Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012"

Transkript

1 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl Tilmelding: Til senest torsdag den 3. maj 2012 Pris: Deltagelse er gratis. Dagsorden: Kaffe og rundstykker samt velkommen, Per Novrup Baggrundsniveau af benzen og TVOC i udeluften, Per Novrup, Region Midt Resultater og erfaringer fra et udviklingsprojekt. Herunder om baggrundsniveauets betydning for sagsbehandlingen i kommunerne og regionen Der er lavet udeluftmålinger i 3 mindre stationsbyer for at se om togtrafikken bidrager til udeluftens indhold af benzen og TVOC. Der er foretaget 79 målinger for benzen og 78 overskrider MST s afdampningskriterium. Op til en faktor 13. Medianværdien er på 0,89 µg/m3. Ser ud til at benzenindholdet stiger jo større byen er. Benzenindholdet er højere i november end juni, dvs. det tyder på, at der er årsvariation. Benzenindholdet aftager ikke jo længere man kommer væk fra stationen (op til 1,5 km.). 13 af 17 målinger overskrider MST s afdampningskriterium for TVOC. Op til en faktor 2,5. I forbindelse med sagsbehandling/påbud i indeklimasager er det ikke nok kun at forholde sig til indeklima- og poreluftmålinger. Højeste bidrag til indeklimaet kan faktisk være fra udeluften. Derfor vigtigt med udeluftmålinger Stor forskel på ATD- og ORSA-rør, Per Novrup, Region Midt Ikke ligegyldigt hvilket rør der vælges i forbindelse med indeklimaeller udeluftmålinger. Forskel på detektionsgrænse, chromatisk integration, vejrbestandighed samt i forhold til Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Rørene har forskellig chromatisk integration, dvs. beregningsmetoden er forskellig. ATD rørene har en chromatisk integration fra C6-C18. ORSA rørene fra C6-C25. Derfor var der stor forskel på resultaterne for TVOC. I projektet blev der ikke målt TVOC på ATD rørene, mens der blev målt op til 2,5 gange afdampningskriteriet på ORSA rørene. Benzenresultaterne var mere ens. ORSA rørene har en lavere detektionsgrænse ved 14 dages opsamlingstid end ATD. Hvis ATD rørene hænger i 4 uger i stedet, for at opnå lavere detektionsgrænse, så ødelægges

2 opsamlingsmaterialet i røret. Prøve fra ORSA rør kan injiceres flere gange. MST s afdampningskriterium for TVOC er defineret for C6- C35. Regionen kontakter MST for at få en forklaring, når opsamling på både ATD- og ORSA rør ikke har tilsvarende chromatisk integration V1-afslutning, Anette Vestergaard, Region Midt Statistik, betydning og erfaringer Pause (walk and talk) Regionen er færdig med den systematiske V1 kortlægning. Der er ca. vurderet lokaliteter fra % af lokaliteterne er blevet kortlagt på V1. At den systematiske V1-kortlægning er færdiggjort betyder større tryghed for borgerne i forbindelse med boligkøb, fordi alle potentielt forurenede grunde nu er registreret i JAR. Det betyder også, at kommuner, ejendomsmæglere, boligadvokater, landinspektører og interesserede borgere kan udskrive valide forureningsattester fra JAR. Endvidere kan kommunerne nu lave analysefrie zoner i de områdeklassificerede områder. Da der har været tale om en større opgave, som har kørt i lang tid, så har regionen også lært en del af processen: F.eks. opdele processen i bidder, tænke sig godt om mht. journalisering, have alle detaljer med i EU-udbuddet, automatisering af brevskabeloner med makroer m.m. Hele rapporten V1-processen i Region Midtjylland kan ses om ca. 14 dage på Kommunerne gjorde opmærksom på, at det vil være rart, hvis regionen fremadrettet sender én mail pr. lokalitet altså ikke flere lokaliteter samlet i en mail. Desuden vigtigt at overskriften i mailen er sigende i forhold til fremsendte sag Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og regionen, Anette Vestergaard/Per Novrup, Region Midt Mange kommuner havde taget sig tid til at besvare spørgeskemaet med spørgsmål indenfor service, samarbejde, udvikling og IT-værktøjer. Samarbejdet mellem kommunerne og regionen fungerer, ifølge analysen, meget godt og der var stor tilfredshed med vores fælles erfa-forum Jord-ERFA-Midt. Alle resultaterne af analysen kan snarest ses på Der er kun enkelte områder som JAR, hjemmeside og grundvand, hvor få har ønsket forbedringer. Mht. JAR skyldes utilfredsheden mere at den enkelte kommunesagsbehandler sjældent bruger systemet. Er der ønsker om kurser afholder regionen gerne det ligesom udtræksønsker er velkomne. Mht. hjemmesiden så har regionen det sidste års tid udviklet en ny, som er i luften. Forslag til indhold er velkommen.

3 Mht. grundvand så er der indkaldt til møde herom i Vand- ERFA-Midt den 31. maj i Silkeborg. Tilmeldingsfrist 24. maj. Kommunerne havde forslag til fremtidige emner på Jord-ERFA- Midt: Jordforurening efter brand (også skyllevand), Spildevand i det åbne land (miljøfremmede stoffer), Bioolier, Nye undersøgelsesmetoder (f.eks. ved Tom Heron), Sporgasundersøgelser, Miljøvagt (akut uheld, bagatelgrænser), Miljøansvarsregler, gerne indlæg fra flere rådgivere Er kælderen en del af boligen? Christian Rothe, Region Midt Emnet har efterhånden figureret nogle gange på vores Jord- ERFA-Midt-møder, uden det har været muligt at finde frem til en entydig afklaring ej heller efter drøftelser med MST. Med udgangspunkt i Håndbog i JFL 8 Teknik og Administration nr.2/2006 fra Amternes Videncenter for Jordforurening vurderer regionen, at der ikke er noget forgjort ved at følge håndbogen ud fra et forsigtighedsprincip. Dvs.: Som udgangspunkt regnes kældre under enfamiliehuse altid for rum med følsom anvendelse, mens parkeringskældre under etagebyggeri uden tvivl er rum med ikke følsom anvendelse. En efterfølgende konkret vurdering om de(t) enkelte kælderrum, f.eks. tilstand, opholdsmuligheder, indretning, udformning, tilgængelighed mv. kan så føre til, at rummet alligevel ikke er omfattet af den offentlige indsats Indberetningen, DMP, JAR m.m., John Pedersen, Region Midt Frokost Indberetning til MST skal nu ske kvartalsvist. Regionen skal ikke længere sende lister til kommunerne med tidligere indberettede data. Orientering om DKjord: Usikkert hvordan data skal flyde mellem kommuner og DKjord (skal det via regionen?). Der sættes et analysearbejde i gang inden sommer, der skal give en businesscase. Casen skal belyse om fordelene står mål med udgifter. Hvis DKjords trin4 gennemføres vil kommunerne sikkert blive forpligtet, via cirkulære, til selv at taste data ind. DIADEM (den digitale hushandel) er kommet buldrende ind fra sidelinjen før jul og kræver adgang til alle data (også kommunernes). Mulighed for opfriskningskurser i JAR, hvis det efterspørges. Vi kan lave kommunespecifikke rapporter som kommunerne kan trække på. Kommunerne skal komme med ønsker om indhold. Sendes til JAR justeres umiddelbart efter sommer, så det kan køre på nyeste browser (IE9). Der er brugerseminar under Danmarks Miljøportal torsdag den 21. juni fra 9 til på Hotel Marriot i Kbh. Deltagelse er gratis. Tilmelding på

4 Kommunikation, Per Novrup, Region Midt Et eksempel på hvordan regionen gennem film kommunikere til borgeren. Desuden lidt om flytning af projektrummet fra KTC til regionens hjemmeside Regionen har lavet en film, som viser regionens arbejdsopgaver. Filmen blev vist, og alle syntes, at det var en rigtig god måde at kommunikere på, og at det er et rigtigt godt supplement til breve. Filmen kommer til at ligge på regionens hjemmeside, og regionen opfordrer kommunerne til at henvise borgere og andre interessenter til filmen. Jord-ERFA-Midts projektrum på KTC bliver flyttet til regionens hjemmeside. Der bliver tale om et lukket forum med brugernavn og adgangskode (samme kode til alle kommuner). Regionen håber, at det fremadrettet bliver lettere at finde Jord-ERFA-Midt materialet (samt materiale fra Vand-ERFA-Midt og Råstof-ERFA-Midt), og at kommunerne samtidig kommer til at benytte andre dele af regionens hjemmeside Regnvandsbassiner, Maja Rasmussen, COWI Erfaringer mht. undersøgelser, forurening, håndtering af sediment m.m. COWI har undersøgt ca. 30 bassiner primært i Herning Kommune. Der er rigtig meget lovgivning af holde styr på i forbindelse med undersøgelse/oprensning af bassinerne. Vigtigt at holde øje med forsyningsselskaberne, da de ofte ikke kender reglerne. Der var interesse for, at der bliver lavet en drejebog om emnet. I 22 af 30 bassiner er der påvist forurenet sediment. Ofte kun i overfladen og ved indløb. Regionen tager stilling til kortlægning og kommer med en udmelding i løbet af efteråret. Slammet fra bassinerne var der ikke enighed om mht. om det skal bortskaffes som slam eller affald. De fleste mente som affald, eftersom anvendes slambekendtgørelsen, så skal slammet have jordbrugsmæssig værdi Hvordan holder vi styr på lettere forurenet jord, Kaspar Rüegg/Christian Rothe, Region Midt Regionen har undersøgt det lovmæssige mht. styring af lettere forurenet jord samt hvilke planer der er for området Kommunerne har tidligere ønsket, at regionen indtegner lettere forurenede arealer i JAR, som kommunerne kan trække som GIS-filer. Regionen har undersøgt om det er lovligt at indtegne lettere forurenede arealer i JAR (arealer der udgår af kortlægning med begrundelsen lettere forurenede arealer). Det er det. Regionen vil fremadrettet indtegne arealerne i JAR, når regionen i forbindelse med undersøgelser eller anden vis får kendskab til lettere forurenede arealer. Regionen indtegner kun de arealer, der er undersøgt (og lettere forurenet arealer er ikke altid helt afgrænset). Der kan ligeledes godt være ikke-

5 undersøgte arealer på en lokalitet, som er lettere forurenet. Regionen indtegner kun flader fremadrettet, så der er ikke tale om en komplet database over lettere forurenet jord. Det er op til den enkelte kommune, om man vil benytte sig af tilbuddet. I forbindelse med punktet om, hvordan vi holder styr på lettere forurenede arealer, blev det fra salen fremført, at bestemmelsen i JFL 66, stk. 1 - om at regionen fører tilsyn med og overvåger udviklingen af forureningstilstanden i jorden må medføre en forpligtelse for regionen til at holde styr på lettere forurenede arealer. Bestemmelsen i 66, stk. 1 vedrører kun den generelle udvikling i forureningstilstanden i jorden og kan derfor ikke tages til indtægt for et synspunkt om, hvem der holder styr på de lettere forurenede arealer. Bestemmelsen var i øvrigt med i den oprindelige jordforureningslov, som ikke opererede med begrebet lettere forurenet jord,. Efter JFL 70, stk. 3 har regionen en underretningspligt til kommunen, når regionen får viden om, at der på et areal, der ikke kortlægges, er lettere forurenet jord. Der er ingen bestemmelser om, at regionen skal føre et register over lettere forurenede arealer. Imidlertid fremgår bl.a. følgende af lovbemærkningerne til 70, stk. 3: Med underretningspligten sikres det, at den viden, som regionsrådet har opnået om en given lokalitet, som ikke skal kortlægges, deles med kommunalbestyrelsen og ejeren. Den indsamlede viden benyttes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning af regulativer, jf. 50 a, og i forbindelse med kommunalbestyrelsens tilsyn med, at anmeldepligten i 50, stk. 2, overholdes. Det er således alene underretningspligten, der er sikret i loven. Hvorledes kommunen vil sikre oplysningerne, til brug ved udarbejdelse af regulativer og ved tilsynsopgaverne i forbindelse anmeldepligten i 50, stk. 2, er op til den enkelte kommune selv at tilrettelægge Gråzoneprojekt, Børge Hvidberg, Region Midt Opfølgning fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af poreluftforurening under kortlægningskriterierne. Regionen vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre den gældende praksis med kortlægning på V2 indenfor 100 gange afdampningskriteriet. Hvis Regionen i undersøgelsesfasen bliver opmærksom på, at der er boliger lige uden for faktor 100-grænsen, hvor specielle forhold omkring geologi, terrænhældning og/eller udnyttelse af kælder til beboelse gør, at forureningen kan udgøre en risiko for indeklimaet, undersøges dette nærmere og medtages i risikovurderingen.

6 Kaffe KLIGAS: Klimaændringer kan medføre højere grundvandsstand og dermed måske øget risiko for indeklimapåvirkning. Regionen vil vurdere, hvordan vi vil forholde os til denne problemstilling Jordflytning Fælleskommunal indsats for øget opmærksomhed om reglerne for jordflytning, Torben Mølgaard, Holstebro Kommune Samarbejdsprojekt mellem Holstebro, Lemvig og Struer Lokalt entreprenørfirma kontakter de tre kommuner og Miljøstyrelsen for at anmelde et problem ved jordflytning fra områdeklassificerede arealer. Enighed om der skal gøres en indsats som reaktion på henvendelsen. Udnytter at de er tre kommuner, som kan gøre indsatsen i fællesskab. Fælles kampagne = Stærkere budskab. Aftaler trindelt indsats bl.a. med fælles skrivelse og annoncetekst. Lemvig Kommune besøgte vognmændene for i praksis at vise, hvordan anmeldelse af jordflytning skal foretages. Susanne Kristensen ved Holstebro Kommune (tidl. Lemvig Kommune) kan kontaktes for yderligere information omkring besøgene hos vognmændene Håndtering af jordflytning, Gitte Sørensen, Århus Kommune Effektivisering af en jordflytningssag Aarhus Kommune og Aarhus Havn er i gang med at lave et interaktivt webbaseret system til håndtering af jordflytning. Der skal være tale om et brugervenligt system, hvor data, modsat nu, kun skal indtastes én gang. Desuden skal digitale data anvendes i størst mulig omfang og kontrollen automatiseres mest muligt. Målet er, at der kun skal være én digital indgang og at brugerne hellere vil anvende systemet end at ringe ind. Det er vigtigt med projektet, at alle parter mærker en effektivisering. Systemet forventes i drift primo 2013, hvorefter også andre kommuner er velkommen til at blive en del af systemet. Kontakt Kristian Lei Kaltoft for yderligere information, Evt., Per Novrup, Region Midt Nyt fra Vingsted, Nyt fra Styrelserne, Mulige fremtidige emner Afrunding og tak for i dag Tommy Abrahamsen ønsker ikke længere at være en del af styregruppen. Per Novrup og Eric Farley fortsætter og siger tak for samarbejdet til Tommy. Styregruppen opfordrer andre fra kommunerne til at melde sig. Arbejdet er ikke en større opgave og handler mest om mailudveksling i styregruppen om mulige emner til Jord-ERFA-Midt møderne samt kontakt til mulige indlægsholdere.

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere