Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010"

Transkript

1 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

2 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE. Vi har her fremhævet nogle punkter i Abonnementsvilkårene. Samtidig anbefaler vi, at du læser alle vilkårene grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad Abonnementsaftalen går ud på: Du har 14 dages fortrydelsesret på din Abonnementsaftale med Waoo! fra den dag, du har modtaget Ordrebekræftelsen. Ved Abonnementsvilkår forstås disse vilkår, der gælder mellem den enkelte Abonnent og Waoo!. Ved Abonnenten forstås den person, som har indgået Abonnementsaftalen med Waoo!. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Fibernetselskabet eller Waoo!, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Fibernetselskabet, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem Fibernetselskabet og det af Abonnenten ejede Eget Udstyr. Ved Ordrebekræftelse forstås Waoo! s skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling af Tjenester via Fibernetselskabets Fibernet. Ved Ordreblanket forstås den blanket, som Abonnenten eventuelt udfylder ved bestilling af Tjenester fra Waoo!. Ved Waoo! forstås selskabet Waoo A/S CVR-nr True Møllevej 9, True 8381 Tilst Telefonnummer, kundecenter: , kundecenter: Hjemmeside: Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider, kan fås ved henvendelse til Waoo!. 3. FORUDSÆTNINGER Det er en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernetselskabets Fibernet. Det er ligeledes en betingelse for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten er myndig og ikke er umyndiggjort. I modsat fald skal aftalen med Waoo! underskrives af Abonnentens forælder/værge. Der er en bindingsperiode på Abonnementsaftalen på 6 måneder fra Abonnementsaftalens ikrafttræden. Du kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til den første i en måned, dog tidligst til udløb af bindingsperioden. Det er en forudsætning for Abonnementsaftalen, at du har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernet via dit Fibernetselskab. Ændringer i Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller PBS. Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, vil Abonnenten blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. 1. DEFINITIONER Ved Abonnementsaftalen forstås eventuel Ordreblanket, Ordrebekræftelsen, disse Abonnementsvilkår samt eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Abonnementsbetaling forstås den månedlige betaling, som Abonnenten skal betale for de erhvervede Tjenester i henhold til nærværende Abonnementsaftale. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Fibernetselskabet, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fibernet forstås Fibernetselskabets til enhver tid værende datakommunikationsnetværk. Ved Fibernetselskab forstås det selskab, som Abonnenten har indgået aftale om levering af Fiberforbindelse med. Ved Fibernetselskabets Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til Tilslutningsaftalen. Udstyret omfatter typisk Fiberrør og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende Fibernetselskabet, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af forbindelse til Fiberforbindelsen. Ved Forbrugsbetaling forstås en betaling, hvis størrelse afhænger af Abonnentens forbrug, eksempelvis leje af film (VOD) og forbrugsafregnet telefoni (VOIP). Ved Gebyrer forstås betaling for forskellige ekstra services, oprettelse og ændringer i Abonnementet, fx ændring af internethastighed, kryptering, forsendelse, oprettelse, ændring i TV pakker, genåbning, nummerportering og rykker ved manglende betaling. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernet via Fiberforbindelsen etableret. som har indgået aftale med Fibernetselskabet om ret til levering af Tjenester til Abonnenten via Fibernettet. Ved Waoo! s Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Waoo! og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Abonnementsaftale. Udstyret omfatter typisk TV boks samt telefoniboks. Ved Tillægsydelser forstås en supplerende ydelse, produkt, tjeneste eller service, som kan erhverves i tilknytning til en Tjeneste. Ved Tilslutningsaftalen forstås den aftale, som regulerer forholdet mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om levering af Fiberforbindelse, med eventuelle tilhørende bilag og tillæg. Ved Tjenester forstås alle de ydelser, produkter, tjenester og services som Waoo! leverer til Abonnenten via Fibernetselskabets Fibernet i henhold til denne Abonnementsaftale. Tjenester omfatter bl.a. telefoni, internetadgang, TV kanaler og forskellige interaktive produkter. 2. AFTALENS OMFANG Når Abonnenten har bestilt den eller de ønskede Tjenester og har modtaget Ordrebekræftelsen, foreligger der en bindende aftale mellem Abonnenten og Waoo!. Hvilke Tjenester, Abonnenten har tegnet abonnement på, fremgår af Ordrebekræftelsen. Sammen med Ordrebekræftelsen modtager Abonnenten de gældende Abonnementsvilkår og priser. 4. ABONNENTENS OPLYSNINGSPLIGT Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Waoo! om navn, adresse, postnummer, by, stednavn, telefonnummer, -adresse og andre for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som Waoo! måtte anmode om, herunder eventuel Installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/ eller meddelelser om eventuelle ændringer til Abonnementsaftalen og Tjenester skal sendes til. Disse oplysninger ligger herefter til grund for Abonnementsaftalen. Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal Abonnenten straks give meddelelse til Waoo! om disse ændringer. Abonnenten giver ved indgåelsen af Abonnementsaftalen i form af sin underskrift af Ordreblanketten eller tilsvarende dokument samtykke til, at Waoo! til enhver tid, om nødvendigt, kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for en kreditvurdering. 5. FORTRYDELSESRET Abonnenten kan fortryde den indgåede Abonnementsaftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage efter modtagelse af Ordrebekræftelsen. Hvis Abonnenten ved bestillingen har accepteret, at Waoo! påbegynder leverance af Tjenesterne helt eller delvis inden fortrydelsesfristen udløb, ophører Abonnentens fortrydelsesret dog allerede, når Waoo! påbegynder leveringen. Fiberbredbånd TV Telefoni 02

3 Ved Abonnentens fortrydelse skal Waoo! s udstyr tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved Abonnentens modtagelse. Dette indebærer, at fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde af skade eller bortkomst, som Abonnenten er skyld i. 6. LEVERING Efter Abonnentens bestilling af de valgte Tjenester meddeler Waoo! så vidt muligt i Ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår Abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte Tjenester. Da Abonnentens adgang til de bestilte Tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i Ordrebekræftelsen eller senere meddelte. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Waoo! i den anledning. Vilkår for selve Abonnentens Fiberforbindelse, som leveres af Fibernetselskabet, følger af Tilslutningsaftalen, der indgås direkte mellem Abonnenten og Fibernetselskabet. 7. FEJLRETNING Waoo! er forpligtet til, som en del af Abonnementsaftalen, at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de af Waoo! leverede Tjenester. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Waoo! Såfremt det efter Waoo! s afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Waoo! s forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, kan Waoo! kræve, at Abonnenten dækker Waoo! s udgifter til fejlsøgning. BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER M.V. Abonnenten vil få udleveret forskellige adgangskoder. Sådanne adgangskoder er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer selv ansvaret for evt. misbrug af adgangskode. Abonnenten kan rekvirere ny adgangskode ved henvendelse til Waoo!. Waoo! kan opkræve et Gebyr herfor. 8. UDSTYR Kabling og andre installationer internt i Abonnentens ejendom er Abonnentens eget ansvar og risiko og Waoo! uvedkommende. Abonnenten skal sikre, at udstyr, som Abonnenten tilslutter Fibernettet, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes Fibernettet, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes Fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af Tjenester og/eller Fibernettet, er Abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Waoo! at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger. Undlader Abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra Waoo!, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Waoo! til at lukke for den eller de Tjenester leveret til Abonnenten, som forårsager af forstyrrelsen, jf. punkt 12. Genåbning er forbundet med et Gebyr. 9. PRISER Prisen omfatter en løbende Abonnementsbetaling, forskellige Gebyrer samt eventuel Forbrugsbetaling. Størrelsen af Abonnementsbetaling, Gebyrer og Forbrugsbetaling fremgår af Ordrebekræftelsen. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan fås på Waoo! s hjemmeside eller ved henvendelse til Waoo!. Derudover kan Waoo! opkræve specifik betaling og Gebyrer for Tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale. Såfremt kampagnetilbud benyttes af Abonnenten til indgåelse af denne Abonnementsaftale, vil betingelserne i kampagnetilbuddet have forrang i forhold til Abonnementsaftalen. Kampagnetilbud kan aldrig benyttes af en Abonnent, hvis denne har været kunde hos Waoo! indenfor de seneste 6 måneder, medmindre det specifikt fremgår af Kampagnetilbuddet. Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv moms. 10. BETALING Betalingsvilkår fremgår af Ordrebekræftelsen, gældende prisliste samt disse Abonnementsvilkår. Abonnementsbetalingen faktureres kvartalsvis forud med virkning fra den dag, hvor Waoo! påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Forbrugsbetaling faktureres normalt kvartalsvis bagud, startende fra den dag, hvor Waoo! påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen eller fremsendt faktura, er betalingsfristen 14 dage. Waoo! forbeholder sig ret til at opkræve et Gebyr ved betaling med girokort. Ved forsinket betaling er Waoo! berettiget til morarenter efter rentelovens regler. Waoo! er desuden berettiget til at opkræve et Gebyr i tilfælde af Waoo! s fremsendelse af rykker til Abonnenten. 11. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne Abonnementsaftale, er Waoo! berettiget til at hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Abonnentens adgang til Tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne grundet Abonnentens misligholdelse fritager ikke Abonnenten for betaling til Waoo!. Waoo! underretter Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af Abonnentens adgang til Tjenesterne berettiger ikke Abonnenten til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen. Waoo! er berettiget til at opkræve et Gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte Tjenester. Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen i forhold til Waoo!, såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til Fibernettet i medfør af Tilslutningsaftalens bestemmelser. Såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet, fritager det ikke Abonnenten for betaling til Waoo!. Abonnentens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Waoo! s fremsendelse af rykkerbrev. Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning. Overdragelse af Abonnementet til tredjemand uden Waoo! s samtykke, jævnfør punkt 15 i denne Abonnementsaftale. Netværksdeling med andre husstande uden Waoo! s eller Fibernetselskabets udtrykkelige samtykke Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør punkt 20 i denne Abonnementsaftale vedrørende Internet, Telefoni og offentlig IP-adresse og TV. Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser. Abonnenten tilslutter udstyr til Fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af Fibernettet. Tilslutningen til Fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Waoo! til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Abonnentens husstand. Abonnenten medvirker til spredning af virus eller post, som er uønsket for modtageren, eksempelvis spam, kædebreve eller lignende. Abonnenten groft og gentagne gange overtræder den til enhver tid gældende net-etikette, som er de uskrevne regler for god skik på Internettet. Hvis Waoo! afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer. Abonnenten undlader efter krav fra Waoo! herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket, virker forstyrrende på Tjenester og/eller Fibernettet Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Fiberbredbånd TV Telefoni 04

4 Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headendinformation. Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Waoo! s eller Fibernetselskabets tilslutningsudstyr. WAOOS! S MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Waoo giver efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen for den relevante periode: Hvis Waoo! undlader at foretage fejlretning jævnfør punkt 7 i denne Abonnementsaftale. Hvis de aftalte leveringstider, jf. punkt 6 i denne Abonnementsaftale, ikke overholdes af Waoo! som følge af Waoo! s forhold, eller Hvis der opstår fejl i Tjenesterne, der medfører afbrydelse af Abonnentens forbindelse. Abonnenten er dog først berettiget til et forholdsmæssigt afslag, hvis adgangen til Tjenesterne har været afbrudt i samlet mere end 2 døgn inden for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes ved den førstkommende opkrævning af Abonnementsbetalingen. Waoo! er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Waoo! eller nogen, som Waoo! har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Waoo! er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af Fibernetselskabet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne Waoo! er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed Waoo! er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software Waoo! er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data og/ eller systemer. Waoo! er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering af Tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Waoo! s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på Fibernettet, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Waoo! s egne medarbejdere, fejl i Abonnentens Eget Udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på Abonnentens forhold, fejl i andre netværk, systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Waoo! s leverandører. 12. FLYTNING Abonnementsaftalen er knyttet til levering på den eller de Installationsadresse(r), der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele Waoo, når man påtænker at fraflytte en Installationsadresse. Hvis Abonnentens nye Installationsadresse er tilsluttet Fibernettet eller umiddelbart kan tilsluttes, og det er teknisk muligt at levere samtlige Tjenester på den nye Installationsadresse, kan Abonnementsaftalen ændres, således at Waoo! leverer Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse. Hvis Abonnentens nye Installationsadresse ikke er tilsluttet Fibernettet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, eller hvis Tjenester ikke kan leveres til Abonnentens nye Installationsadresse, skal Abonnenten opsige Abonnementsaftalen i overensstemmelse med Abonnementsaftalens punkt 15, således at Waoo! s levering af Tjenester til den fraflyttede Tilslutningsadresse ophører på fraflytningsdagen. Uanset om Abonnenten fraflytter Installationsadressen inden udløbet af en eventuel bindingsperiode, kan Abonnementsaftalen dog tidligst opsiges til ophør ved bindingsperiodens udløb. Waoo! er forpligtet til indenfor 15 arbejdsdage, på Abonnentens anmodning, at oplyse om, hvorvidt Waoo! kan levere Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse, eller hvorvidt Abonnenten skal opsige Abonnementsaftalen. Ønsker Abonnenten at indgå Abonnementsaftale om levering af Waoo! s Tjenester på en anden Tilslutningsadresse end anført i Ordrebekræftelsen, skal ny specifik Abonnementsaftale herom indgås. Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til en ny Installationsadresse, vil Waoo! opkræve et Gebyr herfor. 13. OVERDRAGELSE AF AFTALEN Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til en tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Waoo! på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen. Waoo! kan forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jævnfør punkt 15 i Abonnementsaftalen. Den nye Abonnent, den gamle Abonnent, og Waoo! aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelse først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse. På overdragelsestidspunktet opgøres Waoo! s mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den fremtidige Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Waoo! forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent. Waoo! forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af samtykke hertil samt kræve, at den nye Abonnent stiller sikkerhed i form af bankgaranti for sine fremtidige forpligtelser over for Waoo!. Waoo! kan til enhver tid, og uden forudgående varsel, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale til tredjemand. Waoo! er til enhver tid berettiget til at overdrage Waoo! s rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende Abonnementsaftale til tredjemand uden samtykke fra Abonnenten. 14. OPSIGELSE Abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra Abonnementsaftalens indgåelse. Abonnenten kan til enhver tid opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel, dog tidligst til udgangenaf bindingsperioden. Ved Waoo! s varsling af ændringer af Abonnementsaftalens vilkår, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan Abonnenten i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Waoo! bekræfter Abonnentens opsigelse. I tilfælde af, at Tilslutningsaftalen mellem Abonnenten og Fibernetselskabet ophører, anses nærværende Abonnementsaftale for opsagt af Abonnenten, således at denne ophører, dog tidligst til udgangen af bindingsperioden. Waoo! kan skriftligt opsige Abonnementsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned, (i) såfremt Waoo! ophører med at udbyde en eller flere Tjenester, som Abonnenten modtager, eller (ii) såfremt Waoo s aftale med Fibernetselskabet om leverance af Tjenesterne via Fibernetselskabets Fibernet ophører, uanset årsagen hertil. Såfremt Abonnenten opsiger sit Abonnement, skal Abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Waoo! har stillet til rådighed for Abonnenten som led i denne Abonnementsaftale, blandt andet TV boksen. Returneringen skal ske til Waoo! s adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter Abonnementets ophør. Waoo! er berettiget til at opkræve erstatning samt et Gebyr af Abonnenten, såfremt udstyret, blandt andet TV boksen, ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 15. ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG PRISER Waoo! er berettiget til at ændre vilkårerne i Abonnementsaftalen, herunder priser og Gebyrer, jf. punkt 10.2, med et varsel på mindst 1 måned. Fiberbredbånd TV Telefoni 06

5 Ændringer af Abonnementsaftalen, herunder priser, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller ved tekst på betalingsoversigten fra Abonnentens bank eller PBS. Ved væsentlige ændringer af Abonnementsaftalen, der ikke er af rent begunstigende karakter for Abonnenten, bliver Abonnenten underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Waoo! er berettiget til at ændre i udbuddet af TV kanaler og film til udlejning (VOD) uden varsel Det til enhver tid værende udbud fremgår af Waoo! s hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. 16. BEHANDLING AF PERSONDATA Waoo! behandler personoplysninger om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Waoo! behandler oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål. Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, jævnfør punkt 21 i denne Abonnementsaftale, eller såfremt Abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Hvor det måtte være relevant, videregiver Waoo! i overensstemmelse med persondataloven Abonnentens personoplysninger til Abonnentens Fibernetselskab med henblik på kundeoprettelse og fakturering. Abonnenten kan ved udtrykkelig accept heraf på Ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Waoo! må anvende de af Abonnenten oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Waoo! s og Waoo! s underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Waoo! s markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere Abonnentens udtrykkelige samtykke. 17. TVISTER OG KLAGER Enhver tvist mellem Abonnenten og Waoo!, der udspringer af denne Abonnementsaftale, skat fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og Waoo! om forhold, der udspringer af Abonnementsaftalen, kan Abonnenten klage til Waoo! Waoo! vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Waoo! s afgørelse kan til enhver tid indbringes for: Teleankenævnet Nørre Voldgade København K. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter de gældende regler herom. SÆRLIGE VILKÅR 18. SÆRLIGE VILKÅR FOR INTERNETTJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) Hvilke internettjenester Abonnenten har ret til at betjene sig af, fremgår af Ordrebekræftelsen. Internettjenester er endvidere beskrevet på Waoo! s hjemmeside. Det er målsætningen, at Abonnenten til enhver tid tilbydes den i Waoo! s Ordrebekræftelse angivne hastighed mellem Abonnentens egen PC og internettet. Med internettjenesten følger én dynamisk IP-adresse, der tildeles af Waoo!. Abonnenten kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. Abonnenten kan særskilt oprette en fast IP-adresse mod et Gebyr. Eventuelle omkostninger forbundet med ændring og/eller tilpasning af Abonnentens tilsluttede udstyr er Waoo! uvedkommende. Eventuelle -adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Waoo! og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil Abonnementsaftalen udløber. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere hastigheden på internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås på Waoo! s hjemmeside. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af perioden, der er omfattet af den senest fremsendte faktura. En nedgradering opfattes som skift til en anden, billigere Tjeneste og behæftes med et Gebyr. Waoo! er ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser. Waoo! er ikke ansvarlig for, om Abonnenten opnår den ønskede forbindelse til Internettet som følge af installations- eller opsætningsvejledning fra Waoo!. Waoo! er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installations- eller opsætningsvejledning. Waoo! er ikke ansvarlig, såfremt Abonnentens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden Abonnentens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre. Waoo! er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware og lignende. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på internettet, har Waoo! intet ansvar for Abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Abonnentens data i form af -adresser og s slettes i Waoo! s systemer 30 dage efter Abonnementsaftalens ophør. Hvis Waoo! i oplysningsmateriale og lignende har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde med videre via s og andre ekstra tilkøbte produkter, må Abonnenten ikke overskride disse grænser. Waoo! forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens Eget Udstyr af relevante grænseflader til Waoo! s internetserver, herunder teste for åbne porte og servere. Waoo! forbeholder sig endvidere ret til at blokere for Abonnentens eventuelle afsendelse af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam og andet uanmodet kommerciel kommunikation, herunder aktivere spamfiltre og lignende. Waoo! er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav, Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesten, tilstræber Waoo! at informere Abonnenten om ændringerne. Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Abonnentens side i forbindelse med internettjenesten: Ulovlig kommunikation via , chat- og sociale tjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, terroristvirksomhed, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper med videre, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven etter andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring og spam i strid med markedsføringslovens 6a. Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet. predning af virus. Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk. I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette Waool. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. 19. SÆRLIGE VILKÅR FOR TELEFONITJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) Fibernetselskabet og Waoo! leverer nødvendigt udstyr til etablering af telefoni hos Abonnenten. Dette i form af Fiberboks og eventuel telefoniboks, dog ikke selve telefonapparatet, som Abonnenten selv skal anskaffe. Abonnenten må ikke foretage indgreb i Fibernetselskabets eller Waoo! s Udstyr. Ved ophør af Abonnementsaftalen vedrørende telefoni er Abonnenten forpligtet til at returnere telefoniboksen til Waoo! for egen regning, såfremt Abonnenten har modtaget en telefoniboks ved etablering af telefoni. Abonnenten kan ved en selvstændig samtykkeerklæring give samtykke til, at Waoo! kan overføre Abonnentens eksisterende telefonnummer til Waoo!, også kaldet for nummerportering. Telefonitjenesten understøtter såvel taletelefoni som telefax. Det er dog ikke muligt at benytte præfikstelefoni sammen med Waoo! s telefonitjeneste. Fiberbredbånd TV Telefoni 08

6 Telefonitjenesten er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder til callcenter eller lignende. Overtrædelse heraf anses for væsentlig misligholdelse. Waoo! forbeholder sig ret til at afbryde et telefonopkald, såfremt varigheden af dette overstiger 120 minutter, Abonnenten hæfter for ethvert telefoniforbrug foretaget af tredjemand på Installationsadressen. Abonnenten er ifølge lovgivningen berettiget til, i forbindelse med et abonnement på telefoni, at vælge en række funktioner og faciliteter, herunder nummervisning og viderestilling, saldooplysning og saldokontrol, spærring, opkaldsbaseret takstoplysningsfacilitet, takstopdelt og specificeret regning med videre. Abonnenten har ret til at få oplysning om navn, adresse og telefonnummer optaget i Waoo! s offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase - eller en for Waoo! af tredjemand varetaget nummeroplysningsdatabase. fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere TV pakken. Nærmere oplysninger herom kan fås på Waoo! s hjemmeside eller ved henvendelse til Waoo!. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV pakke og behæftes med et Gebyr. Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige TV pakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Waoo! eller ses på Waoo! s hjemmeside. TV tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse. Abonnenten ret til kompensation eller erstatning af nogen art. Waoo! kan ikke drages til ansvar for indholdet af de udbudte TV kanaler samt film til leje (VOD), ligesom Waoo! ikke ifalder ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i TV tjenesten, hvis Waoo! s samarbejdspartnere, herunder TV programleverandører ikke opfylder sine forpligtelser over for Waoo! og/eller Abonnenten. Abonnenten bærer selv ansvaret for, at optagelsen af de nævnte data i nummeroplysningsdatabasen ikke krænker tredjemands rettigheder. Abonnenten kan vælge at lade sit telefonnummer være hemmeligt eller vælge, at ingen af Abonnentens nummeroplysningsdata indgår i nummeroplysningsdatabasen. Waoo! er forpligtet til at videregive de registrerede nummeroplysningsdata til alle, der fremsætter ønske herom. Dette gælder dog ikke registrerede data, som af Abonnenten er krævet hemmeligholdt, medmindre der er tale om videregivelse til alarmtjenesten 112, politiet eller andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i signaleringsøjemed. 20. SÆRLIGE ViILKÅR FOR TVTJENESTERNE (Disse særlige vilkår gælder i tillæg til Abonnementsvilkårene) Den fysiske tilslutning af Abonnentens Eget Udstyr til TV via Fibernetselskabets Fibernet sker på de vilkår, der er fastlagt i Tilslutningsaftalen. Et abonnement på TV giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal TV kanaler afhængig af Abonnentens valg af TV pakke. Der kan løbende ske ændringer i kanalsammensætningen. Ændringer fremgår af Waoo! s hjemmeside og/etter meddeles Abonnenten via brev eller . Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Waoo! s hjemmeside. Antallet af kanaler afhænger af den valgte TV pakke, der Med aftale om leverancer af TV modtager Abonnenten en TV boks, hvis tilslutning er en forudsætning for at kunne modtage Waoo! s TV signaler. Til en TV boks kan tilsluttes et TV. Abonnenten må alene tilslutte den af Waoo! udleverede TV boks til den af Fiberselskabets opsatte fordelerboks. Ved leje af ekstra TV bokse skal Abonnenten betale et månedligt abonnementstillæg, såfremt Abonnenten har tegnet abonnement på CANAL+. Hvis Abonnenten ønsker det, kan de ekstra TV bokse købes frem for lejes. Se mere om vilkår og betingelser på Waoo! s hjemmeside. Waoo! rådgiver og vejleder alene om tilslutning af TV boksen og er således ikke ansvarlig for kunderådgivning omkring tilslutning og opsætning at Abonnentens TV, video-/dvd-afspiller og/ eller andet teknisk Eget Udstyr brugt i forbindelse med TV tjenesten, ligesom Waoo! ikke yder kunderådgivning til tjenester, som Abonnenten ikke køber gennem Waoo!. Waoo! kan vælge at give en ekstern samarbejdspartner adgang til at sælge sine produkter gennem Fibernettet. Vælger Abonnenten at købe sådanne produkter, kan Abonnenten blive forpligtet til at skulle acceptere samarbejdspartnerens egne betingelser herfor. Waoo! er forpligtet til at sikre, at et TV signal er blokeret som følge at, at TV programleverandøren ikke har de fornødne IP-rettigheder. Måtte Waoo! være nødsaget til at gennemføre sådan blokering af udsendelse af et program på Fibernettet på grund af TV programleverandørens manglende IP-rettigheder, vil dette fremgå at Waoo! s hjemmeside. Waoo! s blokering af TV signaler, som følge af TV programleverandørers krav herom, giver ikke TV Internet Telefoni 10

7

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder

Abonnementsvilkår for privatkunder Waoo! 2016 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Waoo! 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab Waoo! 2016 Gældende for aftaler indgået før 1/10-2016 Waoo leveres af dit lokale energiselskab Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S

ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og EWII Bredbånd

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår Bredbånd Nord 2011

Abonnementsvilkår Bredbånd Nord 2011 Abonnementsvilkår Bredbånd Nord 2011 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/ ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015

Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015 Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om bredbåndsabonnement udbudt af Mobilic (Postboks 201, 8310 Tranbjerg

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere