forskelligt i de 3 team, hvornår de holder frikvarter.

13 Hurtige spørgsmål og svar: 1. Er der flere voksne end før? Nej, der vil som udgangspunkt ikke være flere voksne omkring en klasse end nu. Til gengæld vil der være en anden organisering i nogle timer, understøttende undervisning og i frikvartererne an derledes aktiviteter for de meget aktive og aktiviteter for de der har brug en mere rolig pause. 2. Vil skolen fortsat være inddelt i tre afdelinger? Ja, det vil den: Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. 3. Hvad er formålet med skolereformen? Formålet er, at eleverne skal blive så dygtige, de kan, og mindske betydningen af den sociale arv i forhold til elevens udbytte af undervisningen. Elevernes trivsel skal øges og tilliden til skolens professio nelle indsats skal styrkes. 4. Skal man gå i lektiecafe? Nej, den er frivillig frem til næste folketingsvalg; men vi satser på, at mange vil bruge den. Der skal laves et spændende studiemiljø med udfordringer til alle, som gør, at man kommer der. Der vil være åbent i sfo / klub for de, der ikke deltager i lektiecafeen.

14 5. Har man klasselærer næste år? Ja, det har man. I nogle klasser vil klasselærerfunktionen dog blive delt mellem lærerne. Her vil lærerne arbejde tæt sammen og dele arbejdet med elevsam taler, social trivsel osv. 6. Vil der være læse og bevægelsesbånd? Der planlægges med et bevægelsesbånd på hele skolen til og et læsebånd i indskoling og mellemtrin. 7. Hvad betyder reformen for åbningstiderne i SFO og klub? Starter 12. august Juniorklub: Tirsdag fra 15:30-18:30 Onsdag fra 13:30 16:30 Torsdag fra 16:00 19:00 SFO: Mandag 13: Tirsdag 13: Onsdag 13: Torsdag 14: Fredag 13: Ungdomsklub tirsdag Ungdomsklub onsdag Er der morgenåbning i SFO? Ja, det er der mellem kl og Til næste skoleår starter børnehaveklassen kl hver dag.

15 Vi bygger videre på et godt fundament Når man læser dette skriv, kunne man foranlediges til at tro, at der er tale om, at alt skal laves om, og at det bliver en helt ny hverdag. Sådan er det naturligvis ikke. Vemmedrupskolens elever klarer sig godt og vi vil fortsat have fokus på den gode udvikling når vi skal arbejde videre med den nye skolereform i de kommende år. Med venlig hilsen Dan, Thune og Carsten

16 Vemmedrupskolen Vindegårdsvej Bjæverskov Tlf.: Layout/Tryk: Køge KopiCenter 06.14

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere