Abonnementsvilkår for private kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for private kunder"

Transkript

1 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via Fibernetselskabets Fibernet. PBS. Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, vil Abonnenten blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Vi har her fremhævet nogle punkter i Abonnementsvilkårene. Samtidig anbefaler vi, at du læser alle vilkårene grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad Abonnementsaftalen går ud på: Du har 14 dages fortrydelsesret på din Abonnementsaftale med Fibernetselskabet fra den dag, du har modtaget Ordrebekræftelsen. Der er en bindingsperiode på Abonnementsaftalen på 6 måneder fra Abonnementsaftalens ikrafttræden. 1 DEFINITIONER 1.1 Ved Abonnementsaftalen forstås eventuel Ordreblanket, Ordrebekræftelsen, disse Abonnementsvilkår samt eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. 1.2 Ved Abonnementsbetaling forstås den månedlige betaling, som Abonnenten skal betale for de erhvervede Tjenester i henhold til nærværende Abonnementsaftale. Du kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til den første i en måned, dog tidligst til udløb af bindingsperioden. 1.3 Ved Abonnementsvilkår forstås disse vilkår, der gælder mellem den enkelte Abonnent og Fibernetselskabet. Det er en forudsætning for Abonnementsaftalen, at du har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernet via dit Fibernetselskab. 1.4 Ved Abonnenten forstås den person, som har indgået Abonnementsaftalen med Fibernetselskabet. Ændringer i Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller 1.5 Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Fibernetselskabet eller Waoo!, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne. September vers. 1.0

2 1.6 Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Fibernetselskabet, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem Fibernetselskabet og det af Abonnenten ejede Eget Udstyr. 1.7 Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Fibernetselskabet, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. 1.8 Ved Fibernet forstås Fibernetselskabets til enhver tid værende datakommunikationsnetværk. 1.9 Ved Fibernetselskab forstås det selskab, som Abonnenten har indgået aftale om levering af Fiberforbindelse og Tjenester med Ved Fibernetselskabets Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til Tilslutningsaftalen. Udstyret omfatter typisk Fiberrør og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder Ved Forbrugsbetaling forstås en betaling, hvis størrelse afhænger af Abonnentens forbrug, eksempelvis leje af film (VOD) og forbrugsafregnet telefoni (VOIP) Ved Gebyrer forstås betaling for forskellige ekstra services, oprettelse og ændringer i Abonnementet, eksempelvis ændring af internethastighed, kryptering, forsendelse, oprettelse, ændring i TV pakker, genåbning, nummerportering og rykker ved manglende betaling Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernet via Fiberforbindelsen etableret Ved Ordrebekræftelse forstås Fibernetselskabets skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling af Tjenester via Fibernetselskabets Fibernet Ved Ordreblanket forstås den blanket, som Abonnenten eventuelt udfylder ved bestilling af Tjenester fra Fibernetselskabet Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende Fibernetselskabet, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af forbindelse til Fiberforbindelsen Ved Waoo! forstås selskabet Waoo A/S CVR-nr True Møllevej 9, True 8381 Tilst Telefonnummer, kundecenter: , kundecenter: Hjemmeside: 2

3 1.18 Ved Waoo!'s Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Waoo! Eller Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Abonnementsaftale. Udstyret omfatter typisk TV boks samt telefoniboks Ved Tillægsydelser forstås en supplerende ydelse, produkt, tjeneste eller service, som kan erhverves i tilknytning til en Tjeneste. 2.2 Hvilke Tjenester, Abonnenten har tegnet abonnement på, fremgår af Ordrebekræftelsen. Sammen med Ordrebekræftelsen modtager Abonnenten de gældende Abonnementsvilkår og priser. 2.3 Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider, kan fås ved henvendelse til Fibernetselskabet. 3 FORUDSÆTNINGER 1.20 Ved Tilslutningsaftalen forstås den aftale, som regulerer forholdet mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om levering af Fiberforbindelse, med eventuelle tilhørende bilag og tillæg. 3.1 Det er en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernetselskabets Fibernet Ved Tjenester forstås alle de ydelser, produkter, tjenester og services fra Waoo! Som leveres af Fibernetselskabet til Abonnenten via Fibernetselskabets Fibernet i henhold til denne Abonnementsaftale. Tjenester omfatter bl.a. telefoni, internetadgang, TV kanaler og forskellige interaktive produkter. 2 AFTALENS OMFANG 2.1 Når Abonnenten har bestilt den eller de ønskede Tjenester og har modtaget Ordrebekræftelsen, foreligger der en bindende aftale mellem Abonnenten og Fibernetselskabet. 3.2 Det er ligeledes en betingelse for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten er myndig og ikke er umyndiggjort. I modsat fald skal aftalen med Fibernetselskabet underskrives af Abonnentens forælder/værge. 4 ABONNENTENS OPLYSNINGSPLIGT 4.1 Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Fibernetselskabet om navn, adresse, postnummer, by, stednavn, telefonnummer, -adresse og andre for aftale-forholdet nødvendige oplysninger, som Fibernetselskabet måtte anmode om, herunder eventuel In- 3

4 stallationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/ eller meddelelser om eventuelle ændringer til Abonnementsaftalen og Tjenester skal sendes til. Disse oplysninger ligger herefter til grund for Abonnementsaftalen. Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal Abonnenten straks give meddelelse til Fibernetselskabet om disse ændringer. ret dog allerede, når Fibernetselskabet påbegynder leveringen Ved Abonnentens fortrydelse skal Fibernetselskabet's udstyr tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved Abonnentens modtagelse. Dette indebærer, at fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde af skade eller bortkomst, som Abonnenten er skyld i. 4.2 Abonnenten giver ved indgåelsen af Abonnementsaftalen i form af sin underskrift af Ordreblanketten eller tilsvarende dokument samtykke til, at Fibernetselskabet til enhver tid, om nødvendigt, kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for en kreditvurdering. 5 FORTRYDELSESRET 6 LEVERING 6.1 Efter Abonnentens bestilling af de valgte Tjenester meddeler Fibernetselskabet så vidt muligt i Ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår Abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte Tjenester. 5.1 Fortrydelsesfristen Abonnenten kan fortryde den indgåede Abonnementsaftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage efter modtagelse af Ordrebekræftelsen Hvis Abonnenten ved bestillingen har accepteret, at Fibernetselskabet påbegynder leverance af Tjenesterne helt eller delvis inden fortrydelsesfristen udløb, ophører Abonnentens fortrydelses- Da Abonnentens adgang til de bestilte Tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i Ordrebekræftelsen eller senere meddelte. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Fibernetselskabet i den anledning. 6.2 Vilkår for selve Abonnentens Fiberforbindelse, som leveres af Fibernetselskabet, følger af Tilslutningsaftalen, 4

5 der indgås direkte mellem Abonnenten og Fibernetselskabet. 7 FEJLRETNING 7.1 Fibernetselskabet er forpligtet til, som en del af Abonnementsaftalen, at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de af Fibernetselskabet leverede Tjenester. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Fibernetselskabet. 7.2 Såfremt det efter Fibernetselskabets afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Fibernetselskabets forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, kan Fibernetselskabet kræve, at Abonnenten dækker Fibernetselskabets udgifter til fejlsøgning. 8 BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER M.V. 8.1 Abonnenten vil få udleveret forskellige adgangskoder. Sådanne adgangskoder er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. 8.2 Abonnenten bærer selv ansvaret for eventuel misbrug af adgangskode. Abonnenten kan rekvirere ny adgangskode ved henvendelse til Fibernetselskabet. Fibernetselskabet kan opkræve et Gebyr herfor. 9 UDSTYR 9.1 Kabling og andre installationer internt i Abonnentens ejendom er Abonnentens eget ansvar og risiko og Fibernetselskabet uvedkommende. Abonnenten skal sikre, at udstyr, som Abonnenten tilslutter Fibernettet, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes Fibernettet, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål. 9.2 Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes Fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af Tjenester og/eller Fibernettet, er Abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Fibernetselskabet at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger. 9.3 Undlader Abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra Fibernetselskabet, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Fibernetselskabet til at lukke for den eller de Tjenester leveret til Abonnenten, som forårsager af forstyrrelsen, jf. punkt 12. Genåbning er forbundet med et Gebyr. 5

6 10 PRISER 10.1 Prisen omfatter en løbende Abonnementsbetaling, forskellige Gebyrer samt eventuel Forbrugsbetaling Størrelsen af Abonnementsbetaling, Gebyrer og Forbrugsbetaling fremgår af Ordrebekræftelsen Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan fås på Fibernetselskabets eller Waoo!s hjemmeside eller ved henvendelse til Fibernetselskabet eller Waoo!. 11 BETALING 11.1 Betalingsvilkår fremgår af Ordrebekræftelsen, gældende prisliste samt disse Abonnementsvilkår Abonnementsbetalingen faktureres kvartalsvis forud med virkning fra den dag, hvor Fibernetselskabet påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Forbrugsbetaling faktureres normalt kvartalsvis bagud, startende fra den dag, hvor Fibernetselskabet påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste Derudover kan Fibernetselskabet opkræve specifik betaling og Gebyrer for Tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale Såfremt kampagnetilbud benyttes af Abonnenten til indgåelse af denne Abonnementsaftale, vil betingelserne i kampagnetilbuddet have forrang i forhold til Abonnementsaftalen Kampagnetilbud kan aldrig benyttes af en Abonnent, hvis denne har været kunde hos Fibernetselskabet indenfor de seneste 6 måneder, medmindre det specifikt fremgår af Kampagnetilbuddet Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv moms Medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen eller fremsendt faktura, er betalingsfristen 14 dage Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at opkræve et Gebyr ved betaling med girokort. Ved forsinket betaling er Fibernetselskabet berettiget til morarenter efter rentelovens regler. Fibernetselskabet er desuden berettiget til at opkræve et Gebyr i tilfælde af Fibernetselskabets fremsendelse af rykker til Abonnenten. 12 ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE 12.1 Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne Abonnementsaftale, er Fibernetselskabet berettiget til at hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Abonnentens 6

7 adgang til Tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne grundet Abonnentens misligholdelse fritager ikke Abonnenten for betaling til Fibernetselskabet Fibernetselskabet underretter Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne berettiger ikke Abonnenten til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen. Fibernetselskabet er berettiget til at opkræve et Gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte Tjenester Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen i forhold til Fibernetselskabet, såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til Fibernettet i medfør af Tilslutningsaftalens bestemmelser Såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet, fritager det ikke Abonnenten for betaling til Fibernetselskabet Abonnentens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning Overdragelse af Abonnementet til tredjemand uden Fibernetselskabets samtykke, jævnfør punkt 15 i denne Abonnementsaftale Netværksdeling med andre husstande uden Fibernetselskabets udtrykkelige samtykke Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør punkt 20 i denne Abonnementsaftale vedrørende Internet, Telefoni og offentlig IP-adresse og TV Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser Abonnenten tilslutter udstyr til Fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af Fibernettet Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Fibernetselskabet's fremsendelse af rykkerbrev Tilslutningen til Fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Fibernetselskabet til kommerciel virksomhed el- 7

8 ler formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Abonnentens husstand Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IPadresser eller headendinformation Abonnenten medvirker til spredning af virus eller post, som er uønsket for modtageren, eksempelvis spam, kædebreve eller lignende Abonnenten groft og gentagne gange overtræder den til enhver tid gældende net-etikette, som er de uskrevne regler for god skik på Internettet Hvis Fibernetselskabet afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer Abonnenten undlader efter krav fra Fibernetselskabet herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket, virker forstyrrende på Tjenester og/eller Fibernettet Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Fibernetselskabets eller Fibernetselskabets tilslutningsudstyr FIBERNETSELSKABETS MISLIG- HOLDELSE OG ERSTATNINGSAN- SVAR 13.1 Fibernetselskabet giver efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen for den relevante periode: Hvis Fibernetselskabet undlader at foretage fejlretning jævnfør punkt 7 i denne Abonnementsaftale; Hvis de aftalte leveringstider, jf. punkt 6 i denne Abonnementsaftale, ikke overholdes af Fibernetselskabet som følge af Fibernetselskabets forhold, eller Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende Hvis der opstår fejl i Tjenesterne, der medfører afbrydelse af Abonnentens forbindelse Abonnenten er dog først berettiget til et forholdsmæssigt afslag, hvis adgangen til Tjenesterne har været afbrudt i samlet mere end 2 døgn inden for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes 8

9 ved den førstkommende opkrævning af Abonnementsbetalingen. mendes adgang til Abonnentens data og/ eller systemer; 13.3 Fibernetselskabet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Fibernetselskabet eller nogen, som Fibernetselskabet har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af Fibernetselskabet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software; Fibernetselskabet er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkom Fibernetselskabet er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering af Tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibernetselskabets kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på Fibernettet, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Fibernetselskabets egne medarbejdere, fejl i Abonnentens Eget Udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på Abonnentens forhold, fejl i andre netværk, systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Fibernetselskabet's leverandører. 14 FLYTNING 14.1 Abonnementsaftalen er knyttet til levering på den eller de Installationsadresse(r), der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele Waoo, når man påtænker at fraflytte en Installationsadresse Hvis Abonnentens nye Installationsadresse er tilsluttet Fibernettet eller umiddelbart kan tilsluttes, og det er teknisk muligt at levere samtlige Tjenester på den nye Installationsadresse, kan Abonnementsaftalen ændres, således at 9

10 Fibernetselskabet leverer Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse Hvis Abonnentens nye Installationsadresse ikke er tilsluttet Fibernettet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, eller hvis Tjenester ikke kan leveres til Abonnentens nye Installationsadresse, skal Abonnenten opsige Abonnementsaftalen i overensstemmelse med Abonnementsaftalens punkt 15, således at Fibernetselskabets levering af Tjenester til den fraflyttede Tilslutningsadresse ophører på fraflytningsdagen Uanset om Abonnenten fraflytter Installationsadressen inden udløbet af en eventuel bindingsperiode, kan Abonnementsaftalen dog tidligst opsiges til ophør ved bindingsperiodens udløb Fibernetselskabet er forpligtet til indenfor 15 arbejdsdage, på Abonnentens anmodning, at oplyse om, hvorvidt Fibernetselskabet kan levere Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse, eller hvorvidt Abonnenten skal opsige Abonnementsaftalen Ønsker Abonnenten at indgå Abonnementsaftale om levering af Fibernetselskabets Tjenester på en anden Tilslutningsadresse end anført i Ordrebekræftelsen, skal ny specifik Abonnementsaftale herom indgås Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til en ny Installationsadresse, vil Fibernetselskabet opkræve et Gebyr herfor. 15 OVERDRAGELSE AF AFTALEN 15.1 Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til en tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Fibernetselskabet på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen Fibernetselskabet kan forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jævnfør punkt 15 i Abonnementsaftalen. Den nye Abonnent, den gamle Abonnent, og Fibernetselskabet aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelse først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse På overdragelsestidspunktet opgøres Fibernetselskabets mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den fremtidige Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der 10

11 opstår efter overdragelsestidspunktet. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af samtykke hertil samt kræve, at den nye Abonnent stiller sikkerhed i form af bankgaranti for sine fremtidige forpligtelser over for Fibernetselskabet. Fibernetselskabet kan til enhver tid, og uden forudgående varsel, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale til tredjemand Fibernetselskabet er til enhver tid berettiget til at overdrage Fibernetselskabets rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende Abonnementsaftale til tredjemand uden samtykke fra Abonnenten. 16 OPSIGELSE 16.1 Abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra Abonnementsaftalens indgåelse Abonnenten kan til enhver tid opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel, dog tidligst til udgangenaf bindingsperioden Ved Fibernetselskabets varsling af ændringer af Abonnementsaftalens vilkår, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan Abonnenten i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse Fibernetselskabet bekræfter Abonnentens opsigelse I tilfælde af, at Tilslutningsaftalen mellem Abonnenten og Fibernetselskabet ophører, anses nærværende Abonnementsaftale for opsagt af Abonnenten, således at denne ophører, dog tidligst til udgangen af bindingsperioden Fibernetselskabet kan skriftligt opsige Abonnementsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned, (i) såfremt Fibernetselskabet ophører med at udbyde en eller flere Tjenester, som Abonnenten modtager, eller (ii) såfremt Waoo's aftale med Fibernetselskabet om leverance af Tjenesterne via Fibernetselskabets Fibernet ophører, uanset årsagen hertil. 11

12 16.7 Såfremt Abonnenten opsiger sit Abonnement, skal Abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Fibernetselskabet har stillet til rådighed for Abonnenten som led i denne Abonnementsaftale, blandt andet TV boksen. Returneringen skal ske til Fibernetselskabet's adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter Abonnementets ophør. Fibernetselskabet er berettiget til at opkræve erstatning samt et Gebyr af Abonnenten, såfremt udstyret, blandt andet TV boksen, ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 17 ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG PRISER 17.3 Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, bliver Abonnenten underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev Fibernetselskabet og Waoo! er berettiget til at ændre i udbuddet af TV kanaler og film til udlejning (VOD) uden varsel Det til enhver tid værende udbud fremgår af Fibernetselskabets wllw Waoo!'s hjemmeside Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. 18 BEHANDLING AF PERSONDATA 17.1 Fibernetselskabet er berettiget til at ændre vilkårerne i Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, jf. punkt 10.2, med et varsel på mindst 1 måned Ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller PBS Fibernetselskabet behandler personoplysninger om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Fibernetselskabet behandler oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, jævnfør punkt 21 i denne Abonnementsaftale, eller såfremt Abonnenten har gi- 12

13 vet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen Hvor det måtte være relevant, videregiver Fibernetselskabet i overensstemmelse med persondataloven Abonnentens personoplysninger til Waoo! med henblik på kundeoprettelse og fakturering. Fibernetselskabet vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Fibernetselskabets afgørelse kan til enhver tid indbringes for: Teleankenævnet Nørre Voldgade København K Abonnenten kan ved udtrykkelig accept heraf på Ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Fibernetselskabet og Waoo! må anvende de af Abonnenten oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Fibernetselskabets og Fibernetselskabets underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Fibernetselskabets markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere Abonnentens udtrykkelige samtykke. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter de gældende regler herom. SÆRLIGE VILKÅR 20 SÆRLIGE VILKÅR FOR INTERNET- TJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 19 TVISTER OG KLAGER 19.1 Enhver tvist mellem Abonnenten og Fibernetselskabet, der udspringer af denne Abonnementsaftale, skat fortolkes i overensstemmelse med dansk ret I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om forhold, der udspringer af Abonnementsaftalen, kan Abonnenten klage til Fibernetselskabet 20.1 Hvilke internettjenester Abonnenten har ret til at betjene sig af, fremgår af Ordrebekræftelsen Internettjenester er endvidere beskrevet på Fibernetselskabet's hjemmeside. Det er målsætningen, at Abonnenten til enhver tid tilbydes den i Fibernetselskabet's Ordrebekræftelse angivne hastighed mellem Abonnentens egen PC og internettet. 13

14 20.3 Med internettjenesten følger én dynamisk IP-adresse, der tildeles af Fibernetselskabet. Abonnenten kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. Abonnenten kan særskilt oprette en fast IP-adresse mod et Gebyr. Eventuelle omkostninger forbundet med ændring og/eller tilpasning af Abonnentens tilsluttede udstyr er Fibernetselskabet uvedkommende. Eventuelle adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Fibernetselskabet og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil Abonnementsaftalen udløber Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere hastigheden på internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås på Fibernetselskabets hjemmeside En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af perioden, der er omfattet af den senest fremsendte faktura. En nedgradering opfattes som skift til en anden, billigere Tjeneste og behæftes med et Gebyr. Fibernetselskabet er ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser. Fibernetselskabet er ikke ansvarlig for, om Abonnenten opnår den ønskede forbindelse til Internettet som følge af installations- eller opsætningsvejledning fra Fibernetselskabet. Fibernetselskabet er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installations- eller opsætningsvejledning Fibernetselskabet er ikke ansvarlig, såfremt Abonnentens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden Abonnentens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre Fibernetselskabet er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware og lignende. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på internettet, har Fibernetselskabet intet ansvar for Abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Abonnentens data i form af adresser og s slettes i Fibernetselskabet's systemer 30 dage efter Abonnementsaftalens ophør Hvis Fibernetselskabet i oplysningsmateriale og lignende har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde med videre via e- mails og andre ekstra tilkøbte produkter, må Abonnenten ikke overskride disse 14

15 grænser. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens Eget Udstyr af relevante grænseflader til Fibernetselskabets internetserver, herunder teste for åbne porte og e- mailservere. Fibernetselskabet forbeholder sig endvidere ret til at blokere for Abonnentens eventuelle afsendelse af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam og andet uanmodet kommerciel kommunikation, herunder aktivere spamfiltre og lignende Fibernetselskabet er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav, Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesten, tilstræber Fibernetselskabet at informere Abonnenten om ændringerne Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Abonnentens side i forbindelse med internettjenesten: Ulovlig kommunikation via , chatog sociale tjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, terroristvirksomhed, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper med videre, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven etter andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring og spam i strid med markedsføringslovens 6a Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet Spredning af virus Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette Waool. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. 21 SÆRLIGE VILKÅR FOR TELEFONI- TJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 21.1 Fibernetselskabet og Waoo! leverer nødvendigt udstyr til etablering af telefoni hos Abonnenten. Dette i form af Fiberboks og eventuel telefoniboks, dog ikke selve telefonapparatet, som Abonnenten selv skal anskaffe. 15

16 21.2 Abonnenten må ikke foretage indgreb i Fibernetselskabets eller Waoo!'s Udstyr. Ved ophør af Abonnementsaftalen vedrørende telefoni er Abonnenten forpligtet til at returnere telefoniboksen til Fibernetselskabet for egen regning, såfremt Abonnenten har modtaget en telefoniboks ved etablering af telefoni. Abonnenten kan ved en selvstændig samtykkeerklæring give samtykke til, at Fibernetselskabet kan overføre Abonnentens eksisterende telefonnummer til Waoo!, også kaldet for nummerportering. Telefonitjenesten understøtter såvel taletelefoni som telefax. Det er dog ikke muligt at benytte præfikstelefoni sammen med Fibernetselskabets telefonitjeneste Telefonitjenesten er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder til callcenter eller lignende. Overtrædelse heraf anses for væsentlig misligholdelse. Fibernetselskabet forbeholder sig ret til at afbryde et telefonopkald, såfremt varigheden af dette overstiger 120 minutter, Abonnenten hæfter for ethvert telefoniforbrug foretaget af tredjemand på Installationsadressen Abonnenten er ifølge lovgivningen berettiget til, i forbindelse med et abonnement på telefoni, at vælge en række funktioner og faciliteter, herunder nummervisning og viderestilling, saldooplysning og saldokontrol, spærring, opkaldsbaseret takstoplysningsfacilitet, takstopdelt og specificeret regning med videre. Abonnenten har ret til at få oplysning om navn, adresse og telefonnummer optaget i Fibernetselskabets offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase - eller en for Fibernetselskabet af tredjemand varetaget nummeroplysningsdatabase Abonnenten bærer selv ansvaret for, at optagelsen af de nævnte data i nummeroplysningsdatabasen ikke krænker tredjemands rettigheder. Abonnenten kan vælge at lade sit telefonnummer være hemmeligt eller vælge, at ingen af Abonnentens nummeroplysningsdata indgår i nummeroplysningsdatabasen. Fibernetselskabet er forpligtet til at videregive de registrerede nummeroplysningsdata til alle, der fremsætter ønske herom. Dette gælder dog ikke registrerede data, som af Abonnenten er krævet hemmeligholdt, medmindre der er tale om videregivelse til alarmtjenesten 112, politiet eller andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i signaleringsøjemed. 22 SÆRLIGE VILKÅR FOR TV TJENE- STERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) 16

17 22.1 Den fysiske tilslutning af Abonnentens Eget Udstyr til TV via Fibernetselskabets Fibernet sker på de vilkår, der er fastlagt i Tilslutningsaftalen. Et abonnement på TV giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal TV kanaler afhængig af Abonnentens valg af TV pakke, som leveres af Fibernetselskabet i samarbejde med Waoo! der er indehaver af alle rettigheder til distribution af TV-kanaler.. Der kan løbende ske ændringer i kanalsammensætningen. Ændringer fremgår af Waoo!'s hjemmeside og/etter meddeles Abonnenten via brev eller . Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Waoo!'s hjemmeside Antallet af kanaler afhænger af den valgte TV pakke, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere TV pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås på Waoo!'s hjemmeside eller ved henvendelse til Fibernetselskabet En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regnings-periode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV pakke og behæftes med et Gebyr Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige TV pakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Waoo! eller Fibernetselskabet eller ses på Fibernetselskabets eller Waoo!s hjemmeside TV tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse Med aftale om leverancer af TV modtager Abonnenten en TV boks, hvis tilslutning er en forudsætning for at kunne modtage Fibernetselskabets/Waoo!'s TV signaler. Til en TV boks kan tilsluttes et TV. Abonnenten må alene tilslutte den af Waoo! eller Fibernetselskabet udleverede TV boks til den af Fiberselskabets opsatte fordelerboks. Ved leje af ekstra TV bokse skal Abonnenten betale et månedligt abonnementstillæg, såfremt Abonnenten har tegnet abonnement på CANAL+. Hvis Abonnenten ønsker det, kan de ekstra TV bokse købes frem for lejes. Se mere om vilkår og betingelser på Waoo!'s hjemmeside. Fibernetselskabet/Waoo! rådgiver og vejleder alene om tilslutning af TV boksen og er således ikke ansvarlig for kunderådgivning omkring tilslutning og opsætning at Abonnentens TV, video-/dvd-afspiller og/ eller andet teknisk Eget Udstyr brugt i forbindelse med TV tjenesten, ligesom 17

18 Fibernetselskabet/Waoo! ikke yder kunderådgivning til tjenester, som Abonnenten ikke køber gennem Fibernetselskabet/Waoo! Fibernetselskabet kan vælge at give en ekstern samarbejdspartner adgang til at sælge sine produkter gennem Fibernettet. Vælger Abonnenten at købe sådanne produkter, kan Abonnenten blive forpligtet til at skulle acceptere samarbejdspartnerens egne betingelser herfor. Fibernetselskabet/Waoo! er forpligtet til at sikre, at et TV signal er blokeret som følge at, at TV programleverandøren ikke har de fornødne IP-rettigheder. Måtte Fibernetselskabet/Waoo! være nødsaget til at gennemføre sådan blokering af udsendelse af et program på Fibernettet på grund af TV programleverandørens manglende IP-rettigheder, vil dette fremgå at Fibernetselskabets/Waoo!'s hjemmeside. Fibernetselskabets/Waoo!'s blokering af TV signaler, som følge af TV programleverandørers krav herom, giver ikke Abonnenten ret til kompensation eller erstatning af nogen art Fibernetselskabet/Waoo! kan ikke drages til ansvar for indholdet af de udbudte TV kanaler samt film til leje (VOD), ligesom Fibernetselskabet/Waoo! ikke ifalder ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i TV tjenesten, hvis Fibernetselskabets/Waoo!'s samarbejdspartnere, herunder TV programleverandører ikke opfylder sine forpligtelser over for Fibernetselskabet og/eller Abonnenten. T \ v1 V I I n t e r n e t Telefoni I * 3. september

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr. 25559517, Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Almindelige og Særlige Betingelser

Almindelige og Særlige Betingelser Almindelige og Særlige Betingelser Altibox Danmark A/S Almindelige Betingelser for Private Kunder 1. Generelt 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser (herefter Almindelige Betingelser ) gælder for Altibox

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse Velkommen som kunde hos SYD ENERGI Hvad er dine rettigheder og forpligtelser som kunde hos SYD ENERGI? Det kan du få svar på i denne folder om dine aftalevilkår. Her giver vi dig et overblik over de betingelser,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere