GIS Handlingsplan. April Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille."

Transkript

1 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk Fe rsle v Skibby Østby Vellerup Sønderby GIS Handlingsplan April 2007

2 2

3 3 1. Indledning By & Land har udarbejdet en GIS handlingsplan for Frederikssund Kommune. Planen er udarbejdet for at sikre et strategisk mål og fremdrift kortsigtet og langsigtet for GIS. Der anskaffes et nyt fælleskort i samarbejde med øvrige kommuner i region Hovedstaden. Det nye fælleskort udarbejdes efter den nyste gældende standard FOT version 3. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de løsningsmodeller, der anbefales af KL i GIS-vejledning til kommunerne. GIS handlingsplanen skal være ledelsens og medarbejdernes grundlag for udviklingen af kommunens GIS anvendelse og et instrument for den fremtidige planlægning og budgettering på området. 2. Vision Visionen er at den geografiske indgang er den naturlige indgang til alle georelaterede data, og at alle data til stadighed er komplette, ajourførte og tilgængelige for alle ansatte i kommunen. De georelaterede data er grundlag for den daglige sagsbehandling, og anvendes i forbindelse med udarbejdelse af analyser, strategier og prognoser. Alle data skal være tilgængelige for samtlige brugere og vises på samme måde uanset om data er placeret internt eller eksternt. For borgere, samarbejdspartnere og andre myndigheder skal GIS kunne anvendes i det omfang, data er relevante og egnede til offentliggørelse for disse grupper. Udveksling af data skal ske under iagttagelse af den fornødne sikkerhed. Samtidig skal brugen være interaktiv via internettet (webgis), så det er muligt for borgere og samarbejdspartnere i størst muligt omfang at foretage digital selvbetjening. 3. Mål Det tekniske område: GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. GIS skal være til rådighed som en integreret del af sagsbehandlingen. GIS skal være indgangsnøglen til alle georelaterede data. Data der har en georeference gøres tilgængelige via GIS. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang det er muligt. Der skal etableres den foreskrevne datasikkerhed. GIS data skal være tilgængelige via WEBGIS.

4 4 Udveksling af data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. GIS systemet skal opbygges, så data kan trækkes direkte fra eksterne databaser. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse for at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Øvrige områder i kommunen: Alle medarbejdere i Kommune skal have mulighed for at anvende GIS i relevant omfang. GIS skal være indgangsnøglen til georelaterede data. Indholdet skal udvides med relevante georelaterede data. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang, det er muligt. Indholdet skal løbende udvides med relevante georelaterede data. GIS skal udbredes til alle medarbejdere der har behov for at arbejde med geografisk relaterede data. GIS systemet udbygges, så det kan trække direkte fra eksterne databaser. GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse til at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Borgere og andre eksterne brugere: GIS udbredes i videst muligt omfang til borgerne via WEBGIS. Digital selvbetjening udbredes til flest mulige områder. Udvekslingen af GIS data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. 4. Strategier GIS funktionen Sikrer at de nyeste muligheder udnyttes i organisationen. At GIS værktøjerne opdateres i takt med den teknologiske udvikling. Det digitale matrikelkortet ajourføres som planlagt. Det nye fælleskort i FOT-version 3 (Fælles Objekt Typer) implementeres hurtigst muligt. Sikrer ajourføring af FOT kortet, og følger videreudviklingen af FOT kortet. Fastlægger tabelstrukturen, og beskriver hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af fagtabellerne - temaerne. Etablerer datasikkerhed på tabelniveau i forhold til de enkelte fagområder. Deltager i fælleskommunale kortsamarbejder og uddanner sig løbende, så der til stadighed er den nyeste GIS og kortviden til stede i kommunen. Sikrer en ajourført metadatabase. Sikrer at udveksling af GIS data med eksterne parter kan udføres.

5 5 Sikrer overlapning i de centrale GIS funktioner, for at sikre størst mulig robusthed i for GIS brugerne. Der holdes tæt dialog med de forskellige fagområder for at imødekomme brugernes behov og optimere udnyttelsen af de nyeste applikationer. Deltager i efteruddannelse, så GIS gruppen sikres en høj faglig standard. Deltager i relevante konferencer, temadage og erfa grupper, så den faglige udvikling på GIS området sikres. WEBGIS - hostes pt. på web-hotel hos Geograf. Det forventes at GIS gruppen i samarbejde med IKT afdelingen i løbet af 2007 hjemtager data og administrationen, da der herved skabes nye muligheder for at sagsbehandlerne kan anvende de nødvendige WEBGIS værktøjer som f.eks. tegnefaciliteter, konfliktsøgning, opslag i E&M database og se samme temaer som i MapInfo Professional. I temastyringen vil der udover de nuværende temaer være mulighed for at se temaer fra Regionplanen, og temaer fra det tidligere Frederiksborg Amt. Ved hjemtagelsen af data, vil ovenstående udvidelse af temaerneblive en mulighed, da vores abonnement er på 10 temaer. Matrikelkortet hostes hos KMS Det nye tekniske grundkort FOT hostes hos KMS indtil der er indgået en driftsaftale med FOT Danmark. Det tekniske område: Det skal sikres, at hardware kan afvikle GIS tilfredsstillende. Sagsbehandler dels i MapInfo Professional der installeres på klienten, og dels i MapInfo / WEBGIS. Der skal gennemføres målrettede kurser i brug af MapInfo / WEBGIS. Temastyring udvikles, så tilgængelighed og anvendelse af data optimeres. Sagsbehandlerne motiveres til at udnytte GIS inden for deres arbejdsområde. Data og metadata ajourføres i det omfang ajourføringer er tilgængelige og ajorføringsintervaller er fastlagt i metadatabasen. Øvrige områder i kommunen: Anvender WEBGIS, der udbygges med faciliteter som konfliktsøgning, temastyring og opslag via E&M. Der tilrettelægges vejledninger/sidemandsoplæring i WEBGIS efter behov. GIS gruppen medvirker ved udvikling af brug af GIS i nye projekter. Borgere og andre eksterne brugere: Udvalgte, ajourførte og ikke - følsomme data fra intern GIS

6 6 stille til rådighed på WEBGIS. Selvbetjeningsmulighederne via WEBGIS udvikles i takt med den teknologiske udvikling. GIS programmer udvikles med snitflader så det er muligt at udveksle data med eksterne parter. FOT kort standarder (Fælles Objekt Typer) implementeres og der sker en løbende opfølgning på udviklingen af FOT. Handlingsplan for samkøring af GIS data Se bilag til punkt 6. Etablering af metadatabase: FOT, EUREF 89 Samkøring af data: Datagenerering: Kvalitetssikring: Samarbejde med IT: KL s GIS-vejledning til kommunerne Se bilag til punkt Organisering GIS gruppen er ikke en formaliseret gruppe men udgør en del af gruppen By og Land, der er en stabsfunktion under den ordførende direktør. 7. Vedligeholdelse og kvalitetssikring Generelt princip: Data ajourføres der hvor data skabes. GIS gruppen udvikler GIS anvendelsen sikrer at GIS programmer/webgis er til rådighed sikre ajourførte grundkort / matrikelkort ansvarlig for salg af kort til eksterne leverandører/kunder organiserer datahierarki og struktur på GIS drev organiser og sikrer datasikkerhed på tabelniveau vejleder i brug og vedligeholdelse af GIS sikrer kvalitetsniveauet på de enkelte tabeller sikrer vedligeholdelse af metadatabasen GIS brugerne opretter og vedligeholder tabeller inden for eget fagområde sikrer ajourføring af tabeller og de tilhørende metadata dataansvarlige meddeler GIS gruppen om data kan anvendes eksternt.

7 7 8. Uddannelse Se bilag til punkt 9 GIS gruppen sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i kollegiale netværk, suppleret med kurser der er nødvendige i forbindelse med kommunesammenlægningen, og den fremtidige GIS anvendelse. Tekniske område GIS gruppen holder kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder på det tekniske område. Andre kommunale områder Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data Borger og eksterne parter Web GIS udvikles til stadighed så den er nem at bruge Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brug af GIS, og nye temaer der etableres. 9. Økonomi - Se bilag til punkt 10 Drift Etablering/ajourføring af nyt fælles grundkort FOT Aftale med KMS om Kommuneabonnement Licenser til GIS programmer. Web hotel for digitale kort. Der etableres WEB GIS hos fa. GEOGRAF i jan 2007, og senere på året overgår drift /etablering af temaer til kommunen Konsulentbistand Kurser, konferencer, temadage mv. Kommende investeringer Vedligeholdelse af FOT kortet Geokodning af bygninger Uddannelse af GIS gruppen Forbedring af datagrundlag- ensartede temaer for de sammenlagte kommuner og data fra amtet Nyt kommuneinformationskort etableres i samarbejde med xxxxx med henblik på opsætning af informationsstandere. 11. Tidsplan se - bilag til punkt 11 Detaljeret tidsplan for er beskrevet i bilag.

8 8 12. Revision af GIS handlingsplanen Planen revideres ved behov, dog mindst 1 gang årligt. Samtidig evalueres sidste års arbejde og en handlingsplan for det kommende år fastlægges.

9 9 Bilag til punkt Status for Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommuner (se Kortlægning af kontrakter/aftaler 4 kommune GIS-gruppen) Brug og udbredelse af MapInfo: MapInfo anvendes i de Tekniske Forvaltninger samt i Vejvæsnet og på Renseanlægget. I Slangerup Kommune har Kulturforvaltningen også en licens. Kommunens kortgrundlag: Teknisk grundkort: Kortgrundlaget for de 4 kommuner ligger i systen34sjælland i DNN. Byområder er TK3 standard (høj nøjagtighed) Landområder er TK1 standard (lavere nøjagtighed) Landområderne i Frederikssund kommune er TK2 standard. Frederikssund og Slangerup har fået ajourført det digitale kort hvert år enten en total ajourføring eller en udpeget ajourføring. Frederikssund og Slangerup kommuner har ortofoto s. Matrikelkort: Alle 4 kommuner har købt rettighederne til KMS digitale matrikelkort, Frederikssund og Slangerup har købt KMS Web-pakke, som giver brugsret til topografiske kort og kort på internettet. Frederikssund har desuden brugsretten til KMS Kort10. Matrikelkortet opdateres en gang om året og leveres i okt. måned. GIS anvendelsen: Visning af kort, og oprettelse/vedligeholdelse af temaer. Temaerne anvendes til opslag og sagsbehandling. Der findes overbygninger/tillægsprogrammer til MapInfo, som er målrettet de forskellige behov, der er i en Teknisk Forvaltning. IT systemer i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommune: IKT-gruppen er allerede i gang med forberedelserne for IT i den nye Frederikssund Kommune. WebGIS: Skibby (Geograf A/S) og Slangerup (Geodatacentret I/S) kommune har kort og temaer på internettet, Slangerups er koblet til egen hjemmeside, og er tilgængeligt for

10 borgerne. 10

11 11 Bilag til punkt Handlingsplan for samkøring af GIS data Etablering af metadatabase: Der er ingen af kommunerne der har påført MapInfo-tabellerne eller andre data metadata. Der skal indkøbes/downloades et program, og metadata skal påføres inden sammenlægning af data. FOT, System 2000: Der er indgået kontrakt med KMS for etablering af FOT kort, som skal leveres i dec i system Det vides endnu ikke om kortdataene skal ligge på egen server eller fremmed server. Samkøring af data: Data/tabeller skal forsynes med metadata, fælles data/tabeller skal sammenlægges og alle data skal derefter oversættes til system 2000, program købes. Klargøring til indlægning af data fra amtet: Amtets data ligger allerede i system 2000, og er påført metadata, alle data skal ligge på fremmed server, der er allerede procedure for hvordan tilgangen til dem er, hvordan data hentes og hvordan de opdateres. Datagenerering: Data ajourføres, der hvor data skabes. Kvalitetssikring: Der skal skabes en mappestruktur, som kan tilgodese både de kommunale og amtslige data. Alle data skal være komplette, ajourførte og tilgængelig for alle ansatte i kommunen, som grundlag for den daglige sagsbehandling. Det er kun ejerne af data, der må revidere dem. Mappestruktur: Der skal opbygges en mappestruktur, som tilgodeser både de kommunale og amtslige opgaver. Samarbejde med IT:

12 12 GIS-gruppens fagprogrammer : MapInfo pakkes af konsulent, og IT ruller pakkerne ud i takt med behov. Overbygninger til MapInfo downloades og installeres af GISgruppen. Ved opdatering/opsætning af andre fagprogrammer samarbejdes der med IT, konsulent og GIS-gruppen. IT sikkerhed på tabelniveau: Det er muligt at give rettigheder på mappeniveau og/eller tabelniveau i stifinder. Geodata: BBR skal geokodes, hvilket forhåbentligt sker i 2007.

13 13 Bilag til punkt 6.1. Se KL s GIS-vejledning til kommunerne:, Punkt 5, Punkt 7, Løsningsmodeller for GIS-atkitektur Anbefalinger

14 14 Bilag til punkt 9 9 Uddannelse GIS-gruppen: sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i de kollegiale netværk. Ved kommunesammenlægningen vil der være behov for efteruddannelse på følgende områder: Tid: September-oktober 1. Instruktørkursus 2. Kursus i de nye MapInfo - faciliteter herunder adgang til web services 3. Instruktion i udarbejdelse og anvendelse data i WEB-GIS 4. Opbygning af metadatabaser Tekniske område: GIS-gruppen holder løbende uddannelse ved kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder i hele det tekniske område. Tid: November - december 1. Undervisningen foretages af GIS Gruppen, og der tages udgangspunkt i de enkelte medarbejderes kendskab til MapInfo og arbejdsområde. Andre kommunale områder: Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS anvendelsen ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data. Tid: Februar -marts Undervisningen foretages af GIS Gruppen, med udgangspunkt i de opgaver der skal løses i MapInfo. Borgerne og eksterne parter Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brugen af GIS. Web-GIS udvikles til stadighed, så den er nem at bruge af alle.

15 15 Bilag til punkt 10 Gis budget for 2007 Digitalt grundkort og harmoniseringsudgifter kr. Drift af kort og programmer, konsulent kr. Heraf nyt informationskort kr. I alt kr.

16 16 Bilag til punkt 11 Tidsplan marts 2007: Januar-maj 2007: 1. Ajourført handlingsplan godkendes i maj 2. Fælles drev oprettes af IT afdeling 3. Datastruktur og it sikkerhed aftales med IT afdelingen 4. Datastruktur udkast udarbejdes i samarbejde med Geograf 5. Tabeller identificeres med sagsbehandler/afd/gruppe 6. Vejledning i de enkelte afdelinger efter behov opfølgning 7. Datastruktur justeres - koordineres 8. Kurser i udfyldelse af metadata afholdes 9. Sagsbehandlere gennemgår og sorterer egne tabeller og udfylder regneark med metadata 10. Datastruktur er fastlagt 11. Procedure/retningslinier for fremtidig oprettelse og vedligeholdelse af data udarbejdes (herunder praktiske arbejdsprocedure) 12. Aftale med KMS om levering af ny landkortpakke 13. Det nye FOT kort kvalitetsikres i samarbejde med KMS (hos KMS) 14. Nye FOT objekter placeres af kommunen f.eks. gylletanke 15. De nye kommunegrænser er på plads 16. Sti- tema udarbejdes til det nye informationskort. 17. Temaer prioritet A sammenlægges / udarbejdes 18. Mapinfo Proff. Med overbygninger installeres 19. WEB GIS etableres med kort kiggeløsning 20. GIS gruppen underviser i grundlæggende MapInfo, print og plot Maj juli 2007: 1. Der etableres eget Webhotel 2. Nyt matrikelkort installeres/ afvikles fra server hos KMS 3. Nyt fælles FOT kort installeres incl. DDO / afvikles fra server hos KMS 4. Metadatabaser etableres 5. Temaer lægges sammen for de fire kommuner, og konverteres til system 2000 eller: Der etableres midlertidige temaer fra de 4 kommuner 6. Egne temaer lægges om til system Struktur for temastyring udarbejdes (organiseres ud fra tabel struktur og koordineres med tabeller fra amtet)

17 17 8. Afklaring af hvilke amtsdata der skal vedligeholdes i kommunen 9. Afklaring af vedligeholdelse af amtets digitale vejplaner 10. It afdelingen sikrer at data fra amtet lægges på GIS server 11. It afdelinge sikrer adgang til fælles offentlige databaser Plan & miljø 12. De nye vejkoder lægges ind i egne tabeller 13. De opdaterede husnumre sendes til den valgte leverandør (Per Lykke afklarer) August december: 1. Udarbejdelse af nye fælles temaer efter prioriteret liste 2. Udbygning af WEB GIS manglende temaer udarbejdes

18 GIS - status og strategi August 2007 Hørsholm Kommune

19 Indholdsfortegnelse 1 Ordforklaring Baggrund Teknisk Platform GIS-datastruktur og -flow Interne GIS-data Microstation-data E&M-data WebGIS-data Grundkort Eksterne dataressourcer og dataudveksling Anvendelse af GIS-data Applikationer i dag Applikationer fremover Brugerrettigheder Brugsret Andre større GIS relaterede applikationer Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) PlansystemDK Gartnerplan Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) Databaseintegrationer GIS via intranet og internet Organisering omkring skabelse og vedligeholdelse af GIS-data Ansvarsplacering Løbende sagsorienteret ajourføring (LSA) Økonomi GIS-Budget Konkrete udgifter i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver Fremtidige budgetændringer...14 Bilag 1. GIS-Brugere Bilag 2. Datastruktur og flow april Bilag 3. Datastruktur og flow Bilag 4. Handlingsplan Bilag 5. GIS-temaer og ansvarsplacering... 19

20 1 Ordforklaring GIS: Geografisk informationssystem ESRI: Producentnavn af ArcGIS-produkter SDE: Spatial Database Engine IMS: Internet Map Server WMS: Web Map Service WFS: Web Feature Service DDS: Drift-dialogstyring ESDH: Elektronisk sags- og dokumenthåndtering E&M: Ejendoms- og miljødatabasen BBR: Bygnings- og boligregistret ESR: Ejendomsstamregistret FOT: Fælles objekttype LSA: Løbende sagsorienteret ajourføring Side 3

21 2 Baggrund I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes opgaver inden for miljøområdet. I den forbindelse er der udarbejdet planer for hvordan amternes sager og miljødata sikres, så forvaltningsgrundlaget er tilgængeligt, funktionsdygtigt og driftssikkert. For at opnå en effektiv digital forvaltning på miljøområdet er der i Helle Pilsgaardudvalget 1 formuleret følgende visioner, som er grundlaget i det fællesoffentlige miljøprojekt: 1) En fælles portal (Danmarks Miljøportal) med en adgang til alle relevante miljødata. 2) Digital sagsbehandling og digitale sagsgange på miljøområdet. For at opfylde visionerne sættes der nye krav til strukturering, organisering og brugen af GIS i kommunerne - også i Hørsholm Kommune. KL har i juni 2006 udgivet vejledningen GIS-vejledning til Kommunerne 2. Den er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for amter, kommuner og en lang række private interessenter på området. Vejledningen præsenterer nogle anbefalinger og modeller, der kan tages udgangspunkt i, når udviklingen af geodatainfrastrukturen skal planlægges i Hørsholm Kommune. Den her beskrevne GIS-stategi lever samtidig op til de visioner og pejlemærker, der udgør den overordnede It-strategi for Hørsholm Kommune 3. Eksempler på dette er den fortsatte udvikling af DDS-systemet og NetGIS. Nedenstående vil derfor dels være en status over GIS i dag, dels være et oplæg til den fremtidige struktur, organisering og brug af GIS med udgangspunkt i vejledningen fra KL. Bilag 4 viser en handlingsplan for en række af de vigtigste forestående opgaver. 1 For nærmere information:http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=19 2 For nærmere information: 3 For nærmere information: Side 4

22 3 Teknisk Platform Hørsholm Kommune bruger ESRI s produkter som GIS-værktøj. Der er 10 licenser til ArcGIS (6 samtidige ArcView-licenser, 3 enkeltbruger ArcView licenser, 1 samtidig ArcEditor-licens) samt 4 enkeltbruger Microstation-licenser til brug i Kloak- og Vandforsyningen. Der er en ArcSDE til lagring og strukturering af GIS-data samt egen ArcIMS, som er platform for kommunens WebGIS. ESRI s GIS-produkter vil fortsat være kommunens GIS-værktøj. Antallet af ESRI-licenser bliver som udgangspunkt det samme som i dag. Dog kan der være flere licenser, som følger med amtsmedarbejderne. I givet fald vil eventuelle MapInfo-licenser blive konverteret til ArcView-licenser. Side 5

23 4 GIS-datastruktur og -flow På Bilag 1 og Bilag 3 ses en oversigt over hhv. den aktuelle og fremtidige GISdatastruktur og flow. 4.1 Interne GIS-data De fleste af kommunens GIS-data er lagret på en selvstændig server. Samtidig lagres GIS-data, kommunen får eksternt, i på en anden server i en geodatabase, der tilgås via en såkaldt ArcSDE, mens GIS-data, der produceres i kommunen ligger i mappestruktur (filbaseret lagring). Desuden ligger der en kopi af udvalgte data fra geodatabasen og fra det øvrige GIS-drev på en anden server (WebGIS-server) til brug for visning i NetGIS. For fremtiden skal kommunens egne relevante GIS-data også i videst muligt omfang ligge i ArcSDE-geodatabasen, der således vil være den primære GIS-database. Det vil dog ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at lægge alle data i ArcSDE-geodatabasen, hvorfor GIS-drevet også fortsat vil indeholde visse GIS-data. Fx bør de data der ofte skal redigeres ligge på GIS-drevet Microstation-data Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. Data findes i dgn-format og vedligeholdes ved brug af Microstation. Herfra konverteres data et par gange om året til shape-format, og overføres til K-drevet til brug for både ArcGIS og NetGIS. Data der produceres i Microstation kan automatisk blive ajourført dagligt på ArcSDEgeodatabasen. Hyppigheden samt metode for ajourføring, skal dog afklares med såvel de berørte afdelinger som med it-afdelingen. Noget tilsvarende kan evt. foretages fra Vej og Park (V&P), hvis Microstation ønskes til vejprojektering. 4.2 E&M-data E&M-databasen fungerer i dag som den primære datakilde sammen med de oplysninger, der supplerende ligger i GoPro (ESDH). Sekundært oprettes supplerende data direkte i temaer via ArcGIS. E&M-databasen indeholder oplysninger fra BBR, ESR samt P-data (visse personoplysninger). E&M indeholder langt de fleste, men dog ikke alle oplysninger i de forskellige registre. Der er risiko for, at de bagvedliggende registre ikke altid er opdaterede og fejlfri og derfor kan oplysningerne være fejlbehæftede og manglefulde og dermed give anledning til problemer. 4.3 WebGIS-data GIS-data, der kan tilgåes via kommunens webgis (applikationen NetGIS) læses af ArcIMS fra webgis-serveren. Ved opdateringer af GIS-temaer kopieres data manuelt fra GIS-drevet eller ArcSDE-geodatabasen over i ArcIMS en. Side 6

24 Den næste version af NetGIS vil vise data, der læses direkte fra ArcSDE-geodatabasen, der indeholder de mest ajourførte data (Masterdata). Herved opnås en hurtigere og mere effektiv generering af korttemaer i NetGIS, og samtidig undgås kopieringen af data fra GIS-drevet til webgis-serveren. Desuden vil der med tiden være stigende mulighed for at vise forskellige temaer/tematiske kort fra dels KMS og dels de fællesoffentlige portaler via WMS- og WFS-services. 4.4 Grundkort Kommunen benytter i dag teknisk grundkort fra 2005 samt ortofoto fra 2004 som vores primære grundkort. Matrikelkort Endvidere benyttes matrikelkortet, bl.a. i NetGIS, direkte fra KMS via en såkaldt WMStjeneste. Herved sikres, at data hentes direkte fra kilden og derfor er mest muligt opdateret. Der er i dag også adgang til andre WMS-kort fra KMS (Fx KMS Skærmkort, Kort25 mv.), men pt. er det kun matrikelkortet der bruges regelmæssigt. FOT (fælles objekttyper) Hørsholm Kommune er ligesom de øvrige kommuner i Frederiksborg Amt gået sammen med KMS omkring etableringen af FOT version 3 fra FOT version 3 er en sammensmeltning af KMS s topografiske kort, og kommunernes tekniske grundkort. Fra starten af 2007 vil FOT (inklusiv ortofoto fra 2006) være det primære fælles grundkort for offentlige myndigheder. 4.5 Eksterne dataressourcer og dataudveksling En del af de data, der skal bruges i forbindelse med løsning af en række af de nye amtsopgaver, vil ligge eksternt i nogle fællesoffentlige databaser (fx Arealinfo og Miljøportalen). Herfra kan data hentes online (WMS/WFS-tjenester) ind i vores GISapplikationer. Det vil blive muligt at opdatere de data, vi er ansvarlige for. Hvorvidt det bliver via applikationer i kommunens GIS-miljø, via applikationer på internettet eller direkte fra fagsystemet er endnu uafklaret. De nye fællesoffentlige databaser giver i fremtiden mulighed for udveksling af GIS-data på tværs af kommunegrænser og mellem stat og kommune. Side 7

25 5 Anvendelse af GIS-data 5.1 Applikationer i dag I dag bliver ArcGIS primært anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. ArcGIS bliver kun i mindre omfang anvendt til konkret sagsbehandling i forbindelse med miljøopgaver, selvom data fra amtets arealinfo kan integreres og bruges direkte i ArcGIS. I stedet anvendes primært amtets webgis-løsning for miljødata (amtets arealinfo), samt i mindre grad kommunens NetGIS i sagsbehandlingen. Til læsning og bearbejdning af data fra E&M-databasen baggrund af geografiske kriterier kan både ArcView/ArcEditor og NetGIS benyttes. Til ArcView/ArcEditor findes to applikationer (extensions): 1) EMExplorer Udtræk, som kan benyttes til geografisk bestemte masseudtræk fra E&M-databasen og 2) LIFA Brevflet, som kan benyttes til nabohøringsudtræk, hvor de relevante ejere samt lejeres navne og adresser kan udtrækkes, printes på labels eller flettes direkte ind breve. Der findes endvidere en såkaldt EMExplorer Stand Alone version, der kan foretage enkeltopslag i E&M uden brug af GIS. I NetGIS er opsat et standardudtræk fra E&M, med de mest brugte oplysninger. Det er ikke muligt at editere i E&M-databasen via GIS-værktøjer. Kun registerføreren kan editere i disse data. Registerføren får bl.a. opdaterede oplysninger fra Miljø og Forsyning (M&F) og Plan og Byg (P&B), som inddateres i E&M-databasen via BBR. Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. 5.2 Applikationer fremover ArcGIS vil fortsat i stor udstrækning blive anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. Såvel ArcGIS som NetGIS vil i stigende omfang blive brugt i forbindelse med konkret sagsbehandling af fx miljøopgaver. Det vil være direkte eller i samspil med Arealinfo og Miljøportalen samt E&M-databasen og ikke mindst i integration med det kommende ESDH-system og miljø-fagsystemer. 5.3 Brugerrettigheder Brugsret ArcView og ArcEditor er og vil fortsat være de primære GIS-værktøjer til analyse og bearbejdning af GIS-data. Generelt benyttes ArcView til læsning og editering af data på hele GIS-drevet. Dog kræves der en ArcEditor til editering af data i ArcSDE-databasen. På GIS-drevet er det kun og vil fortsat være et begrænset antal medarbejdere (GISansvarlige), der både kan læse og editere på hele drevet. Øvrige medarbejdere har kun læserettigheder på det generelle GIS-drev samt ArcSDE-geodatabasen, dog med undtagelse af data, der ligger i egen personlige arbejdsmappe. Bilag 1 viser en liste med de forskellige brugeres rettigheder Side 8

26 6 Andre større GIS relaterede applikationer 6.1 Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) Drift-dialogstyring (DDS) er en webbaseret GIS-løsning til brug for både medarbejdere som borgere. Såvel program som data ligger hos ekstern leverandør. Nye eller opdaterede data skal derfor oploades til denne. Løsningen skal i den kommende tid implementeres hos resten af V&P, samt hos M&F. Formålet er dels at få smidiggjort sagsgangen mellem rådhusets afdelinger og materialegården dels at få dokumenteret de mange små henvendelser. På sigt kan en mere online opdatering af kortdata (FOT-objekter) blive aktuelt. Det ligger dog ikke lige for. Så ind til videre skal nye eller opdaterede data derfor oploades til ekstern leverandør som hidtil. 6.2 PlansystemDK Alle kommunens plandata er lagt over i det nye Plansystem-DK, som vil blive en del af Det fælles Arealsystem. Der er lagt op til at det bliver muligt at tilgå data via en såkaldt WFS-løsning. Det betyder at data kan opdateres og tilrettes direkte, via en webbaseret GIS-løsning, samt at der både i forhold til webgis og desktop-gis kan tilgås data direkte, uden selv at skulle have kopier af data. 6.3 Gartnerplan Kommunen har en næsten færdigt digitaliseret gartnerplan. Der mangler at blive etableret den endelige sammenkobling mellem geodatabasen gartnerplan, plejeplansdelen og ressourcestyringsprogrammet fra firmaet Brugerdata. Når sammenkoblingen er genneført skal data kontrolleres og evt. tilrettes. Herefter er gartnerplanen i princippet klar til drift. Dog skal der fastlægges en strategi og ansvarsfordeling i forhold til den videre vedligeholdelse af gartnerplanen. De geografiske objekter skal redigeres og opdateres i ArcGIS. 6.4 Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) AGProplan er en applikation til ArcGIS udviklet på baggrund af prognoseprogrammet Proplan. Med applikationen og den tilhørende Access-database er det muligt at beregne befolknings- og skoleprognoser mv. GIS-integrationen giver mulighed for at ændre distriktsgrænser til brug for beregningen, ligesom det kan bruges i forbindelse med præsentation af resultatet. Opsætning og brug af programmet er dog pt. ikke helt på plads. Når programmet er helt på plads, vil det kunne bruges i forbindelse med en lang række andre analyser i forbindelse med planlægningsopgaver af forskellig art. Side 9

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune

Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune Idékatalog Den følgende opremsning er en uforarbejdet gengivelse af forskellige kommuners tilbagemeldinger på hvordan GIS anvendes. Sidst i bilaget

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3 Morten Lybech Thøgersen, EMD Datakilder til GIS oa. for anvendelse i WindPRO Indenlandske Amter Skov og Naturstyrelsen Kort og matrikelstyrelsen Miljøministeriets

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere