Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL."

Transkript

1 Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling målrettet de mest udsatte borgere med stofmisbrug. På nuværende tidspunkt er der tale om en overordnet ramme og model, baseret på aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Intentionen med modelafprøvningen er at styrke dokumentationsniveauet for en lovende praksis. Målet er, at der gennem projektperioden udvikles en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner. Modeludviklingen foregår i fire skridt. Som udgangspunktet for modeludviklingen anvendes denne overordnede modelbeskrivelse som ramme for det videre arbejde. 1. Første skridt i modeludviklingen er, at projektkommunerne konkretiserer denne overordnede modelbeskrivelse (via projektansøgningen og fælles forandringsteoriworkshop). 2. Næste skridt i processen er, at den foreløbige modelbeskrivelse følges i de to projektkommuner gennem det første år i projektperioden. 3. Det tredje skridt er, at erfaringerne med afprøvning af modellen vurderes af projektkommunerne, følgegruppen, evaluator og Socialstyrelsen, hvorefter der fastlægges en model, som projektkommunerne implementerer de resterende to år af projektperioden. 4. Fjerde skridt i udviklingen er, at der på baggrund af den samlede evaluering af modellen udarbejdes en endelig modelbeskrivelse med tilhørende implementeringsguide. Forskningsekspertise vil også indgå i processen omkring modeludviklingen, enten som del af følgegruppen eller via særskilt høring. Nærværende overordnede model er som nævnt udformet på baggrund af aktuelt bedste viden fra forskning (i behandlingsindsatser) og praksis. Fra forskningen inddrages aktuelt bedste viden, både i form af overordnede konklusioner i forhold til behandlingsindsatser samt mere specifikt i relation til målgruppen, som pejlemærker for konstruktionen af den overordnede model. Fra praksis er modellen i særlig grad baseret på erfaringerne fra Københavns Kommunes tilbud Fremskudt behandling Beskrivelsen indeholder følgende punkter: a) Aktuelt bedste viden fra forskningen, b) Aktuelt bedste viden fra praksis, c) Formål med indsatsen, d) Målgruppen, e) Grundprincipper for modellen, f) Kernekomponenter i modellen og g) Organisering. Hensigten er således, at den endelige modelbeskrivelse med inddragelse af den høstede viden fra evalueringen vil relatere sig til de fem kerneelementer i Socialstyrelsens Vidensdeklaration, herunder viden om målgruppe, metoden/indsats, implementering, effekt og til dels økonomi i relation til modellen. Aktuelt bedste viden fra forskningen Perspektiverne i det følgende er i overvejende grad baseret på publikationerne Effekten af den sociale misbrugsbehandling samt God misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Begge publikationer bygger på gennemgang af forskningsresultater fra en række internationale og nationale undersøgelser af behandlingsindsatser og effekt. 1 I relation til behandlingsindsatser konkluderer tværgående undersøgelser overordnet set: 1 Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse (2012). Effekten af den sociale misbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning. Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. 1

2 - At det på tværs af indsatser og metoder er en udfordring at fastholde resultater af behandlingen længere end tre til seks måneder efter behandlingens afslutning. - At systematisk udredning af borgeren, herunder brug af illegale stoffer, lægeordineret medicin, alkohol samt fysisk, psykisk og social belastning, er central for tilrettelæggelse af en effektiv behandling. - At effektiv behandling er rettet mod borgerens samlede situation og belastninger, ikke kun mod stofmisbruget. - Effekten af socialt orienterede interventioner og metodespecifikke behandlingsinterventioner øges, når disse suppleres med sundhedsfaglige ydelser tilpasset den enkelte borger. - Borgerens oplevelse af tilfredshed/meningsfuldhed med indsatsen er afgørende for udbytte af behandlingen og for fastholdelse af resultater. - Intensiteten af behandlingen bør tilpasses borgerens problemstillinger og behov, således at borgere med komplekse problemstillinger modtager en mere intensiv indsats end borgere med moderate problemstillinger. - Udskrivning af borgeren til de samme belastninger som eksisterede før indskrivning forringer chancen for at fastholde resultater. - Bedringsprocessen er en langvarig proces, der strækker sig ud over varigheden af typiske primære behandlingsforløb, og det er ofte nødvendigt at arbejde med et længerevarende behandlingsfokus, der inkluderer en efterbehandlings-/opfølgningsindsats. - Inddragelse af og evt. hjælp til etablering af sociale netværk og/eller uddannelse/beskæftigelsesindsats øger chancen for fastholde resultater af behandlingen 2. Ligeledes konkluderes det på baggrund af tværgående undersøgelser af behandlingsindsatser til målgruppen bl.a. følgende 3 : - Borgere med en høj belastningsgrad målt i ASI-score har større risiko for at afbryde behandling samt for at falde tilbage i misbrug efter behandling det er således vanskeligere at opnå og fastholde resultater for denne gruppe sammenlignet med den samlede målgruppe for misbrugsbehandling 4. - Indsatser målrettet reduktion af centrale risikofaktorer øger chancen for at opnå og fastholde resultater med behandlingsindsatsen, herunder bl.a. høj belastningsgrad i ASI score, hvorfor en effektiv behandlingsindsats til denne målgruppe også må være rettet mod disse risikofaktorer, herunder fysisk og/eller psykisk helbred, økonomi, kriminalitet samt familie- og sociale relationer. Endvidere peges der i en undersøgelse af behandlingstilbud til socialt udsatte borgere med opiatmisbrug på en række centrale forhold, der bør medtænkes i udformning af nærværende model. 5 Konklusionerne her peger på, at en behandlingsstrategi i forhold til de mest udsatte borgere med misbrug rummer følgende: - En opsøgende indsats overfor målgruppen med en højere grad af intensitet i behandlingskontakten. - En tilgang der kombinerer omsorgsperspektivet og forandringsperspektivet. - En højere grad af rummelighed og tilgængelighed i forhold til behandlingstilbud. 2 For målgruppen ligger det sandsynligvis udenfor rammerne af behandlingsperioden at etablere en beskæftigelsesrettet indsats, hvorfor det sandsynligvis vil være mere realistisk at fokusere indsatsen på forbedring af det sociale netværk. Dog vil det på det lidt længere perspektiv være relevant med en indsats, der sigter på at borgeren opnår en højere grad af inklusion ift. bredere sammenhænge, herunder fx også i relation til beskæftigelse i en eller anden form. Jf. undersøgelsen Skadesreduktion i praksis oplever socialt udsatte borgere i substitutionsbehandling sig ofte marginaliseret og præget af håbløshed i relation til fremtiden; et aspekt der har negativ indvirkning på borgerens aktuelle situation såvel som på borgerens chancer for at opnå og fastholde resultater af behandlingen. 3 Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse (2012). Effekten af den sociale misbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning. Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. 4 Europ-ASI-score afdækker følgende områder: Brug af stoffer, alkohol og medicin, fysisk og psykisk helbred, økonomi, beskæftigelse, kriminalitet samt familie- og sociale relationer. 5 Ditte Andersen & Margaretha Järvinen (2009). Skadesreduktion i praksis. SFI. 2

3 På baggrund af tværgående undersøgelser af konkrete metoder konkluderes bl.a. at følgende metoder har dokumenteret effekt 6 : - Motiverende samtaler anvendt til at motivere til behandling samt undervejs i behandlingen som metode til at fremme borgerens forandringsproces 7. - Case-management som indsats målrettet borgere med komplekse problemer øger chancen for at borgeren modtager og indgår aktivt i behandlingstilbuddene samt opnår bedre resultater hermed. - Psyko-social støtte og behandling som indsats til at styrke borgerens psyko-sociale funktioner og reducere belastningen på disse områder. Endeligt identificerer forskningen følgende centrale elementer i forhold til implementering af behandlingsindsatser generelt: - Uddannelse, træning af behandlere og løbende supervision i metodiske tilgange er afgørende for at opnå resultater med behandlingen samt for fastholdelse af den metodiske tilgang. - En systematisk tilrettelagt indsats med skriftlige redegørelser for forløbet øger effekten af indsatsen. - Løbende monitorering af borgerens/målgruppens rusmiddelbrug og belastningsgrad/resultater med henblik på en løbende vurdering af indsatsen. Det er således disse overordnede og specifikke forskningsmæssige konklusioner, der danner pejlemærker for tilrettelæggelsen og afprøvningen af den overordnede model. Aktuelt bedste viden fra praksis Københavns Kommunes indsats Fremskudt behandling er iværksat i februar 2013 og afprøves foreløbigt indtil udgangen af året. Formålet er at få flere socialt udsatte borgere med stofmisbrug og komplekse problemstillinger i misbrugsbehandling og fastholde dem i behandling, så længe de har et behandlingsbehov. Målgruppen er socialt udsatte borgere med et intenst misbrug, som færdes i miljøet omkring Sundhedsrummet/Stofindtagelsesrummet og Mændenes Hjem. Målgruppen er borgere hjemhørende i Københavns Kommune, dvs. borgere i kommunen kan startes op i den fremskudte indsats. Målet er dog, at borgere, som geografisk hører til kommunens øvrige enheder på sigt tilknyttes deres respektive behandlingsenhed. Borgere hjemhørende i andre kommuner har mulighed for at blive indskrevet i tilbuddet, såfremt hjemkommunen giver tilsagn. Indsatsen er baseret på følgende centrale elementer: En kontaktskabende og motiverende indsats i forhold til behandling, udredning og visitation til social misbrugsbehandling, udførelse af fremskudt social misbrugsbehandling i miljøet omkring Sundhedsrummet/Stofindtagelsesrummet og Mændenes Hjem, hjælp til opstart af evt. substitutionsbehandling, brobygning til videre socialfaglig og/eller sundhedsfaglig hjælp, kontakt til hjemkommunen for borgere, som ikke er hjemhørende i kommunen, praktisk støtte til at borgeren kan indgå i/modtage videre relevant hjælp samt henvisningsmulighed til behandlingspraktik og et stabiliserende ophold på et krisecenter for socialt udsatte borgere med stofmisbrug. Indsatsen er forankret i Rådgivningscenter København, Behandlingsenhed Vest. Den fremskudte indsats 6 Endvidere peges på kognitiv terapi som metode med dokumenteret effekt til at skabe forandring i forhold til adfærd og handlemønstre. I denne sammenhæng vurderes det dog, at metoden sandsynligvis er mindre velegnet, da borgerens situation såvel som rammerne omkring behandlingen/behandlingskontakten sandsynligvis ikke rummer tilstrækkelig ro og stabilitet til at metoden er hensigtsmæssig at anvende. 7 Anvendelse af motiverende samtaler som metode i misbrugsbehandlingen er undersøgt i forhold til forskellige målgrupper, men det peges på, at metoden er særlig relevant for borgere, der er ambivalente ift. at påbegynde behandling. 3

4 udøves af to erfarne misbrugsbehandlere, der primært dækker dagtimerne, men også har indlagt aftenvagt for at tilgodese borgernes behov. Behandlerne har tidligere været ansat i rådgivningscentre i København og har dermed erfaring med indsatser til målgruppen samt med rutiner og arbejdsgange i den københavnske misbrugsbehandling. Der er etableret et tæt samarbejde med de øvrige tilbud i miljøet, hvor der er et tæt samarbejde med medarbejderne her og samtidig fungerer disse tilbud som en konkret fysisk base for en stor del af kontakten med borgerne. Centrale erfaringer fra tilbuddet er, at samarbejdet med øvrige tilbud i det miljø, målgruppen færdes er betydningsfuldt, både i relation til tilbuddets etableringsfase, kontaktskabelse til målgruppen samt undervejs gennem forløb med borgere. En anden erfaring er, at tilstedeværelsen i miljøet gør det muligt med en tæt, og hyppig kontakt til målgruppen, hvor der er mulighed for at hjælpe borgeren i konkrete situationer og på samme tid arbejde med det korte og lidt længere perspektiv for forandring. Endeligt er erfaringen, at det er centralt at have henvisningsmulighed til behandlingspraktik og døgnophold. I Fremskudt behandling har man indgået aftale om henvisningsret til dels en 14. dages behandlingspraktik i døgnbehandling, hvor borgeren således får mulighed for at afprøve, hvorvidt døgnbehandling er relevant for hende eller ham. Dels har man henvisningsmulighed til et ophold af optil tre måneder på et Akut krisecenter for socialt udsatte med stofmisbrug. Et ophold på Akut krisecenteret giver borgeren mulighed for at få stabiliseret en krisesituation og for at få afklaret ønsker til og etableret kontakt til videre relevant hjælp efter opholdet. Målgruppe Målgruppen er borgere med et blandingsmisbrug kombineret med komplekse sociale problemstillinger, som ikke benytter eller kun i begrænset omfang benytter de eksisterende tilbud om stofmisbrugsbehandling. Målgruppen omfatter således borgere, hvor følgende faktorer alle er til stede: Tilhører målgruppen for social stofmisbrugsbehandling efter SEL 101. Blandingsmisbrug af intens karakter. Komplekse sociale problemer med en høj belastningsgrad på minimum tre af følgende områder: fysisk og/eller psykisk helbred, økonomi, kriminalitet samt familie- og sociale relationer, svarende til en ASI-score på minimum 0,5. Ikke eller kun i begrænset omfang benytter de eksisterende stofmisbrugsbehandlingstilbud. Oplever sig besværet af sin aktuelle situation. Målgruppen vil have en høj belastningsgrad målt i ASI og vil typisk have en kombination af et blandingsmisbrug og sociale og sundhedsmæssige problemstillinger som følge af et mangeårigt misbrug. Dette kan bl.a. dreje sig om en ringe sundhedstilstand, følgesygdomme, et spinkelt forsørgelsesgrundlag, en ustabil boligsituation, et spinkelt netværk og for nogle kriminalitet og (ubehandlede) psykiske problematikker. Gruppen omfatter borgere, hvor misbruget har en intens karakter og er præget af risikovillighed, og hvis livsstil og døgnrytme kan være kaotisk og turbulent. En del af målgruppen har begyndt deres stofbrug i de tidlige teenageår. Det sociale netværk er for de flestes vedkommende præget af misbrug. 8 Målgruppen har ingen eller begrænset kontakt med stofmisbrugsbehandlingen. Ustabilt fremmøde og konfliktfyldt adfærd kan føre til afbrydelser i behandlingen, ligesom de rammer og forventninger, der er knyttet til behandlingen kan være vanskelig for målgruppen at indgå i eller de kan opleve at behandlingen ikke i tilstrækkelig grad matcher deres behov, udfordringer og ressourcer. Der findes ingen samlet estimering på målgruppens størrelse. Vurderingen er, at en del af målgruppen ikke er kendt i behandlingssystemet. Socialstyrelsen skønner, at målgruppen på landsplan ligger mellem borgere, hvoraf mellem to-tredjedele og tre-fjerdedele skønnes at være mænd. Skønnet baserer sig på følgende opgørelser: antal borgere med et kaotisk blandingsmisbrug 9, antal hjemløse 10, 8 Maren Sørensen m.fl. Den sociale misbrugsbehandling. Brugerne og de pårørendes perspektiv (2009). SFI; Narkosituationen i Danmark Sundhedsstyrelsen; Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med blandingsmisbrug (2013). Rambøll for Socialstyrelsen 9 Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug. (2013) Rambøll for Socialstyrelsen 4

5 antal narkotikarelaterede dødsfald 11, antal aktive injektionsmisbrugere og antal borgere i metadonbehandling 12. Formål Formålet er, at målgruppen i højere grad opnår stabilisering, reduktion eller ophør med brug af illegale stoffer og opnår en mere stabil situation samlet set. Stofmisbrugsbehandlingen bidrager til at målgruppen i videst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder deres funktionsevne, så de i højere grad oplever at have kontrol over og indflydelse på eget liv og egen hverdag. Dette opnås ved at målgruppen med modellen oplever stofmisbrugsbehandling mere tilgængelig at påbegynde og fastholde, så længe der er et behandlingsbehov og at behandlingen i højere grad opleves at matche deres behov, udfordringer og ressourcer. Konkret forventes det at: Flere fra målgruppen påbegynder stofmisbrugsbehandling og fastholder behandlingen, så længe de har et behandlingsbehov Målgruppen opnår resultater og fastholder disse, enten stabilisering, reduktion i forbrug eller stoffrihed Målgruppen i de to projektkommuner opnår og fastholder en mere stabil situation samlet set Målgruppen i de to projektkommuner genvinder, udvikler eller vedligeholder i videst muligt omfang deres funktionsevne, så borgeren i højere grad oplever at have indflydelse på og kontrol over eget liv og hverdag Grundprincipper I det følgende beskrives de grundlæggende perspektiver på behandlingsindsatsen, som udgør de rationaler, der er styrende for udformning af kernekomponenterne i den konkrete indsats. Borgeren som omdrejningspunkt for behandlingen: Indsatsen er baseret på den grundlæggende tilgang, at borgeren selv er omdrejningspunktet for forandringsprocessen, og at medarbejderne med deres faglighed og engagement kan tilbyde borgeren den relevante hjælp hertil. Centrale elementer i dette er således styrkelse af borgerens tro på forandring, formulering af egne mål og styrkelse af egne ressourcer samtidig med at borgeren får den relevante hjælp til at realisere dette. Forandringsperspektivet som grundprincip: Ligeledes er det et grundprincip, at der arbejdes med forandringsperspektivet som grundlæggende element i behandlingen. Formålet med behandlingen er, at denne skal medvirke til en positiv forandring af borgerens situation. Differentierede målsætninger: Det er samtidig en grundlæggende tilgang, at der fordi udgangspunktet er den enkelte borger - arbejdes differentierede målsætninger, der fastsættes ud fra den enkelte borgeres situation og ønsker. Dette gælder både i relation til reduktion af misbruget (stoffrihed, reduktion, stabilisering) og i relation til relevante målsætninger vedrørende borgerens øvrige problemkompleks. Helhedsperspektiv på borgerens samlede situation og gennem behandlingsforløbet: At der er fokus på borgerens samlede situation, med de problemstillinger, udfordringer og ressourcer, der er til stede. At medarbejderne hjælper borgeren til afklaring og prioritering af de væsentligste områder for indsatsen i et aktuelt og længerevarende perspektiv og herefter hjælper borgeren med at identificere muligheder og etablere kontakt til relevant hjælp. 10 Lars Benjaminsen m.fl (2013). Hjemløshed i Danmark National kortlægning. SFI. 11 Narkotikasituationen i Danmark 2012 (2012). Sundhedsstyrelsen 12 Ibid. 5

6 Rummelighed: Det er et krav at behandlingstilbuddet lægger en plan for og implementerer en ændring af arbejdsgange og rutiner, således at behandlingstilbuddet opleves mere rummeligt af målgruppen. Der tænkes her på rutiner og arbejdsgange i det eksisterende behandlingstilbud ud over igangsættelse af udgående misbrugsbehandling. Indsatsens kernekomponenter Modellen er baseret på to overordnede elementer: 1) En opsøgende, udgående behandlingsindsats i det miljø, målgruppen færdes, samt 2) Etablering af større rummelighed og fleksibilitet i rammerne for benyttelse af eksisterende tilbud på behandlingscentret, således at målgruppen oplever en højere grad af tilgængelighed i forhold til de eksisterende tilbud. For begge overordnede elementer gælder, at der i projektforberedelsesfasen ultimo december udvikles kvalitetskriterier for disse. Den opsøgende, udgående behandlende indsats i borgerens nærmiljø indeholder følgende kernekomponenter: Kontaktskabende, motivations- og afklaringsindsats i forhold til misbrugsbehandling og øvrig relevant hjælp. Udredning og visitation til misbrugsbehandling. Udarbejdelse af behandlingsplan i samarbejde med borgeren samt løbende vurdering/justering af denne. Udførelse af social misbrugsbehandling i nærmiljøet (udgående misbrugsbehandling), hvor der forløbet igennem er fokus på såvel omsorgs- som forandringsperspektivet. Dosis (omfang og hyppighed) tilpasset den enkeltes behov pba. udredningen samt løbende justering af behandlingsplan. Hjælp til opstart af/genindskrivning i substitutionsbehandling for de borgere, hvor dette er relevant. Hjælp til kontakt til øvrig relevant social- og sundhedsfaglig hjælp, både indledende kontakt samt løbende støtte til benyttelse af tilbud for de borgere, der har behov herfor. Henvisningsmulighed til forskellige former for behandlingspraktik og/eller kortere døgnophold, hvortil borgeren kan komme af sted med kort varsel og i kort tid for at få en forståelse af hvad et døgnophold omfatter og indebærer eller for at få tid og ro til at få afklaret sin situation. Anvendelse af behandlingsmetoder, der er i tråd med aktuelt bedste viden fra forskningen samt de grundlæggende principper for indsatsen. Vedholdende og kontinuerligt relationsarbejde. Struktureret efterbehandlings-/opfølgningsindsats med fokus på såvel fastholdelse af resultater fra behandlingen samt fastholdelse/videreudvikling af forbedringen af borgerens samlede situation (mindskning af de risikofaktorer, der i særlig grad gør sig gældende i den enkeltes situation). Med den udgående behandlingsindsats har medarbejderne mulighed for at udføre indsatsen i gennem behandlingsforløbets faser: Kontakt- og indskrivning, selve behandlingsforløbet, brobygning og udskrivning samt opfølgningen. Dette giver borgeren mulighed for at have en gennemgående kontakt til behandlingssystemet, der således kan varetage en koordinerende funktion for vedkommende. Samtidig giver det også behandlingssystemet en bedre mulighed for løbende at vurdere borgerens situation og udvikling i relation til behandlingsplanen, herunder om det er relevant at justere planen. Etablering af mere fleksible rammer for benyttelse af eksisterende tilbud på behandlingscentret: Målet er, at der i projektperioden skal identificeres kerneelementer i skabelse af større tilgængelighed for målgruppen i forhold til de eksisterende rammer, således at målgruppen i højere grad benytter de eksisterende tilbud og den udgående indsats hovedsagelig benyttes i situationer, hvor borgerne ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Dette kan fx dreje sig om substitutionsbehandling. Opstart af substitutionsbehandling indebærer oftest, at borgeren skal møde op på behandlingscentret på bestemte tidspunkter dagligt for at indtage substitutionsmedicinen, for således at få etableret en sundhedsfaglig forsvarlig behandlingsindsats. Dette er eksempel på rammer, der kan afholde borgere fra behandling, og hvor identificering og afprøvning af 6

7 nye måder at strukturere indsatsen på kan bidrage til, at målgruppen oplever en større grad af tilgængelighed i tilbuddene på behandlingscentret. Organisering Organiseringen af indsatsen struktureres ud fra følgende elementer: Indsatsen forankres i det kommunale misbrugsbehandlingscenter. Ledelsen i behandlingscentret er ansvarlig for indsatsen. Den udgående indsats er knyttet til et eller flere eksisterende tilbud, som målgruppen benytter, fx et sundhedstilbud, et værested/en cafe Der etableres fra start aftaler om et formelt og struktureret samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder koordinerende sociale myndighed, sundhedsfaglige tilbud og døgntilbud til behandlingspraktikophold De udgående medarbejdere skal have erfaring fra misbrugsbehandling og indgående kendskab til rutiner og arbejdsgange i kommunens stofmisbrugsbehandlingstilbud Den udgående behandling skal varetages af minimum to medarbejdere, således at der mulighed for tæt faglig sparring og samarbejde om indsatsen for og med borgerne. Det er centralt, at der er ledelsesmæssig opbakning til indsatsen på tværs af det sociale myndighedsområde, misbrugsbehandlingen samt det sundhedsfaglige område. Der skal fra start etableres et formelt samarbejde mellem disse tre partere, der skal konkretiseres i en skriftlig aftale med beskrivelse af ansvar, arbejdsgange og sikring af aftalens gyldighed i praksis. Samarbejdet på tværs er afgørende for at understøtte den helhedsorienterede indsats for borgeren hele vejen gennem forløbet. Kompetenceprofiler hos behandlerne: - Misbrugsfaglig viden og betydelig erfaring med behandlingsindsatser til målgruppen. - Metodiske kompetencer i relations- og motivationsarbejde samt case-management. - Socialfaglig viden om handleplansarbejdet, samarbejdet med øvrige aktører og inddragelse af borgerens netværk. - Personlige kompetencer som engagement, rummelighed og evne til at skabe udviklingsorienterede relationer til målgruppen. - Oplært og trænet i kernekomponenterne i modellen. 7

1 Indledning Projektets målgruppe og baggrund for puljen Puljens formål Forventede mål og resultater Ansøgerkreds...

1 Indledning Projektets målgruppe og baggrund for puljen Puljens formål Forventede mål og resultater Ansøgerkreds... Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug 15.75.26.40 Ansøgningsfrist

Læs mere

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer Udkast til præcisering af kernekomponenterne i modellen for den udgående og rummelige stofmisbrugsbehandling målrettet udsatte borgere med blandingsmisbrug og komplekse sociale problemer Nærværende udkast

Læs mere

DEL I INTRODUKTION TIL MODELLEN

DEL I INTRODUKTION TIL MODELLEN INDHOLD 1. INDLEDNING 1 1.1 En model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling 1 1.2 Modelbeskrivelsen består af tre dele 2 2. DEL I INTRODUKTION TIL MODELLEN 3 2.1 Målgruppen 3 2.2 Modellens vidensgrundlag

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

EVALUERING AF UDGÅENDE OG RUMMELIG STOFMISBRUGSBEHAND- LING TIL DE MEST UDSATTE BORGE- RE MED STOFMISBRUG SLUTRAPPORT

EVALUERING AF UDGÅENDE OG RUMMELIG STOFMISBRUGSBEHAND- LING TIL DE MEST UDSATTE BORGE- RE MED STOFMISBRUG SLUTRAPPORT Til Socialstyrelsen Dokumenttype Slutrapport Dato Maj 2017 EVALUERING AF UDGÅENDE OG RUMMELIG STOFMISBRUGSBEHAND- LING TIL DE MEST UDSATTE BORGE- RE MED STOFMISBRUG SLUTRAPPORT EVALUERING AF UDGÅENDE OG

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl MØDEREFERAT Mødets tema: Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl. 10.30 14.00 Dato: 10.02.2014 Kontoret for voksne med sociale problemer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

AKUTKRISECENTER TIL SOCIALT UDSATTE BORGERE MED STOF- MISBRUG

AKUTKRISECENTER TIL SOCIALT UDSATTE BORGERE MED STOF- MISBRUG Til Socialstyrelsen Dokumenttype Modelbeskrivelse Dato Oktober, 2016 AKUTKRISECENTER TIL SOCIALT UDSATTE BORGERE MED STOF- MISBRUG AKUTKRISECENTER TIL SOCIALT UDSATTE BORGERE MED STOFMISBRUG MODELBESKRIVELSE

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet?

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgeren set fra Servicelovens 110 Hvad kan man hente af viden her? - Borgerprofil generelt og konkret - Faglige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Modelprojektet: Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere

Projektbeskrivelse. Modelprojektet: Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere Projektbeskrivelse Modelprojektet: Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere 1 1 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Målgruppe... 4 Konkrete mål... 4 Overordnet beskrivelse af projektet... 5 Samarbejde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling. Birgitte Thylstrup, CRF, AU

Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling. Birgitte Thylstrup, CRF, AU Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling Birgitte Thylstrup, CRF, AU Oplæg Baggrund for undersøgelsen Om undersøgelsen Substitutionsbehandling 2009/2014 Afrunding Kathrine Bro Ludvigsen, KABS

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis?

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? KLs rusmiddelkonference 10. oktober 2016 Hotel Comwell, Kolding Dorte Venø Jakobsen, Socialstyrelsen Nationale

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Projektets formål: Projektets målgruppe:

Projektets formål: Projektets målgruppe: Projektets formål: Projektets formål er at afprøve og implementere en forebyggende og behandlende, evidensbaseret metode i forhold til unge med rusmiddelproblemer. Brydehusets erfaringer fra samarbejde

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Esbjerg kommune, Center for Misbrug & Udsatte

Esbjerg kommune, Center for Misbrug & Udsatte Årsopgørelse 2016 Center for Misbrug & Udsatte Dette forår 2016 udsendte regeringen deres redegørelse for de sociale område, som indeholder 10 mål for social mobilitet. 1 To af målene berører direkte misbrugsområdet:

Læs mere

Guideline til socialtilsynets vurdering af tilbud med social stofmisbrugsbehandling

Guideline til socialtilsynets vurdering af tilbud med social stofmisbrugsbehandling Guideline til socialtilsynets vurdering af tilbud med social stofmisbrugsbehandling Sammenhæng mellem kvalitetsmodellen og de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling december 2017

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere