Abonnementsvilkår for private kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for private kunder"

Transkript

1 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via Fibernetselskabets Fibernet. PBS. Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, vil Abonnenten blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Vi har her fremhævet nogle punkter i Abonnementsvilkårene. Samtidig anbefaler vi, at du læser alle vilkårene grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad Abonnementsaftalen går ud på: Du har 14 dages fortrydelsesret på din Abonnementsaftale med Fibernetselskabet fra den dag, du har modtaget Ordrebekræftelsen. Der er en bindingsperiode på Abonnementsaftalen på 6 måneder fra Abonnementsaftalens ikrafttræden. 1 DEFINITIONER 1.1 Ved Abonnementsaftalen forstås eventuel Ordreblanket, Ordrebekræftelsen, disse Abonnementsvilkår samt eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. 1.2 Ved Abonnementsbetaling forstås den månedlige betaling, som Abonnenten skal betale for de erhvervede Tjenester i henhold til nærværende Abonnementsaftale. Du kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til den første i en måned, dog tidligst til udløb af bindingsperioden. 1.3 Ved Abonnementsvilkår forstås disse vilkår, der gælder mellem den enkelte Abonnent og Fibernetselskabet. Det er en forudsætning for Abonnementsaftalen, at du har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernet via dit Fibernetselskab. 1.4 Ved Abonnenten forstås den person, som har indgået Abonnementsaftalen med Fibernetselskabet. Ændringer i Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller 1.5 Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Fibernetselskabet eller Waoo!, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne. September vers. 1.0

2 1.6 Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Fibernetselskabet, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem Fibernetselskabet og det af Abonnenten ejede Eget Udstyr. 1.7 Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Fibernetselskabet, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. 1.8 Ved Fibernet forstås Fibernetselskabets til enhver tid værende datakommunikationsnetværk. 1.9 Ved Fibernetselskab forstås det selskab, som Abonnenten har indgået aftale om levering af Fiberforbindelse og Tjenester med Ved Fibernetselskabets Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til Tilslutningsaftalen. Udstyret omfatter typisk Fiberrør og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder Ved Forbrugsbetaling forstås en betaling, hvis størrelse afhænger af Abonnentens forbrug, eksempelvis leje af film (VOD) og forbrugsafregnet telefoni (VOIP) Ved Gebyrer forstås betaling for forskellige ekstra services, oprettelse og ændringer i Abonnementet, eksempelvis ændring af internethastighed, kryptering, forsendelse, oprettelse, ændring i TV pakker, genåbning, nummerportering og rykker ved manglende betaling Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernet via Fiberforbindelsen etableret Ved Ordrebekræftelse forstås Fibernetselskabets skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling af Tjenester via Fibernetselskabets Fibernet Ved Ordreblanket forstås den blanket, som Abonnenten eventuelt udfylder ved bestilling af Tjenester fra Fibernetselskabet Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende Fibernetselskabet, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af forbindelse til Fiberforbindelsen Ved Waoo! forstås selskabet Waoo A/S CVR-nr True Møllevej 9, True 8381 Tilst Telefonnummer, kundecenter: , kundecenter: Hjemmeside: 2

3 1.18 Ved Waoo!'s Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Waoo! Eller Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Abonnementsaftale. Udstyret omfatter typisk TV boks samt telefoniboks Ved Tillægsydelser forstås en supplerende ydelse, produkt, tjeneste eller service, som kan erhverves i tilknytning til en Tjeneste. 2.2 Hvilke Tjenester, Abonnenten har tegnet abonnement på, fremgår af Ordrebekræftelsen. Sammen med Ordrebekræftelsen modtager Abonnenten de gældende Abonnementsvilkår og priser. 2.3 Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider, kan fås ved henvendelse til Fibernetselskabet. 3 FORUDSÆTNINGER 1.20 Ved Tilslutningsaftalen forstås den aftale, som regulerer forholdet mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om levering af Fiberforbindelse, med eventuelle tilhørende bilag og tillæg. 3.1 Det er en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernetselskabets Fibernet Ved Tjenester forstås alle de ydelser, produkter, tjenester og services fra Waoo! Som leveres af Fibernetselskabet til Abonnenten via Fibernetselskabets Fibernet i henhold til denne Abonnementsaftale. Tjenester omfatter bl.a. telefoni, internetadgang, TV kanaler og forskellige interaktive produkter. 2 AFTALENS OMFANG 2.1 Når Abonnenten har bestilt den eller de ønskede Tjenester og har modtaget Ordrebekræftelsen, foreligger der en bindende aftale mellem Abonnenten og Fibernetselskabet. 3.2 Det er ligeledes en betingelse for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten er myndig og ikke er umyndiggjort. I modsat fald skal aftalen med Fibernetselskabet underskrives af Abonnentens forælder/værge. 4 ABONNENTENS OPLYSNINGSPLIGT 4.1 Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Fibernetselskabet om navn, adresse, postnummer, by, stednavn, telefonnummer, -adresse og andre for aftale-forholdet nødvendige oplysninger, som Fibernetselskabet måtte anmode om, herunder eventuel In- 3

4 stallationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/ eller meddelelser om eventuelle ændringer til Abonnementsaftalen og Tjenester skal sendes til. Disse oplysninger ligger herefter til grund for Abonnementsaftalen. Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal Abonnenten straks give meddelelse til Fibernetselskabet om disse ændringer. ret dog allerede, når Fibernetselskabet påbegynder leveringen Ved Abonnentens fortrydelse skal Fibernetselskabet's udstyr tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved Abonnentens modtagelse. Dette indebærer, at fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde af skade eller bortkomst, som Abonnenten er skyld i. 4.2 Abonnenten giver ved indgåelsen af Abonnementsaftalen i form af sin underskrift af Ordreblanketten eller tilsvarende dokument samtykke til, at Fibernetselskabet til enhver tid, om nødvendigt, kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for en kreditvurdering. 5 FORTRYDELSESRET 6 LEVERING 6.1 Efter Abonnentens bestilling af de valgte Tjenester meddeler Fibernetselskabet så vidt muligt i Ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår Abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte Tjenester. 5.1 Fortrydelsesfristen Abonnenten kan fortryde den indgåede Abonnementsaftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage efter modtagelse af Ordrebekræftelsen Hvis Abonnenten ved bestillingen har accepteret, at Fibernetselskabet påbegynder leverance af Tjenesterne helt eller delvis inden fortrydelsesfristen udløb, ophører Abonnentens fortrydelses- Da Abonnentens adgang til de bestilte Tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i Ordrebekræftelsen eller senere meddelte. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Fibernetselskabet i den anledning. 6.2 Vilkår for selve Abonnentens Fiberforbindelse, som leveres af Fibernetselskabet, følger af Tilslutningsaftalen, 4

5 der indgås direkte mellem Abonnenten og Fibernetselskabet. 7 FEJLRETNING 7.1 Fibernetselskabet er forpligtet til, som en del af Abonnementsaftalen, at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de af Fibernetselskabet leverede Tjenester. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Fibernetselskabet. 7.2 Såfremt det efter Fibernetselskabets afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Fibernetselskabets forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, kan Fibernetselskabet kræve, at Abonnenten dækker Fibernetselskabets udgifter til fejlsøgning. 8 BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER M.V. 8.1 Abonnenten vil få udleveret forskellige adgangskoder. Sådanne adgangskoder er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. 8.2 Abonnenten bærer selv ansvaret for eventuel misbrug af adgangskode. Abonnenten kan rekvirere ny adgangskode ved henvendelse til Fibernetselskabet. Fibernetselskabet kan opkræve et Gebyr herfor. 9 UDSTYR 9.1 Kabling og andre installationer internt i Abonnentens ejendom er Abonnentens eget ansvar og risiko og Fibernetselskabet uvedkommende. Abonnenten skal sikre, at udstyr, som Abonnenten tilslutter Fibernettet, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes Fibernettet, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål. 9.2 Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes Fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af Tjenester og/eller Fibernettet, er Abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Fibernetselskabet at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger. 9.3 Undlader Abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra Fibernetselskabet, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Fibernetselskabet til at lukke for den eller de Tjenester leveret til Abonnenten, som forårsager af forstyrrelsen, jf. punkt 12. Genåbning er forbundet med et Gebyr. 5

6 10 PRISER 10.1 Prisen omfatter en løbende Abonnementsbetaling, forskellige Gebyrer samt eventuel Forbrugsbetaling Størrelsen af Abonnementsbetaling, Gebyrer og Forbrugsbetaling fremgår af Ordrebekræftelsen Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan fås på Fibernetselskabets eller Waoo!s hjemmeside eller ved henvendelse til Fibernetselskabet eller Waoo!. 11 BETALING 11.1 Betalingsvilkår fremgår af Ordrebekræftelsen, gældende prisliste samt disse Abonnementsvilkår Abonnementsbetalingen faktureres kvartalsvis forud med virkning fra den dag, hvor Fibernetselskabet påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Forbrugsbetaling faktureres normalt kvartalsvis bagud, startende fra den dag, hvor Fibernetselskabet påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste Derudover kan Fibernetselskabet opkræve specifik betaling og Gebyrer for Tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale Såfremt kampagnetilbud benyttes af Abonnenten til indgåelse af denne Abonnementsaftale, vil betingelserne i kampagnetilbuddet have forrang i forhold til Abonnementsaftalen Kampagnetilbud kan aldrig benyttes af en Abonnent, hvis denne har været kunde hos Fibernetselskabet indenfor de seneste 6 måneder, medmindre det specifikt fremgår af Kampagnetilbuddet Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv moms Medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen eller fremsendt faktura, er betalingsfristen 14 dage Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at opkræve et Gebyr ved betaling med girokort. Ved forsinket betaling er Fibernetselskabet berettiget til morarenter efter rentelovens regler. Fibernetselskabet er desuden berettiget til at opkræve et Gebyr i tilfælde af Fibernetselskabets fremsendelse af rykker til Abonnenten. 12 ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE 12.1 Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne Abonnementsaftale, er Fibernetselskabet berettiget til at hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Abonnentens 6

7 adgang til Tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne grundet Abonnentens misligholdelse fritager ikke Abonnenten for betaling til Fibernetselskabet Fibernetselskabet underretter Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne berettiger ikke Abonnenten til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen. Fibernetselskabet er berettiget til at opkræve et Gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte Tjenester Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen i forhold til Fibernetselskabet, såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til Fibernettet i medfør af Tilslutningsaftalens bestemmelser Såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet, fritager det ikke Abonnenten for betaling til Fibernetselskabet Abonnentens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning Overdragelse af Abonnementet til tredjemand uden Fibernetselskabets samtykke, jævnfør punkt 15 i denne Abonnementsaftale Netværksdeling med andre husstande uden Fibernetselskabets udtrykkelige samtykke Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør punkt 20 i denne Abonnementsaftale vedrørende Internet, Telefoni og offentlig IP-adresse og TV Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser Abonnenten tilslutter udstyr til Fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af Fibernettet Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Fibernetselskabet's fremsendelse af rykkerbrev Tilslutningen til Fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Fibernetselskabet til kommerciel virksomhed el- 7

8 ler formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Abonnentens husstand Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IPadresser eller headendinformation Abonnenten medvirker til spredning af virus eller post, som er uønsket for modtageren, eksempelvis spam, kædebreve eller lignende Abonnenten groft og gentagne gange overtræder den til enhver tid gældende net-etikette, som er de uskrevne regler for god skik på Internettet Hvis Fibernetselskabet afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer Abonnenten undlader efter krav fra Fibernetselskabet herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket, virker forstyrrende på Tjenester og/eller Fibernettet Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Fibernetselskabets eller Fibernetselskabets tilslutningsudstyr FIBERNETSELSKABETS MISLIG- HOLDELSE OG ERSTATNINGSAN- SVAR 13.1 Fibernetselskabet giver efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen for den relevante periode: Hvis Fibernetselskabet undlader at foretage fejlretning jævnfør punkt 7 i denne Abonnementsaftale; Hvis de aftalte leveringstider, jf. punkt 6 i denne Abonnementsaftale, ikke overholdes af Fibernetselskabet som følge af Fibernetselskabets forhold, eller Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende Hvis der opstår fejl i Tjenesterne, der medfører afbrydelse af Abonnentens forbindelse Abonnenten er dog først berettiget til et forholdsmæssigt afslag, hvis adgangen til Tjenesterne har været afbrudt i samlet mere end 2 døgn inden for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes 8

9 ved den førstkommende opkrævning af Abonnementsbetalingen. mendes adgang til Abonnentens data og/ eller systemer; 13.3 Fibernetselskabet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Fibernetselskabet eller nogen, som Fibernetselskabet har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af Fibernetselskabet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkom Fibernetselskabet er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering af Tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibernetselskabets kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på Fibernettet, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Fibernetselskabets egne medarbejdere, fejl i Abonnentens Eget Udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på Abonnentens forhold, fejl i andre netværk, systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Fibernetselskabet's leverandører. 14 FLYTNING 14.1 Abonnementsaftalen er knyttet til levering på den eller de Installationsadresse(r), der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele Waoo, når man påtænker at fraflytte en Installationsadresse Hvis Abonnentens nye Installationsadresse er tilsluttet Fibernettet eller umiddelbart kan tilsluttes, og det er teknisk muligt at levere samtlige Tjenester på den nye Installationsadresse, kan Abonnementsaftalen ændres, således at 9

10 Fibernetselskabet leverer Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse Hvis Abonnentens nye Installationsadresse ikke er tilsluttet Fibernettet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, eller hvis Tjenester ikke kan leveres til Abonnentens nye Installationsadresse, skal Abonnenten opsige Abonnementsaftalen i overensstemmelse med Abonnementsaftalens punkt 15, således at Fibernetselskabets levering af Tjenester til den fraflyttede Tilslutningsadresse ophører på fraflytningsdagen Uanset om Abonnenten fraflytter Installationsadressen inden udløbet af en eventuel bindingsperiode, kan Abonnementsaftalen dog tidligst opsiges til ophør ved bindingsperiodens udløb Fibernetselskabet er forpligtet til indenfor 15 arbejdsdage, på Abonnentens anmodning, at oplyse om, hvorvidt Fibernetselskabet kan levere Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse, eller hvorvidt Abonnenten skal opsige Abonnementsaftalen Ønsker Abonnenten at indgå Abonnementsaftale om levering af Fibernetselskabets Tjenester på en anden Tilslutningsadresse end anført i Ordrebekræftelsen, skal ny specifik Abonnementsaftale herom indgås Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til en ny Installationsadresse, vil Fibernetselskabet opkræve et Gebyr herfor. 15 OVERDRAGELSE AF AFTALEN 15.1 Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til en tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Fibernetselskabet på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen Fibernetselskabet kan forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jævnfør punkt 15 i Abonnementsaftalen. Den nye Abonnent, den gamle Abonnent, og Fibernetselskabet aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelse først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse På overdragelsestidspunktet opgøres Fibernetselskabets mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den fremtidige Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der 10

11 opstår efter overdragelsestidspunktet. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af samtykke hertil samt kræve, at den nye Abonnent stiller sikkerhed i form af bankgaranti for sine fremtidige forpligtelser over for Fibernetselskabet. Fibernetselskabet kan til enhver tid, og uden forudgående varsel, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale til tredjemand Fibernetselskabet er til enhver tid berettiget til at overdrage Fibernetselskabets rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende Abonnementsaftale til tredjemand uden samtykke fra Abonnenten. 16 OPSIGELSE 16.1 Abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra Abonnementsaftalens indgåelse Abonnenten kan til enhver tid opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel, dog tidligst til udgangenaf bindingsperioden Ved Fibernetselskabets varsling af ændringer af Abonnementsaftalens vilkår, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan Abonnenten i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse Fibernetselskabet bekræfter Abonnentens opsigelse I tilfælde af, at Tilslutningsaftalen mellem Abonnenten og Fibernetselskabet ophører, anses nærværende Abonnementsaftale for opsagt af Abonnenten, således at denne ophører, dog tidligst til udgangen af bindingsperioden Fibernetselskabet kan skriftligt opsige Abonnementsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned, (i) såfremt Fibernetselskabet ophører med at udbyde en eller flere Tjenester, som Abonnenten modtager, eller (ii) såfremt Waoo's aftale med Fibernetselskabet om leverance af Tjenesterne via Fibernetselskabets Fibernet ophører, uanset årsagen hertil. 11

12 16.7 Såfremt Abonnenten opsiger sit Abonnement, skal Abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Fibernetselskabet har stillet til rådighed for Abonnenten som led i denne Abonnementsaftale, blandt andet TV boksen. Returneringen skal ske til Fibernetselskabet's adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter Abonnementets ophør. Fibernetselskabet er berettiget til at opkræve erstatning samt et Gebyr af Abonnenten, såfremt udstyret, blandt andet TV boksen, ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 17 ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG PRISER 17.3 Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, bliver Abonnenten underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev Fibernetselskabet og Waoo! er berettiget til at ændre i udbuddet af TV kanaler og film til udlejning (VOD) uden varsel Det til enhver tid værende udbud fremgår af Fibernetselskabets wllw Waoo!'s hjemmeside Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. 18 BEHANDLING AF PERSONDATA 17.1 Fibernetselskabet er berettiget til at ændre vilkårerne i Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, jf. punkt 10.2, med et varsel på mindst 1 måned Ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller PBS Fibernetselskabet behandler personoplysninger om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Fibernetselskabet behandler oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, jævnfør punkt 21 i denne Abonnementsaftale, eller såfremt Abonnenten har gi- 12

13 vet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen Hvor det måtte være relevant, videregiver Fibernetselskabet i overensstemmelse med persondataloven Abonnentens personoplysninger til Waoo! med henblik på kundeoprettelse og fakturering. Fibernetselskabet vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Fibernetselskabets afgørelse kan til enhver tid indbringes for: Teleankenævnet Nørre Voldgade København K Abonnenten kan ved udtrykkelig accept heraf på Ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Fibernetselskabet og Waoo! må anvende de af Abonnenten oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Fibernetselskabets og Fibernetselskabets underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Fibernetselskabets markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere Abonnentens udtrykkelige samtykke. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter de gældende regler herom. SÆRLIGE VILKÅR 20 SÆRLIGE VILKÅR FOR INTERNET- TJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 19 TVISTER OG KLAGER 19.1 Enhver tvist mellem Abonnenten og Fibernetselskabet, der udspringer af denne Abonnementsaftale, skat fortolkes i overensstemmelse med dansk ret I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om forhold, der udspringer af Abonnementsaftalen, kan Abonnenten klage til Fibernetselskabet 20.1 Hvilke internettjenester Abonnenten har ret til at betjene sig af, fremgår af Ordrebekræftelsen Internettjenester er endvidere beskrevet på Fibernetselskabet's hjemmeside. Det er målsætningen, at Abonnenten til enhver tid tilbydes den i Fibernetselskabet's Ordrebekræftelse angivne hastighed mellem Abonnentens egen PC og internettet. 13

14 20.3 Med internettjenesten følger én dynamisk IP-adresse, der tildeles af Fibernetselskabet. Abonnenten kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. Abonnenten kan særskilt oprette en fast IP-adresse mod et Gebyr. Eventuelle omkostninger forbundet med ændring og/eller tilpasning af Abonnentens tilsluttede udstyr er Fibernetselskabet uvedkommende. Eventuelle adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Fibernetselskabet og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil Abonnementsaftalen udløber Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere hastigheden på internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås på Fibernetselskabets hjemmeside En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af perioden, der er omfattet af den senest fremsendte faktura. En nedgradering opfattes som skift til en anden, billigere Tjeneste og behæftes med et Gebyr. Fibernetselskabet er ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser. Fibernetselskabet er ikke ansvarlig for, om Abonnenten opnår den ønskede forbindelse til Internettet som følge af installations- eller opsætningsvejledning fra Fibernetselskabet. Fibernetselskabet er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installations- eller opsætningsvejledning Fibernetselskabet er ikke ansvarlig, såfremt Abonnentens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden Abonnentens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre Fibernetselskabet er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware og lignende. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på internettet, har Fibernetselskabet intet ansvar for Abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Abonnentens data i form af adresser og s slettes i Fibernetselskabet's systemer 30 dage efter Abonnementsaftalens ophør Hvis Fibernetselskabet i oplysningsmateriale og lignende har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde med videre via e- mails og andre ekstra tilkøbte produkter, må Abonnenten ikke overskride disse 14

15 grænser. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens Eget Udstyr af relevante grænseflader til Fibernetselskabets internetserver, herunder teste for åbne porte og e- mailservere. Fibernetselskabet forbeholder sig endvidere ret til at blokere for Abonnentens eventuelle afsendelse af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam og andet uanmodet kommerciel kommunikation, herunder aktivere spamfiltre og lignende Fibernetselskabet er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav, Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesten, tilstræber Fibernetselskabet at informere Abonnenten om ændringerne Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Abonnentens side i forbindelse med internettjenesten: Ulovlig kommunikation via , chatog sociale tjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, terroristvirksomhed, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper med videre, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven etter andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring og spam i strid med markedsføringslovens 6a Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet Spredning af virus Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette Waool. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. 21 SÆRLIGE VILKÅR FOR TELEFONI- TJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 21.1 Fibernetselskabet og Waoo! leverer nødvendigt udstyr til etablering af telefoni hos Abonnenten. Dette i form af Fiberboks og eventuel telefoniboks, dog ikke selve telefonapparatet, som Abonnenten selv skal anskaffe. 15

16 21.2 Abonnenten må ikke foretage indgreb i Fibernetselskabets eller Waoo!'s Udstyr. Ved ophør af Abonnementsaftalen vedrørende telefoni er Abonnenten forpligtet til at returnere telefoniboksen til Fibernetselskabet for egen regning, såfremt Abonnenten har modtaget en telefoniboks ved etablering af telefoni. Abonnenten kan ved en selvstændig samtykkeerklæring give samtykke til, at Fibernetselskabet kan overføre Abonnentens eksisterende telefonnummer til Waoo!, også kaldet for nummerportering. Telefonitjenesten understøtter såvel taletelefoni som telefax. Det er dog ikke muligt at benytte præfikstelefoni sammen med Fibernetselskabets telefonitjeneste Telefonitjenesten er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder til callcenter eller lignende. Overtrædelse heraf anses for væsentlig misligholdelse. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at afbryde et telefonopkald, såfremt varigheden af dette overstiger 120 minutter, Abonnenten hæfter for ethvert telefoniforbrug foretaget af tredjemand på Installationsadressen Abonnenten er ifølge lovgivningen berettiget til, i forbindelse med et abonnement på telefoni, at vælge en række funktioner og faciliteter, herunder nummervisning og viderestilling, saldooplysning og saldokontrol, spærring, opkaldsbaseret takstoplysningsfacilitet, takstopdelt og specificeret regning med videre. Abonnenten har ret til at få oplysning om navn, adresse og telefonnummer optaget i Fibernetselskabets offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase - eller en for Fibernetselskabet af tredjemand varetaget nummeroplysningsdatabase Abonnenten bærer selv ansvaret for, at optagelsen af de nævnte data i nummeroplysningsdatabasen ikke krænker tredjemands rettigheder. Abonnenten kan vælge at lade sit telefonnummer være hemmeligt eller vælge, at ingen af Abonnentens nummeroplysningsdata indgår i nummeroplysningsdatabasen. Fibernetselskabet er forpligtet til at videregive de registrerede nummeroplysningsdata til alle, der fremsætter ønske herom. Dette gælder dog ikke registrerede data, som af Abonnenten er krævet hemmeligholdt, medmindre der er tale om videregivelse til alarmtjenesten 112, politiet eller andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i signaleringsøjemed. 22 SÆRLIGE VILKÅR FOR TV TJENE- STERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 16

17 22.1 Den fysiske tilslutning af Abonnentens Eget Udstyr til TV via Fibernetselskabets Fibernet sker på de vilkår, der er fastlagt i Tilslutningsaftalen. Et abonnement på TV giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal TV kanaler afhængig af Abonnentens valg af TV pakke, som leveres af Fibernetselskabet i samarbejde med Waoo! der er indehaver af alle rettigheder til distribution af TV-kanaler.. Der kan løbende ske ændringer i kanalsammensætningen. Ændringer fremgår af Waoo!'s hjemmeside og/etter meddeles Abonnenten via brev eller . Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Waoo!'s hjemmeside Antallet af kanaler afhænger af den valgte TV pakke, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere TV pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås på Waoo!'s hjemmeside eller ved henvendelse til Fibernetselskabet En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regnings-periode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV pakke og behæftes med et Gebyr Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige TV pakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Waoo! eller Fibernetselskabet eller ses på Fibernetselskabets eller Waoo!s hjemmeside TV tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse Med aftale om leverancer af TV modtager Abonnenten en TV boks, hvis tilslutning er en forudsætning for at kunne modtage Fibernetselskabets/Waoo!'s TV signaler. Til en TV boks kan tilsluttes et TV. Abonnenten må alene tilslutte den af Waoo! eller Fibernetselskabet udleverede TV boks til den af Fiberselskabets opsatte fordelerboks. Ved leje af ekstra TV bokse skal Abonnenten betale et månedligt abonnementstillæg, såfremt Abonnenten har tegnet abonnement på CANAL+. Hvis Abonnenten ønsker det, kan de ekstra TV bokse købes frem for lejes. Se mere om vilkår og betingelser på Waoo!'s hjemmeside. Fibernetselskabet/Waoo! rådgiver og vejleder alene om tilslutning af TV boksen og er således ikke ansvarlig for kunderådgivning omkring tilslutning og opsætning at Abonnentens TV, video-/dvd-afspiller og/ eller andet teknisk Eget Udstyr brugt i forbindelse med TV tjenesten, ligesom 17

18 Fibernetselskabet/Waoo! ikke yder kunderådgivning til tjenester, som Abonnenten ikke køber gennem Fibernetselskabet/Waoo! Fibernetselskabet kan vælge at give en ekstern samarbejdspartner adgang til at sælge sine produkter gennem Fibernettet. Vælger Abonnenten at købe sådanne produkter, kan Abonnenten blive forpligtet til at skulle acceptere samarbejdspartnerens egne betingelser herfor. Fibernetselskabet/Waoo! er forpligtet til at sikre, at et TV signal er blokeret som følge at, at TV programleverandøren ikke har de fornødne IP-rettigheder. Måtte Fibernetselskabet/Waoo! være nødsaget til at gennemføre sådan blokering af udsendelse af et program på Fibernettet på grund af TV programleverandørens manglende IP-rettigheder, vil dette fremgå at Fibernetselskabets/Waoo!'s hjemmeside. Fibernetselskabets/Waoo!'s blokering af TV signaler, som følge af TV programleverandørers krav herom, giver ikke Abonnenten ret til kompensation eller erstatning af nogen art Fibernetselskabet/Waoo! kan ikke drages til ansvar for indholdet af de udbudte TV kanaler samt film til leje (VOD), ligesom Fibernetselskabet/Waoo! ikke ifalder ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i TV tjenesten, hvis Fibernetselskabets/Waoo!'s samarbejdspartnere, herunder TV programleverandører ikke opfylder sine forpligtelser over for Fibernetselskabet og/eller Abonnenten. T \ v1 V I I n t e r n e t Telefoni I * 3. september

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere