Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat"

Transkript

1 Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag fra den ene til den anden... Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse Midlertidig udlejning af ejerlejligheder Vennetjenester og skat 3 4 Incitamentsaflønning for 2013 hvor er vi? Forretningsudvikling 5 6 Advisory board et alternativ til en bestyrelse Vi noterer at BACH Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Telefon Nye vækstmuligheder er ikke altid en god idé. Det er naturligvis ikke en populær pointe i en tid med Innovation og Vækst på dagsordenen men den er ærlig og redelig.

2 2 Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse Af Sven Brouer Seedorff, Advokat, Ret&Råd, Haderslev Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag fra den ene til den anden ofte kaldet hustrubidrag, da det er forholdsvis sjældent, at en mand opnår bidrag fra sin tidligere hustru. Men hvad siger loven om bidrag? Lovreglen findes i Ægteskabslovens 49 og lyder således: I forbindelse med separation eller skilsmisse træffes der bestemmelse om, hvorvidt der skal påhvile en ægtefælle pligt til at yde bidrag til den andens underhold. Umiddelbart kunne det lyde ganske enkelt, men virkelighedens verden er en helt anden. Ved enighed I den situation, hvor parterne er enige om, at der skal betales bidrag, er der intet til hinder for, at parterne selv aftaler, hvor meget der skal betales og hvor længe. Parterne kan godt aftale, at der f.eks. skal betales bidrag i 5 år, men ønsker, at Statsforvaltningen skal fastsætte størrelsen af bidraget (se herom senere). Ved uenighed Spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales bidrag, kaldes et vilkår, og det er en betingelse for at opnå separation eller skilsmisse, at parterne tager stilling til spørgsmålet. Ved separation kan man udskyde spørgsmålet, til man søger om skilsmisse, hvis begge er enige om at afvente en afklaring. Separationsbevillingen får da en påtegning om, at spørgsmålet først afklares ved skilsmissen. For den, der er i fare for at skulle betale bidrag, er det derfor vigtigt, at det klart fremgår af papirerne til Statsforvaltningen, at vilkåret om, at der ikke skal betales bidrag, også skal gælde ved en skilsmisse. Den anden part vil herefter ikke ved en senere skilsmisse kunne kræve, at dette vilkår igen skal forhandles. Den, der kræver bidrag, skal fremsætte dette ønske over for Statsforvaltningen. Afviser den anden part at betale bidrag, sender Statsforvaltningen sagen i retten. Det er herefter en dommer, der afgør, om den ene part skal have bidrag. Hvorfor får nogle bidrag og andre ikke? Bidragets størrelse For en del år tilbage kunne man opleve, at der i langvarige ægteskaber, typisk mere end 20 år, skulle betales livsvarigt bidrag. Det betød, at der skulle betales, lige så længe begge parter levede. I dag er situationen en anden, idet perioden i praksis varierer mellem 1 og 10 år, hvor det er en dommer, der fastsætter varigheden. Dog kan der stadig forekomme tidsubestemt bidrag, men det er efterhånden sjældent. Der har dannet sig en praksis, hvorefter de hyppigste perioder er på 3, 5, 8 og 10 år. Ved siden af disse intervaller ses der afgørelser, der bestemmer bidrag i f.eks. 1, 1½ år mv. Nogle har fejlagtigt den opfattelse, at det bidrag, man får, skal svare til ens udgifter! Dette er langt fra tilfældet. Hvad er det så, der afgør, hvor længe man skal have bidrag? Der kan ikke gives et fast svar på dette, men en lang række elementer spiller ind, når en dommer træffer sin afgørelse. Jeg kan nævne en række typiske årsager til, at der betales bidrag, og hvor længe der skal betales: 1. ægteskabets varighed 2. parternes indtægtsforhold/forskelle i indtægter 3. parternes uddannelse og mulighed for at skaffe indtægter 4. parternes økonomiske situation, herunder hvad hver især ejer af værdier efter bodeling 5. alder og helbred 6. horvidt der er forsørgelsespligt over for mindreårige børn 7. hvorvidt den svage part har været hjemmegående 8. udenlandsk herkomst. Når parterne ikke kan blive enige om, hvad der beløbsmæssigt skal betales, når der enten er aftalt eller ved dom pålagt bidrag, er det Statsforvaltningen, der fastsætter bidragets størrelse. Der forekommer ofte situationer, hvor der pålægges bidrag, men hvor de aktuelle indtægtsforhold medfører, at bidraget sættes til kr. 0,00. Udgangspunktet for beregningen er femtedelsreglen, der går ud på, at man trækker de 2 bruttoindtægter fra hinanden og deler differencen med 5, der så giver bidragsbeløbet. En lang række andre forhold kan også have betydning for, hvilket bidrag der fastsættes. Når man ser på retspraksis (de afgørelser som byretten og landsretten træffer), kan det efterlade det indtryk, at nogle afgørelser er tilfældige, men der gemmer sig ofte konkrete begrundelser for, at en afgørelse får et bestemt udfald. Afsluttende bemærkning Eksempel: M s indtægt kr H s indtægt kr Forskellen er kr der divideres med 5 = kr svarende til et månedligt bidrag på kr Dog må bidraget til en tidligere ægtefælle samt bidrag til børn aldrig overstige 1/3 af den samlede bruttoindtægt. Statsforvaltningen opererer også med en overgrænse for, hvornår der skal betales bidrag. Dette sker, når den, der skal have bidrag (den bidragsberettigede), har en indtægt i størrelsesordenen kr til kr , hvor bidraget så sættes til 0. Dette kan dog fraviges, hvor den, der skal betale bidrag, har en meget stor indtægt. Skatteforhold Den, der modtager bidrag, er skattepligtig af dette. Den, der betaler bidrag, har fradrag. Som det fremgår af foranstående artikel, bør man i en separation/skilsmissesituation kontakte en advokat med speciale i familieret.

3 3 Midlertidig udlejning af ejerlejligheder Af Palle Elholm, Advokat, Ret&Råd, Hammel Det forekommer, at ejeren af et parcelhus eller en ejerlejlighed ønsker at udleje boligen midlertidigt. Det kan f.eks. skyldes, at hans flytning til en anden bolig eller rejse til udlandet er midlertidig. Det er under den økonomiske krise heller ikke ualmindeligt, at nogen er kommet til at hænge på to boliger og vil vente til bedre tider med at sælge den ene af dem. I disse situationer er ejeren interesseret i at kunne bringe lejemålet til ophør efter et stykke tid. Udlejningen er reguleret af lejelovgivningen, som er meget uoverskuelig. Man kan derfor let overse regler, der har betydning for muligheden for at opsige lejeren. Udlejers mulighed for at opsige lejeren af en bolig er generelt stærkt begrænset. Standardbestemmelser i lejekontrakter om, at udlejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel, er sat ud af kraft ved ufravigelige bestemmelser i lejeloven. Lejeren kan således stort set ikke opsiges. Udlejer kan dog som hovedregel opsige lejeren med 1 års varsel, hvis han selv skal benytte boligen. Der kræves, at udlejeren selv reelt skal bo i boligen. Det er ikke tilstrækkeligt, at han f.eks. skal bruge den til lejlighedsvist ophold eller kun ønsker at benytte et enkelt værelse selv, men vil udleje resten af boligen. Det er slet ikke en lovlig begrundelse for opsigelsen, at boligen skal sælges. For ejerlejligheder gælder der herudover den særlige regel, at opsigelsesretten kun gælder, hvis lejeren ved lejeforholdets påbegyndelse var gjort bekendt med 1) at det lejede er en ejerlejlighed, og 2) at opsigelse kan ske, hvis udlejer selv skal bruge det lejede. Der har været flere retsafgørelser, hvor udlejer har mistet retten til opsigelse, fordi han ikke har kunnet bevise, at lejeren var bekendt med ovennævnte pkt. 1) og 2). Der har f. eks. været tilfælde, hvor lejeren har bestridt udlejerens forklaring om, at lejeren i forbindelse med indgåelsen af lejemålet mundtligt var blevet gjort opmærksom på det. Ved udlejning af en ejerlejlighed, hvor udlejer vil have mulighed for at få lejemålet bragt til ophør ved opsigelse, er det derfor om ikke andet af bevismæssige grunde meget vigtigt, at ovennævnte pkt. 1) og 2) bliver udtrykkeligt skrevet i lejekontrakten. Det er naturligvis også vigtigt for lejere af ejerlejligheder at være opmærksomme på reglen, som har betydning for, hvor meget de er beskyttet imod at blive sagt op. For både ejerlejligheder og andre boliger, der udlejes, er det yderligere en betingelse for at kunne sige lejeren op, at opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal der bl.a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og lejerens muligheder for at finde anden passende bolig. Lejeloven indeholder ikke yderligere retningslinjer for, hvornår en opsigelse er rimelig. Det er derfor op til domstolene at fastlægge en praksis i forbindelse med de retssager, der bliver ført mellem udlejere og lejere om spørgsmålet. De foreliggende retsafgørelser er meget konkrete i deres begrundelser. Det er derfor heller ikke muligt ud fra retspraksis at opstille nærmere generelle retningslinjer for, hvornår en opsigelse kan anses som rimelig. Der er således tale om en usikkerhed, som både udlejere og lejere må leve med. Mange boligudlejere sikrer sig muligheden for at komme af med lejeren igen ved at gøre lejemålet tidsbegrænset. Lovgivningen indeholder også faldgrupper vedrørende tidsbegrænsede lejemål. Således fortsætter lejemålet uden tidsbegrænsning, hvis lejer i mere end 1 måned efter lejetidens udløb med udlejerens viden fortsat bebor det lejede, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte. Hertil kommer, at tidsbegrænsningen kan tilsidesættes, hvis den ikke anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Det vil bl.a. sige, at den begrundelse, som udlejeren ved lejemålets begyndelse havde for at gøre lejemålet tidsbegrænset, normalt også skal foreligge ved lejemålets udløb. De omtalte regler gælder naturligvis også i forbindelse med forældrekøb, hvor forældre udlejer en ejerlejlighed til et barn. Barnet har således den samme lejeretlige beskyttelse som andre lejere.

4 4 Vennetjenester og skat Af Mikael Risager, Skattepartner Fra og med 2013 er vennetjenester nævnt i en særlig bestemmelse i skatteloven. Det er skattefrit at modtage vennetjenester. Forud for 2013 var det imidlertid også skattefrit at modtage vennetjenester men der var ikke en særlig regel, som bestemte dette. En nærmere nærlæsning af regler fører måske endda til, at netop det, at det er blevet en særlig bestemmelse i en lov, faktisk betyder stramninger og ikke lempelser uanset det handler om skattefrihed!? Når nu vennetjenester i forvejen var skattefri, hvorfor var det så nødvendigt med en lov herom regeringen skrev i lovforslaget, at mange borgere er i tvivl om, hvorvidt indtægten fra arbejdet skal beskattes og her kunne man måske liste et sludder ind for ved vennetjenester modtages der jo netop ingen betaling, og dermed er der jo ikke noget at beskatte. Det kan derfor ikke være en udfordring for yderen. Men derimod kunne der være berettiget tvivl hos modtageren af en ydelse, om det at modtage en ydelse uden at skulle betale herfor rent faktisk betød, at man havde modtaget noget, som skulle beskattes. Videre af lovforslaget ses det, at regeringen havde et ønske om at fjerne sådan usikkerhed ved at tydeliggøre skattereglerne, når en borger hjælper venner og familie. Og her er min påstand, at når sådanne forhold skal lægges ind i en lov så bliver der tale om stramninger ikke om lempelser. Hvem er omfattet Det handler om forholdet mellem familie og venner naboer og kolleger nævnes også som værende omfattet. Der er ikke nogen klar afgrænsning af, hvor langt ude i familieleddet man er omfattet, og ej heller hvordan venskab skal forstås. Det er i lovforslaget beskrevet sådan, at jo fjernere tilknytningen er, jo mere ligner det et kommercielt forhold som så, jf. efterstående, falder uden for skattefrihed. Hvilke tjenester er omfattet Vennetjenester er alene skattefrie, når der er tale om sædvanlige tjenester indenfor privatsfæren. Med sædvanlige tjenester menes tjenester, som er sædvanlige at udveksle og der nævnes eksempler som at fælde træer i naboens have, at hjælpe med at bygge en carport hos en ven, at købe ind og gøre rent hos et sygt familiemedlem, rydde sne hos en nabo og lignende. Fælles for de nævnte ydelser er, at de alle er uden væsentlig økonomisk værdi for modtageren og nej måling at dette er ikke nærmere beskrevet, men skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Tjenesten skal ydes/udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement inden for privatsfæren. 3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller 4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler. Opfyldes en eller flere af disse betingelser ikke, vil der ikke være tale om skattefrihed. Afsluttende Hvilke tjenester er ikke omfattet Kommerciel virksomhed er ikke omfattet af ovennævnte, idet den falder uden for skattefriheden. Fx nævnes det i lovforslaget, at der ikke kan byttes rengøring i naboens private bolig mod at modtage varer fra naboens virksomhed dette vil ikke være skattefri udveksling af tjenester. Betingelser Vennetjenesteydelserne må i henhold til loven ikke: 1) være af kommerciel karakter, 2) indgå i organiseret byttehandel, Det skal lige retfærdigvis nævnes, at baggrunden for at fastsætte egentlige lovregler for vennetjenester også hænger nøje sammen med de skærpede sanktioner imod sort arbejde. For at tydeliggøre, hvad der er sort arbejde, har regeringen følt det nødvendigt at indskærpe hvad der ikke er sort arbejde og det er så forsøgt med lovforslaget men der er bestemt forhold af uafklaret karakter. Hvornår er der fx tale om familie eller venner, og hvornår er der forudgående aftalt udveksling af ydelser, hvornår har det kommerciel karakter, og hvornår er det mere end uvæsentligt i relation til økonomi? Det bliver spændende at følge.

5 5 Incitamentsaflønning for 2013 hvor er vi? Af Erik Høegh, tax partner Incitamentsaflønning (bonus for at blive i jobbet) omfatter enhver variabel aflønning, hvilket kan være såvel aktiebaseret aflønning som ikke aktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter og lignende ordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Med virkning hovedsagelig fra indkomståret 2012 er de særlige skattebegunstigede ordninger omkring incitamentsaflønning ophævet. Der er således tale om ophør af ordninger, hvor hele den fremtidige gevinst blev beskattet som aktieindkomst med beskatning op til 42 %. Ordninger, hvor aftalen er indgået inden 21. november 2011, vil således fortsat være omfattet af de skattebegunstigede regler. Efter ovennævnte ophævelse af de særlige skattebegunstigede ordninger er de mest almindelige ordninger herefter: Det udbetalte beløb anses som en bonusordning og beskattes som løn på det tidspunkt medarbejderen erhverver den endelige ret til beløbet (dvs. med en marginalskat på ca. 56,5 % inklusive arbejdsmarkedsbidrag). Arbejdsgiver har fradrag for beløbet som lønudgift. Konvertible obligationer Købe- og tegningsrettigheder Langt de fleste tildelte købe- og tegningsrettigheder bliver i praksis omfattet af ligningslovens 28. Reglen medfører, at beskatningstidspunktet for købe- eller tegningsretter modtaget helt eller delvist vederlagsfrit først indtræder ved udnyttelse eller salg af købe- eller tegningsretterne. En ordning omfattet af ligningslovens 28 er kendetegnet ved en to-strenget beskatning nemlig lønbeskatning (dvs. med marginalt ca. 56,5 % inklusiv arbejdsmarkedsbidrag) af købe- eller tegningsretterne ved udnyttelse eller salg som forskellen mellem salgskurs/udnyttelseskurs og anskaffelseskurs og aktieavancebeskatning (dvs. med maksimalt 42 %) ved salg af aktierne erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter (forskellen mellem tegningskurs og salgskurs) Hvis købe- eller tegningsretterne udløber uudnyttet, f.eks. hvis aktiens markedsværdi er lavere end den aftalte udnyttelseskurs, sker der ingen beskatning. For arbejdsgiveren vil værdien af den ydede tegningsret kunne fradrages ved indkomstopgørelsen for det år, hvor tegningsretten udnyttes. Fantomaktier Fantomaktierne er en bonusordning baseret på udviklingen i værdien af selskabets aktier. Der kan således aftales en procentdel af aktiernes værdistigning eksempelvis over en 5-årig periode. En konvertibel obligation er udtryk for, at medmed arbejderen indskyder penge i virksomheden med ret til at ombytte obligationen til aktier til et forud aftalt tidspunkt til en forud aftalt kurs. Et favørelement anses som et lønaccessorium for medarbejderen og beskattes som løn på det tidspunkt medarbejderen erhverver endelig ret til obligationen (dvs. med marginalskat på ca. 56,5 % inklusive arbejdsmarkedsbidrag). Arbejdsgiver har fradrag for favørelementet som lønudgift. Bonusordninger Bonusordninger kan indgås som en andel af virksomhedens overskud og beregnes f.eks. på grundlag af indtjening før renter og skat. OrdOrd ningerne betragtes skattemæssigt som lønandel og beskattes på retserhvervelsestidspunktet (dvs. marginalskat på ca. 56,5 % inklusiv arbejdsmarkedsbidrag). Arbejdsgiver har fradrag for udgiften som lønudgift. tidsramme udløber, og medarbejderen har været ansat i virksomheden i denne periode. Tantieme Stay on bonus En stay on bonus betragtes som et lønincitament og godtgørelse for at blive i stillingen i en nærmere aftalt periode. Godtgørelsen bortfalder, hvis medarbejderen forlader virksomheden i den aftalte periode eller evt. reduceres. Stay on bonus behandles som løntillæg på samme måde som bonusordninger. Beskatningstidspunktet er retserhvervelsestidspunktet, hvilket vil sige på det tidspunkt, hvor den forud aftalte Tantieme fastsættes/beregnes som en andel af virksomhedens overskud enten efter en individuel aftale eller som en årlig påskønnelse. Beskatningen sker efter helt samme principper som omtalt under bonus. Som det ses af ovennævnte er mulighederne mange, men set ud fra et beskatningsmæssigt synspunkt er der ikke de store fordele/muligheder i forhold til tidligere. De nuværende regler giver således udtryk for fra politisk side, at beskatning i størst muligt omfang skal ske som lønindkomst.

6 6 Forretningsudvikling Af lektor, medstifter af biotekvirksomheder, Hans Eibe Sørensen, ph.d., Enheden for Strategisk Organisationsdesign, Syddansk Universitet Nye vækstmuligheder er ikke altid en god idé. Det er naturligvis ikke en populær pointe i en tid med Innovation og Vækst på dagsordenen men den er ærlig og redelig. Mange vækstmuligheder falder til jorden, fordi de er dårligt forberedt eller dårligt implementeret. Eller slet og ret: muligheden var kun i hovedet på den ellers engagerede initiativtager. Hvordan reducerer eller i bedste fald undgår virksomheder denne type fejl uden at hæmme deres idégenerering og potentielle innovation (vigtig note: innovation = idé + succesfuld kommercialisering)? Et bud er at blive skarp på deres forretningsudvikling. Forretningsudvikling: kært navn med mange børn Det første spørgsmål du skal stille dig er: hvad er forretningsudvikling egentlig, og hvordan adskiller det sig fra min virksomheds andre opgaver og processer? Et dårligt sted at søge svar er f.eks. Google, idet forretningsudvikling på nudansk Business Development betyder meget forskelligt for rigtigt mange personer og virksomheder. Nogle eksempler er it-programmører, key account managers, projektledere, lederen for offshoring eller personen vi ikke lige kan finde en jobbeskrivelse til. Altså en række ting vi egentligt godt kender i forvejen, så hvad er egentlig meningen? Baseret på min forskning og konsulentarbejde på området er det nemmest at forstå forretningsudvikling i forbindelse med strategiudvikling og produktudvikling. Helt kort, så leverer forskning og produktudvikling (F&U), marketing, eller f.eks. sælgere potentielle vækstmuligheder til ledelsen. Hvis disse umiddelbart bliver vurderet interessante, sendes de videre til forretningsudvikling. De foretager så grundige analyser og vurderer, om vækstmuligheden har en fornuftig forretningsmodel (hvordan tjener vi penge på det her?), og om organisationen selv eller i samarbejde med andre kan løfte opgaven at levere overlegen værdi til tilstrækkelig mange kunder og finansiere disse nye aktiviteter (forretningsplanen). Dette trin koster penge og tager tid, så derfor er denne ekstra screening ofte udeladt. Her er det dog godt at tænke på, hvad det koster at igangsætte en fiasko. Eller som mundheldet siger Hvis du tror, at det er dyrt at få ordentlig rådgivning, så vent til du har betalt for en dårlig. Nuvel, hvis vækstmuligheden stadig er fornuftig for ledelsen, implementeres denne og indgår på sigt i virksomhedens strategi og strategiske budget. I den mindre virksomhed Nu sidder direktøren i den mindre virksomhed formentlig og tænker Jo jo, Dr. Sørensen, du er vist ikke klar over, at jeg ikke har fuldtidsansatte eller linjefunktioner med disse roller. Svaret er at bruge gennemgangen ovenfor som en proces med flere faser, på samme måde som en person både kan varetage marketing, salg, markedsanalyse og måske lidt organisering af medarbejderaktiviteter. Vi ved fra forskning, at formel planlægning ikke er særligt forekommende i små og mellemstore virksomheder. Samme forskning viser også, at manglende planlægning er oftere forekommende blandt konkurser. Hertil vil jeg knytte den anekdote, at når der forekommer planlægning i små og mellemstore virksomheder er det ofte for syns skyld skyld, dvs. noget man skal, for at banken vil låne én penge, og ikke for at forholde sig konstruktivt til sig selv og ens omgivelser. Logisk er det ikke, men det leder hen til de misforståelser og faldgruber, jeg møder i forbindelse med forretningsudvikling. manglende risikovurdering og due diligence (holder forretningsmodellen, antagelser, etc.) samt masser af fokus på planlægning, men derefter at glemme implementeringens faktiske udfordringer. For den enkelte møder jeg ofte det er jeg god til fejlen, hvor personen bruger masser er krudt på sine interesseser, men glemmer helheden. Psst det er helheden, der gælder. De ledelsesmæssige udfordringer er ofte problemet med funktionelle siloer, dvs. at forskellige faggrupper er mere fokuseret på at løse deres opgaver i isolation fremfor for virksomhedens bedste. Denne manglende koordinering på tværs af funktioner er problematisk både i planlægningsfasen og specielt i implementeringsfasen af vækstmuligheder. Fremtiden også den nære Lige nu er god, struktureret og effektiv forretningsudvikling en kilde til fordele, bl.a. fordi der er en forvirret anvendelse af begrebet og dets tilhørende aktiviteter, men også fordi det giver en ekstra sikkerhed for at ens vækstmulighed faktisk er profitabel. Det interessante er imidlertid, at forretningsudvikling faktisk ikke er noget nyt fænomen, blot at der er ringe forståelse for det i praksis og i forskningen. Jeg har forskning på vej, der viser forretningsudviklingens bundlinjeeffekt. Kun her er det interessant. Faldgruber Det er vigtig at forstå, at forretningsudvikling er bedst varetaget af (integrerende) generalister, dvs. personer der har overblik over virksomhedens formåen og retning. Dette er typisk ledelsens område, men som virksomheden bliver større, opstår behovet for at delegere denne opgave ud. En dårlig idé er at vælge en specialist, f.eks. en person med god men snæver erfaring fra et område af virksomheden. Praktisk erfaring fra mindst to funktionsområder og kendskab til arbejde på gulvet og ledelse er minimum. Ja, den gode forretningsudvikler er sjælden. Las os se på et par andre faldgruber. Blandt de grelle, ofte forekommende finder vi f.eks. den Definition: Forretningsudvikling henviser til de af virksomhedens opgaver og processer, der omhandler den analytiske forberedelse og planlægning af vækstmuligheder, samt støtten til og tilsynet med implementeringen af vækstmuligheder, men omhandler ikke den egentlige beslutningstagen om vækstmuligheder eller strategi eller den faktiske implementering af vækstmuligheder.

7 7 Advisory board et alternativ til en bestyrelse Af Torben Madsen, statsautoriseret revisor For en hovedaktionær kan der være mange "bolde at holde i luften" i det daglige, og derfor kan det være vanskeligt at bevare overblikket over alle virksomhedens udfordringer. For at få hjælp til at overskue disse udfordringer og alle virksomhedens muligheder kan det være nyttigt at få folk udefra til at rådgive sig. Udover de selskabsretlige eller vedtægtsmæssige regler om etablering af en bestyrelse kan det være en god idé, at også små og mellemstore virksomheder får en bestyrelse eller et advisory board. Et advisory board kan ses som en "bestyrelse-light" udgave, idet et advisory board i modsætning til en bestyrelse ikke har magt og ikke mere indflydelse end det, som ejerlederen af virksomheden vil tildele. Herved bevarer ejerlederen kontrollen med sin virksomhed. Der er således ingen selskabsretlige regler, som regulerer advisory boardet og dets ansvar. For mange ejerledere kan det være særdeles givtigt at få styrket ledelsesniveauet, få en sparringspartner, og måske vil det oven i købet føles som aflastning i de situationer, hvor der skal træffes væsentlige beslutninger for virksomheden. Det, som et advisory board kan bidrage med, kan f.eks. være følgende: Virksomhedens strategiplan og muligheder for vækst Fastholdelse af fokus på de områder der er væsentlige for ledelsen Drøftelse af virksomhedens risikoprofil Udfordring af virksomhedens ledelses- og rapporteringssystemer Økonomi og likviditet Personaleforhold Markedsføring Ejerlederne, der kommer i virksomhederne hver dag, synes ofte, at det er udfordrende, at de f.eks. 3-4 gange om året skal fortælle om virksomhedens hverdag og de resultater, der er opnået. Advisory board medlemmerne har jo en anden hverdag og er ikke forudindtagede og indadvendte omkring virksomheden, men kigger på virksomheden fra sidelinjen og ser derfor anderledes på virksomheden end ejerlederen gør. Ejerlederen bliver udfordret på advisory board møderne og får oftest input og ideer, som måske ikke ellers ville have været drøftet i virksomheden. Det ses i øvrigt ofte, at banker ser det som en styrke for virksomheden og virksomhedens ledelse, at de omgives af professionelle folk, der er med til at give input til virksomhedens ledelse. De fleste ejerledere har formentlig allerede personer i deres netværk, som kunne sidde i et advisory board. Sammensætningen af et advisory board kan være personer fra ens eget netværk, men ofte er det også en god idé at få inspiration fra andre i branchen eller fra helt andre brancher. På det første advisory board møde bør de personer, som er udpeget, give en kort introduktion af dem selv og deres baggrund, og herefter bør ejerlederen fortælle om virksomhedens forhold og særligt om: Kunder, produkter, markeder, konkurrenter Økonomi, likviditet, investeringer Personaleforhold Markedsføring Juridiske aftaler mv. Der bør udarbejdes referat af mødet, som samtidig er en beskrivelse af virksomhedens forhold. Herefter kan der f.eks. aftales et møde ca. 2-3 måneder senere, hvor de personer, der indgår i advisory boardet, kommer med deres bud på, hvordan de ser mulighederne for virksomhedens udvikling og udfordringer samt et løsningsforslag hertil. Forløbet i et advisory board bør løbende evalueres, således at udbyttet for ejerlederen står mål med indsatsen og de omkostninger, der er forbundet med et advisory board, idet advisory boardet ofte lønnes som de konsulenter, de er. VI NOTERER AT... Af Erik Høegh, Tax partner Nye regler om virksomhedspant Med virkning fra 1. juli 2013 får virksomhederne mulighed for at give sine kreditorer virksomhedspant ved tinglysning af et ejerpantebrev, der efterfølgende pantsættes til fordel for kreditorerne. I forhold til de tidligere anvendte skadesløshedsbreve har ejerpantebrevene den fordel, at disse kan overdrages, og at delvis uudnyttede ejerpantebreve kan pantsættes til anden side for så vidt angår den uudnyttede del af ejerpantebrevet. Ejerpantebrevene giver således en større fleksibilitet i forhold til et skadesløshedsbrev. Virksomheder, der efter de gældende regler har givet virksomhedspant ved et skadesløshedsbrev, kan herefter med panthavers samtykke ombytte det tinglyste skadesløshedsbrev med et tilsvarende ejerpantebrev mod betaling af det faste tinglysningsgebyr. For bilforhandlere, leasingfirmaer og biludlejningsfirmaer kan varelageret af brugte biler også medtages under et virksomhedspant. En sådan virksomhed, der har pantsat sit lager af brugte køretøjer, kan medmindre andet er aftalt sælge og udleje køretøjerne som led i den normale drift.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Justering af reglerne om tinglysningsafgift Også reglerne om tinglysningsafgift er blevet justeret. Opslag i det digitale tinglysningssystem gøres herefter gratis. Den faste del af tinglysningsafgiften ændres fra kr. til kr. Tinglysning af et ejerpantebrev vil således fremover koste kr. til grund ved skatteansættelsen, må kørebogen være ført dagligt med angivelse af: bestemmelsessteder og lignende notater, der kan sandsynliggøre og dokumentere regnskabets rigtighed. Regnskabet med antallet af kørte kilometer må være ført således, at kørebogens udvisende stemmer med bilens kilometertæller. Skattemyndighederne stiller efter praksis strenge krav til, at ovennævnte registreringer er opfyldt. Til at lette arbejdet med registreringen findes der flere elektroniske registreringssystemer. Kørselsregnskab Den skattemæssige opdeling af biludgifter mellem privat og erhverv foretages ofte skønsmæssigt, hvilket ofte kan være til ugunst for den erhvervsdrivende. Såfremt der føres en kørebog, som på fyldestgørende vis fordeler antal kørte kilometer mellem privat- og erhvervsmæssig kørsel, vil kørebogen kunne lægges til grund for fordelingen og dermed kan opnås en korrekt fordeling af bilens udgifter. For at et kørselsregnskab skal kunne kræves lagt 1. Kilometertællerens udvisende henholdsvis ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning, 2. Dato for kørslen og 3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel må være angivet Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme SKAT har netop udsendt ajourført meddelelse om beskatning af ejendomme beliggende i udlandet. Ejendomsværdiskatten for sådanne ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme. Beskatningen sker på samme grundlag som for danske ejendomme, nemlig enten ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. ejendomsværdien pr. 1. januar Beskatningen sker på grundlag af den laveste værdi af ovennævnte muligheder. Dato Fra 16. januar 2009 Fra 6. marts 2009 Fra 3. april 2009 Fra 11. maj 2009 Fra 8. juni 2009 Fra 14. august 2009 Fra 28. august 2009 Fra 25. september 2009 Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler, som gælder for danske ejendomme. Indtil nu har SKAT dog alene godkendt den svenske vurdering for 2001 og 2002, som dog skal reguleres med 33 pct. For ejendomme i øvrige lande anvendes den faktiske anskaffelsessum tilbagereguleret efter det anerkendte OECD-indeks eller i tilfælde af at Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 2,75 % 2,00 % 1,75 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 0,75 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 2,25 % 2,00 % 1,65 % 1,55 % 1,45 % 1,35 % 1,25 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % dette ikke findes for det pågældende land det danske sommerhusindeks. Det opgjorte beregningsgrundlag reduceres herefter med en såkaldt afstandsprocent, som er udtryk for forskellen mellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Efter denne korrektion skulle den beregnede værdi være sammenlignelig med de danske ejendomsværdier. De nævnte indekstal kan findes i meddelelse fra SKAT SKM Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 30. juli 2013

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010 2 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009 4 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008 8 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007 12

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vennetjenester eller sort arbejde

Vennetjenester eller sort arbejde - 1 Vennetjenester eller sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 1. juli 2011 fremlagt et udkast til lovregler om beskatning af vennetjenester. For nogle år

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler - 1 Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Stiller et barn en bolig til rådighed for sine forældre, kan barnet vælge at lade sig beskatte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb

Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb - 1 Skat af underholdsydelser skattemæssig fordel ved konvertering af løbende ydelse til et éngangsbeløb Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved et bindende svar af 27. august

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere