Store ændringer i ADR 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store ændringer i ADR 2017"

Transkript

1 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste

2 Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

3 Hvad er nyt? 9 Nye UN-numre (0510 og 3527 til 3534) Fleksible bulk containere 1 ny label 1 ny afmærkning Og en mængde af mindre ændringer

4 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende gasser (a) omskrives Gasser, der indeholdes i tanke og cylindre på et køretøj, der udfører en transportfunktion, og som er bestemt til køretøjets fremdrift eller til driften af en del af dets udstyr der bruges eller er beregnet til brug under transporten (f.eks. køleudstyr) Gasserne kan transporteres i faste tanke eller cylindre direkte tilsluttet til køretøjets motor og/eller udstyr eller transportable trykbeholdere, som er i overensstemmelse med relevante bestemmelser

5 Undtagelser vedrørende gasser (a) omskrives Anm. 1: En container med udstyr beregnet til brug under transport, som er fastgjort til et køretøj, betragtes som en integreret del af køretøjet og er omfattet af samme undtagelse som gældende for brændstof der er nødvendig til at drive udstyret

6 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende gasser (a) omskrives Anm. 2: Den totale kapacitet af brændstoftankene eller cylindre for en transporterende enhed, inklusive den mængde der er tilladt i henhold til (a), må ikke overstige en energimængde eller masse (kg) svarende til MJ

7 Undtagelser vedrørende gasser (a) note: Værdien MJ energiækvivalent svarer til brændstof-begrænsningen i henhold til (a) på L

8 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende gasser (a) note: Værdien MJ svarer til brændstof begrænsningen i henhold til (a) på L

9 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende gasser (b) slettes Gasser i brændstoftanke i transporterede køretøjer. Undtagelser vedrørende flydende brændstoffer (b) og (c) slettes som konsekvens af nye UN numre

10 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende transport af flydende brændstoffer (a) tilføjes to anmærkninger Anm. 1: En container med udstyr beregnet til brug under transport, som er fastgjort til et køretøj, betragtes som en integreret del af køretøjet og er omfattet af samme undtagelse som gældende for brændstof nødvendig til af drive udstyret Anm. 2: Den totale kapacitet af brændstoftankene eller cylindre inklusive dem der indeholder gas, må ikke overstige MJ

11 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser få ændringer til frimængdetabellen

12 Del 1 - kapitel 1.2 Flere nye definitioner i afsnit samt tekstændringer til eksisterende Bl.a. definitioner på: Fleksible bulkcontainere (op til 15m3) Holdetid (dybtnedkølede gasser) CNG (komprimeret naturgas) LNG (kølet fordråbet naturgas) Konstruktionslevetid (komposit gasflasker) Lastning (alle læsserens opgaver) Aflæsning (alle aflæsserens opgaver) SAPT (selvaccelererende polymeriseringstemperatur)

13 Del 1 - kapitel 1.4 Parternes forpligtelser Flere mindre tekstrettelser, bl.a. for transportøren: At køretøjer og containere er mærket med faresedler ændres til er mærket i henhold til kapitel 5.3 Nyt afsnit : At transportøren skal udlevere de krævede skriftlige anvisninger til køretøjets mandskab

14 Del 1 - kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser Ændringer til overgangs-bestemmelser, bl.a.: Generel overgangsbestemmelse for anvendelse af ADR 2015 frem til den 30. juni Overgangsordningen i 2015 om anvendelse af faresedler der var designet efter bestemmelserne i ADR 2013 frem til , forlænges til Derudover indføres flere nye overgangsordninger. Disse vil blive omtalt i det følgende sammen med de relevante bestemmelser

15 Del 1 - kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser Ændringer til overgangs-bestemmelser, bl.a.: Generel overgangsbestemmelse for anvendelse af ADR 2015 frem til den 30. juni Overgangsordningen i 2015 om anvendelse af faresedler der var designet efter bestemmelserne i ADR 2013 frem til , forlænges til Derudover indføres flere nye overgangsordninger. Disse vil blive omtalt i det følgende sammen med de relevante bestemmelser

16 Del 1 - kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser I ADR 2017 forsvinder flere overgangsordninger, bl.a.: Mærkning af IBC ere fremstillet før 2011, skal senest den være mærket med stablingsmærker

17 Del 1 - kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser I ADR 2017 forsvinder flere overgangsordninger, bl.a.: De gamle orange uddannelsesbeviser udløber senest i Overgangsordningen for størrelsen af UN-mærkning på flasker med vandkapacitet på under 60 L bortfalder den

18 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens opgaver Der tilføjes flere steder, at sikkerhedsrådgiverens opgave udvides til også at omfatte undersøgelse af praksis og procedurer i forbindelse med emballering og fyldning, f.eks.: Fremgangsmåde ved kontrol af det materiale, der anvendes til transport af farligt gods, eller til emballering, fyldning, læsning eller aflæsning

19 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens opgaver Iværksættelse af initiativer der skal skærpe opmærksomheden omkring risici i forbindelse med transport, emballering, fyldning, læsning eller aflæsning Indførelse af kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af regler for emballering, fyldning, læsning eller aflæsning

20 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens eksamen Den kompetente myndighed, eller eksamensorgan udpeget af den kompetente myndighed, skal overvåge hver eksamen. Snyd skal forhindres og udelukkes, så vidt det er muligt. Eksaminandens identitet skal fastslås. Anvendelse af anden dokumentation end de internationale og nationale bestemmelser er ikke tilladt. Alle eksamensdokumenter skal opbevares enten i printet eller elektronisk form.

21 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens eksamen Skriftlig eksamen kan afholdes helt eller delvist som elektronisk eksamen, hvor svarene registreres og evalueres ved hjælp af elektronisk databehandling, under forudsætning af følgende: Hardware og software skal tjekkes og accepteres af den kompetente myndighed eller et udpeget organ Korrekt teknisk funktion skal sikres. Bestemmelser for hvorledes en eksamen kan fortsættes, skal udarbejdes i tilfælde af svigt af udstyr og programmer

22 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens eksamen Skriftlig eksamen kan afholdes helt eller delvist som elektronisk eksamen, hvor svarene registreres og evalueres ved hjælp af elektronisk databehandling, under forudsætning af følgende: Hjælpemidler i form af søgefunktioner eller datamedier må ikke være tilgængelige Udstyret må ikke være i stand til at danne kommunikation mellem eksaminanderne

23 Del 1 - kapitel 1.8 Sikkerhedsrådgiverens eksamen Eksamensresultatet skal registreres. Bedømmelsen af eksamenen skal være gennemskuelig. Eksamensmyndigheden i Danmark under Transport Bygningsministeriet og Boligministeriet oplyser, at man er i gang med at omskrive de danske eksaminationsbestemmelser. Der er endnu ikke fastsat en dato for de danske bestemmelsers ikrafttræden. Bemærk dog, at ADR ikke har indført en overgangsordning for de nye eksamensbestemmelser

24 Del 1 - kapitel 1.9 Tunnelkategorier Bestemmelserne for tunnelkategori E omskrives, således at ordlyden nu er som følger: Restriktioner for transport af alle stoffer, undtagen stoffer tildelt (-) i stoflistens kolonne 15, samt transporterende enheder med begrænsede mængder, hvor disse mængder ikke overstiger 8 ton.

25 Del 2 - kapitel 2.1 Klassifikation Ny bestemmelse i afsnit En afsender som på baggrund af testdata identificerer, at et stof nævnt i tabel A (stoflisten) har egenskaber for en klasse, der ikke er identificeret i kolonne 3a eller i kolonne 5, må - med den kompetente myndigheds tilladelse - afsende stoffet enten:

26 under den mest passende fællesbetegnelse listet i afsnit 2.2.x.3 i den pågældende klasse, f.eks.: UN 2922 ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (formaldehyd), 8 (6.1), III, klassificeret i overensstemmelse med eller under samme UN-nummer og navn, med angivelse af yderligere sekundære egenskaber, f.eks.: UN 2209 FORMALDEHYDOPLØSNING, 8 (6.1), III, klassificeret i overensstemmelse med

27 Del 2 - kapitel 2.1 Klassifikation Ny bestemmelse i afsnit Anm. 1: Tilladelsen kan gives af en kompetent myndighed der er en kontraherende part til ADR, eller en kompetent myndighed der ikke er en kontraherende part til ADR, såfremt tilladelsen gives i overensstemmelse med bestemmelserne i RID, ADN, IMDG eller ICAO. Anm. 2: Den kompetente myndighed som giver en sådan tilladelse, skal meddele UN sub-committe of experts om tilladelsen, og fremsætte ændringsforslag til UN med henblik på ændring i stoflisten.

28 Del 2 - kapitel 2.2 Klassificering af fyrværkeri Henføring af fyrværkeri på baggrund af standardklassificeringslisten ændres, således at vandfalds-fyrværkeri enten klassificeres som 1.1G eller 1.3G, afhængig af testresultatet i henhold til HSL (Flash composition test) uanset resultatet i serie 6- prøvningen.

29 Del 2 - kapitel 2.2 Klassificeringsdokument for eksplosiver En kompetent myndighed der har klassificeret en genstand eller et stof i klasse 1, skal skriftligt bekræfte klassifikationen. Bekræftelsen kan være i et hvilket som helst format på én eller flere sider. Dokumentet skal minimum indeholde følgende:

30 Del 2 - kapitel 2.2 Klassificeringsdokument for eksplosiver Navn på godkendende myndighed Regelbaggrunden for klassifikationen Bekræftelse på at klassifikationen er sket i overensstemmelse med UN Model regulations Navnet på ansøgeren Handelsnavnet UN-nummer og godsbetegnelse samt klassifikationen

31

32 Del 2 - kapitel 2.2 Kemisk ustabile stoffer Kemisk ustabile stoffer i klasserne: 2, 3, 6.1 og 8..må ikke accepteres til transport, medmindre der er truffet nødvendige forholdsregler for at forhindre farlig dekomponering eller polymerisering under normale transportforhold. Der henvises i fareklasserne til ny særlig bestemmelse 386, der fastlægger vilkårene for sådanne transporter

33 Del 2 - kapitel 2.2 Klassificering klasse 3 viskøse stoffer , Viskøse væsker, som: Har et flammepunkt på 23 eller derover, ikke er giftige, ætsende eller miljøfarlige o.s.v...er ikke omfattet af ADR. Der tilføjes en undtagelse for viskøse væsker som opfylder kriterierne i , men som dog er miljøfarlige, således at disse kan transporteres uden at være omfattet af ADR, såfremt de er pakket i emballager på 5 L eller mindre per indvendig eller enkeltemballage. (svarer til særlig bestemmelse 375)

34 Del 2 - kapitel 2.2 Klassificering Under klasse 4.1 tilføjes ny undergruppe: Polymeriserende stoffer Polymeriserende stoffer er stoffer som, uden stabilisering, er i stand til at gennemgå en stærk eksoterm reaktion, som resulterer i dannelse af større molekyler, eller resulterer i dannelse af polymerer under normale transportforhold. Sådanne stoffer betragtes som polymeriserende stoffer i klasse 4.1. Kriteriet for klassificering er stoffets SAPT temperatur; selvaccelererende polymeriseringstemperatur

35 Del 3 - kapitel 3.2 Stoflisten Tabel A Der tilføjes 9 nye UN-numre til stoflisten

36

37 Stoflisten Tabel A Der foretages mindre ændringer til en række stoffer generelt i stoflisten. To angivelser i stoflisten, henholdsvis UN3166 og UN3171 skrives markant om hvor de før var fritaget, angives de nu således:

38 Del 3 - kapitel 3.2 Uddrag af vigtige ændringer i Stoflisten Tabel A Mere end 50 eksisterende stoffer får tilføjet særlig bestemmelse 386 og V8-bestemmelsen. Særlig bestemmelse 363 fjernes fra alle brændstoffer. UN 1845 Tøris ændres fra Ikke underlagt ADR - ved anvendelse som kølemiddel se til: Ikke underlagt ADR bortset fra eksisterende stoffer tildeles BK3 koden fleksibel bulk container.

39 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser Først en generel, angivet i 3.3.1: Når en særlig bestemmelse angiver krav om mærkning af en emballage, skal kravet i ADR (a) og (b) gælde, hvilket vil sige tydelig, læselig, og holdbar (vejrforhold) mærkning. Ligeledes skal mærkning som er anført i særlige bestemmelser i anførselstegn, angives med 12 mm høje tal og bogstaver, med mindre andet er angivet andetsteds i ADR. F.eks.: BESKADIGEDE LITHIUMBATTERIER eller UN1950 AEROSOLER Bemærk: Ingen overgangsordning

40 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

41 Lithiumbatterilabel

42 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

43 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

44 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

45 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

46 Del 3 - kapitel 3.3 Særlige bestemmelser

47

48 En generator med en brændstofkapacitet på f.eks. 600 L, med et dieselindhold på mere end 60 L i tanken skal mærkes med fareseddel 3 (10 x 10 cm) på to modstående sider.

49 Særlige bestemmelser

50 Særlige bestemmelser

51 Særlige bestemmelser

52 Særlige bestemmelser

53

54 Særlige bestemmelser

55 Særlige bestemmelser

56 Særlige bestemmelser

57 Særlige bestemmelser

58 Særlige bestemmelser

59 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Kravene til overpack ved begrænsede mængder omskrives, så der fremover angives således: For en ekstra ydre emballage indeholdende farligt gods i begrænsede mængder, gælder følgende: Medmindre mærkning repræsentativt for alt farligt gods i den ekstra ydre emballage er synligt, skal den ekstra ydre emballage: Mærkes med ordet OVERPACK med 12 mm høje bogstaver. Mærket skal være på et officielt sprog i afsendelseslandet, og såfremt dette ikke er engelsk, fransk eller tysk, skal det gentages på et af disse sprog medmindre der eksisterer en aftale imellem landende omfattet af transporten.

60 Begrænsede mængder Den ekstra ydre emballage skal yderligere mærkes med mærkning som krævet i henhold til kapitel 3.4 (f.eks. retningspile) De øvrige krav anført i afsnit vedrørende mærkning af ekstra ydre emballager, er kun gældende såfremt den ekstra ydre emballage indeholder gods, der ikke er emballeret efter bestemmelserne om begrænsede mængder. (tilsvarende rettelse indføres i kapitel 3.5 undtagne mængder)

61 Begrænsede mængder Mærkning af køretøjer Køretøjer med farligt gods i begrænsede mængder (over 12 ton). Mærkning af køretøjer/transporterende enheder, skal fjernes eller dækkes til, hvis der ikke længere transporteres farligt gods i begrænsede mængder.

62 Ny emballageforskrifter

63 Ny emballageforskrifter

64 Emballageforskrifter

65 Transport i faste tanke, aftagelige tanke, batterikøretøjer, tankcontainere og MEGC ere Der tilføjes et nyt afsnit Tanke må ikke fyldes eller overgives til transport efter udløbet af den fastlagte dato for periodisk prøvning. Tanke der fyldes inden udløbet for den fastlagte prøvning, må transporteres: a)inden for en periode på maksimalt en måned efter udløbet b)inden for en periode på 3 måneder efter udløbet med henblik på returnering til korrekt destruktion eller genanvendelse, medmindre andet godkendes af den kompetente myndighed. Reference til denne undtagelse skal anføres i transportdokumentet.

66 Transport i tankcontainere Transport af kølet fordråbet gas i tankcontainer bliver underlagt nye bestemmelser. Ved hver transport skal holdetiden fastlægges på baggrund af følgende: Holdetiden som angivet på tankens mærkeplade* Den aktuelle fyldningsmassefylde Det aktuelle fyldningstryk Det laveste indstillede tryk på trykaflastningsventilerne Eventuel nedbrydning af isoleringsmaterialet Der anføres endvidere en række situationer, hvor transport ikke tillades

67 Transport i tankcontainere Overgangsordning Tankcontainere konstrueret før den , i overensstemmelse med de krav der var gældende indtil den (ADR 2015), men som ikke er i overensstemmelse med de krav der er gældende fra den (ADR 2017), må fortsat benyttes indtil næste kontrol. Indtil Holdetiden angives på tankens mærkeplade jf. ovennævnte, skal Holdetiden beregnes. Holdetiden skal anføres i transportdokumentet Slut på holdetid (DD/MM/ÅÅÅÅ)

68 Transport i tankcontainere Tankcontainere med kølede fordråbede gasser må ikke udleveres til transport, hvis: Fyldningsgraden er således, at den skaber uacceptable kræfter som følge af skvulp i containeren De er utætte De er beskadiget i en sådan grad at deres løfte- og fastgørelsesanordninger kan være påvirket Udstyret er undersøgt og fundet i ikke-tilfredsstillende stand Holdetiden ikke er fastlagt Hvis transporttiden inklusive eventuelle forsinkelser overstiger holdetiden Trykket ikke er stabilt og ikke er blevet sænket, således at holdetiden kan imødekommes

69 Del 5 - kapitel 5.1 Ekstra ydre emballager Afsnittet omskrives, bl.a. for at korrigere i forbindelse med renummerering af bestemmelserne i afsnit 5.2.1, samt for at inkludere kravene til mærkning når en ekstra ydre emballage indeholder radioaktive stoffer.

70 Mærkning af lithiumbatterier, Kolli der indeholder lithiumceller eller batterier i overensstemmelse med kravene i særlig bestemmelse 188, skal være mærket med lithiumbatterimærket Mærkningen skal angive UN-nummeret med bogstaverne UN foran, f.eks.: UN 3090, UN 3091, UN 3480 eller UN 3481 Såfremt en forsendelse indeholder batterier under flere klassifikationer, skal alle UN-numrene fremgå enten af én eller flere lithiumbatterimærker

71 Mærkning af lithiumbatterier, På nederste del af labellen skal der ud over UN-nummer også angives et telefon nummer, hvor man få yderligere oplysninger. Mærket skal måle mindst 120 x 110 cm, men kan reduceres til 105 x 74 mm hvis kolliets størrelse kræver det. Overgangsordning indtil

72 Faresedler på trykflasker til klasse 2, Faresedlernes størrelse kan reduceres i størrelse når faresedlerne placeres på flaskens ikke cylindriske del (skulderen). Der indføres en ny anmærkning: Hvis flaskens diameter er for lille til at tillade angivelse af den reducerede størrelse på den ikke cylindriske øverste del af flasken, kan den reducerede mærkning anbringes på den cylindriske del

73 Faresedler, Der indføres en ny fareseddel 9A Faresedlen bruges til afmærkning af forsendelser indeholdende lithiumbatterier der ikke sendes efter undtagelsen i særlig bestemmelse 188

74 Emballageforskrifter Krav om dokumentation samt alle andre krav i ADR frimængde 333 kg

75 Emballageforskrifter Undtagelse SB 188 UN Ingen dokumentationskrav

76 Afmærkning af køretøjer og containere Fareseddel 9A skal ikke benyttes uden på køretøjer og containere. I tilfælde hvor en container eller et køretøj der indeholder gods mærket med fareseddel nr. 9A, kræves mærket i henhold til kapitel 5.3, anvendes blot fareseddel 9.

77 Afmærkning af tankcontainere ADR Hvis tankcontaineren har flere rum, og medfører to eller flere typer farligt gods, skal de relevante faresedler anbringes på begge sider og ud for de pågældende rum. En fareseddel af hver skal anbringes i begge ender Det præciseres i ADR 2017, at såfremt alle rum skal afmærkes med samme fareseddel, skal den kun vises én gang på hver side og én gang på hver ende.

78 Transportdokumentet Der er mindre rettelser til transportdokumentet, bl.a.: Lithiumbatterier mærket med fareseddel 9A, angives blot med fareseddel 9, f.eks.: UN 3480 Lithiumionbatterier 9. Tomme urensede emballager Angivelse af tomme urensede emballager, kunne tidligere angives som.: Tom emballage, 3 Tom emballage, 3(8) Tom emballage, 6.1 Tom emballage, 9 Nu blot Tomme emballager med rester af 3, 6.1, 8 og 9

79 Transportdokumentet Transport iht Transportdokumentet tilføjes Klassificeret i overensstemmelse med , f.eks.: UN2209 FORMALDEHYDOPLØSNING 8(6.1) III, klassificeret i overensstemmelse med Transport iht. Særlig bestemmelse 363 Når der i henhold til særlig bestemmelse 363 kræves transportdokument, skal transportdokumentet indeholde erklæringen: Transport i overensstemmelse med særlig bestemmelse 363

80 Transportdokumentet Transport af kølede fordråbede gasser i tankcontainer: Transportdokumentet skal indeholde oplysninger om holdetidens udløb. F.eks.: Holdetiden udløber 31/11/2016 Transport i tanke, hvor datoen for periodisk prøvning er overskredet ( ), skal transportdokumentet indeholde følgende erklæring: Transport i overensstemmelse med (b)

81 Container/Køretøjspakkeattest Bestemmelsen omskrives, således at det ikke alene omhandler store containere men containere i almindelighed. Det præciseres endvidere i teksten, at attesten gælder både containere og køretøjer.

82 Skriftlige anvisninger Som følge af den nye fareseddel 9A, ændres de skriftlige anvisninger, så den nye fareseddel fremgår: Der laves en yderligere mindre rettelse i teksten omkring det krævede udstyr, idet der fejlagtigt står køretøj. Dette rettes til transporterende enhed OBS: Der er ingen overgangsordning knyttet til de nye skriftlige anvisninger, dvs. ikrafttræden

83 Tøris, Der indføres følgende (stramning): For UN 1845 Tøris gælder alle bestemmelserne for transport som anført i dette afsnit, undtagen (henvisning til emballagekrav). Bestemmelsen er gældende for alle forsendelser som kølemiddel, konditionering eller som en forsendelse. For UN 1845 tøris finder ingen andre bestemmelser i ADR anvendelse. Transporten skal udføres i velventilerede* køretøjer og containere. Mærkning af køretøjer og containere er ikke krævet: Anm.: Velventilerede betyder, at der er en atmosfære, hvor koncentrationen af carbondioxid er under 0,5% vol. og oxygen koncentrationen er over 19,5% vol.

84 Tøris, Ventilation er ikke krævet (men mærkning er krævet) hvis: Luft(gas)-cirkulation mellem lastrum og førerrummet er afbrudt Lastrummet er isoleret, kølet eller Lastrummet er udstyret f.eks. i overensstemmelse med ATP Køretøjer og containere, der indeholder farligt gods, der bruges til køling eller konditionering, skal mærkes ved hver åbning, så det tydeligt ses af personer der åbner eller går ind i køretøjet eller containeren.

85 Tøris, Mærkningen skal blive på køretøjet eller containeren indtil følgende betingelser er opfyldt: a)køretøjet eller containeren er blevet ventileret og skadelige koncentrationer af køle- eller konditioneringsmidlet er fjernet b)det kølede eller konditionerede gods er blevet aflæsset Så længe køretøjet eller containeren er mærket, er det nødvendigt at tage forholdsregler før adgang. Nødvendigheden af ventilation, f.eks. tvangsventilation, skal vurderes og inkluderes i uddannelsen af det involverede personale.

86

87 Fleksible bulkcontainere Ny type bulkcontainer benævnt som BK3. Skal ikke CSC godkendes som øvrige containere Mærkes f.eks.: BK3/Z/01 15/RUS/NTT/MK-14-10/56000/14000 Transportafmærkes som en bulkcontainer, dvs. faresedler på fire sider og orange skilte på to sider

88 Fleksible bulkcontainere Kan kun anvendes når BK3 koden er angivet i stoflistens kolonne 10. Indledningsvist er der kun 13 UN-numre der er tildelt BK3, herunder UN Må ikke stables Skal lastes på køretøjer med faste sider med en højde på mindst 2/3 af den fleksible bulkcontainer

89 Anvendelse af fleksible bulk containere Før fyldning, skal den fleksible bulkcontainer visuelt inspiceres, for at sikre at den er strukturel brugbar, slænget, bærestropper, og selve kroppens materiale - herunder metal og tekstildele - skal være fri for beskadigelser. Den tilladte brugsperiode for en fleksibel bulkcontainer er to år fra fremstillingsdatoen. Containeren skal være forsynet med en ventilanordning, hvis der kan udvikles farlige gasser. Ventilen skal være designet således at udefrakommende stoffer eller vand forhindres i at trænge ind. Containeren skal fyldes således at højde/bredde-forholdet ikke overstiger værdien 1,1. Maksimal vægt 14 ton.

90 Krav til køretøjer Det anføres i V2 bestemmelsen at hvis et vogntog består af køretøjer godkendt som henholdsvis både EX-II og EX-III, må mængden for den samlede transportenhed ikke overstige det der er tilladt for EX-II.

91 Anvendelse af køretøjer til tanktransport Køretøjstypen OX afskaffes. Kun et stof - UN krævede anvendelse af et type OX køretøj. Fremover skal FL benyttes. Overgangsordning Køretøjer der er indregistreret og påbegyndt drift inden , godkendt som type OX, kan fortsat benyttes til transport af UN 2015.

92 Af og pålæsning m.m. Der tilføjes en anmærkning i forbindelse med sammenlæsning: Anm. 2 Emballager der indeholder stoffer og genstande i klasse 1, mærket med fareseddel nr. 1, 1.4, 1.5 eller 1.6, skal indbyrdes sammenlæsses i henhold til tabellen i uanset om disse er mærket med faresedler hørende til andre klasser end klasse 1

93 Af og pålæsning m.m. CV36, der tidligere kun blev benyttet i forbindelse med gasser i klasse 2, bliver nu tilknyttet stoffer uden for klasse 2 (UN 2211 og UN 3314 Der tilføjes derfor en anmærkning; når transportenheder med UN 2211 og UN 3314 allerede er mærket i overensstemmelse med IMDG Koden, kan der ses bort fra afmærkning i henhold til CV36

94 Begrænsninger i den transporterede mængde Begrænsningen på maksimalt kg af selvreagerende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2 udvides til også at gælde for polymeriserende stoffer: Begrænsninger vedrørende organiske peroxider og selvnedbrydende stoffer Mængden af organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 af typerne B, C, D, E eller F, og af polymeriserende stoffer må ikke overstige kg pr. transporterende enhed.

95 Del 9 Den indledende tabel i del 9 omskrives, dels for at lade OX køretøjet udgå, men også for at lave referencer til flere nye bestemmelser. Fælles for mange af de nye bestemmelser er, at der tages udgangspunkt i registreringsdatoen eller ibrugtagningsdatoen, og her refererer alle til datoen Der er således ikke krav om at eksisterende køretøjer skal opfylde disse bestemmelser. Eneste undtagelse til ovennævnte er brændstoftanken, hvor der i den nye ADR anføres, at brændstoftanken til flydende brændstoffer skal leve op til ECE Regulativ Nr. 34.

96 Del 9 Overgangsordning EX/II, EX/III, FL og OX-køretøjer registreret før , monteret med brændstoftanke der ikke er godkendt i overensstemmelse med ECE Direktiv nr. 34, kan stadig bruges.

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1.2.8.2 Generelt overgang til opdaterede regler Nyt kapitel, således at gods der lever op til IATA 2016, og er accepteret af flyselskabet i 2016 Kan transporteres til sin slut destination også efter 1.

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig

Læs mere