Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond"

Transkript

1 Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Stk. 2. Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Stk. 3. Fondens formål opnås gennem lån til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder: 1) Energibesparelser 2) Vedvarende energianlæg 3) Større ressourceeffektivitet Stk. 4. Fonden kan indgå i samarbejde med netog distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere fondens formål. Kapitel 2 Lånevilkår 2. Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt til offentlige selskaber og institutioner mv., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes henholdsvis kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Stk. 2. Fonden kan mod betaling, som modsvarer risikoen i det konkrete investeringsprojekt, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Stk. 3. Fonden kan yde lån på op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje. Stk. 4. Fonden kan yde enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. med en løbetid på op til 30 år. Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan i bekendtgørelse hæve eller sænke grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske lånestørrelse og løbetid, jf. stk. 4. Kapitel 3 Fondens organisering 3. Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger bestyrelsen, som består af fem medlemmer, herunder formand og næstformand. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for indtil 3 år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem kan udpeges i alt to gange. Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kreditog investeringsområdet samt viden om energi og ressourcer. 1

2 4. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse fondens lånepolitik og rammerne for bestyrelsens arbejde, efter indstilling fra sekretariatet, i en forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsen skal, efter indstilling fra sekretariatet, godkende bevilling af enkeltstående større lån, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsens afgørelser er endelige. 5. Administrationen af fonden varetages af Vækstfondens sekretariat, jf. 3, stk. 2, i lov om Vækstfonden. Kapitel 4 Fondens økonomi m.v. 6. Danmarks Grønne Investeringsfonds kapital tilvejebringes ved indskud fra staten på op til 200 mio. kr. Stk. 2. Fondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Fondens aktiviteter skal bidrage til en opbygning af egenkapitalen i fonden. Stk. 3. Fonden kan optage lån til finansiering af sine aktiviteter. Stk. 4. Staten yder garanti for fondens forpligtelser inden for en ramme på op til 5 mia. kr. Fonden betaler garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden, jf. 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. 7. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i finansieringen af aktiviteter, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed. Stk. 2. Afkastet af fondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fondens drift og opbygning af egenkapital. Stk. 3. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler. Kapitel 5 Tilsyn 8. Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danmarks Grønne Investeringsfond. Stk. 2. Bestyrelsesformanden har pligt til at holde ministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi. Stk. 3. Fonden offentliggør årligt en status over fondens investeringer opdelt efter formål. Kapitel 6 Regnskab og Revision 9. Danmarks Grønne Investeringsfond aflægger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Stk. 2. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3. Regnskaberne revideres af rigsrevisor og den til enhver tid værende statsautoriserede revisor i Vækstfonden, jf. 8, stk. 1, i lov om Vækstfonden. Stk. 4. Bestemmelserne i 17, stk. 2 og 3, og 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Stk. 5. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervs- og vækstministeren. 10. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt. 2

3 Kapitel 7 Tavshedspligt 11. Bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i Vækstfonden er under ansvar efter straffelovens e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om gennem behandling og udstedelse af konkrete lån i Danmarks Grønne Investeringsfond. Kapitel 8 Fondens opløsning 12. Danmarks Grønne Investeringsfond kan opløses ved lov. Ved opløsning af fonden overtager statskassen fondens nettoformue, som er i behold efter fyldestgørelse af fondens forpligtelser. Stk. 2. Omkostninger i forbindelse med opløsning af fonden afholdes af fondens egenkapital. Kapitel 9 Administrative bestemmelser 13. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, øvrige lånevilkår jf. 2, stk. 5, tilsyn, regnskab og revision m. v. Kapitel 10 Ikrafttræden 14. Loven træder i kraft 1. december Kapitel 11 Ændringer i anden lovgivning 15. I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. foretages følgende ændring: 1. I 2 indsættes som efter nr. 10 som nyt nr. 11:»11) Danmarks Grønne Investeringsfond.«Kapitel 12 Territorial gyldighed 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formål og baggrund I Aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er det blandt andet aftalt, at der oprettes en grøn investeringsfond til finansiering af investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder f.eks. i energibesparelser, vedvarende energianlæg, større ressourceudnyttelse og andre lignende investeringer. Det foreslås på den baggrund at oprette Danmarks Grønne Investeringsfond, der skal yde lån til finansiering af offentlige og private virksomheders, fondes, foreningers, almene boligorganisationers m.v. grønne investeringer i den pågældende virksomhed, fond, forening m.v. Den pågældende virksomheds formue skal være adskilt fra offentlige myndigheders formue. Målgruppen er offentlige og private virksomheder, fonde, foreninger, almene boligorganisationer m.v. generelt og er således ikke begrænset til små og mellemstore virksomheder. Det foreslås, at Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes med en egenkapital på op til 200 mio. kr. i form af statsligt kapitalindskud og med en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. 2. Organisering Lovforslaget indebærer, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Danmarks Grønne Investeringsfond indgår ikke i det almindelige statslige, administrative hierarki. Erhvervsog vækstministeren vil således ikke på samme vis som inden for den almindelige statsforvaltning have instruktionsadgang over for Danmarks Grønne Investeringsfond udover de beføjelser, der fastsættes i loven, og der vil ikke være rekursadgang til erhvervs- og vækstministeren, herunder for afslag på lån m.v., men fonden vil henhører under erhvervs- og vækstministerens tilsyn. Det er således bestyrelsen og den daglige ledelse, som i det hele er ansvarlige for fondens drift, økonomi og administration, herunder ydelsen af de konkrete lån. Det følger i øvrigt af etableringen som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed, at Danmarks Grønne Investeringsfond i retlig henseende bliver en selvstændig juridisk person og inden for de begrænsninger, der fastlægges i lovgivning, kan optræde som en sådan. Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med fonden. Ministeren udøver sin tilsynspligt med fonden gennem sine beføjelser til at udpege bestyrelsen, gennem fastsættelse af de nærmere rammer for fondens lånevilkår og administrationen samt gennem fondens årlige fremsendelse af sit regnskab. Ministeren får endvidere fuld adgang til at få udleveret samtlige oplysninger fra fonden, som ministeren anser for fornødne. 4

5 Endelig forpligtes bestyrelsesformanden i Danmarks Grønne Investeringsfond til at holde ministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi. Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med en selvstændig bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren til at varetage den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Vækstfonden varetager sekretariatsbetjeningen af Danmarks Grønne Investeringsfond. Direktionen og øvrige medarbejdere i Vækstfonden bevarer deres nuværende ansættelsesforhold til Vækstfonden, men i alle forhold vedrørende Danmarks Grønne Investeringsfonds aktiviteter refererer direktionen i Vækstfonden til bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond. Danmarks Grønne Investeringsfond er ikke omfattet af lov om finansiel virksomhed, idet fonden ikke udøver virksomhed, der består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, jf. lov om finansiel virksomhed 7, stk Finansiering af Danmarks Grønne Investeringsfonds aktiviteter Med henblik på at opfylde Danmarks Grønne Investeringsfonds formål kan der ske et statsligt egenkapitalindskud på i alt op til 200 mio. kr. I første omgang afsættes der et statsligt egenkapitalindskud på 80 mio. kr. i fordelt med 15 mio. kr. i 2014, 25 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i Derudover ydes der en statsgaranti til fonden på op til 5 mia. kr., dog i første omgang 2 mia. kr., til fondens optagelse af lån på det private marked, f.eks. i danske pengeinstitutter eller pensionsselskaber, som långivere kan få sikkerhed i ved ydelse af lån til fonden. Fonden betaler sædvanlig garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet ultimo året, jf. lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Garantiprovisionen forventes at udgøre 0,15 pct. p.a. Når den statsgaranterede låneramme nærmer sig fuld udnyttelse er det muligt at gennemføre en udvidelse af egenkapitalen med yderligere op til 120 mio. kr. og af statsgarantien med yderligere op til 3 mia. kr., således at det samlede egenkapitalindskud er på op til 200 mio. kr., og den samlede statsgaranti er op til 5 mia. kr. Sådanne udvidelser forudsætter dog, at der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter fondens produkter, og at der opnås finansiering hertil på det pågældende tidspunkt. Fondens økonomi skal hvile i sig selv. Det vil sige, at renteindtægterne på de ydede lån over tid skal dække fondens fundingomkostninger til ydelse af lånene, tab på lånene og administrationsomkostninger samt en opbygning af fondens egenkapital. 4. Danmarks Grønne Investeringsfonds opgaver og samarbejder Fondens opgave er, at yde finansiering gennem lån, hvortil der er knyttet en tilbagebetalingsforpligtelse. Fondens finansiering af projekter skal ske i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Finansieringen skal ydes til projekter, som ikke ville være blevet igangsat uden finansieringen, eller som vil blive fremrykket væsentligt som følge af finansieringen. 5

6 Virksomhedernes engagement sikres ved, at fondens samlede finansiering højst kan udgøre 60 pct. af virksomhedernes omkostninger forbundet med projekterne målt på porteføljeniveau for fonden. Den resterende finansiering i de enkelte projekter tilvejebringes af virksomheden selv i form af egenkapital eller ved anden ekstern privat finansiering f.eks. fra banker eller andre finansieringsinstitutter. Fondens indskudskapital, der finansieres gennem indskud fra staten, skal, i det omfang det ikke er udnyttet til projektfinansiering, placeres i værdipapirer m.v. Afkastet af disse midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fondens egenkapital og kan anvendes til fondens formål. Danmarks Grønne Investeringsfond kan samarbejde med net- og distributionsselskaberne om formidling og identifikation af relevante projekter, som fonden kan have interesse i at medfinansiere. Samarbejdet ændrer ikke på, at fonden bærer kreditrisikoen ved lånene og godkender og kreditvurderer de enkelte lån. Danmarks Grønne Investeringsfond kan desuden indgå samarbejdsaftaler med el- og gashandelsvirksomheder, som sælger energi til kunder, og som i mange tilfælde har aftaler med net- og distributionsselskaberne, om realisering af energibesparelser. Samarbejdsaftalerne kan omfatte rammelån til ESCO-projekter målrettet den samlede kundekreds eller videreudlån til virksomhederne. Fonden kan indgå tilsvarende samarbejdsaftaler med andre kommercielle aktører inden for energispareområdet, f.eks. rådgivende firmaer og erhvervsorganisationer. Der vil i 2016 blive foretaget en evaluering af fondens virksomhed baseret på den tilgængelige information. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget er en nødvendig forudsætning for at kunne forbedre rammerne for danske virksomheders grønne investeringer. Lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser for staten, idet forslaget medfører, at der overføres midler fra staten til Danmarks Grønne Investeringsfond, som er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed, i forbindelse med kapitalindskud i fonden og ved, at staten stiller en statsgaranti til rådighed, som långivere kan få sikkerhed i ved ydelse af lån til fonden. Danmarks Grønne Investeringsfond betaler sædvanlig garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden. Garantiprovisionen forventes at udgøre 0,15 pct. p.a. Der kan i alt ske et statsligt egenkapitalindskud på op til 200 mio. kr. I første omgang sker der et egenkapitalindskud på 80 mio. kr. i fordelt med 15 mio. kr. i 2014, 25 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i Derudover kan der i alt ydes en statsgaranti til fonden på op til 5 mia. kr., dog i første omgang 2 mia. kr., til fondens optagelse af lån på det private marked. Lovforslaget har ikke nogen økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner. Lovforslaget skønnes ikke at få administrative konsekvenser for det offentlige. 6

7 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet lovforslaget vil indebære, at erhvervslivet får mulighed for at få finansieret flere grønne investeringer, som kan medføre varige besparelser i de pågældende virksomheder, der gennemfører investeringerne. Lovforslaget skønnes ikke at få administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget forventes at have positive, miljømæssige konsekvenser i form af energieffektiviseringer og energibesparelser. Mulighederne for finansiering til virksomhedernes grønne investeringer kan således skabe grundlag for øgede og fremrykkede grønne investeringer, der vil have positive konsekvenser for miljøet, og som kan medføre varige energimæssige besparelser og større ressourceudnyttelse. 9. Forholdet til EU-retten Danmarks Grønne Investeringsfond vil skulle administreres i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Da fonden alene kan yde lån mod betaling af en rente, som afspejler risikoen ved det konkrete lån, og da renten og de øvrige vilkår for lånet skal fastsættes efter en individuel vurdering af det konkrete projekt, er det vurderingen, at fondens virksomhed ikke falder under definitionen af statsstøtte i TEUF art Høring Et udkast til lovforslag har i perioden [dato] til [dato] været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: [ ] 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for staten Ingen Lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser for staten, idet forslaget medfører, at der overføres midler fra staten til fonden som et selvstændigt offentligt finansieringsinstitut, og idet staten stiller en statsgaranti, som långivere kan få sikkerhed i ved ydelse af lån til fonden. Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen kommuner og regioner Administrative konsekvenser Ingen Ingen 7

8 for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet lovforslaget vil indebære, at erhvervslivet får bedre mulighed for at få medfinansieret grønne investeringer, som kan medføre varige besparelser for virksomhederne. Ingen Ingen Lovforslaget forventes at have positive, miljømæssige konsekvenser i form af energieffektiviseringer og energibesparelser. Ingen Ingen Ingen 8

9 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 I bestemmelsen i stk. 1 foreslås det, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Fonden indgår dermed ikke i det almindelige statslige, administrative hierarki, men henhører under erhvervs- og vækstministerens tilsyn, dog uden at der er rekursadgang til erhvervs- og vækstministeren over beslutningen truffet i fonden. Det er bestyrelsen og den daglige ledelse, som i det hele er ansvarlige for fondens drift, økonomi og administration, herunder ydelsen af de konkrete lån. Fonden er omfattet af blandt andet offentlighedsloven, jf. dog 11, forvaltningsloven og andre generelle love og principper gældende for den offentlige forvaltning, herunder i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om lån. Det følger i øvrigt af etableringen som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed, at Danmarks Grønne Investeringsfond i retlig henseende bliver en selvstændig juridisk person og inden for de begrænsninger, der fastlægges i den lov og regler fastsat i medfør af denne lov, kan optræde som en sådan. Det er centralt, at Danmarks Grønne Investeringsfond fungerer som en virksomhedspræget finansiel institution, der er orienteret mod udviklingen i markedet, med henblik på løbende at kunne vurdere, hvorvidt og på hvilke vilkår virksomhederne har mulighed for at optage lån til grønne investeringer på det private marked. Med bestemmelsen i stk. 2 foreslås det, at Danmarks Grønne Investeringsfond skal bidrage til den grønne omstilling af samfundet gennem medfinansiering af mindre og større investeringer i projekter, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Grøn omstilling er ikke et fast defineret begreb, men i forhold til fondens aktiviteter vedrører det f.eks. investeringer i energibesparelser, større ressourceeffektivitet og vedvarende energianlæg. Dette er dog ikke en udtømmende optegning af mulige investeringsprojekter, som fonden kan deltage i, jf. nærmere stk. 2. I bestemmelsen i stk. 3 foreslås det, at fondens formål opnås gennem lån til investeringer der fremmer en grøn omstilling af samfundet. Det kan f.eks. være investeringer inden for energibesparelser, vedvarende energianlæg, større ressourceeffektivitet eller andre lignende investeringer i virksomheder, almene boligorganisationer, selvejende institutioner mv. Energibesparelserne kan f.eks. være i produktionsapparat i form af lavere forbrug af el, gas, brændsel, vand eller lignende eller i bygningsmasse, f.eks. belysning, opvarmning, nedkøling og ventilation. Investeringer i vedvarende energianlæg kan f.eks. være i vindmøller, solceller, termiske anlæg eller bølgeanlæg med henblik på en reduceret belastning af natur og miljø pr. produceret enhed. Investeringer i større ressourceeffektivitet kan f.eks. være i effektiv brug af materialer og råstoffer i produktionen, substitution af kemikalier der hindrer genanvendelse, samt øget genanvendelse og bedre affaldshåndtering. 9

10 Der skal foreligge en veldokumenteret og sammenhængende beskrivelse af projektet, som sandsynliggør, at projektet kan gennemføres og vil få en konstaterbar effekt. Det vil være en forudsætning, at lånemodtagere bl.a. kan dokumentere en ledelsesmæssig kompetence til at føre projekterne ud i livet, samt at projekterne med passende sandsynlighed kan forrente den foreslåede investering. Finansieringen må ikke gå til dækning af omkostningerne ved et projekt, der allerede er igangsat eller som virksomheden under alle omstændigheder ville have iværksat, eller kompensere for en normal forretningsmæssig risiko, ligesom der ikke gives finansiering til afholdelse af tilbagevendende udgifter, som er et naturligt led i virksomhedens normale drift og udvikling. Projektet skal altså medføre en ændret adfærd, som ellers ikke var sket. Med bestemmelsen i stk. 4 foreslås det, at fonden skal kunne indgå samarbejder med net- og distributionsselskaberne om formidling og identifikation af relevante projekter. Net- og distributionsselskaberne, som har energispareforpligtelsen, må ikke tilbyde finansieringsordninger. De kan derfor alene være bindeled mellem fonden og de virksomheder, der ønsker at gennemføre energispareprojekter. Fonden bærer således fortsat kreditrisikoen ved lånene, og fonden vil fortsat skulle kreditvurdere og godkende de enkelte lån. Herudover foreslås det, at der kan indgås samarbejdsaftaler med el- og gashandelsvirksomhederne, som sælger energien til kunderne, og som også i mange tilfælde har aftaler med net- og distributionsselskaberne om realisering af energibesparelser. Samarbejdsaftalerne kan omfatte rammelån til ESCO-projekter målrettet den samlede kundekreds eller videreudlån til virksomhederne. Elhandelsvirksomheder må således gerne tilbyde finansielle ydelser og dermed påtage sig en finansiel risiko, som nogle allerede i dag gør i begrænset omfang primært gennem et samarbejde med finansielle institutioner (banker mv.). Elhandelsvirksomheder med kommunalt ejerskab kan ikke tilbyde finansiering og vil derfor ikke være omfattet. Samarbejdet med energiselskaberne kan medvirke til, at de kan opfylde deres energispareforpligtelser til lavere omkostninger. Modsat vil medregningen af projekterne i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats også alt andet lige betyde en lavere additionalitet. Fonden vil i samarbejdet med energiselskaberne kunne trække på den energibesparelsesfaglige viden, der er opbygget i selskaberne. Det foreslås også, at fonden skal kunne indgå tilsvarende samarbejdsaftaler med andre kommercielle energispareaktører. Det kan f.eks. være rådgivende firmaer. Fonden kan også udvikle løsninger og indgå samarbejde, f.eks. om ESCO-projekter, målrettet specifikke brancher i samarbejde med de respektive erhvervsorganisationer, ligesom fonden kan samarbejde med relevante interesseorganisationer, f.eks. i den almene boligsektor. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt til offentlige selskaber og institutioner mv., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes henholdsvis kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. 10

11 Dette omfatter bl.a. alle private virksomheder, statens selskaber mv., selvejende institutioner med bygningsselveje, fx professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier, frie grundskoler, folkehøjskoler og landsdelsscener, visse universiteter og visse museer, der har bygningsselveje og dermed vil have mulighed for at optage lån gennem fonden, almene boligorganisationer samt selvejende institutioner på det kommunale og regionale område i det omfang, låntagningen prioriteres indenfor de kommunale og regionale lånerammer. Målgruppen er private og offentlige virksomheder, fonde, institutioner, foreninger, almene boligorganisationer m.v. generelt og er således ikke begrænset til små og mellemstore virksomheder. Det afgørende kriterium for om der kan opnås lån fra fonden er således, at låntager er en selvstændig juridisk person med egen separat formue og med mulighed for at optage lån på det private lånemarked. I stk. 2, foreslås det, at fonden kan yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed, men mod en betaling som afspejler risikoen ved det konkrete lån. Finansieringen kan dermed ydes på forskellige vilkår og til en forskellig rente afhængig af projektets karakter og risiko. Renten og de øvrige vilkår for lånet skal fastsættes efter en individuel vurdering af det konkrete projekt. Rentetilskrivningen vil finde sted fra tidspunktet for lånets ydelse. Det foreslås i stk. 3, at fonden kan yde lån op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje mod at den resterende finansiering tilvejebringes af låntager. Som udgangspunkt skal fonden ikke bidrage med finansiering af lån for mere end 60 pct. af omkostningerne i det konkrete projekt, men det kan imidlertid af hensyn til at opnå fondens formål bedst muligt, og efter en konkret risikovurdering af projektet, være nødvendigt at bidrage til mere end 60 pct. af finansieringen i visse tilfælde, ligesom det i andre tilfælde kan være tilstrækkeligt at bidrage med mindre end 60 pct. af den samlede projektfinansiering. Derfor stilles det som krav, at fonden målt på den samlede udlånsportefølje ikke må bidrage med mere end 60 pct. af finansieringen i de projekter, fonden på et givet tidspunkt yder finansiering til. Den resterende del af finansieringen skal tilvejebringes af låntager selv gennem brug af egenkapital eller ved investeringer og lån fra andre parter, f.eks. fra investeringsfonde, pengeinstitutter, internationale finansieringsinstitutter o.l. I stk. 4 forslås det, at fonden kan yde enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. med en løbetid på op til 30 år. Vilkårene for lånene vil afspejle lånenes størrelse og løbetid. I stk. 5 forslås det, at erhvervs- og vækstministeren i bekendtgørelse kan hæve eller sænke grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske lånestørrelse og løbetid, jf. stk. 4, hvis dette måtte vise sig at være nødvendigt i forhold til at opnå fondens formål på baggrund af væsentlige ændringer på det private marked for lånekapital eller i efterspørgslen på lånefinansiering. 11

12 Til 3 I stk. 1 foreslås det, at Danmarks Grønne Investeringsfond vil blive ledet af en bestyrelse. Dette indebærer, at ansvaret for Danmarks Grønne Investeringsfonds virksomhed i form af økonomi, administration, personale, behandling af ansøgninger og ydelse af lån, indfrielse, tilbagebetaling, forrentning, inkasso, produktudvikling, regnskabsaflæggelse, revision m.v. påhviler bestyrelsen. Det er ligeledes blandt andet bestyrelsens ansvar at sikre, at Danmarks Grønne Investeringsfond efterlever love, bekendtgørelser og andre regler, som gælder for fonden. Bestyrelsen fastlægger de nærmere rammer for sit virke i en forretningsorden, herunder den nærmere opgavefordeling mellem bestyrelsen og sekretariatet, jf. dog 4, stk. 2. Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren udpeger 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand, jf. stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vil blive personligt udpeget, hvorfor der ikke udnævnes suppleanter. I stk. 3 foreslås det, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på op til 3 år og at de pågældende medlemmer kan blive udpeget i alt to gange. Et bestyrelsesmedlem kan dermed højst sidde 6 år i bestyrelsen for Danmarks Grønne Investeringsfond. I stk. 4 foreslås det, at bestyrelsen samlet set skal have kompetencer til at varetage fondens formål. Det er hensigten, at bestyrelsesmedlemmerne samlet set skal have bred viden og erfaring inden for både kredit- og investeringsområdet samt miljø- og energiområdet. Herudover skal det sikres, at bestyrelsen samlet set har de relevante forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Til 4 I stk. 1 er det fastsat, at bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden indenfor rammerne fastsat i denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse fondens lånepolitik og kriterierne for fondens ydelse af lån efter indstilling fra Vækstfondens sekretariat. Bestyrelsen skal desuden påse, at fonden drives ansvarligt og i overensstemmelse med sit formål samt bestyrelsens retningslinjer. Bestyrelsen er forpligtet til at forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål. I stk. 2 er det fastsat, at bestyrelsen skal godkende bevilling af enkeltstående lån, der beløbsmæssigt eller ud fra andre kriterier efter bestyrelsens bestemmelse skal forelægges denne til godkendelse. Sekretariatet skal i disse tilfælde udarbejde en konkret indstilling til bestyrelsen om, hvorvidt det enkelte lån skal bevilges eller ej. Den endelige beslutning påhviler bestyrelsen. I stk. 3 er det fastsat, at bestyrelsens afgørelser er endelige. Der vil således ikke være rekursadgang til erhvervsog vækstministeren. 12

13 Til 5 For at undgå en ressource- og tidskrævende opbygning af en ny administrativ enhed foreslås det, at administrationen af fonden varetages af Vækstfondens sekretariat, jf. 3, stk. 2, i lov om Vækstfonden. Dette muliggør også, at den opbygning af grønne kreditgivnings- og investeringskompetencer, der allerede er igangsat i Vækstfonden i forbindelse med bevilling af grønne omstillingslån og vækstlån, kan sikres størst mulig anvendelse. Det vil bidrage til at begrænse administrationsomkostningerne, og at renten på de ydede lån kan holdes lavere end ellers. Vækstfonden stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Danmarks Grønne Investeringsfonds virksomhed, herunder til udførelse af administrationsopgaver, varetagelse af indgåede samarbejdsaftaler samt varetagelse af fondens låneforhold og formueforvaltning. Direktionen og øvrige medarbejdere i Vækstfonden bevarer deres nuværende ansættelsesforhold til Vækstfonden, men i alle forhold vedrørende Danmarks Grønne Investeringsfonds aktiviteter refererer direktionen i Vækstfonden til bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond. Danmarks Grønne Investeringsfond betaler Vækstfonden for at varetage de nævnte opgaver. Vækstfonden må ikke oppebære et overskud ved at varetage opgaverne. Bestyrelsen for Danmarks Grønne Investeringsfond kan rekvirere ekstra ressourcer fra Vækstfonden, men altid mod betaling. Vækstfonden er således forpligtet til at stille de arbejdsmæssige ressourcer til rådighed for Danmarks Grønne Investeringsfond, som Danmarks Grønne Investeringsfond vil betale for. Direktionen skal sikre samme prioritering af opgaver for henholdsvis Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden. Som sekretariatsfunktion for Danmarks Grønne Investeringsfond vil Vækstfonden bl.a. få til opgave at kreditvurdere indkomne låneansøgninger og udarbejde indstillinger til bestyrelsen, for så vidt angår bevilling af større lån. Herudover vil Vækstfonden få til opgave at bestyre fondens låneoptag, ligesom Vækstfonden vil skulle varetage risikostyringen af fondens samlede aktiviteter. Med henblik på styring af risikoen såvel på porteføljen af forpligtelser som på udestående enkeltfordringer anvender fonden sådanne midler og fremgangsmåder til at minimere risiko eller tab, som er almindeligt brugt af tilsvarende finansielle institutter. De nærmere vilkår for administration af sekretariatsbetjeningen af fonden skal fastlægges i en administrationsaftale mellem Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden. Til 6 Det foreslås, at fondens indskudskapital vil blive tilvejebragt ved indskud fra staten på op til 200 mio. kr., jf. stk. 1. Indskuddet vil i første omgang blive på i alt 80 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2014, 25 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i Egenkapitalen kan udvides med yderligere op til 120 mio. kr. og statsgarantien med yderligere op til 3 mia. kr., såfremt der er den nødvendige efterspørgsel efter fonden produkter og at der kan tilvejebringes yderligere offentlig finansiering hertil på det pågældende tidspunkt. Opbygger fonden gennem sin almindelige virksomhed egenkapital, vil dette ikke på samme måde medføre, at statsgarantien automatisk udvides. 13

14 Udvidelsen sker forholdsmæssigt i forholdet 1/25 mellem egenkapital og statsgaranti, således at for hver gang, der tilføres eksempelvis 10 mio. kr. i egenkapital, så udvides statsgarantien med 250 mio. kr., tilføres der eksempelvis 20 mio. kr. i egenkapital udvides statsgarantien med 500 mio. kr. osv. Et øget aktivitetsniveau i fonden vil først kunne påbegyndes, når indskudskapital i fonden er tilvejebragt. Det foreslås i stk. 2, at fondens egenkapital altid skal være så stor, at den danner et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Det vil sige, at fonden ud fra almindelige investering- og driftsøkonomiske betragtninger skal have en tilstrækkelig egenkapital og likviditet. Det vil være op til bestyrelsen i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør heraf at sikre overholdelsen af dette til hver en tid. Det foreslås endvidere, at fondens aktiviteter skal bidrage til en opbygning af egenkapital. Det vil sige, at renteindtægterne på de ydede lån skal dække fondens omkostninger til ydelse af lånene, herunder fundingomkostninger, tab på lånene og administrationsomkostninger samt bidrage til en opbygning af fondens egenkapital. I stk. 3 foreslås det, at Danmarks Grønne Investeringsfond får adgang til at optage lån til finansiering af sine aktiviteter med henblik på at skabe mulighed for at finansiere ydelsen af lån til virksomheder. I praksis vil Danmarks Grønne Investeringsfond anmode private virksomheder, f.eks. pengeinstitutter eller pensionsselskaber, om at give tilbud på priser og vilkår for at optage lån. Med henblik på at minimere fondens omkostninger ved optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter foreslås det, at fonden modtager en statsgaranti på op til 5 mia. kr., som långivere kan få sikkerhed i ved ydelse af lån til fonden, jf. stk. 4. Lånet bliver derudover etableret på almindelige kommercielle markedsvilkår. I første omgang udgør statsgarantien dog 2 mia. kr. Statsgarantien kan udvides med yderligere op til 3 mia. kr., såfremt der kan tilvejebringes finansiering til det påkrævede egenkapitalindskud på det pågældende tidspunkt. Udvidelsen sker forholdsmæssigt i forholdet 1/25 mellem egenkapital og statsgaranti, således at for hver gang der tilføres eksempelvis 10 mio. kr. i egenkapital så udvides statsgarantien med 250 mio. kr., tilføres der eksempelvis 20 mio. kr. i egenkapital udvides statsgarantien med 500 mio. kr. osv. Fonden betaler sædvanlig garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden ultimo året jf. lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Garantiprovisionen forventes at udgøre 0,15 pct. p.a. Til 7 Det foreslås i stk. 1, at indskudskapitalen placeres i værdipapirer m.v. i det omfang, indskudskapitalen ikke anvendes aktivt i finansieringen af fondens aktiviteter. Bestemmelsen skal sikre en betryggende forvaltning og forrentning af den del af fondens indskudskapital, der ikke anvendes til aktiv finansiering, eller som henstår til likviditetsreserve. 14

15 Afkastet af indskudskapitalen og fondens øvrige midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fondens drift og opbygning af egenkapital, jf. stk. 2, og kan som sådan anvendes til finansieringen af ydelse af lån til opnåelse af fondens formål. I stk. 3 er det fastsat, at udgifterne til fondens administration, herunder også bestyrelseshonorarer, generelt afholdes af fondens midler. Til 8 Det foreslås i stk. 1, at erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danmarks Grønne Investeringsfond efter blandt andet bestemmelserne i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov. Fonden foreslås etableret som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Fonden indgår dermed ikke i det almindelige statslige, administrative hierarki, men henhører alligevel under erhvervs- og vækstministerens tilsyn, dog uden at der er rekursadgang til erhvervs- og vækstministeren over beslutninger truffet i fonden, for eksempel angående ansøgninger om lån m.v. At erhvervs- og vækstministeren har en tilsynsforpligtelse ændrer ikke på, at det er bestyrelsen og den daglige ledelse, som i det hele er ansvarlige for fondens drift, økonomi og administration, herunder ydelsen af de konkrete lån, og således bl.a. løbende har fokus på, at fondens egenkapital til stadighed er af en sådan størrelse, at den udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Det foreslås i stk. 3, at fonden årligt offentliggør en status over fondens investeringer opdelt efter formål, jf. 1stk. 2. Offentliggørelsen kan ske i elektronisk form på eksempelvis fondens hjemmeside. Sigtet med denne status er at give offentligheden en indsigt i fondens virke og hvilke indsatsområder og målgrupper, der medfinansieres. Til 9 Der skal efter det foreslåede stk. 1 aflægges regnskab for Danmarks Grønne Investeringsfond i overensstemmelse med god regnskabsskik svarende til de regler, som gælder for Vækstfonden, jf. 32 i bekendtgørelse om Vækstfondens virke. Det foreslås i stk. 2, at fondens regnskabsår er kalenderåret, dvs. den 1. januar december. Fondens regnskaber skal efter det foreslåede stk. 3 revideres af rigsrevisor og den til enhver tid værende statsautoriserede revisor i Vækstfonden. Der indgås en aftale om rammerne for den statsautoriserede revisors revision af fondens regnskaber og den statsautoriserede revisors samarbejde med Rigsrevisionen. Med bestemmelsen i stk. 4, foreslås det præciseret, at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., der omfatter finansiel revision, forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Det indebærer, at revisorerne skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. 15

16 Det foreslås, at det reviderede årsregnskab efter godkendelse af bestyrelsen indsendes til erhvervs- og vækstministeren til orientering som en del af ministerens tilsyn med fonden, jf. stk. 5. Til 10 Det foreslås med bestemmelsen, at erhvervs- og vækstministeren og revisorerne til enhver tid har ret til fuld indsigt og kan kræve alle oplysninger, som ministeren og revisorerne anser for fornødne, og at ministeren og revisorerne til enhver tid skal have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt. Bestemmelsen skal sikre, at erhvervs- og vækstministeren og revisorerne som led i henholdsvis tilsyn og revision har adgang til alle relevante og nødvendige oplysninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at oplysningerne er underlagt de almindelige regler i offentlighedsloven om aktindsigt og undtagelse herfra. Til 11 Det foreslås med bestemmelsen, at bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i Vækstfonden under ansvar efter straffelovens e er forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om gennem behandling og udstedelse af konkrete lån i Danmarks Grønne Investeringsfond. Indførelsen af denne særlige tavshedspligt i forhold til behandlingen og afgørelsen af konkrete låneansøgninger for de nævnte personer skal ses på baggrund af karakteren af de oplysninger, som vil blive tilvejebragt i forbindelse med behandlingen af disse sager. Det gælder blandt andet, men ikke kun, fortrolige oplysninger om forretningsplaner, privatøkonomiske forhold og lignende oplysninger, der vil indgå i vurderingen af grundlaget for Danmarks Grønne Investeringsfonds finansiering. Den foreslåede særlige tavshedspligtbestemmelse vil i øvrigt have den virkning, at der ikke vil være aktindsigt efter offentlighedsloven i de omhandlede oplysninger, jf. offentlighedslovens 35. Til 12 Det foreslås i stk. 1, at Danmarks Grønne Investeringsfond kan opløses ved lov. Det foreslås samtidig, at statskassen ved opløsning af fonden overtager fondens nettoformue, som er i behold efter fyldestgørelse af fondens forpligtelser. Der skal dermed foretages en opgørelse af fondens forpligtelser i forhold til de indgåede finansieringsaftaler samt andre forpligtelser opstået ved fondens drift og administration ved ophør og eventuelt afsættes et beløb til at dække forpligtelser, som indtræder efter fondens opløsning. Det foreslås i stk. 2, at omkostningerne i forbindelse med opløsning af fonden afholdes af fondens egenkapital. Dermed skal den i stk. 1 nævnte opgørelse også indeholde omkostningerne, som relaterer sig til selve opløsningen af fonden. Til 13 Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, økonomi, administration, lånevilkår, tilsyn, regnskab og revision m.v. i lighed bestemmelserne fastsat i bekendtgørelse om Vækstfondens virke. Hermed kan det blandt andet sikres, at der 16

17 opnås de størst mulige stordriftsfordele i forhold til anvendelsen af ressourcer og vidensopbygning i administrationen og driften af samt tilsynet med fonden. Til 14 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. december Til 15 Det foreslås, at der indsættes et nyt nr. 11 i 2 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., hvorefter loven ikke finder anvendelse på Danmarks Grønne Investeringsfond. I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v 2, nr. 5, finder loven ikke anvendelse på Vækstfonden. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændringer af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (FAIF-direktivet - også kaldet kapital- og hedgefondsdirektivet). FAIF-direktivets formål er at regulere og føre tilsyn med forvaltere af alternative investeringsfonde, for at sikre en sammenhængende tilgang til de dermed forbundne risici og deres betydning for investorer og markeder. Dernæst bestemmer direktivet, at anvendelsesområdet bør begrænses til enheder, der forvalter alternative investeringsfonde som erhvervsmæssig virksomhed. Danmarks Grønne Investeringsfond er reguleret ved lov. Fondens bestyrelse udpeges af erhvervs-og vækstministeren. Fonden er endvidere underlagt tilsyn af ministeren. Derudover er Danmarks Grønne Investeringsfonds overordnede formål, i modsætning til andre forvaltere af alternative investeringsfonde, at skabe et samfundsøkonomisk afkast og dermed er det ikke fondens opgave at skabe et maksimalt afkast. I FAIF-direktivet har man undtaget andre fonde, der ligesom Danmarks Grønne Investeringsfond søger et samfundsøkonomisk afkast, herunder IFU. Henset til ovennævnte konkrete forhold undtages Danmarks Grønne Investeringsfond fra anvendelsesområdet for lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 16 Det foreslås, at loven ikke finder anvendelse for Grønland og Færøerne 17

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 2014/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 14/08010 Fremsat den 30. oktober 2014 af erhvervs- og vækstminister

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 1. Danmarks Grønne Investeringsfond

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere