Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv"

Transkript

1 S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr , Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden ) har indgået aftale med Verdo om. 1. Aftaleindgåelse 1.1. Der er indgået en aftale mellem Kunden og Verdo ved fremsendelse af en ordrebekræftelse fra Verdo Personoplysninger om Kunden behandles i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og Verdo A/S persondatapolitik Kunden skal på forlangende fremvise CVR-nummer og dokumentation for tegningsret. 2. Tilslutning af fiberforbindelse 2.1. Dette afsnit gælder for etablering af Verdos fiberinfrastruktur og produkter, samt etablering af forbindelse Verdo er berettiget til at etablere fiberstikledning på etableringsadressen til nærmeste hushjørnes ydervæg (herved forstås en væg mellem et indendørs og et udendørs område) og termineres på indervæg med afslutning i en CPE (Customer Premises Equipment) Verdo er berettiget til, at opkræve et engangsgebyr hvor afstand, indføringspunkt, jordbundsforhold eller underlag for fiberstikledningen viser sig at være særlig omkostningskrævende for etableringsprocessen Verdo opsætter CPE en når Kunden har opfyldt sine forpligtelser. CPE en ejes af Verdo og skal tilbageleveres ved ophør af aftalen. Verdo afgør hvorvidt det skal forblive eller nedtages Kunden er forpligtet til at tilvejebringe og afholde omkostninger til alle nødvendige faciliteter, som er nødvendige for, at Verdo kan foretage en korrekt installation af CPE en, herunder intern kabling, plads i rack, 230 V strøm pr. terminering og et strømudtag med Edb-jord Verdo har i relation til alle tjenester ansvaret for netværksforbindelsen frem til og med den opsatte CPE Det er således Kundens ansvar at foretage den videre kabling fra den opsatte CPE samt at anskaffe og tilslutte alt øvrigt udstyr, som er nødvendigt for at udnytte de pågældende tjenester. 3. Hardware 3.1. Router Sker der udlejning af Routeren af Verdo er servicering som en del af den løbende drift. Efter endt aftaleforhold kan Verdo kræve Routeren og dens tilbehør tilbageleveret Ledninger, kabler mv. Ledninger, kabler og lignende, herunder den eksterne kabling fra røret i skellet frem til CPE en samt den evt. interne kabling (beskrivelse heraf, se pkt. 2) frem til den ønskede placering af CPE en, er under hele aftaleforholdet Verdos ejendom og kan efter endt aftaleforhold kræves tilbageleveret af Verdo. 4. Kundens udstyr 4.1. I det omfang Kundens udstyr ikke er udlånt, udlejet eller solgt til Kunden af Verdo, er det Kundens ansvar at sørge for, at det benyttede udstyr understøtter de leverede tjenester Kunden skal være opmærksom på, at kvaliteten af Kundens udstyr kan påvirke kvaliteten af eller adgangen til fuldt at udnytte de leverede abonnementstjenester. Verdo er ikke ansvarlig for kvalitetstab eller begrænsninger i udnyttelsen, som skyldes Kundens udstyr. 5. Prisangivelser 5.1. Alle priser er i DKK og eksklusiv moms Alle priser indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset. 6. Betalingsvilkår 6.1. Første fakturering sker umiddelbart efter levering af produkter og udstyr Abonnementer faktureres tre måneder forud Den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, faktureres 3 måneder bagud Verdo kan ændre betalingsintervallet, herunder kræve betaling straks, hvis der er grund til at antage, at Kunden ikke vil opfylde sine betalingsforpligtelser rettidigt. Dette kan bl.a. gøre sig gældende i følgende situationer: a) Kundens forbrug af tjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitlige forbrug af tjenesten. b) Kunden har en meget betydelig og pludselig stigning i Kundens hidtidige registrerede forbrug. c) Kunden har ikke betalt rettidigt Medmindre andet er angivet i fakturaen, skal betaling ske senest 30 dage fra fakturadato For sen betaling medfører betaling af rente og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser herom Kunden er ikke berettiget til at opfylde en faktura ved modregning Betaling skal ske via Betalingsservice (PBS). I modsat fald opkræves et betalingsgebyr. 7. Leveringsvilkår 7.1. Efter aftalens indgåelse meddeler Verdo inden for en rimelig frist, hvornår Kunden kan forvente at have adgang til de valgte tjenester Da Kundens adgang til de bestilte tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de meddelte tidspunkter Verdo tilstræber at have opfyldt sine forpligtelser efter pkt. 2. senest 14 uger efter datoen for ordrebekræftelsen. Følgende begivenheder udskyder dog leveringstidspunktet: (a) Dårlige vejrforhold forhindrer udførelse af nødvendigt gravearbejde (b) Udførelse af nødvendigt arbejde kan ikke påbegyndes, fortsættes eller afsluttes før en offentlig myndighed har givet tilladelse hertil (c) Manglende opfyldelse af forpligtelsen efter pkt Kunden skal senest 5 arbejdsdage efter overdragelsen skriftligt reklamere over for Verdo, hvis Verdos fiberinfrastruktur og produkter ikke opfylder de aftalte krav Reklameres der ikke rettidigt, anses Verdo for at have foretaget korrekt levering på den dato, hvor Kunden har modtaget meddelelsen herom. Reklamationen behandles i stedet som en fejlrapportering efter Service Level Agreement for Erhvervskunder ved Verdo Tele A/S.

2 S i d e 2 8. Faktureringsadresse 8.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, sendes fakturaer til installationsadressen Kunden kan ved at udfylde en særlig formular anmode om, at et eller flere abonnementer faktureres til en anden end Kunden. Verdo afgør herefter, om anmodningen kan imødekommes. Formularen rekvireres ved henvendelse til Verdo Selv om et abonnement faktureres til en anden end Kunden, er det forsat Kunden, der i enhver henseende hæfter for opfyldelse af aftalen. 9. Fornyelse af aftalen 9.1. Ved fornyelse af aftalen, hvor fiberforbindelsen skal aktiveres på ny, skal der betales et åbningsgebyr. 10. Vedligeholdelse I forbindelse med vedligeholdelse af Verdos netværk, udstyr og systemer kan det være nødvendigt at afbryde eller forstyrre en eller flere tjenester i en periode Verdo er berettiget til at afbryde eller forstyrre en eller flere tjenester uden varsel døgnet rundt. Verdo bestræber sig dog på at gøre dette på tidspunkter, der forstyrrer færrest kunder. 11. Ændring af systemer Verdo er berettiget til efter aftaleindgåelsen at foretage ændringer i eksisterende systemer, herunder udskiftning af CPE I forbindelse med ændringer er Verdo berettiget til med en (1) måneds varsel at afbryde en eller flere tjenester i en periode angivet i varslet Verdo er ikke erstatningsansvarlig for, at Kunden som følge af ændringerne bliver nødt til at udskifte eksisterende udstyr. Udstyr, som er udlånt eller solgt af Verdo til Kunden, og som Kunden har haft i mindre end 24 måneder, ombyttes dog af Verdo. 12. Erstatningsansvar Verdo er ikke ansvarlig for: a) Indirekte tab og følgeskader, herunder tabt arbejdsfortjeneste, mistet avance, tabte besparelser, tab af data eller forvanskning af data. b) Tab som følge af, at et strømafbrud forhindrer Kunden i at ringe til alarmtjenesten (112). c) Skader på udstyr udlånt til Kunden, som skyldes Kundens uagtsomme adfærd. Det samme gælder hændelige skader, som ikke er dækket af en forsikring tegnet af Kunden. Kunden er ikke berettiget til at tilbagelevere udstyr med skader, som Verdo ikke er ansvarlig for. I stedet skal Kunden betale en erstatning, der svarer til den værdi, udstyret på tilbageleveringstidspunktet ville have haft uden den eller de pågældende skade(r). d) Tab som følge af afbrydelser eller driftsforstyrrelser på andre operatørers netværk. e) Tab som følge af, at Kunden foretager indgreb i Verdo s udstyr, herunder CPE en og fiberforbindelsen. Det fremhæves, at optisk fiber er særdeles farligt at håndtere, hvis man ikke er uddannet til det Hvis Verdo pålægges erstatningsansvar i relation til et eller flere forhold, som ikke er reguleret af pkt. 12.1, herunder fordi de tilsidesættes, kan dette erstatningsansvar maksimalt udgøre kr pr. kalenderår, medmindre Verdo har handlet groft uagtsomt. 13. Kundens misligholdelse Aftalen kan ophæves i tilfælde af væsentlig misligholdelse Væsentlig misligholdelse foreligger i følgende tilfælde: a) Når det i denne aftale er fastlagt, at et forhold anses som væsentlig misligholdelse, jf. pkt b) Hvis Kunden tages under konkursbehandling, og konkursboet ikke inden 7 dage efter at være blevet opfordret dertil, meddeler, at det vil indtræde i aftalen, eller hvis det indtræder, ikke inden 7 dage efter at være blevet opfordret dertil, stiller den krævede sikkerhed. c) Hvis Kunden går i betalingsstandsning, begærer forhandling om akkord eller begærer gældssanering. d) Betaling af en faktura efter sidste rettidige betalingsdato. e) Direkte eller indirekte anvendelse af de leverede ydelser til ulovlige formål, herunder børneporno, piratkopiering, hacking, terror, phishing og spredning af virus og spam. f) Kunden har ikke opfyldt en af sine øvrige forpligtelser senest 14)dage efter at være blevet anmodet herom I det omfang et forhold ikke er omfattet af pkt fastlægges det i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, i hvilket omfang der foreligger væsentlig misligholdelse Verdo tager afstand fra handlingerne i pkt e. og disse er Verdo uvedkommende. Verdo fraskriver sig i denne forbindelse ethvert ansvar Verdo er berettiget til at opkræve et besøgsgebyr, hvis et besøg er forgæves som følge af, at: a) Kunden ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor besøget er meddelt eller aftalt til at finde sted. b) Arbejde ikke kan udføres som følge af, at Kunden ikke har opfyldt forpligtelser efter aftalen. c) Kundens forhold i øvrigt medfører, at besøget er forgæves. d) Hvis Verdo udfører arbejde som følge af en uberettiget reklamation fra Kunden, er Verdo berettiget til at opkræve timetakst for dette arbejde. 14. Afbrydelse af tjenesterne I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse kan Verdo vælge at afbryde en eller flere tjenester Inden afbrydelse sker, sendes som udgangspunkt en meddelelse til Kunden, hvori der gives en frist til at opfylde den forpligtelse, som er misligholdt. Hvis opfyldelse ikke sker inden for fristen, er Verdo berettiget til straks at afbryde alle tjenester, som leveres til Kunden. I følgende tilfælde afbrydes alle tjenester straks, uden at der forinden gives Kunden (yderligere) frist til at opfylde den misligholdte forpligtelse: a) Overtrædelse af pkt b, 13.2.c og 13.2.e. b) Kunden har bestilt regningsloft, og dette loft er nået. c) Formålet med at afbryde en eller flere tjenester i øvrigt ville forspildes, hvis ikke afbrydelse sker straks Så længe at Verdo ikke har ophævet aftalen, kan Kunden anmode om at få genåbnet forbindelsen, når Kunden har rettet de forhold, der gav anledning til afbrydelsen. Verdo er berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr, hvis det vælges at imødekomme anmodningen og dette gælder for alle abonnementer som Verdo tilbyder.

3 S i d e Hvis aftalen ophæves skal alt udstyr tilhørende Verdo returneres i ubeskadiget stand til Verdo efter Verdos påkrav herom. Hvis udstyret er beskadiget eller hvis det ikke leveres tilbage er Verdo berettiget til at opkræve erstatning. 15. Flytning Kunden skal meddele flytning til Verdo. Alle igangværende abonnementer vil herefter, såfremt det er muligt, blive flyttet til den nye adresse. Verdo er berettiget til i den forbindelse at opkræve et flyttegebyr Hvis der ikke er en fiberforbindelse tilhørende Verdo installeret på den nye adresse, ophører abonnementerne fra fraflytningstidspunktet. Kunden er forpligtet til at betale for den resterende abonnementsperiode indtil det tidligste tidspunkt, hvor abonnementerne hver især kunne have været opsagt Verdo er berettiget til efter fraflytningstidspunktet at opkræve den resterende abonnementsudgift som et engangsbeløb. 16. Kommunikation Verdo er berettiget til at kommunikere med Kunden via , herunder i relation til: a) Varsling af ændringer i abonnementsbetingelser og priser b) Svar på Kundens henvendelser c) Reklamationer over for Kunden d) Driftsmeddelelser Ovenstående gælder dog kun, hvis Kunden har oplyst en -adresse og angivet som foretrukket kommunikationsmiddel. 17. Opsigelse Abonnementet er for Kunden uopsigeligt i 36 måneder fra leveringsdatoen jf. pkt og 7.5. Kunden er dog berettiget til i uopsigelighedsperioden at opgradere til et bedre produkt uden varsel Herefter kan aftalen af Kunden opsiges med 3 måneders varsel. Første gang, opsigelse kan ske, er således med 3 måneders varsel til udgangen af uopsigelighedsperioden Verdo kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. 18. Force majeure Hver part er fritaget for sine forpligtelser efter aftalen i den udstrækning, opfyldelse direkte eller indirekte forhindres som følge af regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, strømafbrud, oversvømmelser, lynnedslag, ulykke, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, terrorisme, naturkatastrofer strejke, lockout (herunder også strejke og lockout blandt Verdos medarbejdere) eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad parterne med rimelighed kan antages at kontrollere. 19. Overdragelse Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen, medmindre Verdo giver sit samtykke hertil Verdo er berettiget til at overdrage sin rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen. 20. Produktansvar Verdo fraskriver sig produktansvar i videst muligt omfang. Verdo er således alene ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med præceptive regler herom. 21. Parternes supplerende forpligtelser Begge parter skal tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser samt på enhver måde overholde alle love, regulativer og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af tjenesten. 22. Videreoverdragelse Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart, medmindre den erhvervende tredjepart indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Verdo skriftligt har godkendt overdragelsen Verdo er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige kunde. Verdo kan foretage overdragelse af samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mod orientering herom til Kunden senest samtidig med overdragelsen. 23. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem Kunden og Verdo om forhold, der udspringer af aftalen, kan Kunden indenfor 6 måneder klage til Verdo. Der vil herefter som udgangspunkt blive truffet afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse af klagen Tvist mellem parterne kan indbringes for de almindelige domstole i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom. SÆRLIGE BETINGELSER 24. Internet Hvilke internettjenester Kunden får fra Verdo fremgår af aftalen. Eventuelle adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Verdo og stilles kun til Kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen udløber Kunden har mulighed for at op- eller nedgradere internettjenesten, herunder vedrørende båndbredde. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Verdo En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en anden billigere tjeneste og kan blive behæftet med et gebyr til dækning af administrationsomkostningerne Materiale til og fra Kundens konto er personlig og fortrolig. Verdo er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand i relation til Kundens abonnement, medmindre dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser Det påhviler Kunden at have sikkerhedskopi af materiale på sin hjemmeside. Verdo er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Kundens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser Verdo er ikke ansvarlig, såfremt Kundens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden

4 S i d e 4 Kundens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre. Verdo er heller ikke ansvarlig, hvis Kunden ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware, o. lign Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på Internettet, har Verdo intet ansvar for Kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende Kundens data i form af hjemmeside, adresser, mails m.v. opbevares som foreskrevet i terrorlovgivningen Hvis Verdo i oplysningsmateriale o. lign har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde mv. via personlige hjemmesider og s, må Kunden ikke overskride disse grænser Verdo forbeholder sig ret til at foretage tests på Kundens udstyr af relevante grænseflader til Verdos internetserver, herunder teste for åbne porte og mailservere. Verdo forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanmodet kommerciel kommunikation), herunder aktivere spamfiltre o. lign Verdo er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Kundens brug af tjenesten, tilstræber Verdo at informere Kunden om ændringerne Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Kundens side i forbindelse med internettjenesten: a) Ulovlig kommunikation via personlig oprettet hjemmeside, , chattjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper mv., krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring (spam) i strid med lovgivningen. b) Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på internettet. c) Spredning af virus. d) Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk. e) Tredjemands misbrug af Kundens internettjeneste. Det påhviler Kunden at sandsynliggøre misbruget og straks underrette Verdo ved mistanke herom. f) Anvendelse af fiberforbindelsen ikke sker i Kundens eller dennes husstands interesse. g) Kundens abnorme forbrug af dataoverførsel, herunder benyttelse af fildelingstjenester i abnormt omfang ved at sende data til enhver, der ønsker at hente data på Kundens computer. h) Anvendelse i kommerciel sammenhæng Der kan tilkøbes én statisk IP-adresse til Kundens internettjeneste. Den offentlige IP-adresse tilhører Verdo, og stilles kun til Kundens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører Verdo forbeholder sig ret til at ændre den enkelte, offentlige IP-adresse, hvis dette er påkrævet af forretningsmæssige årsager. 25. Telefoni Særtjenester For at modvirke/forebygge misbrug er særtjenester m.v. som udgangspunkt spærret. Særtjenester m.v. kan alle åbnes ved skriftlig henvendelse til Verdo efter en nærmere vurdering af den aktuelle brug af den pågældende særtjeneste. Tjenesten må ikke anvendes til formidling af teletrafik for andre end Kunden eller dennes virksomhed eller en eventuelt bruger, jfr. nummertildeling. Verdo tildeler Kunden et telefonnummer for hver forbindelse til tjenesten. Verdo er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, hvis dette er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter Kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted mod betaling af gebyr herfor til Verdo Kundens misligholdelse Verdo er berettiget til at afbryde Kundens forbindelse til IPtelefonitjenesten, hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Verdo er ikke erstatningsansvarlig for tab, der ikke kan tilregnes Verdo, herunder for fejl, som skyldes fejl i Kundens interne net eller fejl, som skyldes Kundens eget forsøg på vedligeholdelse, fejlretning m.v. Kunden skal betale Verdo eventuelle omkostninger herved. Verdo er ikke erstatningsansvarlig for fejl opstået som følge tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende. 26. Radio/TV Et abonnement på radio/tv giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal radio- og TV-programmer afhængig af Kundens valg af programpakke. Der kan løbende ske ændringer i programsammensætningen. Ændringer meddeles kunden skriftligt en måned før ikrafttræden. Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Antallet af programmer afhænger af den valgte programpakke Kunden har mulighed for at op- eller nedgradere radio/tv-pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Verdo. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV-pakke og kan blive behæftet med et gebyr Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige programpakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Verdo Radio/tv-tjenesten må ikke videredistribueres til tredjemand Radio/TV-tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse. Det er således den enkelte kunde, der selv skal sørge for at indhente de fornødne rettigheder hos de forskellige TV-stationer. Ved offentlig visning forstås al visning uden for privathjemmet. Det er endvidere Kundens pligt selv at forestå nødvendige TV-licenser. 27. ADSL Verdo leverer ADSL fra Nianet A/S og Firstcom A/S. For Kunden gælder enten Nianet A/S eller Firstcom A/S s salgs- og leveringsbetingelser, således at Kunden opnår samme rettigheder og forpligtelser, som Verdo gør i forhold til den aktuelle leverandør.

5 S i d e IP-telefoni Verdo leverer IP-telefoni fra Firstcom A/S. For Kunden gælder Firstcom A/S s salgs- og leveringsbetingelser, således at Kunden opnår samme rettigheder og forpligtelser, som Verdo gør i forhold til Firstcom A/S.

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere