KATRINEDALS SKOLE Vanløse Allé Vanløse - Telefon Fax Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATRINEDALS SKOLE Vanløse Allé Vanløse - Telefon Fax Internet:"

Transkript

1 Referat fra skolebestyrelsesmøde 3. september 2012 Til stede: Til stede: Helle Nielsen, Monika Gram Ritter, Mads R. Wollf, Erik Boye Lauridsen, Martin Hermansen, Olivia Lauersen 9v og Berit Hantho, Kirsten Kubstrup, Lise Velin og Karen Leth. Herudover deltog administrativ Leder Bjarne Andersen deltog i mødet. Fraværende med afbud: Cathrine Mattsson og Jens Christian Pedersen 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Eleverne har ordet Olivia deltog i sidste del af mødet. 3. Konstituering efter det forskudte valg til skolebestyrelsen Indtil har der været flg. fordeling af posterne: Formand: helle Nielsen Næstformand: Monika Gram Ritter Ansættelsesudvalg: Monika G. R og Cathrine Mattson Trafikudvalg: Cathrine M. og Susanne Schelde, som nu er trådt ud af skolebestyrelsen Cathrine ønsker at fratræde begge udvalgsposter Ny konstituering: Formand: Helle Nielsen Næstformand : Monika Gram Ritter Ansættelsesudvalg: Monika G.R. og Martin Hermansen (Mads og Erik stiller gerne op som reserver) Trafikudvalg: Der blev ikke valgt nye medlemmer. Man afventer, om der er flere opgaver for udvalget. 4. Høringssvar vedr. fleksible tilbud og nedlæggelse af gruppeordningerne Bilag: Høringsbrev, den politiske sagsfremstilling og beslutning samt bilag om økonomisk Den politiske beslutning vedr. inklusion indebærer, at der skal flyttes midler fra specialområdet til almenområdet. Målet er at øge fleksibiliteten i forhold til tildeling af ressourcer til elever med særlige behov. Det er skoleledelsen der i samarbejde med PPR og ressourcecenter prioriterer de midler, skolen tildeles til

2 fordelingsmodel elever med særlige behov. Derfor har det været nødvendigt at fastlægge en model for, hvordan man tildeler ressourcer til opgaven. Det forslag, der er til høring ligner den model der, anvendes på almenområdet. Efter denne model tildeles et grundbeløb, som suppleres med et beløb efter socioøkonomiske kriterier. I høringssvaret vil skolebestyrelsen stille undrende spørgsmål til fordelingsmodellen og spørge ind til begrundelser for den foreslåede model. SB er tilfreds med, at tildelingen er mere fleksibel og opgaven med prioritering placeret decentralt. Som begrundelse for SB s bekymring over den nye model henvises til den tidligere generelle fordelingsmodel, der gav økonomiske problemer på en skole som Katrinedal. Flg. spørgsmål og kommentarer indarbejdes i høringssvaret: Er der noget belæg for, at inklusionsopgaven er lettere på Katrinedal i forhold til kommunens øvrige skoler? Er der belæg for at grupper med en særlig socioøkonomisk profil har flere børn med særlige behov? Ulighedsparametre er der taget forbehold for i den almene tildeling, hvorfor skal den anvendes i forhold til inklusionsopgaven? Vi oplever, at inklusionsopgaven kan være vanskeligere med høje klassekvotienter og få kvadratmeter. Med den foreslåede model vil det være vanskeligt at fastholde eleverne i forhold til privatskoler. Vi henstiller til, at man tildeler midler efter elevtal. Skolen udarbejder et forslag til et høringssvar på baggrund af ovenstående. De fleksible tilbud: Her har skolen to specialklasser. Det fleksible består i, at det bliver administrativt mere simpelt at oprette og nedlægge disse specialklasser. Der vil maksimalt blive tildelt 75% af den hidtidige økonomiske ramme til disse ordninger. Det er en sårbar model, da den hvert år kan få stor betydning for personalebehovet. Dette skal der først sendes høringssvar på senere. 5. Byggeprocessen Totalrådgiveren er opsagt, og der skal være en ny licitationsrunde i forhold til nybyggeriet. På et møde

3 a. Udskiftning af totalrådgiver og ny licitation b. Nyt plangrundlag c. Kommunikation med forældre d. Bestyrelsens stillingtagen til den fortsatte proces 6. Økonomi a. Sygefravær b. Elevtal c. Prognose for 3. Kvartal d. Beslutning vedr. anvendelse af restmidler 2012 Bilag: Notat vedr. Orden i butikken med økonomidirektøren er der givet lovning på, at der bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det betyder, at der i byggeprocessen skal udvides med yderligere 6 klasselokaler og to faglokaler. Der er givet mundtligt tilsagn om en bedre proces og en bedre økonomi. Skolebestyrelsen skriver til forældrene om byggeriet, og skolens manglende muligheder for at styre processerne. Helle starter brevet og sender det rundt. Man kan overveje at skrive til overborgmester Frank Jensen ift. den måde, skatteborgernes penge anvendes på. Der er enighed om, at indsatsen fra skolebestyrelsen skal times i forhold til nybyggeriet. Administrativ Leder Bjarne Andersen gennemgik Orden i Butikken i forhold til skolens økonomi. Elevtal pr 3. September er 816. Bjarne følger skolens økonomi tæt med de udsving, der naturligt er. Forbruget holdes op mod de budgetter, der er lagt for skolens økonomi. Personalets fravær følges også tæt med forskellige typer af samtaler. Fraværet er faldende. Bjarne gennemgik, hvor mange penge skolen har overført fra 2011 til 2012 med den begrundelse, at der reserveres midler til forhold der ikke kommer ind under renoveringen. Der laves 3 regnskabsprognoser pr. år. Vi kan forvente et råderum på 1,6 mio. ved udgangen af Overførslen må maksimalt være på 4%, hvilket vi overholder. Det er vigtigt, at have økonomi til renoveringsopgaver i forhold til ombygningen for at afslutte arbejder, der ikke indgår i byggebudgettet. Der afsættes 1. mio. til dette. Herefter drøftelse skolebestyrelsen anvendelsen af de midler, der pga. udsving i budgettildelingen og elevtallet og traf flg. beslutning, i alt en ramme på kr: 1. Inkluderende hjælpemidler. 2. vikarmidler, så lærere kan deltage i

4 observations- og refleksionsforløb med henblik på udvikling af kvalitet i undervisningen. 3. Computere placeret decentralt i klasserne. Dette vil gøre tilgangen mere fleksibel og anvendelig. 4. It- loggers til Klasse. 12 pr. klasse. Herudover foreslog bestyrelsen, at der anvendes midler på en påskønnelse af personalet i forbindelse med presset i forhold til byggeprocessen. Afslutningsvis blev det aftalt, at anvendelsen af ekstra midler behandles hvert år i budgetårets 3. kvartal. Som grundlag for behandlingen udarbejdes et oplæg til beslutning. 7. Temadrøftelse om skolehjemsamarbejdet Bilag 1a: principper for skolehjemsamarbejde Bilag 1.b: Værdier, mål og ordensregler Bilag 1.c: elevplankonceptet ( bestyrel-sesbeslutning og brev til forældre) Bilag 1d: kontaktforældrefolder De indledende drøftelser er starten på en proces, hvor alle skolens fora skal drøfte skole/hjem samarbejdet. Brainstorming på samarbejdet med skolen hvad virker hvad er vigtigt, hvad skal ændres: Kampagne for alle forældre om at tage ansvar i forhold til at følge med på intra. Hvordan kan vi komme længere ud i forhold til, at forældrene interesserer sig for hele skolen? Kontaktforældrefolderen skal genskrives, hvor det tydeliggøres, hvad kontaktforældrenes rolle er. Folderen til kontaktforældrene genskrives af de forældrevalgte i skolebestyrelsen. Helle indkalder Ønske om klar udmelding om datoer og bookningsmuligheder af samtaler og forældremøder Inklusionsopgaven gælder også forældrene hvordan drøftes dette? Hvordan fortsættes intentionerne i Optur kommunikation om hvad gør vi nu? De første forældremøder hvad skal der til for, at forældrene også kommer på banen? Tydeliggørelse af hvilke forældremøder der afholdes især forældrearrangementer i foråret. På næste møde ønsker skolen respons på elevplansarbejdet og evalueringssamtalerne. Skolen

5 kommer også med deres input om, hvordan lærere og ledelse oplever skole-hjemsamarbejdet. Hvordan kan der evalueres på målene i elevplanerne. 8. Planlægning af kontaktforældremødet den 2. oktober Flg. fokuspunkter er aftalt: Skole-hjemsamarbejde Forskningsprofilskole Byggeproces. Sekretariatet indkalder og sørger for logistikken 9. Evt. Ønske om at få orientering om forskningsprofilskole på næste møde

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 04. maj 2017 Dagsorden Formøde for forældrevalgte: Kl. 18.00 18.30 Sandwich fra 18.30 19.00 Tid: Kl. 19.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen Afbud: Betina Persson Fraværende:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 17.08.2017 Referent: Kirsten Hattens Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 17.08.2017 Personalerummet 19:00/21.30 Deltagere

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden til mødet d. 25.05.2016 Afd. Boesager Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Afdeling: Boesager Møde nr.:7/2016 Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,, Pia Markersen,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning for 2014

Skolebestyrelsens årsberetning for 2014 Skolebestyrelsens årsberetning for 2014 Skolebestyrelsens sammensætning Hovedindsatser 2014 Den skriftlige årsberetning og denne præsentation vil blive lagt på skolens hjemmeside. Årsberetning for 2014

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Aabybro skole

Skolebestyrelsesmøde Aabybro skole Deltagere ordinære møder Anders Christiansen (formand) Tina Pehrson (næstformand) Tanja Skov Jensen Helle Overgaard Anne Rye Jan Nørgaard Michael Mikkelsen Kristine Fooken Jensen Anne Mette Michelsen Søren

Læs mere

Referat. af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september)

Referat. af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september) Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2016 kl. 19:00-21:30 (mødet blev afviklet onsdag den 21. september) Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2018 kl Bemærk ændret mødedato.

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2018 kl Bemærk ændret mødedato. Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2018 kl. 18.00-20.00 Bemærk ændret mødedato. STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Skolebestyrelsen for Frederiksværk skole Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Mødedato 04. december 2014 kl. 18.30 21.30. Mødested Enghave Deltagere Forældre Anni van Hauen (AH), Flemming Schertiger

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af: Skolebestyrelsesmøde d. 03. 10. 2018 på afd. Balsmoseskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Alaa Tomika, Ane Hag, Camilla Kunz, Dea Franck, Jens Frandsen, Johanne

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde nr. 12: Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00 Øster Brønderslev Lærerværelset Afbud: Michael, Pia, Peter, Anton, Andrea, Peter Dagsorden 0. Godkendelse - Referat fra

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Referat af: Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 15/ kl Ordstyrer: Tine

Referat af: Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 15/ kl Ordstyrer: Tine Referat af: Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 15/11 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Frank, Troels, Allan, Kim, Thomas, Mette, Pia, John, Tine, Cecilie, Fraværende: Anders, Louise, Ali, Charlotte.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Referent: Corinna Hansen Mødeleder: Klarafine Lildholdt. Punkt Emne Beslutning/drøftelse/orientering. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer

Referent: Corinna Hansen Mødeleder: Klarafine Lildholdt. Punkt Emne Beslutning/drøftelse/orientering. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer Referat af skolebestyrelsesmøde den 11.10.017 kl. 17.00 20.00 Deltagere: René Bang, Corinna Hansen, Bintha Andersen, Karen Sørensen, Ditte Jensen, Klarafine Lildholdt, Lotte Greve, Rasmus Rubinstein, America

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingen i Nyråd, mødelokalet i den gamle bygning.

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingen i Nyråd, mødelokalet i den gamle bygning. Dato 24. februar 2016 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Nyråd, mødelokalet i den gamle bygning. Thorsten Gregersen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Dato 10. december Tidspunkt Afdelingen i Stensved.

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Dato 10. december Tidspunkt Afdelingen i Stensved. Dato 10. december 2018 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Tidspunkt 19.00-21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Stensved Pernille Mantzius Cecilie Marie Nejrup Afdelingsleder

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 20. MARTS 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 20. MARTS 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D.. MARTS 17, KL. 17:30 :00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 22.01.2018 på afd. Boesagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Pia Markersen, Allan

Læs mere

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Mørkhøj skole Ilbjerg Allé 25 2860 Herlev 26. august 2015 Skolebestyrelsesmøde Referat nr. 7 onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30-21.00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Forældre repræsentanter Kenneth

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN DAGSORDEN Onsdag den 26. september 2012 kl. 18.30 21.00 Afdeling Ullerslev Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Line Laugesen, Randi

Læs mere

Dagsorden/referat for skolebestyrelsesmøde den 21. oktober

Dagsorden/referat for skolebestyrelsesmøde den 21. oktober Skolebestyrelsen Stige Skole 11. november 15 11jd Dagsorden/referat for skolebestyrelsesmøde den 21. oktober 18.30 21.00 Louise fraværende 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Meddelelser Herunder: Uddannelse

Læs mere

Børne- & Ungdomsforvaltningen. Islands Brygge. Skolen på. Referat af møde i skolebestyrelsen 27. august 2015

Børne- & Ungdomsforvaltningen. Islands Brygge. Skolen på. Referat af møde i skolebestyrelsen 27. august 2015 Børne- & Ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af møde i skolebestyrelsen 27. august 2015 Deltagere: Susanne Frelsvig Lene Høyer Tina Baungaard Linda Olsson Carsten Sæby Michael Lerche-Thomsen

Læs mere

Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20)

Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20) Referat af skolebestyrelses møde på Trørødskolen Sted: Deltagere Tirsdag d. 18. juni OBS: MØDESTART KL: 18. SPISNING EFTERFØLGENDE (fra ca.20) Kongressen Per Carøe, PC Flemming Dahl Weile FDW afbud Charlotte

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden m/ referat d. 30.9.2015 på Afdeling Balsmoseskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby,

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Dato: 23. september 2015 Tid: , sandwich serveres fra kl

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Dato: 23. september 2015 Tid: , sandwich serveres fra kl Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 23. september 2015 Tid: 18.30-20.30, sandwich serveres fra kl. 18.00 Deltagere: Skolebestyrelsen samt Kirsten Lundager Afbud: Gertrud og Stine Fraværende: Eleverne Mødeleder:

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Østskolen

Skolebestyrelsen ved Østskolen Skolebestyrelsen ved Østskolen Referat Tilstede: Mette, Meinert, Susanne, Anette, Torben, Kenneth, Jacob, Lise, Jens, Thomas, Gert, Erik Afbud: Trine Prüss, Claus Velkommen til Erik 47) Godkendelse af

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord

Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord Inviterede: Andreas W. Christoffersen, Christel M. Billeskov

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde 200612

Referat. Bestyrelsesmøde 200612 Referat Bestyrelsesmøde 200612 Til stede: Frida Ratzer, Camilla Hutters, Anja Berth, Lotte Franijeur, Pernille Boye Koch, Søren Andersen, Ivar Tønnesen, Majlinda Lundsberg, Svend-Erik Jørgensen, Anders

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Den 4. december 2017 Møde nr. 101 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Den 4. december 2017 Møde nr. 101 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Mandag d. 4. december 2017 kl. 18.00-20.00 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: Sanne Lønskov (SL), Jens Darket (JD), Nikolai Thal-Jantzen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde

Referat af skolebestyrelsesmøde Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 13. januar 2016 kl. 17.15 på skolens lærerværelse Forældrerepræsentanter: Peter Brastholt, Rasmus Edelberg, Helle Sørensen, Regin, Martine Midjord, Michael Andersen,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Onsdag den 25. oktober klokken 19.00-21.30 Mødet afholdes på Kaas-afdelingen Deltagere : Rikke Olssen (formand), Kjeld Hedegaard (næstformand), Kristian

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 7. marts 2018 kl STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 7. marts 2018 kl STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag den 7. marts 2018 kl. 18.00-20.00 STED: Hjallerup Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte: Medarbejdere: Mikael

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde 51 Onsdag d. 16. august 2017 fra kl. 18.00-21.00 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk sua@rudersdal.dk Sagsbeh.:

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 4.11.2014 på Afd. Søagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Søagerskolen Møde nr.:3/2014 Dato: 4.11.2014 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat /dagsorden d. 27.08. 2015 på Afdeling Søagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby,

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Onsdag den 21. september 2016 kl. 18.30 OG STED: MEDLEMMER: Suppleanter I skolens mødelokale på kontoret. Der tages portrætfoto og gruppebillede lige inden mødet!!! Sanne Lønskov (SL), Jens

Læs mere

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for Vemmedrupskolens skolebestyrelse. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen. Referat af skolebestyrelsesmødet d

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen. Referat af skolebestyrelsesmødet d Kommende møder: 12.1.2015 (Afd. Rollo), 3.2.2015 (Afd. Karise), 11.3.2015 (Afd. Hylleholt), 9.4.2015 (Afd. Rollo), 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 11.12.2014. kl. 18-21.30

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 9.11.2016 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Afd. Søager Møde nr.:3/16-17 Gæster: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag (fra

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato 20. november 2018 Kl. 16.30-18.15 i Personalerummet Ansvarlig Tid Afbud: Pernille, Daniel Annie Anja deltog fra kl. 16.40 Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle 2 B

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. Side 1 Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober kl. 18.00-20.00 STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte: Medarbejdere:

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon:

Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon: Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon: 39 57 67 00 E-mail: morkhoj@gladsae.dk Skolebestyrelsesmøde Dagsorden nr. 1, torsdag den 28. januar 2016 kl. 18:30 21:00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Læs mere

0.a Konstituering af bestyrelsen Der skal vælges en formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer.

0.a Konstituering af bestyrelsen Der skal vælges en formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer. Himmelev Skole HIMMELEV SKOLE Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2016 kl. 19 21.30 i nr. 39 REFERAT Deltagere: Per Skovgaard Rosen - forældrevalgt Rikke Sejer - forældrevalgt Søren Døygaard

Læs mere

Bakkegårdsskolen 2006/ kontaktforældremøde 29. november 2006

Bakkegårdsskolen 2006/ kontaktforældremøde 29. november 2006 1. kontaktforældremøde 29. november 2006 Skolebestyrelsen Udpeget af forældrene René Hattens, formand Marc Taarup, næstformand Birger Lund Rasmussen Britt Søe Enegaard Helen Pedersen Jeanette Guldhammer

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 15. juni2016

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 15. juni2016 Referat fra skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 15. juni2016 Mødetidspunkt: Onsdag d.15.06.2016 kl. 18.30 21.00 Referent: Lars Aagaard Nielsen Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Peter Buchreitz,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Lise Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 20 12 Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning, der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik. Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen

Læs mere

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 26. marts 2015 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Søndermarken Søndermarken 1, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Susan Hauge Jacob G. Sand afbud Merete Hviid

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. september 2014 kl NB mødet er fremrykket til grundet dialogmøde kl

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. september 2014 kl NB mødet er fremrykket til grundet dialogmøde kl Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 16.30-18.30 NB mødet er fremrykket til 16.30 grundet dialogmøde kl. 19.00 Forældrerepræsentanter: Jens Ole Sørensen, Mette Taastrup Christensen, Jytte

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole

Referat for skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Referat for skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Dato: Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 17.00-20.30 Sted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup Mødedeltagere Til stede Fraværende Forældrerepræsentanter

Læs mere

Der var en drøftelse om de kreative fag som f.eks. billedkunst, som kræver mere tid for komme i dybden med et læringsforløb, skal

Der var en drøftelse om de kreative fag som f.eks. billedkunst, som kræver mere tid for komme i dybden med et læringsforløb, skal Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. februar 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Lena, Christina, Erik, Jens, Charlotte, Nanna, Katharina, Mladen, Christian, Maren og Mette Fraværende:

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Juli August September Oktober November December Orientering om SAFEteam Opfølgning på Høringssvar Høringssvar skolereform inviteres med på indskolingscase/fælles Kvalitetsrapport

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Referat fra: Medlemmer. Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: Sted: Konferencerum

Skolebestyrelsesmøde. Referat fra: Medlemmer. Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: Sted: Konferencerum Referat fra: Skolebestyrelsesmøde Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: 17.30 20.30 Sted: Konferencerum Medlemmer Forældre: Ole Frimer, Allan Nørgaard, Carsten Bach, Jesper Sørensen, Anja Trælle

Læs mere

Bistrupskolen Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Bistrupskolen  Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 28.05.13 Deltagere: Jesper Wass Hansen (JEH), Birgit Sønderskov (BS), Thomas Mikkelsen (TM), Michael Nielsen (MN), Mikala Jørgensen (MJ), Katrine Tange (TA),

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmødet

Referat af skolebestyrelsesmødet Referat af skolebestyrelsesmødet Tid: d. 1.november 2017, 19.00-21.00 Sted: Mødelokale 3 Mødeleder: næstformand Jakob Pagter Deltagere: Andreas Bach Aaen Formand/forældrevalgt Jakob Pagter næstformand/forældrevalgt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10 Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. marts 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Charlotte, Lena, Mette, Mladen, Maren, Ellen Fraværende: Njal, Jens, Nanna, Christina og Katharina Referent:

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Højvangskolen Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Mødedato den 15-05-2013 kl. 17.30 til 20.00. Mødested: Personalerummet. 12-05-2013 B = Beslutningspunkt, O = Orienteringspunkt, D = Drøftelse Klokkeskovvej

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Maud Bodholdt, Bjørn Lindhart, Jan Hestetræet, Jens Ansbjerg og Annette Rahbek

DRAGØR SKOLE. Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Maud Bodholdt, Bjørn Lindhart, Jan Hestetræet, Jens Ansbjerg og Annette Rahbek Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Torsdag den 24. august 2017 Tirsdag den 12. september 2017 Dragør Skole Nord Konferencelokalet Dragør Skole Syd Biologilokalet Kl. 18.30 til 21.30 mødet er denne

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden d. 3.11.2015 på Afdeling Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby, Pia Markersen

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Tved Skole. Hhv. d. 5. marts og d. 12. marts 2014

Tved Skole. Hhv. d. 5. marts og d. 12. marts 2014 Tved Skole Dagsorden til SKOLEBESTYRELSESMØDE TVED SKOLE Hhv. d. 5. marts og d. 12. marts 2014 Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Pernille Hjorslev, Elisabeth Rokkjær Hammer, Puk Skovgaard Hansen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Østskolen

Skolebestyrelsen ved Østskolen Skolebestyrelsen ved Østskolen Tilstede: Torben Thisted, Susanne Jacobsen, Lise Herløv Hansen, Annette Bernhoff Bay, Jens Mortensen, Mette Dyhr Ottesen, Jakob Nissen, Thomas Vestergaard, Anne-Katrine Pruss,

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 29.08.2017 Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen, Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe(Afbud), Anne Marie Helmuth Tuff(Afbud), Lars Harder,

Læs mere

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr.

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé Torsdag d. 14. marts 2016 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth SFO- forældrerådet og elevrådet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato 1.februar 2018 Kl. 16.30-20.30 i Personalerummet 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Godkendt Ansvarlig Tid Referat Afbud: Lone, Mogens, Birgitte, Søren Riemer Pernille

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Møde: Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dato: Mandag d. 2. juni 2014 Tid: 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen + SFO-afdelingsleder Kirsten Lundager Afbud: Søren Kaj Mortensen, Carsten Buch Mødeleder:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl. 19.00-21.00 Tilstede: Michael, Kurt N., Kurt M., Kirsten R., Jesper, Anne, Kirsten N. og Leif. Afbud: Lone C. (ikke muligt at indkalde en suppleant)

Læs mere

Principper for skolens drift

Principper for skolens drift Principper for skolens drift Emne: Skole-hjemsamarbejdet Dato 05-05-2015 Sagsbehandler Preben Skov Christensen Direkte telefonnr. 76 81 36 00 Journalnr. 17.01.01-P21-1-15 Principper for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af referat og dagsorden Godkendt Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. august 2017 kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Karlebo afd., Avderødvej 48, udeskolen Mødeleder: Jens Bernhardt Afbud: Camilla Karlsen, Jesper Mortensen

Læs mere

Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte. Hej Hanne Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte. Venlig hilsen Susanne Abildtrup Skolesekretær Skole og

Læs mere

Udkastet udsendes inden mødet, når formanden har lavet udkastet. Jacobs input kan indgå.

Udkastet udsendes inden mødet, når formanden har lavet udkastet. Jacobs input kan indgå. Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen Dato: Torsdag, den 6. december 2018 kl. 17.00 Sted: Science 2 Deltagere: Rie Hornsbæk Janni Juhl-Petersen Gitte Pedersen Bent Sejling-Handberg Cathrine Voiner

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN

Skolebestyrelsesmøde. Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN Tid: Kl. 17.00 18.00: Møde med skoleudvalgsformandskabet Kl. 18.00 18.30: Formøde forældre / spisning (tilmelding senest mandag kl. 12) Kl.

Læs mere

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen Skolebestyrelsen Brobyskolerne. Møde nr. 5 Skoleåret 2013/ 2014 Deltager: SKB: Berit, Per, Sussie, Camilla, Pernille, Maja D, Maja J. Ansatte: AH, HJE, DB, BL, HG, PM, BN Afbud: GG, Susie, Maja J, Pernille,

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere