FARLIGT GODS - KONFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARLIGT GODS - KONFERENCE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013

2 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning

3 Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013 Mandag 11:30-12:00 Ankomst og indkvartering 12:00-13:00 Frokost 13:00-14:45 Velkomst og siden sidst 14:45-15:15 Kaffepause 15:15-16:00 Nyt fra beredskabsstyrelsen v./ Lars Erik Tamborg 16:00-16:45 Praktiske øvelser v./ Mogens Lauridsen, AMU Nordjylland 16:45-17:00 Afrunding af dagen 18:00 -? Middag og erfaringsudveksling

4 Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013 Tirsdag 08:30-10:00 EN :2010 standarden v./ Jørgen Gregersen 10:00-10:15 Kaffepause 10:15-11:45 Nyt fra Rigspolitiet v./ Torkil Hansen 11:45-12:00 Afrunding 12:00 Frokost og derefter hjemrejse

5 TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 SIDEN SIDST!

6 TILSYN i december 2013 EUC Sjælland 11. september 2013 Strandens UddannelsesCenter ApS, 25. september 2013 Uddannelsescenter Fyn ApS 20. juni 2013 AMU Vest 12. juni 2013 AMU Fyn, 17.marts 2013 Transportuddannelsescenter A/S 13. december 2012 Mercantec

7 Kritikpunkter Underviser Tider / pauser UV plan/fakta Afvekslende undervisning UV Materialer Tilsyn ikke mulig Tilfælde Praktiske øvelser Underviser:...Anden underviser end oplyst Tider/ pauser...forskudt i forhold til uddannelsesplan UV plan /fakta:...indholdet i UV var om rokeret i forhold til godkendte uddannelsesplan Afvekslende undervisning:.pc udgør en forholdsvis stor del af undervinsingen UV materialer...anvendte forældede sikkerhedskort 2007 udg. Tilsyn ikke mulig...kurset afholdt på anden adresse end den anmeldte

8 Kritikpunkter Diff. UV Tlf., sms mv. Fravær af lærer Fravær af elev Eksamensbeste mmelser Tilfælde Diff. UV hurtige elever fik lov at vente Tlf., sms mv.. Facebook, sms, samt telefon samtaler Fravær af lærer.. Ingen Fravær af elev... Elever der forlader undervisningen Eksamenstider Mangel på gennemgang af eksamens bestemmelser

9 Grundlæggende Sikkerhedsrådgiver eksamen 2014 Grundlæggende eksamen i 2014 afholdes i Fredericia på følgende datoer:

10 Sikkerhedsrådgiver repetitionseksamen 2014

11 Instruktørkursus i de praktiske øvelser i Brand og Førstehjælp marts 2014 Af Københavns Brandvæsen Bliver annonceret på TUR s hjemmeside

12 Nyt fra Turforlag Opdateringer: Vejtransport af farligt gods Nu med speak Power Pointen Sikkerhed ved afsendelse og modtagelse af farligt gods. Håndbogen Tjeklisten Gruppeopgaverne

13 Rettelser i Håndbogen

14 Rettet i hele bogen Sikkerhedskort er i hele bogen erstattet af Skriftlige anvisninger

15 Indledningen Side 8 Farligt gods er i transportreglerne defineret som: Stoffer og genstande, som ifølge ADR ikke, eller kun på visse betingelser, må transporteres. Bla bla bla Omvendt kan det siges, at farligt gods omfatter en række stoffer og genstande, som stiller krav til rigtig emballering, mærkning, transport og håndtering for at være ufarlige synes ikke umiddelbart at være ændringer hertil.

16 Nye medlemslande Side tilsluttet ADR konventionen: Albanien, Andorra, Azerbajdjan, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland (Belarus), Irland, Island, Italien, Kazakstan, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik), Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tadsjikistan, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Østrig.

17 Nye medlemslande RID, medlemslande er ændret fra 44 lande til 46 lande IMDG, ændres medlemslande-antal, fra 169 til 170

18 Særaftaler Særaftaler ADR-konventionen For visse stoffer er der transportforbud i henhold til ADR-konventionen, men der er dog åbnet mulighed for at træffe særlige aftaler landene imellem om dispensationer fra forbuddet, og der kan desuden aftales fravigelser fra emballageforskrifterne mv Særaftaler beskrives i kapitel 1.5

19 Østersø aftalen I Østersøaftalen er der tilføjet: Der vil dog, trods eventuelle lempelser i ADR/RID ( , LQ og EQ), oftest være krav om opfyldelse af et eller flere af følgende: Oplysning til skibspersonel/rederi - mærkning af køretøj/enhed - og (eller) angivelser i transportdokument mv. (Se nærmere herom, i de respektive kapitler og afsnit i bogen)

20 Ændringer og nye definitioner A 1 og A 2 -værdier (klasse 7): A 1 og A 2 -værdier er udtryk for tilladt maksimal aktivitet i Type A-kolli, som fastsat i internationale regler for radioaktive stoffer. A 1 for radioaktive. stoffer i speciel form. A 2 for radioaktive stoffer, i andet end speciel form.

21 Ændringer og nye definitioner Batterikøretøj: Et køretøj monteret med elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og permanent fastgjort til den transportende enhed til dette køretøj Bjærgningsemballager: Særlig emballage, hvori beskadige, defekte, utætte kolli med farligt gods eller ikke overensstemmende kolli med farligt gods, eller farligt gods, der er spildt eller sivet ud, anbringes med henblik på transport til genindvinding eller bortskaffelse Ændret

22 Ændringer og nye definitioner Bjærgningstrykbeholder: Trykbeholder med en vandkapacitet på liter eller derunder, hvori beskadigede, defekte, utætte eller ukurante trykbeholdere anbringes med henblik på transport, f.eks. til genindvinding eller bortskaffelse. Bulkcontainere: Indeslutningssystemer bla bla bla lette transport af gods med en eller flere transportmåder transportmidler uden midlertidig omladning,

23 Ændringer og nye definitioner Flaske erstattes af: Flaskegas (LPG): Fordråbet gas under lavt tryk bestående af en eller flere lette carbonhydrider, der kun henføres til UN 1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978, og som hovedsagelig består af propan, butan, butanisomerer, buten med spor af andre carbonhydridgasser. Se LPG-Gas LPG-Gas: LPG står for Liquefied Petroleum Gas (F-gas) og er betegnelsen for flydende gas under tryk og kendes i Danmark under navnet flaskegas eller f-gas. Se LPG-Gas F-Gas: Se LPG-Gas og Flaskegas

24 Ændringer og nye definitioner Konvojkørsel: En konvojkørsel er en planlagt og koordineret transport, gennemført ved hjælp af flere køretøjer, i en eller anden indbyrdes afstand. 2 uafhængige transporter, der tilfældigt mødes/følges i trafikken, bliver ikke til en konvojkørsel. (Bemærkning: Men opdager du, at du indhenter en kollega med krads FG-afmærkning, vil udvisning af sund fornuft garanteret ikke skade).

25 Ændringer og nye definitioner Nettoeksplosivstofmængde (NEM): Samlet vægt af de eksplosive stoffer uden emballager hylstre osv. (NEQ (net explosive quantity), NEC (net explosive contents), NEW (net explosive weight) eller nettovægt af eksplosivt indhold anvendes ofte i samme betydning.) Særligt arrangement: (Klasse 7) Et særligt arrangement betyder sådanne bestemmelser, der er godkendt af den kompetente myndighed, og i henhold til hvilke forsendelser, som ikke opfylder kravene i ADR for radioaktive stoffer, kan transporteres

26 Ændringer og nye definitioner Trykbeholder: Fælles betegnelse for flasker, rør, trykfade, lukkede kryogenbeholdere og flaskebatterier. Ændres til: Trykbeholder: Fælles betegnelse for flasker, rør, trykfade, lukkede kryogenbeholdere, flaskebatterier og bjærgningstrykbeholdere.

27 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Under afsnittet , tilføjes Medicinske anordninger og udstyr, der kan indeholde eller være forurenet med smittefarlige stoffer kan, under visse krav til emballering, transporteres til destruktion, rensning, reparation, sterilisation eller evaluering, uden at opfylde andre krav i ADR. Emballagerne skal dog mærkes med påskrift: "BRUGT MEDICINSK ANORDNING" eller "BRUGT MEDICINSK UDSTYR".

28 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Traktorer, transport af farligt gods Fra national bekendtgørelse: Med undtagelse af 2 og 3, stk. 1, gælder forskrifterne ikke: - Traktorer, uden krav om registrering i Køretøjsregisteret. - Transport, udført med traktorer, iht. reglerne for Godkendt traktor. Omskrives til: Fra national bekendtgørelse: Med undtagelse af 2 og 3, stk. 1, gælder forskrifterne ikke: Transport, udført med traktorer, hvor transporten kunne have været foretaget med en ikke-indregistreret eller godkendt traktor. (se registreringsbekendtgørelsens 3 og 4). Bemærkning: Det er altså karakteren af transporten, mere end eventuel nummerplade der afgør, om transporten er omfattet eller ej.

29 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Side 27, Chauffør, transporterende farligt gods som begrænset mæng (LQ): Forbud mod sammenlæsning Sammenlæsning af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) med enhver type eksplosive stoffer og genstande, bortset fra dem, der er anført i underklasse 1.4 samt UN 0161 og 0499, er forbudt. (se sammenlæsningstabel, forreste omslagsside (flap))) Tunnelrestriktioner Er der krav om mærkning af den transporterende enhed (se ), er der forbud mod gennemkørsel af tunneler, kategori E. (se )

30 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Side 28 Chauffør, transporterende farligt gods som begrænset mæng (LQ): Mærkning af transporterende enheder og containere (også efter overgangsregel) I visse tilfælde er der ved transport af farligt gods emballeret som Begrænsede mængder (LQ) krav om mærkning af transporterende enheder og containere. (Se ) Ændres til:

31 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Ændres til: Selv om du kører begrænsede mængder (LQ) efter overgangsregel, skal du efterleve regler (hvor relevant), vedrørende: Mærkning af transporterende enheder og containere (Se ) Forbud mod sammenlæsning (se sammenlæsningstabel, forreste omslagsside (flap))) Tunnelrestriktioner (se )

32 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Side 34: I tabellen foretages følgende ændringer/tilføjelser:

33 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen 1.3 UDDANNELSE Side 37: Inden udgangen af 2012 vil vi i Danmark overgå til udstedelse af ADR-beviser i plastik (kreditkortstørrelse) i stedet for de kendte orange pap-beviser. Pap-beviser vil dog være gyldige indtil udløbsdato. (Gyldige beviser skal altså ikke ombyttes). Ændres til:

34 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Side 36 Fra 1. januar 2013, er ADR-beviser blevet udstedt i plastik (i kreditkortstørrelse), se model herunder. De gamle (orange lavet af pap) vil dog være gyldige indtil udløbsdato. (Gyldige beviser skal altså ikke ombyttes). Men i forbindelse med udstedelse af erstatningsbevis efter bortkomst, eller ved udvidelse med en specialisering, vil der blive udstedt nyt plastik-bevis, med dertil hørende: Foto, gebyr og ekspeditions- og fremstillingstid. Vær derfor opmærksom på dette, når du skal repetere dit bevis. Sørg for at få repeteret mindst 2 uger før udløbsdato, så du ikke får periode uden gyldigt ADR-bevis.

35 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Ændring i 1.5 FRAVIGELSER (SÆRAFTALER) side 41 I ADR er der mulighed for, at de kontraherende parters kompetente myndigheder indbyrdes kan aftale en midlertidig fravigelse fra bestemmelserne i ADR, således at visse transporter skal være tilladt på deres territorialområder. Den myndighed, der har taget initiativet til en sådan midlertidig fravigelse, skal give meddelelse herom til sekretariatet for FN s økonomiske Kommission for Europa, som derefter underretter de andre ADR-lande. Gyldighedsperioden af den midlertidige fravigelse skal ikke være længere end fem år fra dens ikrafttrædelsesdato. Den midlertidige fravigelse skal automatisk ophøre fra det tidspunkt, hvor en tilsvarende ændring træder i kraft i ADR.

36 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Særaftaler (Multilaterale aftaler) ADR-konventionen (Multilateral aftale: Betyder en aftale, indgået mellem flere lande) De enkelte lande kan indbyrdes aftale en midlertidig fravigelse fra bestemmelserne i ADR-konventionen. Disse aftaler kaldes for særaftaler eller multilaterale aftaler. Det drejer sig typisk om lempelser, tydeliggørelse af fortolkningsspørgsmål eller tidlig implementering af bestemmelser vedtaget til kommende udgaver af ADR. Den myndighed, der har taget initiativet til en sådan midlertidig fravigelse, skal give meddelelse herom til sekretariatet for FN s økonomiske Kommission for Europa, som derefter underretter de andre ADR-lande.

37 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Gyldighedsperioden af den midlertidige fravigelse skal ikke være længere end fem år fra dens ikrafttrædelsesdato. Den midlertidige fravigelse skal automatisk ophøre fra det tidspunkt, hvor en tilsvarende ændring træder i kraft i ADR. En multilateral aftale gælder kun for transport i og i mellem de lande, der har underskrevet aftalen. Transitlande skal også have underskrevet aftalen. Som udgangspunkt gælder bestemmelserne i ADR-konventionen således for vejtransport af farligt gods, medmindre de enkelte lande har lavet en multilateral aftale på området.

38 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Side 46: i tabel i venstre kolonne tilføjes, i E : E Restriktion for alt farligt gods bortset fra UN nr (*), 3291, 3331(*), 3359 og 3373, samt for alt farligt gods som begrænset mængde (LQ), hvis den samlede bruttovægt af de transporterede mængder er på over 8 tons pr. transporterende enhed.

39 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen 1.10 side 47 Transport under frimængden ( ) er ikke underlagt bestemmelserne i 1.10., undtaget eksplosive stoffer og genstande hørende til underklasse 1.4 med UN numrene: 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 og (Det gælder også, når mængderne transporteret i tanke eller bulk, ikke overstiger grænserne for frimængder som angivet i frimængdetabellen ( )). Ændres til:

40 Et køretøj, som transporterer farligt gods med særlig høj risiko(højrisikogods) (se tabellen forrige side), skal være udstyret med mekanismer, udstyr eller systemer til beskyttelse mod tyveri af køretøj og gods. Det skal sikres, at udstyr og systemer til enhver tid er tændt og fungerer. Anvendelsen af dette udstyr og systemer må ikke kunne forhindre personlig indgriben i en nødsituation. Såfremt passende og nødvendigt udstyr allerede er til rådighed, bør det suppleres med telemetrisystemer eller andre systemer, som gør det muligt at følge transporter af farligt gods med særlig høj risiko.

41 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen 1.10 side 47 Undtagelse Transport under frimængden ( ) er normalt undtaget for kravene i Denne undtagelse gælder dog ikke: eksplosive stoffer med UN numrene 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500, og radioaktive stoffer med UN numrene 2910 og 2911, hvis aktivitetsniveauet overstiger A2-værdien Følgende er endvidere undtaget for kravene i 1.10: transporter i tanke eller bulk, når de transporterede mængder ikke overstiger grænserne for frimængder som angivet i frimængdetabellen ( ). transport af radioaktive stoffer med UN numrene 2912 og 2913 (uanset transporteret mængde).

42 Ændringer i tabel side 48 (**) For farligt gods i klasse 7 er radioaktive højrisikostoffer normalt stoffer, hvis aktivitet er lig med eller overstiger en grænseværdi for transportsikkerhed på A2 pr. enkelt kolli. (Der findes dog specifikke radionuklider med anden grænseværdi for transportsikkerhed) Bemærk! Følgende stoffer skal håndteres som højrisikogods, selv om transporten kan gennemføres som transport under frimængden ( ). Det gælder Klasse 1.4, UN numrene 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 og Klasse 7, UN numrene 2910 og 2911, hvis aktivitetsniveauet overstiger A2-værdien.

43 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen Der tilføjes nyt side 47: Omfang (når omfattet af 1.10) Ved transport af farligt gods, der ikke er undtaget kravene i 1.10, skal reglerne i 1.10 altså iagttages. Man kan herefter populært sige, at kravene i 1.10 deles i to kategorier, hvor de generelle ( ) altid skal overholdes, og hvor de særlige regler ved transport af højrisikogods skal overholdes ved nogle transporter, vurderet efter særlige kriterier (se mere herom i ).

44 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen side 49 Højrisikogods er farligt gods, som i særlig grad kan misbruges i en terrorsituation og som følge heraf kan få alvorlige konsekvenser såsom massedrab eller masseødelæggelse. Har fået tilføjet: Hvor vidt en transport er underlagt reglerne for transport af højrisikogods, afgøres af afsender/transportør (typisk efter procedurer udarbejdet af deres respektive sikkerhedsrådgivere), bl.a. på baggrund af tabellen sidst i dette kapitel. Som chauffør skal du altid følge givne retningslinjer. Det kan være retningslinjer givet for den specifikke transport, eller det kan være generelle retningslinjer for visse transporter (stoffer/mængder), som det måtte fremgå af firmaets chaufførinstruks. I tvivlstilfælde: Kontakt din nærmeste foresatte

45 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen side 49 Hvis en transport af farligt gods, som er anført i tabellen på side 49, og som transporteres i mængder større end de i tabellen anførte, skal reglerne i og overholdes Hvis en transport af farligt gods, skal udføres som transport af højrisikogods, skal reglerne i og overholdes.

46 Rettelser kapitel 1 i Håndbogen side 49 Transportører, afsendere og andre parter, som er involveret i transport af højrisikogods (i henhold til tabellen forrige side), skal vedtage, gennemføre og overholde en sikringsplan. Afsender, transportør og modtager skal samarbejde med hinanden og med de relevante myndigheder for at udveksle viden om mulige trusler, tage egnede tiltag til sikring og reagere på hændelser, der er til fare for sikringen. Dette vil typisk indebære særlige chauffør-retningslinjer for bl.a.: Valg af rute, valg af p-pladser, særlige sikringstiltag der skal iagttages, særlig procedure for rapportering mv.

47 Nyt I Håndbogen side 50 i Håndbogen Erstattes af bilag 3 i bekendtgørelse 788 af 27 juni 2013

48 Kapitel 2 i Håndbogen Her tilføjes en yderligere klassifikationskode 8, i tabellen under de andre 7. Teksten skal være: Kemikalier under tryk: Væske-, pasta- eller pulverformige stoffer, som er sat under tryk med et drivstof, der er i overensstemmelse med definitionen af komprimerede eller fordråbede gasser eller blandinger heraf.

49 Kapitel 2 i Håndbogen Nyt afsnit Side kolonne nederst: Kemikalier under tryk (UN 3500 til 3505) henføres til en af 6 grupper i overensstemmelse med deres farlighed. A kvælende F brandfarlige T giftige C ætsende FC brandfarlige, ætsende TF giftige, brandfarlige

50 Kapitel 2 i Håndbogen Side 64 efter indsættes følgende: Bemærk! Kun radioaktive stoffer og genstande kategoriseret som undtagelseskolli (UN numrene 2908 til 2911) og transporteret som under frimængden ( ) kan transporteres uden ADR-bevis, udvidet med specialiseringskursus Klasse 7.

51 Kapitel 2 i Håndbogen Side Yderligere inddeling af klasse 8 side Klassifikationskode (kolonne (3b) i Tabel A) C1-C10 Ætsende stoffer uden sekundære farer: C1-C11 Ætsende stoffer uden sekundære farer samt genstande, der indeholder sådanne stoffer:

52 Kapitel 2 i Håndbogen Side CT Ætsende stoffer, giftige: - CT1 Væsker - CT2 Faste stoffer CT Ætsende stoffer, giftige, samt genstande, der indeholder sådanne stoffer: - CT1 Væsker - CT2 Faste stoffer - CT3 Genstande

53 Kapitel 3 i Håndbogen Nyt punkt 296 side 81 Disse betegnelser omfatter redningsudstyr som redningsflåder, redningsveste og selvoppustelige slisker. UN 2990 omfatter selvoppusteligt udstyr, og UN 3072 omfatter redningsudstyr, som ikke er selvoppusteligt. Redningsudstyr kan indeholde: a) Signalmidler (klasse 1), som kan indeholde røg- eller lyselementer, der er pakket i emballage, som forhindrer utilsigtet aktivering. b) Kun for UN 2990 kan det omfatte drivpatroner i underklasse 1.4, forenelighedsgruppe S, til selvoppustningsmekanismen, forudsat at mængden af eksplosive stoffer pr. apparat ikke overstiger 3,2 g.

54 Kapitel 3 i Håndbogen Punkt 296 side 81 fortsat c) Komprimerede eller fordråbede gasser hørende til klasse 2, gruppe A (kvælende) eller O (oxiderende). d) Elektriske akkumulatorer (klasse 8) og lithiumbatterier (klasse 9). e) Førstehjælpsudstyr eller reparationsudstyr med små mængder af farligt gods (f.eks. stoffer hørende til klasse 3, 4.1, 5.2, 8 eller 9). f) Tændstikker, antændelige ved strygning på enhver flade ( strike anywhere ), der er pakket i emballage, som forhindrer utilsigtet aktivering.

55 Kapitel 3 i Håndbogen Punkt 296 side 81 fortsat Redningsudstyr pakket i kraftige, stive ydre emballager med en maksimal bruttovægt på 40 kg, som ikke indeholder farligt gods bortset fra komprimerede eller fordråbede gasser i klasse 2, gruppe A eller gruppe O i beholdere med en kapacitet på højst 120 ml, og som udelukkende er monteret med henblik på aktivering af udstyret, er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR.

56 Kapitel 4 i Håndbogen Side 87: 2 nye afsnit om emballage til Begrænset og Undtagne mængder: Emballager til: Begrænsede mængder (LQ) Når farligt gods kan og må transporteres som Begrænset mængde (LQ), sker det typisk som et antal mindre indre emballager, samlet i en ydre emballage. Der er særlige krav til de indre emballager. Den ydre emballage skal være egnet, men ikke nødvendigvis være UN-godkendt og mærket som beskrevet i (se endvidere , vedrørende transport som (LQ)).

57 Kapitel 4 i Håndbogen Side 87: 2 nye afsnit om emballage til Begrænset og Undtagne mængder: Emballager til: Undtagne mængder (EQ) Når farligt gods kan og må transporteres som undtaget mængde (EQ), sker det typisk som et antal (meget) små indre emballager, samlet i en ydre emballage. Der er særlige krav til indre og ydre emballager. Der indgår bl.a. fald- og trykprøvningskrav til de ydre emballager. Men de skal ikke nødvendigvis være UN-godkendt og mærket som beskrevet i (se endvidere , vedrørende transport som (EQ)).

58 Kapitel 4 i Håndbogen Side 91

59 Kapitel 4 i Håndbogen 4.3 Side 92 Begrænset anvendelsestid for plast -tromler, -dunke -IBC s mv. Medmindre andet godkendes af den kompetente myndighed, må plasttromler og plastdunke, IBC s af stiv plast og komposit IBC s med indvendige plastemballager til transport af farlige stoffer anvendes i fem år fra fabrikationsdatoen af emballagerne, medmindre en kortere brugsperiode er foreskrevet på grund af det transporterede stofs egenskaber. Plast tromler og -dunke Emballager af typerne 1H (Plasttromler) og 3H (Plastdunke), skal i deres mærkning udover fremstillingsår - have angivelse af fremstillingsmåned. Denne mærkning kan påføres et andet sted end den øvrige mærkning. Det kan gøres på denne måde:

60 Kapitel 4 i Håndbogen 4.3 Side 92 IBC En komposit-ibc s indvendige beholder skal, hvis den er fremstillet efter 1. januar 2011, være forsynet med mærkning som anført i , bortset fra UN-symbolet. Mærkningen skal påføres i den rækkefølge der fremgår af , og skal være holdbar og letlæselig samt placeres således, at den er let at se, når den indvendige beholder befinder sig i det udvendige hylster. Alternativt kan datoen for fremstillingen af den indvendige beholder af plast markeres på den indvendige beholder tæt ved den øvrige mærkning. Eksempel på hensigtsmæssig mærkningsmetode:

61 Kapitel 5 i Håndbogen side 97 Generelle krav vedrørende påskrifter Størrelseskrav til påskrifter: Normalt - Bogstaver og tal på min. 12 mm højde. Alternativt: 6 mm højde, der kræves for Kolli, med max. kapacitet på 30 l, eller max nettovægt på 30 kg Trykflasker med max. vandkapacitet på 60 l (med undtagelse af kolli på mindre end 5 liter/kg, hvor de skal være af passende størrelse).

62 Kapitel 5 i Håndbogen Side 104 Højre kolonne, en tilføjelse: Ekstra ydre emballager (Overpacks) skal være afmærket udvendigt med UN og nummer samt faresedler (og evt. mærke for miljøfarligt), medmindre disse angivelser er tydeligt synlige udefra (gennemsigtigt folie etc.) på de enkelte kolli Hvis der kræves samme UN-nummer, fareseddel eller mærke for miljøfarlige stoffer for forskellige kolli, skal UNnummeret, faresedlen eller mærket kun påsættes én gang.

63 Kapitel 5 i Håndbogen Side 106 Bemærk Mærkning med orange fareskilte gælder (bortset fra frakoblet påhængskøretøj, se herunder) transporterende enheder, hvor mærkning med faresedler gælder køretøjer. Mærkning af frakoblet påhængskøretøj Hvis et påhængskøretøj med farligt gods frakobles motorkøretøjet i forbindelse med transport af farligt gods, skal et orangefarvet skilt fortsat være fastgjort bagpå påhængskøretøjet.

64 Kapitel 5 i Håndbogen Side 122 Farenumrenes betydning Venstre kolonne, tilføjelser: gas, kan spontant medføre farlig reaktion 25 oxiderende (brandnærende) gas 26 giftig gas 263 giftig gas, brandfarlig 265 giftig gas, oxiderende (brandnærende) 268 giftig gas, ætsende 28 gas, ætsende 238 gas, brandfarlig, ætsende

65 Kapitel 5 i Håndbogen Side 129 Særlig bestemmelse for Bjærgningsemballage og Bjærgningstrykbeholder Når farligt gods transporteres i en bjærgningsemballage, eller Bjærgningstrykbeholder skal ordet Bjærgningsemballage eller Bjærgningstrykbeholder tilføjes efter godsbeskrivelsen i transportdokumentet.

66 Kapitel 5.5 i Håndbogen Nyt 5.5 side 142 Særlige bestemmelser Særlige bestemmelæser for lasttransportenheder som er desinficeret med gas (UN3359) Særlige bestemmelser for kolli samt køretøjer og containere indeholdende stoffer, der indebærer risiko for kvælning ved anvendelse til køling eller konditionering (f.eks.. Tøris UN1845) eller nitrogen, kølet, flydende (UN 1977) eller argon, kølet, flydende (UN 1951)

67 Kapitel 6 i Håndbogen side 152 Tankkoder for tanke i klasse 1 og 3 til 9 Tankkoder for tanke i klasse 1 Vi siger normalt at eksplosive stoffer og genstande hørende til klasse 1, ikke kan transporteres i tanke/tankcontainere. (Ingen koder angivet i Tabel A, kolonne (10)-(12)) Men for to stoffer (UN-numrene 0331 og 0332) er der angivet koder. For netop disse stoffer er der altså mulighed for, under særlige bestemmelser, at gøre det. Begge UN-numre i UN-tankcontainere. UN 0331 også i tankvogne. (Forekommer i forbindelse med minedrift, men så specielt, at det ikke beskrives yderligere i denne bog)

68 Kapitel 6 i Håndbogen TU22 side Tankene må højst fyldes til 90 % af deres kapacitet. Der skal for væsker være et tomrum på 5 %, når væsken har en gennemsnitstemperatur på 50 C. Tilføjelse af nye TU40 og TU41: TU40 Må kun transporteres i batterikøretøjer eller MEGC's, hvis elementer består af sømløse beholdere.

69 Kapitel 6 i Håndbogen TU41 Stoffets egnethed til transport i tanke skal påvises med henblik på den kompetente myndigheds godkendelse i ethvert land transporten går igennem eller ind i. Metoden til evaluering af stoffets egnethed skal godkendes af den kompetente myndighed i en kontraherende part til ADR, som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til ADR, RID, ADN eller IMDG-koden. Stoffer må ikke opbevares i tanken så længe, at der kan opstå klumpdannelse. Der skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at akkumulering og sammenpresning af stoffer i tanken undgås (f.eks. rengøring mv.).

70 Kapitel 7 i Håndbogen Gods hørende til klasse 4.3 Dette gods skal transporteres i vandtætte bulkcontainere (kode BK2).

71 Kapitel 7 i Håndbogen VV15 Transport i bulk er tilladt i lukkede eller overdækkede køretøjer, lukkede containere eller store overdækkede containere med hele sider, for så vidt angår faste stoffer (stoffer eller blandinger som f.eks. præparater eller affald), som gennemsnitligt indeholder højst 1000 mg/kg af det stof, som er henført til dette UN-nummer. Koncentrationen af stoffet eller stofferne må på intet sted i lasten være højere end mg/kg. Kasserne på køretøjer eller containere skal være tætte eller gøres tætte, f.eks. ved hjælp af en egnet og tilstrækkelig modstandsdygtig indvendig foring

72 Kapitel 7 i Håndbogen Generelt forbud mod aflæsning Aflæsning må ikke foretages, hvis ovennævnte kontrol viser mangler, der kan påvirke sikkerheden eller sikringsmæssige forhold i forbindelse med aflæsning. Et køretøj eller en container skal efterses indvendigt inden pålæsning for at sikre, at der ikke findes skader, som kan påvirke køretøjets, containerens eller de læssede kollis funktion.

73 Kapitel 7 i Håndbogen side 184 Emballager, mærket med retningspile Hvor der kræves mærkning med retningspile, skal emballager og ekstra ydre emballager anbringes i overensstemmelse med denne mærkning

74 Kapitel 7 i Håndbogen side 184 Sammenlæsningsforbud Klasse 1 Sammenlæsningsforbud Gods i begrænsede mængder (LQ) og eksplosiver Sammenlæsning af farligt gods emballeret i begrænsede mængder med enhver type eksplosive stoffer og genstande, bortset fra dem, der hører til underklasse 1.4, samt UN-numrene 0161 og 0499, er forbudt. (Se sammenlæsningstabellen for klasse 1, forreste omslagsside (flap))

75 Kapitel 7 i Håndbogen side 186 Retningslinjer for lastsikring (stuvning) af farligt gods kan findes i European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport udgivet af EU-Kommissionen. Andre retningslinjer kan også fås fra de kompetente myndigheder og Brancheorganisationer Kravene i anses for at være opfyldt, hvis lasten er fastgjort i overensstemmelse med standarden EN :2010. Meget mere om dette i morgen

76 Kapitel 8 i Håndbogen Side 202

77 Kapitel 8 i Håndbogen side 206 Transport af klasse 1 over frimængden ( ) bla bla bla. Der kan dog være lempelser/undtagelser - Hvis der i kolonne (19) i Tabel A er angivet S1, gælder følgende: Hvis en fører, efter lovgivning der gælder i et andet ADR-land, har fulgt en tilsvarende godkendt uddannelse, der dækker de emner, som omfattes af specialiseringskurset, klasse 1, kan der (helt eller delvist) dispenseres fra specialiseringskurset. (Dispensation skal i givet fald gives af Beredskabsstyrelsen).

78 Kapitel 8 i Håndbogen side 209 Forbud mod rygning Rygning er forbudt under håndtering inden i eller i nærheden af køretøjer. Ved transport af stoffer og genstande, hørende til klasse 1: Rygeforbud! (se evt. S1 (3) i 8.5) Bemærk! De nævnte ADR-rygeforbud gælder, efter Beredskabsstyrelsens og Arbejdstilsynets vurdering, også såkaldte E-cigaretter mv.

79 Kapitel 8 i Håndbogen side 209 Ved parkering af en transporterende enhed med farligt gods skal parkeringsbremsen være aktiveret. Køretøjer, der transporterer farligt gods, må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod at kunne bevæge sig, ved at anvende mindst en stopklods som beskrevet i

80 Kapitel 8 i Håndbogen 8.4 side 210 BESTEMMELSER FOR OPSYN MED KØRETØJER, S1 OG S14- S24 Generelt Transporterende enheder er ændret til Køretøjer

81 Kapitel 8 i Håndbogen side 215 Generelle bestemmelser Flere lande har i mange år haft nationale restriktioner ved transport af farligt gods gennem vejtunneler. Siden 2010 har der dog været ensartede bestemmelser for kategorisering og afmærkning af tunneller i ADR-landene. (se også 1.9.5)

82 Kapitel 8 i Håndbogen side 215 Fritaget for tunnelrestriktioner Transporterende enheder, der ikke er underlagt krav om mærkning med orange fareskilte, er heller ikke underlagt krav om at følge tunnelrestriktionerne. Farligt gods, der transporteres i overensstemmelse med undtagelserne i 1.1.3, er ikke underlagt tunnelrestriktioner. Gods af denne type skal derfor ikke regnes med ved fastsættelsen af tunnelrestriktionskoden, der gælder for en transporterende enheds samlede last, medmindre den transporterende enhed skal mærkes i henhold til (LQ)

83 De sidste af min stemme Gode ideer og input til næst årskonference modtages gerne på Eller Og husk Farligt Godskonferencen 2014 Den december Det har været en fornøjelse Tak for denne gang Kom godt hjem.

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

RID 2013 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2013 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig fra 1.

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere