Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade Middelfart Telefon Direkte cvr.: Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: Notat 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Der pågår aktuelt overvejelser om overtagelse af de regionale botilbud beliggende i Middelfart Kommune, herunder Børnehusene, Egely, Kingstrup, Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset. En arbejdsgruppe har udarbejdet en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlægger og vurderer fordele og ulemper ved overtagelsen af de 5 tilbud. Dette notat giver i tillæg til analysen en mere indgående beskrivelse af overtagelsesøkonomi og risici knyttet til overtagelsen. (Da Byrådet tidligere har tilkendegivet, at overtagelsen af Egely ikke skal forfølges yderligere, indgår institutionen ikke i analysen). 2. Finansiering i en eventuel overtagelsessituation Det følger af Lånebekendtgørelsens 2 stk. 2. nr. 4, at en kommune har adgang til at overtage eksisterende belåning i situationer, hvor der er tale om overtagelse af en ejendom fra en anden kommune eller region. Det følger videre af Overtagelsesbekendtgørelsens 3, at overtagelsesprisen (kompensationen til regionen) opgøres som forskellen mellem værdierne af de overtagne aktiver og passiver. Overtagelsesprisen kan afregnes på tre måder: 1. Middelfart Kommune overtager langfristet gæld fra regionen svarende til forskellen mellem aktiver og passiver. 2. Middelfart Kommune overtager andre af regionens passiver. 3. Middelfart Kommune erlægger et kontantbeløb svarende til forskellen. Regionen har overfor Middelfart Kommune tilkendegivet, at man er indforstået med, at gældsovertagelse, svarende til kontantværdien af restgælden, vil være det finansieringsmæssige udgangspunkt i en eventuel overtagelsessituation. Løbetiden på den overtagne gæld vil være et væsentligt element i overvejelserne i overtagelsesforhandlingerne. Dette skal ses i lyset af, at kommunen alene har adgang til at overtage regionens eksisterende belåning med den bestående restløbetid. Der kan således ikke optages nye 25-årige kommunekreditlån og en eventuel låneomlægning kan alene ske på et provenu- og løbetidsneutralt grundlag.

2 3. Generelt om forhold knyttet til en overtagelse Bortset fra Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset, så gælder det for alle de bygninger, der er spil til overtagelse, at bygningerne har meget begrænsede alternative anvendelsesmuligheder i deres nuværende form. At der er begrænsede alternative anvendelsesmuligheder betyder, at bygningen ikke kan anvendes til andre formål end det nuværende med mindre der foretages ganske bekostelige bygningsforandringer. Konsekvensen af de begrænsede alternative anvendelsesmuligheder er alt andet lige, at Middelfart Kommune i en eventuel fremtidig salgssituation vil kunne forvente at få en markant lavere pris for bygningerne end overtagelsesprisen. Givet de begrænsede alternative anvendelsesmuligheder anbefaler arbejdsgruppen, at overtagelse kun sker, såfremt alle tre kriterier nedenfor er opfyldt: 1) Der skal være et klart fagligt argument for, at institutionen vil kunne bidrage positivt til Middelfart Kommunes opgaveopfyldelse både på kort og lang sigt. 2) Der skal være en klar formodning om, at pladserne kan sælges både på kort og lang sigt. 3) Der skal være et langtrækkende perspektiv på institutionsdriften. Et langtrækkende perspektiv er ikke bare 3-5 år. Et langtrækkende perspektiv betyder, at der skal være en forventning om, at Middelfart Kommune også om år har en interesse i, og et grundlag for, at drive tilbuddet. 4. Overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Overtagelsesøkonomi og risici er nedenfor beskrevet for hver af de fire institutioner. 2

3 4.1 Børnehusene Overtagelsespris og finansiering Region Syddanmarks opgørelse viser, at overtagelsesprisen på Børnehusene vil være 9,9 mio.kr. Tabel 1: Overtagelse af Børnehusene, afd. Middelfart Aktiver Grunde og bygninger på Billeshavevej 49, Røjle Igangværende arbejder Periodeafgrænsningsposter / akkumuleret overført resultat Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Puljer Feriepengeforpligtelse Passiver i alt Kompensation til regionen = gældsovertagelse Risici De faglige og driftsmæssige risici, der er knyttede til dette tilbud vurderes at være høje. 1) Middelfart Kommune benytter kun tilbuddet i et omfang svarende til 1 helårsplads pr år. Der eksisterer således ikke noget væsentligt fagligt argument for at overtage og drive institutionen. 2) Køberkommunernes efterspørgsel vurderes at være faldende, og der er betydelig risiko for, at der kan opstå problemer med at afsætte pladserne over de kommende år. 3) Odense Kommune lægger op til en opdeling af Børnehuserne, således at tidligere delte funktioner, eksempelvis specialiseret faglig ekspertise, ikke længere deles. Dermed bliver det vanskeligt at opretholde specialkompetencerne indenfor den nuværende økonomiske ramme. 4) Overtagelse indebærer en kapitalbinding i grunde og bygninger på 11,1 mio. kr. (værdien af grunde og bygninger + igangværende arbejder for fremmed regning). Bygningerne vil næppe kunne sælges til denne pris i en eventuel afviklingssituation. Konklusion: Arbejdsgruppen anbefaler, at Børnehusene ikke overtages. 3

4 4.2 Kingstrup Overtagelsespris og finansiering Region Syddanmarks opgørelse viser, at Middelfart Kommune vil skulle overtage en gældsforpligtigelse på 17,4 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af Kingstrup. Finansiering af forpligtigelsen vil i praksis løbende ske ved, finansieringsomkostningen fordeles på alle pladser på tilbuddet, og indregnes i taksten. Det er i overensstemmelse med, hvad der er praksis før overtagelsen. Tabel 2: Overtagelse af Kingstrup Aktiver Grunde og bygninger på Fredehjemsvej 2, Gelsted Igangværende arbejder Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Periodeafgræsningsposter / akkumuleret overført resultat Puljer Feriepengeforpligtelse Passiver i alt Kompensation til regionen = gældsovertagelse Risici De faglige og driftsmæssige risici, der er knyttede til dette tilbud vurderes at være høje. 1) Middelfart Kommune benytter kun tilbuddet i et omfang svarende til 1 helårsplads pr år. 2) Borgerne er typisk bosat på tilbuddet en årrække. Der er således ikke et flow, som kunne betyde at Middelfart kommune, ved en eventuel overtagelse, i højere grad kunne blive i stand til at tilbyde pladser til målgruppen indenfor kommunen. 3) Odense Kommune køber 5 af 15 døgnpladser. Odense kommune har ikke givet til kende, om en eventuel driftsaftale om et vist antal pladser kunne komme på tale. Der er således tale om en væsentlig driftsmæssig risiko, hvis Odense kommune i stedet vælger at hjemtage borgerne til egne tilbud. Det kan betyde forøgede udgifter, som vil blive fordelt til de øvrige køberkommuner inden pladserne enten belægges af andre borgere eller helt afvikles. 4) Overtagelse indebærer en kapitalbinding i grunde og bygninger på 20,2 mio. kr. (værdien af grunde og bygninger + igangværende arbejder for fremmed regning). Der er tale om en meget stor kapitalbinding pr. plads på institutionen. Konklusion: Arbejdsgruppen anbefaler, at Kingstrup ikke overtages. 4

5 4.3 Teglgårdshuset Overtagelsespris og finansiering Region Syddanmarks opgørelse viser, at Middelfart Kommune vil skulle overtage en gældsforpligtigelse på 23,4 mio. kr. i forbindelse med eventuel overtagelse af Teglgårdshuset. Finansiering af forpligtigelsen vil i praksis løbende ske ved, at finansieringsomkostningen fordeles på alle pladser på tilbuddet, og indregnes i taksten. Det er i overensstemmelse med, hvad der er praksis før overtagelsen. Tabel 3: Overtagelse af Teglgårdshuset Aktiver Grunde og bygninger Igangværende arbejder Periodeafgrænsninger / akkumuleret overført resultat Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Puljer Feriepengeforpligtelse Passiver i alt Kompensation til regionen = gældsovertagelse Risici De faglige og driftsmæssige risici, der er knyttede til dette tilbud vurderes på baggrund af nedenstående som middel. 1) Region Syddanmark driver i dag Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet som et samlet tilbud, hvad angår anvendelsen og udnyttelsen af personalet. Dette skyldes bl.a. et vurderet behov for, at der skal være mulighed for, at 2 nattevagter kan være til stede på Teglgårdshuset. Dette er muligt via samdrift. Endvidere gør samdriften hvert tilbud mindre sårbart i forhold til antal personaler, og endvidere kan faglige kompetencer udnyttes på tværs af tilbuddene. Der kan derfor grundlæggende været en fordel i at overtage begge tilbud samlet. 2) Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en målgruppe, som der fremadrettet vil blive færre af, bl.a. på grund af en tidligere indsats på området. 3) Pt. er der 1 borger på venteliste til tilbuddet, hvilket understøtter at der, på trods af ovenstående, forsat er efterspørgsel efter tilbuddet. Dette betyder alt andet lige et mere sikkert driftsgrundlag. 4) Overtagelse indebærer en betydelig kapitalbinding i grunde og bygninger på 24,1 mio. kr. (værdien af grunde og bygninger + igangværende arbejder for fremmed regning). 5) Skulle en eventuel afvikling af tilbuddet på sigt blive aktuel, vurderes salgbarheden af de nuværende boliger som middel. Boligerne er renoveret i 2014 og beliggenheden er central i byen, der vurderes at være flere anvendelsesmuligheder. Endvidere er bygningerne renoveret efter Serviceloven og pladserne er dermed etableret som 108 pladser jf. serviceloven(længerevarende botilbud). At boligerne er renoveret efter serviceloven gør det alt andet lige mere enkelt at omlægge boligerne til anden anvendelse, hvis dette skulle 5

6 vise sig nødvendigt. Kommunens forsyningsforpligtigelse i forhold til at kunne tilbyde længerevarende botilbud til sindslidende indenfor kommunen, jf. serviceloven understøttes endvidere ved, at boligerne er etableret efter serviceloven. Konklusion: Da Region Syddanmark i dag driver Teglgårdshuset og Teglgårdskolegiet som et samlet tilbud anbefaler arbejdsgruppen, at Middelfart Kommune indgår i dialog med Region Syddanmark med henblik på vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet. 6

7 4.4 Teglgårdskollegiet Overtagelsespris og finansiering Region Syddanmarks opgørelse viser, at overtagelsesprisen på Teglgårdskollegiet vil være 13,1 mio. kr. Tabel 4: Overtagelse af Teglgårdskollegiet Aktiver Grunde og bygninger Igangværende arbejder Periodeafgrænsninger / akkumuleret overført resultat Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Puljer Feriepengeforpligtelse Passiver i alt Kompensation til regionen = gældsovertagelse Risici De faglige og driftsmæssige risici, der er knyttede til dette tilbud vurderes på baggrund af nedenstående som middel. 1) Som ovenfor nævnt driver Region Syddanmark i dag Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet som et samlet tilbud, hvad angår anvendelsen og udnyttelsen af personalet. Dette gør hvert tilbud mindre sårbart i forhold til antal personaler, og endvidere kan faglige kompetencer udnyttes på tværs af tilbuddene. Der kan derfor grundlæggende været en fordel i at overtage begge tilbud samlet. 2) Ved eventuel overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til målgruppen yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Kommunen køber i dag pladser i andre kommuner til den pågældende målgruppe. 3) Hvis Teglgårdskollegiets målgruppe udvides til at omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi. Tilbuddet vil kunne supplere kommunens øvrige indsatser i retning mod en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle de andre aktører, som de unge er omgivet af. 4) Der kan være en risiko forbundet med overtagelse, hvis der opstår ledige pladser. Der er ingen på venteliste. Men udvides tilbuddets målgruppe som ovenfor nævnt, vil antallet af unge, som vil kunne profitere af tilbuddet, udvides væsentligt. Dette minimerer alt andet lige risikoen for ledige pladser. 5) Overtagelse indebærer en betydelig kapitalbinding i grunde og bygninger på 13,5 mio. kr. (værdien af grunde og bygninger + igangværende arbejder for fremmed regning). 6) Boligerne er renoveret i 2014 og beliggenheden er central i byen, der vurderes at være flere anvendelsesmuligheder. Endvidere er bygningerne renoveret efter Serviceloven og pladserne er dermed etableret som 107 pladser jf. serviceloven(midlertidige botilbud). At boligerne er renoveret efter serviceloven gør det alt andet lige mere enkelt at omlægge boligerne til anden anvendelse, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. 7

8 Skulle en eventuel afvikling af tilbuddet på sigt blive aktuel, vurderes salgbarheden af de nuværende boliger som ganske realistisk, grundet boligernes stand(renoveret i 2014), sammensætning og beliggenhed. Konklusion: Arbejdsgruppen anbefaler, at Middelfart Kommune overtager Teglgårdkollegiet. 8

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere