GIS Handlingsplan. April Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille."

Transkript

1 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk Fe rsle v Skibby Østby Vellerup Sønderby GIS Handlingsplan April 2007

2 2

3 3 1. Indledning By & Land har udarbejdet en GIS handlingsplan for Frederikssund Kommune. Planen er udarbejdet for at sikre et strategisk mål og fremdrift kortsigtet og langsigtet for GIS. Der anskaffes et nyt fælleskort i samarbejde med øvrige kommuner i region Hovedstaden. Det nye fælleskort udarbejdes efter den nyste gældende standard FOT version 3. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de løsningsmodeller, der anbefales af KL i GIS-vejledning til kommunerne. GIS handlingsplanen skal være ledelsens og medarbejdernes grundlag for udviklingen af kommunens GIS anvendelse og et instrument for den fremtidige planlægning og budgettering på området. 2. Vision Visionen er at den geografiske indgang er den naturlige indgang til alle georelaterede data, og at alle data til stadighed er komplette, ajourførte og tilgængelige for alle ansatte i kommunen. De georelaterede data er grundlag for den daglige sagsbehandling, og anvendes i forbindelse med udarbejdelse af analyser, strategier og prognoser. Alle data skal være tilgængelige for samtlige brugere og vises på samme måde uanset om data er placeret internt eller eksternt. For borgere, samarbejdspartnere og andre myndigheder skal GIS kunne anvendes i det omfang, data er relevante og egnede til offentliggørelse for disse grupper. Udveksling af data skal ske under iagttagelse af den fornødne sikkerhed. Samtidig skal brugen være interaktiv via internettet (webgis), så det er muligt for borgere og samarbejdspartnere i størst muligt omfang at foretage digital selvbetjening. 3. Mål Det tekniske område: GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. GIS skal være til rådighed som en integreret del af sagsbehandlingen. GIS skal være indgangsnøglen til alle georelaterede data. Data der har en georeference gøres tilgængelige via GIS. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang det er muligt. Der skal etableres den foreskrevne datasikkerhed. GIS data skal være tilgængelige via WEBGIS.

4 4 Udveksling af data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. GIS systemet skal opbygges, så data kan trækkes direkte fra eksterne databaser. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse for at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Øvrige områder i kommunen: Alle medarbejdere i Kommune skal have mulighed for at anvende GIS i relevant omfang. GIS skal være indgangsnøglen til georelaterede data. Indholdet skal udvides med relevante georelaterede data. GIS skal være ajourført og komplet i det omfang, det er muligt. Indholdet skal løbende udvides med relevante georelaterede data. GIS skal udbredes til alle medarbejdere der har behov for at arbejde med geografisk relaterede data. GIS systemet udbygges, så det kan trække direkte fra eksterne databaser. GIS skal være fuldt integreret med ESDH og fagsystemerne. Brugerne skal gives den fornødne uddannelse til at kunne anvende GIS optimalt i forhold til egne opgaver. Borgere og andre eksterne brugere: GIS udbredes i videst muligt omfang til borgerne via WEBGIS. Digital selvbetjening udbredes til flest mulige områder. Udvekslingen af GIS data med andre myndigheder og eksterne parter skal fremmes. 4. Strategier GIS funktionen Sikrer at de nyeste muligheder udnyttes i organisationen. At GIS værktøjerne opdateres i takt med den teknologiske udvikling. Det digitale matrikelkortet ajourføres som planlagt. Det nye fælleskort i FOT-version 3 (Fælles Objekt Typer) implementeres hurtigst muligt. Sikrer ajourføring af FOT kortet, og følger videreudviklingen af FOT kortet. Fastlægger tabelstrukturen, og beskriver hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af fagtabellerne - temaerne. Etablerer datasikkerhed på tabelniveau i forhold til de enkelte fagområder. Deltager i fælleskommunale kortsamarbejder og uddanner sig løbende, så der til stadighed er den nyeste GIS og kortviden til stede i kommunen. Sikrer en ajourført metadatabase. Sikrer at udveksling af GIS data med eksterne parter kan udføres.

5 5 Sikrer overlapning i de centrale GIS funktioner, for at sikre størst mulig robusthed i for GIS brugerne. Der holdes tæt dialog med de forskellige fagområder for at imødekomme brugernes behov og optimere udnyttelsen af de nyeste applikationer. Deltager i efteruddannelse, så GIS gruppen sikres en høj faglig standard. Deltager i relevante konferencer, temadage og erfa grupper, så den faglige udvikling på GIS området sikres. WEBGIS - hostes pt. på web-hotel hos Geograf. Det forventes at GIS gruppen i samarbejde med IKT afdelingen i løbet af 2007 hjemtager data og administrationen, da der herved skabes nye muligheder for at sagsbehandlerne kan anvende de nødvendige WEBGIS værktøjer som f.eks. tegnefaciliteter, konfliktsøgning, opslag i E&M database og se samme temaer som i MapInfo Professional. I temastyringen vil der udover de nuværende temaer være mulighed for at se temaer fra Regionplanen, og temaer fra det tidligere Frederiksborg Amt. Ved hjemtagelsen af data, vil ovenstående udvidelse af temaerneblive en mulighed, da vores abonnement er på 10 temaer. Matrikelkortet hostes hos KMS Det nye tekniske grundkort FOT hostes hos KMS indtil der er indgået en driftsaftale med FOT Danmark. Det tekniske område: Det skal sikres, at hardware kan afvikle GIS tilfredsstillende. Sagsbehandler dels i MapInfo Professional der installeres på klienten, og dels i MapInfo / WEBGIS. Der skal gennemføres målrettede kurser i brug af MapInfo / WEBGIS. Temastyring udvikles, så tilgængelighed og anvendelse af data optimeres. Sagsbehandlerne motiveres til at udnytte GIS inden for deres arbejdsområde. Data og metadata ajourføres i det omfang ajourføringer er tilgængelige og ajorføringsintervaller er fastlagt i metadatabasen. Øvrige områder i kommunen: Anvender WEBGIS, der udbygges med faciliteter som konfliktsøgning, temastyring og opslag via E&M. Der tilrettelægges vejledninger/sidemandsoplæring i WEBGIS efter behov. GIS gruppen medvirker ved udvikling af brug af GIS i nye projekter. Borgere og andre eksterne brugere: Udvalgte, ajourførte og ikke - følsomme data fra intern GIS

6 6 stille til rådighed på WEBGIS. Selvbetjeningsmulighederne via WEBGIS udvikles i takt med den teknologiske udvikling. GIS programmer udvikles med snitflader så det er muligt at udveksle data med eksterne parter. FOT kort standarder (Fælles Objekt Typer) implementeres og der sker en løbende opfølgning på udviklingen af FOT. Handlingsplan for samkøring af GIS data Se bilag til punkt 6. Etablering af metadatabase: FOT, EUREF 89 Samkøring af data: Datagenerering: Kvalitetssikring: Samarbejde med IT: KL s GIS-vejledning til kommunerne Se bilag til punkt Organisering GIS gruppen er ikke en formaliseret gruppe men udgør en del af gruppen By og Land, der er en stabsfunktion under den ordførende direktør. 7. Vedligeholdelse og kvalitetssikring Generelt princip: Data ajourføres der hvor data skabes. GIS gruppen udvikler GIS anvendelsen sikrer at GIS programmer/webgis er til rådighed sikre ajourførte grundkort / matrikelkort ansvarlig for salg af kort til eksterne leverandører/kunder organiserer datahierarki og struktur på GIS drev organiser og sikrer datasikkerhed på tabelniveau vejleder i brug og vedligeholdelse af GIS sikrer kvalitetsniveauet på de enkelte tabeller sikrer vedligeholdelse af metadatabasen GIS brugerne opretter og vedligeholder tabeller inden for eget fagområde sikrer ajourføring af tabeller og de tilhørende metadata dataansvarlige meddeler GIS gruppen om data kan anvendes eksternt.

7 7 8. Uddannelse Se bilag til punkt 9 GIS gruppen sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i kollegiale netværk, suppleret med kurser der er nødvendige i forbindelse med kommunesammenlægningen, og den fremtidige GIS anvendelse. Tekniske område GIS gruppen holder kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder på det tekniske område. Andre kommunale områder Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data Borger og eksterne parter Web GIS udvikles til stadighed så den er nem at bruge Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brug af GIS, og nye temaer der etableres. 9. Økonomi - Se bilag til punkt 10 Drift Etablering/ajourføring af nyt fælles grundkort FOT Aftale med KMS om Kommuneabonnement Licenser til GIS programmer. Web hotel for digitale kort. Der etableres WEB GIS hos fa. GEOGRAF i jan 2007, og senere på året overgår drift /etablering af temaer til kommunen Konsulentbistand Kurser, konferencer, temadage mv. Kommende investeringer Vedligeholdelse af FOT kortet Geokodning af bygninger Uddannelse af GIS gruppen Forbedring af datagrundlag- ensartede temaer for de sammenlagte kommuner og data fra amtet Nyt kommuneinformationskort etableres i samarbejde med xxxxx med henblik på opsætning af informationsstandere. 11. Tidsplan se - bilag til punkt 11 Detaljeret tidsplan for er beskrevet i bilag.

8 8 12. Revision af GIS handlingsplanen Planen revideres ved behov, dog mindst 1 gang årligt. Samtidig evalueres sidste års arbejde og en handlingsplan for det kommende år fastlægges.

9 9 Bilag til punkt Status for Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommuner (se Kortlægning af kontrakter/aftaler 4 kommune GIS-gruppen) Brug og udbredelse af MapInfo: MapInfo anvendes i de Tekniske Forvaltninger samt i Vejvæsnet og på Renseanlægget. I Slangerup Kommune har Kulturforvaltningen også en licens. Kommunens kortgrundlag: Teknisk grundkort: Kortgrundlaget for de 4 kommuner ligger i systen34sjælland i DNN. Byområder er TK3 standard (høj nøjagtighed) Landområder er TK1 standard (lavere nøjagtighed) Landområderne i Frederikssund kommune er TK2 standard. Frederikssund og Slangerup har fået ajourført det digitale kort hvert år enten en total ajourføring eller en udpeget ajourføring. Frederikssund og Slangerup kommuner har ortofoto s. Matrikelkort: Alle 4 kommuner har købt rettighederne til KMS digitale matrikelkort, Frederikssund og Slangerup har købt KMS Web-pakke, som giver brugsret til topografiske kort og kort på internettet. Frederikssund har desuden brugsretten til KMS Kort10. Matrikelkortet opdateres en gang om året og leveres i okt. måned. GIS anvendelsen: Visning af kort, og oprettelse/vedligeholdelse af temaer. Temaerne anvendes til opslag og sagsbehandling. Der findes overbygninger/tillægsprogrammer til MapInfo, som er målrettet de forskellige behov, der er i en Teknisk Forvaltning. IT systemer i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommune: IKT-gruppen er allerede i gang med forberedelserne for IT i den nye Frederikssund Kommune. WebGIS: Skibby (Geograf A/S) og Slangerup (Geodatacentret I/S) kommune har kort og temaer på internettet, Slangerups er koblet til egen hjemmeside, og er tilgængeligt for

10 borgerne. 10

11 11 Bilag til punkt Handlingsplan for samkøring af GIS data Etablering af metadatabase: Der er ingen af kommunerne der har påført MapInfo-tabellerne eller andre data metadata. Der skal indkøbes/downloades et program, og metadata skal påføres inden sammenlægning af data. FOT, System 2000: Der er indgået kontrakt med KMS for etablering af FOT kort, som skal leveres i dec i system Det vides endnu ikke om kortdataene skal ligge på egen server eller fremmed server. Samkøring af data: Data/tabeller skal forsynes med metadata, fælles data/tabeller skal sammenlægges og alle data skal derefter oversættes til system 2000, program købes. Klargøring til indlægning af data fra amtet: Amtets data ligger allerede i system 2000, og er påført metadata, alle data skal ligge på fremmed server, der er allerede procedure for hvordan tilgangen til dem er, hvordan data hentes og hvordan de opdateres. Datagenerering: Data ajourføres, der hvor data skabes. Kvalitetssikring: Der skal skabes en mappestruktur, som kan tilgodese både de kommunale og amtslige data. Alle data skal være komplette, ajourførte og tilgængelig for alle ansatte i kommunen, som grundlag for den daglige sagsbehandling. Det er kun ejerne af data, der må revidere dem. Mappestruktur: Der skal opbygges en mappestruktur, som tilgodeser både de kommunale og amtslige opgaver. Samarbejde med IT:

12 12 GIS-gruppens fagprogrammer : MapInfo pakkes af konsulent, og IT ruller pakkerne ud i takt med behov. Overbygninger til MapInfo downloades og installeres af GISgruppen. Ved opdatering/opsætning af andre fagprogrammer samarbejdes der med IT, konsulent og GIS-gruppen. IT sikkerhed på tabelniveau: Det er muligt at give rettigheder på mappeniveau og/eller tabelniveau i stifinder. Geodata: BBR skal geokodes, hvilket forhåbentligt sker i 2007.

13 13 Bilag til punkt 6.1. Se KL s GIS-vejledning til kommunerne:, Punkt 5, Punkt 7, Løsningsmodeller for GIS-atkitektur Anbefalinger

14 14 Bilag til punkt 9 9 Uddannelse GIS-gruppen: sikrer løbende egen efteruddannelse ved deltagelse i kurser, konferencer og temadage samt ved faglig sparring i de kollegiale netværk. Ved kommunesammenlægningen vil der være behov for efteruddannelse på følgende områder: Tid: September-oktober 1. Instruktørkursus 2. Kursus i de nye MapInfo - faciliteter herunder adgang til web services 3. Instruktion i udarbejdelse og anvendelse data i WEB-GIS 4. Opbygning af metadatabaser Tekniske område: GIS-gruppen holder løbende uddannelse ved kurser af 1-2 timers varighed for at sikre fuld udnyttelse af programmernes muligheder i hele det tekniske område. Tid: November - december 1. Undervisningen foretages af GIS Gruppen, og der tages udgangspunkt i de enkelte medarbejderes kendskab til MapInfo og arbejdsområde. Andre kommunale områder: Der gives relevante medarbejdere kort introduktion til GIS anvendelsen ved 1-2 timers kurser samt mere detaljeret indføring i programmerne til de personer, der skal vedligeholde data. Tid: Februar -marts Undervisningen foretages af GIS Gruppen, med udgangspunkt i de opgaver der skal løses i MapInfo. Borgerne og eksterne parter Via kommunens hjemmeside informeres borgerne om brugen af GIS. Web-GIS udvikles til stadighed, så den er nem at bruge af alle.

15 15 Bilag til punkt 10 Gis budget for 2007 Digitalt grundkort og harmoniseringsudgifter kr. Drift af kort og programmer, konsulent kr. Heraf nyt informationskort kr. I alt kr.

16 16 Bilag til punkt 11 Tidsplan marts 2007: Januar-maj 2007: 1. Ajourført handlingsplan godkendes i maj 2. Fælles drev oprettes af IT afdeling 3. Datastruktur og it sikkerhed aftales med IT afdelingen 4. Datastruktur udkast udarbejdes i samarbejde med Geograf 5. Tabeller identificeres med sagsbehandler/afd/gruppe 6. Vejledning i de enkelte afdelinger efter behov opfølgning 7. Datastruktur justeres - koordineres 8. Kurser i udfyldelse af metadata afholdes 9. Sagsbehandlere gennemgår og sorterer egne tabeller og udfylder regneark med metadata 10. Datastruktur er fastlagt 11. Procedure/retningslinier for fremtidig oprettelse og vedligeholdelse af data udarbejdes (herunder praktiske arbejdsprocedure) 12. Aftale med KMS om levering af ny landkortpakke 13. Det nye FOT kort kvalitetsikres i samarbejde med KMS (hos KMS) 14. Nye FOT objekter placeres af kommunen f.eks. gylletanke 15. De nye kommunegrænser er på plads 16. Sti- tema udarbejdes til det nye informationskort. 17. Temaer prioritet A sammenlægges / udarbejdes 18. Mapinfo Proff. Med overbygninger installeres 19. WEB GIS etableres med kort kiggeløsning 20. GIS gruppen underviser i grundlæggende MapInfo, print og plot Maj juli 2007: 1. Der etableres eget Webhotel 2. Nyt matrikelkort installeres/ afvikles fra server hos KMS 3. Nyt fælles FOT kort installeres incl. DDO / afvikles fra server hos KMS 4. Metadatabaser etableres 5. Temaer lægges sammen for de fire kommuner, og konverteres til system 2000 eller: Der etableres midlertidige temaer fra de 4 kommuner 6. Egne temaer lægges om til system Struktur for temastyring udarbejdes (organiseres ud fra tabel struktur og koordineres med tabeller fra amtet)

17 17 8. Afklaring af hvilke amtsdata der skal vedligeholdes i kommunen 9. Afklaring af vedligeholdelse af amtets digitale vejplaner 10. It afdelingen sikrer at data fra amtet lægges på GIS server 11. It afdelinge sikrer adgang til fælles offentlige databaser Plan & miljø 12. De nye vejkoder lægges ind i egne tabeller 13. De opdaterede husnumre sendes til den valgte leverandør (Per Lykke afklarer) August december: 1. Udarbejdelse af nye fælles temaer efter prioriteret liste 2. Udbygning af WEB GIS manglende temaer udarbejdes

18 GIS - status og strategi August 2007 Hørsholm Kommune

19 Indholdsfortegnelse 1 Ordforklaring Baggrund Teknisk Platform GIS-datastruktur og -flow Interne GIS-data Microstation-data E&M-data WebGIS-data Grundkort Eksterne dataressourcer og dataudveksling Anvendelse af GIS-data Applikationer i dag Applikationer fremover Brugerrettigheder Brugsret Andre større GIS relaterede applikationer Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) PlansystemDK Gartnerplan Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) Databaseintegrationer GIS via intranet og internet Organisering omkring skabelse og vedligeholdelse af GIS-data Ansvarsplacering Løbende sagsorienteret ajourføring (LSA) Økonomi GIS-Budget Konkrete udgifter i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver Fremtidige budgetændringer...14 Bilag 1. GIS-Brugere Bilag 2. Datastruktur og flow april Bilag 3. Datastruktur og flow Bilag 4. Handlingsplan Bilag 5. GIS-temaer og ansvarsplacering... 19

20 1 Ordforklaring GIS: Geografisk informationssystem ESRI: Producentnavn af ArcGIS-produkter SDE: Spatial Database Engine IMS: Internet Map Server WMS: Web Map Service WFS: Web Feature Service DDS: Drift-dialogstyring ESDH: Elektronisk sags- og dokumenthåndtering E&M: Ejendoms- og miljødatabasen BBR: Bygnings- og boligregistret ESR: Ejendomsstamregistret FOT: Fælles objekttype LSA: Løbende sagsorienteret ajourføring Side 3

21 2 Baggrund I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes opgaver inden for miljøområdet. I den forbindelse er der udarbejdet planer for hvordan amternes sager og miljødata sikres, så forvaltningsgrundlaget er tilgængeligt, funktionsdygtigt og driftssikkert. For at opnå en effektiv digital forvaltning på miljøområdet er der i Helle Pilsgaardudvalget 1 formuleret følgende visioner, som er grundlaget i det fællesoffentlige miljøprojekt: 1) En fælles portal (Danmarks Miljøportal) med en adgang til alle relevante miljødata. 2) Digital sagsbehandling og digitale sagsgange på miljøområdet. For at opfylde visionerne sættes der nye krav til strukturering, organisering og brugen af GIS i kommunerne - også i Hørsholm Kommune. KL har i juni 2006 udgivet vejledningen GIS-vejledning til Kommunerne 2. Den er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for amter, kommuner og en lang række private interessenter på området. Vejledningen præsenterer nogle anbefalinger og modeller, der kan tages udgangspunkt i, når udviklingen af geodatainfrastrukturen skal planlægges i Hørsholm Kommune. Den her beskrevne GIS-stategi lever samtidig op til de visioner og pejlemærker, der udgør den overordnede It-strategi for Hørsholm Kommune 3. Eksempler på dette er den fortsatte udvikling af DDS-systemet og NetGIS. Nedenstående vil derfor dels være en status over GIS i dag, dels være et oplæg til den fremtidige struktur, organisering og brug af GIS med udgangspunkt i vejledningen fra KL. Bilag 4 viser en handlingsplan for en række af de vigtigste forestående opgaver. 1 For nærmere information:http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=19 2 For nærmere information: 3 For nærmere information: Side 4

22 3 Teknisk Platform Hørsholm Kommune bruger ESRI s produkter som GIS-værktøj. Der er 10 licenser til ArcGIS (6 samtidige ArcView-licenser, 3 enkeltbruger ArcView licenser, 1 samtidig ArcEditor-licens) samt 4 enkeltbruger Microstation-licenser til brug i Kloak- og Vandforsyningen. Der er en ArcSDE til lagring og strukturering af GIS-data samt egen ArcIMS, som er platform for kommunens WebGIS. ESRI s GIS-produkter vil fortsat være kommunens GIS-værktøj. Antallet af ESRI-licenser bliver som udgangspunkt det samme som i dag. Dog kan der være flere licenser, som følger med amtsmedarbejderne. I givet fald vil eventuelle MapInfo-licenser blive konverteret til ArcView-licenser. Side 5

23 4 GIS-datastruktur og -flow På Bilag 1 og Bilag 3 ses en oversigt over hhv. den aktuelle og fremtidige GISdatastruktur og flow. 4.1 Interne GIS-data De fleste af kommunens GIS-data er lagret på en selvstændig server. Samtidig lagres GIS-data, kommunen får eksternt, i på en anden server i en geodatabase, der tilgås via en såkaldt ArcSDE, mens GIS-data, der produceres i kommunen ligger i mappestruktur (filbaseret lagring). Desuden ligger der en kopi af udvalgte data fra geodatabasen og fra det øvrige GIS-drev på en anden server (WebGIS-server) til brug for visning i NetGIS. For fremtiden skal kommunens egne relevante GIS-data også i videst muligt omfang ligge i ArcSDE-geodatabasen, der således vil være den primære GIS-database. Det vil dog ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at lægge alle data i ArcSDE-geodatabasen, hvorfor GIS-drevet også fortsat vil indeholde visse GIS-data. Fx bør de data der ofte skal redigeres ligge på GIS-drevet Microstation-data Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. Data findes i dgn-format og vedligeholdes ved brug af Microstation. Herfra konverteres data et par gange om året til shape-format, og overføres til K-drevet til brug for både ArcGIS og NetGIS. Data der produceres i Microstation kan automatisk blive ajourført dagligt på ArcSDEgeodatabasen. Hyppigheden samt metode for ajourføring, skal dog afklares med såvel de berørte afdelinger som med it-afdelingen. Noget tilsvarende kan evt. foretages fra Vej og Park (V&P), hvis Microstation ønskes til vejprojektering. 4.2 E&M-data E&M-databasen fungerer i dag som den primære datakilde sammen med de oplysninger, der supplerende ligger i GoPro (ESDH). Sekundært oprettes supplerende data direkte i temaer via ArcGIS. E&M-databasen indeholder oplysninger fra BBR, ESR samt P-data (visse personoplysninger). E&M indeholder langt de fleste, men dog ikke alle oplysninger i de forskellige registre. Der er risiko for, at de bagvedliggende registre ikke altid er opdaterede og fejlfri og derfor kan oplysningerne være fejlbehæftede og manglefulde og dermed give anledning til problemer. 4.3 WebGIS-data GIS-data, der kan tilgåes via kommunens webgis (applikationen NetGIS) læses af ArcIMS fra webgis-serveren. Ved opdateringer af GIS-temaer kopieres data manuelt fra GIS-drevet eller ArcSDE-geodatabasen over i ArcIMS en. Side 6

24 Den næste version af NetGIS vil vise data, der læses direkte fra ArcSDE-geodatabasen, der indeholder de mest ajourførte data (Masterdata). Herved opnås en hurtigere og mere effektiv generering af korttemaer i NetGIS, og samtidig undgås kopieringen af data fra GIS-drevet til webgis-serveren. Desuden vil der med tiden være stigende mulighed for at vise forskellige temaer/tematiske kort fra dels KMS og dels de fællesoffentlige portaler via WMS- og WFS-services. 4.4 Grundkort Kommunen benytter i dag teknisk grundkort fra 2005 samt ortofoto fra 2004 som vores primære grundkort. Matrikelkort Endvidere benyttes matrikelkortet, bl.a. i NetGIS, direkte fra KMS via en såkaldt WMStjeneste. Herved sikres, at data hentes direkte fra kilden og derfor er mest muligt opdateret. Der er i dag også adgang til andre WMS-kort fra KMS (Fx KMS Skærmkort, Kort25 mv.), men pt. er det kun matrikelkortet der bruges regelmæssigt. FOT (fælles objekttyper) Hørsholm Kommune er ligesom de øvrige kommuner i Frederiksborg Amt gået sammen med KMS omkring etableringen af FOT version 3 fra FOT version 3 er en sammensmeltning af KMS s topografiske kort, og kommunernes tekniske grundkort. Fra starten af 2007 vil FOT (inklusiv ortofoto fra 2006) være det primære fælles grundkort for offentlige myndigheder. 4.5 Eksterne dataressourcer og dataudveksling En del af de data, der skal bruges i forbindelse med løsning af en række af de nye amtsopgaver, vil ligge eksternt i nogle fællesoffentlige databaser (fx Arealinfo og Miljøportalen). Herfra kan data hentes online (WMS/WFS-tjenester) ind i vores GISapplikationer. Det vil blive muligt at opdatere de data, vi er ansvarlige for. Hvorvidt det bliver via applikationer i kommunens GIS-miljø, via applikationer på internettet eller direkte fra fagsystemet er endnu uafklaret. De nye fællesoffentlige databaser giver i fremtiden mulighed for udveksling af GIS-data på tværs af kommunegrænser og mellem stat og kommune. Side 7

25 5 Anvendelse af GIS-data 5.1 Applikationer i dag I dag bliver ArcGIS primært anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. ArcGIS bliver kun i mindre omfang anvendt til konkret sagsbehandling i forbindelse med miljøopgaver, selvom data fra amtets arealinfo kan integreres og bruges direkte i ArcGIS. I stedet anvendes primært amtets webgis-løsning for miljødata (amtets arealinfo), samt i mindre grad kommunens NetGIS i sagsbehandlingen. Til læsning og bearbejdning af data fra E&M-databasen baggrund af geografiske kriterier kan både ArcView/ArcEditor og NetGIS benyttes. Til ArcView/ArcEditor findes to applikationer (extensions): 1) EMExplorer Udtræk, som kan benyttes til geografisk bestemte masseudtræk fra E&M-databasen og 2) LIFA Brevflet, som kan benyttes til nabohøringsudtræk, hvor de relevante ejere samt lejeres navne og adresser kan udtrækkes, printes på labels eller flettes direkte ind breve. Der findes endvidere en såkaldt EMExplorer Stand Alone version, der kan foretage enkeltopslag i E&M uden brug af GIS. I NetGIS er opsat et standardudtræk fra E&M, med de mest brugte oplysninger. Det er ikke muligt at editere i E&M-databasen via GIS-værktøjer. Kun registerføreren kan editere i disse data. Registerføren får bl.a. opdaterede oplysninger fra Miljø og Forsyning (M&F) og Plan og Byg (P&B), som inddateres i E&M-databasen via BBR. Miljø og Forsyning (M&F) bruger i dag Microstation til vedligeholdelse af kommunale vand- og kloakledninger. 5.2 Applikationer fremover ArcGIS vil fortsat i stor udstrækning blive anvendt til produktion og vedligeholdelse af data, samt produktion af oversigtkort og andet kort og illustrationsmateriale ved planlægning m.v. Såvel ArcGIS som NetGIS vil i stigende omfang blive brugt i forbindelse med konkret sagsbehandling af fx miljøopgaver. Det vil være direkte eller i samspil med Arealinfo og Miljøportalen samt E&M-databasen og ikke mindst i integration med det kommende ESDH-system og miljø-fagsystemer. 5.3 Brugerrettigheder Brugsret ArcView og ArcEditor er og vil fortsat være de primære GIS-værktøjer til analyse og bearbejdning af GIS-data. Generelt benyttes ArcView til læsning og editering af data på hele GIS-drevet. Dog kræves der en ArcEditor til editering af data i ArcSDE-databasen. På GIS-drevet er det kun og vil fortsat være et begrænset antal medarbejdere (GISansvarlige), der både kan læse og editere på hele drevet. Øvrige medarbejdere har kun læserettigheder på det generelle GIS-drev samt ArcSDE-geodatabasen, dog med undtagelse af data, der ligger i egen personlige arbejdsmappe. Bilag 1 viser en liste med de forskellige brugeres rettigheder Side 8

26 6 Andre større GIS relaterede applikationer 6.1 Drift-dialogstyring (DDS) ( Giv os et praj ) Drift-dialogstyring (DDS) er en webbaseret GIS-løsning til brug for både medarbejdere som borgere. Såvel program som data ligger hos ekstern leverandør. Nye eller opdaterede data skal derfor oploades til denne. Løsningen skal i den kommende tid implementeres hos resten af V&P, samt hos M&F. Formålet er dels at få smidiggjort sagsgangen mellem rådhusets afdelinger og materialegården dels at få dokumenteret de mange små henvendelser. På sigt kan en mere online opdatering af kortdata (FOT-objekter) blive aktuelt. Det ligger dog ikke lige for. Så ind til videre skal nye eller opdaterede data derfor oploades til ekstern leverandør som hidtil. 6.2 PlansystemDK Alle kommunens plandata er lagt over i det nye Plansystem-DK, som vil blive en del af Det fælles Arealsystem. Der er lagt op til at det bliver muligt at tilgå data via en såkaldt WFS-løsning. Det betyder at data kan opdateres og tilrettes direkte, via en webbaseret GIS-løsning, samt at der både i forhold til webgis og desktop-gis kan tilgås data direkte, uden selv at skulle have kopier af data. 6.3 Gartnerplan Kommunen har en næsten færdigt digitaliseret gartnerplan. Der mangler at blive etableret den endelige sammenkobling mellem geodatabasen gartnerplan, plejeplansdelen og ressourcestyringsprogrammet fra firmaet Brugerdata. Når sammenkoblingen er genneført skal data kontrolleres og evt. tilrettes. Herefter er gartnerplanen i princippet klar til drift. Dog skal der fastlægges en strategi og ansvarsfordeling i forhold til den videre vedligeholdelse af gartnerplanen. De geografiske objekter skal redigeres og opdateres i ArcGIS. 6.4 Befolknings- og Skoleprognoser (AGProplan) AGProplan er en applikation til ArcGIS udviklet på baggrund af prognoseprogrammet Proplan. Med applikationen og den tilhørende Access-database er det muligt at beregne befolknings- og skoleprognoser mv. GIS-integrationen giver mulighed for at ændre distriktsgrænser til brug for beregningen, ligesom det kan bruges i forbindelse med præsentation af resultatet. Opsætning og brug af programmet er dog pt. ikke helt på plads. Når programmet er helt på plads, vil det kunne bruges i forbindelse med en lang række andre analyser i forbindelse med planlægningsopgaver af forskellig art. Side 9

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted Fremtidens digitale forvaltning Opsamling og perspektivering Inge Flensted Digital planlægning set i lyset af digital forvaltning Digital planlægning og den digitale forvaltning Erfaringer Opsamling Perspektivering

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt.

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt. Vejdata og GIS i Hjørring Kommune. Teamleder, civilingeniør Ole Madsen Hjørring Kommune teom@hjoerringkom.dk Resume Tilvejebringelse og anvendelse af vejdata i forbindelse med konkrete drifts- eller planlægningsopgaver

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

GIS i den digitale forvaltning. Jesper Stenstrup Gentofte Kommune

GIS i den digitale forvaltning. Jesper Stenstrup Gentofte Kommune GIS i den digitale forvaltning Jesper Stenstrup Gentofte Kommune Det vil jeg komme ind på GIS i Digital forvaltning Projekt Digital byggesagsbehandling Løsningen Erfaringer Hvad er anderledes i en digital

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Beskrivelse af FOT-samarbejdet Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Stiftende møde i FOTdanmark 8. oktober 2007 1. FOT-samarbejdets formål FOT-samarbejdet 1 er den overordnede betegnelse

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 6. - 7. marts 2007 IT PÅ TVÆRS OG

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering Bilag 4.1.2.e Udkast til brugerundersøgelse (fremlagt 11102013 som bilag 7.2.2 Udkast til brugerundersøgelse) Bestyrelsesmøde den 24. september 2014 Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Geodata standardisering. Jens Ole Back

Geodata standardisering. Jens Ole Back Geodata standardisering Jens Ole Back Baggrund Kommunalreformen: Kommunerne overtager mange arealrelaterede amtslige opgaver KL udsender information om behov for GIS udbygning i kommunerne 2005 KL udsender

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Bilag 1b FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Direkte: e-mail:

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere