LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY INDHOLD. 1 Resumé. Transportudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt. 1 Resumé 1. 2 Formål 2. 3 Løsningsmodeller 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY INDHOLD. 1 Resumé. Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt. 1 Resumé 1. 2 Formål 2. 3 Løsningsmodeller 2"

Transkript

1 Transportudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDLEDENDE TEKNISK VURDERING SAMT ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD 1 Resumé 1 2 Formål 2 3 Løsningsmodeller 2 4 Projektforudsætninger og grundlag 3 5 Løsning 1, Tunnel for letbane 5 6 Løsning 2, Udskiftning af banebroer 6 7 Arealbehov og udførelsestid Arealbehov Udførelsestid 9 8 Anlægsoverslag økonomisk sammenligning Anlægsoverslag Kort om ekspropriation Løsningerne økonomisk 11 Bilag 1: Projektforudsætninger 1 Resumé COWI har vurderet to løsninger for en underføring af den kommende letbane under S-banen ved Lyngby st.: PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO , rev UDARBEJDET JLJ/ KONTROLLERET FNJE/PV GODKENDT PV

2 2/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY Løsning 1: En separat tunnel for letbanen. Med denne løsning forventes en ny bro for S-togene i 2035, når de gamle broer ikke kan holde længere. De gamle broer blev renoveret i 2010 med en 25 års levetidsforlængelse. Løsning 2: Udskiftning af de nuværende banebroer udvidet med plads til letbanen. Løsning 1 vil kunne etableres, dog med særlig sikring af Højhusets og de nuværende banebroers fundamenter. S-togsdriften forventes kun at blive forstyrret i mindre grad. Et overslag (inkl. 25 % til projektering mv. og 50 % usikkerhedstillæg) vil være ca. 62 mio. kr. + ekspropriationsudgifter til Jupiter Cykler + evt. udgifter til flytning af søjle mv. under Motorvejsbroen. De to sidstnævnte udgifter vurderes ens for de to løsninger og er derfor ikke angivet her. I 2035 vil der skulle etableres nye banebroer til en pris af 84 mio. kr. Tilbagediskonteres dette beløb til 2020 fås en udgift på mio. kr. afhængig af om diskonteringsrenten sættes til 4 eller 3 %. Herved fås den samlede pris for en separat tunnel + en ny banebro i 2035 til mio. kr. ekskl. ekspropriation og evt. flytning af søjle mv. under Motorvejsbro. Løsning 2 vil kunne etableres for ca. 114 mio. kr. (inkl. 25 % til projektering, mv. og 50 % usikkerhedstillæg) ekskl. de samme ekspropriationsudgifter og evt. udgifter til flytning af søjle mv. under Motorvejsbroen. Med en vis sandsynlighed må S- togsdriften afbrydes i 4-6 måneder, men i en detailplanlægning bør der vurderes løsninger, der kan minimere driftsafbrydelserne. Løsning 1 og 2 er således økonomisk ligeværdige, når det forudsættes, at Banedanmark skal etablere nye jernbanebroer i år Fordelen ved løsning 2 er, at alle trafikanter vil få et bedre trafikalt anlæg i år 2020, mens fordelen ved løsning 1 er at driftsafbrydelserne for S-togstrafikken først vil ske i år Formål Letbanen i Ring 3 korridoren skal i Lyngby føres under S-banen (Nordbanen) og Lyngby Omfartsvej (motorvej) ved Lyngby Station. Det er formålet med denne indledende undersøgelse, at udarbejde en teknisk vurdering og et anlægsoverslag over to løsninger for at føre letbanen under S-banen ved Buddingevej. Baggrunden er, at en granskningsrapport fra Emcon vurderede, at der for en separat tunnelløsning for letbanen (nedenfor løsning 1) kunne være problemer med etableringen på grund af fundamentet til Højhuset, og at en ny bro (løsning 2) kunne være en bedre trafikal løsning, der måske ikke var dyrere på lang sigt. De to løsninger er kort beskrevet nedenstående. 3 Løsningsmodeller Der er undersøgt to mulige løsninger.

3 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY 3/12 Løsning 1, Tunnel for letbane Løsningen består i etablering af en ny separat underføring (tunnel) for letbanen syd for de eksisterende banebroer (buebroer), som bevares uændrede. Løsning 2, Udskiftning af banebroer Løsningen består i en udskiftning af banebroerne. Den nye banebro (eventuelt opdelt i to separate broer som i dag), udvides i forhold til den eksisterende, således at der under broen er tilstrækkeligt fritrum til også at føre letbanen igennem i sydsiden. Den nye banebro udvides endvidere tilstrækkeligt i forhold til de eksisterende til, at der er fornødent fritrum til såvel vejtrafikken som cykel- og gangtrafik med en acceptabel standard, og med fuld frihøjde over hele bredden af Buddingevej. Fælles for løsningerne For både Løsning 1 og Løsning 2 føres letbanen under den eksisterende motorvejsbro (Lyngby Omfartsvej) ved at der inddrages supplerende fritrum under denne, i form af mindst ét ekstra brofag. Dette medfører som minimum erhvervelse og nedlæggelse af det nærmeste butiksareal (Jupiter cykler). Nabobutikken (farvehandel) forventes også berørt. Det vurderes, at det kræver en vis ombygning af motorvejsbroen ved letbanens underføring, i form af ændring af understøtningsforhold. 4 Projektforudsætninger og grundlag Projektforudsætninger er generelt som anført i COWI notat "Letbane. Bro ved Buddingevej Projektforudsætninger", dok. nr. A , dateret , se Bilag 1. Endvidere er anvendt forudsætninger og grundlag i henhold til referat fra møde d. 4. juli 2013 med Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover er gjort nogle supplerende antagelser. De væsentligste forudsætninger og grundlag er anført i det følgende, hvor der for nogle af punkterne er givet kommentarer og forslag til videre overvejelser: Letbanen Der anvendes det foreliggende forslag til linjeføring for letbanen, jfr. bilagstegninger fra Metroselskabet modtaget fra Lyngby-Taarbæk Kommune. For løsning 1 er letbanetunnellen placeret med centerlinie ca. 20 m (19,875 m anført på tværsnit fra Metroselskabet) syd for centerlinie af Buddingevej.

4 4/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY Letbanetunnellen er her vist relativt dybt beliggende. Det forudsættes, at den placeres så højt som muligt i tracéet under hensyntagen til færdig geometri samt udførelse. Dette vil være en fordel både for den tekniske udførelse og for anlægsøkonomi, samt for den driftsmæssige kvalitet. Fri bredde for letbanen er ansat til 7,5 8 m. På Metro tværsnit er vist 7,43 m i underføring, og 8,14 m på fri strækning mellem Engelsborgvej og Nordbanen. Frihøjde i letbanens underføring i separat tracé er forudsat at skulle være 4,25 m (undersøgt af COWI og det franske specialistfirma SYSTRA i notat fra marts for Odense Letbane). Buddingevej For de nye broer forudsættes et ca. 27 m bredt profil ført igennem (2,5 m fortov i nordsiden, 2,0-2,5 m cykelstier i begge retninger, 3 vognbaner mod nord op mod kryds ved Jernbanepladsen, 1 mod syd + letbanen). Dertil nødvendigt tillæg til søjler for bro. Den nuværende fri bredde under banebroerne er ca. 15 m. Det forudsættes, at centerlinje af Buddingevej bliver liggende i den nuværende position, dvs. tracéet udvides såvel mod nord som mod syd. Det kan undersøges nærmere i det videre forløb, om der kan optimeres på dette. Fri højde for Buddingevej forudsættes til 4,25 m svarende til minimumshøjde for letbanens kørsel under broer, viadukter, mv. i separat tracé, jf. ovenfor. Dette svarer stort til vejklassens standard, og udgør en forbedring i forhold til eksisterende forhold, hvor der kun omkring vejmidten er denne højde til rådighed. Det forudsættes, at Buddingevej skal være åben for trafik i hele anlægsperioden. Det vil dog være nødvendigt med spærring om natten, samt eventuelt i en hel weekend, for visse arbejdsoperationer. S-banen Som udgangspunkt forudsættes der ingen permanente ændringer i baneanlæggene. Det forudsættes endvidere, at nye broer udføres med samme areal til rådighed for banen, som det er tilfældet i dag. Der er kommenteret på dette i afsnit 5. Sporspærringer under udførelsen skal generelt søges minimeret. For Løsning 1 vil der som minimum være behov for en række sporspærringer af kortere varighed for dele af anlægsarbejderne. For Løsning 2 tages der udgangspunkt i, at den nye bro etableres som to særskilte broer, således at der eventuelt er mulighed for kun at spærre én bro ad gangen, med den anden til rådighed. Dette skal dog vurderes nærmere i forhold til andre forhold, herunder den samlede udførelsestid og generne for trafikken på Buddingevej, som vil blive forøget mærkbart ved en sådan udførelsesmetode. Endvidere kan den vise sig vanskelig at gennemføre, jfr. beskrivelsen i afsnit 6.

5 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY 5/12 Lyngby Omfartsvej Motorvejsbroen er direkte funderet. Der er ingen kælder under cykelforretning, jfr. notat af Øvrige eksisterende konstruktioner Der ligger eksisterende højhus syd for banekrydsningen. Terræn ved bygningen ligger højt, ca. i samme niveau som baneterrænet. Der er kælder under bygningen. Funderingsniveau er ikke undersøgt, men det skønnes, at byggegrube for broarbejderne for en eventuel letbaneunderføring vil blive dybere end funderingsniveau for bygningen. Billums Privatskole ligger syd for krydsningen. Der skal undersøges nærmere vedrørende denne i forhold til Løsning 2. 5 Løsning 1, Tunnel for letbane Tunnellen kan udføres efter flere metoder. Der kan vælges udførelse på stedet, eller udførelse ved indskubning. Udførelse på stedet vil være det mest økonomiske, men vil kræve størst indgreb i banetrafikken. Den mest skånsomme udførelsesmetode i forhold til banetrafikken er udførelse ved støbning ved siden af banen, og indskubning ind under banen. Dette er en kendt udførelsesmetode for underføringer under jernbane, men mere omkostningskrævende end udførelse på stedet med lukning af banen. Til gennemførelse af arbejdet skal tilvejebringes størst muligt areal mellem banen og det eksisterende højhus. Arealet der kan tilvejebringes her vil muligvis ikke være stort nok til, at hele tunnellen kan støbes på én gang og indskubbes i én operation. Det må derfor påregnes, at støbning og indskubning skal ske i to tempi, med øget tidsforbrug og omkostninger i forhold til kun én operation for begge delarbejder. Der skal i fornødent omfang udføres interimsafstivninger mod eksisterende højhus, dels for at sikre mod skader på funderingen af dette, og dels for at der kan tilvejebringes areal nok til broentreprenørens arbejder. En del af afstivningerne skal formentlig være permanente, af hensyn til letbanens tracé. Der skal ligeledes etableres interimsafstivninger i et vist omfang mod fundamenterne for buebroerne. Afstanden til disse er kort, og selv om letbanetunnellen trækkes så højt op som muligt, vil undersiden af denne ligge under funderingskote for buebroerne. Disse står med et betydeligt fundamentstryk både vertikalt og horisontalt, og det skal vurderes nærmere, hvilket omfang af interimsunderstøtninger der er påkrævet, samt hvordan de kan etableres.

6 6/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY Det er teknisk meget vanskeligt at etablere disse interimsunderstøtninger så de har fornøden styrke og stivhed. Gennemførligheden af tunnellen ved indskubning kan derfor vise sig at være tvivlsom. Hvis metoden viser sig ikke at være gennemførlig, må tunnellen etableres ovenfra, med lukninger af banen til følge. Forud for afstivning mod buebroer og indskubning udføres nødvendige forberedende banetekniske arbejder på S-banen. Derudover udføres i broentreprisen de fornødne banetekniske arbejder hørende til selve arbejderne, samt skinneafstivninger / sporafstivninger af hensyn til banedriften under indskubningen. Løsningen indeholder følgende overordnede arbejdsoperationer, idet der tages udgangspunkt i indskubningsløsningen: Udgravninger og interimsafstivninger for letbane og byggepladsareal Forberedende banetekniske arbejder for S-banen Afstivninger for eksisterende buebro-fundamenter Støbning af tunnel på byggeplads (to operationer forudsat) Etablering af sporafstivninger for S-banen Indskubning af tunnel (to operationer forudsat) Afsluttende arbejder For udarbejdelse af anlægsoverslaget er der anvendt en tunnellængde på i alt ca. 40 m. Ved den videre bearbejdning kan denne evt. søges optimeret. 6 Løsning 2, Udskiftning af banebroer Løsningen med udskiftning af banebroerne kan principielt gennemføres efter følgende hovedprincipper: Nedrivning af de gamle broer i én operation, og udførelse af nye broer i én operation, som én ny konstruktion Nedrivning af de gamle broer i én operation, og udførelse af nye broer som to særskilte konstruktioner Nedrivning af de gamle broer i to operationer, og tilsvarende opførelse af nye broer successivt i to operationer. Den sidstnævnte mulighed vurderes som vanskeligt gennemførlig. Den vil kræve, at nedrivning samt etablering af ny østlig banebro sker mellem den vestlige banebro, hvortil der er ca. 3 m fri afstand, og motorvejsbroen, hvortil der er ca. 10 m fri

7 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY 7/12 afstand. Det vurderes som tvivlsomt, om dette i praksis vil være gennemførligt under hensyntagen til pladskrav, og med et fordelagtigt udfald alt taget i betragtning. Umiddelbart forudsættes derfor nedrivning af buebroerne i én operation, og dermed totallukning af banen i en vis periode. Det skal undersøges nærmere i det efterfølgende arbejde, hvilken model der vil være den mest attraktive. For den konstruktive udformning af broerne (brotype og materialer) er der flere muligheder. Traditionel udførelse i in-situ støbt beton er en mulighed, men medfører begrænsninger vedrørende tid og pladskrav. Under forhold som de aktuelle, hvor minimering af tidsforbrug og af pladskrævende operationer vil være af stor vigtighed, herunder forstyrrelsen af bane- og vejtrafikken, er det oplagt at tænke i præfabrikation af forskellig art. Dette kan være såvel udnyttelse af præfabrikerede betonelementer, som udførelse af brooverbygninger i stål. Der er ikke i denne undersøgelse set nærmere herpå, men det anbefales i det videre forløb at arbejde videre med løsninger, hvor der udnyttes præfabrikation. Der er ligeledes ikke fastlagt, hvilken faginddeling der bør vælges. Det vil være nødvendigt med mellemunderstøtninger for at bibeholde en konstruktionshøjde inden for det råderum der er til stede mellem sporoverside og overside af eksisterende Buddingevej, uden at sænke Buddingevej, hvad der næppe er ønskværdigt. Konstruktivt kan der endvidere vælges mellem en lukket konstruktion en rammebro eller rammelignende bro med lodrette endevægge eller en åben konstruktion med skråningsanlæg ved broenderne svarende til den nuværende afslutning af motorvejsbroen på N-siden af Buddingevej. Sidstnævnte løsning vil medføre et lidt øget broareal, og dermed være lidt dyrere end førstnævnte. Forud for broarbejderne udføres, som for Løsning 1, nødvendige forberedende banetekniske arbejder på S-banen. Derudover udføres i broentreprisen eller i særskilt entreprise - de fornødne banetekniske arbejder foranlediget af udskiftningen af broerne. Disse vil være mere omfattende end for Løsning 1. Løsningen indeholder følgende overordnede arbejdsoperationer, idet der tages udgangspunkt i gennemførelse af broarbejderne i én operation (evt. to operationer for etablering af ny bro): Udgravninger og interimsafstivninger for letbane og byggepladsareal (begge sider af Buddingevej) Forberedende banetekniske arbejder for S-banen

8 8/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY Lukning af S-bane, fjernelse af sporanlæg mv. Omlægning eller lukning af cykel- og gangsti på sydsiden Forberedende arbejder på Buddingevej Nedrivning af eksisterende broer Fundamenter og søjler for ny bro Overbygning for ny bro Retablering af sporanlæg og øvrig baneteknik Retablering af Buddingevej Afsluttende arbejder Arbejdsoperationer for letbanen og for ombygning af motorvejsbro er ikke nævnt. Dette gælder ligeledes for beskrivelsen for Løsning 1. For udarbejdelse af anlægsoverslaget er der anvendt en brobredde på i alt 30 m ( m), og en længde på i alt ca. 40 m. Bemærkninger Ved behandlingen af specielt Løsning 2 er der især ét forhold, som det forekommer oplagt at undersøge nærmere i det kommende arbejde. Den vestlige banebro, som er den der har størst bredde ca. 20 m har et betydeligt uudnyttet broareal. Broen er oprindeligt udlagt til 3 spor samt en adgangsvej "Læssevej". Den anvendes i dag alene til ét spor, samt en gang- og cykelsti, som er ført over på den vestligste del af broen ud mod kantbjælken. Det synes oplagt at undersøge, om der fremtidigt er behov for så stor en brobredde til baneanlægget, eller der kan nøjes med en mindre brobredde. Specielt for Løsning 2 vil det betyde, at der kan opnås en væsentlig besparelse såvel i tid som i økonomi. For Løsning 1 kan det uudnyttede areal evt. udnyttes til at udføre en del af letbanetunnellen som støbt/etableret på stedet, hvilket også for denne løsning vil kunne give en vis besparelse, herunder evt. muliggøre at en indskubbet del kan udføres og indskubbes i én operation. Underføring under Vejbroen Underføringen af letbanen under broen for Lyngby Omfartsvej er principielt ens for de to løsninger. Letbanen føres igennem det areal / brofag, som p.t. er butiksareal for Jupiter Cykler. Denne erhverves i sin helhed til formålet.

9 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY 9/12 Ved gennemsyn af hovedtegning for broen sammenholdt med linieføringen for letbanen ses der umiddelbart ikke mulighed for at letbanen kan føres igennem uden at mindst én af broens understøtninger må fjernes, og erstattes af nye understøtningskonstruktioner. Dette kræver ombygning i et vist omfang, hvilket kan vise sig kompliceret og omkostningskrævende, også afhængigt af broens præcise tilstand. Det kan endvidere vise sig at ville medføre forstyrrelse af trafikken på den overførte motorvej, afhængigt af de præcise tiltag. Dette er en usikkerhed ved begge løsninger, som skal behandles nærmere i det kommende arbejde. Der er under overslaget anført et skønsmæssigt beløb til denne ombygning. 7 Arealbehov og udførelsestid 7.1 Arealbehov Der er forskel på de to løsninger vedr. arealbehov. Generelt vil det være problematisk at tilvejebringe plads nok til entreprenøren, og arbejderne vil foregå under arealmæssigt pressede forhold. For begge løsninger skal der inddrages så meget areal som muligt ved det SVhjørne (ved Højhuset) af banekrydsningen til arbejdsareal, samt efterfølgende for det permanente tracé for letbanen. For løsning 2 skal der derudover tilvejebringes areal ved Billums Privatskole til arbejdsplads samt til etablering af nordlige landfæster for de nye broer. Der vil for Løsning 2 være behov for så meget arbejdsareal som muligt ved det NV hjørne af banekrydsningen (ved Billums skole), og der skal her enten udføres betydelige interimsafstivninger mod Billums Skole, eller dele af denne eller Banedanmark areal mellem bro og skole skal erhverves til anlægsarbejdet. Sidstnævnte mulighed kan vise sig at være den mest fordelagtige, se også afsnit 8.2. Løsning 2 vil endvidere i dele af byggeperioden lægge beslag på vejarealer på Buddingevej til udførelse af fundamenter og søjler, samt til stilladsunderstøtninger. Vejtrafikken afvikles i gennemkørselsåbninger i stilladset, som evt. undervejs må tilpasses de enkelte arbejdsoperationer. 7.2 Udførelsestid For Løsning 1 er den samlede udførelsestid mindre kritisk, hvis den gennemføres ved indskubning, da der ikke er totallukninger af trafikanlæggene. Det er her primært omfanget af sporspærringer undervejs i forløbet, der skal være fokus på. Hvis Løsning 1 må gennemføres ved etablering ovenfra, vil den i en periode kræve lukning for banetrafikken. Perioden vil dog være kortere end for Løsning 2.

10 10/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY For Løsning 2 vil der antageligt være ønsker om størst mulige tiltag inden for rimelige økonomiske rammer for at reducere udførelsestiden. Dette såvel ved valg af teknisk løsning som ved andre forhold under udførelsen. Uanset løsning må det forventes, at udførelsesperioden (perioden for banelukning) vil være minimum 4 måneder (4-6 måneder), for en ny bro etableret som én konstruktion. Jf. beskrivelsen i afsnit 5, vurderes det vanskeligt fremkommeligt at nedrive og etablere nye broer som særskilte broer. Skulle det vise sig gennemførligt, vil den samlede udførelsestid herved blive væsentlig større, forventeligt op mod det dobbelte. 8 Anlægsoverslag økonomisk sammenligning 8.1 Anlægsoverslag Der er foretaget en overordnet vurdering af udførelsesomkostningerne for de to løsninger. Der er stor usikkerhed på overslagene. Løsning 1 Løsningen vurderes at repræsentere entreprenørudgifter på i alt ca. 33 mio. kr. Overslag inkl. 25 % for projektering og tilsyn: ca. 41 mio. kr. Overslag inkl. 50 % usikkerhedstillæg iht. Ny Anlægsbudgettering: ca. 62 mio. kr. Følgende indgår ikke i overslaget: Arealerhvervelse, inkl. erstatninger til erhvervsdrivende og private (se afsnit 8.2). Ombygning af motorvejsbro, inkl. nedrivning af bygningsdele. Arbejder for selve letbanen. Afledte udgifter til transport for togpassagerer o. lign. Ombygning af motorvejsbroen skønnes at ville medføre en udgift på op til ca. 5 mio. kr. Dette er ens for Løsning 1 og Løsning 2. Løsning 2 Løsningen vurderes at repræsentere entreprenørudgifter på i alt ca. 61 mio. kr. Overslag inkl. 25 % for projektering og tilsyn: ca. 76 mio. kr. Overslag inkl. 50 % usikkerhedstillæg iht. Ny Anlægsbudgettering: ca. 114 mio. kr. Følgende indgår ikke i overslaget: Omkostninger som nævnt for Løsning 1,samt eventuel interimsbro for afvikling af stitrafikken over Buddingevej i byggeperioden. 8.2 Kort om ekspropriation For begge løsninger er der regnet med, at Jupiter Cykler skal eksproprieres. Beløbet til dette er ikke opgjort, da det er ens for både Løsning 1 og Løsning 2.

11 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY 11/12 For Løsning 2 skal der, i modsætning til Løsning 1, anvendes arbejdsareal også på nord-siden af Buddingevej til etablering af nye broer. Ud fra matrikelkort ser det dog ud til, at der er lige under 20 m mellem banebroen og matrikelskel for Billum Skole (matr. nr. 22hx) hørende til banearealet, og dermed forventeligt ejet af Banedanmark. Det vurderes, at der kan indrettes fornøden arbejdsplads på dette areal og på den anden side af broerne, således at det kan undgås at ekspropriere fra Billum Skoles areal og Transformatorstation umiddelbart nord for skolen (også ved anvendelse af byggegrubeafstivninger). 8.3 Løsningerne økonomisk Vi har vurderet Løsning 1 og 2 sammenholdt med, at et valg af Løsning 1 også vil medfører en ny bro svarende til nuværende udført af Banedanmark. Da broen blev renoveret i 2010 med henblik på 25 års levetidsforlængelse er det forudsat, at denne bro skal etableres i Det skal understreges, at der ikke er taget kontakt til Banedanmark. Udgiften til broen er skønnet til samme omkostning som Løsning 2, men reduceret i forhold til bredderne af de to broer (svarende til arealet). Den udvidede bro i Løsning 2 har ca. 27 m fri bredde hen over Buddingevej, mens en tilsvarende bro som i dag regnes til 20 m for at begge broer tilgodeser mindre udvidelser af fortov og cykelstier. De totale brodimensioner vil være større på grund af tillæg ved landfæster mv. Nedennævnte tabel viser sammenligningerne. Tabel 1 Økonomisk sammenligning prisniveau 2013-prisniveau Løsning 1 Isoleret Tunnel 2020 Løsning 2 Ny bro i 2020 BaneDK Ny bro 2035 Omkostning i mio. kr. 114 mio. kr. Omkostning i 2035 Alle priser i 2020 v. 4 % forrentning 84 mio. kr. 62 mio. kr. 114 mio. kr. 47 mio. kr. Andre forhold Ekspropriation Jupiter. Evt. mindre driftstab på S-tog Ekspropriation Jupiter. Sandsynligt stort driftstab S-tog Sandsynligt stort driftstab S-tog Tabellen viser de beregnede udgifter for løsning 1 og 2 og etablering af ny bro, og samtidig er beregnet Banedanmarks udgift til en ny bro, der kan forventes i Denne bro skal erstatte nuværende bro (uden udvidelse med letbane). Også denne omkostning er med 4 % (statens regler) tilbagediskonteret til en omkostning i 2020 for at sammenligne priserne. Banedanmark kunne (uden at det er drøftet med dem) således umiddelbart give et tilskud til Løsning 2 på 47 mio. kr. dvs. ca. 40 % af Løsning 2 s pris. Letbaneprojektets pris for en ny udvidet bro i 2020 med et Banedanmark tilskud på de 47 mio. kr. ville derfor være 67 mio. kr., dvs. 8 % mere end for den isolerede tunnelløsning 1. Hvis tilbagediskonteringsrenten i stedet blev sat til 3 % ville Banedanmarks om-

12 12/12 LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY kostning i 2020 være 54 mio. kr., og med et tilsvarende tilskud fra Banedanmark til den nye udvidede bro således give en udgift for letbaneprojektet på 60 mio. kr. og herved 2 mio. kr. billigere end Løsning 1. Begge løsninger synes derfor økonomisk at ligge i samme størrelsesorden, hvis Banedanmark ønsker at gå ind i en fællesfinansiering af en ny, udvidet bro med letbanens tracé. Største hurdle for Løsning 2 vil dog sandsynligvis være den sandsynligvis nødvendige lukning af banetrafikken i 4-6 måneder. En lukning der for Løsning 1 først ville ske, når Banedanmark laver en ny bro i 2035.

13 LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE LETBANE BRO VED BUDDINGEVEJ - PROJEKTFORUDSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Løsningsmodeller 1 3 Projektforudsætninger Generelt Løsning Løsning Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på hvilke projektforudsætninger / problemstillinger der er i forbindelse med etableringen af ny letbane under bro ved Buddingervej. 2 Løsningsmodeller Der arbejdes p.t. med to løsningsmodeller: 1 Der etableres ny tunnel syd for eksisterende bro cykelhandler på hjørnet skal eksproprieres, se nedenstående foto PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET HBJE/JBJ KONTROLLERET FNJE/PV GODKENDT PV O:\A040000\A043557\1_Contract\Lyngby-kommune Letbane-Buddingevej.docx

14 2/6 LETBANE BRO VED BUDDINGEVEJ - PROJEKTFORUDSÆTNINGER 2 Ny bro under banen som udvides i forhold til eksisterende. Skal indeholde følgende: Letbane i hver retning Fortov + cykelsti i hver retning 1 vejbane i vestgående retning (som nu) 3 vejbaner i østgående retning (som nu). Figur 1: Eksisterende vejbaner, set fra øst mod vest O:\A040000\A043557\1_Contract\Lyngby-kommune Letbane-Buddingevej.docx

15 LETBANE BRO VED BUDDINGEVEJ - PROJEKTFORUDSÆTNINGER 3/6 3 Projektforudsætninger Nedenfor er angivet hvilke projektforudsætninger der er generelt samt for de to løsningsforslag. 3.1 Generelt Følgende forudsætninger er generelle for begge løsningsforslag: Buddingevej skal være åben for trafik i hele anlægsperioden evt. kan det være nødvendigt med spærring om natten Sporspærringer skal minimeres banebroer over Buddingevej består af to separate broer, det er således mulighed for at spærre én bro af gangen med enkeltsporsdrift over modsatte bro. 3.2 Løsning 1 Der er følgende problemstillinger for løsning 1: Funderingsforhold for vejbro det skal undersøges om der skal udføres yderligere fundering af vejbro i forbindelse med etablering af tunnel Funderingsforhold for banebroer - det skal undersøges om der skal udføres yderligere fundering af banebroer i forbindelse med etablering af tunnel. Nedenfor er angivet tværsnit af eksisterende banebroer. Figur 2: Tværsnit af eksisterende banebroer Funderingshold for højhus sydvest for broer højhuset er pælefunderet og det skal undersøges om det er nødvendigt med evt. spuns på forsiden for at sikre stabiliteten, markeret med rød på nedenstående figur. O:\A040000\A043557\1_Contract\Lyngby-kommune Letbane-Buddingevej.docx

16 4/6 LETBANE BRO VED BUDDINGEVEJ - PROJEKTFORUDSÆTNINGER 3.3 Løsning 2 Der er følgende problemstillinger for løsning 2: Ny banebro skal evt. udformes som to broer for ikke at lukke for S-togs trafik i anlægsperioden Pladsforhold ved ny bro skal klarlægges hvor meget plads er nødvendigt i anlægsperioden. O:\A040000\A043557\1_Contract\Lyngby-kommune Letbane-Buddingevej.docx

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse NOTAT Om trafikafvikling og udførelse, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse...

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen

NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen Foredrag DFTU 24. april 2012 NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen 1 Nordhavnsvej - overview Rampe 2 Nordhavnsvej - overview Rampe Dagslysskærm Teknik bygning & pumpestation

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen.

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen. 1 Bemærkninger til Møde med Gørding Erhvervsforening i uge 13, 2014. Kørsel med særlig brede køretøjer i Gørding By. De hastighedsdæmpende foranstaltninger i Gørding by med de tilhørende fortove, beplantning

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN

ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN SØNDERBORG & FAABORG-MIDTFYN KOMMUNER ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A097842

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO - beskrivelser, skitser og visualiseringer 1 Ny Vandrehal og Bruuns Bro kort beskrivelse af projekt og konsekvenser Projektet omfatter nedrivning af Vandrehallen og Bruuns

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2.

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2. Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935 7500 Direkte

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord Nedenstående beskriver detaljeret, hvilke arbejder der ønskes igangsat for fortsat at kunne udvikle Aarhus Ø. Disse arbejder ønskes igangsat i forbindelse med etablering af Rekreativ forbindelse Nord.

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig BANEDANMARK NIVEAUFRI UDFLETNING RINGSTED VEST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VISUALISERINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Projektleverancer

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi.

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ISHØJ KOMMUNE KUNSTENS Ø, ISHØJ VVM SCREENING PROJEKTNR. A0 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSBRO FAKTA Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode 1933-1937 Anlægsomkostning:??

Læs mere

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1 FURESØ KOMMUNE STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DESIGNFORSLAG MATERIALEVALG OG DESIGN INDHOLD 1

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 100 For Jernbanevej i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere