Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL."

Transkript

1 Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling målrettet de mest udsatte borgere med stofmisbrug. På nuværende tidspunkt er der tale om en overordnet ramme og model, baseret på aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Intentionen med modelafprøvningen er at styrke dokumentationsniveauet for en lovende praksis. Målet er, at der gennem projektperioden udvikles en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner. Modeludviklingen foregår i fire skridt. Som udgangspunktet for modeludviklingen anvendes denne overordnede modelbeskrivelse som ramme for det videre arbejde. 1. Første skridt i modeludviklingen er, at projektkommunerne konkretiserer denne overordnede modelbeskrivelse (via projektansøgningen og fælles forandringsteoriworkshop). 2. Næste skridt i processen er, at den foreløbige modelbeskrivelse følges i de to projektkommuner gennem det første år i projektperioden. 3. Det tredje skridt er, at erfaringerne med afprøvning af modellen vurderes af projektkommunerne, følgegruppen, evaluator og Socialstyrelsen, hvorefter der fastlægges en model, som projektkommunerne implementerer de resterende to år af projektperioden. 4. Fjerde skridt i udviklingen er, at der på baggrund af den samlede evaluering af modellen udarbejdes en endelig modelbeskrivelse med tilhørende implementeringsguide. Forskningsekspertise vil også indgå i processen omkring modeludviklingen, enten som del af følgegruppen eller via særskilt høring. Nærværende overordnede model er som nævnt udformet på baggrund af aktuelt bedste viden fra forskning (i behandlingsindsatser) og praksis. Fra forskningen inddrages aktuelt bedste viden, både i form af overordnede konklusioner i forhold til behandlingsindsatser samt mere specifikt i relation til målgruppen, som pejlemærker for konstruktionen af den overordnede model. Fra praksis er modellen i særlig grad baseret på erfaringerne fra Københavns Kommunes tilbud Fremskudt behandling Beskrivelsen indeholder følgende punkter: a) Aktuelt bedste viden fra forskningen, b) Aktuelt bedste viden fra praksis, c) Formål med indsatsen, d) Målgruppen, e) Grundprincipper for modellen, f) Kernekomponenter i modellen og g) Organisering. Hensigten er således, at den endelige modelbeskrivelse med inddragelse af den høstede viden fra evalueringen vil relatere sig til de fem kerneelementer i Socialstyrelsens Vidensdeklaration, herunder viden om målgruppe, metoden/indsats, implementering, effekt og til dels økonomi i relation til modellen. Aktuelt bedste viden fra forskningen Perspektiverne i det følgende er i overvejende grad baseret på publikationerne Effekten af den sociale misbrugsbehandling samt God misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Begge publikationer bygger på gennemgang af forskningsresultater fra en række internationale og nationale undersøgelser af behandlingsindsatser og effekt. 1 I relation til behandlingsindsatser konkluderer tværgående undersøgelser overordnet set: 1 Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse (2012). Effekten af den sociale misbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning. Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. 1

2 - At det på tværs af indsatser og metoder er en udfordring at fastholde resultater af behandlingen længere end tre til seks måneder efter behandlingens afslutning. - At systematisk udredning af borgeren, herunder brug af illegale stoffer, lægeordineret medicin, alkohol samt fysisk, psykisk og social belastning, er central for tilrettelæggelse af en effektiv behandling. - At effektiv behandling er rettet mod borgerens samlede situation og belastninger, ikke kun mod stofmisbruget. - Effekten af socialt orienterede interventioner og metodespecifikke behandlingsinterventioner øges, når disse suppleres med sundhedsfaglige ydelser tilpasset den enkelte borger. - Borgerens oplevelse af tilfredshed/meningsfuldhed med indsatsen er afgørende for udbytte af behandlingen og for fastholdelse af resultater. - Intensiteten af behandlingen bør tilpasses borgerens problemstillinger og behov, således at borgere med komplekse problemstillinger modtager en mere intensiv indsats end borgere med moderate problemstillinger. - Udskrivning af borgeren til de samme belastninger som eksisterede før indskrivning forringer chancen for at fastholde resultater. - Bedringsprocessen er en langvarig proces, der strækker sig ud over varigheden af typiske primære behandlingsforløb, og det er ofte nødvendigt at arbejde med et længerevarende behandlingsfokus, der inkluderer en efterbehandlings-/opfølgningsindsats. - Inddragelse af og evt. hjælp til etablering af sociale netværk og/eller uddannelse/beskæftigelsesindsats øger chancen for fastholde resultater af behandlingen 2. Ligeledes konkluderes det på baggrund af tværgående undersøgelser af behandlingsindsatser til målgruppen bl.a. følgende 3 : - Borgere med en høj belastningsgrad målt i ASI-score har større risiko for at afbryde behandling samt for at falde tilbage i misbrug efter behandling det er således vanskeligere at opnå og fastholde resultater for denne gruppe sammenlignet med den samlede målgruppe for misbrugsbehandling 4. - Indsatser målrettet reduktion af centrale risikofaktorer øger chancen for at opnå og fastholde resultater med behandlingsindsatsen, herunder bl.a. høj belastningsgrad i ASI score, hvorfor en effektiv behandlingsindsats til denne målgruppe også må være rettet mod disse risikofaktorer, herunder fysisk og/eller psykisk helbred, økonomi, kriminalitet samt familie- og sociale relationer. Endvidere peges der i en undersøgelse af behandlingstilbud til socialt udsatte borgere med opiatmisbrug på en række centrale forhold, der bør medtænkes i udformning af nærværende model. 5 Konklusionerne her peger på, at en behandlingsstrategi i forhold til de mest udsatte borgere med misbrug rummer følgende: - En opsøgende indsats overfor målgruppen med en højere grad af intensitet i behandlingskontakten. - En tilgang der kombinerer omsorgsperspektivet og forandringsperspektivet. - En højere grad af rummelighed og tilgængelighed i forhold til behandlingstilbud. 2 For målgruppen ligger det sandsynligvis udenfor rammerne af behandlingsperioden at etablere en beskæftigelsesrettet indsats, hvorfor det sandsynligvis vil være mere realistisk at fokusere indsatsen på forbedring af det sociale netværk. Dog vil det på det lidt længere perspektiv være relevant med en indsats, der sigter på at borgeren opnår en højere grad af inklusion ift. bredere sammenhænge, herunder fx også i relation til beskæftigelse i en eller anden form. Jf. undersøgelsen Skadesreduktion i praksis oplever socialt udsatte borgere i substitutionsbehandling sig ofte marginaliseret og præget af håbløshed i relation til fremtiden; et aspekt der har negativ indvirkning på borgerens aktuelle situation såvel som på borgerens chancer for at opnå og fastholde resultater af behandlingen. 3 Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse (2012). Effekten af den sociale misbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning. Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. 4 Europ-ASI-score afdækker følgende områder: Brug af stoffer, alkohol og medicin, fysisk og psykisk helbred, økonomi, beskæftigelse, kriminalitet samt familie- og sociale relationer. 5 Ditte Andersen & Margaretha Järvinen (2009). Skadesreduktion i praksis. SFI. 2

3 På baggrund af tværgående undersøgelser af konkrete metoder konkluderes bl.a. at følgende metoder har dokumenteret effekt 6 : - Motiverende samtaler anvendt til at motivere til behandling samt undervejs i behandlingen som metode til at fremme borgerens forandringsproces 7. - Case-management som indsats målrettet borgere med komplekse problemer øger chancen for at borgeren modtager og indgår aktivt i behandlingstilbuddene samt opnår bedre resultater hermed. - Psyko-social støtte og behandling som indsats til at styrke borgerens psyko-sociale funktioner og reducere belastningen på disse områder. Endeligt identificerer forskningen følgende centrale elementer i forhold til implementering af behandlingsindsatser generelt: - Uddannelse, træning af behandlere og løbende supervision i metodiske tilgange er afgørende for at opnå resultater med behandlingen samt for fastholdelse af den metodiske tilgang. - En systematisk tilrettelagt indsats med skriftlige redegørelser for forløbet øger effekten af indsatsen. - Løbende monitorering af borgerens/målgruppens rusmiddelbrug og belastningsgrad/resultater med henblik på en løbende vurdering af indsatsen. Det er således disse overordnede og specifikke forskningsmæssige konklusioner, der danner pejlemærker for tilrettelæggelsen og afprøvningen af den overordnede model. Aktuelt bedste viden fra praksis Københavns Kommunes indsats Fremskudt behandling er iværksat i februar 2013 og afprøves foreløbigt indtil udgangen af året. Formålet er at få flere socialt udsatte borgere med stofmisbrug og komplekse problemstillinger i misbrugsbehandling og fastholde dem i behandling, så længe de har et behandlingsbehov. Målgruppen er socialt udsatte borgere med et intenst misbrug, som færdes i miljøet omkring Sundhedsrummet/Stofindtagelsesrummet og Mændenes Hjem. Målgruppen er borgere hjemhørende i Københavns Kommune, dvs. borgere i kommunen kan startes op i den fremskudte indsats. Målet er dog, at borgere, som geografisk hører til kommunens øvrige enheder på sigt tilknyttes deres respektive behandlingsenhed. Borgere hjemhørende i andre kommuner har mulighed for at blive indskrevet i tilbuddet, såfremt hjemkommunen giver tilsagn. Indsatsen er baseret på følgende centrale elementer: En kontaktskabende og motiverende indsats i forhold til behandling, udredning og visitation til social misbrugsbehandling, udførelse af fremskudt social misbrugsbehandling i miljøet omkring Sundhedsrummet/Stofindtagelsesrummet og Mændenes Hjem, hjælp til opstart af evt. substitutionsbehandling, brobygning til videre socialfaglig og/eller sundhedsfaglig hjælp, kontakt til hjemkommunen for borgere, som ikke er hjemhørende i kommunen, praktisk støtte til at borgeren kan indgå i/modtage videre relevant hjælp samt henvisningsmulighed til behandlingspraktik og et stabiliserende ophold på et krisecenter for socialt udsatte borgere med stofmisbrug. Indsatsen er forankret i Rådgivningscenter København, Behandlingsenhed Vest. Den fremskudte indsats 6 Endvidere peges på kognitiv terapi som metode med dokumenteret effekt til at skabe forandring i forhold til adfærd og handlemønstre. I denne sammenhæng vurderes det dog, at metoden sandsynligvis er mindre velegnet, da borgerens situation såvel som rammerne omkring behandlingen/behandlingskontakten sandsynligvis ikke rummer tilstrækkelig ro og stabilitet til at metoden er hensigtsmæssig at anvende. 7 Anvendelse af motiverende samtaler som metode i misbrugsbehandlingen er undersøgt i forhold til forskellige målgrupper, men det peges på, at metoden er særlig relevant for borgere, der er ambivalente ift. at påbegynde behandling. 3

4 udøves af to erfarne misbrugsbehandlere, der primært dækker dagtimerne, men også har indlagt aftenvagt for at tilgodese borgernes behov. Behandlerne har tidligere været ansat i rådgivningscentre i København og har dermed erfaring med indsatser til målgruppen samt med rutiner og arbejdsgange i den københavnske misbrugsbehandling. Der er etableret et tæt samarbejde med de øvrige tilbud i miljøet, hvor der er et tæt samarbejde med medarbejderne her og samtidig fungerer disse tilbud som en konkret fysisk base for en stor del af kontakten med borgerne. Centrale erfaringer fra tilbuddet er, at samarbejdet med øvrige tilbud i det miljø, målgruppen færdes er betydningsfuldt, både i relation til tilbuddets etableringsfase, kontaktskabelse til målgruppen samt undervejs gennem forløb med borgere. En anden erfaring er, at tilstedeværelsen i miljøet gør det muligt med en tæt, og hyppig kontakt til målgruppen, hvor der er mulighed for at hjælpe borgeren i konkrete situationer og på samme tid arbejde med det korte og lidt længere perspektiv for forandring. Endeligt er erfaringen, at det er centralt at have henvisningsmulighed til behandlingspraktik og døgnophold. I Fremskudt behandling har man indgået aftale om henvisningsret til dels en 14. dages behandlingspraktik i døgnbehandling, hvor borgeren således får mulighed for at afprøve, hvorvidt døgnbehandling er relevant for hende eller ham. Dels har man henvisningsmulighed til et ophold af optil tre måneder på et Akut krisecenter for socialt udsatte med stofmisbrug. Et ophold på Akut krisecenteret giver borgeren mulighed for at få stabiliseret en krisesituation og for at få afklaret ønsker til og etableret kontakt til videre relevant hjælp efter opholdet. Målgruppe Målgruppen er borgere med et blandingsmisbrug kombineret med komplekse sociale problemstillinger, som ikke benytter eller kun i begrænset omfang benytter de eksisterende tilbud om stofmisbrugsbehandling. Målgruppen omfatter således borgere, hvor følgende faktorer alle er til stede: Tilhører målgruppen for social stofmisbrugsbehandling efter SEL 101. Blandingsmisbrug af intens karakter. Komplekse sociale problemer med en høj belastningsgrad på minimum tre af følgende områder: fysisk og/eller psykisk helbred, økonomi, kriminalitet samt familie- og sociale relationer, svarende til en ASI-score på minimum 0,5. Ikke eller kun i begrænset omfang benytter de eksisterende stofmisbrugsbehandlingstilbud. Oplever sig besværet af sin aktuelle situation. Målgruppen vil have en høj belastningsgrad målt i ASI og vil typisk have en kombination af et blandingsmisbrug og sociale og sundhedsmæssige problemstillinger som følge af et mangeårigt misbrug. Dette kan bl.a. dreje sig om en ringe sundhedstilstand, følgesygdomme, et spinkelt forsørgelsesgrundlag, en ustabil boligsituation, et spinkelt netværk og for nogle kriminalitet og (ubehandlede) psykiske problematikker. Gruppen omfatter borgere, hvor misbruget har en intens karakter og er præget af risikovillighed, og hvis livsstil og døgnrytme kan være kaotisk og turbulent. En del af målgruppen har begyndt deres stofbrug i de tidlige teenageår. Det sociale netværk er for de flestes vedkommende præget af misbrug. 8 Målgruppen har ingen eller begrænset kontakt med stofmisbrugsbehandlingen. Ustabilt fremmøde og konfliktfyldt adfærd kan føre til afbrydelser i behandlingen, ligesom de rammer og forventninger, der er knyttet til behandlingen kan være vanskelig for målgruppen at indgå i eller de kan opleve at behandlingen ikke i tilstrækkelig grad matcher deres behov, udfordringer og ressourcer. Der findes ingen samlet estimering på målgruppens størrelse. Vurderingen er, at en del af målgruppen ikke er kendt i behandlingssystemet. Socialstyrelsen skønner, at målgruppen på landsplan ligger mellem borgere, hvoraf mellem to-tredjedele og tre-fjerdedele skønnes at være mænd. Skønnet baserer sig på følgende opgørelser: antal borgere med et kaotisk blandingsmisbrug 9, antal hjemløse 10, 8 Maren Sørensen m.fl. Den sociale misbrugsbehandling. Brugerne og de pårørendes perspektiv (2009). SFI; Narkosituationen i Danmark Sundhedsstyrelsen; Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med blandingsmisbrug (2013). Rambøll for Socialstyrelsen 9 Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug. (2013) Rambøll for Socialstyrelsen 4

5 antal narkotikarelaterede dødsfald 11, antal aktive injektionsmisbrugere og antal borgere i metadonbehandling 12. Formål Formålet er, at målgruppen i højere grad opnår stabilisering, reduktion eller ophør med brug af illegale stoffer og opnår en mere stabil situation samlet set. Stofmisbrugsbehandlingen bidrager til at målgruppen i videst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder deres funktionsevne, så de i højere grad oplever at have kontrol over og indflydelse på eget liv og egen hverdag. Dette opnås ved at målgruppen med modellen oplever stofmisbrugsbehandling mere tilgængelig at påbegynde og fastholde, så længe der er et behandlingsbehov og at behandlingen i højere grad opleves at matche deres behov, udfordringer og ressourcer. Konkret forventes det at: Flere fra målgruppen påbegynder stofmisbrugsbehandling og fastholder behandlingen, så længe de har et behandlingsbehov Målgruppen opnår resultater og fastholder disse, enten stabilisering, reduktion i forbrug eller stoffrihed Målgruppen i de to projektkommuner opnår og fastholder en mere stabil situation samlet set Målgruppen i de to projektkommuner genvinder, udvikler eller vedligeholder i videst muligt omfang deres funktionsevne, så borgeren i højere grad oplever at have indflydelse på og kontrol over eget liv og hverdag Grundprincipper I det følgende beskrives de grundlæggende perspektiver på behandlingsindsatsen, som udgør de rationaler, der er styrende for udformning af kernekomponenterne i den konkrete indsats. Borgeren som omdrejningspunkt for behandlingen: Indsatsen er baseret på den grundlæggende tilgang, at borgeren selv er omdrejningspunktet for forandringsprocessen, og at medarbejderne med deres faglighed og engagement kan tilbyde borgeren den relevante hjælp hertil. Centrale elementer i dette er således styrkelse af borgerens tro på forandring, formulering af egne mål og styrkelse af egne ressourcer samtidig med at borgeren får den relevante hjælp til at realisere dette. Forandringsperspektivet som grundprincip: Ligeledes er det et grundprincip, at der arbejdes med forandringsperspektivet som grundlæggende element i behandlingen. Formålet med behandlingen er, at denne skal medvirke til en positiv forandring af borgerens situation. Differentierede målsætninger: Det er samtidig en grundlæggende tilgang, at der fordi udgangspunktet er den enkelte borger - arbejdes differentierede målsætninger, der fastsættes ud fra den enkelte borgeres situation og ønsker. Dette gælder både i relation til reduktion af misbruget (stoffrihed, reduktion, stabilisering) og i relation til relevante målsætninger vedrørende borgerens øvrige problemkompleks. Helhedsperspektiv på borgerens samlede situation og gennem behandlingsforløbet: At der er fokus på borgerens samlede situation, med de problemstillinger, udfordringer og ressourcer, der er til stede. At medarbejderne hjælper borgeren til afklaring og prioritering af de væsentligste områder for indsatsen i et aktuelt og længerevarende perspektiv og herefter hjælper borgeren med at identificere muligheder og etablere kontakt til relevant hjælp. 10 Lars Benjaminsen m.fl (2013). Hjemløshed i Danmark National kortlægning. SFI. 11 Narkotikasituationen i Danmark 2012 (2012). Sundhedsstyrelsen 12 Ibid. 5

6 Rummelighed: Det er et krav at behandlingstilbuddet lægger en plan for og implementerer en ændring af arbejdsgange og rutiner, således at behandlingstilbuddet opleves mere rummeligt af målgruppen. Der tænkes her på rutiner og arbejdsgange i det eksisterende behandlingstilbud ud over igangsættelse af udgående misbrugsbehandling. Indsatsens kernekomponenter Modellen er baseret på to overordnede elementer: 1) En opsøgende, udgående behandlingsindsats i det miljø, målgruppen færdes, samt 2) Etablering af større rummelighed og fleksibilitet i rammerne for benyttelse af eksisterende tilbud på behandlingscentret, således at målgruppen oplever en højere grad af tilgængelighed i forhold til de eksisterende tilbud. For begge overordnede elementer gælder, at der i projektforberedelsesfasen ultimo december udvikles kvalitetskriterier for disse. Den opsøgende, udgående behandlende indsats i borgerens nærmiljø indeholder følgende kernekomponenter: Kontaktskabende, motivations- og afklaringsindsats i forhold til misbrugsbehandling og øvrig relevant hjælp. Udredning og visitation til misbrugsbehandling. Udarbejdelse af behandlingsplan i samarbejde med borgeren samt løbende vurdering/justering af denne. Udførelse af social misbrugsbehandling i nærmiljøet (udgående misbrugsbehandling), hvor der forløbet igennem er fokus på såvel omsorgs- som forandringsperspektivet. Dosis (omfang og hyppighed) tilpasset den enkeltes behov pba. udredningen samt løbende justering af behandlingsplan. Hjælp til opstart af/genindskrivning i substitutionsbehandling for de borgere, hvor dette er relevant. Hjælp til kontakt til øvrig relevant social- og sundhedsfaglig hjælp, både indledende kontakt samt løbende støtte til benyttelse af tilbud for de borgere, der har behov herfor. Henvisningsmulighed til forskellige former for behandlingspraktik og/eller kortere døgnophold, hvortil borgeren kan komme af sted med kort varsel og i kort tid for at få en forståelse af hvad et døgnophold omfatter og indebærer eller for at få tid og ro til at få afklaret sin situation. Anvendelse af behandlingsmetoder, der er i tråd med aktuelt bedste viden fra forskningen samt de grundlæggende principper for indsatsen. Vedholdende og kontinuerligt relationsarbejde. Struktureret efterbehandlings-/opfølgningsindsats med fokus på såvel fastholdelse af resultater fra behandlingen samt fastholdelse/videreudvikling af forbedringen af borgerens samlede situation (mindskning af de risikofaktorer, der i særlig grad gør sig gældende i den enkeltes situation). Med den udgående behandlingsindsats har medarbejderne mulighed for at udføre indsatsen i gennem behandlingsforløbets faser: Kontakt- og indskrivning, selve behandlingsforløbet, brobygning og udskrivning samt opfølgningen. Dette giver borgeren mulighed for at have en gennemgående kontakt til behandlingssystemet, der således kan varetage en koordinerende funktion for vedkommende. Samtidig giver det også behandlingssystemet en bedre mulighed for løbende at vurdere borgerens situation og udvikling i relation til behandlingsplanen, herunder om det er relevant at justere planen. Etablering af mere fleksible rammer for benyttelse af eksisterende tilbud på behandlingscentret: Målet er, at der i projektperioden skal identificeres kerneelementer i skabelse af større tilgængelighed for målgruppen i forhold til de eksisterende rammer, således at målgruppen i højere grad benytter de eksisterende tilbud og den udgående indsats hovedsagelig benyttes i situationer, hvor borgerne ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Dette kan fx dreje sig om substitutionsbehandling. Opstart af substitutionsbehandling indebærer oftest, at borgeren skal møde op på behandlingscentret på bestemte tidspunkter dagligt for at indtage substitutionsmedicinen, for således at få etableret en sundhedsfaglig forsvarlig behandlingsindsats. Dette er eksempel på rammer, der kan afholde borgere fra behandling, og hvor identificering og afprøvning af 6

7 nye måder at strukturere indsatsen på kan bidrage til, at målgruppen oplever en større grad af tilgængelighed i tilbuddene på behandlingscentret. Organisering Organiseringen af indsatsen struktureres ud fra følgende elementer: Indsatsen forankres i det kommunale misbrugsbehandlingscenter. Ledelsen i behandlingscentret er ansvarlig for indsatsen. Den udgående indsats er knyttet til et eller flere eksisterende tilbud, som målgruppen benytter, fx et sundhedstilbud, et værested/en cafe Der etableres fra start aftaler om et formelt og struktureret samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder koordinerende sociale myndighed, sundhedsfaglige tilbud og døgntilbud til behandlingspraktikophold De udgående medarbejdere skal have erfaring fra misbrugsbehandling og indgående kendskab til rutiner og arbejdsgange i kommunens stofmisbrugsbehandlingstilbud Den udgående behandling skal varetages af minimum to medarbejdere, således at der mulighed for tæt faglig sparring og samarbejde om indsatsen for og med borgerne. Det er centralt, at der er ledelsesmæssig opbakning til indsatsen på tværs af det sociale myndighedsområde, misbrugsbehandlingen samt det sundhedsfaglige område. Der skal fra start etableres et formelt samarbejde mellem disse tre partere, der skal konkretiseres i en skriftlig aftale med beskrivelse af ansvar, arbejdsgange og sikring af aftalens gyldighed i praksis. Samarbejdet på tværs er afgørende for at understøtte den helhedsorienterede indsats for borgeren hele vejen gennem forløbet. Kompetenceprofiler hos behandlerne: - Misbrugsfaglig viden og betydelig erfaring med behandlingsindsatser til målgruppen. - Metodiske kompetencer i relations- og motivationsarbejde samt case-management. - Socialfaglig viden om handleplansarbejdet, samarbejdet med øvrige aktører og inddragelse af borgerens netværk. - Personlige kompetencer som engagement, rummelighed og evne til at skabe udviklingsorienterede relationer til målgruppen. - Oplært og trænet i kernekomponenterne i modellen. 7

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere