Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A 21.05.2008"

Transkript

1 Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A

2 21.maj 2008 Direktionens anbefalinger til det politiske niveau vedrørende budgetanalyse 1A: Direktionen beder om: Revurdering af tidligere beslutninger om skolestørrelser skal være en del af det videre arbejde med ændrede skoledistrikter. Svar: Vedrørende direktionens tidligere beslutning om skolestørrelser: I Gl. Hillerød kommune ligger der er beslutning om at en maksimal skolestørrelse på 800 elever. Skoleafdelingen har foretaget en gennemgang af eksisterende forskning i skolestørrelser. Umiddelbart er der ikke en tydelige sammenhæng mellem skolestørrelse og elevernes opnåede resultater. Derimod tegner der sig et billede af, at elevernes socioøkonomiske baggrund og lærerfaktoren (dvs. lærerens personlige og faglige forudsætninger) er de to væsentligste faktorer bag en skoles faglige præstationer. I Hillerød Kommune kommer de centrale byskoler på nogle årgange op på at have 5 6 spor (dvs. ca. 900 elever i alt på skolen). Dette ser Skoleafdelingen ikke som et problem ud fra følgende overvejelser: For det første er skolerne afdelingsopdelte (i hhv. indskoling, mellemtrin og udskolingen). Dette medvirker til at opbryde den store skole i mindre oplevelsesfællesskaber i form af en skole i skolen. For det andet har de store skoler med tilsvarende mange lærere nemmere ved at rekruttere bl.a. pga. større uddannelses og karrieremuligheder. Skolerne er desuden ikke så sårbare i udskiftning af personale. Der skal imidlertid rettes en opmærksomhed mod, at skolerne også kan blive for store, hvilket dog ikke aktuelt vurderes at være tilfældet. Skolevæsenet i Hillerød Kommune består også af en række mindre skoler. Fordelen ved de mindre skoler er fra Skoleafdelingens vurdering den nærhed og tryghed, der skabes mellem lærere, elever og forældre, samt ikke mindst værdien af at have en skole geografisk beliggende i lokalsamfundet. Til de mindre skoler knytter der sig særlige fokusområder, herunder rekruttering af lærere samt skabelsen af faglige fællesskaber og opretholdelsen af et tilstrækkeligt fagligt niveau i alle fag (jvf. Kvalitetsrapporten for Hillerød Kommune 2006/2007). Derudover er de små skoler forholdsmæssig dyre i drift. De har eksempelvis samme udgifter til faglokaler og samlinger som de større skoler, men udnytter ikke på samme måde disse pga. lavere elevtal.

3 Direktionen beder om: Gadevang Skole overvejes nedlagt, herunder estimering af sparede driftsudgifter. 2. juni 2008 Beregning af økonomisk konsekvens ved lukning af Gadevang Skole i 2009/10 Det forudsættes at skolen enten lukkes pr. 1. august 2009 eller pr. 1. august På baggrund af beregninger har der vist sig nedenstående besparelsespotentiale. For en uddybning af beregningerne henvises til vedlagte bilag. Personale: Helårsbesparelsen i 2009 er beregnet til 2,18 årsværk fordelt på 0,78 børnehavekl. leder og 1,4 lærerårsværk. I 2010 er besparelsen beregnet til 2,26 årsværk fordelt på 0,74 børnehavekl. leder og 1,52 lærerårsværk på baggrund af det oplyste elevtal. Besparelsen svarer til at knap 10 % af personaleressourcerne kan spares ved at eleverne fra Gadevang Skole sammenlægges med Hillerødsholmskolen for alderstrinene BH klasse til 3. klasse. Der er foretaget en ren normeringsberegning uden indregning af udmøntning til specialundervisning m.v. Øvrig drift: Driften koster i budget kr., som kan spares ved en nedlæggelse af Gadevang Skole. Der kan eventuelt komme udgifter til en skolebusordning såfremt skolen nedlægges, hvilket ikke er indregnet her. Salg af bygning: Indtægten ved et salg af Gadevang Skole skal indhentes fra en til flere ejendomsmæglere. Indtægten kan indregnes (som en éngangs indtægt) i kalkulationen. Sammenfatning: År Besparelse årligt løn: Besparelse bygningsdrift Samlet besparelse pr. år /12 dels effekt i 2009, samt fuld effekt i Det ses at besparelsen er på i alt 1,2 mio. kr. i rene driftsbesparelser pr. år. Herudover skal indregnes indtægter fra salg af bygning. Såfremt skolen forudsættes lukket pr. 1. august 2009 er besparelsen kun 5/12 i 2009 og fuld i På personalesiden er besparelsen på knap 10% ved at samle BH kl til 3. klasse på Hillerødsholmskolen.

4 Bilag: Personale beregningsforudsætninger: Gadevang Skole Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 1,41 1,2 1. kl kl kl I alt normering 4,05 4,2 Total Bh-kl ,46 5,4 Hillerødsholm Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 4,57 4,85 1. kl kl kl I alt normering 12,82 12,79 Total Bh-kl ,39 17,64 Sammenlagt Hillerødsholm + Gadevang Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 5,2 5,31 1. kl kl kl I alt normering 15,47 15,47 Total Bh-kl ,67 20,78 Difference BH-kl 0,78 0,74 Difference kl. 1,4 1,52 Difference i alt 2,18 2,26 Normeringsbesparelse i procent 9,54% 9,81% Lærer løn gns Bh-kl. leder løn gns Besp. I kroner Drift af skole budget 2008:

5 Budget (kr.) Personaleudgifter Bygninger og udearealer El, vand og varme Forvaltningspulje I alt Direktionen beder om: Der sker en afklaring af hvilke skoledistriktsmæssige scenarier der fortsat skal overvejes, og dermed analyseres yderligere. Direktionens anbefalinger er i den henseende følgende : Svar på de forskellige scenarier: Scenarie 2: Gørløse Skole bliver en forskole fra bhkl. til 3. Klasse, og eleverne fortsætter i klasse på Skævinge Skole. Eleverne fra Lille Lyngby Skole fortsætter i kl. på Ålholmskolen. Repræsentanter fra skoleafdelingen havde en drøftelse med skoleleder og afdelingsleder på Gørløse skole den 9.maj Det anbefales på den baggrund at: Gørløse skole fortsætter som en skole med 1 spor fra bh.kl. til 6. Kl Der opsættes en pavillon til natur/teknik og håndarbejde der samtidig kan være buffer hvis der kommer to spor på en årgang. Der bør laves en lille ændring i skoledistriktet således at veje der ligger tættere ved Skævinge skole flyttes til Skævinge skoledistrikt. Argumenter for anbefalingen: Elevtallet på skolen stiger ifølge skolelederen ikke så meget som prognosetallene viser af følgende grunde: Bygningen af omfartsvejen er ikke startet som planlagt og der er færre udbygninger i gang. Hvad er forudsætningerne i Bogligprognosen? Der er en del familier, der vælger Musketerskolen Antallet af børn i børnehuset, der er den institution som eleverne på skolen primært kommer fra, fremgår af denne tabel. Prognose fra forvaltningen Børn i Børnehusene pr. 7. Maj

6 Hvad kan der spares ved ikke at bygge to spor på Gørløse skole? Udbygning af Gørløse skole med 3 klasselokaler vil koste 3 x1.65 mio.kr. = 4,95 mio.kr. Skoleafdelingen anbefaler, at der i stedet for udbygning af Gørløse skole eller ændring af skolens status fra en skole der går fra bhkl. til 6.kl. til en forskole 0. 3.kl. opsættes pavilloner til natur/teknik samt håndarbejde. Forventet etableringsudgift pavilloner: ca. 1 mio. kr. Forventet udgifter til inventar Natur/teknik lokale ca kr Årlig lejeudgift pavilloner: ca kr. Derved får skolen den nødvendige kapacitet og et tiltrængt lokale til undervisning i natur/teknik samtidig skabes der mulighed for at samle alle klasserne omkring biblioteket. En del af Gørløse skoles pædagogik bygger på at de ældste elever er normformidlere for de yngre elever, i hverdagen betyder det at alle børn indgår i familiegrupper der samarbejder i sociale og faglige sammenhænge. Denne pædagogik medfører bl.a. at der ingen mobning er på skolen. Derudover løfter skolen den meget store sociale opgave at den rummer elever på skolen som normalsystemet ikke rummer. Der går elever på skolen som under normale omstændigheder ville have gået på specialeskoler, og dermed have belastet kommunens økonomi yderligere. Konklusion: Skoleafdelingen anbefaler at Gørløse skole består i sin nuværende form og at skolen klarer sin elevtilgang ved at opstille midlertidige løsninger. Derved mindskes udbygningsbehovet af Skævinge skole. Ll. Lyngby skoles 7. 9.kl.elever flyttes fra Skævinge skole til Ålholm eller Alsønderup. Hvor meget vil de fylde på Ålholm og Alsønderup? Skal de flyttes til Ålholm og er der plads til eleverne? Skolelederen på Ålholmskolen er positiv overfor, at få elever fra Ll. Lyngby skole, men skolen stiller sig tvivlende overfor om befolkningsprognosen holder, som Økonomichefen gennemgik den i Støberihallen den Kan det passe, at der ikke kommer flere børn? Vores erfaringer siger noget andet. Skolen er p.t. ved at flytte lidt rundt på nogle lokaler og Skolelederen på Ålholmskolen har lovet at opgøre det aktuelle antal lokaler. Der er ikke noget der spænder ben for, at eleverne fra Ll. Lyngby kan fortsætte skolegangen på Ålholmskolen (citat: skolelederen). Det vil betyde, at der kommer pres på hallen, der bliver undervisning frem til og det vil give mindre tid i Hallen til SFO en. Selv om det ikke er optimalt løsning kan det overvejes at leje af hallen på Højskolen. På Ålholmskolen og på Alsønderup skole er der allerede i dag en pædagogisk praksis med at danne nye klasser efter 6. Klasse, så alle elever vi starte i ny dannede klasser. Når der skal bygges ud på Ålholmskolen sidst i prognoseperioden vil det være nyttigt at undersøge om der kan bygges ovenpå de eksisterende bygninger så skolen bliver i to plan. Skal de evt. flyttes til Alsønderup skole og er der plads til eleverne? Skolelederen på Alsønderup skole er positiv overfor ideen: Hvis eleverne fra Ll Lyngby skole skal fortsætte på Alsønderup skole vil der komme til at mangle 3 klasse lokaler.

7 Antallet af klasser i budgetanalyse 1 A er opgivet til 24 klasselokaler. (pr. 1/ ) Der er plads til eleverne i faglokalerne, men der vil mangle i alt 3 klasselokaler. Hvad vil der være at spare i forhold til skoleudbygningen af Skævinge skole? Der vil kunne spares anlægskorner hvis antallet af elever på Skævinge skole ikke stiger nær så meget som tidligere prognoser viser. Hvis eleverne på Ll. Lyngby Skole fortsætter skolegangen efter 6. Klasse på Ålholmskolen og eleverne fra Gørløse Skole, som nu kommer til Skævinge skole efter 6.klasse vil antallet af elever i 2008 være 455 elever I 2015 være 571 elever Total stigning i elevtal = 116 elever Svarende til en stigning på 25 % Fastholdes den nuværende struktur med at Ll. Lyngbys elever efter 6.klasse fortsætter på Skævinge skole er den procentuelle stigning af elever til Skævinge skole 56 %, og dermed følgende ekstra udbygning af Skævinge skole. Vælges denne løsning vil antallet af elever tilpasses antallet af elever til kapaciteten, alt i antallet af klasselokaler. Det betyder at en udbygning af Skævinge skole vil kunne udsættes fra 2010 til 2013 eller Skoleafdelingen vurderer, at den eksisterende helhedsplan for Skævinge skole skal revideres så den tilpasse de aktuelle bolig og befolkningsprognoser. Hvilke udgifter vil der være ved at flytte Ll.Lyngby skoles elever 7.kl 9.kl.til Ålholmskolen? Udgifter til transport Hvis eleverne fra Ll. Lyngby Skole forsætter deres skolegang på Ålholmskolen i stedet for som i dag på Skævinge Skole, vil det betyde en merudgift på kr./året til buskort. (55 elever, buskort á 190 kr., i 11 måneder = kr.) Hvilke udgifter vil der være ved at flytte Ll. Lyngby skoles elever 7. 9.kl.til Alsønderup skole? Til Alsønderup skole.

8 3 klasselokaler 1 skolebus og ½ pedel stilling (chauffør) alternativt kan det undersøges om en af de eksisterende busruter kan omlægges, men da det vil betyde en omvej på ca. 4 km er sandsynligheden lille. Skal det undersøges? Scenarie 3: Der laves en analyse af befolkningsudviklingen i Ålholmskolens og Sophienborgskolens distrikt, m.h.p. at fastslå om der er kapacitet til at optage nogle af eleverne på Hillerødsholmskolen eller på Alsønderup Skole? Hvad skal der til af skoledistriktsændringer i Sophienborgskolens og Hillerødsholmskolens distrikt, så Sophienborgskolen fremover kun er en tosporet skole. hvilke veje skal rykkes? Sophienborgskolens elevtalsprognose skal undersøges nærmere. Jens Ilkjær og Mette Borchsenius har lavet en nærmere analyse. Konklusionen er: I prognoseperioden fra kan der kun i 2008 og kun i 2011 forventes et elevtal der nødvendiggør at det oprettes 3 spor i børnehaveklassen på Sophienborgskolen de øvrige år vil der kun være behov for 2 spor. Der kan være behov for at justere skoledistriktet. Svanevej, Mågevej, Ternevej, Ellegårdsvej, Fasanvej og Hejrevej har tidligere hørt til Alsønderup skole distrikt vejene blev flyttet til Sophienborgskolens distrikt, men flytningen har endnu ikke haft virkning i det de elever der er optaget fortsætter på skolen og de nye elever kan få optagelse på Alsønderup skole i henhold til søskende kriterier. Der er fortsat behov for at se på justering af skoledistriktet for hele området. Scenarie 5: Der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at overtage Hillerød pædagogseminarium, med henblik på at samle alle vestbyens udskolingselever på én overbygningsskole. Svar: Det anbefales at scenariet med overbygningsskolen i vestbyen ikke forfølges, idet der er for mange uafklarede ting vedr. pædagogseminariets fremtid og tankerne om Campus, samt at Sophienborgskolens udbygning af etape 2 med udskolingsafsnit kontraktmæssigt er aftalt imellem Omega grupper og Hillerød Kommune. Det giver derfor pt. ingen mening at fastholde dette forslag. Scenarie 6: Der laves en analyse af mulighederne for ændringer i Skanseskolens skoledistrikt, herunder mulighederne for en frivillig spredning af eleverne, og en flytning af modtagelsesklasserne til Kulsvierskolen. Hvilke vejnavne er reelt tættere på Skanseskolen end på Byskolen? hvilke veje kan med fordel flyttes så ressourcestærke elever kan optages på Skansen i stedet for på Byskolen? På Skanseskolen har foreslået at følgende veje flyttes til Skanseskolens distrikt da der afstandsmæssigt ligger tættere på Skanseskolen end Byskolen. Samtidig skal det nævnes at der er et lysreguleret kryds ved Skovledet som er med til at sikre en mere sikker skolevej for børnene frem for at skulle krydse Dyrehavevej. Solskrænten, Markskellet, Folevang, Helsevej, Sandviggårdsvej Fra Kulsvierskolens distrikt kan Æblehaven flyttes. Undersøges i cpr register hvor mange børn bor der på nævnte veje. Ved at flytte modtageklasserne fra Skanseskolen til Kulsvierskolen hvad får det af betydning? Plads? Image? osv

9 Kulsvierskolen har umiddelbart ikke ledige lokaler, der kan huse de to modtagelsesklasser fra Skanseskolen. Men ved at lukke Birkegården som SFO og overflytte klubben (fra kælderen) på Kulsvierskolen, vil man få ledige lokaler på Kulsvierskolen, der vil kunne huse modtagelsesklasserne. Hvad angår lærerkapacitet, så har Kulsvierskolen pt. ansat 2 lærere med linjefag i Dansk som andetsprog. De vil kunne varetage undervisningen. Lokalesituationen på Kulsvierskolen vil først blive bedre omkring 2012, hvor elevtallet vil være faldende. Direktionen beder om: At der indhentes og redegøres for erfaringer fra andre kommuner med flydende skoledistrikter kombineret med søskendefortrinsret. Svar: Ideen med at etablere "flydende skoledistrikter" er forbudt jf. 36, 2 i Folkeskoleloven. Tilpasning af skoledistrikter kan ikke gennemføres som et generelt forbehold for, hvilken skole eleven indskrives på. Det må ikke have karakter af en generel ordning jf. 36, 2 i Folkeskoleloven. Direktionen beder om: Det undersøges, hvad pædagogseminariet kostede, da det blev handlet for nylig, og Ejendomscentret laver et overslag over, hvad en ombygning vil koste så vidt muligt inden den politiske fremlæggelse. Opgaven vurderes ikke til at haste. Idéen med netop at købe pædagogseminariet er ikke længere aktuel pga. kommunens økonomiske situation og pga. en længere række uafklarede ting omkring pædagogseminariet og Campus. Direktionen beder om: At der sker en tæt vurdering af skolernes ressourceforbrug bl.a. for at afklare udgiftsforskelle skolerne imellem. Arbejdet baseres på de årlige redegørelser for skolernes pædagogiske nøgletal. I stedet for at se på de pædagogiske nøgletal i forhold til at vurdere skolernes ressourceforbrug, har vi bedt Økonomi (Søren Jessen Jensen) om at udregne prisen pr. elev på den enkelte skole. Tabellen kan ses på næste side.

10 Hillerød Kommune: Skoleområdet: Elevpris p.b.a. elevtal pr. 5/ og regnskab 2007: Skole Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal Frederiksborg byskole, Carlsbergv Hillerødsholmskolen, Hillerødh.alle Brødeskov skole Kulsvierskolen, Jespervej Ålholmskolen, Teglværksvej Alsønderup skole, Baunevej Skanseskolen, Østervang 124 (inkl. Specialklasse Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge Uvelse skole, Uvelse Gennemsnit for alle Pris pr. elev efter skolestørrelse Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal elever Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Uvelse skole, Uvelse I alt gennemsnitspris for skoler under 200 elever elever Alsønderup skole, Baunevej elever Brødeskov skole Skævinge skole, inkl. "Svalereden" I alt gennemsnitspris elever Hillerødsholmskolen inkl. Gadevang Kulsvierskolen inkl. Nødebo I alt gennemsnitspris Gennemsnitspris for skoler fra elever Skoler hvori der er indregnet specialundervisning: Elevtal 5/ Hovedtotal Skanseskolen, Østervang 124 (inkl. Specialklasse Frederiksborg byskole, Carlsbergv Ålholmskolen, Teglværksvej Gennemsnitspris for skoler inkl. Specialundervisning

11

1A: Skolestruktur og distrikter. 1B: Administration og ledelse Skole. 1C: Administration og ledelse Dagtilbud.

1A: Skolestruktur og distrikter. 1B: Administration og ledelse Skole. 1C: Administration og ledelse Dagtilbud. Hillerød Kommune 28. marts 2008 Budgetanalyse gruppe 1. 1A: Skolestruktur og distrikter. 1B: Administration og ledelse Skole. 1C: Administration og ledelse Dagtilbud. 1 Hillerød Kommune 28. marts 2008

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08 Hillerød Kommune Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen skoleåret 2007/08 Børn, Familier & Kultur Juli 2008 INDHOLD Indledning....2 Tema 1: Undervisning i tal.. 3 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer. 6 Tema

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne.

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne. Til Børne- og Undervisningsudvalget Frederiksberg 9. oktober 2014 Høringssvar til forslag om nye skoledistrikter gældende for Frederiksberg kommune Skolebestyrelsen har dyb forståelse for de udfordringer,

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Sagsnr.: 2014/ Dato: 24. januar Frederiksværk skoleanalyse. Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent. Resumé.

Sagsnr.: 2014/ Dato: 24. januar Frederiksværk skoleanalyse. Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent. Resumé. Sagsnr.: 2014/0001098 Dato: 24. januar 2014 Titel: Frederiksværk skoleanalyse Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent Resumé Vinderød Ved en nedlæggelse af Vinderød og en efterfølgende sammenlægning

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Børn, Skoler, Familier - Skoleafdelingen 16. oktober 2012 K v a l i t e t s r a p p o r t 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Side 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 1. Undervisning

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget:

NOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: NOTAT Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: 1. At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Styr på energien. - Bilagshæfte. Hillerød Kommune

Styr på energien. - Bilagshæfte. Hillerød Kommune Hillerød Kommune Styr på energien - Bilagshæfte Undervisningsmaterialet indgår i Hillerød Kommunes kampagne for energirigtig adfærd på skolerne. Materialet er udviklet i samarbejde med EnergiTjenesten

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

29-10-2015. Velkommen

29-10-2015. Velkommen 29-10-2015 Velkommen Virksomhedsbesøg Fleste virksomheder 800 virksomheder 1-49 ansatte 16 virksomheder 50-99 ansatte 9 virksomheder > 100 ansatte Hillerød Kommune 4500 Hillerød Hospital 3700 Novo Nordisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 2. BAKKESKOLEN Seestvej 6, 6000 Kolding Bakkeskolen der er opført i perioden 1974 til 1979 er en tidstypisk klyngeopdelt skole

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Side 1. Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober Høringssvar

Side 1. Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober Høringssvar Side 1 Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober 2010 - Høringssvar 1. Resume af dette Høringssvar Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til ny fremtidig skolestruktur i kommunen. Dette forslag er

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for SFO-området

Kapacitets- og behovsanalyse for SFO-området Kapacitets- og behovsanalyse for SFO-området Børn, Skoler og Familier Skoleafdelingen, april 2012 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Kapitel I: Indledning... 5 Formål med analysen... 5 Afgrænsning... 5 Målsætning

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter. Høringssvar vedr. Forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe skole og oprettelse af en ny skole samt at nedlægge Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe Skolebestyrelsen på Høje Gladsaxe Skole

Læs mere

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres.

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres. Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2014, at der i 2014 og frem til 2016 afsættes en anlægsramme på samlet 90 mio. kr. Denne anlægsramme skal danne fundamentet for

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen. 7. maj 2009 (1)

Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen. 7. maj 2009 (1) Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen 7. maj 2009 (1) Indhold: 1. INDLEDNING... 4 2. SKOLESTRUKTUREN... 7 3. PROGNOSER FOR BEFOLKNINGSUDVIKLING, ELEV- OG KLASSETAL... 10 3.1.

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

I - Forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU

I - Forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU I - Forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 15/3312 Baggrund I marts 2015 nedsatte Byrådet et 17 stk. 4udvalg for Ny Skole i NærHeden. Opgaven for

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB Hillerød Kommune byder velkommen til vores folkeskoler. At starte i skole er begyndelsen på en ny og vigtig tid i dit barns og dit liv. Den første skoletid

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt Børne- og Undervisningsudvalget, 25.10.2011 Gladsaxe Kommune Dagsordenspunkt Beslutning samt sagsfremstilling udsendt til høring Beslutning Lokalekapacitet på Værebro Skole på s. 5 i bilag 3 rettes fra

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

Skolebestyrelsen på Brorsonskolen

Skolebestyrelsen på Brorsonskolen Skolebestyrelsen på Brorsonskolen Høringssvar sparekatalog 2012 28. Oktober 2010 N DR. B OULEVARD 81, 6800 V ARDE Høringssvar fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen vedr. sparekatalog 2012. Indledningsvis

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere