GIS Handlingsplan. April Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille."

Transkript

1 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk Fe rsle v Skibby Østby Vellerup Sønderby GIS Handlingsplan April 2007

2 2

3 3 1. Indledning By & Land har udarbejdet en GIS handlingsplan for Frederikssund Kommune. Planen er udarbejdet for at sikre et strategisk mål og fremdrift kortsigtet og langsigtet for GIS. Der anskaffes et nyt fælleskort i samarbejde med øvrige kommuner i region Hovedstaden. Det nye fælleskort udarbejdes efter den nyste gældende standard FOT version 3. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de løsningsmodeller, der anbefales af KL i GIS-vejledning til kommunerne. GIS handlingsplanen skal være ledelsens og medarbejdernes grundlag for udviklingen af kommunens GIS anvendelse og et instrument for den fremtidige planlægning og budgettering på området. 2. Vision Visionen er at den geografiske indgang er den naturlige indgang til alle georelaterede data, og at alle data til stadighed er komplette, ajourførte og tilgængelige for alle ansatte i kommunen. De georelaterede data er grundlag for den daglige sagsbehandling, og anvendes i forbindelse med udarbejdelse af analyser, strategier og prognoser. Alle data skal være tilgængelige for samtlige brugere og vises på samme måde uanset om data er placeret internt eller eksternt. For borgere, samarbejdspartnere og andre myndigheder skal GIS kunne anvendes i det omfang, data er relevante og egnede til offentliggørelse for disse grupper. Udveksling af data skal ske under iagttagelse af den fornødne sikkerhed. Samtidig skal brugen være interaktiv via internettet (webgis), så det er muligt for borgere og samarbejdspartnere i størst muligt omfang at foretage digital selvbetjening. 3. Mål Det tekniske område: GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. GIS skal være til rådighed som en integreret del af sagsbehandlingen. GIS skal være indgangsnøglen til alle georelaterede data. Data der har en georeference gøres tilgængelige via GIS. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang det er muligt. Der skal etableres den foreskrevne datasikkerhed. GIS data skal være tilgængelige via WEBGIS.

4 4 Udveksling af data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. GIS systemet skal opbygges, så data kan trækkes direkte fra eksterne databaser. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse for at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Øvrige områder i kommunen: Alle medarbejdere i Kommune skal have mulighed for at anvende GIS i relevant omfang. GIS skal være indgangsnøglen til georelaterede data. Indholdet skal udvides med relevante georelaterede data. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang, det er muligt. Indholdet skal løbende udvides med relevante georelaterede data. GIS skal udbredes til alle medarbejdere der har behov for at arbejde med geografisk relaterede data. GIS systemet udbygges, så det kan trække direkte fra eksterne databaser. GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse til at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Borgere og andre eksterne brugere: GIS udbredes i videst muligt omfang til borgerne via WEBGIS. Digital selvbetjening udbredes til flest mulige områder. Udvekslingen af GIS data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. 4. Strategier GIS funktionen Sikrer at de nyeste muligheder udnyttes i organisationen. At GIS værktøjerne opdateres i takt med den teknologiske udvikling. Det digitale matrikelkortet ajourføres som planlagt. Det nye fælleskort i FOT-version 3 (Fælles Objekt Typer) implementeres hurtigst muligt. Sikrer ajourføring af FOT kortet, og følger videreudviklingen af FOT kortet. Fastlægger tabelstrukturen, og beskriver hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af fagtabellerne - temaerne. Etablerer datasikkerhed på tabelniveau i forhold til de enkelte fagområder. Deltager i fælleskommunale kortsamarbejder og uddanner sig løbende, så der til stadighed er den nyeste GIS og kortviden til stede i kommunen. Sikrer en ajourført metadatabase. Sikrer at udveksling af GIS data med eksterne parter kan udføres.

5 5 Sikrer overlapning i de centrale GIS funktioner, for at sikre størst mulig robusthed i for GIS brugerne. Der holdes tæt dialog med de forskellige fagområder for at imødekomme brugernes behov og optimere udnyttelsen af de nyeste applikationer. Deltager i efteruddannelse, så GIS gruppen sikres en høj faglig standard. Deltager i relevante konferencer, temadage og erfa grupper, så den faglige udvikling på GIS området sikres. WEBGIS - hostes pt. på web-hotel hos Geograf. Det forventes at GIS gruppen i samarbejde med IKT afdelingen i løbet af 2007 hjemtager data og administrationen, da der herved skabes nye muligheder for at sagsbehandlerne kan anvende de nødvendige WEBGIS værktøjer som f.eks. tegnefaciliteter, konfliktsøgning, opslag i E&M database og se samme temaer som i MapInfo Professional. I temastyringen vil der udover de nuværende temaer være mulighed for at se temaer fra Regionplanen, og temaer fra det tidligere Frederiksborg Amt. Ved hjemtagelsen af data, vil ovenstående udvidelse af temaerneblive en mulighed, da vores abonnement er på 10 temaer. Matrikelkortet hostes hos KMS Det nye tekniske grundkort FOT hostes hos KMS indtil der er indgået en driftsaftale med FOT Danmark. Det tekniske område: Det skal sikres, at hardware kan afvikle GIS tilfredsstillende. Sagsbehandler dels i MapInfo Professional der installeres på klienten, og dels i MapInfo / WEBGIS. Der skal gennemføres målrettede kurser i brug af MapInfo / WEBGIS. Temastyring udvikles, så tilgængelighed og anvendelse af data optimeres. Sagsbehandlerne motiveres til at udnytte GIS inden for deres arbejdsområde. Data og metadata ajourføres i det omfang ajourføringer er tilgængelige og ajorføringsintervaller er fastlagt i metadatabasen. Øvrige områder i kommunen: Anvender WEBGIS, der udbygges med faciliteter som konfliktsøgning, temastyring og opslag via E&M. Der tilrettelægges vejledninger/sidemandsoplæring i WEBGIS efter behov. GIS gruppen medvirker ved udvikling af brug af GIS i nye projekter. Borgere og andre eksterne brugere: Udvalgte, ajourførte og ikke - følsomme data fra intern GIS

6 6 stille til rådighed på WEBGIS. Selvbetjeningsmulighederne via WEBGIS udvikles i takt med den teknologiske udvikling. GIS programmer udvikles med snitflader så det er muligt at udveksle data med eksterne parter. FOT kort standarder (Fælles Objekt Typer) implementeres og der sker en løbende opfølgning på udviklingen af FOT. Handlingsplan for samkøring af GIS data Se bilag til punkt 6. Etablering af metadatabase: FOT, EUREF 89 Samkøring af data: Datagenerering: Kvalitetssikring: Samarbejde med IT: KL s GIS-vejledning til kommunerne Se bilag til punkt Organisering GIS gruppen er ikke en formaliseret gruppe men udgør en del af gruppen By og Land, der er en stabsfunktion under den ordførende direktør. 7. Vedligeholdelse og kvalitetssikring Generelt princip: Data ajourføres der hvor data skabes. GIS gruppen udvikler GIS anvendelsen sikrer at GIS programmer/webgis er til rådighed sikre ajourførte grundkort / matrikelkort ansvarlig for salg af kort til eksterne leverandører/kunder organiserer datahierarki og struktur på GIS drev organiser og sikrer datasikkerhed på tabelniveau vejleder i brug og vedligeholdelse af GIS sikrer kvalitetsniveauet på de enkelte tabeller sikrer vedligeholdelse af metadatabasen GIS brugerne opretter og vedligeholder tabeller inden for eget fagområde sikrer ajourføring af tabeller og de tilhørende metadata dataansvarlige meddeler GIS gruppen om data kan anvendes eksternt.

7 7 8. Uddannelse Se bilag til punkt 9 GIS gruppen sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i kollegiale netværk, suppleret med kurser der er nødvendige i forbindelse med kommunesammenlægningen, og den fremtidige GIS anvendelse. Tekniske område GIS gruppen holder kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder på det tekniske område. Andre kommunale områder Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data Borger og eksterne parter Web GIS udvikles til stadighed så den er nem at bruge Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brug af GIS, og nye temaer der etableres. 9. Økonomi - Se bilag til punkt 10 Drift Etablering/ajourføring af nyt fælles grundkort FOT Aftale med KMS om Kommuneabonnement Licenser til GIS programmer. Web hotel for digitale kort. Der etableres WEB GIS hos fa. GEOGRAF i jan 2007, og senere på året overgår drift /etablering af temaer til kommunen Konsulentbistand Kurser, konferencer, temadage mv. Kommende investeringer Vedligeholdelse af FOT kortet Geokodning af bygninger Uddannelse af GIS gruppen Forbedring af datagrundlag- ensartede temaer for de sammenlagte kommuner og data fra amtet Nyt kommuneinformationskort etableres i samarbejde med xxxxx med henblik på opsætning af informationsstandere. 11. Tidsplan se - bilag til punkt 11 Detaljeret tidsplan for er beskrevet i bilag.

8 8 12. Revision af GIS handlingsplanen Planen revideres ved behov, dog mindst 1 gang årligt. Samtidig evalueres sidste års arbejde og en handlingsplan for det kommende år fastlægges.

9 9 Bilag til punkt Status for Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommuner (se Kortlægning af kontrakter/aftaler 4 kommune GIS-gruppen) Brug og udbredelse af MapInfo: MapInfo anvendes i de Tekniske Forvaltninger samt i Vejvæsnet og på Renseanlægget. I Slangerup Kommune har Kulturforvaltningen også en licens. Kommunens kortgrundlag: Teknisk grundkort: Kortgrundlaget for de 4 kommuner ligger i systen34sjælland i DNN. Byområder er TK3 standard (høj nøjagtighed) Landområder er TK1 standard (lavere nøjagtighed) Landområderne i Frederikssund kommune er TK2 standard. Frederikssund og Slangerup har fået ajourført det digitale kort hvert år enten en total ajourføring eller en udpeget ajourføring. Frederikssund og Slangerup kommuner har ortofoto s. Matrikelkort: Alle 4 kommuner har købt rettighederne til KMS digitale matrikelkort, Frederikssund og Slangerup har købt KMS Web-pakke, som giver brugsret til topografiske kort og kort på internettet. Frederikssund har desuden brugsretten til KMS Kort10. Matrikelkortet opdateres en gang om året og leveres i okt. måned. GIS anvendelsen: Visning af kort, og oprettelse/vedligeholdelse af temaer. Temaerne anvendes til opslag og sagsbehandling. Der findes overbygninger/tillægsprogrammer til MapInfo, som er målrettet de forskellige behov, der er i en Teknisk Forvaltning. IT systemer i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommune: IKT-gruppen er allerede i gang med forberedelserne for IT i den nye Frederikssund Kommune. WebGIS: Skibby (Geograf A/S) og Slangerup (Geodatacentret I/S) kommune har kort og temaer på internettet, Slangerups er koblet til egen hjemmeside, og er tilgængeligt for

10 borgerne. 10

11 11 Bilag til punkt Handlingsplan for samkøring af GIS data Etablering af metadatabase: Der er ingen af kommunerne der har påført MapInfo-tabellerne eller andre data metadata. Der skal indkøbes/downloades et program, og metadata skal påføres inden sammenlægning af data. FOT, System 2000: Der er indgået kontrakt med KMS for etablering af FOT kort, som skal leveres i dec i system Det vides endnu ikke om kortdataene skal ligge på egen server eller fremmed server. Samkøring af data: Data/tabeller skal forsynes med metadata, fælles data/tabeller skal sammenlægges og alle data skal derefter oversættes til system 2000, program købes. Klargøring til indlægning af data fra amtet: Amtets data ligger allerede i system 2000, og er påført metadata, alle data skal ligge på fremmed server, der er allerede procedure for hvordan tilgangen til dem er, hvordan data hentes og hvordan de opdateres. Datagenerering: Data ajourføres, der hvor data skabes. Kvalitetssikring: Der skal skabes en mappestruktur, som kan tilgodese både de kommunale og amtslige data. Alle data skal være komplette, ajourførte og tilgængelig for alle ansatte i kommunen, som grundlag for den daglige sagsbehandling. Det er kun ejerne af data, der må revidere dem. Mappestruktur: Der skal opbygges en mappestruktur, som tilgodeser både de kommunale og amtslige opgaver. Samarbejde med IT:

12 12 GIS-gruppens fagprogrammer : MapInfo pakkes af konsulent, og IT ruller pakkerne ud i takt med behov. Overbygninger til MapInfo downloades og installeres af GISgruppen. Ved opdatering/opsætning af andre fagprogrammer samarbejdes der med IT, konsulent og GIS-gruppen. IT sikkerhed på tabelniveau: Det er muligt at give rettigheder på mappeniveau og/eller tabelniveau i stifinder. Geodata: BBR skal geokodes, hvilket forhåbentligt sker i 2007.

13 13 Bilag til punkt 6.1. Se KL s GIS-vejledning til kommunerne:, Punkt 5, Punkt 7, Løsningsmodeller for GIS-atkitektur Anbefalinger

14 14 Bilag til punkt 9 9 Uddannelse GIS-gruppen: sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i de kollegiale netværk. Ved kommunesammenlægningen vil der være behov for efteruddannelse på følgende områder: Tid: September-oktober 1. Instruktørkursus 2. Kursus i de nye MapInfo - faciliteter herunder adgang til web services 3. Instruktion i udarbejdelse og anvendelse data i WEB-GIS 4. Opbygning af metadatabaser Tekniske område: GIS-gruppen holder løbende uddannelse ved kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder i hele det tekniske område. Tid: November - december 1. Undervisningen foretages af GIS Gruppen, og der tages udgangspunkt i de enkelte medarbejderes kendskab til MapInfo og arbejdsområde. Andre kommunale områder: Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS anvendelsen ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data. Tid: Februar -marts Undervisningen foretages af GIS Gruppen, med udgangspunkt i de opgaver der skal løses i MapInfo. Borgerne og eksterne parter Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brugen af GIS. Web-GIS udvikles til stadighed, så den er nem at bruge af alle.

15 15 Bilag til punkt 10 Gis budget for 2007 Digitalt grundkort og harmoniseringsudgifter kr. Drift af kort og programmer, konsulent kr. Heraf nyt informationskort kr. I alt kr.

16 16 Bilag til punkt 11 Tidsplan marts 2007: Januar-maj 2007: 1. Ajourført handlingsplan godkendes i maj 2. Fælles drev oprettes af IT afdeling 3. Datastruktur og it sikkerhed aftales med IT afdelingen 4. Datastruktur udkast udarbejdes i samarbejde med Geograf 5. Tabeller identificeres med sagsbehandler/afd/gruppe 6. Vejledning i de enkelte afdelinger efter behov opfølgning 7. Datastruktur justeres - koordineres 8. Kurser i udfyldelse af metadata afholdes 9. Sagsbehandlere gennemgår og sorterer egne tabeller og udfylder regneark med metadata 10. Datastruktur er fastlagt 11. Procedure/retningslinier for fremtidig oprettelse og vedligeholdelse af data udarbejdes (herunder praktiske arbejdsprocedure) 12. Aftale med KMS om levering af ny landkortpakke 13. Det nye FOT kort kvalitetsikres i samarbejde med KMS (hos KMS) 14. Nye FOT objekter placeres af kommunen f.eks. gylletanke 15. De nye kommunegrænser er på plads 16. Sti- tema udarbejdes til det nye informationskort. 17. Temaer prioritet A sammenlægges / udarbejdes 18. Mapinfo Proff. Med overbygninger installeres 19. WEB GIS etableres med kort kiggeløsning 20. GIS gruppen underviser i grundlæggende MapInfo, print og plot Maj juli 2007: 1. Der etableres eget Webhotel 2. Nyt matrikelkort installeres/ afvikles fra server hos KMS 3. Nyt fælles FOT kort installeres incl. DDO / afvikles fra server hos KMS 4. Metadatabaser etableres 5. Temaer lægges sammen for de fire kommuner, og konverteres til system 2000 eller: Der etableres midlertidige temaer fra de 4 kommuner 6. Egne temaer lægges om til system Struktur for temastyring udarbejdes (organiseres ud fra tabel struktur og koordineres med tabeller fra amtet)

17 17 8. Afklaring af hvilke amtsdata der skal vedligeholdes i kommunen 9. Afklaring af vedligeholdelse af amtets digitale vejplaner 10. It afdelingen sikrer at data fra amtet lægges på GIS server 11. It afdelinge sikrer adgang til fælles offentlige databaser Plan & miljø 12. De nye vejkoder lægges ind i egne tabeller 13. De opdaterede husnumre sendes til den valgte leverandør (Per Lykke afklarer) August december: 1. Udarbejdelse af nye fælles temaer efter prioriteret liste 2. Udbygning af WEB GIS manglende temaer udarbejdes

18 GIS - status og strategi August 2007 Hørsholm Kommune

19 Indholdsfortegnelse 1 Ordforklaring Baggrund Teknisk Platform GIS-datastruktur og -flow Interne GIS-data Microstation-data E&M-data WebGIS-data Grundkort Eksterne dataressourcer og dataudveksling Anvendelse af GIS-data Applikationer i dag Applikationer fremover Brugerrettigheder Brugsret Andre større GIS relaterede applikationer Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) PlansystemDK Gartnerplan Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) Databaseintegrationer GIS via intranet og internet Organisering omkring skabelse og vedligeholdelse af GIS-data Ansvarsplacering Løbende sagsorienteret ajourføring (LSA) Økonomi GIS-Budget Konkrete udgifter i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver Fremtidige budgetændringer...14 Bilag 1. GIS-Brugere Bilag 2. Datastruktur og flow april Bilag 3. Datastruktur og flow Bilag 4. Handlingsplan Bilag 5. GIS-temaer og ansvarsplacering... 19

20 1 Ordforklaring GIS: Geografisk informationssystem ESRI: Producentnavn af ArcGIS-produkter SDE: Spatial Database Engine IMS: Internet Map Server WMS: Web Map Service WFS: Web Feature Service DDS: Drift-dialogstyring ESDH: Elektronisk sags- og dokumenthåndtering E&M: Ejendoms- og miljødatabasen BBR: Bygnings- og boligregistret ESR: Ejendomsstamregistret FOT: Fælles objekttype LSA: Løbende sagsorienteret ajourføring Side 3

21 2 Baggrund I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes opgaver inden for miljøområdet. I den forbindelse er der udarbejdet planer for hvordan amternes sager og miljødata sikres, så forvaltningsgrundlaget er tilgængeligt, funktionsdygtigt og driftssikkert. For at opnå en effektiv digital forvaltning på miljøområdet er der i Helle Pilsgaardudvalget 1 formuleret følgende visioner, som er grundlaget i det fællesoffentlige miljøprojekt: 1) En fælles portal (Danmarks Miljøportal) med en adgang til alle relevante miljødata. 2) Digital sagsbehandling og digitale sagsgange på miljøområdet. For at opfylde visionerne sættes der nye krav til strukturering, organisering og brugen af GIS i kommunerne - også i Hørsholm Kommune. KL har i juni 2006 udgivet vejledningen GIS-vejledning til Kommunerne 2. Den er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for amter, kommuner og en lang række private interessenter på området. Vejledningen præsenterer nogle anbefalinger og modeller, der kan tages udgangspunkt i, når udviklingen af geodatainfrastrukturen skal planlægges i Hørsholm Kommune. Den her beskrevne GIS-stategi lever samtidig op til de visioner og pejlemærker, der udgør den overordnede It-strategi for Hørsholm Kommune 3. Eksempler på dette er den fortsatte udvikling af DDS-systemet og NetGIS. Nedenstående vil derfor dels være en status over GIS i dag, dels være et oplæg til den fremtidige struktur, organisering og brug af GIS med udgangspunkt i vejledningen fra KL. Bilag 4 viser en handlingsplan for en række af de vigtigste forestående opgaver. 1 For nærmere information:http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=19 2 For nærmere information: 3 For nærmere information: Side 4

22 3 Teknisk Platform Hørsholm Kommune bruger ESRI s produkter som GIS-værktøj. Der er 10 licenser til ArcGIS (6 samtidige ArcView-licenser, 3 enkeltbruger ArcView licenser, 1 samtidig ArcEditor-licens) samt 4 enkeltbruger Microstation-licenser til brug i Kloak- og Vandforsyningen. Der er en ArcSDE til lagring og strukturering af GIS-data samt egen ArcIMS, som er platform for kommunens WebGIS. ESRI s GIS-produkter vil fortsat være kommunens GIS-værktøj. Antallet af ESRI-licenser bliver som udgangspunkt det samme som i dag. Dog kan der være flere licenser, som følger med amtsmedarbejderne. I givet fald vil eventuelle MapInfo-licenser blive konverteret til ArcView-licenser. Side 5

23 4 GIS-datastruktur og -flow På Bilag 1 og Bilag 3 ses en oversigt over hhv. den aktuelle og fremtidige GISdatastruktur og flow. 4.1 Interne GIS-data De fleste af kommunens GIS-data er lagret på en selvstændig server. Samtidig lagres GIS-data, kommunen får eksternt, i på en anden server i en geodatabase, der tilgås via en såkaldt ArcSDE, mens GIS-data, der produceres i kommunen ligger i mappestruktur (filbaseret lagring). Desuden ligger der en kopi af udvalgte data fra geodatabasen og fra det øvrige GIS-drev på en anden server (WebGIS-server) til brug for visning i NetGIS. For fremtiden skal kommunens egne relevante GIS-data også i videst muligt omfang ligge i ArcSDE-geodatabasen, der således vil være den primære GIS-database. Det vil dog ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at lægge alle data i ArcSDE-geodatabasen, hvorfor GIS-drevet også fortsat vil indeholde visse GIS-data. Fx bør de data der ofte skal redigeres ligge på GIS-drevet Microstation-data Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. Data findes i dgn-format og vedligeholdes ved brug af Microstation. Herfra konverteres data et par gange om året til shape-format, og overføres til K-drevet til brug for både ArcGIS og NetGIS. Data der produceres i Microstation kan automatisk blive ajourført dagligt på ArcSDEgeodatabasen. Hyppigheden samt metode for ajourføring, skal dog afklares med såvel de berørte afdelinger som med it-afdelingen. Noget tilsvarende kan evt. foretages fra Vej og Park (V&P), hvis Microstation ønskes til vejprojektering. 4.2 E&M-data E&M-databasen fungerer i dag som den primære datakilde sammen med de oplysninger, der supplerende ligger i GoPro (ESDH). Sekundært oprettes supplerende data direkte i temaer via ArcGIS. E&M-databasen indeholder oplysninger fra BBR, ESR samt P-data (visse personoplysninger). E&M indeholder langt de fleste, men dog ikke alle oplysninger i de forskellige registre. Der er risiko for, at de bagvedliggende registre ikke altid er opdaterede og fejlfri og derfor kan oplysningerne være fejlbehæftede og manglefulde og dermed give anledning til problemer. 4.3 WebGIS-data GIS-data, der kan tilgåes via kommunens webgis (applikationen NetGIS) læses af ArcIMS fra webgis-serveren. Ved opdateringer af GIS-temaer kopieres data manuelt fra GIS-drevet eller ArcSDE-geodatabasen over i ArcIMS en. Side 6

24 Den næste version af NetGIS vil vise data, der læses direkte fra ArcSDE-geodatabasen, der indeholder de mest ajourførte data (Masterdata). Herved opnås en hurtigere og mere effektiv generering af korttemaer i NetGIS, og samtidig undgås kopieringen af data fra GIS-drevet til webgis-serveren. Desuden vil der med tiden være stigende mulighed for at vise forskellige temaer/tematiske kort fra dels KMS og dels de fællesoffentlige portaler via WMS- og WFS-services. 4.4 Grundkort Kommunen benytter i dag teknisk grundkort fra 2005 samt ortofoto fra 2004 som vores primære grundkort. Matrikelkort Endvidere benyttes matrikelkortet, bl.a. i NetGIS, direkte fra KMS via en såkaldt WMStjeneste. Herved sikres, at data hentes direkte fra kilden og derfor er mest muligt opdateret. Der er i dag også adgang til andre WMS-kort fra KMS (Fx KMS Skærmkort, Kort25 mv.), men pt. er det kun matrikelkortet der bruges regelmæssigt. FOT (fælles objekttyper) Hørsholm Kommune er ligesom de øvrige kommuner i Frederiksborg Amt gået sammen med KMS omkring etableringen af FOT version 3 fra FOT version 3 er en sammensmeltning af KMS s topografiske kort, og kommunernes tekniske grundkort. Fra starten af 2007 vil FOT (inklusiv ortofoto fra 2006) være det primære fælles grundkort for offentlige myndigheder. 4.5 Eksterne dataressourcer og dataudveksling En del af de data, der skal bruges i forbindelse med løsning af en række af de nye amtsopgaver, vil ligge eksternt i nogle fællesoffentlige databaser (fx Arealinfo og Miljøportalen). Herfra kan data hentes online (WMS/WFS-tjenester) ind i vores GISapplikationer. Det vil blive muligt at opdatere de data, vi er ansvarlige for. Hvorvidt det bliver via applikationer i kommunens GIS-miljø, via applikationer på internettet eller direkte fra fagsystemet er endnu uafklaret. De nye fællesoffentlige databaser giver i fremtiden mulighed for udveksling af GIS-data på tværs af kommunegrænser og mellem stat og kommune. Side 7

25 5 Anvendelse af GIS-data 5.1 Applikationer i dag I dag bliver ArcGIS primært anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. ArcGIS bliver kun i mindre omfang anvendt til konkret sagsbehandling i forbindelse med miljøopgaver, selvom data fra amtets arealinfo kan integreres og bruges direkte i ArcGIS. I stedet anvendes primært amtets webgis-løsning for miljødata (amtets arealinfo), samt i mindre grad kommunens NetGIS i sagsbehandlingen. Til læsning og bearbejdning af data fra E&M-databasen baggrund af geografiske kriterier kan både ArcView/ArcEditor og NetGIS benyttes. Til ArcView/ArcEditor findes to applikationer (extensions): 1) EMExplorer Udtræk, som kan benyttes til geografisk bestemte masseudtræk fra E&M-databasen og 2) LIFA Brevflet, som kan benyttes til nabohøringsudtræk, hvor de relevante ejere samt lejeres navne og adresser kan udtrækkes, printes på labels eller flettes direkte ind breve. Der findes endvidere en såkaldt EMExplorer Stand Alone version, der kan foretage enkeltopslag i E&M uden brug af GIS. I NetGIS er opsat et standardudtræk fra E&M, med de mest brugte oplysninger. Det er ikke muligt at editere i E&M-databasen via GIS-værktøjer. Kun registerføreren kan editere i disse data. Registerføren får bl.a. opdaterede oplysninger fra Miljø og Forsyning (M&F) og Plan og Byg (P&B), som inddateres i E&M-databasen via BBR. Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. 5.2 Applikationer fremover ArcGIS vil fortsat i stor udstrækning blive anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. Såvel ArcGIS som NetGIS vil i stigende omfang blive brugt i forbindelse med konkret sagsbehandling af fx miljøopgaver. Det vil være direkte eller i samspil med Arealinfo og Miljøportalen samt E&M-databasen og ikke mindst i integration med det kommende ESDH-system og miljø-fagsystemer. 5.3 Brugerrettigheder Brugsret ArcView og ArcEditor er og vil fortsat være de primære GIS-værktøjer til analyse og bearbejdning af GIS-data. Generelt benyttes ArcView til læsning og editering af data på hele GIS-drevet. Dog kræves der en ArcEditor til editering af data i ArcSDE-databasen. På GIS-drevet er det kun og vil fortsat være et begrænset antal medarbejdere (GISansvarlige), der både kan læse og editere på hele drevet. Øvrige medarbejdere har kun læserettigheder på det generelle GIS-drev samt ArcSDE-geodatabasen, dog med undtagelse af data, der ligger i egen personlige arbejdsmappe. Bilag 1 viser en liste med de forskellige brugeres rettigheder Side 8

26 6 Andre større GIS relaterede applikationer 6.1 Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) Drift-dialogstyring (DDS) er en webbaseret GIS-løsning til brug for både medarbejdere som borgere. Såvel program som data ligger hos ekstern leverandør. Nye eller opdaterede data skal derfor oploades til denne. Løsningen skal i den kommende tid implementeres hos resten af V&P, samt hos M&F. Formålet er dels at få smidiggjort sagsgangen mellem rådhusets afdelinger og materialegården dels at få dokumenteret de mange små henvendelser. På sigt kan en mere online opdatering af kortdata (FOT-objekter) blive aktuelt. Det ligger dog ikke lige for. Så ind til videre skal nye eller opdaterede data derfor oploades til ekstern leverandør som hidtil. 6.2 PlansystemDK Alle kommunens plandata er lagt over i det nye Plansystem-DK, som vil blive en del af Det fælles Arealsystem. Der er lagt op til at det bliver muligt at tilgå data via en såkaldt WFS-løsning. Det betyder at data kan opdateres og tilrettes direkte, via en webbaseret GIS-løsning, samt at der både i forhold til webgis og desktop-gis kan tilgås data direkte, uden selv at skulle have kopier af data. 6.3 Gartnerplan Kommunen har en næsten færdigt digitaliseret gartnerplan. Der mangler at blive etableret den endelige sammenkobling mellem geodatabasen gartnerplan, plejeplansdelen og ressourcestyringsprogrammet fra firmaet Brugerdata. Når sammenkoblingen er genneført skal data kontrolleres og evt. tilrettes. Herefter er gartnerplanen i princippet klar til drift. Dog skal der fastlægges en strategi og ansvarsfordeling i forhold til den videre vedligeholdelse af gartnerplanen. De geografiske objekter skal redigeres og opdateres i ArcGIS. 6.4 Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) AGProplan er en applikation til ArcGIS udviklet på baggrund af prognoseprogrammet Proplan. Med applikationen og den tilhørende Access-database er det muligt at beregne befolknings- og skoleprognoser mv. GIS-integrationen giver mulighed for at ændre distriktsgrænser til brug for beregningen, ligesom det kan bruges i forbindelse med præsentation af resultatet. Opsætning og brug af programmet er dog pt. ikke helt på plads. Når programmet er helt på plads, vil det kunne bruges i forbindelse med en lang række andre analyser i forbindelse med planlægningsopgaver af forskellig art. Side 9

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere