Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar"

Transkript

1 Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale for delt rå kobber. Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1a. Procedurer for bestilling og fejlretning af rå kobber, 6. maj 2009, hørende til Standardaftale for rå kobber Bilag 1a. Procedurer for bestilling og fejlretning af delt rå kobber, 6. maj 2009, hørende til standardaftale for delt rå kobber Ved krydshenvisning i dette bilag er henvisninger til Generelle vilkår og Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber anført med almindelig typografi, mens henvisninger til Standardaftalen for Rå kobber eller Standardaftale for Delt rå kobber er anført med kursiv og indsat i firkantet parentes. 1 Omfang Dette bilag beskriver procedurerne for bestilling og fejlmelding af rå kobber og delt rå kobber. 2 Indhold 1 Omfang Indhold Wholesale Online Bestilling Bestilling af rå kobber Generelt Rå kobber GDS Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet Bestilling af delt rå kobber Generelt Delt rå kobber GDS Administrativ rå kobber Konvertering PSTN/ISDN2 på eksisterende delt rå kobber Genetablering af afbrudte trunkforbindelser i Kundens installation Fall Back Fall Back i forbindelse med en fejlmelding Fall Back Express Migrering Rød ordre Hvilende abonnement Fejlmelding Kundens forpligtelser ved fejlmelding Fejlmelding Fejlmelding med teknisk bistand Forespørgsler om fejl TDC's forpligtelse ved fejlmelding: Særlige forhold i forbindelse med fejlretningen: timers reaktionstid på Standardservice Gengangerfejl Afhjælpning af mangelfuld levering Andre procedurer Web adgang til TDC's ordre- og fejlmeldesystem Indledning Ændring af trunknummer Kundens fejlagtige angivelse af trunknummer PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 1 af 22

2 6.3.1 Ændring på baqgrund af Kundens anmodning Ændring på baggrund af TDC's egen konstatering af at trunk er optaget efter ordreindtastning Dæmpningsberegning ved 150 khz Teknikerens forgæves besøg Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Wholesale Online Wholesale Online giver blandt andet information om Kundens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation samt indeholder mulighed for ordrebestilling og fejlmelding. Wholesale Online oplyser også detaljer om TDC s DSLAM er og ethernet switche (POI) med videre. Wholesale Online giver én samlet elektronisk adgang til alle it-systemer hos TDC ved brug af ét fælles password. Kunden opfordres til, at holde sig ajour med de informationer, der stilles til rådighed via Wholesale Online for at sikre bedst muligt overblik og kvalitet i bestillinger og support. 4 Bestilling 4.1 Bestilling af rå kobber Generelt Kunden bestiller og opsiger rå kobber m.v. via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Kopi af testcertifikatet medsendes den første bestilling, hvor det pågældende udstyr ønskes tilsluttet rå kobber. TDC vil herefter løbende ajourføre en positivliste over godkendt udstyr som grundlag for accept af efterfølgende bestillinger af rå kobber, hvor allerede godkendt udstyr ønskes tilsluttet. Positivlisten behandles fortroligt af TDC og tjener alene det formål at verificere, at det udstyr, der ønskes tilsluttet, er testet og godkendt i overensstemmelse med kravene. Afhængig af situationen kan Kunden på Wholesale Onlinebestille: 1. Oprettelse af Rå kobber uden samtidig overtagelse af kundeforholdet til Slutbrugeren, idet der er tale om leje af disponibelt ikke idriftværende kapacitet. Da TDC's registrering ikke inkluderer forbindelsen fra den sidste fordeler før Slutbrugeren inkl. stikkontakt, kan der kun skabes fuld sikkerhed for, at der er "hul igennem" forbindelsen og at den samtidig er tilgængelig via en stikkontakt hos Slutbrugeren, såfremt den rå kobber beordres med teknikerbesøg, svarende til ydelsen "opsætning af KAP inkl. kørsel" ved at vælge installationsformen "standard" på TDC's beordringsinterface. Teknikeren gennemfører end-to-end test af forbindelsen og opsætter KAP såfremt der er behov. Omvendt kan der være situationer, hvor det kan være rimeligt at antage, at en ledig stikkontakt kan genanvendes, hvorfor det ikke er nødvendigt, at gennemføre ordren med teknikerbesøg, svarende til installationsformen "GDS". Afsnit om rå kobber GDS beskriver vilkårene herfor. 2. Oprettelse af Rå kobber med samtidig overtagelse af kundeforholdet til TDC telefonislutbruger, hvis tjenester gør brug af det rå kobber. Da der er tale om overtagelse af en aktiv ledning gennemføres ordren uden teknikerbesøg. Der kan evt. bestilles samtidig NP ved opsigelse af TDC- eller gensolgt tlf. abonnement PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 2 af 22

3 3. Oprettelse af rå kobber ved overtagelse af det rå kobber fra en anden operatør med samtidig overtagelse af kundeforholdet til den Slutbruger, hvis tjenester hos den anden Operatør gør brug af den rå kobber. Da der er tale om overtagelse af en aktiv ledning gennemføres ordren uden teknikerbesøg. 4. Flytning - Der er blot tale om en kombinationsbestilling, der består af opsigelse på den gamle adresse og en oprettelse på den nye adresse efter gældende regler. 5. Ombooking 6. Annullering 7. Ring først - Tekniker ringer 30 min. inden ankomst 8. Ændring af trunknummer 9. Ændring af serviceform 10. Opsigelse af det rå kobber Der kan evt. bestilles samtidig reimport af telefonnummer til TDC eller import til gensalg Ved en ordrebekræftelse oplyses Operatøren samtidig om, der udover kobling i krydsfelt også skal foretages koblinger i accesnettet (f.eks. omlægning fra elektronik til ledig rå kobber eller sammenstykning af delstrækninger), evt. omlægges fra et rå kobber trådpar til et andet (bytter plads i kablet), evt. trækkes installationskabel fra kælder til Slutbrugerens bopæl i typisk etageejendomme, hvortil medgår 2 evt. maks. 3 teknikertimer og eventuelt opsættes KAP hos Slutbrugeren. Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept. Teknikeren udfører et ledningstræk på op til 10 meter i Standard installationsydelsen, betinget af at ledningen kan fremføres på et sømbart underlag. Det er til enhver tid TDC, der udpeger udgangspunktet for det aktuelle ledningstræk. Levering af ekstra ledningstræk udover de 10 meter kan ske ved indgåelse af Rammeaftaletillæg om Installationsydelser [Tillægsaftale om Installationsydelser]. Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr. Ad 2: Når Kunden samtidig med overtagelsen af det rå kobber også overtager kundeforholdet til Slutbrugeren fra TDC, forudsættes det, af hensyn til sikring af samtidighed mellem kobling af rå kobber og flytning af Slutbrugerens tjenester, at Kunden sammen med sin bestilling af det rå kobber fremsender en fuldmagt, hvor Kunden på Slutbrugerens vegne opsiger de tjenester, der gør brug af det rå kobber. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 3 af 22

4 Når der i tillæg til overtagelsen af Slutbrugeren sammen med den rå kobber fra TDC ønskes samtidig nummerportering, følges processen som anført i afsnit Flytningen af Slutbrugerens tjenester fra den Operatør, der afgiver det rå kobber, til den Operatør, som overtager det rå kobber, samt koordineringen med omkoblingen af det rå kobber forudsættes varetaget alene ved de to operatørers mellemkomst og efter aftale med Slutbrugeren, f.eks. ved brug af fuldmagt som i situation 2. TDC foretager alene omkoblingen af det rå kobber på anmodning af den Operatør, som overtager det rå kobber. Ydelser i forbindelse med levering af rå kobber fremgår af prislisten hørende til aftalen. Kunden kan indhente oplysninger om fremtidige leverancemuligheder af rå kobber ved at kontakte Kundens Account Manager Rå kobber GDS Når Kunden beordrer rå kobber GDS, vil Columbine vejlede om, det er anbefalelsesværdigt at benytte denne installationsform. Hvis ikke, bør der i stedet bestilles GIG. Disse informationer er baseret på, at der enten vælges at overtage ledningsvejen fra en bestående tjeneste i forbindelse med overtagelse af lejemål, eller der vælges en efterladt installation fra en tidligere tjeneste. Hvis den manuelle ordreindgang derimod benyttes, skal Kunden, sammen med sin Slutbruger, selv konstatere om der findes en stikkontakt (trepolet- eller KAP-stik) på adressen, der ikke benyttes i forbindelse med andre teletjenester, samtidig med at det vurderes, at stikkontakten har en sammenhængende forbindelse videre ind i TDC's net, f.eks. på baggrund af kendskab til evt. tidligere teletjenester på Slutbrugerens adresse. Såfremt TDC s efterfølgende visitering viser, at det ikke er anbefalelsesværdigt at benytte installationsformen GDS, angives dette på ordrebekræftelsen således, at Kunden får mulighed for at annullere GDS og genbestille en GIG. Såfremt ordren ikke ændres gennemføres den herefter uden teknikerbesøg men inkl. evt. koblinger i accesnettet indtil den sidste fordeler inden Slutbrugerens adresse, jf. nyetablering i prislisten. TDC tager i denne situation forbehold for, om ledningsvejen rent faktisk er fremført ubrudt ind til en stikkontakt på Slutbrugerens adresse, da den samlede ledningsvej ikke testes. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbindelsen ikke er igennem til Slutbrugeren, skal der som udgangspunkt bestilles Fall Back eller Fall Back Express jf. afsnit 4.3 og 4.5. Dette gælder specielt hvis der i strid med anbefalingerne er valgt GDS, eller der ikke på noget tidspunkt efter leveringen har været hul igennem den rå kobber. I de tilfælde hvor du vælger at fejlmelde RK GDS, vil TDC s tekniker ved ankomsten undersøge om problemet kunne have været klaret med en Fall Back. Såfremt dette viser sig at være tilfældet og teknikeren kan afse den fornødne tid hertil, vil Fall Back ordren blive udført og faktureret i henhold til aftalen. I modsat fald vil teknikeren bede Slutbrugeren om at bestille Fall Back hos sin udbyder, og TDC vil fakturere for forgæves tekniker besøg. Såfremt der i forbindelse med en senere fejlretning på en rå kobber uden KAP konstateres fejl internt på leveringsadressen, f.eks. indenfor Slutbrugerens lejemål, forbeholder TDC sig ret til at fakturere Kunden for den udførte fejlretning. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 4 af 22

5 4.1.3 Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet ved én Kunde Telefoni (fastnet- eller bredbåndstelefoni) og evt. bredbånd er hos TDC Nr. Kunde TDC 1 Fremsender én samlet fuldmagt for nummerportering (NP) og opsigelse af TDC bredbånd til TDC, når der også er TDC bredbånd på samme linie: Af fuldmagten skal fremgå på hvilken dato NP ønskes gennemført og evt. TDC bredbånd ønskes opsagt. Datoen skal ligge minimum 38 kalenderdage ud i tid Parallelt hermed bestilles NP til udførelse i OCH ( NP create ) på samme tidspunkt 2 Validerer fuldmagt. Ved godkendt fuldmagt sættes forvarsel om NP i TDC s systemer og der genereres efter behov en autoordre på opsigelse af TDC bredbånd på dato for NP. Kan fuldmagt ikke godkendes eller er der relevante forhold vedrørende Kunden (alarm, Plusnet, Forsikring, Duet, ISDN MSN, Nummerbestemt ringning eller igangværende ordre), herunder konfliktende produkter (såsom Alarm, Plusnet og Duet Multi), skal der sendes besked retur til Kunden herom inden 5 kalenderdage. BEMÆRK: Ved godkendt fuldmagt skal TDC således kun sende besked til Kunden, såfremt der er behov for oplysning om relevante kundeforhold, herunder konfliktende produkter. Ved afvisning af fuldmagt gives der altid besked til Kunden 3 Modtager og behandler NP bestilling. Sender NP Confirm via OCH 4 Modtager ordrebekræftelse på NP fra OCH (NP Confirm) 5 Bestiller RK via Wholesale Selvbetjening.dk på blanket 'NP/rå kobber' og ordretype 'oprettelse-tdc'. Kunden skal på bestilling angive ønsket dato som er lig confirmed dato for NP. Bemærk på dette tidspunkt skal der være min. 30 kalenderdage til leveringsdato 6 Modtager og behandler RK bestilling. Produkt "Samtidig NP og rå kobber" vælges. 7 Modtager ordrebekræftelse på RK med pris, dato og tidsinterval for PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 5 af 22

6 Nr. Kunde TDC levering 8 Leverer RK ved afslutningen af tidsinterval for kobling af RK 9 Sikrer at der er klartone på den samlede forbindelse til Slutbrugeren, herunder RK og NP er klar i eget net. Når dette er tilfældet udsendes NP Order Completion via OCH 10 Aktiverer NP og sender kvittering efter aktivering ( NP update og NP update complete ) PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 6 af 22

7 Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet ved flere Operatører Telefoni (fastnet- eller bredbåndstelefoni) og evt. bredbånd er hos TDC Nr. NP Operatør RK Operatør TDC 1 Fremsender én samlet fuldmagt for nummerportering (NP) og opsigelse af TDC bredbånd til TDC, når der også er TDC bredbånd på samme linie: Af fuldmagten skal fremgå på hvilken dato NP ønskes gennemført og evt. TDC bredbånd ønskes opsagt. Datoen skal ligge minimum 38 kalenderdage ud i tid Pareallelt hermed bestilles NP til udførelse i OCH ( NP create ) på samme tidspunkt 2 Validerer fuldmagt. Ved godkendt fuldmagt sættes forvarsel om NP i TDC s systemer og der genereres efter behov en autoordre på opsigelse af TDC bredbånd på dato for NP. Kan fuldmagt ikke godkendes eller er der relevante forhold vedrørende Operatøren (alarm, Plusnet, Forsikring, Duet, ISDN MSN, Nummerbestemt ringning eller igangværende ordre), herunder konfliktende produkter (såsom Alarm, Plusnet og Duet Multi), skal der sendes besked retur til Operatøren herom inden 5 kalenderdage. BEMÆRK: Ved godkendt fuldmagt skal TDC således kun sende besked til Operatøren, såfremt der er behov for oplysning om relevante kundeforhold, herunder konfliktende produkter. Ved afvisning af fuldmagt gives der altid besked til Operatøren 3 Modtager og behandler NP bestilling. Sender PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 7 af 22

8 Nr. NP Operatør RK Operatør TDC NP Confirm via OCH 4 Modtager ordrebekræftelse på NP fra OCH (NP Confirm) På baggrund af ordrebekræftelse gives besked til RK Operatør om at fremsende ordre på rå kobber (RK) 5 Bestiller RK via Wholesale Selvbetjening.dk på blanket 'NP/rå kobber' og ordretype 'oprettelse-tdc'. Operatøren skal på bestilling angive ønsket dato som er lig confirmed dato for NP. Bemærk på dette tidspunkt skal der være min. 30 kalenderdage til leveringsdato 6 Modtager og behandler RK bestilling. Produkt "Samtidig NP og rå kobber" vælges. 7 Modtager ordrebekræftelse på RK med pris, dato og tidsinterval for levering 8 Leverer RK ved afslutningen af tidsinterval for kobling af RK 9 Sikrer med samarbejdspartnere at der er klartone på den samlede forbindelse til Slutbrugeren, herunder RK og NP er klar i eget net. Når dette er tilfældet gives besked til NP Operatøren om at udsende 'NP Order Completion' via OCH. 10 Udsender NP Order Completion via OCH 11 Aktiverer NP og sender kvittering efter aktivering ( NP update og NP update complete ) PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 8 af 22

9 Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet ved flere Operatører Telefoni hos gensælger med OCH adgang Nr. RK Operatør NP Operatør Gensælger TDC 1 Anmoder NP Operatør om at fremsende fuldmagt vedr. Nummerportering (NP) til Gensælger 2 Fremsender fuldmagt til Gensælger 3 Validerer fuldmagt og giver besked til NP Operatøren om fuldmagt kan godkendes 4 På baggrund af godkendt fuldmagt gives besked til RK Operatøren om at fremsende ordre på rå kobber (RK) 5 Bestiller RK via tdc-service.dk på blanket 'NP/rå kobber' og ordretype 'oprettelse-tdc' 6 Modtager og behandler RK bestilling Produkt "Samtidig NP og rå kobber" vælges. Rabat på RK oprettelse ifm. samtidig NP og RK slettes, idet der ikke ydes rabat, når RK og NP Operatøren er forskellige 7 Modtager ordrebekræftelse på RK med pris, tidspunkt og tidsinterval for levering og informerer NP Operatøren herom 8 Bestiller NP til udførelse i OCH ( NP create ) ved afslutningen af tidsintervallet for kobling af RK. jf. RK ordrebekræftelse 9 Modtager og behandler NP bestilling og sender NP Confirm til NP Operatøren via OCH 10 Modtager ordrebekræftelse på NP fra OCH (NP Confirm). 11 Leverer RK ved afslutningen af PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 9 af 22

10 Nr. RK Operatør NP Operatør Gensælger TDC tidsinterval for kobling af RK 12 Sikrer med samarbejdspartnere at der er klartone på den samlede forbindelse til Slutbrugeren, herunder RK og NP er klar i eget net. Når dette er tilfældet gives besked til NP Operatøren om at udsende 'NP Order Completion' via OCH. 13 Udsender NP Order Completion via OCH. 14 Aktiverer NP og sender kvittering efter aktivering ( NP update og NP update complete ) PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 10 af 22

11 Procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber og nummerportabilitet ved flere Operatører Telefoni hos gensælger uden OCH adgang Nr. RK Operatør NP Operatør Gensælger TDC 1 Anmoder NP Operatøren om at fremsende fuldmagt vedr. Nummerportering (NP) til Gensælger 2 Fremsender fuldmagt til Gensælger 3 Validerer fuldmagt og giver besked til TDC og NP Operatør om fuldmagt kan godkendes 4 Ved godkendt fuldmagt sættes forvarsel om NP i TDC s systemer 5 På baggrund af godkendt fuldmagt gives besked til RK Operatøren om at fremsende ordre på rå kobber (RK) 6 Bestiller RK via tdc-service.dk på blanket 'NP/rå kobber' og ordretype 'oprettelse-tdc' 7 Modtager og behandler RK bestilling Produkt "Samtidig NP og rå kobber" vælges. Rabat på RK oprettelse ifm. samtidig NP og RK slettes, idet der ikke ydes rabat, når RK og NP Operatøren er forskellige 8 Modtager ordrebekræftelse på RK med pris, tidspunkt og tidsinterval for levering og informerer NP Operatøren herom 9 Bestiller NP til udførelse i OCH ( NP create ) ved afslutningen af tidsintervallet for kobling af RK. jf. RK ordrebekræftelse 10 Modtager og behandler NP bestilling. Sender NP Confirm til NP Operatør via OCH PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 11 af 22

12 Nr. RK Operatør NP Operatør Gensælger TDC 11 Modtager ordrebekræftelse på NP fra OCH (NP Confirm) 12 Leverer RK ved afslutningen af tidsinterval for kobling af RK 13 Sikrer med samarbejdspartnere at der er klartone på den samlede forbindelse til Slutbrugeren, herunder RK og NP er klar i eget net. Når dette er tilfældet gives besked til NP Operatøren om at udsende 'NP Order Completion' via OCH 14 Udsender NP Order Completion via OCH 15 Aktiverer NP og sender kvittering efter aktivering ( NP update og NP update complete ) PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 12 af 22

13 4.2 Bestilling af delt rå kobber Generelt Kunden bestiller og opsiger delt rå kobber m.v. via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Det er en forudsætning for ordrens gennemførelse, at PSTN- eller ISDN2 forbindelsen fortsat er intakt efter TDC's koblinger i krydsfeltet, og dermed at Kunden inden ordrens udførelse har tilkoblet sit filter på centralen korrekt og i overensstemmelse med de af Kunden oplyste trunkpositioner. I modsat fald kobler TDC forbi filteret, og Kunden må i tillæg til ordren for delt rå kobber efterfølgende beordre en genetablering af trunkforbindelserne, jf. med afsnit Kopi af testcertifikatet medsendes den første bestilling, hvor det pågældende udstyr ønskes tilsluttet delt rå kobber. TDC vil herefter løbende ajourføre positivlister for såvel ADSL udstyr (jf. rå kobber) og splitterfilter over godkendt udstyr som grundlag for accept af efterfølgende bestillinger af delt rå kobber, hvor allerede godkendt udstyr ønskes tilsluttet. Afhængig af situationen kan Kunden bestille: 1. Oprettelse af delt rå kobber på en eksisterende ledning med PSTN eller ISDN2 (basic rate), hvor Slutbrugeren bevarer sin PSTN- eller ISDN2 tjeneste (kan kun beordres via Columbine). 2. Oprettelse af delt rå kobber ved overtagelse af delt rå kobber fra en anden Operatør med samtidig overtagelse af kundeforholdet til den Slutbruger, hvis tjenester hos den anden Operatør gør brug af delt rå kobber (kan kun beordres via Columbine). 3. Flytning - Såfremt Slutbrugeren flytter fysisk adresse kan Kunden bestille flytning af Delt rå kobber, såfremt Slutbrugeren forinden har bestilt flytning af sin telefon (kan kun beordres via Columbine). 4. Ombooking 5. Annullering 6. Ring først - tekniker ringer 30 min. inden ankomst 7. Ændring af trunknummer 8. Ændring af serviceniveau 9. Opsigelse af delt rå kobber 10. Fall Back, dvs. bestilling af særskilt teknikerbesøg med opsætning af KAP (kan kun beordres via Columbine). 11. Fall Back Express, dvs. bestilling af særskilt teknikerbesøg med opsætning af KAP hvor tekniker booket i en speciel hurtig tekniker kalender (kan kun beordres via Columbine). Ved en ordrebekræftelse oplyses Kunden samtidig om, der udover kobling i X-felt også skal omlægges fra en multiplekseret fremføring eller fra et trådpar til et andet. Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 13 af 22

14 Ad 2: Flytningen af Slutbrugerens tjenester fra den Operatør, der afgiver delt rå kobber, til den Operatør, som overtager delt rå kobber, samt koordineringen med omkoblingen af den delte rå kobber forudsættes varetaget af den overtagende Operatør i samarbejde med Slutbrugeren. Ad. 1: Oprettelsen kan bestilles med eller uden teknikerbesøg. Bestiller Kunden delt rå kobber med teknikerbesøg, sikrer Kunden at Slutbrugeren forsat kan benytte samtlige stikkontakter til sine smalbåndstjenester Delt rå kobber GDS Bestiller Kunden Delt rå kobber uden teknikerbesøg svarende til Delt rå kobber Gør Det Selv (GDS), gælder derimod følgende forudsætninger: Den aktuelle ledning skal være afsluttet i en stikkontakt hos Slutbrugeren. Det vil være tilfældet, hvis Slutbrugeren enten har PSTN eller ISDN2 GDS. Kunden skal følge principbeskrivelsen i bilag 1c og i øvrigt fortsat sikre, at splitter og modem er godkendt efter gældende regler. Kunden skal sikre, at Slutbrugeren er informeret om, at smalbåndsterminalen herefter kun kan tilsluttes splitterens PSTN/ISDN2 udgang, og at Slutbrugerens øvrige stikkontakter herefter ikke kan anvendes. Såfremt Slutbrugeren efterfølgende ønsker at benytte øvrige stikkontakter til telefoni, skal Kunden bestille "Fall Back på delt rå kobber" eller Fall Back Express på delt rå kobber jf. afsnit 4.3 og 4.5. Alternativt kan Kunden anvende distribuerede splitterfiltre, jf. bilag 1c, og dermed undgå at der skal foretages indgreb i TDC s net. Såfremt TDC efterfølgende, f.eks. i forbindelse med en fejlmelding konstaterer, at smalbåndsproduktet ikke fungerer pga. fejlagtig opsætning hos Slutbrugeren, er TDC berettiget til at fakturerer Kunden for forgæves fejlretning samt, afhængig af teknikerens vurdering, at opsætte KAP for Kundens regning Ydelser i forbindelse med levering af delt rå kobber fremgår af prislisten til hørende til aftalen. Kunden kan indhente oplysninger om fremtidige leverancemuligheder af delt rå kobber ved at kontakte Kundens Account Manager Administrativ rå kobber En Administrativ rå kobber giver Kunden mulighed for at bevare det xdsl produkt, som Kunden har etableret til Slutbrugeren af uden først at skulle ændre fra delt rå kobber til rå kobber, når Slutbrugeren opsiger sit smalbåndsabonnement på den fysiske infrastrukturstrækning, som deler ledning med den delte rå kobber forbindelse. En delt rå kobber konverteres automatisk til administrativ rå kobber samtidig med Slutbrugerens opsigelse af sit smalbåndsabonnement. Kunden orienteres uden ugrundet ophold herom via . Bestiller Slutbrugeren flytning af smalbåndsabonnementet, nedtager TDC derimod den delte rå kobber samtidig med ophør af smalbåndsabonnementet med mindre Kunden senest 2 arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering til ARK. Med henblik på at give Kunden mulighed herfor, orienteres Kunden via mail, at Slutbrugeren har bestilt flytning af sit smalbåndsabonnement og flyttedato. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 14 af 22

15 Konverteringen fra delt rå kobber til administrativ rå kobber faktureres med et konverteringsgebyr samtidig med, at den løbende afgift ændres til afgiften svarende til en hel rå kobber. TDC kan til enhver tid og uden forudgående samtykke fra Kunden vælge at genbenytte den nedre del af frekvensbåndet, hvorfor Kunden skal opretholde trunkforbindelser og splittere med henblik på at muliggøre, at genetableringen af smalbåndsabonnementet kan gennemføres rent administrativt. Såfremt TDC vælger at genbenytte den nedre del af frekvensbåndet, konverteres administrativ rå kobber automatisk til delt rå kobber. Konverteringen fra administrativ rå kobber til delt rå kobber ledsages ikke med et konverteringsgebyr, men den løbende afgift ændres til afgiften svarende til en delt rå kobber regnet fra oprettelsestidspunktet for smalbåndsabonnementet Konvertering PSTN/ISDN2 på eksisterende delt rå kobber Hvis Slutbrugeren på den delte rå kobber konverterer fra PSTN til ISDN2 eller omvendt, skal Kunden udskifte sit udstyr på den delte rå kobber således, at dette sker koordineret med PSTN/ISDN2 konverteringen efter følgende forretningsgang: TDC meddeler Kunden på e-post, at den delte rå kobber konverteres fra PSTN til ISDN eller omvendt og angiver dato for konverteringstidspunktet Genetablering af afbrudte trunkforbindelser i Kundens installation Hvis TDC i forbindelse med nyoprettelser eller i den efterfølgende drift konstaterer, at forbindelserne via trunken gennem Kundens udstyr afbryder PSTN- eller ISDN2 forbindelsen, forbikobler TDC s tekniker trunken. Følgende procedurer benyttes: Ved nyoprettelser: TDC etablerer den delte rå kobber med en forbikobling og meddeler dette til Kunden via e-post Kunden færdiggør sin installation og sender herefter e-post til Wholesales kundeservice om at genetablere trunkforbindelserne TDC genetablerer trunkforbindelserne og fakturerer Kunden for såvel oprettelsen af den delte rå kobber som for genetableringen af trunkforbindelser, jf. prislisten. I den efterfølgende drift: TDC forbikobler den delte rå kobber, fakturer for forgæves fejlretning og meddeler Kunden via e-post, at trunken er forbikoblet. Kunden retter fejlen i sin installation og sender herefter e-post til Wholesales kundeservice om at genetablere trunkforbindelserne TDC genetablerer trunkforbindelserne og fakturerer Kunden herfor, jf. prislisten. 4.3 Fall Back Fall Back installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation, og Slutbrugeren efterfølgende ønsker teknikerbesøg. Fall Back installation skal af Kunden bestilles via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Det er en forudsætning for bestilling af Fall Back installation, at PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 15 af 22

16 Kunden via sin visitering af Slutbrugeren har konstateret, at det ikke er en fejlretning, der skal sættes i værk. 4.4 Fall Back i forbindelse med en fejlmelding Har Kunden foretaget fejlmelding, herunder indmeldt mangelfuld levering, og det viser sig i forbindelse med TDC s forsøg på fejludbedring, at problemet kunne have været løst ved bestilling af en Fall Back som anført ovenfor, kan Slutbrugeren på vegne af Kunden træffe aftale direkte med TDC s tekniker om at udføre Fall Back, hvorefter TDC fakturerer Kunden iht. prisbilag. Hvis TDC s tekniker ikke har tid til at udføre Fall Back, henvises Slutbrugeren i stedet til at bestille Fall Back hos sin udbyder. I visse situationer, hvor forholdene muliggør det kan TDC s tekniker hjælpe Slutbrugeren med at udføre korrekt GDS-installation. TDC fakturerer efterfølgende Kunden for "Uberettiget fejlmelding" jf prislisten. 4.5 Fall Back Express Fall Back Express kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation. Fall Back Express skal af Kunden bestilles via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed for Fall Back Express. Den typiske leveringstid for Fall Back Express er 2 til 3 dage. 4.6 Migrering Kunden kan migrere mellem produkterne rå kobber og delt rå kobber og omvendt, jf. afsnit om Administrativ rå kobber. Såfremt udbyderen som udgangspunkt har Bitstream uden samproduktion (BSAus): TDC - Wholesale - Produkter - Bredbånd/Internet - Bitstream Access eller Bredbånd Basic på basislinie, TDC - Wholesale - Produkter - Bredbånd/Internet - Bredbånd Basic kan Kunden foretage migrering til Rå kobber ved at benytte funktionen for skift af bredbåndsudbyder, som beskrevet i COLUMBINE brugervejledning på Wholesale Online. Tilsvarende kan Kunden foretage migrering af BSA med samproduktion eller Bredbånd Basic på abonnentlinie til delt rå kobber. Under forudsætning af, at Kunden beordrer migreringerne som enkeltstående ordrer, betales der pr. migrering svarende til oprettelsesafgiften for rå kobber henholdsvis delt rå kobber, jf. bilag 2 pos. 1 og pos. 4, idet der kun skal kobles i krydsfeltet. Hvis Kunden vil omlægge et større antal forbindelser på en eller flere centraler i et sammenhængende forløb, kan Kunden hos sin account manager bestille et konverteringsprojekt. Ved bestilling af et konverteringsprojekt kan der migreres fra omkring 30 forbindelser pr. dag til en pris, der pr. migrering er lavere end prisen for enkeltstående migreringer, jf. oprettelsesafgiften for rå kobber henholdsvis delt rå kobber ved migrering i et projektforløb bilag 2 pos. 10. Ved bestilling af et konverteringsprojekt udarbejder TDC et tilbud indeholdende pris, planlægning og gennemførelse af migreringerne samt frist for accept af tilbud. Prisen for et konverteringsprojekt PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 16 af 22

17 afhænger bl.a. af antal migreringer, varighed og geografisk spredning og betales i tillæg til de enkelte migreringer, jf. ovennævnte oprettelsesafgift for rå kobber ved migrering i et projektforløb Ved migrering fra rå fiber, EVPN Fiber til rå kobber, bestilles rå kobber som almindelig oprettelse. Når leveringstidspunktet er bekræftet, kan nedtagning af den fiberbaserede forbindelse bestilles til samme tid eller med den forsinkelse, som Kunden ønsker for at foretage en seamless overkobling. 4.7 Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2. Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag 2 og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. På Wholesale Online findes en detaljeret procesbeskrivelse af håndteringen af en rød ordre. 4.8 Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutbrugeren kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutbrugerr, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til Slutbrugeren, så den kan genetableres på et givet tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge kunden. Da TDC ikke kan blokere for trafikken på egenproducerede produkter, skal Kunden selv foretage denne blokering. Kunden skal over for Wholesale dokumenterer, at produktet er i hvil, ved udfyldelse af skema som findes på Wholesale online, hvorefter Wholesale foretager den nødvendige kreditering. Kreditering vil ske per kvartal. Skemaet skal sendes til Kundens Account Manager senest den 10. i måneden efter dato lukningen, hvorefter der vil blive foretaget en kreditering af den angivne periode. 5 Fejlmelding TDC's fejlretning af rå kobber eller delt rå kobber mellem centralens krydsfelt og KAP hos Slutbrugeren er indeholdt i kvartalsydelsen for rå kobber eller delt rå kobber, medens fejlretningen af Kundens trunkkabel mellem krydsfelt og Kundens udstyr udføres efter regning. Kunden er altid fejlmelderen af rå kobber eller delt rå kobber inkl. trunkkabel, medens Kunden modtager og visiterer egne kunders fejlmelding før fejlmelding til TDC. Produktet Rå kobber eller delt rå kobber er et standardprodukt med Standard service,jf. bilag 5, hvis andet ikke er aftalt. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 17 af 22

18 5.1 Kundens forpligtelser ved fejlmelding Fejlmelding Kunden fejlmelder til TDC på: FAS Internet som er TDC's web adgang for fejlmeldinger fra Kunden Fejlmelde nummer tast 4, kan anvendes ved behov for supplerende kontakt med TDC i forbindelse med fejlmeldingen. Kunden sikrer aftaler med egen Slutbruger om TDC's nødvendige adgang til Slutbrugerens adresse Fejlmelding med teknisk bistand I det omfang Kunden konstaterer, at egen fejlsøgning efterfulgt af fejlmelding til TDC Wholesale ikke har givet det ønskede resultat, kan Kunden fejlmelde og samtidig anmode om teknisk bistand: 1. Kunden fejlmelder på FAS Internet og booker et 2-timers løfte fra Kl til 10, idet følgende fremgangsmåde benyttes: Indtast EN nummer og klik på søg installation Sæt flueben i "vis alle" udfor produktgruppen I produktgruppen vælges "Teknisk bistand" 2. Herefter foretages fejlmelding som normalt, og der anføres i bemærkningsfeltet: "teknisk bistand" Kontaktperson Telefonnummer for kontaktperson 3. Kunden sikrer endvidere, at Slutbrugeren er hjemme i bookingintervallet 4. Kunden og TDC s tekniker mødes på samhusningslokaliteten på starttidspunktet Kl Fejlretningsforløbet gennemføres herefter på grundlag af nedenstående principper Principper for fejlretningsforløbet: a. Det er TDC's tekniker, der styrer fejlretningsforløbet b. Det er alene TDC's tekniker, der fejlretter indenfor TDC's ansvarsområde og tilsvarende Kundens tekniker, der fejlretter indenfor Kundens ansvarsområde c. Når besøg hos Slutbrugeren skønnes nødvendigt, er det i primært Kundens tekniker, der kører ud til Slutbrugeren og medbringer det nødvendige materiel og værktøj, herunder stik eller lignende til kortslutning af trådparret. d. Ved fejl indenfor Kundens ansvarsområde fakturerer TDC for den forbrugte tid efter de retningslinier, der fremgår af priserne for varslet ledsagelse i samhusningsaftalen. e. Ved fejl indenfor TDC's ansvarsområde foretages ingen fakturering fra TDC s side. TDC godtgør Kunden for dennes forgæves udførte arbejde i tilknytning til den tekniske bistand efter samme retningslinier som ovenfor (litra d) Forespørgsler om fejl Hvis Kunden ønsker at forespørge på konkrete fejlforløb benyttes følgende procedure: PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 18 af 22

19 Kunden sender via en e-post meddelelse med angivelse af de ENnumre, der forespørges på. Kunden oplyser e-post adresse for tilbagemelding Hvis Kunden på baggrund af tilbagemeldingen via e-post ønsker yderligere uddybning eller er uenig i tilbagemeldingen, foretages der opkald til tast 3. Er der herefter fortsat uenighed, omstiller TDC's medarbejder i Fejlservice til ansvarlig chef. 5.2 TDC's forpligtelse ved fejlmelding: Ved fejlmeldning via internet indtastes fejlmeldingen umiddelbart efter modtagelsen. Tidsstemplingen for modtagelse af Internetfejlmeldingen, anvendes som fejlmeldetidspunkt TDC gennemfører fejlretningen i overensstemmelse med principperne for standardservice med mindre Kunden har indgået aftale om en anden service grad for den aktuelle rå kobber eller delt rå kobber forbindelse. TDC meddeler Kunden fejlretningens resultat, umiddelbart efter fejlretningen. 5.3 Særlige forhold i forbindelse med fejlretningen: Kunden kan i forbindelse med fejlmeldingen aftale forlængelse af fejlretningen ud over normal dagtid. Forlængelsen afregnes mod Kunden efter TDC's aktuelle prisliste. En uberettiget fejlmelding fra Kunden til TDC eller en uberettiget afvisning af en fejl af TDC faktureres den skyldige part som anført i Generelle vilkår afsnit 9.3 og i [Standardaftalen afsnit 9]. Ved Kundens tilslutning af udstyr der afbryder eller forstyrer PSTN tjenesten eller andre kunder i kablerne, er TDC berettiget til at afhjælpe problemet ved at forbikoble eller frakoble Kundens udstyr, samt at opkræve de hermed forbundne omkostninger. I fejlsituationer, hvor ansvaret for fejlen ikke umiddelbart kan placeres, og hvor der ydes en koordineret indsats mellem TDC og en eller flere operatører, afregnes eller aftales afregning efter fejl afslutningen timers reaktionstid på Standardservice Ved brug af 12 timers reaktionstid på Standardservice skal Kunden booke fejlmeldingen med "W BASIS" i FASIN. Wholesale Fejlservice sørger herefter for at fejlen fortsætter med 12 timers reaktionstid. Kunden skal være opmærksom på, at når der bookes med 12 timers reaktionstid, skal Kundens Slutbruger være hjemme i de følgende 12 timer indenfor normal arbejdstid - alternativt kan Slutbrugeren være hjemme med "ring 30", som beskrevet i punkt 6.6. Går TDCs tekniker forgæves på en fejlmelding, der er booket med 12 timers reaktionstid, vil der blive opkrævet for forgæves besøg iht. normale vilkår herfor. Ny fejlmelding kan herefter kun bookes med fast tid, dvs. der kan ikke igen bookes med 12 timers reaktionstid. TDC s procedurer for afhjælpning mangelfuld levering følger af bestemmelserne i bilag Gengangerfejl Hvis Kundens Slutbruger er ramt af den samme fejl som forrige fejlmelding eller hvis en fejl opstår som følge af en ukorrekt fejlretning, kan fejlen fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 14 kalenderdage efter forrige fejlretning. Sker fejlmelding inden for 48 timer kan den forrige PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 19 af 22

20 fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal Kunden oprette ny fejlmelding, hvor Kunden i titelfeltet efter fejlsymptom skal skrive "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes for begges vedkommende i FASIN under den konkrete produktgruppe med brug af ledige Ekspresintervaller i booking kalenderen. Ekspres intervaller: kl :30, 12:30-16:30 eller 7:30-16:30. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum Kundens Slutbruger er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 5.4 Afhjælpning af mangelfuld levering TDC s procedurer for afhjælpning mangelfuld levering følger af bestemmelserne i bilag 7. 6 Andre procedurer 6.1 Web adgang til TDC's ordre- og fejlmeldesystem Indledning TDC tilbyder Kunden mulighed for via Columbine at forespørge og beordre direkte i TDC's ordresystem samt via Fasin fejlmelde i TDC's fejlmeldesystem. Kunden kan via Columbine afgive alle ordretyper, herunder bestille Rå kobber med samtidig nummerportering inkl. rabat og foretage forespørgsler, herunder forespørge på enten kredsløbsnummer eller adresse, og herved få oplyst dæmpning, teknologi og noder undervejs. Der henvises til de relevante brugervejledninger og procedurer på Wholesale Online. Ønsker Kunden en anden ordning end Columbine opslag, aftales den nærmere procedure herfor med Kundens Account Manager. Denne adgang fordrer dog, at der forinden skal oprettes en adgang til Wholesale Online. For at få adgang til systemerne skal administrator hos Kunden først indgå aftale om elektronisk adgang via sin Account Manager og dernæst rette henvendelse til Wholesale, Marketing. 6.2 Ændring af trunknummer Kunden kan for en given rå kobber eller delt rå kobber bestille ændring af trunkposition i TDC's krydsfelt ved henvendelse til Kundeservice med følgende oplysninger: EN nr. Gammelt trunk nr. Nyt trunk nr. Ydelsen afregnes i henhold til prislisten i aftalens bilag 2. PT_Kobber_Bilag_1a_Procedurer_kobber_v_std_ Side 20 af 22

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Bilag 1i: Vækning *55

Bilag 1i: Vækning *55 Bilag 1i: Vækning *55 Dette bilag Udgør bilag 1i til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1i. Vækning hørende til Standardaftalen

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 Revideret august 2014 1 KPI for bestilling af bredbåndsprodukter (1) Markedsafgørelserne på marked 4 og

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Når forandring skal baseres på erfaring

Når forandring skal baseres på erfaring Når forandring skal baseres på erfaring IT konsulentvirksomhed ChangeGroup blev etableret i 1995, og ejes af en større kreds af partnere, der er aktive i virksomheden Erfarne konsulenter mere end 15 års

Læs mere

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Side 1 Produktbeskrivelse Telebro Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Produktbeskrivelsen udgør bilag 1 til Tillægsaftale

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

OCH Aftale - Passiv tilslutning -

OCH Aftale - Passiv tilslutning - 1 OCH Aftale - Passiv tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse Postnummer, by CVR: (herefter kaldet PASSIV KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere