- med ungdomsskolen! Partnerskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- med ungdomsskolen! Partnerskaber"

Transkript

1 Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber

2 Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode traditioner og erfaringer for at samarbejdet med andre. Det gælder også folkeskolen, som længe har været en tæt samarbejdspartner. Den nye folkeskolereform peger netop på muligheden for at indgå partnerskaber mellem folkeskoler og ungdomsskoler samt evt. andre samarbejdsparter, fx foreningslivet, som et led i indfrielsen af ønsket om den åbne skole. En del ungdomsskoler havde i forvejen forskellige former for partnerskabsaftaler. Andre har nu fået det som en konsekvens af folkeskolereformen. Såvel formsom indholdsmæssigt er der stor forskel på, hvordan aftalerne er. Nogle er overordnede andre gælder for et konkret samarbejde som fx et tilbud om valgfag og understøttende undervisning. Nogle er udformet formelt og detaljeret andre mere uformelt. Men fælles for alle aftaler er, at kendskabet til modparten og tilliden skal være i orden, da det er en forudsætning for partnerskab og samarbejde. I denne publikation, som følger efter andre med afsæt i folkeskolereformen, kan du læse om forskellige aftaler, indgået lokalt rundt om i landet. Især aftaler mellem folkeskoler og ungdomsskole, men også med inddragelse af andre parter som foreningslivet og ungdomsuddannelser. Du kan også finde en række anbefalinger om, hvilke overvejelser det er værd at gøre sig, når aftaler skal indgås på den ene eller anden måde. Hvordan den konkrete aftale indgås og udformes, er op til jer selv. Men det er helt sikkert en god idé at overveje formen nøje og være sig bevidst om fordele og ulemper. God fornøjelse med læsningen. Gør en god skole bedre med ungdomsskolen Partnerskaber Redaktion: Bjarne Mouridsen, Ejnar Bo Pedersen, Søren Hanmann Larsen og Finn Lillelund Christensen (ansv.). Udgiver: Ungdomsskoleforeningen, Rugårdsvej 9 B, 5000 Odense C, Tlf Fax , Mail: Forsidefoto: Tue Brems Olesen, UngAalborg December 2014 ISBN: Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet 2 Partnerskaber

3 Den åbne skole Det er folkeskolereformens tanker om den åbne skole, som danner afsæt for indgåelse af partnerskabsaftaler og samarbejder mellem folkeskole og ungdomsskole. Undervisningsministeriet har efterfølgende udsendt forskellige vejledninger og inspirationsmaterialer, ligesom ministeriet har udarbejdet en skabelon til Aftale om samarbejde. Aftalen er opdelt i en række punkter, som kommer hele vejen rundt om samarbejdet. Du finder den her: dk/~/media/uvm/filer/folkeskolereformhjemmeside/marts/140304%20 Skabelon%20samarbejdsaftale.pdf Ministeriet har også udgivet publikationen Den åbne skole, som indeholder en række gode råd (se hosstående boks). Endelig har Kommunernes Landsforeningen ligeledes udsendt et inspirationskatalog om Den åbne skole. Det finder du her: gevaultfiles/id_65002/cf_202/den_- bne_skole.pdf Det siger loven: Det åbne skole Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. Gode råd om samarbejde Klart formål og mål Samarbejdet har fokus på at styrke kvaliteten i undervisningen og fremme elevernes læring og trivsel. Formålet er tydeligt, og målene er målbare. Formål og mål er knyttet til faglige mål og/eller folkeskolens formål. Værdiskabende for begge parter Der er gensidig motivation for samarbejdet, og det tilfører værdi både for den eksterne samarbejdsaktør og for skolen. Der er åbenhed om, hvad henholdsvis skolen og samarbejdspartneren ønsker at opnå med samarbejdet. Baseret på gensidig forventningsafstemning Det er tydeligt mellem samarbejdspartnerne, hvad de gensidige forventninger til samarbejdets indhold er. Det er afklaret, hvad henholdsvis samarbejdsaktøren og læreren konkret skal bidrage med i samarbejdet, og hvilke roller og hvilket ansvar de har. Forberedt i fællesskab Samarbejdet er funderet på fælles dialog og aftale om, hvordan samarbejdet skal udmøntes. Der gennemføres fælles ideudvikling for og planlægning af den undervisning, som samarbejdet er knyttet til, så mål og aktiviteter er afstemt på forhånd. Velorganiseret og koordineret Samarbejdet er funderet på klare aftaler om, hvad samarbejdspartnerne skal bidrage med. Samarbejdet er koordineret og planlagt, så der er sikret god og effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge parter. Eventuel finansiering er afklaret og aftalt, inden samarbejdet går i gang. Har ledelsens opmærksomhed og opbakning Ledelsen hos både samarbejdsaktøren og på skolen har fokus på samarbejdet og på at sikre en vedvarende høj kvalitet i samarbejdet. Ledelsen støtter samarbejdspartnerne i realiseringen og bistår med at løse eventuelle hindringer undervejs. Evalueres ud fra opstillede mål Samarbejdet evalueres ud fra mål og ønskede resultater af samarbejdsaktører, lærere og elever. Der følges op på evalueringens resultater, så samarbejdet kan videreudvikles i et fremadrettet perspektiv. Rådene er hente fra Undervisningsministeriets publikation Den åbne skole, Januar Partnerskaber 3

4 Partnerskab giver synergieffekt Aalborg Ungdomsskole har mange års gode erfaringer med partnerskaber. Derfor har de også markeret sig med nye aftaler i forbindelse med skolereformen For os er det vigtigt, at samarbejdet mellem folkeskolen og UngAalborg omkring implementering af den nye folkeskolereform har de unge i fokus med henblik på at optimere den unges muligheder for læring, uddannelse og personlig udvikling. Sådan står det at læse på forsiden af en brochure om folkeskolereformen og UngAalborg, som ungdomsskolen har udarbejdet. I brochuren omtales de partnerskabsaftaler, ungdomsskolen har indgået med folkeskoler samt en lang række mere konkrete tilbud om valgfag mv. - Vi har partnerskabsaftaler med 39 folkeskoler, som vi har forhandlet med individuelt. Det tager tid, men det er jo ikke noget, der kommer af sig selv, fortæller ungdomsskoleleder Ole Schøler. Afsæt i lokale ønsker Indholdet af de forskellige aftaler er forskellig fra skole til skole alt efter hvilke ønsker, der måtte være lokalt. Proceduren har været, at ungdomsskolen først har gjort sig nogle tanker om, hvad de kan tilføje. Derefter har de været i dialog med skolen, som så har udtrykt deres ønsker. - Selve aftalen er den samme, men det, vi fylder i, er forskelligt fra skole til skole. Det tager udgangspunkt i de lokale behov. Dialogen går begge veje, konstaterer Ole Schøler. Økonomisk fordeling De enkelte aftaler gælder for et år og er nedfældet på skrift. - Det er en form for forventningsafstemning. Aftalerne rammesætter det næste skoleår, men så kan der være ting, der ændrer sig undervejs. Noget kan ryge ud, andet kan komme til, præciserer Ole Schøler. Aftalerne indeholder tidsplan for afviklingen, organisering, succeskriterier og angivelse af, hvem der er ansvarlig. Dertil kommer en fordeling af økonomien parterne imellem. - Vi laver også økonomiske aftaler. Det er vigtigt at tage tyren ved hornene fra starten, så vi ved, hvem der betaler hvad. Vores generelle princip er, at ungdomsskolen betaler det halve og folkeskolen den anden halvdel. Endelig har vi også gjort os tanker om, hvordan forløbene skal evalueres. Og det er nødvendigt, lyder det fra Ole Schøler: - Vi er meget bevidste om, at vi vil blive målt på, at vi tilfører noget til den faglige udvikling, fastslår han. Friluftsskole De mange valgfag foregår primært i skoletiden, hvor UngAalborg kommer ud på skolerne. Men ungdomsskolen har fx også etableret en friluftsskole, som i indeværende år bliver brugt af 4 Partnerskaber

5 Fotos: Tue Brems Olesen, UngAalborg hele 45 hold. Her kan de unge dyrke aktiviteter som klatring, kajak, trekking og MTB, og undervisningen foregår rundt om i det rette terræn. Af andre temaer i partnerskabsaftalerne kan nævnes talenthold, miljø og bevægelse, idet ungdomsskolen står for den ekstra tid til bevægelse på nogle af skolerne. netværk, påpeger ungdomsskolelederen. - Ekstragevinsten er gode netværk. Vi har dialog med skolerne i ni netværksgrupper foruden dialogen med de enkelte skoler. Og så giver det politisk goodwill. Giver netværk Derfor er Ole Schøler da heller ikke i tvivl om, at ungdomsskolen er på rette kurs med de mange partnerskaber. - Vi arbejder sammen som et hold for at styrke undervisningen. Det er ikke for egen vindings skyld, men for de unges, siger han. Samtidig mener han faktisk, at det også kan være til stor fordel for selve ungdomsskolevirksomheden. - Vi kan udnytte samarbejdet i forhold Det tætte samarbejde med skolerne er ikke først begyndt med folkeskolereformen. Ungdomsskolen har tidligere haft partnerskabsaftaler med folkeskoler om projekter og valgfag mv., ligesom den har aftaler med kulturområdet og ungdomsuddannelser. De mange partnerskabsaftaler giver ikke blot konkrete resultater, men er også vigtigt for opbygningen af lokale Hjælp til almenundervisningen til vores egen fritidsundervisning i og med, at vi har kontakt med så mange unge, hvoraf en del sikkert har brug for andre tilbud i fritiden. Så jeg tror faktisk, at det kan kvalificere vores almene ungdomsskole. Der er noget stimulerende ved den synergieffekt, der kan opstå. Og jeg føler i al fald på ingen måde at vi sælger ud af noget. Tværtimod, slutter Ole Schøler. UngAalborgs partnerskabsaftaler omfatter 39 folkeskoler. Blandt de mange konkrete samarbejder kan nævnes: Friluftsskole, udendørs teambuilding, drama, sprog, diverse talenthold, miljø og bæredygtighed og medier. Partnerskaber 5

6 Partnerskabsaftale giver også sikring I Syddjurs Kommune er der fra politisk side forventninger til partnerskaber. Samtidig sikrer aftale, at nuværende budget fastholdes Syddjurs Ungdomsskole var tidligt ude med at formulere en partnerskabsaftale i forhold til folkeskolereformen. Aftalen blev efterfølgende politisk vedtaget i Familie & Institutionsudvalget i Syddjurs Kommune. - Overordnet set er det vigtigste element i aftalen, at der i Syddjurs Kommune nu er nikket politisk til vores partnerskabsaftale med folkeskolen, siger ungdomsskoleleder Anders Lind og uddyber: - Det betyder, at der fra politisk side nu er forventninger til både folkeskolen og ungdomsskolen om, at elementerne i aftalen overholdes, og at der aktivt tages fat på at udmønte indholdet af aftalen. Her er ungdomsskolen nok lidt mere klar end folkeskolen til at gå i gang. Budget fastholdes Et andet vigtigt element er, at det er bestemt, at aftalen kun kan gennemføres ud fra det nuværende budget i Syddjurs Ungdomsskole. Og det giver en vis sikkerhed, påpeger Anders Lind. - Partnerskabsaftalen kan altså kun gennemføres, hvis de nuværende ressourcer fortsat er tilstede, fastslår han. Er de overordnede rammer på plads, er detaljerne til gengæld ikke taget med, idet aftalen ikke indeholder noget om den økonomiske fordeling parterne imellem. - Det er meget bevidst, at vi ikke har sat økonomi ind i aftalen. Økonomi skal forhandles og aftales hen ad vejen i forbindelse med de opgaver, der skal løses. Bolden ligger hos folkeskolen Endelig er det også væsentligt, at det af aftalen fremgår, at samarbejde skal ske i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Derved fastholder ungdomsskolen sin position som udbyder af undervisningstilbud, valgfag, understøttende undervisning enten i forlængelse af skoletiden eller på andre aftalte tidspunkter, hvor der fortsat kan gives merit for undervisningsforløb. - Med partnerskabsaftalen godkendt ligger bolden til samarbejde nu hos folkeskolen, og vores politikere skal nok blive ved med at spørge ind til hvordan det går med samarbejdet med ungdomsskolen, siger Anders Lind. Værdier er indskrevet Den skriftlige aftale indeholder et indledende afsnit om de bagvedliggende værdier herunder kommunens ungdomspolitik (se boksen) samt tre 6 Partnerskaber

7 store afsnit om henholdsvis samarbejde om mellemtrinet, samarbejde om overbygningen og endelig et afsnit om demokrati, ungeråd etc. Anders Lind forklarer: - Folkeskolereformens ordlyd og hensigtserklæringer sammenholdt med de lokal politiske tilkendegivelser og hensigtserklæringer omkring et godt ungdomsliv i Syddjurs Kommune er vigtige argumenter i kampen for ungdomsskolens berettigelse til en central plads i den lokale udmøntning af folkeskolereformen i praksis. Vi skal kræve at sidde med og blive inddraget i arbejdet. Folkeskolen kan ikke bare lukke sig om sig selv, og når det lige passer ind smide nogle små kødlunser over i ungdomsskolen. Og han præciserer: - Det står på skrift i både skolereformen og ungdomspolitikken, at der skal inviteres til bredt og tværfagligt samarbejde. Derfor er det vigtigt at blive ved med at nævne det og få det med i indledningen til partnerskabsaftalen. Flere muligheder på sigt Det følgende afsnit med konkrete aftalepunkter for mellemtrin indledes med et citat fra kommunens ungdomspolitik. Her hedder det fx, at man vil sikre et kvalificeret samarbejde mellem tilbudsyderne med henblik på at udnytte ressourcerne optimalt og supplere i stedet for at konkurrere. I afsnit om overbygningen præciseres det indledningsvis, at aftalen omfatter elementer som understøttende undervisning, supplerende valgfag, projektforløb, fritidstilbud, heltidsundervisning, ungdomsskolens klubtilbud og samarbejde om ungemiljøer. Aftalen er altså mere end blot et katalog over valgfag. - Det kan vel ses som et udspil til, hvor ungdomsskolen ser muligheder for et endnu bredere og tættere samarbejde. Altså nye samarbejdsflader om kommunale opgaver, hvor ungdomsskolens åbne lovgivning giver masser af muligheder for at arbejde med tværfaglige forsøg fx måske i forhold til inklusionsarbejdet med udsatte unge og et godt fritidsliv med kompetencegivende fritidstilbud, forklarer Anders Lind. Vi skal ikke handle i panik Anders Lind ser skolereformen som en stor mulighed for ungdomsskolen. Men Værdierne bag: han advarer dog også mod at sælge ud. - Det, ungdomsskolen i sin grundform kan, har vel aldrig haft bedre muligheder for at udfolde sig end netop nu med skolereformen. Jeg tror bare, at ungdomsskolen skal passe på, at den ikke i panik giver køb på kerneværdierne i form af almenundervisning, heltidsundervisning og klubvirksomhed i forskellige former til fordel for at fremover at hige efter at blive en del af den landsdækkende akademisering af uddannelsessystemet, siger han og fortsætter: - Husk, at vi er ungdomsskolen med den åbne lovgivning. Vi er de små og skøre, der tør være anderledes, og som kan tænke innovativt, være tovholdere på forsøgsprojekter, udvikler m.m. Partnerskabsaftalen bygger på følgende værdier og politikker: Syddjurs Kommunes Ungdomspolitik Folkeskolereformen Åben dialog mellem partnerne Anerkendelse af partnernes forskellige kompetencer Videndeling Samarbejdet mellem folkeskolen og Syddjurs Ungdomsskolen skal være til gavn for Syddjurs Kommunes børn og unge. Partnerskaber 7

8 Hele vejen rundt Brønderslev Ungdomsskole har inddraget en lang række parter i en aftale vedrørende skolereformen Den åbne skole har udvidet muligheder for samarbejde og partnerskab mellem folkeskole og ungdomsskolen. Men ungdomsskolen er ikke den eneste mulighed for folkeskolerne ifølge reformen. I lovteksten hedder det således, at partnerskaber kan indgås med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler. Andre blev inddraget Nogle steder har der derfor været mange forskellige bejlere til den lokale folkeskole. Andre steder har man tænkt i mere overordnede løsninger med den unge i centrum. Det gælder fx Brønderslev Kommune, hvor ungdomsskolen har spillet en væsentlig rolle i etableringen af en bred vifte af valgfag ikke alene i ungdomsskolen, men også i andet regi. Ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard forklarer: - Folkeskolerne kom til ungdomsskolen og bad os om at lave et samlet tilbud til skolerne. Så synes jeg, at det ville være smart at inddrage alle de mulige partnere, der stod i reformen. Derved ville skolerne have opfyldt deres forpligtigelse med Åben Skole samtidig med, at de unge fik en række nye spændene valgfag, som skolerne ikke mente sig i stand til at løse med deres nuværende lærerstab. Kun muligt i samarbejde Idrætsforeninger og fritidslivet sagde ja til invitationen, og selv om det ifølge Peter Vestergaard var en svær kabale at få til at gå op, er det lykkes at etablere et valgfagsudbud, der dækker over såvel idrætsaktiviteter, kulturområdet, håndværksmæssige fag som mere traditionelle ungdomsskolehold som sprogfag, adventure og forfatterskole. Ungdomsskolen koordinerer de mange tilbud og står som administrativ udbyder af de mange valgfag. Men uden de andre partnere kunne viften ikke have været så omfattende. - Vi ville aldrig i vores egen lille ungdomsskole kunne undervise så mange elever, især da skolerne gerne ville lægge det på samme tidspunkt samme dag. Deres begrundelse er, at de så friholder alle overbygningslærer samtidig til netværk, kurser og afdelingsmøder, forklarer Peter Vestergaard. Skriftlig aftale følger Den overordnede aftale er ikke nedfældet på skrift, men bygger på tillid og tæt samarbejde. Peter Vestergaard forklarer: - For det første gik alt så stærkt, at den del blev nedprioriteret, så vi i stedet kunne lægge alle kræfter i den del der var absolut vigtigst nemlig lektionsplanerne. Den overordnede plan var, at alle de nye valgfagshold skulle 8 Partnerskaber

9 lave anvendelige lektionsplaner, så vi hele tiden vidste, hvad eleverne havde haft og hvad de manglede. Samtidig har der været en meget stor grad af tillid mellem alle partnere, hvorfor det ikke umiddelbart var nødvendigt. - Men jeg er sikker på, at vi i forbindelse med næste skoleår vil arbejde på at få lavet et egnet skema, som opstiller krav, mål og diverse aftaler mellem alle parter. Næste sæson skulle gerne give tid til dette, og så har vi også en masse erfaring af bygge på, fortsætter ungdomsskoleinspektøren. Nye muligheder Ungdomsskolens erfaringer med at inddrage andre parter har været gode. Ja, faktisk har det åbnet nogle nye muligheder. - Da vi samlede alle parter viste der sig faktisk nye muligheder. Der var en rigtig god stemning af, at denne opgave var vigtig, og alle var egentlig stolte af, at de var med og kunne bidrage til den nye skole. Jeg oplever, at de frivillige foreninger føler sig taget væsentlig mere seriøst af kommunen. De føler sig inddraget, og selvom nogle af dem har oplevet et faldende medlemstal måske som følge af de længere skoledage har de taget udfordringen op Samtidig har partnerskaberne også har en positiv effekt over for ungdomsskolen selv. - Vores almene undervisning viste en faldende tendens. Med den kontakt, vi nu har til rigtig mange elever i vores målgruppe, kan vi allerede se, at vi kommer stærkt igen, slutter Peter Vestergaard. Partnerskabsaftalen i Brønderslev Ungdomsskole omfatter flg. samarbejdsparter og fag: Tre private håndværksmestre til valgfaget Håndværkeren (35 unge 2 hold) Fodboldklub til valgfaget Fodbold i samarbejde med DBU (68 unge 3 hold) Gymnastikforening til valgfaget Gymnastik i samarbejde med DGI (26 unge) Food College (Teknisk Skole), Aalborg Praktikcenter valgfaget Masterchef (20 unge) DGI valgfaget I Front (19 unge) Håndboldklub i samarbejde med DHF valgfaget Håndbold (40 unge 2 hold) Gymnasium (Brønderslev) med valgfaget Science (18 unge) Kulturskolen valgfagene Billedkunst og Musik med hhv. 20 og 14 unge Derudover tilbyder Brønderslev Ungdomsskole selv følgende: Adventure (140 unge 7 hold) Hverdags Fransk (28 unge) Hverdags Spansk (26 unge) Forfatter (19 unge) TV produktion ved TV Ungdom, ungdomsskolens egen TV station (16 unge 2 hold) Endvidere samarbejdes der om fx: Kommunens sejeste 8. klasse: Årlig skoledag for kommunens 8. klasser BREAK: Fritidsklubber, som har åbne i dagtimerne for folkeskoleelever med særlige udfordringer. Førstehjælpsundervisning Demokratidage Senest er ungdomsskolen blevet bedt om at starte en Udskolingsklasse med sent ankomne børn op. Partnerskaber 9

10 Aftaler til inspiration Aftaler fra Vejle og København er tilgængelige som inspiration På Ungdomsskoleforeningen hjemmeside findes der flere eksempler på partnerskabsaftaler, som ungdomsskoler velvilligt har stillet til rådighed til inspiration for andre. Det gælder fx udkastet til partnerskabsaftalen på Syddjurs, som er omtalt på side 6-7 i denne publikation samt Rising Ungdomsskoles Partnerskabsaftale om periodevise valgfag omtalt i artiklen på side Endvidere gælder det en master til indgåelse af Samarbejdsaftale om undervisningstilbud i folkeskolen, som København Kommunes Ungdomsskole har udarbejdet med afsæt i Undervisningsministeriets skabelon samt et notat fra Vejle Kommune vedrørende partnerskab og samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole. Det hele med i KKU Formålet med aftalen i København er formuleret som at afklare og afstemme forventninger i forhold til samarbejdsrelationer, økonomi, styring og evaluering i aftaleperioden. Aftalen er derfor opdelt i en række afsnit svarende hertil med angivelse af involverede parter og personer, samarbejdets indhold og mål, beskrivelse af selve undervisningen, de praktiske forhold og rollefordelingen samt ikke mindst afsnit om væsentlige emner som evaluering, økonomi, sikkerhed og forsikring. Med andre ord kommer aftalen hele vejen rundt om det konkrete samarbejde. Hosstående ses et par eksempler på afsnit i aftaleskabelonen. Vision og mål Notat fra Vejle Kommune ridser indledningsvis baggrunden for aftalen og dermed principperne i skolereformen Partnerskab i Københavns Kommune Praktisk Lokaler til undervisning: Lokale til forberedelse: x kan benytte de tilgængelige arbejdsstationer på y Lokale til møde: x og ungdomsskolen skal stille lokaler til rådighed til møder. Undervisningsmaterialer/udstyr: x skal aftale med y om brug og indkøb af materialer. Sygemelding: Sygemelding skal ske direkte til skolen, på x, mellem kl. y og kl. z. Skolen tager stilling til og foranstalter brug af vikar. Andet: Partnerskab i Københavns Kommune Økonomi Aftale vedr. fordeling af udgifter: Lønudgiften afholdes x% af y Skole. Materialeudgift afholdes x% af y Skole. Personaleansvar og lønudbetaling ligger hos ungdomsskolen. Afregning med Ungdomsskolen sker efter aftale (måneds-/kvartals-/ årsbasis). Ungdomsskolen fremsender faktura. Pris pr. lærertime (60 minutters undervisning, incl. forberedelse og feriepenge) er x kr. *Herunder aftaler vedr. undervisningstiltag, der implicerer tilstedeværelse af undervisere fra flere af de involverede parter 10 Partnerskaber

11 op. Derefter formuleres kommunens egen vision samt målsætninger og mål (se boksen). Derefter følger mere konkret tre forskellige modeller for samarbejdet med praksiseksempler: Aftale med ungdomsskolen og én folkeskole om konkret samarbejde Aftale for et geografisk område med flere deltagende skoler og samarbejde på tværs Overordnet tværgående tilbud åbne for alle elever Endelig afsluttes med afsnit om økonomi og videndeling. Her hedder det, at ungdomsskolen ansætter og aflønner, men at folkeskolen betaler halvdelen af den samlede lønudgift samt at erfaringerne skal deles som inspiration for andre. Målsætninger for partnerskab i Vejle: At elevgruppen udfordres med en bred vifte af muligheder. At elever opnår læring ved at blive udfordret på eget niveau og ud fra egen læringsstil. At ungdomsskolen får en styrket rolle i skolernes tilbud ved at indgå som understøttende element. At målsætningen vedrørende gennemførelsen af en ungdomsuddannelse styrkes i sammenhæng med disse samarbejder. Mål At en overvejende del af (overbygnings)skoler ved afslutningen af skoleåret 2015/16 har indgået samarbejder med ungdomsskolen At antallet af aktivitetselever i ungdomsskolen ved udgangen af skoleåret 2016/17 øges i forhold til niveauet i skoleåret 2013/14. Mad fra alverdens lande Det er et af flere tilbud om valgfag, som eleverne på Smidstrup-Skærup Skole har fået efter skolereformen takket være samarbejde med Børkop Afdelingen under Vejle Ungdomsskole. Om faget, der tilbydes som masterclass chef hedder det nærmere: Du skal lære at fremtrylle lækker mad fra alverdens lande, der imponerer forældre, venner og dig selv. Du kommer til at suse trygt rundt i en måske ukendt køkkenverden, med både nye smagsoplevelser gourmetlækkerier i en liga for sig selv. Endvidere hedder det, at der opnås læring om emner som forståelse af råvarer, madkultur, hygiejne og bæredygtighed. Af andre fag på skolen kan nævnes en træneruddannelse i samarbejde med idrætsforeninger, fitness, cykel- og knallertreparation og digitale medier. Partnerskaber 11

12 Principper bag aftale Frederikshavn Ungdomsskole har indgået partnerskaber og samarbejder. Bag alle aftaler ligger en række principper Frederikshavn Ungdomsskole har indgået en række samarbejdsaftaler med kommunens folkeskoler vedrørende valgfag og understøttende undervisning. Det gælder fx spansk som valgfag og understøttende undervisning, hvor der arbejdes med udtryk vs. indtryk og retorik. Bag de konkrete aftaler ligger for det første den lokale skolepolitik og ungdomsskoleplan og for det andet en række principper om samarbejde og partnerskab. Principper for indhold: Samarbejder kan primært dreje sig om områder som valgfag, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, tonede udskolingsforløb og andre områder. Samarbejder skal altid være knyttet til specifikke mål for elevernes læring og/eller trivsel samt for at styrke elevernes uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Samarbejdet skal så vidt muligt omhandle unge i ungdomsskolen målgruppe fra år. Principper for omfang: Samarbejder kan være af kortere eller længerevarende forløb, workshops, som naturligt kobles til den eksisterende undervisning. Principper for organisering: Alle samarbejder skal aftales mellem og underskrives af skolens leder og ungdomsskolens leder. Samarbejdsforløbene kan afvikles på den enkelte skole, men kan tillige skabes i et tæt samarbejde mellem flere skoler. Samarbejdsforløb kan også finde sted i ungdomsskolens lokaler. Principper for kvalitet og evaluering Ungdoms- og/eller skoleledelsen overværer efter behov undervisning gennemført af aktører fra partnerskabsaftaler. Skoleledelsen følger op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene (Fælles Mål). Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne. Elevernes læringsudbytte skal indgå i evalueringen. Frederikshavn Ungdomsskole samarbejder ikke kun med folkeskolen, men også med ungdomsuddannelserne. Fx ved at lave introduktionshold til gymnasiet med fysikundervisning Princippet for økonomiske, juridiske og praktiske forhold i forbindelse med gennemførelse af samarbejder: Betaling for deltagelse i aktiviteter i forbindelse med samarbejder. Transport. Sikkerhedskrav. Tilsyn med elevernes færden. Forsikringsmæssige forhold. Tilladelse fra forældrene til deltagelse i særlige aktiviteter. 12 Partnerskaber

13 Aftaler tilbydes! En del ungdomsskoler har udsendt kataloger med forskellige tilbud og opfordring til at indgå partnerskabsaftaler. Det gælder fx Ungdomsskolen Varde, hvor der nu er kommet et tættere samarbejde De fleste indgåede partnerskabsaftaler mellem ungdomsskoler og folkeskoler fokuserer især på valgfag og forskellige former for understøttende undervisning. Det er ikke så overraskende, da det jo netop er to af de områder, hvor ungdomsskolen ifølge folkeskolereformen kan imødekomme den åbne skole. Det gælder flere af de ungdomsskoler, som er omtalt andetsteds i denne publikation, og det gælder ungdomsskolerne i Varde og Kolding kommune. UngKolding har fx udsendt en pjece med Forslag til gensidige partnerskabsaftaler med diverse tilbud om valgfag og kurser. Foto: Jens Peter Olesen Lagde strategi Det samme gælder Ungdomsskolen Varde. - Efter et arrangement i Ungdomsskoleforeningens regi gik vi hjem og lagde en strategi. Vi tog først en drøftelse med skolechefen i Varde Kommune og derefter med skolelederne på de to skoler, der har overbygning. På baggrund af dette lavede vi et katalog over vores tilbud om partnerskabsaftaler, fortæller ungdomsskoleinspektør Peter Guldberg. Kataloget blev efterfølgende præsenteret på et fælles skoledermøder og udsendt til skolerne i påsken Derefter blev der indgået aftaler, og efter sommerferien startede en række valgfag og kurser. Det gælder fx ni valgfag i hverdagsfransk, spotkurser i førstehjælp for 9. klasser, en række teambuildingsforløb og elevrådskurser. - Elevrådskurset var for elever i overbygningen. Og her har skolerne været tilfredse, så vi nu også skal lave kurser for mellemtrinet, siger Peter Guldberg. Mere på vej Der blev også indgået en form for pilotpartnerskabsaftale om et kursus i digitale agenter med en enkelt skole. Det udvides nu til at omfatte fleres skoler. Efter nytår forventes det også, at der er indgået aftale om en række andre teambuildingskurser under titlen I trætoppenes vold, ligesom der vil komme en række forskellige tilbud om understøttende undervisning. - Vi er blevet opfordret til at lave tilbud til elever, der har let ved folkeskolen og trænger til nogle nye opfordringer. Så nu tilbyder vi i samarbejde med Aarhus Universitet spotkurser for elever med særlige forudsætninger, fortæller Peter Guldberg. Bedre samarbejde Tilsvarende tilbydes overbygningsskolerne Turbo-kurser i dansk og matematik med henblik på at klargøre elever til ungdomsuddannelse nærmere bestemt, så de kan opnå de nye minimumskarakterer, som kræves, hvis de vil søge ind på en erhvervsuddannelse. Alt i alt er samarbejdet med folkeskolerne altså blevet udvidet med den nye skolereform. - Vi har fået et meget bedre og tættere samarbejde med overbygningsskolernes i Varde Kommune. Og vi oplever, at folkeskolerne har meget fokus på, hvad vi kan hjælpe dem med i forhold til understøttende undervisning, slutter Peter Guldberg. Partnerskaber 13

14 Partnerskab giver bedre og bredere tilbud Flere valgfagsmuligheder og attraktive læringsmiljøer var målet, da Rising Ungdomsskole indgik partnerskabsaftale med folkeskoler i Odense Øst Action, Tømrer, Science, Matematik, Drama og Boldbasis. Sådan hedder nogle af de 12 valgfag eleverne i klasse på Rising Skole og Seden Skole i Odense Øst fik tilbudt i skoleåret Det brede valgfagstilbud blev realiseret gennem et tværgående samarbejde, der foruden de to folkeskoler omfattede Syddansk Erhvervsskole og Rising Ungdomsskole (se note) herunder ungdomsskolens tilbud om 10. klasse. Valgfagene var periodiske og blev afviklet over 10 hele dage. Målet var, at der skulle være noget for alle og samtidig med en anden form, så læringen holdt et højt fagligt niveau og samtidig foregik på en mere inspirerende måde, som gerne skulle animere til videre uddannelse. - Vi har skabt et bredere og bedre valgfagstilbud, hvor det centrale har været de unges motivation og interesse. Vi bruger autentiske læringsmiljøer i lokalområdet. Fx ligger tømrer- og sikkerhedsfaget på erhvervsskolen og fagene kunst, musik og animation i ungdomsskolens faciliteter, mens de øvrige fag er fordelt på de to folkeskoler, siger ungdomsskoleleder Erik Rasmussen. Andre kompetencer i spil Lærerne blev rekrutteret fra såvel de to folkeskoler som ungdomsskolen, hvilket gav andre muligheder. - For ungdomsskolen har det været helt centralt at inddrage andre kompetencer og lærerkræfter i læringsmiljøerne. Fx er det professionelle mediefolk, musikere og kunstnere, der står for undervisningen i de kreative fag. Vi gør altså brug af de gode erfaringer, vi bl.a. har fra vores fritidsundervisning og fra vores tætte forbindelser til de kreative miljøer og foreningslivet, forklarer Erik Rasmussen. Med andre ord åbnede samarbejdet sig også mod det lokale forenings- og kulturliv, hvor ungdomsskolen i forvejen har tætte kontakter. Del af større partnerskab De fælles valgfag voksede ud af Ungepartnerskabet i Odense Øst, som består af alle seks folkeskoler i området, ungdomsskolen og to ungdomsuddannelser. Formålet med samarbejdet er bl.a. at skabe sammenhængende ungemiljøer og fremme elevinvolvering, talentudvikling, udvikling af studiemiljøer og kompetenceudvikling. Partnerskabet drøftede udviklingen af en fælles valgfagsordning, hvorefter der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af bl.a. lederne af de to folkeskoler og ungdomsskolelederen. - Arbejdsgruppen udarbejdede tilrettelæggelsesformen, definerede indholdet og afdækkede behovet for lærerkræfter samt besluttede finansieringen af valgfagene. Finansieringen sker blandt de deltagende skoler og ungdomsskoler og udregnes pr. elev, fortæller Erik Rasmussen. 14 Partnerskaber

15 Ny Nordisk Skole Ungepartnerskabet samarbejder desuden om en lang række andre tiltag som fx brobygning til ungdomsuddannelserne, gode fritidstilbud og udvikling af et videncenter for ungedidaktik. Endvidere har flere af parterne indgået samarbejde omkring Ny Nordisk Skole, hvor hovedformålet er at skabe større sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse og fastholde de unge i uddannelse. Erfaringsrum Erfaringerne fra det nye valgfagssamarbejder vil blive samlet op med henblik på evt. at brede det ud til flere skoler, ligesom modellen er brugbar i andre kommuner. Det kunne konstateres, at over 80 % af de unge har valgt fag, som ligger uden for deres egen lokale skole. Men erfaringerne skal også bruges på anden vis: - Valgfagsordningen indgår som et erfaringsrum for pædagogisk og didaktisk metodeudvikling og vil spille en væsentlig rolle i udviklingsarbejdet i rammen af det tværgående videncenter for ungedidaktik, som ungepartnerskabet har etableret, siger Erik Rasmussen. Ungdomsskolelederen er overbevist om, at ungdomsskolen i kraft af sin fleksible lovgivning kan være en afgørende faktor i realiseringen af sådanne samarbejder og partnerskaber. - Med ungdomsskolelovgivningen i ryggen kan vi spille en afgørende rolle, når et samarbejde skal dyrkes, drives frem og operationaliseres. Det er vores opgave at kunne mestre de mange facetter i samarbejdet, hvad enten vi spiller en koordinerede rolle eller er positiv medspiller, slutter Erik Rasmussen. Rising Ungdomsskole blev nedlagt medio 2014, men diverse partnerskabsaftaler fortsætter i den nye ungdomsskole UngNord, som området i dag hører under. Artiklen har tidligere været offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmesiden som inspiration til skolereformen. Den er lettere redigeret. Gode råd fra ungdomsskoleleder Erik Rasmussen: Det er vigtigt, at man i partnerskabet afstemmer forventningerne, dvs. at man har defineret fælles mål, vision og indhold for samarbejdet, at arbejdsdelingen er klar, og den økonomiske model er defineret. Vi har erfaringer med, at det gavner samarbejdet at udarbejde en formaliseret samarbejdsaftale på baggrund af forventningsafstemningerne. Det er afgørende, at ethvert samarbejde er ligeværdigt, og at alle parter oplever det som meningsfuldt at være en del af partnerskabet. Det er vigtigt, at samarbejdet ikke kun sker på ledelsesniveau, men at det også iværksættes på medarbejderniveau. Det er vigtigt, at der under og efter aktiviteten sker en koordinering og opfølgning på aktiviteten. Frem for alt er det vigtigt at turde prøve noget nyt og anderledes. Partnerskaber 15

16 Partnerskab mellem HU og erhvervsskole skal sikre en god start Partnerskabsaftaler indgås ikke kun med folkeskoler, men også med andre relevante og interessenter. I Høje-Taastrup gælder det heltidsundervisningen og erhvervsskole Høje-Taastrup Ungdomsskole har som modelskole i Ungdomsskoleforeningens udviklingsprojekt for Heltidsundervisningen arbejdet målrettet på at få et formaliseret samarbejde med Roskildes Tekniske Skole med det formål at gøre de unge i heltidsundervisningen bedre rustet og parate til en ungdomsuddannelse. Samtidig giver erhvervsskolen et bedre grundlag for at modtage og indsluse de unge fra heltidsundervisningen. En win win-situation for såvel ungdomsskolen som erhvervsskolen. Parat til uddannelse I februar sidste år blev det første Parat til uddannelse sforløb igangsat med 8 elever i et 10 ugers forløb to gange om ugen på tømrelinjen, med teoretisk og praktisk tømrefag fra grundforløbets pensum. Alle eleverne var inden forløbet blevet forberedt på ungdomsskolen i et grundlæggende geometri- og brøkkursus, samt teknisk tegning. HU-afdelingsleder Stanley Thomsen fortæller: - Vi har været interesserede i at observere de unge i en erhvervsskoles dagligdag. Vi har brug for at få mere viden om, hvordan eleverne klarer sig i de mange udfordringer i mødet med erhvervsskolelærerne og den anderledes skoleform, det sociale felt med de andre unge på uddannelsen og deres møde med erhvervsskolens faglige niveau, hvis vi skal kunne forberede dem ordentligt i den vanskelige overgang - både socialt og fagligt. Forældre opbakning Derfor er de unges forældre også inddraget fra starten og er en del af skolens og de unges opbakning, når den unge skal støttes i at gennemføre forløbet. Ligesom det er vigtigt, at de unge er med i dele af planlægningen af forløbets rammer. - Det er også vigtigt, at de unge kan se formålet fra starten, og at de har en motivation, for begge dele kan nemt blive tabt undervejs i et langt forløb. Og så er det godt at kunne genskabe udgangspunktet i en samtale med eleven, fortæller Stanley Thomsen. Den gode samtale Det har ikke været uden modstand fra eleverne i det første forløb. En modstand, der nu har givet lærerne mere indsigt i nogle af de årsager, der får de unge til at droppe ud. Uden at negligere de uddannelsesmæssige og faglige mangler, der kan være hos HU-eleven, er det interessant at høre, hvordan enkle tiltag som lyttende og vejledende samtaler, anerkendelse af deres modstand, lærerens og elevens fælles erfaringer fra tidligere gange, hvor eleven har klaret vanskelige udfordringer, er meget virkningsfulde og medvirkende til, at eleven har mod på at fortsætte. Den konkrete faglige hjælp er også en vigtig faktor til at eleven fastholder forløbet. At bløde op Det er heller ikke uden betydning for de unges succes, at HU-lærere deltager i forløbet som undervisere og i de praktiske tømrefag. De fungerer som en slags oversætter for de unge, der endnu ikke kender erhvervsskolelærernes fagsprog og måde at formidle sit fag til eleverne. Og ikke mindst kan HU-lærerne, som kender de unge, ofte afspænde en situation, der kunne 16 Partnerskaber

17 - Med den viden vi har nu, kan vi få udviklet et mentorkorps blandt heltidsundervisningslærerene, så vi kan støtte de unge i den kritiske opstartsfase og få lavet klare aftaler med de unge om, at de ikke dropper ud, før de har været hos os og talt med deres mentor. udvikle sig til en konflikt. Fra et uddrag af lærerens logbog kan man læse: Introforløbet, der tog lidt mere end 2 timer, skabte en del uro og utålmodighed blandt de unge og det virkede som om, de ville have bakket ud, hvis ikke vi havde været der til at bløde op. At bløde op, vil her sige at virke anerkendende og forstående på deres rastløshed og komme med verbale opmærksomhedsindspark, som har til formål at afspænde deres frustration og utryghed. - Denne funktion var kun rigtig vigtig i forløbets start, fortæller Stanley Thomsen og fortsætter: - Senere blev det tydeligt, at mødet med de unge, der allerede var i gang med uddannelsen, for heltidsundervisningens elever blev en positiv oplevelse, der i høj grad var med til at afmystificere og afdramatisere de unges forventninger og fordomme i forbindelse med den forestående begyndelse på et uddannelsesforløb. Mentorkorps Høje-Taastrups ungdomsskoleleder Max Melchior øjner nye muligheder. - Selvom vi nok allerede vidste det, har vi nu et bedre grundlag at arbejde videre med. Vi ved mere klart, hvad det er for nogle faktorer, der skaber vanskeligheder for de unge sårbare heltidsundervisningselever i overgangen til ungdomsuddannelsen. - Det gælder altså ikke bare på Roskilde Tekniske Skole, som er vores samarbejdspartner i dette projekt, men ungdomsuddannelser generelt. Det er tydeligt, at det virker, når de unge i overgangen bliver vejledt og støttet af HU-lærere, de unge kender og har tillid til, fortsætter ungdomsskolelederen og tilføjer: Nyt forløb Forløbet har givet ungdomsskolen en klar vished om, at de har fat i en form, der skal videreudvikles og implementeres i ungdomsskolens struktur. Siden oktober 2013 har Roskilde Nord Ungdomsskole, Engbækgård, været en del af HU-projektet som partnerskabsskole med Høje-Taastrup Ungdomsskole. Roskilde og Høje-Taastrup har sammen afprøvet det næste Parat til uddannelse sforløb på mekanikerlinjen på Pulsen, Roskilde Tekniske Skole, med fælles elever og lærere. Formålet med samarbejdet de to ungdomsskoler imellem er blandt andet at overføre modelskolen Høje- Taastrups erfaringer og gode praksis til partnerskabsskolen Roskilde. Skolerne anvender HU-projektets indsatsteori til at planlægge, styre processen og evaluere forløbet. Artiklen har været i bragt i bladet Ungdomsskolen i serien af artikler om HU-projektet. Partnerskaber 17

18 Gode råd om partnerskaber Der findes ikke én korrekt model til, hvordan gode partnerskaber indgås, og hvordan aftalerne udformes. Det afhænger af parterne, de lokale forhold, intentioner og ambitionsniveau samt en lang række andre faktorer. Men det er værd at gøre sig en række overvejelser, når man går i gang. Vi har samlet en del af dem. Fordele Nye muligheder gennem samarbejde med partnerskoler, som ikke ligner én selv Flere forskellige fagligheder og pædagogiske indfaldsvinkler bringes i spil Fordeler investering og økonomisk risiko Det konkrete samarbejde medføre nye netværksmuligheder Muligt indhold: Emne eller projekttitel: Hvad går samarbejdet nærmere ud på? Hvilke valgfag eller projekter er omfattet af aftalen? Varighed med start og sluttidspunkt: I hvilke periode løber aftalen? Hvad er de nærmere tidsmæssige rammer? Organisering og ansvarlig: Hvordan er samarbejdet nærmere organiseret? Og hvor er det forankret? Hvem er den ansvarlige tovholder og leder? Kommunikation: Til hvem og hvordan skal aftaler og indhold kommunikeres? Økonomi: Hvilke aftaler er der truffet angående de økonomiske udgifter? Fordelingsnøgle? Mål og vision: Hvad er målet for samarbejdet, evt. med delmål? Succeskriterier: Hvad skal opfyldes for at samarbejder har været givende? Evaluering: Hvordan vil I evaluere og afrapportere erfaringerne? Gode råd: Lær hinanden at kende og forstå hinandens kultur Husk at afstemme forventninger til partnerskabet, inden aftalen indgås Et godt samarbejde skal omfatte hele organisationen altså såvel ledelsesniveau og evt. mellemledere som de medarbejdere, der fører samarbejdet ud i praksis. Det skaber ejerskab. Et godt samarbejde er som udgangspunkt ligeværdigt Et godt samarbejde bygger altid på tillid. Men overvej, hvad der tjener samarbejdet bedst? Løs aftale eller formaliseret skriftlig aftale? Ansvarsfordeling såvel ledelsesmæssigt som økonomisk skal aftales Skab en fælles opfattelse i organisationen omkring projektets værdi Aftaler nærmere omkring organisatoriske forhold som sygefravær, forberedelsestid og andre praktiske forhold Hav fokus på det fælles mål: Unges læring og trivsel. Følg op på samarbejdet undervejs og juster, hvor det er nødvendigt Sørg for at evaluere på såvel de konkrete aktiviteter som partnerskaberne 18 Partnerskaber

19 SoL-projektet Ungdomsskoleforeningen følger stadig samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsskoler tæt Ungdomsskoleforeningen modtog i juni en bevilling på 2,5 millioner kr. fra Undervisningsministeriets pulje om sammenhængende tilbud af høj kvalitet i den nye skoledag til støtte for gennemførelse af projektet SoL - Samarbejde om Læring i den åbne skole. Ungdomsskolen som partner Projektet skal undersøge og analysere, hvilken rolle ungdomsskolen spiller i skoledagen efter folkeskolereformen. I reformen er der lagt op til at folkeskolerne i langt højere grad samarbejder med omverdenen og her er ungdomsskolen en væsentlig partner. Gennem stærke partnerskaber mellem de to skoleformer kan man opnå den alsidighed og øgede læring for eleverne, som er reformens hensigt. Med undertitlen Gode eksempler, styrket kvalitet, metoder og værktøjer er formålet med projektet både at give inspiration til landets ungdomsskoler og folkeskoler samt at skabe opmærksomhed omkring, hvilken læring elever i ungdomsskoleforløb opnår. Syv caseskoler Ungdomsskoleforeningen samarbejder omkring projektet med syv ungdomsskoler rundt omkring i landet: Ungdomsskolen Kolding, Horsens Ungdomsskole, Randers Ungdomsskole, Ung Norddjurs, Ung Egedal, UngNord Odense og Københavns Kommunes Ungdomsskole. Arbejdet med SoL-projektet er allerede godt i gang. Der vil løbende komme information omkring projektet på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside, på de relevante netværkssamlinger og i bladet Ungdomsskolen. De syv caseskoler vil være de primære samarbejdspartnere i projektet, men alle ungdomsskoler er velkomne til at byde ind med gode erfaringer omkring samarbejdet med folkeskolerne. SoL-projektet skal frem til marts 2016: Undersøge, hvordan læring i (understøttende) undervisning kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber mellem folkeskolen, ungdomsskolen og eventuelle samarbejdspartnere. Undersøge, hvordan undervisningen i den åbne skole kan organiseres, tilrettelægges og gennemføres. Udarbejde og informere om værktøjer til at måle effekten af undervisningsaktiviteterne. Ungdomsskoleforeningen vil i forbindelse med projektet udarbejde følgende materiale, der kan bruges i det daglige arbejde i ungdomsskolerne og folkeskolerne: Skriftlige samarbejdsaftaler vil blive gjort tilgængelige, så de kan anvendes lokalt. Praksiskatalog over samarbejde og implementering samt en vejledning hertil. Praksiskatalog der skildrer læring i (understøttende) undervisning i etablerede samarbejder. Partnerskaber 19

20 Denne udgivelse - og andre publikationer - kan downloades fra En del af det materiale, som omtales i denne udgivelse, kan ligeledes findes på under Reformnetværket

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Samarbejdsaftale om afvikling af valgfag i folkeskolen

Samarbejdsaftale om afvikling af valgfag i folkeskolen Formålet med aftalen er at afklare og afstemme forventninger i forhold til samarbejdsrelationer, økonomi, styring og evaluering i aftaleperioden. Aftalen indgås mellem Brørupskolen og Vejen Ungdomsskole.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Partnerskabsaftale om Periodevise valgfag

Partnerskabsaftale om Periodevise valgfag Partnerskabsaftale om Periodevise valgfag Seden Skole Rising Ungdomsskole: Fritidsundervisingen/10. kl. Syd Dansk Erhvervsskole Formål Formålet med partnerskabsaftalen er at opbygge attraktive læringsmiljøer/ungemiljøer

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Partnerskabsaftale om Periodevise v igfag

Partnerskabsaftale om Periodevise v igfag Partnerskabsaftale om Periodevise v igfag 4 Risingskolen Seden Skole UngNord Fritidsundervisningen/lO. kl. Syd Dansk Erhvervsskole Tietgen Erhverv Odense Zoo Odense Musikskole Formå~ Formålet med partnerskabsaftalen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere