Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv"

Transkript

1 S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr , Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden ) har indgået aftale med Verdo om. 1. Aftaleindgåelse 1.1. Der er indgået en aftale mellem Kunden og Verdo ved fremsendelse af en ordrebekræftelse fra Verdo Personoplysninger om Kunden behandles i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og Verdo A/S persondatapolitik Kunden skal på forlangende fremvise CVR-nummer og dokumentation for tegningsret. 2. Tilslutning af fiberforbindelse 2.1. Dette afsnit gælder for etablering af Verdos fiberinfrastruktur og produkter, samt etablering af forbindelse Verdo er berettiget til at etablere fiberstikledning på etableringsadressen til nærmeste hushjørnes ydervæg (herved forstås en væg mellem et indendørs og et udendørs område) og termineres på indervæg med afslutning i en CPE (Customer Premises Equipment) Verdo er berettiget til, at opkræve et engangsgebyr hvor afstand, indføringspunkt, jordbundsforhold eller underlag for fiberstikledningen viser sig at være særlig omkostningskrævende for etableringsprocessen Verdo opsætter CPE en når Kunden har opfyldt sine forpligtelser. CPE en ejes af Verdo og skal tilbageleveres ved ophør af aftalen. Verdo afgør hvorvidt det skal forblive eller nedtages Kunden er forpligtet til at tilvejebringe og afholde omkostninger til alle nødvendige faciliteter, som er nødvendige for, at Verdo kan foretage en korrekt installation af CPE en, herunder intern kabling, plads i rack, 230 V strøm pr. terminering og et strømudtag med Edb-jord Verdo har i relation til alle tjenester ansvaret for netværksforbindelsen frem til og med den opsatte CPE Det er således Kundens ansvar at foretage den videre kabling fra den opsatte CPE samt at anskaffe og tilslutte alt øvrigt udstyr, som er nødvendigt for at udnytte de pågældende tjenester. 3. Hardware 3.1. Router Sker der udlejning af Routeren af Verdo er servicering som en del af den løbende drift. Efter endt aftaleforhold kan Verdo kræve Routeren og dens tilbehør tilbageleveret Ledninger, kabler mv. Ledninger, kabler og lignende, herunder den eksterne kabling fra røret i skellet frem til CPE en samt den evt. interne kabling (beskrivelse heraf, se pkt. 2) frem til den ønskede placering af CPE en, er under hele aftaleforholdet Verdos ejendom og kan efter endt aftaleforhold kræves tilbageleveret af Verdo. 4. Kundens udstyr 4.1. I det omfang Kundens udstyr ikke er udlånt, udlejet eller solgt til Kunden af Verdo, er det Kundens ansvar at sørge for, at det benyttede udstyr understøtter de leverede tjenester Kunden skal være opmærksom på, at kvaliteten af Kundens udstyr kan påvirke kvaliteten af eller adgangen til fuldt at udnytte de leverede abonnementstjenester. Verdo er ikke ansvarlig for kvalitetstab eller begrænsninger i udnyttelsen, som skyldes Kundens udstyr. 5. Prisangivelser 5.1. Alle priser er i DKK og eksklusiv moms Alle priser indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset. 6. Betalingsvilkår 6.1. Første fakturering sker umiddelbart efter levering af produkter og udstyr Abonnementer faktureres tre måneder forud Den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, faktureres 3 måneder bagud Verdo kan ændre betalingsintervallet, herunder kræve betaling straks, hvis der er grund til at antage, at Kunden ikke vil opfylde sine betalingsforpligtelser rettidigt. Dette kan bl.a. gøre sig gældende i følgende situationer: a) Kundens forbrug af tjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitlige forbrug af tjenesten. b) Kunden har en meget betydelig og pludselig stigning i Kundens hidtidige registrerede forbrug. c) Kunden har ikke betalt rettidigt Medmindre andet er angivet i fakturaen, skal betaling ske senest 30 dage fra fakturadato For sen betaling medfører betaling af rente og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser herom Kunden er ikke berettiget til at opfylde en faktura ved modregning Betaling skal ske via Betalingsservice (PBS). I modsat fald opkræves et betalingsgebyr. 7. Leveringsvilkår 7.1. Efter aftalens indgåelse meddeler Verdo inden for en rimelig frist, hvornår Kunden kan forvente at have adgang til de valgte tjenester Da Kundens adgang til de bestilte tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de meddelte tidspunkter Verdo tilstræber at have opfyldt sine forpligtelser efter pkt. 2. senest 14 uger efter datoen for ordrebekræftelsen. Følgende begivenheder udskyder dog leveringstidspunktet: (a) Dårlige vejrforhold forhindrer udførelse af nødvendigt gravearbejde (b) Udførelse af nødvendigt arbejde kan ikke påbegyndes, fortsættes eller afsluttes før en offentlig myndighed har givet tilladelse hertil (c) Manglende opfyldelse af forpligtelsen efter pkt Kunden skal senest 5 arbejdsdage efter overdragelsen skriftligt reklamere over for Verdo, hvis Verdos fiberinfrastruktur og produkter ikke opfylder de aftalte krav Reklameres der ikke rettidigt, anses Verdo for at have foretaget korrekt levering på den dato, hvor Kunden har modtaget meddelelsen herom. Reklamationen behandles i stedet som en fejlrapportering efter Service Level Agreement for Erhvervskunder ved Verdo Tele A/S.

2 S i d e 2 8. Faktureringsadresse 8.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, sendes fakturaer til installationsadressen Kunden kan ved at udfylde en særlig formular anmode om, at et eller flere abonnementer faktureres til en anden end Kunden. Verdo afgør herefter, om anmodningen kan imødekommes. Formularen rekvireres ved henvendelse til Verdo Selv om et abonnement faktureres til en anden end Kunden, er det forsat Kunden, der i enhver henseende hæfter for opfyldelse af aftalen. 9. Fornyelse af aftalen 9.1. Ved fornyelse af aftalen, hvor fiberforbindelsen skal aktiveres på ny, skal der betales et åbningsgebyr. 10. Vedligeholdelse I forbindelse med vedligeholdelse af Verdos netværk, udstyr og systemer kan det være nødvendigt at afbryde eller forstyrre en eller flere tjenester i en periode Verdo er berettiget til at afbryde eller forstyrre en eller flere tjenester uden varsel døgnet rundt. Verdo bestræber sig dog på at gøre dette på tidspunkter, der forstyrrer færrest kunder. 11. Ændring af systemer Verdo er berettiget til efter aftaleindgåelsen at foretage ændringer i eksisterende systemer, herunder udskiftning af CPE I forbindelse med ændringer er Verdo berettiget til med en (1) måneds varsel at afbryde en eller flere tjenester i en periode angivet i varslet Verdo er ikke erstatningsansvarlig for, at Kunden som følge af ændringerne bliver nødt til at udskifte eksisterende udstyr. Udstyr, som er udlånt eller solgt af Verdo til Kunden, og som Kunden har haft i mindre end 24 måneder, ombyttes dog af Verdo. 12. Erstatningsansvar Verdo er ikke ansvarlig for: a) Indirekte tab og følgeskader, herunder tabt arbejdsfortjeneste, mistet avance, tabte besparelser, tab af data eller forvanskning af data. b) Tab som følge af, at et strømafbrud forhindrer Kunden i at ringe til alarmtjenesten (112). c) Skader på udstyr udlånt til Kunden, som skyldes Kundens uagtsomme adfærd. Det samme gælder hændelige skader, som ikke er dækket af en forsikring tegnet af Kunden. Kunden er ikke berettiget til at tilbagelevere udstyr med skader, som Verdo ikke er ansvarlig for. I stedet skal Kunden betale en erstatning, der svarer til den værdi, udstyret på tilbageleveringstidspunktet ville have haft uden den eller de pågældende skade(r). d) Tab som følge af afbrydelser eller driftsforstyrrelser på andre operatørers netværk. e) Tab som følge af, at Kunden foretager indgreb i Verdo s udstyr, herunder CPE en og fiberforbindelsen. Det fremhæves, at optisk fiber er særdeles farligt at håndtere, hvis man ikke er uddannet til det Hvis Verdo pålægges erstatningsansvar i relation til et eller flere forhold, som ikke er reguleret af pkt. 12.1, herunder fordi de tilsidesættes, kan dette erstatningsansvar maksimalt udgøre kr pr. kalenderår, medmindre Verdo har handlet groft uagtsomt. 13. Kundens misligholdelse Aftalen kan ophæves i tilfælde af væsentlig misligholdelse Væsentlig misligholdelse foreligger i følgende tilfælde: a) Når det i denne aftale er fastlagt, at et forhold anses som væsentlig misligholdelse, jf. pkt b) Hvis Kunden tages under konkursbehandling, og konkursboet ikke inden 7 dage efter at være blevet opfordret dertil, meddeler, at det vil indtræde i aftalen, eller hvis det indtræder, ikke inden 7 dage efter at være blevet opfordret dertil, stiller den krævede sikkerhed. c) Hvis Kunden går i betalingsstandsning, begærer forhandling om akkord eller begærer gældssanering. d) Betaling af en faktura efter sidste rettidige betalingsdato. e) Direkte eller indirekte anvendelse af de leverede ydelser til ulovlige formål, herunder børneporno, piratkopiering, hacking, terror, phishing og spredning af virus og spam. f) Kunden har ikke opfyldt en af sine øvrige forpligtelser senest 14)dage efter at være blevet anmodet herom I det omfang et forhold ikke er omfattet af pkt fastlægges det i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, i hvilket omfang der foreligger væsentlig misligholdelse Verdo tager afstand fra handlingerne i pkt e. og disse er Verdo uvedkommende. Verdo fraskriver sig i denne forbindelse ethvert ansvar Verdo er berettiget til at opkræve et besøgsgebyr, hvis et besøg er forgæves som følge af, at: a) Kunden ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor besøget er meddelt eller aftalt til at finde sted. b) Arbejde ikke kan udføres som følge af, at Kunden ikke har opfyldt forpligtelser efter aftalen. c) Kundens forhold i øvrigt medfører, at besøget er forgæves. d) Hvis Verdo udfører arbejde som følge af en uberettiget reklamation fra Kunden, er Verdo berettiget til at opkræve timetakst for dette arbejde. 14. Afbrydelse af tjenesterne I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse kan Verdo vælge at afbryde en eller flere tjenester Inden afbrydelse sker, sendes som udgangspunkt en meddelelse til Kunden, hvori der gives en frist til at opfylde den forpligtelse, som er misligholdt. Hvis opfyldelse ikke sker inden for fristen, er Verdo berettiget til straks at afbryde alle tjenester, som leveres til Kunden. I følgende tilfælde afbrydes alle tjenester straks, uden at der forinden gives Kunden (yderligere) frist til at opfylde den misligholdte forpligtelse: a) Overtrædelse af pkt b, 13.2.c og 13.2.e. b) Kunden har bestilt regningsloft, og dette loft er nået. c) Formålet med at afbryde en eller flere tjenester i øvrigt ville forspildes, hvis ikke afbrydelse sker straks Så længe at Verdo ikke har ophævet aftalen, kan Kunden anmode om at få genåbnet forbindelsen, når Kunden har rettet de forhold, der gav anledning til afbrydelsen. Verdo er berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr, hvis det vælges at imødekomme anmodningen og dette gælder for alle abonnementer som Verdo tilbyder.

3 S i d e Hvis aftalen ophæves skal alt udstyr tilhørende Verdo returneres i ubeskadiget stand til Verdo efter Verdos påkrav herom. Hvis udstyret er beskadiget eller hvis det ikke leveres tilbage er Verdo berettiget til at opkræve erstatning. 15. Flytning Kunden skal meddele flytning til Verdo. Alle igangværende abonnementer vil herefter, såfremt det er muligt, blive flyttet til den nye adresse. Verdo er berettiget til i den forbindelse at opkræve et flyttegebyr Hvis der ikke er en fiberforbindelse tilhørende Verdo installeret på den nye adresse, ophører abonnementerne fra fraflytningstidspunktet. Kunden er forpligtet til at betale for den resterende abonnementsperiode indtil det tidligste tidspunkt, hvor abonnementerne hver især kunne have været opsagt Verdo er berettiget til efter fraflytningstidspunktet at opkræve den resterende abonnementsudgift som et engangsbeløb. 16. Kommunikation Verdo er berettiget til at kommunikere med Kunden via , herunder i relation til: a) Varsling af ændringer i abonnementsbetingelser og priser b) Svar på Kundens henvendelser c) Reklamationer over for Kunden d) Driftsmeddelelser Ovenstående gælder dog kun, hvis Kunden har oplyst en -adresse og angivet som foretrukket kommunikationsmiddel. 17. Opsigelse Abonnementet er for Kunden uopsigeligt i 36 måneder fra leveringsdatoen jf. pkt og 7.5. Kunden er dog berettiget til i uopsigelighedsperioden at opgradere til et bedre produkt uden varsel Herefter kan aftalen af Kunden opsiges med 3 måneders varsel. Første gang, opsigelse kan ske, er således med 3 måneders varsel til udgangen af uopsigelighedsperioden Verdo kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. 18. Force majeure Hver part er fritaget for sine forpligtelser efter aftalen i den udstrækning, opfyldelse direkte eller indirekte forhindres som følge af regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, strømafbrud, oversvømmelser, lynnedslag, ulykke, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, terrorisme, naturkatastrofer strejke, lockout (herunder også strejke og lockout blandt Verdos medarbejdere) eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad parterne med rimelighed kan antages at kontrollere. 19. Overdragelse Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen, medmindre Verdo giver sit samtykke hertil Verdo er berettiget til at overdrage sin rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen. 20. Produktansvar Verdo fraskriver sig produktansvar i videst muligt omfang. Verdo er således alene ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med præceptive regler herom. 21. Parternes supplerende forpligtelser Begge parter skal tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser samt på enhver måde overholde alle love, regulativer og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af tjenesten. 22. Videreoverdragelse Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart, medmindre den erhvervende tredjepart indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Verdo skriftligt har godkendt overdragelsen Verdo er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige kunde. Verdo kan foretage overdragelse af samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mod orientering herom til Kunden senest samtidig med overdragelsen. 23. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Kunden og Verdo om forhold, der udspringer af aftalen, kan Kunden indenfor 6 måneder klage til Verdo. Der vil herefter som udgangspunkt blive truffet afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse af klagen Tvist mellem parterne kan indbringes for de almindelige domstole i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom. SÆRLIGE BETINGELSER 24. Internet Hvilke internettjenester Kunden får fra Verdo fremgår af aftalen. Eventuelle adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Verdo og stilles kun til Kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen udløber Kunden har mulighed for at op- eller nedgradere internettjenesten, herunder vedrørende båndbredde. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Verdo En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en anden billigere tjeneste og kan blive behæftet med et gebyr til dækning af administrationsomkostningerne Materiale til og fra Kundens konto er personlig og fortrolig. Verdo er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand i relation til Kundens abonnement, medmindre dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser Det påhviler Kunden at have sikkerhedskopi af materiale på sin hjemmeside. Verdo er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Kundens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser Verdo er ikke ansvarlig, såfremt Kundens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden

4 S i d e 4 Kundens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre. Verdo er heller ikke ansvarlig, hvis Kunden ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware, o. lign Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har Verdo intet ansvar for Kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende Kundens data i form af hjemmeside, adresser, mails m.v. opbevares som foreskrevet i terrorlovgivningen Hvis Verdo i oplysningsmateriale o. lign har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde mv. via personlige hjemmesider og s, må Kunden ikke overskride disse grænser Verdo forbeholder sig ret til at foretage tests på Kundens udstyr af relevante grænseflader til Verdos internetserver, herunder teste for åbne porte og mailservere. Verdo forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanmodet kommerciel kommunikation), herunder aktivere spamfiltre o. lign Verdo er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Kundens brug af tjenesten, tilstræber Verdo at informere Kunden om ændringerne Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Kundens side i forbindelse med internettjenesten: a) Ulovlig kommunikation via personlig oprettet hjemmeside, , chattjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper mv., krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring (spam) i strid med lovgivningen. b) Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på internettet. c) Spredning af virus. d) Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk. e) Tredjemands misbrug af Kundens internettjeneste. Det påhviler Kunden at sandsynliggøre misbruget og straks underrette Verdo ved mistanke herom. f) Anvendelse af fiberforbindelsen ikke sker i Kundens eller dennes husstands interesse. g) Kundens abnorme forbrug af dataoverførsel, herunder benyttelse af fildelingstjenester i abnormt omfang ved at sende data til enhver, der ønsker at hente data på Kundens computer. h) Anvendelse i kommerciel sammenhæng Der kan tilkøbes én statisk IP-adresse til Kundens internettjeneste. Den offentlige IP-adresse tilhører Verdo, og stilles kun til Kundens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører Verdo forbeholder sig ret til at ændre den enkelte, offentlige IP-adresse, hvis dette er påkrævet af forretningsmæssige årsager. 25. Telefoni Særtjenester For at modvirke/forebygge misbrug er særtjenester m.v. som udgangspunkt spærret. Særtjenester m.v. kan alle åbnes ved skriftlig henvendelse til Verdo efter en nærmere vurdering af den aktuelle brug af den pågældende særtjeneste. Tjenesten må ikke anvendes til formidling af teletrafik for andre end Kunden eller dennes virksomhed eller en eventuelt bruger, jfr. nummertildeling. Verdo tildeler Kunden et telefonnummer for hver forbindelse til tjenesten. Verdo er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, hvis dette er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter Kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted mod betaling af gebyr herfor til Verdo Kundens misligholdelse Verdo er berettiget til at afbryde Kundens forbindelse til IPtelefonitjenesten, hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Verdo er ikke erstatningsansvarlig for tab, der ikke kan tilregnes Verdo, herunder for fejl, som skyldes fejl i Kundens interne net eller fejl, som skyldes Kundens eget forsøg på vedligeholdelse, fejlretning m.v. Kunden skal betale Verdo eventuelle omkostninger herved. Verdo er ikke erstatningsansvarlig for fejl opstået som følge tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende. 26. Radio/TV Et abonnement på radio/tv giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal radio- og TV-programmer afhængig af Kundens valg af programpakke. Der kan løbende ske ændringer i programsammensætningen. Ændringer meddeles kunden skriftligt en måned før ikrafttræden. Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Antallet af programmer afhænger af den valgte programpakke Kunden har mulighed for at op- eller nedgradere radio/tv-pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Verdo. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV-pakke og kan blive behæftet med et gebyr Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige programpakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Verdo Radio/tv-tjenesten må ikke videredistribueres til tredjemand Radio/TV-tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse. Det er således den enkelte kunde, der selv skal sørge for at indhente de fornødne rettigheder hos de forskellige TV-stationer. Ved offentlig visning forstås al visning uden for privathjemmet. Det er endvidere Kundens pligt selv at forestå nødvendige TV-licenser. 27. ADSL Verdo leverer ADSL fra Nianet A/S og Firstcom A/S. For Kunden gælder enten Nianet A/S eller Firstcom A/S s salgs- og leveringsbetingelser, således at Kunden opnår samme rettigheder og forpligtelser, som Verdo gør i forhold til den aktuelle leverandør.

5 S i d e IP-telefoni Verdo leverer IP-telefoni fra Firstcom A/S. For Kunden gælder Firstcom A/S s salgs- og leveringsbetingelser, således at Kunden opnår samme rettigheder og forpligtelser, som Verdo gør i forhold til Firstcom A/S.

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere