Forslag til revideret regelsæt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til revideret regelsæt"

Transkript

1 Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 HVEM KAN SØGE OM TILSKUD FRA FREDENSBORG KOMMUNE?... 4 HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? TILSKUD TIL UNDERVISNING M.M TILSKUD TIL KURSER FOR LÆRERE TILSKUD TIL REDUKTION AF PENSIONISTERS EGENBETALING TILSKUD TIL LOKALER LÅN AF KOMMUNALE LOKALER OG TILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER... 9 HVORDAN SKAL MAN SØGE? ANSØGNINGSMATERIALE ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST TIL FREDENSBORG KOMMUNE OPLYSNING OM DELTAGERE FRA ANDRE KOMMUNER UDENBYS DELTAGERE UDBETALING AF TILSKUD REGNSKAB OG REVISION REGNSKAB OG REVISION AF REGNSKAB PULJER NYE AFTENSKOLER ANSØGNINGSFRISTER OG HUSKELISTE Side 2

3 Introduktion Fredensborg Kommune afsætter hvert år midler til frivillige folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenforeninger. Midlerne er med til at sikre gode rammer og vilkår for foreningsarbejdet. Tilskuddet til folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenforeninger er en del af indsatserne under den gældende Folkeoplysningspolitik samt Kultur- og Idrætspolitik. Folkeoplysende foreninger med hjemsted i Fredensborg Kommune kan søge støtte inden for tre områder. Aftenskoleområdet (folkeoplysende voksenforeninger) Her kan I søge tilskud til lærer- og lederløn, lærerkurser, specielt udstyrede lokaler samt få tilskud til nedsættelse af kursuspriser for bl.a. pensionister. Det kræver, at I er en godkendt folkeoplysende voksenforening, der tilbyder undervisning, debatskabende aktiviteter, studiekredse, foredrag eller lignende for voksne og for voksne og børn sammen. Se regelsættet: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Foreningsområdet (frivillige folkeoplysende foreninger) Når I er en godkendt frivillig folkeoplysende forening, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år og/eller voksne, kan I søge tilskud til disse medlemmer. I kan søge medlems- og grundtilskud, træner/instruktørtilskud og lejrtilskudi kan også søge tilskud til lederkurser for jeres frivillige ledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer samt tilskud til drift af egne eller lejede lokaler. Se regelsættet: Fredensborg Reglerne - regelsæt for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Lån af kommunale fritidsfaciliteter Som godkendt frivillig folkeoplysende forening og som aftenskole kan I gratis låne kommunale faciliteter til jeres foreningsaktiviteter. Der er mulighed for at låne lokaler på skoler (primært efter skoletid fx musiklokale, madlavning, gymnastiksale, klasselokaler mm.),på biblioteker, i kulturhuse og foreningshuse, idrætshaller og påudendørsanlæg som fx fodbold og tennisbaner.se regelsættet: Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug. Tilskud fra pulje Som godkendt frivillig folkeoplysende forening og som aftenskole kan man søge tilskud fra puljer til udvikling mm. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter støttes af Fritidspuljen. Se regelsættet: Retningslinjer for Fritidspuljen. Herudover er der en række andre puljer, som fremgår af kommunens hjemmeside: fredensborg.dk/puljer. Der er en række krav, som foreningen skal opfylde for at kunne få tilskud inden for de fire områder. Kravene er beskrevet i regelsæt for hvert af de fire områder. Nærværende regelsæt; Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune beskriver tilskudsmulighederne og kravene til ansøgninger for folkeoplysende voksenforeninger også kaldet aftenskoler og oplysningsforbund. I regelsættet er anvendt betegnelse aftenskoler om folkeoplysende voksenforeninger. Regelsættet er godkendt i Fritids- og Idrætsudvalget den 4. november 2015 og træder i kraft fra den 1. januar Side 3

4 Hvem kan søge om tilskud fra Fredensborg Kommune? Folkeoplysningsloven sætter rammerne for at aftenskoler, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningslovens 7, er tilskudsberettigede og er berettigede til at få stillet lokaler til rådighed til aktiviteter samt søge tilskud i hjemmehørende kommune. For at søge tilskud og få stillet lokaler til rådighed fra Fredensborg Kommune, så skal aftenskolen være godkendt af kommunen. Nedenfor fremgår de krav, som aftenskolen skal opfylde for at kunne blive godkendt (Se også kapitel om godkendelse af nye aftenskoler). Fredensborg Kommune kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud og anvise lokaler til en aftenskole, der ikke er hjemmehørende i kommunen. En aftenskole, der søger tilskud til at tilbyde voksenundervisning i Fredensborg Kommune, skal: Have vedtægter hvoraf aftenskolens formål fremgår. Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag aftenskolen. Give deltagerne i aftenskolenmulighed for plads i bestyrelsen. Tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt er åben for alle. Hvor særlige forhold gør sig gældende 1, kan Fritids- og Idrætsudvalget godkende aktiviteten for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Have en virksomhed, der er almennyttig og som kontinuerligt er godkendt af det ansvarlige politiske udvalg. Være hjemmehørende i Fredensborg Kommune. Vedtægterne for aftenskolen skal indeholde oplysninger om: Aftenskolensformål (i henhold til formålsparagraffen). Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Aftenskolenshjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for aftenskolen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af aftenskolens eventuelle formue ved ophør: Eventuelt overskud ved aftenskolensfolkeoplysende virksomhed må ikke tilfalde andre end aftenskolen selv, og den må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. 1 Jf. bemærkninger til Folkeoplysningslovens 7, stk. 4. Side 4

5 Hvad kan der søges tilskud til? Fredensborg Kommune yder følgende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1. Tilskud til afholdelse af undervisning (almen, handicap og instrumental), studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible former 2. Tilskud til kurser for aftenskolens lærere 3. Tilskud til reduktion af pensionistersegenbetaling 4. Tilskud til lokaler til brug for undervisning De enkelte tilskudstyper samt kravene hertil uddybes i afsnit nedenfor. Fredensborg Kommune yder ikke tilskud til: Undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans) og fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning indenfor områderne og udøvelse i praksis. Undervisning, studiekredse og foredrag indenfor agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Kompetencegivende undervisning. Budget til tilskud Budget til tildeling af støtte til folkeoplysende voksenundervisning fastsættes årligt at Byrådet. Tildeling af tilskud kan ikke overstige det af kommunen afsatte budget. De angive tilskudstakster og brøker er således maksimale tilskudstakster. I praksis kan de være mindre. 1.Tilskud til undervisning m.m. Der ydes tilskud til undervisning (almen, instrumental, handicap), studiekredse, foredragsvirksomhed, undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter for voksne samt for børn og voksne sammen.tilskud ydes til aflønning m.v. af lærere og ledere. Aflønningm.v. af lærere og ledere skal være i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herfor.det påhviler aftenskolen at sikre, at foreningen lever op tilreglerne. Tilskuddet beregnes på baggrund af aftenskolensafviklede undervisningstimer i det forudgående år. Der udbetales tilskud inden for det af kommunen afsatte budget. Tilskudstakster til undervisning Tilskud til aftenskolen kan maksimalt udgøre: 1/3 af lønudgifterne ved almen undervisning, studiekredse og foredrag 8/9 af lønudgiften ved handicapundervisning. Ved blandede hold fordeles timerne forholdsmæssigt mellem almen og handicapundervisning Side 5

6 3/4 af lønudgiften ved instrumentalundervisning Debatskabende aktiviteter (10%-puljen) Aftenskolen skal i henhold til Folkeoplysningsloven anvende 10% af det tilskudsbeløb, somfredensborg Kommune samlet sethar givet som tilskudstilsagn til aftenskolen, til debatskabende aktiviteter.der er ikke i loven fastlagt nærmere krav til indhold, ligesom der ikke stilles krav til, at der skal opkræves deltagerbetaling. Nedenfor fremgår betingelserne for anvendelse af tilskuddet. Anvendelse af tilskud til debatskabende aktiviteter: Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i lovens 1 og 7 (formål) De kan afregnes på andre udgiftstyper end løn Deltagerbetaling er ikke en betingelse De skal annonceres offentligt og være åbne for alle Evt. overskud skal bruges indenfor folkeoplysningslovens område Emnerne skal sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme Der skal være en struktureret debat, der inddrager deltagerne aktivt Debatdelen er en naturlig og væsentlig del af arrangementerne Formålet må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom Det kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Tilskuddet kan ikke anvendes til: Befordring af deltagerne Forplejning af og overnatning for deltagerne Materiel af blivende værdi Handicapbetingede udgifter Entreudgifter for deltagerne Fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolen kan anvende op til 40% af det bevilligede tilskud til undervisning (minus 10% til debatskabende aktiviteter) til fleksible tilrettelæggelsesformer.det er op til den enkelte aftenskole om man vil gøre brug af denne mulighed.det er en forudsætning, at undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig klart fra den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning. Undervisningen skal være baseret på holddannelser, hvor det er den samme gruppe mennesker, der mødes fra start til slut. Undervisning skal være åben for tilmelding for alle. Deltagerne skal være registrerede og der skal være en deltagerbetaling knyttet til holdet. Formålet med undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal være at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Side 6

7 De fleksible tilrettelæggelsesformer giver aftenskoler mulighed for at lave undervisning på andre måder end traditionel holdundervisning. Det kan for eksempel: Workshop Åbne studiecirkler Fjernundervisning Under fleksible tilrettelæggelsesformer kan gennemføres it-baseret fjernundervisning. Minimum 30 % af timerne skal dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Ved udregning af tilskud benyttes de samme tilskudsbrøker som ved almindelig undervisning. Undervisning m.v. tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes efter andre udgiftstyper end alene lærer- og lederløn, og foreningen er ikke bundet til at anvende den centralt fastsatte lønsats.følgende udgiftstyper kan indgå i tilskudsafregningen ved fleksible tilrettelæggelsesformer: a) Løn til undervisere b) Lederhonorar, dog højst 20 % af de tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer c) Udgifter til etablering af internetadgang for undervisere på hold tilrettelagt som fjernundervisning d) Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi e) Udgifter til annoncering for de konkrete hold f) Lokaleudgifter til undervisning Øvrige udgifter må afholdes af aftenskolen selv. Fokus på særlige områder Fredensborg Kommune kan vælge, at der årligt afsættes midler til særlige fokus og indsatsområder i kommunen. Puljemidlerne vil udgøre en vis procentdel af den årlige ramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Valg af fokus og indsatsområder samt regler herfor sker ved udmelding fra kommunen til aftenskolerne. Holdstørrelser i undervisningen For følgende holdtyper er der fastsat maksimale holdstørrelser: - Handicaphold: max 8 personer - Blandede hold (undervisning af handicappede og ikke-handicappede sammen): max 10 personer - Instrumentalhold: max 8 personer. Handicaperklæringer til undervisning Afsnit om handicaperklæring og vejledning indsættes på baggrund af de politiske besluttede regler efter behandling af høringssvar herom. 2. Tilskud til kurser for lærere Der kan ydes tilskud til udgifter ved deltagelse i kurser for lærere til brug i den folkeoplysende voksenundervisning i aftenskolen. Side 7

8 Tilskuddet beregnes på baggrund af kursusudgiftenfor deltagelse i kurset. Fredensborg Kommune giver tilskud på 50 % af udgiften, dog maksimalt det af kommunen afsatte budget. Tilskuddet ansøges og bevilliges løbende på baggrund af modtagne ansøgninger fra de enkelte aftenskoler. Ved ansøgning om tilskud oplyses forventede kursusudgifter i forbindelse med deltagelse i kursus. Aftenskolen modtager tilsagn eller afslag på ansøgning. Udbetaling af tilskud sker ved fremsendelse af dokumentation af afholdte udgifter samt oplysning om: navn og cpr nr. på kursist, kursuspris, kursusnavn og -udbyder samt dato og sted for afholdelse af kurset. Tilskud kan bevilliges efter udgifter er afholdt. 3. Tilskud til reduktion af pensionisters egenbetaling Der ydes tilskud til pensionister (folke- og førtidspensionister) som modtager offentlige ydelser efter: Lov om social pension eller Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tilskudsordningen omfatter personer med bopæl i Fredensborg Kommune ved undervisningsperiodens begyndelse og som alene modtager folkepension med en tillægsprocent på 100 eller førtidspension med en årlig indtægt ud over førtidspensionen, som ikke overstiger kr. (gifte) eller kr. (enlige) og at formuen er mindre end kr. Ved tilmelding til den enkelte aftenskole skal deltageren kunne dokumentere at være omfattet af tilskudsordningen. Som dokumentation underskriver deltageren en Tro- og love erklæring som fremsendes eller forevises aftenskolen inden reduktion i kursusprisen kan finde sted. Tilskuddet ydes med 40 % af prisen for det pågældende kursus eller foredrag og gælder pensionisters deltagelse i kurser, som gennemføres i Fredensborg Kommune. Administration Til administration af pensionisttilskud modtager aftenskolen et tilskudstilsagn, der udbetales 2 gange om året, herunder 1. februar og 1. august. Det årlige tilskudstilsagn beregnes på baggrund af aftenskolens anvendte midler til pensionistrefusion året før. Afregning Side 8

9 Den enkelte aftenskole afregner halvårligt, herunder 30. juni og 31. december for det udbetalte tilskud og skal ved afregning fremsende oplysninger om antal deltagere med nedsat deltagerbetaling forbrugte midler til nedsat deltagerbetaling Tro og love erklæringer til kontrol Såfremt initiativtageren ikke har opbrugt tilskudsmidlerne i det pågældende år, tilbagebetales det resterende beløb til kommunen, som herefter overgår til en evt. restfordelingen. Fredensborg Kommune kan hvert år foretage en stikprøvekontrol af aftenskolens administration af pensionisttilskud. 4. Tilskud til lokaler Lån af kommunale lokaler og tilskud til egne eller lejede lokaler Udlån af kommunale lokaler eller lokaletilskud til egne eller lejede lokaler gives til folkeoplysende undervisning for voksne, til folkeoplysende undervisning for børn og voksne sammen, samt til aktiviteter i tilknytning til folkeoplysende undervisning. Fredensborg Kommune prioriterer altid udlån af kommunale lokale forud for bevilling af lokaletilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Nedenfor vises en skematiske oversigt over ansøgnings- og tilsagnstidspunkter for lån af kommunale lokale samt for lokaletilskud til egne eller leje lokaler.aftenskolen skal altid søge om lån af kommunale lokaler før ansøgning om lokaletilskud behandles. Undtaget er lokaler med særligt udstyr, som kommunen ikke har i sin ejendomsportefølje fx svømmehal. Administrationen kan tilpasse ansøgningsproces og tidspunkter. Periode for lokalelån/tilskud Efterårssæson: 1. juli 31. december (for indeværende år) Forårssæson: 1. januar 30. juni (for kommende år) Ansøgning om lån 15.februar marts 15.februar marts Tilsagn om lån 15. maj 15. maj Ekstra/revideret 15. juni 15. september ansøgning om lån Tilsagn om lån 30. juni 1. november vedr. ekstra/revideret ansøgning Ansøgning om lokaletilskud 15.februar marts 15. september Side 9

10 Tilsagn om 30. juni 1. november lokaletilskud Herudover er der mulighed for løbende at ansøge ledige lokaler. Lån og anvisning af kommunale lokaler Kommunale lokaler stilles til rådighed for aftenskolers folkeoplysende voksenundervisning. Kommunen er forpligtet til, i henhold til Folkeoplysningslovens 6, så vidt muligt at stille egnede lokaler til rådighed for undervisningen i det ønskede tidsrum. Lokalerne søges gennem kommunens lokalebooking påwww.fredensbook.dk. På kommunens hjemmeside findes et uddybende regelsæt vedrørende lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug, hvor yderligere regler og prioriteringer vedrørende tildeling af lokaler er beskrevet. Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet kommunalt lokale til den folkeoplysende undervisning inden for det ønskede tidsrum, kan aftenskolen søge om lokaletilskud til undervisningslokaler.det er en forudsætning for godkendelse af tilskud til lokaler/lejemål, at aftenskolen forinden har ansøgt om lån af kommunale lokaler, og at det ikke har været muligt for kommunen at anvise egnede kommunalelokaler. Egnede lokaler Kommunen ligger i sin vurdering af, om lokalet er egnet til at danne ramme for undervisningen, vægt på, at lokalet kan opfylde formålet med undervisningen, at lokalet har en passende størrelse og standardsom svarer til undervisningens indhold, samt at lokalet ligger i aftenskolens lokalområde.kommunen anviser lokaler ud fra, om aftenskolen ønsker at tilbyde undervisningen i dag eller aftentimerog ud fra hvad aftenskolen alternativt vil søge lokaletilskud til. Ved dagtimer anvises lokaler i tidsrummet kl. 8:00-17:00 og ved aftentimer anvises lokaler i tidsrummetkl. 17:00-8:00. Aftenskolen kan inden for de nævnte tidsrum ikke kræve, at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Lokaletilskud - tilskud til egne eller lejede almindelige lokaler Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet almindeligt kommunalt lokale inden for det ønskede tidsrum, så er aftenskolen berettiget til et tilskud på mindst 75 % afdriftsudgifterne til egne eller lejede almindelige lokaler, dog maksimalt 75 % af takster fastsat af Kulturministeriet. Kommunen kan nedsætte tilskuddet i konkrete tilfælde,så det står i et rimeligt forhold til den faktiske aktivitet, antallet af deltagere samt til lokalets anvendelse.kommunen kan også nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fratrækkes både for aftenskolens egne og lejede lokaler inden beregningen af tilskud. Indtægter herfra skal oplyses i ansøgningsmaterialet. Side 10

11 Aftenskolen skal inden ansøgning om lokaletilskud have ansøgt om lån af kommunale lokaler. Aftenskolen skal ved ansøgning fremvise lejekontrakt eller dokumentere driftsudgifter, hvis det er aftenskolens egne lokaler. Almindelige lokaler Almindelige lokaler uden særligt udstyr svarer typisk til klasseværelser på folkeskoler eller mødelokaler. Lokaletilskud - tilskud til egne eller lejede lokaler med særligt udstyr Hvis kommunenikke kan anvise et egnet kommunalt lokale med det ønskede særlige udstyr,skal kommunen give tilskud til driftsudgifter/lejeudgiften for lokaler med særligt udstyr, der ejes eller lejes af aftenskoler. Der gives maksimalt tilskud på 75 % af driftsudgifterne, dog maksimalt taksterne fastsat af kulturministeriet. Kommunen kan i de tilfælde, hvor det vil være mere fordelagtigt for kommunen at indgå lejeaftale frem for at give tilskud til aftenskolens lejeaftale, gøre dette og herigennem stille lokalet til rådighed for aftenskolen. Kommunen prioriterer ansøgninger om tilskud til egne eller lejede lokaler med særligt udstyr i følgende rækkefølge: 1. Undervisning i lokaler med særligt udstyr inden for Fredensborg Kommune, som kommunen ikke selv har i ejendomsportefølje,og som borgerne ikke har offentlig adgang til på anden vis 2. Undervisning i lokaler med særligt udstyr uden for Fredensborg Kommune, som kommunen ikke selv har i ejendomsportefølje,og som borgerne ikke har offentlig adgang til på anden vis 3. Undervisning i lokaler med særligt udstyr uden for Fredensborg Kommune, hvor aktører i nabo kommuner tilbyder tilsvarende undervisnings aktiviteter Kommunen prioriterer at borgerne tilbydes et bredt udbud af aktiviteter. Heri kan indgå en vurdering af tilskud til aktivitetstimer til de forskellige aftenskoler. Lokaler med særligt udstyr Lokaler med særligt udstyr omfatter andre lokaler end de almindelige lokaler så som klasseværelser og mødelokaler. Andre lokaler med særligt udstyr kan fx være faglokaler og haller herunder svømmehaller. Driftsudgifter som kommunen yder lokaletilskud til ved godkendt lejeaftale Kommunen yder ved tilskud til egne og lejede lokaler tilskud til følgende driftsudgifter for henholdsvis almindelige lokaler og lokaler med særligt udstyr: Side 11

12 Egne lokaler Renter af godkendt prioritetsgæld Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen Ordinær vedligeholdelse El, vand og varme Rengøringsudgifter samt fornødent tilsyn Lejede lokaler Den aftalte brugsret og det af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte lejebeløb Afholdte udgifter til ordinær vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, opvarmning, lys, rengøring og til evt. fornødent tilsyn. Side 12

13 Hvordan skal man søge? Herunder er beskrevet retningslinjer for, hvordan man som aftenskole søger om tilskud fra Fredensborg Kommune, samt hvilke krav der stilles til oplysninger og lignende i forbindelse med tilskud og lån af kommunale lokaler. Som aftenskole er der fire forhold i forbindelse med ansøgning om tilskud og lokaler, som I skal opfylde: 1. Ansøgningsskemaer om tilskud samt regnskab 2. Erklæringomindhentelse afbørneattester 3. Oplysninger om udenbys deltagere 4. CVR nr. og nem konto Ansøgnings- og afregningsskemaer samt regelsæt er tilgængelig på kommunens hjemmeside; fredensborg.dk. Ansøgningsfrister fremgår af regelsæt og ligeledes på hjemmesiden. Det påhviler den enkelte aftenskole at fremsende tilskudsafregning, ansøgning og andet materialet inden for ansøgningsfristen. Det er den enkelte aftenskoles ansvar at leve op til gældende regler og krav i Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunens regelsæt. 1. Ansøgningsmateriale Nedenstående tabel viser en oversigt for ansøgningsfrist, ansøgningsmateriale, tidspunkt for tilsagn om tilskud og udbetaling samt frist for afregning for de forskellige tilskudstyper. Ansøgningsfrist Undervisning s tilskud Debatskabende aktiviteter Pensionist tilskud Kursustilskud 31. december 31. december 31. december 1. januar 31. december Lokaletilskud 15. februar 15. marts vedr. tilskud for efterår Ansøgnings materiale til tilskudsbere gning Tilsagn (tidspunkt) Udbetaling (tidspunkt) Afregning (frist) Foreløbigt regnskab anvendes Foreløbigt regnskab anvendes Foreløbigt regnskab anvendes Ansøgningsske ma skal anvendes 15. september vedr. tilskud for forår Ansøgningsskema skal anvendes 1. februar 1. februar 1. februar Løbende 30. juni tilskudstilsagn vedr. efterår 1. november tilskudstilsagn vedr. forår 1. februar vedr. forår 1. august vedr. efterår 31. december Afregningsske ma skal anvendes 1. februar vedr. forår 1. august vedr. efterår 31. december Afregningsskema skal anvendes 1. februar vedr. forår 1. august vedr. efterår 30. juni (forår) og 31. december (efterår) Afregningsske Løbende (dog senest 31. december) 31. december Afregningsskem a skal anvendes Løbende (dog senest 31. december) 30. juni (forår) og 31. december (efterår) Afregningsskema skal anvendes Side 13

14 ma skal anvendes 31. december (tilskud hele året) Regnskabsske ma skal anvendes 31. december (Tilskud hele året) Regnskabsskema skal anvendes Fredensborg Kommunes afregnings- og ansøgningsskemaer skal anvendes ved afregning og ansøgning om tilskud. Alle efterspurgte oplysninger skal være oplyst.en ansøgning anses for ufuldstændig, hvis regnskab og ansøgningsmateriale ikke indeholder de efterspurgte og nødvendige oplysninger, jævnfør Fredensborg Reglerne. Ansøgning skal være modtaget inden for ansøgningsfristen.hvis tidsfristen for indsendelse af ansøgning ikke overholdes og/eller ansøgningen er mangelfuld, får aftenskolen 15 dage til at indsende de manglende oplysninger. Hvis ansøgningen eller det manglende materiale først indsendes efter tidsfristens udløb, vil ansøgeren fa udbetalt det tilskud ansøgeren er berettiget til efter ansøgningen med fradrag af 10 pct. Tilskuddet kan dog højest svare til sidste års tilskud. Ansøgning om lån af kommunale lokaler Ved ansøgning om lån af kommunale lokaler skal kommunens bookingsystem anvendes.lokalerne søges gennem kommunens lokalebooking påwww.fredensbook.dk. Hvis aftenskolen ikke kan finde et ønsket lokale med ledig tid i kommunens bookingsystem, så skal aftenskolen fremsende ansøgning til kommunen med følgende oplysninger: Information om aktivitet og formålet med undervisningen, forventede antal deltagere, ønske til lokale (herunder type, størrelse og placering) samt ønske til tidsrum og ugedag. Administrationen undersøger på baggrund af ansøgningen alternativer muligheder for lån af kommunalt lokale. 2. Erklæring om indhentelseaf børneattest til Fredensborg Kommune Alleaftenskoler,dersøgeromkommunaletilskudellerlokaler,skalhvertårafgiveenerklæringtilkommuneno m,atdeoverholderlovenomindhentningafbørneattester.nyeaftenskoler indsender erklæringiforbindelsemedgodkendelse. Børneattesterneskalindhenteshospolitietsforalleiaftenskolen,derharvedvarendeinstruktion,træningelle randendirektekontaktmedbørnunder15år.deteraftenskolenseget ansvaratindhenteattesten. BemærkatFredensborg Kommunekunskalhaveerklæringenom,ataftenskolenoverholder loven om børneattester og ikke selve attesterne. Side 14

15 Ingen erklæring intet tilskud og ingen lokaler FredensborgKommune må ikkeydetilskud og anvise lokaler tilaftenskolen, så længe derikkeforeliggerenunderskrevet erklæring om,ataftenskolenindhenterbørneattester.desuden har Fredensborg Kommune mulighedforattagetilskud eller retten til atbenytteanviste lokaler, hvis aftenskolenikke indhenter de lovpligtige børneattester. En aftenskole, der ikkehar indhentetlovpligtigebørneattester,kanstraffesmedbøde. 3. Oplysning om deltagere fra andre kommuner udenbys deltagere Aftenskolen skal fremsende deltageroplysninger om alleaftenskolensdeltagere med bopæl i andre kommuner til Fredensborg Kommune. Disse oplysninger er til brug for opkrævning af mellemkommunal refusion kommunerne imellem. Oplysningerne skal fremsendes senest den 1.10 hvert år. Oplysningerne skal sendes med sikker post til Fredensborg Kommune: Administrationen fastsætter formkrav for indberetning af udenbys deltagere. Deltageroplysningerne skal fremsendes som en elektronisk oversigt (i excel) fordelt pr. kommune nr., hvor følgende skal indgå: Deltagernavn, adresse samt cpr. nr. på alle deltagere Aktivitet/emne, start og slutdato, holdtype og antal lektioner Foredrag og debatskabende aktivitetersamt undervisning for børn skal ikke indgå i oversigten, da der ikke er mellemkommunal refusion på disse områder. Hvis en aftenskole ikke indberetter udenbys deltagere efter de fastsatte regler, kan administrationen stille yderligere tilskud og lokaleudlån i bero, indtil indberetningen er sket 4. Udbetaling af tilskud For at få udbetalt tilskud skal aftenskolen have et CVR nummer og en tilknyttet Nem konto. Hvis aftenskolenikke har et CVR nummer, kan det oprettes gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Alle afgørelser og svar vedrørende tilskud sendes som digital post til aftenskolensdigitalepostkasse. Side 15

16 Regnskab og revision Alle aftenskoler, der modtager tilskud fra Fredensborg Kommune, skal aflægge og revidere regnskab samt aflevere det sammen med eventuel beretning til Fredensborg Kommune. Regnskab og revision af regnskab Alle aftenskoler, der modtager tilskud fra Fredensborg Kommune, skal aflevere regnskab. Der skelnes mellem tilskudsregnskab og virksomhedsregnskab.administrationen fastsætter formkrav for tilskudsafregning samt frist for aflevering af tilskudsregnskab og virksomhedsregnskab samt revisionsprotokol. Aftenskolerne fremsender senest 31. december et foreløbigt tilskudsregnskab til brug forafstemning af udbetalt tilskud, beregning af restfordelingsamt beregning af næste års tilskud. Aftenskolerne fremsender derefter hurtigst muligt og senest 1. april et revideret og godkendt virksomhedsregnskab samt det endelige tilskudsregnskab for seneste kalenderår. Kravene til de to regnskab fremgår nedenfor. Fredensborg Kommunes regnskabsskema skal anvendes ved aflæggelse af både foreløbigt og endeligt tilskudsregnskab for aftenskolen. Tilskudsregnskab foreløbigt og endeligt tilskudsregnskab Tilskudsregnskabet handler om den del af aftenskolens økonomi og virksomhed, der er knyttet til det kommunale tilskud. Tilskudsregnskabet skal følge kalenderåret og dokumentere, at aftenskolen har brugt tilskuddet efter regler i folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og nærværende retningslinjer.tilskudsregnskabet skal indeholde regnskab for de modtagne tilskud: 1. Tilskud til afholdelse af undervisning (almen, handicap og instrumental), studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible former 2. Tilskud til kurser for foreningens lærere 3. Tilskud til reduktion af pensionisters m.fl. egenbetaling 4. Tilskud til lokaler til brug for undervisning Fredensborg Kommunes skema for afregning af tilskudsregnskab skal anvendes. Det foreløbige tilskudsregnskab skal være underskrevet af lederen og den økonomisk ansvarlige for aftenskolen, således at det er administrationen i hænde til den fastsatte frist. Det endelige tilskudsregnskab skal være påtegnet af revisor og underskrevet af lederen og den økonomisk ansvarlige for aftenskolen, således at det er administrationen i hænde til den fastsatte frist. Regnskab for kommunalt tilskud over kr. skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskab for kommunalt tilskud under kr. skal som minimum revideres og underskrives af en foreningsvalgt revisor. Nedenfor er specificeret særlige krav til regnskabsaflæggelsen for de enkelte tilskudstyper. Side 16

17 Debatskabende aktiviteter Der skal aflægges særskilt regnskab for hvert enkelt arrangement. Regnskabet skal vise indtægter og udgifter ved det enkelte arrangement afholdt som debatskabende aktivitet.såfremt arrangementet gennemføres i samarbejde med andre foreninger eller lignende, skal regnskabet udvise den enkelte forenings udgifter og indtægter ved arrangementet.såfremt den enkelte aftenskolen ikke anvender de 10 % af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter eller i overensstemmelse med de fastsatte regler, skal det ikke forbrugte beløb tilbagebetales. 50 % af budgettet til debatskabende aktiviteter godkendes til ledelse, administration og PR uden dokumentation. Dette må ikke overstige 10 % af aftenskolens samlede udgifter til administration. Ikke forbrugte midler til debatskabende aktiviteter skal tilbagebetales og indgår i restfordelingen. Fleksible tilrettelæggelsesformer Den enkelte aftenskole skal aflægge særskilt regnskab for fleksible tilrettelæggelsesformer, som viser udgiften fordelt på udgiftsart samt fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold. Kurser Samlet regnskab for kurser til lærere som aftenskolen har modtaget tilskud fra Fredensborg Kommune til. Pensionisttilskud Samlet regnskab for de pensionisttilskud som aftenskolen har givet pensionister ved deres tilmelding til undervisning i aftenskolen. Lokaletilskud Lokaletilskud udbetales ved fremsendelse af dokumentation. Aftenskoler skal to gange årligt (30.06 og 31.12) indsende dokumentation for afholdte udgifter pba tilsagn. Lokaletilskud udbetales herefter. Aftenskolen lave aflægge samlet regnskab for de lokaletilskud, som aftenskolen har modtaget tilskud fra Fredensborg Kommune til. Virksomhedsregnskab Virksomhedsregnskabet dækker hele aftenskolens aktivitet og økonomi også den del der ikke involverer tilskuddet. Virksomhedsregnskab og revisionsprotokol skal være administrationeni hænde til den fastsatte frist. Regnskabet skal attesteres af revisor og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Tilbagebetaling af tilskudsmidler Aftenskoler skal tilbagebetale tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål.det påhviler aftenskolen at gøre dette. Aftenskolernes afregning og tilbagebetaling af tilskud sker på baggrund af Side 17

18 aftenskolens foreløbige tilskudsregnskab. Aftenskolen skal fremsende foreløbigt tilskudsregnskab til Fredensborg Kommune senest pr. 31/12. På baggrund af kommunens gennemgang af de endelige tilskudsregnskaber, som aftenskolen fremsender senest pr , kan kommunen foretage en yderligere afregning af tilskud. Ekstra revision Fredensborg Kommune kan hvert år udtage regnskaber til en mere dybdegående revision. Det kan være for udvalgte tilskudstyper eller det fulde tilskud, herunder gennemgang af bilag vedrørende opgørelse af undervisningstimer, deltagergebyr, udgifter til lederhonorar og lærerløn, handicaperklæringer m.v. Ved udtagelse til revision informeres aftenskolen om materiale som skal sendes til Fredensborg Kommune. Side 18

19 Restfordeling af uforbrugtetilskudsmidler Der vil blive foretaget en restfordeling af eventuelle ikke forbrugte tilskudsmidler kort efter årets udgang. Ved restfordeling anvendes følgende prioriteringsrækkefælge: 1. Pensionisttilskud 2. Puljebeløb til folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud) 3. Tilskud til lærernes videreuddannelse 4. Lokaletilskud 5. Uforbrugte midler overføres til det frivillige folkeoplysende foreningsområde Aftenskolerne skal ikke ansøge om restfordeling. Tildeling sker på baggrund af fremsendt foreløbigt tilskudsregnskab. Midlerne udbetales til de enkelte aftenskoler. Side 19

20 Puljer Udover de faste tilskud er det muligt for aftenskoler at søge tilskud gennem den lovpligtige pulje til udvikling på det folkeoplysende område.som godkendt aftenskole kan man således søge tilskud til udvikling mm. I Fredensborg Kommunen hedder puljen; Fritidspuljen. Se særskilt regelsæt; Retningslinjer for Fritidspuljen. Information om puljen samt retningslinjer og ansøgningsskabelon kan findes på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Fredensborg Kommune har også andre puljer. Puljerne har forskellige formål og sigte. Alle puljerne, retningslinjer og ansøgningsskemaer fremgår af kommunens hjemmeside: fredensborg.dk/puljer. Side 20

21 Nye aftenskoler Nye aftenskoler, der ønsker at søge tilskud i henhold til regelsættet, skal godkendes af det ansvarlige politiske udvalg. Godkendelse af nye aftenskoler kan ske løbende, men tildeling af tilskud kan kun ske i forbindelse med de normale ansøgningsfrister. Ved ansøgning om godkendelse vedlægges: Vedtægter, som skal indeholde:foreningens formål, valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer, regnskabs- og formueforhold herunder valg af revisor, foreningens hjemsted, betingelser for medlemskab, tegningsret for foreningen, procedure for vedtægtsændringer og anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Se også indledende afsnit om krav til vedtægter. Bestyrelsessammensætning Forventet antal undervisningstimer for almen undervisning, instrumentalundervisning og for handicapundervisning Side 21

22 Ansøgningsfrister og huskeliste Aktivitet Godkendelse som ny aftenskole (ansøgning) Erklæring om indhentelse af børneattest (Erklæring) Samlet ansøgning og afregning af tilskud: Tidspunkt ansøgning /afregning m.m. (aftenskole) Løbende 31. december december Tidspunkt udbetaling/tilsagn (Fredensborg Kommune) Løbende Ansøgning (Tilkendegivelse om ansøgning om tilskud til kommende års undervisningsaktiviteter): Undervisningstilskud Pensionisttilskud Afregning: Undervisningstilskud Pensionisttilskud Lokaletilskud Kursustilskud Restfordeling Tilbagebetaling af tilskud: Undervisningstilskud Debatskabende aktiviteter Pensionisttilskud Regnskab Endelig tilskudsregnskab Revideret og godkendt virksomhedsregnskab Beretning 31. december - 1. februar (udmelding af tilskudstilsagn) 1. februar og 1. august (udbetaling af tilskudstilsagn) 31. januar (tilskud v/restfordeling) 1. april 1. maj administrationens gennemgang Pensionisttilskud (afregning) 30. juni Tilskud anvendt i foråret 31. december Tilskud anvendt i efteråret Kursustilskud (ansøgning) Løbende Løbende (dog senest 31. december) Lån af kommunale lokaler (ansøgning) Lokaletilskud til egne og lejede lokaler (ansøgning) Lokaletilskud til egne og lejede lokaler (udbetaling) Lokaletilskud til egne og lejede lokaler(afregning) 15. februar 15. marts samt løbende 15. februar 15. marts vedr. lokaler i efterår 15. september vedr. lokaler i forår Løbende 30. juni Udgifter fra foråret 31. december Udgifter fra efteråret maj samt løbende Deltagerliste over borgere fra andre 1. oktober kommuner (opgørelse) Ekstra revision Meldes ud Løbende 30. juni tilskudstilsagn vedr. lokaletilskud i efterår 1.november - tilskudstilsagn vedr. lokaletilskud i forår Løbende (dog senest 31. december) - Side 22

23 Side 23

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Fredensborg Reglerne for aftenskoler. - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune

Fredensborg Reglerne for aftenskoler. - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 HVEM KAN SØGE OM TILSKUD FRA FREDENSBORG

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune.

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for undervisningsområdet 1.1. Tilskudsberettigede formål 1.2 Hvem kan søge? 1.3 Hvad er en

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Indhold: - forord - generelle bestemmelser - aftenskoler - foreninger 1 2 Forord Alle foreninger der er godkendt under folkeoplysningsloven er efter

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere