Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland Historie Daniseringen...12 Det sociale liv på Grønland...13 Velfærdsstaten Velfærdsmodellen...16 Indsatser for socialt udsatte Integrationsteori og politik Integration Integration Assimilation Segregation Teori Axel Honneth Anerkendelsesteori Pierre Bourdieu...27 Habitusbegrebet Felter og kapital Doxa Det sociale rum Sammenligning af Bourdieu og Honneth Analyse Introduktion Side 1 af 87

2 Beskrivelse af vores tre grupper Årsager til at grønlændere kommer til Danmark Grønlændernes baggrund...37 Sprog Arbejdsmarkedet...41 Retlig anerkendelse Konklusion Perspektivering Kildekritik Bilag Bilag 1 Historie Bilag 2 - Beskrivelse af de forskellige tilbud...57 Bilag 3 Rummet af sociale positioner Bilag 4 Interview Interview med Agga Petersen 23/ Interview med Gitte Larsen - 4/ Interview med Einar Jensen 29/ Side 2 af 87

3 Indledning Vi finder det interessant at beskæftige os med udsatte grønlændere, da vi ikke mener at der er tilstrækkeligt fokus på denne gruppe. Da vi gik i gang med emnet, syntes vi, at det var påfaldende, hvor lidt danskerne inkl. os selv vidste om de herboende grønlændere i Danmark. Vi undrede os over, hvorfor en så stor procentdel af de herboende grønlændere er marginaliserede. Vi spurgte os selv, hvilke strukturerer i samfundet der var medvirkende til, at nogle grønlændere i Danmark havner i en social deroute og i værste tilfælde på samfundets bund. Vi var desuden interesserede i, på hvilke områder, der bliver gjort en indsats for at integrere grønlænderne i samfundet samt de barrierer, der står i vejen for denne integration. Her tænker vi på, om grønlændernes særlige kulturelle og sociale baggrund kan være en forhindring for integrationen. Problemfelt Det er svært præcist at sige, hvor mange grønlændere der lever i Danmark, da de er danske statsborgere og derfor ikke bliver registrerede som en minoritetsgruppe. Den Nordatlantiske Gruppe udgav i 2007 et faktahæfte om grønlændere bosiddende i Danmark. De mener at have beregnet, at der bor grønlændere i Danmark. Deres tal medregner tre generationer og er baseret på folkeregisteret og cprnummeroplysninger og er udelukkende anonymiserede og kvantitative oplysninger (http://www.dnag.dk). Lise Togeby udgav i 2002 Grønlændere i Danmark, en overset minoritet, hvor hun antager, at der bor ca voksne grønlændere i Danmark. Men hendes definition af en grønlænder er anderledes end Den Nordatlantiske Gruppe. Hun har kun medregnet første generation, hvor én eller begge forældre er grønlænder. Kofoed Skole antager, at af de grønlændere som bor i Danmark er marginaliserede i større eller mindre grad (http://www.udsattegroenlaendere.dk). I hvidbogen, som Socialministeriet udgav i 2003, inddeler de, de marginaliserede grønlændere i tre grupper: de hjemløse, de socialt isolerede og de delvist socialt integrerede. Ved marginalisering mener vi, at det er en gruppe af grønlændere i Danmark, som har sociale problemer. Det kunne eksempelvis være hjemløshed, Side 3 af 87

4 arbejdsløshed og social isolation og sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer. Det viser at, der er en stor spændevidde i marginaliseringen. Situationen for de hjemløse grønlændere i Danmark, er kendetegnet ved, at de har de største sociale problemer ud af den marginaliserede gruppe af grønlændere. Der er forskellige grader af hjemløse i denne gruppe, nogle har en midlertidig bolig, nogle bor i længere perioder hos venner og bekendte, men resten lever på gaden (hvidbog, 2003: 8). Netværket og samværet er ofte baseret på fælles misbrug. Deres forhold til familien er ringe, og i de fleste tilfælde har de mistet alt kontakten til familiemedlemmer. Deres manglende kontakt til familien, kan skyldes deres misbrug. Mange grønlændere har været udsat for f.eks. seksuelt misbrug, fysisk vold og misbrugende forældre, og derfor lever mange grønlændere med et traume, som de har problemer med at bearbejde (hvidbog, 2003: 9). Sprogligt er den hjemløse gruppe, delt op i tre; en gruppe hvor de kun taler grønlandsk, en gruppe hvor de kun taler dansk og en dobbeltsproget gruppe (hvidbog, 2003: 9). Gruppen som hvidbogen kalder de socialt isolerede, bor mere eller mindre permanent i en bolig. Selvom de har en bolig, er de fleste socialt isolerede på overførselsindkomster, ufaglærte eller har begrænset erfaring på det danske arbejdsmarked. Deres misbrug er mere kontrolleret end de hjemløses er, men deres forbrug er stadig moderat stort. Rent sprogligt er de fleste primært grønlandsktalende (hvidbog, 2003: 9). De delvist socialt integrerede, er en gruppe, som kan skabe en meningsfuld tilværelse, i og med de har et bedre fundament at bygge deres tilværelse på. De har tidligere i deres liv levet en normal tilværelse, med familie, børn og beskæftigelse, enten i Danmark eller på Grønland. Men på grund af begivenheder i deres liv såsom skilsmisse, sygdom eller boligproblemer, har de oplevet en voldsom social tilbagegang. Mange er nu derfor udenfor arbejdsmarkedet, men har et ønske om at blive beskæftiget igen. De har kontakt til det sociale system, hvor de bl.a. får hjælp til at finde bolig. Mange har haft en positiv oplevelse med social og sundhedssystemet. Nogle lever alene, andre i parforhold og andre med deres børn. De fleste har kontakt til voksne børn i enten Danmark eller på Grønland. Side 4 af 87

5 Mange i denne gruppe er dobbeltsprogede, men enkelte behersker kun det grønlandske sprog, men de formår at indpasse sig i det danske samfund uden at kunne tale dansk (hvidbog, 2003: 10). Fælles for de her grupper er, at de har nogle overordnede behov. Her menes sociale, sundhedsmæssige, kulturelt betingede behov og behov, som er relateret til personlige forhold. Forskellen ligger i hvor mange i gruppen, som har behovet. Eksempelvis er behovet for en bolig, mest udbredt for de hjemløse. De udsatte grønlændere har et fælles problem med sproget. En del taler kun grønlandsk og har svært ved at have kontakt til det offentlige system. De har mulighed for tolkebistand, men mange gange bliver deres behov ikke tilgodeset, da deres statsretslige stilling bliver taget for bogstaveligt. Mange er heller ikke opmærksomme på deres behov for tolkebistand og forlanger det derfor ikke (Hvidbogen, 2003: 13). Den grønlandske mentalitet og kultur ligner umiddelbart ikke den danske. Grønlændere har svært ved at verbalisere konflikter og personlige problemer og taler derfor ikke med deres nærmeste om de traumatiske oplevelser, mange grønlændere har været udsat for (Hvidbogen, 2003: 24). På baggrund af vores problemfelt er vi kommet frem til følgende problemformulering. Problemformulering: Hvilken betydning har grønlændernes baggrund for deres mangelfulde socialisering i det danske samfund? Side 5 af 87

6 Metode Introduktion I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser. Vores umiddelbare indtryk er, at en stor del af grønlænderne i Danmark ikke er særlig velintegrerede. Mere specifikt, vil vi belyse grønlændernes baggrund og undersøge, hvorvidt deres baggrund er medvirkende til deres marginalisering i Danmark. Vi vil dog ikke kun udelukkende se på deres baggrund, da vi også mener, at den danske stat har et ansvar overfor marginaliserede grupper. Derfor vil vi helt konkret se på opbygningen af den danske velfærdsmodel, samt hvordan integrationen og resocialiseringen finder sted. Derfor har vi udarbejdet vores underspørgsmål på følgende måde: Underspørgsmål Hvordan har den historiske udvikling været med til at præge det grønlandske samfund i dag? Hvilken social baggrund har grønlænderne med sig til Danmark? Hvordan er den danske velfærdsmodel bygget op? Og hvad gøres der for at resocialisere de marginaliserede grønlændere i Danmark? Hvad er integration? Og hvad bliver det gjort for at integrere grønlændere i det danske samfund? Hvorledes kan Axel Honneths anerkendelsesteori benyttes i vores analyse? Hvorledes kan vi bruge Pierre Bourdieus begreber; Habitus, felter, kapital, doxa og det sociale rum i forbindelse med vores analyse? Hvordan kan vi benytte vores to teoretikere i en fælles, samlet analyse? Side 6 af 87

7 Vi ønsker at besvare disse spørgsmål på baggrund af vores empiriske indsamlinger. Det drejer sig om kvalitative interviews og fagligt litteratur, hvor vi primært tager udgangspunkt i Socialministeriets Hvidbog om socialt udsatte grønlændere. Teoretikere Honneth og Bourdieu I vores analyse vælger vi at bruge sociologerne; Axel Honneth og Pierre Bourdieu. Vi mener, at de kan bidrage med en bedre forståelse af de sociologiske årsager, der kunne være medvirkende til marginaliseringen af grønlændere i Danmark. Vi mener at de to teorier umiddelbart virker sammenlignelige, da vi finder begge anvendelige og brugbare til at forklare, hvorfor visse individer klarer sig bedre end andre i det sociale rum. Derfor mener vi, det er relevant, at sammenligne Bourdieu og Honneth. I Honneths teori om ankerkendelse, vil vi se på; privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Vi mener, at denne teori er brugbar, da den forklarer, hvordan et individ bliver fuldt ud integreret i samfundet. I Bourdieus teorier har vi afgrænset os, da vi kun vil bruge få af hans teorier. Vi vælger derfor at tage udgangspunkt i hans begreber; habitus, felter, kapital, doxa og det sociale rum. Vi finder disse relevante, da de forklarer hvilke egenskaber, individet har brug for i et samfund for at klare sig godt. Vi vælger som sagt, at afgrænse vores teoretikere en del. Størstedelen af Honneths teorier omhandler anerkendelse, så derfor vil vi kun bruge hans teori omkring anerkendelse. Vedrørende Bourdieu vil vi udvælge nogle af hans begreber, der virker mest anvendelige for vores projekt. Det gør vi, da vi af ressourcemæssige årsager ikke har tid til at analysere alt. Vi har drøftet hvorvidt vi kunne bruge Emilie Durkheim, Max Weber, Anthoney Giddens samt Jürgen Habermas, da de alle beskæftiger sig med Side 7 af 87

8 udstødningsprocesserne i samfundet. Vi kunne også benytte Habermas og hans teorier om vigtigheden af kommunikation. Vi kunne bruge ham til at analysere sprogets betydning for grønlændernes marginalisering i Danmark. Vi har fravalgt disse teoretikere, da vi ikke finder dem lige så relevante som de to overstående; Pierre Bourdieu og Axel Honneth. En anden årsag til vores fravalg af disse er, at vi ikke har den fornødne tid til at lave en dybdegående analyse af deres teorier. Vi har en overordnet forståelse af både Bourdieu og Honneth og tror, vi vil kunne anvende dem, da vi mener det kan give os en bredere indsigt i hvilke faktorer, der spiller ind, når individer bliver udstødt fra et samfund eller en gruppe. Vi har tænkt os at lave en samlet analyse med Bourdieu og Honneth på én gang, da mange af deres teorier kan supplere hinanden. Interviews Vi vælger at bruge interviews, da vi har en formodning om, at de er med til at give os et indblik i problemstillingen, som vi ikke vil få gennem litteratur og dokumentstudier. Indenfor metoden interviews findes to former for undersøgelser, kvalitative og kvantitative. Vi vælger udelukkende at lave kvalitative undersøgelser, som er mere dybdegående og ikke på samme måde ressourcekrævende, som kvantitative interviews er. På denne måde får vi et professionelt og mere overordnet syn på problemstillingerne i vores rapport. De personer vi vil interviewe, er personer som gennem deres nuværende eller forhenværende arbejde, har haft tæt kontakt til udsatte grønlændere i Danmark. Vi har søgt efter interview personer gennem Det Grønlandske Hus og hjemmesiden (www.udsattegroenlaendere.dk), som er en del af et projekt omkring vidensformidling og udvikling af indsatsen omkring socialt udsatte grønlændere. Dette projekt bliver udført af Socialt Udviklingscenteret SUS for Socialministeriet. Her vil vi tage kontakt til de personer, vi mente kunne ligge inde med en relevant viden for vores projekt. De interviewpersoner vi fik kontakt til er: Agga Petersen, Einar Lund Jensen og Gitte Pilgaard Larsen. Side 8 af 87

9 Agga Petersen er uddannet socialrådgiver og arbejder som projektmedarbejder i Det Grønlandske Hus. Hendes arbejde er gadeplansarbejde, hvor hun har kontakt med funktionelt hjemløse og misbrugere. Einar Lund Jensen er cand. mag. i historie, med grønlandsk sprog som bifag. Han er født og opvokset på Grønland og kom til Danmark som ung for at tage sin uddannelse. Han vendte efterfølgende tilbage til Grønland, hvor han arbejdede som folkeskolelærer og gymnasielærer i nogle år, indtil han blev forstander for Det Grønlandske Hus i København, hvor han var i næsten 10 år. Nu er han sekretariatsleder ved Grønlandssekretariatet på Nationalmuseet. Gitte Pilgaard Larsen er opsøgende gadeplansarbejder og er ansat i aktivitetscenteret på Sundholm. Hun er i øjeblikket i gang med et metodeudviklingsprojekt, hvor hun tager 10 af de dårligst stillede grønlændere fra Københavns kommune. Dem følger hun uanset hvor de er, også selvom de måske flytter til et andet område. Vi vælger at interviewe de tre personer, da vi mener, at deres viden vil give en bred forståelse for vores problemstilling. Vi vil for hvert interview udforme en interviewguide. Hermed sikrer vi os, at få belyst de emner, vi gennem litteratur og dokumentstudier, ser som svære at få belyst. Spørgsmålene skal belyse nogle områder vi kan sætte ind i en teoretisk kontekst, og analysere med de valg af teorier og begreber, vi benytter. I vores valg af metode vælger vi at udelukke kvantitative undersøgelser, da vi ikke mener det har relevans for vores problemstilling. Ydermere er det en metode, som er meget tids- og ressourcekrævende, som vi ikke mener at have til rådighed. Vi udelukker samtidig også, at tage kontakt til Kofoed Skole, som er et tilbud for alle socialt udsatte Side 9 af 87

10 grupper. Da vi allerede har fået kontakt til flere, har vi været nødsaget til at begrænse os. Vores begrænsning skyldes tidsmæssige årsager. Vi har valgt at interviewe personer med en professionel tilgang til problemstillingen, frem for de udsatte grønlændere. Hvis vi valgte at interviewe nogle enkelte udsatte grønlændere, ville det betyde, at vi ikke ville få et repræsentativt billede af de udsatte grønlænderes situation i Danmark. Ydermere opstår der praktiske problemer ved kontakten til de udsatte grønlændere. Mange taler ikke særlig godt dansk, og der kan på denne måde opstå kommunikative problemer. De udsatte grønlændere er svære at få kontakt til, og ved kontakten kan der opstå etiske og følsomme problemstillinger, som vi ikke mener at have kompetencer til at løse. Ulemperne ved ikke at tale med de udsatte grønlændere i Danmark er, at vi derved udelukker at få et mere personligt indblik i de udsatte grønlændere syn på deres egen situation. Statistik Eftersom grønlænderne har dansk statsborgerskab fra fødslen af, er det svært at finde relevant statistik om dem, der er bosiddende i Danmark, fordi de ikke registreres. Danmarks statistik skelner ikke mellem danskere og grønlændere i Danmark. Derfor er det et problem for os, at vi ikke kan finde præcise tal fra Danmarks Statistik. De tal vi bruger i vores rapport f. eks., hvor mange grønlændere, der bor i Danmark, har dog en vis relevans. Vi har fundet meget forskellige tal på netop dette område. De tal, den Nordatlantiske Gruppe har udarbejdet omkring dette, ligger således meget langt fra de tal, som Lise Togeby har udarbejdet (jf. problemfelt). Begge tal lyder forholdsvis troværdige, selvom de ligger langt fra hinanden. Dette skyldes at Lise Togeby har en smallere definition af, hvad grønlændere er. På grund af de vanskeligheder der er forbundet med at finde relevant statistik, har vi derfor undladt at inddrage dette. Side 10 af 87

11 Grønland Historie Herunder er et kort historieafsnit, for at belyse Danmarks indvirkning på Grønlands historie. Her beskrives kort hvad Danmark har gjort for at højne levestandarden og gøre Grønland til et moderne vestligt demokrati. Vi mener det er relevant at, have dette afsnit med, om Grønlands historie de seneste 150 år. Vi synes det er relevant, at vise den hurtige udvikling fra fanger samfund til moderne vestligt samfund, men også for at om grønlændernes mentalitet har forandret sig i løbet af denne årrække. Danmarks politiske indflydelse på Grønlands historie de seneste 150 år. 1862: Grønland får en form for hjemmestyre, kaldet et forstanderskab, hvor de selv skal tage sig af lokale problemer og diverse sociale opgaver (Lidegaard 1991: 148). 1925: 1925-loven vedtages. Inden den førte grønlænderne stort set det liv, de altid havde gjort. I loven stod der at Grønland skulle udvikles til et moderne samfund med nye erhverv og forbindelse til resten af verden. Loven gjorde det dog klart at det skulle ske et skridt af gangen (Lidegaard 1991: 173). 1950: Danmarks daværende statsminister Hans Hedtoft ( ), skabte pga. de usle levevilkår for den grønlandske befolkning, Grønlandskommissionen hvis opgave det var at højne levestandarden (Lidegaard 1991: 194). 1953: Ved grundlovsændringen samme år ophører Danmarks status som kolonimagt, da Grønland blev ligestillet med amterne. Samtidigt fik Grønland to faste mandater i Side 11 af 87

12 Folketinget. Man kunne nu rejse som man havde lyst mellem Danmark og Grønland. Skolevæsenet og socialvæsenet blev forbedret betydeligt. Fra 1952 til 1963: blev der bygget ca boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulose blev næsten udryddet (Lidegaard 1991: 198). 1979: Grønland får hjemmestyre, og ved hjælp af bloktilskuddet overtager de selv administrationen af kultur, planlægning, skat, skole og sociale forhold (Lidegaard 1991: 224). Idéen er, at deres afhængighed af den danske økonomiske støtte ikke skal medfører indirekte dansk styre. I hjemmestyreloven står der, at overdragelsen af de forskellige områder skal ske gradvist. Herunder hvornår og hvilket område. Oversigt over årstal hvor hjemmestyret overtager administrationen af områderne. (bilag 1: 56) De sidste 30 år har Danmark således prøvet at overgive så mange nationale administrative interesser som muligt. I 1992 har Hjemmestyret altså myndighed på næsten alle samfundsmæssige områder. Blandt de interesseområder der ikke kan overføres til grønlænderne selv er råstofsområdet, internationale relationer, forsvars- og sikkerhedspolitik, pengepolitik, politi og domstole (Goldschmidt, 1994: 145). Daniseringen Daniseringen er et forsøg på at udvikle Grønland til et moderne, vestligt demokrati, på højde med den danske stat. Dette skal ses i lyset af anstrengelserne på at integrere Grønland på niveau med andre geografiske områder af Danmark. Efter 1945 var der fra grønlandsk side, stærke ønsker om, at styret blev centraliseret i Godthåb, ligeløn mellem grønlændere og danskere, samt mere undervisning i dansk, så det kunne blive muligt for grønlændere at besidde ledende stillinger. Der blev årene efter blev lagt stor vægt, på at grønlænderne skulle ligestilles med danskerne. De politisk målsætninger i Grønland, Side 12 af 87

13 blev at, grønlænderne skulle gøres til ligeberettigede medlemmer af det danske samfund. Også monopolet som Danmark havde, skulle ophæves, så det kunne styrke grønlændernes initiativ til at udvikle Grønland i kulturel, social og økonomisk henseende. Alt dette kan også læses i Grønlandskommissionens betænkning fra 1950 (Goldschimdt, 1994: 125f). Den danske stat foretog store investeringer i det grønlandske samfund, i form af; sundhed, infrastruktur, uddannelse, boliger mm. Disse investeringer blev foretaget for at forbedre den grønlandske økonomi, så den kunne konkurrere inden for det internationale marked og hæve levestandarden til europæisk niveau (Goldschimdt, 1994: 127). På uddannelsesområdet var der væsentlige forandringer i kraft af den nye skolelov fra 1965, hvor bl.a. undervisning i grønlandsk til og med tredje klasse, ikke var obligatorisk (Goldschimdt, 1994: 129). I modsætning til i dag, hvor vi inden for uddannelsesområdet ser, at det grønlandske sprog bliver prioriteret på alle områder. Dette skyldes, at grønlænderne følte, at denne danisering, blev en trussel for den grønlandske kultur. (http://udsattegroenlaendere.dk/?side=19) En af grundene til Grønlands mange sociale problemer, er nok et produkt af den hurtige omvæltning fra fangersamfund til et moderne vestligt samfund. Danmark har i de sidste mange årtier prøvet, at præge den grønlandske samfundsudvikling, uden at tage højde for den grønlandske kultur. Dette kan have betydet, at mange har haft nogle identitetsproblemer. Mange grønlændere har haft svært ved at finde ud af, hvem de var og hvor de hørte til. Det sociale liv på Grønland For at få en forståelse af grønlændernes marginalisering i det danske samfund, er det vigtigt, at belyse de baggrunde og vilkår de kommer fra. Side 13 af 87

14 Grønland er verdens største ø, med et samlet areal på kvadrat kilometer. 81 % af Grønland er dækket af indlandsis og dermed er det isfri område kun på kvadratkilometer (Statistisk årbog 2006, Grønlands statistik: 63). befolkningstallet på Grønland blev i januar 2006 målt til at være personer med en befolkningstæthed på 0,1 pr. kvadratkilometer. Sammenlignet med Danmark er det samlede areal på , 31 kvadratkilometer, folketallet fra januar 2007 var på personer, med en befolkningstæthed på 126,4 (Statistisk årsbog, Danmarks statistik 2007: 11). Herudfra kan man konkludere, at man på Grønland bor meget spredt i forhold til Danmark. Fordi lever så spredt varierer livsbetingelserne meget fra nord til Sydgrønland. Grønland er traditionelt et fangersamfund, og nogen lever stadig af sæl, hval eller hvalrosfangst samt fiskeri. Størstedelen af befolkningen er dog lønmodtagere og er ansat indenfor den offentlige sektor, private sektor eller fiskeindustrien. Der eksisterer en stor ulighed indenfor lønningsområdet. Langt de fleste har en lav indkomst, mens enkelte har en væsentlig større indkomst. Det er ikke kun de økonomiske ressourcer, som bliver ulige fordelt, det gælder også de uddannelsesmæssige, helbredsmæssige og politiske (Narup i Lorentzen et al., 1999: 107). Man tillægger familien stor værdi i det grønlandske samfund. Dog er det ikke så udbredt som tidligere, at man bor flere generationer sammen. Det mest almindelige er et forældrepar med deres børn, men den resterende familie betyder meget for dem i hverdagen, både socialt og økonomisk. Solidaritet er en norm på Grønland, og familien hjælper gerne hinanden økonomisk. Denne nære kontakt gør det svært for familien, når et medlem rejser bort i forbindelse med f. eks. en uddannelse, eller hvis man bor langt fra hinanden, gør de store afstande det svært at besøge familien. Disse nære familiebånd har også sine ulemper, da grønlændere kan være afvisende overfor at etablere nyt netværk (Narup i Lorentzen et al, 1999: 107). Side 14 af 87

15 På Grønland er det normen, at man får børn, og det er derfor ikke almindeligt, at man fravælger børn. Mange ufrivilligt barnløse par løser derfor problemet, ved at de får et medlem af familien til at føde et barn, som de så adopterer. De kaldes på Grønland gavebørn (Narup i Lorentzen et al., 1999: 107ff). I Grønland blev der i slutningen af 80 erne vedtaget en lov om ligestilling mellem kønnene. Langt de fleste lever dog stadig i et traditionelt forhold, hvor kvinden tager sig af hus og børn ved siden af sit arbejde. Arbejdsløsheden er høj i Grønland, og det er et stort socialt problem. Det er især ufaglærte arbejdere, der rammes hårdt, og den økonomiske kompensation er meget lille. Som arbejdsløs på Grønland oplever mange, at de ikke har værdi som mennesker, og at de bliver holdt udenfor det værdifællesskab, som står meget centralt i det grønlandske samfund, hvor det kollektive kommer før det individuelle. Dette fører tit til misbrug af bl.a. alkohol. Paradoksalt nok er der stor efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft, som ofte må søges i Danmark (Narup i Lorentzen et al, 1999: 109). På Grønland hersker der store problemer med boligmangel. Det er det offentlige, som står for udlejningsbyggeriet og ventelisterne er lange, med ventetid på år. Det betyder, at mange står uden bolig. Problemet er dog ikke så synligt, som man kunne tro, da solidariteten og fællesskabsfølelsen kommer mange hjemløse til gode. Venner og familie er villige til at stille et værelse eller en madras til rådighed i længere eller kortere tid, og den hjemløse kan altid få et sted at sove og være (Narup i Lorentzen et al, 1999: 109f). Mange på Grønland har et svært alkoholmisbrug. Dette skyldes, at mange har været udsat for oplevelser, som har traumatiseret dem. Incest er et stort problem og fagfolk mener, at der er hver tredje pige, som har været udsat for incest. Mange har været ofre for vold, både i deres barndom og som voksne. Derudover sker der mange seksuelle Side 15 af 87

16 overgreb. Det gør, blandet med den store arbejdsløshed, at mange søger tilflugt i alkoholen. Mange børn bliver tvangsfjernet fra deres hjem, på grund de mange problemer med alkohol, vold og seksuelle overgreb. Det er en stor belastning for børnene at vokse op i sådanne familier og blive tvangsfjernet (Narup i Lorentzen et al, 1999: 111). Hvert tredje barn har overvejet selvmord, og hvert fjerde barn har forsøgt. 20 % af alle dødsfald er unaturlige på Grønland. Ved unaturlige dødsfald menes; selvmord, ulykker og mord. Det er altså ganske mange, og kan umiddelbart ses som en sammenhæng af de mange sociale problemer på Grønland (Narup i Lorentzen et al, 1999: 111f). Man prøver på Grønland at lave forebyggende arbejde gennem kampagner og undervisning. Derudover er der blevet oprettet behandlingscentre for folk med et misbrug (Narup i Lorentzen et al, 1999: 110f). Der findes også kvindekrisecentre på Grønland, hvor kvinder kan gå hen med deres problemer og få rådgivning. De drives af lønnede arbejdere og frivillige (Narup i Lorentzen et al, 1999: 111).. Velfærdsstaten Velfærdsmodellen Danmark er en velfærdsstat, nærmere bestemt en universel velfærdsstat. En velfærdsstat vil sige, at alle medlemmer af samfundet er sikret en vis levestandard, altså har nogle basale sociale rettigheder. Der findes forskellige velfærdsmodeller, og den danske er som sagt universel (Plovsing, 2004: 7ff). Dette betyder, at de offentlige ydelser finansieres gennem progressiv beskatning, så alle borgere i princippet er med til finansieringen, andre dog mere end andre. Dette sikrer en vis omfordeling og lighed i samfundet (Plovsing, 204: 44). En af Side 16 af 87

17 grundidéerne er, at alle har ret til offentlige ydelser, uanset status og indkomst (Plovsing, 2004: 147). En amerikansk læge og psykolog ved navn Abraham Maslow har lavet behovspyramiden. Pyramiden viser de menneskelige behov med de basale fysiologiske behov nederst, hvorefter de sekundære behov følger; sikkerhed, kontakt, selvhævdelse og selvrealisering(gyldendals Leksikon H-O, 2002: 414). Den danske velfærdsstat er meget omfattende, og dækker ikke kun de basale behov. Et af de vigtigste formål med velfærdsstaten er at skabe et sikkerhedsnet for borgerne. Det vil sige, at hvis en borger pga. arbejdsløshed, sygdom eller lignende ikke er i stand til at forsørge sig selv, træder velfærdsstaten ind med eksempelvis kontanthjælp, førtidspension og fri tilgængelig sygdomsbehandling. Dette sikrer borgerne en vis levestandard (Plovsing, 2004:7ff). Dette garanterer dog ikke, at enkelte falder gennem det offentlige sikkerhedsnet og bliver marginaliserede. Som eksempel på dette er de mange grønlændere, der lever på gaden. Her træder det offentlige dog igen til og forsøger at resocialisere de marginaliserede ved forskellige tilbud og projekter. Ved resocialisering menes at samle de mennesker op, der har været socialiserede i samfundet, men af grunde som eksempelvis alkoholmisbrug, isolation eller manglende anerkendelse fra familie, venner eller samfund er blevet marginaliserede. Individet gentilpasses derfor til samfundet, og det kan velfærdsstaten gøre ved hjælp af forskellige dagtilbud i form af afvænningsklinikker eller steder for individer, der ikke er røget helt ud af systemet. Hvilke tilbud det helt konkret drejer sig om, gør vi rede for i det følgende afsnit. Indsatser for socialt udsatte Socialforskningsinstituttet har udarbejdet en rapport i 2006: Indsatser for socialt udsatte. Rapporten som er tredje delrapport, er en evaluering af puljen til socialt udsatte grupper i seks større byer i Danmark her kan rapporten downloades fra social forsknings instituttet. Side 17 af 87

18 Rapporten fokuserer således først på de fire indsatsområder, som er blevet gennemført under storbypuljens indsatsområder. Indsatsområderne udgør: De alternative plejehjem Botilbud med bostøtte Tilbud til udsatte grønlændere Samarbejde med private/frivillige tilbud Rapporten viser, at der er sket en etablering af en række målrettede tilbud til socialt udsatte, og at disse tilbud har givet en mulighed for at afhjælpe visse problemstillinger blandt brugerne, herunder samspillet mellem boligproblemerne, sociale problemer, samt psykiske og helbredsmæssige problemstillinger. Rapporten viser dog også, at behovene for at udbygge og videreudvikle indsatsen for de socialt udsatte stadigvæk eksisterer, men de gode erfaringer fra storbypuljens udvikling af målrettede indsatser er et glimrende forbillede for en videre udbygning af indsatsen (Benjaminsen et al., 2006: 1). Teorirammerne for rapporten, er ligesom vores, forbundet med en række grupper i samfundet, man forbinder som socialt udsatte. F.eks. de hjemløse, misbrugerne, de psykiske syge mm. Altså grupper der er synlige i gadebilledet. For at forstå og sammenligne de forskellige indsatser i rapporten, bliver vi også gjort opmærksomme på, at det er hensigtsmæssigt, at fokusere på omstændigheder og årsagerne til, at de ender som de gør og bliver karakteriseret som socialt udsatte. Rapporten tager således udgangspunkt i, at udsathed opstår og fastholdes i et samspil mellem sociale kræfter på forskellige niveauer. De fire niveauer, som rapporten bruger, er: Det strukturelle niveau Side 18 af 87

19 Det institutionelle niveau Det relationelle niveau Det individbårne niveau Ifølge rapporten har hvert niveau forskellige sårbarhedsfaktorer (Benjaminsen et al., 2006: 9). De fire niveauer og de faktorer der skaber og fastholder social udsathed; 2 Niveau Aspekter Sårbarhedsfaktorer Strukturelle forhold Eksklusion på Arbejdsløshed arbejdsmarkedet Eksklusion på boligmarkedet Boligmangel, boligløshed Institutionelle forhold Etnisk segregation Omfanget af serviceydelser, offentlige og private, fx herberger, væresteder, Botilbud Omfordelingsordninger Diskrimination Mangel på tilstrækkelige og relevante tilbud Lave ydelser, fattigdom Forebyggelse Utilstrækkelige forebyggelse, mangel på tidlig indsats Koordination Mangel på koordination i indsatsen Interpersonelle relationer Familieforhold Enlige mere udsatte Parforhold Skilsmisse Omgangskreds Fravær af nære relationer, uhensigtsmæssige relationer Individuelle forhold Sociale forhold Mangel på sociale færdigheder Psykiske forhold Psykisk sygdom, omsorgssvigt i barndommen eller i voksen livet Misbrug Alkohol, hash og stofmisbrug Kriminalitet Fængselsophold Handicap, fysisk sygdom Plejebehov 2 Tabel fra; Benjaminsen et al., 2006: 10 Side 19 af 87

20 Køn, alder Udannelse Statsborgerskab Ung, gammel Ingen uddannelse Flygtning/indvandrer Storbypuljen i de seks større byer, København, Frederiksberg, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg er finansieret af midler for ca.317 mio. kr. fordelt over årene til sociale indsatser. Støtten tæller 69 projekter, hvor af 37 projekter falder under de fire indsatsområder, som er omtalt tidligere og udgør ca.55 % af støtten (Benjaminsen et al., 2006: 14f). Antallet af projekter; De fire indsatsområder 3 Indsatsområder Antal projekter Alternative plejehjem 7 Botilbud med intensiveret bostøtte 10 Indsatser for udsatte grønlændere 4 Samarbejde med frivillige/private 16 organisationer Hensigten med de fire indsatsområder er, at indsatsen ikke konkret skal sigte på enkelte grupper af udsatte, men i stedet fokusere på indsatstyper, der i mange tilfælde er mere eller mindre ens for grupperne. En undtagelse er dog indsatserne for udsatte grønlændere, der rummer en målretning af tilbud særligt til grønlændergruppen (Benjaminsen et al., 2006: 15). I vores rapport lægger vi hovedvægten på de tilbud, som må gælde for de udsatte grønlændere og undlader derfor, at vedlægge oversigten over formål, indhold og målsætninger for de tre andre indsatsområder. Indsatserne for udsatte grønlændere; 3 Tabel fra; Benjaminsen et al., 2006: 15 Side 20 af 87

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Marianna Estelle Nysom Egebrønd Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund og forfatteren,

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Professionelt frivillig?

Professionelt frivillig? Professionelt frivillig? Bachelormodul Arbejdslivsstudier FS11 Projektrapport Skrevet af: Signe Boye og Anne-Dorte Spaanhede Vejledt af: Sidsel Grosen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Den frivillige

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Lisbeth Lunde Frederiksen Et godt samfund vil være et samfund, der også er i stand til at skabe sociale institutioner og sociale samværsformer,

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler. Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Normer: Skrevne og uskrevne adfærdsregler. Anviser hvordan man kan og

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Danmark. Børnefattigdom i

Danmark. Børnefattigdom i Børnefattigdom i Danmark Det burde ikke komme an på det materielle. Men hverdagen for danske børn er en anden, for her spiller forbrugsmulighederne en rolle for deres deltagelse i sociale fællesskaber,

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Ressourcer og demokratisk deltagelse Semesterprojekt efterår 2013 19-12-2013 Gruppe 18 hus 19.1

Ressourcer og demokratisk deltagelse Semesterprojekt efterår 2013 19-12-2013 Gruppe 18 hus 19.1 Indhold Bilag 1 tabel: foreningsmedlemsskaber, aktivitetsformer og politisk effektivitetsfølelse: Goul Andersen,2004 s. 94 Tabel 4.2... 2 Bilag 2 tabel: sofavælgere: Goul Andersen,2004 s. 85 Tabel 5.6...

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere