Geodata standardisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geodata standardisering"

Transkript

1 Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Anbefalinger 3 3 Væsentlige faktorer 4 31 Teknologi 5 32 Kompetence 6 33 Marked 6 34 Anvendelse 7 35 Gevinster 8 4 GIS hovedkomponenter 9 41 Nationale geodata Kommunale geodata Fagsystemer GIS desktop applikationer WebGIS 11 5 Resultater Brug af WebGIS Fjerne de lokale spatial databaser Fælles datamodeller/formater Kommunalt samarbejde Øvrige resultater 19 6 Bilag GIS setup WebGIS Fjerne Spatial database Fælles datamodeller/formater 28

4 2 1 Indledning KL har i sommeren 2008 igangsat et projekt om standardisering af den kommunale infrastruktur på geodataområdet Det er målet med standardiseringsprojektet at bidrage til skabe et mere effektiv, mindre arbejdskrævende og mindre leverandørafhængigt teknisk fundament under de kommunale geodata funktioner I projektets første fase er der udarbejdet en rapport med anbefalinger til en række standardiseringstiltag som formodes at effektivisere den kommunale administration af geodata I denne rapport præsenteres resultater af fase 2, som har været en forretningsanalyse af mulige scenarier for standardisering af GIS anvendelsen i kommunerne Da målet for projektet er at analysere mulige effektiviseringer, er der primært fokuseret på kvantitative gevinster i kommunerne som eks omkostninger og arbejdstid At der samtidigt kan være kvalitative gevinster for både kommunerne og borgere anerkendes fuldt ud men overlades til hver enkelt kommune at vurdere i forhold til evt omkostninger Analysen er gennemført i samarbejde med fire kommuner; Brøndby, Herning, Hjørring og Næstved, og har fokuseret på gevinster og omkostninger i den kommunale administration ved anvendelse og administration af geodata Datagrundlaget er frembragt gennem workshops med sagsbehandlere der anvender GIS, interviews med GIS medarbejdere, opgørelser af tidsforbruget på udvalgte opgaver i GIS funktionen/afdelingen og analyse/beregning af økonomiske nøgletal fra de kommunale GIS budgetter Derudover er der brugt tal og konklusioner fra fase 1, litteraturstudier og GIS leverandørernes årsregnskaber

5 3 2 Anbefalinger De lavthængende frugter ved standardisering af geodata er udbredelsen af WebGIS som erstatning for desktop applikationer Alle de deltagende kommuner er allerede i gang med at implementere dette scenario, og uanset om kommunerne allerede anvender desktop applikationer eller først er ved at implementere GIS, virker det fornuftigt at udnytte mulighederne i WebGIS til at effektivisere eller fremme GIS anvendelsen Der kan dog være en risiko for at fremme et nyt monopolmarked, da der endnu kun er enkelte leverandører af WebGIS med mulighed for at ajourføre geodata Det anbefales, at kommunerne med fordel kan forfølge flere scenarier og forslag fra fase 1 samtidigt Det er i flere tilfælde således at realiseringen af en anbefaling som eks WebGIS vil gøre det lettere at realisere andre anbefalinger som eks kommunalt samarbejde Fælles data modeller/formater vurderes at være nødvendige for at skabe et teknologisk grundlag som gør det lettere at udvikle GIS anvendelsen Det anbefales at fremme dette arbejde gennem koordination omkring FOT og evt udvikling af centrale komponenter som Vis Planer Flere centrale komponenter og evt flere nationale geodata vil også fremme et setup, hvor der arbejdes direkte på centrale data og i mindre grad behøves lokale spatial databaser, ligesom grundlaget for samarbejde bliver styrket Omvendt vil samarbejde skabe større enheder og dermed øge de gevinster, der kan opnås ved brug af spatiale databaser i forbindelse med eks brugeradministration, datakonvertering, versionsstyring og mulighederne for at integrere med andre systemer Kommunalt samarbejde er uden tvivl det scenario med de største gevinster, men også det mest udfordrende at realisere Et samarbejde omkring teknisk drift som alternativ til den eksterne hosting der allerede anvendes, kunne være indledningen til et større samarbejde Tilsvarende findes der allerede uformelle samarbejder mellem flere kommuner omkring udvikling af nye løsninger Det anbefales at afprøve mulighederne for et større samarbejde i en evt fase 3 af dette projekt Afprøvningen kunne med fordel foregå i eksisterende kommunale fællesskaber som eks de københavnske vestegnskommuner

6 4 3 Væsentlige faktorer I dette afsnit beskrives nogle af de interne og eksterne faktorer, der har betydning for en forretningsmæssig vurdering af gevinster og omkostninger ved anvendelsen af Geografiske Informations Systemer (GIS) i kommunerne Disse faktorer er her opdelt i fem kategorier: 1 Teknologi 2 Kompetence 3 Marked 4 Anvendelse 5 Gevinster De fem kategorier er skrevet til denne rapport og kan utvivlsomt suppleres og/eller reformuleres afhængigt af formålet Alle de faktorer, der beskrives kan i et vist omfang tilskrives at GIS er en relativ ny teknologi og derfor er der endnu ikke etableret standarder eller Best practice i større omfang Andre forhold som eks kommunens karakteristika og opgavevaretagelse har naturligvis også en betydning, således er der tydelige forskelle på Brøndby Kommune og Herning Kommune der kan forklares i forskellen på by vs landkommune og antallet af medarbejdere Disse faktorer har stor betydning for, hvordan standardiseringstiltag vil påvirke den enkelte kommune, således kan et tiltag betyde effektiviseringer og besparelser i nogle kommuner, mens det for andre kommuner giver nye muligheder men også nye investeringer og omkostninger

7 5 31 Teknologi GIS teknologien udvikler sig hastigt, og således er GIS applikationer til PC udviklet i 90 erne, spatial databaser er kommet til indenfor de sidste 10 år GIS løsninger på web teknologi med mulighed for at ajourføre geodata er stadigt helt nye med enkelte produkter tilgængelige og flere under udvikling Dermed er det i høj grad de teknologiske muligheder og begrænsninger frem for brugernes behov der påvirker GIS anvendelsen i kommunerne Den teknologiske udvikling er samtidigt drevet af store internationale virksomheder med årlige omsætninger på flere milliarder DKR, størstedelen på det amerikanske marked De danske kommuner vurderes i dette marked at udgøre under 1 % af disse leverandørers omsætning Konsekvensen heraf er en udvikling af nye produkter, som ikke er målrettet kommunernes opgaver, størrelse og behov, og derfor kun delvist kan omsættes til gevinst i den kommunale administration Software og hardware løsninger forældes som følge af den hastige udvikling i løbet af ganske få år og medfører et behov for konstante tilpasninger og investeringer som i sammenligning med andre mere modne informations teknologier, gør GIS til et dyrere værktøj Den teknologisk unge alder betyder også, at der endnu ikke findes standarder og fælles komponenter i større omfang hvilket betyder at udviklingsprojekter bliver mere tidskrævende Properitære formater gør det sværere at genbruge udvikling ligesom det bliver vanskeligere for kommunerne at skifte leverandør eller kombinere produkter fra flere leverandører Der er dog ved at ske en standardisering eksempelvis findes der nu åbne standarder for databaser til lagring af Geodata Udviklingen af stadigt bedre web løsninger er også positiv, da det begrænser den afhængighed der har været mellem klient og server systemer

8 6 32 Kompetence Da GIS endnu ikke har nået et udviklingsstadie, hvor det er blevet alle mands eje er det stadigt begrænset hvor mange GIS kompetencer der er blevet opbygget i Danmark Kommuner, private virksomheder og leverandører af GIS løsninger efterspørger både medarbejdere og teknikere/udviklere med GIS kompetence Samtidigt er mange af de nuværende ansatte i kommunerne ikke vant til at bruge GIS i deres arbejde Det betyder at selv om teknologien giver nye muligheder, kan det være svært at skaffe de nødvendige kompetencer til at implementere, anvende og udnytte mulighederne Arbejdsgangene er flere steder udviklet i en tid, hvor GIS ikke fandtes og må derfor tilpasses de nye muligheder, hvis implementeringen af GIS skal give gevinster Den hastige teknologiske udvikling vil også fremover kræve løbende tilpasning af arbejdsgange, i takt med at nye muligheder kan omsættes til bedre arbejdsgange Dette er ifølge tilbagemeldinger fra alle de deltagende kommuner den største udfordring i forhold til at realisere de gevinster, som GIS anvendelse kan medføre og kræver en tæt kontakt mellem brugere og GIS funktionen/afdelingen Udfordringen med at skaffe den nødvendige kompetence betyder også, at nogle kommuner bliver meget afhængige af den rådgivning, som de får fra deres leverandør Dette er uanset leverandørens gode intentioner aldrig en god situation, og der har også været eksempler på rådgivning og salg af produkter som ikke umiddelbart syntes passende i forhold til kommunernes behov 33 Marked Der findes stadigt kun et begrænset antal leverandører af GIS løsninger De danske kommuner anvender således GIS desktop applikationer fra blot tre leverandører og WebGIS løsninger fra yderligere ca en håndfuld leverandører Analysen har vist markante prisforskelle på leverandørernes løsninger Således er observeret et prisspænd fra ca til ca pr desktop licens, samt prismodeller hvor det ikke er muligt at op-/nedgradere en licens til en større/mindre version, og køb af flere licenser ikke automatisk medfører lavere pris pr licens Det kan betragtes som eksempler på prisstrukturer, som normalt ikke findes i et marked med fri konkurrence og resultatet er, at der utvivlsomt betales en overpris som følge af, at det er svært at gennemskue og sammenligne de tilbudte løsninger Analysen har også vist, at det er dyrt for kommunerne at få udviklet nye eller tilpassede løsninger hos leverandørerne Der er samtidigt en opfattelse af at selv om en kommune allerede har betalt for udviklingen af en ny komponent, skal de næste kommuner betale samme pris for en kopi af løsningen Der er også flere eksempler på at løsninger som er udviklet til en kommune, ikke kan bruges når der opgraderes til en nyere version af GIS og dermed skal der igen betales for tilpasninger/udvikling for blot at videreføre de tidligere købte løsninger

9 7 34 Anvendelse Analysen har vist at der er stor forskel på kommunernes anvendelse af GIS bare blandt de fire deltagende kommuner Det tekniske fundament for GIS anvendelsen i kommunerne er forskelligt Forskellene er ikke kun valget af leverandør men også: Brug af spatial databaser vs Filservere Brug af desktop applikation vs WebGIS Arbejde på lokale geodata vs Arbejde direkte på nationale databaser Brug af flere GIS applikationer Intern drift eller hosting af GIS servere Integration til andre fagsystemer i kommunen Der er væsentlige forskelle på kommunerne udbredelse af GIS som værktøj I nogle kommuner står sagsbehandlerne for løbende sags ajourføring via GIS, mens andre kommuner har samlet ajourføring og editering af geodata i GIS funktionen Antallet af medarbejdere, der bruger GIS er meget forskelligt, nogle steder bruges GIS kun af et begrænset antal brugere, mens andre kommuner har det udbredt til stort set alle medarbejdere på det tekniske område Fælles er at GIS anvendes primært på det tekniske område og at udbredelsen til andre områder som feks skole, institution og pleje, endnu er meget begrænset Alle kommuner i undersøgelsen har brugt GIS til at forbedre og effektivisere arbejdet og i mindre omfang til analyser En større anvendelse af GIS til planlægning og ledelsesinformation er kun observeret i en enkelt kommune Som eksempel på den stigende anvendelse er der i Næstved Kommune på en nyligt afholdt GIS workshop opsamlet mere end 200 konkrete forslag til nye anvendelsesmuligheder for kommunens GIS GIS anvendelsen i de danske kommuner vokser markant i disse år Derfor er det tydeligt, at hvis denne analyse gentages om et år, vil både gevinsterne og omkostningerne være noget større end i dag Det betyder i forhold til en forretningsanalyse af standardiseringstiltag, at de mulige besparelser også bliver større så de tiltag der ikke umiddelbart viser det store overskud i dag kan være god forretning om et år Spørgsmålet bliver, om det er bedst at vente til alle kommuner har fået udbredt GIS og udviklet deres egne løsninger, for så at realisere store besparelser ved standardisering, eller i stedet fremme en standardisering så den udvikling og erfaring der er skabt i de førende kommuner kan bruges til hurtigere og billigere at skabe værdifulde GIS værktøjer i flere kommuner

10 8 35 Gevinster Kommunernes gevinster ved GIS anvendelsen kan ikke opgøres eksakt, da det ville kræve bla tidsstudier før og efter implementeringen af GIS I de senere år er der samtidigt sket væsentlige ændringer i kommunernes opgaver der kunne påvirkes af GIS anvendelse, som eksempler er der kommet en række nye opgaver på miljøområdet, og senest er sagsbehandlingen af simple byggesager ændret som følge af ny lovgivning Eventuelle gevinster i tidsforbruget kan dermed ikke nødvendigvis tilskrives GIS anvendelsen I stedet er der afholdt workshops med sagsbehandlere fra det tekniske område, hvor formålet har været at beskrive arbejdsgange hvor GIS anvendes, samt kommentere og komme med forslag til evt forbedringer af GIS anvendelsen På basis af de afholdte workshops og kommentarer til analyse resultaterne er vurderingen at: Sagsbehandlerne er glade for GIS værktøjet og mener o De sparer tid o De får bedre data til sagsbehandlingen o De inddrager flere data i sagsbehandlingen Der efterspørges flere oplysninger som kan tilgås via GIS Der er flere konkrete eksempler på nuværende arbejdsgange som kunne forbedres ved hjælp af GIS GIS analyser forventes at få stor værdi i forbindelse med bla o Byudvikling o Rute og distriktsoptimering o Udbud af eks Kørsel De arbejdsgangsbeskrivelser som blev udarbejdet viste, at GIS i kommunerne blev anvendt som et vigtigt værktøj i sagsbehandlinger, særligt til konfliktsøgning og ved nabo-/partshøringer til at finde navne og adresser Samlet vurderes det derfor, at GIS anvendelsen kan medføre store gevinster i den kommunale administration På basis af sagsbehandlernes vurdering af konkrete GIS løsninger og interviews med GIS medarbejdere, må det konkluderes at der forudsættes et vist minimum af GIS funktionalitet før disse gevinster kan realiseres De kommuner der pt ikke bruger disse ressourcer på GIS går derfor sandsynligvis glip af de potentielle gevinster, som GIS anvendelsen kan give Da basis investeringerne og de årlige minimumsomkostninger i mindre grad er afhængig af anvendelsen følger det naturligt, at nettogevinsterne vokser i takt med anvendelsen Det betyder dog også at nogle kommuner kan være for små til at opnå gevinster, der modsvarer omkostningerne til større GIS investeringer I alle kommunerne efterspørges mere GIS udvikling så evt effektiviseringer vil ikke nødvendigvis blive omsat til besparelser men i stedet frigøre ressourcer til udvikling

11 9 4 GIS hovedkomponenter Principperne for det tekniske GIS setup i kommunerne er illustreret i nedenstående tegning Eksternt WebGIS Internt Borgere Ekstern Intern Brugere Nationale geodata Kommunale geodata Fagsystemer PlansystemDK DAI, FOT mfl Spatial database Filserver Bygge- og miljøsag E&M, ESDH mfl GIS desktop applikationer Brugere Det generaliserede setup består af fem hovedkomponenter, tre datakilder og to brugerplatforme: Nationale databaser med geodata Kommunale databaser og/eller filservere med geodata Fagsystemer med data der kan integreres i GIS anvendelsen GIS desktop applikationer WebGIS servere som kan bruges til interne og/eller eksterne

12 10 41 Nationale geodata De nationale databaser indeholder en væsentlig del af de geodata, som er relevante i den kommunale administration Disse data er typisk lagret i centrale databaser og tilgås via WFS og/eller WMS services Disse data anvendes i kommuner via flere forskellige systemer: Via en kommunal spatial database (anbefaling fra fase 1) Via en WebGIS server (som typisk er både database og webserver) Direkte fra en GIS desktop applikation 42 Kommunale geodata De kommunale geodata lagres typisk i en lokal spatial database og/eller en filserver Selv i de kommuner, der anvender en spatial database, er der ofte mange private/lokale geodata som lagres på filserveren i properitære formater Store dele af de geodata, som opbevares i de kommunale spatial databaser er kopier af data fra de nationale databaser Kopieringen sker ofte, fordi de nuværende WFS/WMS services ikke kan levere den ønskede funktionalitet og svartid En række andre applikationer kan med fordel anvende geodata, det er bla 3D modellerings- og konstruktionsapplikationer som Microstation og Autocad Disse applikationer anvender deres egne properitære formater og det kan være en selvstændig udfordring at dele/udveksle geodata mellem kommunens GIS applikation og evt modellerings- og konstruktionsapplikationer I dette tilfælde kan åbne standarder bruges som neutralt format, hvilket dog kræver at der findes mulighed for at konvertere og udveksle dette format med de nødvendige properitære formater 43 Fagsystemer En række fagsystemer kan integreres i kommunens GIS anvendelse, da de indeholder data som med fordel kan præsenteres geografisk Det er eksempelvis digitale byggesagsarkiver, miljøsagssystemer og KMD E&M der samler og præsenterer data fra flere andre nationale registre som feks BBR og CPR Integrationen mellem GIS og fagsystemer er ofte tovejs således at GIS løsningerne ikke kun kan modtage data, men også kan bruges til eks At geokode sager i fagsystemer

13 11 44 GIS desktop applikationer De danske kommuner anvender i dag hovedsagligt tre forskellige GIS desktop applikationer; Mapinfo (ca 55 %), ArcGIS (ca 35 %) og Geomedia (ca 10 %) Hvert af disse produkter fås i flere versioner med flere eller færre muligheder afhængig af behovet Alle applikationerne kan konfigureres til at anvende data fra de nationale databaser, de kommunale GIS servere og evt fagsystemer Det anbefales i fase 1, at alle geodata samles og tilgås via den kommunale spatial database I praksis er der ingen af de analyserede kommuner der har opnået dette Selv om der findes en spatial database i kommunen, er der stadig mange geodata i properitære formater på filservere 45 WebGIS De anvendte WebGIS løsninger består typisk af en database med webadgang, hvilket betyder at WebGIS løsningen ofte kan udveksle og behandle geodata fra de tre nævnte data kilder og dermed fungere selvstændigt uden behov for øvrige kommunale GIS servere og desktop applikationer WebGIS anvendes allerede i stor udstrækning til at vise geodata og foretage simple analyser WebGIS anvendes også til at ajourføre geodata i bla national databaser men opleves i kommunerne som meget lidt brugervenligt, primært pga funktionalitet og svartid Der begynder dog at komme nye løsninger på markedet, som vurderes at ville ændre på denne situation således at WebGIS kan anvendes til løbende sags ajourføring

14 12 5 Resultater Forretningsanalysen er gennemført med udgangspunkt i arbejdsgangsbeskrivelser som blev udarbejdet på workshops af sagsbehandlere fra kommunerne Beskrivelserne viste at geodata anvendelsen i de analyserede kommuner er tæt integreret i mange opgaver på det tekniske område og at arbejdsgangene i stor udstrækning allerede er optimeret bla som følge af de muligheder GIS har givet Beskrivelserne og sagsbehandlernes tilbagemeldinger viste også, at der ikke umiddelbart var forskel på arbejdsgange og gevinster uanset valg af GIS platform Det konkluderes derfor, at et flertal af sagsbehandlerne fint kan anvende WebGIS i stedet for de noget dyrere desktop applikationer, med respekt for at der kan være enkelte medarbejdere med særlige behov I det følgende afsnit beskrives fire scenarier og de overordnede resultater af forretningsanalysen for de deltagende kommuner To af scenarierne er anbefalinger fra fase 1, mens de to andre scenarier er fremkommet i den dialog, der har været med kommunerne De fire scenarier er: 1 Brug af WebGIS 2 Fjerne den lokale spatial database 3 Fælles datamodeller/formater i nationale databaser 4 Kommunalt samarbejde For hvert scenario er der en kort beskrivelse af scenariet, de væsentlige forudsætninger og de typiske gevinster herunder økonomi for de fire kommuner og en vurdering af potentialet på landsplan En mere detaljeret præsentation af resultaterne for hver af de fire kommuner kan findes i bilagene

15 13 51 Brug af WebGIS 511 Overordnet beskrivelse De nuværende GIS desktop licenser kan i noget omfang erstattes af WebGIS løsninger med mulighed for at ajourføre geodata Det antages at et mindre antal brugere stadigt skal anvende en desktop applikation, det er bla til avancerede analyse opgaver og i GIS funktionen/afdelingen 512 Væsentlige forudsætninger Omkostninger til oplæring af brugerne er ikke medtaget, det vurderes dog, at oplæringen i WebGIS løsninger vil være markant mindre end den tilsvarende oplæring i desktop løsninger Da de analyserede kommuner allerede anvender WebGIS til at vise geodata, er omkostninger til et ajourføringsmodul relativt begrænsede 513 Typiske gevinster og omkostninger WebGIS er generelt lettere at anvende for brugerne, fordi de præsenteres for en afgrænset mængde geodata og funktionalitet som er tilpasset deres opgaver Da kommunens gevinster ved GIS som værktøj primært er baseret på sagsbehandlernes anvendelse, vil et simplere værktøj med stor sandsynlighed øge anvendelsen og dermed forøge de realiserede gevinster i form af sparet arbejdstid og højere kvalitet i sagsbehandlingen De primære økonomiske gevinster er sparede licenser til desktop applikationer Da alle de analyserede kommuner allerede anvendte WebGIS til at vise geodata, er den primære investering et tilkøbsmodul der giver mulighed for at ajourføre geodata Anskaffelsesåret Årligt fremover Brøndby Herning Hjørring Næstved Landsplan 3 Ca 10 millioner 1 I Brøndby Kommune er det kun GIS funktionen der ajourfører geodata, derfor er antallet af nuværende desktop licenser meget begrænset Samtidigt er det valgt at anvende WebGIS når sagsbehandlerne på sigt skal stå for ajourføring af geodata 2 I Hjørring Kommune anvendes en ældre version af desktop applikationen på site licens derfor er gevinsten begrænset Samtidigt er valgt at skifte til WebGIS hvilket betyder at en udgift på 1 mio kr til anskaffelse af 100 nye licenser og kr om året i vedligeholdelse kan undgås 3 De konkrete kommuners tal er omregnet til landsplan som et afrundet gennemsnit af 3 beregninger på basis af; indbyggertal, areal og som 4/98

16 14 52 Fjerne de lokale spatial databaser 521 Overordnet beskrivelse En stor del af de geodata som lagres og administreres på de lokale spatial databaser i dag, er kopier af geodata fra nationale databaser Alle de interviewede GIS medarbejdere har været enige om, at et teknisk setup hvor det var muligt kun at lagre geodata et sted og arbejde direkte på disse databaser ville være at foretrække frem for de nuværende lokale kopiløsninger Forslag om at standardisere og samle flere kommunale geodata i nationale databaser gør også behovet for lokale geodata mindre Ligeledes er udbredelsen af WebGIS med til at reducere den afhængighed der ofte er mellem desktop applikationer og behovet for en spatial database fra samme leverandør 522 Væsentlige forudsætninger Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt vil medføre væsentlige forringelser for især analysearbejdet at afskaffe den lokale spatial database i de kommuner der allerede har samlet deres geodata i en database Hastigheden, fleksibiliteten og især funktionaliteten i de nationale databaser er på nuværende tidspunkt en alvorlig begrænsning for kommunernes anvendelse af disse geodata og ofte den primære årsag til at arbejde med kopidata lokalt De angivne tal er derfor baseret på en forudsætning, om at funktionaliteten i de nationale databaser om måske 3-5 år er markant forbedret 523 Typiske gevinster og omkostninger En lokal spatial database medfører en række omkostninger til server, licenser og teknisk drift (backup, virusbeskyttelse mm) Derudover kræves der enten specialist kompetence i GIS funktionen til administration af serveren eller alternativt eksterne konsulenter Tilsvarende må forventes et merarbejde til overførsel og evt konvertering af data til den lokale database Anskaffelsesåret Årligt fremover Brøndby Herning Hjørring Næstved Landsplan Ca 20 millioner 4 Hjørring Kommune indgår i et udviklingsprojekt omkring GIS anvendelsen og har derfor meget begrænsede udgifter til deres spatial database indtil projektet afsluttes På sigt ville scenariet dog give gevinster for ca kr årligt 5 Næstved Kommune har pt ingen spatial database men fordi de allerede havde planlagt denne anskaffelse, er gevinsterne ved dette scenario medtaget

17 15 53 Fælles datamodeller/formater 531 Overordnet beskrivelse Der anvendes i dag forskellige datamodeller og data formater i de nationale databaser som eks PlansystemDK, DAI og det fremtidige FOT Det betyder, at kommuner som ønsker at hente og konvertere geodata til lokale servere, skal kunne håndtere flere forskellige overførselsformater og løbende tilpasse overførslen til nye ændringer i nationale modeller/formater Scenariet antager, at der koordineres mellem de nationale databaser således, at data bliver tilgængelige for kommunerne i en fælles datamodel og et fælles dataformat eller alternativt, at der tilføjes en funktionalitet mellem kommunerne og de nationale databaser som stiller data til rådighed for kommunerne i et fælles format Denne funktionalitet kan være et neutralt format som foreslået i fase 1 eller evt et konverterings/integrationsmodul som udvikles og vedligeholdes centralt 532 Væsentlige forudsætninger: Det forudsættes, at den fælles datamodel og dataformatet kan håndteres med de nuværende systemer og er rimeligt stabile i forhold til kommunernes snitflade 533 Typiske gevinster og omkostninger De typiske gevinster for kommuner er sparet arbejdstid eller konsulent udgifter som følge af et mindre behov for jævnlige tilpasninger i de snitflader der anvendes til at udveksle data Anskaffelsesåret Årligt fremover Brøndby Herning Hjørring Næstved Landsplan Ca 5 millioner Det vurderes at det vil medføre betydelige større omkostninger end de angivne kommunale gevinster, at standardisere datamodeller og/eller formater Det vurderes dog samtidigt at denne standardisering er nødvendig for at fremme geodata samarbejdet mellem kommune og stat 6 Brøndby kommune arbejder via WebGIS i stort omfang direkte på de nationale databaser og sagsbehandlerne tilgår nogle data direkte udenom kommunens GIS, eksempelvis PlansystemDK 7 Hjørring Kommune kopierer data og gemmer lokale kopier i uændrede formater, dermed anvendes kun begrænset tid på denne opgave 8 Næstved har pt ingen spatial database at kopiere data til og arbejder i stort omfang direkte på de nationale databaser

18 16 54 Kommunalt samarbejde 541 Overordnet beskrivelse GIS funktionens arbejde og omkostninger er kun i begrænset omfang påvirket af hvor stort et geografisk område der dækkes og flere af de væsentlige data/systemer er nationale Derfor er der gode muligheder for at udvikle, vedligeholde og levere GIS værktøjer på tværs af kommunale grænser GIS funktionens arbejde opdeles i dette scenario i tre dele: Det IT tekniske arbejde, drift og udvikling (programmering) Brugerkontakten, udviklingsønsker og brugertilpasning GIS analyser, som helt holdes udenfor beregningerne Det vurderes af flere årsager, bla nærheden til brugerne, ikke realistisk, at skabe et landsdækkende samarbejde men i stedet mindre kommunale samarbejder med 5-10 kommuner 542 Væsentlige forudsætninger Det forudsættes, at der skal være en GIS medarbejder i hver kommune, da den tætte kontakt til brugerne er afgørende for anvendelsen og dermed realisering af gevinsterne Det forudsættes at der er et IT netværk mellem kommunerne som tillader at servere mm kan samles fysisk Det er ikke en forudsætning at kommunerne i samarbejdet anvender samme GIS eller fagsystemer Gevinsterne vil dog være større hvis der findes standardiserede snitflader mellem de systemer der skal integreres

19 Typiske gevinster Gevinsterne for dette scenario er afhængig af tre faktorer: Primært antallet af kommuner der kan samarbejde Hvilken grad af standardisering der kan aftales Det nuværende niveau af GIS anvendelse i kommuner For et driftssamarbejde vurderes det, at der kan opnås gevinster i form af: Færre GIS medarbejdere til den tekniske drift Mindre samlet behovet for servere, licenser mm via sammenlægning servere Fællesindkøb af licenser vil medføre besparelser i form af site licenser eller mængderabat Udgifter til konsulenter og support vil reduceres som følge af et stærkere fagligt miljø Udgifter til udvikling vil reduceres da nye løsninger kan genbruges For nogle kommuner vil disse gevinster kunne omsættes direkte til besparelser og/eller frigørelse af ressourcer til andre opgaver, mens gevinsten for andre kommuner i første omgang vil være nye muligheder for at anvende GIS Disse muligheder vil så senere kunne omsættes til bla sparet arbejdstid og bedre kvalitet i sagsbehandlingen På basis af drøftelse med GIS funktionerne er det nuværende skøn, at der kan opnås effektiviseringer for 1-2 mio årligt i hver af de deltagende kommuner svarende til mio kr på landsplan, primært afhængigt af hvor mange kommuner der deltager i hvert driftssamarbejde I dette potentiale er ikke medtaget evt etablerings- eller driftsomkostninger som følge af den konkrete organisering, eksempelvis 60 selskaber Effektiviseringer vil i kommuner med en udviklet anvendelse af GIS være besparelser eller frigørelse af ressourcer og i kommuner med mindre GIS anvendelse vil gevinsterne være et mere værdifuldt GIS værktøj som bør medføre sparet tid og højere kvalitet i sagsbehandlingen

20 Eksempel med konkrete kommuner Som eksempel på dette scenario er her præsenteret de overordnede tal for 6 kommuner i et potentielt kommunalt samarbejde Kommunerne samarbejder allerede på andre områder i Vestegnssamarbejdet Opgørelsen af nuværende udgifter er baseret på 2008 tal I flere af kommunerne er der afholdt ekstraordinære udgifter til GIS i 2008 Erfaringen viser at selv ekstraordinære udgifter har en tendens til komme igen efter 3-5 år og derfor medregnes med 25 % som årligt gennemsnit Kommunerne er holdt anonyme men vurderes ikke at være særligt afvigende eller førende mht GIS omkostninger Gevinsterne er forsøgt estimeret konservativt og er baseret på flg forudsætninger: Kommunerne bevarer deres nuværende GIS applikationer Der skal være en fuldtids GIS medarbejder i hver kommune til brugersupport/tilpasninger Blandt de 12 fælles medarbejdere kan de 6 frigøres til andre opgaver 1 årsværk er sat til ca om måneden + pension og 50 % overhead 9 samlet kr om året Antallet af servere reduceres fra 6 til 2 Udviklingsbudgettet fordobles i forhold til gennemsnittet og løsninger genbruges i alle 6 kommuner Konsulentbudgettet fordobles i forhold til gennemsnittet men er fælles Ekstraordinære udgifter/anskaffelser (typisk har været server relaterede og/eller konsulentydelser) fordobles i forhold til gennemsnittet 1000 kr Gennemsnit pr Samlet for 6 Fælles drift kommune kommuner GIS medarbejdere (18) Servere og licenser Køb af data Udvikling Teknisk drift af servere Konsulenter Ekstraordinære udgifter Total I dette eksempel på fælles drift som er baseret på generelle vurderinger fra GIS medarbejdere/ledere og konsulenter, kan der opnås en besparelse på godt 35 % af de nuværende budgetter Da de konkrete kommuner i dette potentielle samarbejde stadigt bruger mange ressourcer på udvikling, vil en evt gevinst sandsynligvis blive omsat til øget udvikling med deraf følgende afledte gevinster for sagsbehandlere og planlæggere i kommunerne 9 Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor, KPMG for Finansministeriet, 2003

21 19 55 Øvrige resultater E-arkiv En række kommuner har modtaget geodata om deres sager i e-arkivet fra det gamle amt Dette er en stor hjælp for sagsbehandlerne, da det ofte er besværligt og tidskrævende at checke for evt gamle amtssager i de kommuner, der ikke har modtaget en geokoding af sagerne PlansystemDK PlansystemDK bliver nævnt af alle sagsbehandlere og GIS medarbejdere som værende besværligt at arbejde med Det skyldes bla at kommunerne har meget svært ved at udveksle data mellem deres GIS løsninger og PlansystemDK, og derfor kan sagsbehandlerne ikke anvende det kommunale GIS men skal arbejde direkte på PlansystemDK Her opleves et system med lange svartider, begrænset funktionalitet og meget lidt brugervenligt Tingbogsoplysninger Tingbogsoplysninger står højt på sagsbehandlernes ønskeseddel over data, der kunne præsenteres i GIS løsninger Det skyldes bla at sagsbehandlerne i GIS værktøjet kan arbejde med områder, mens de i tingbogen skal finde en ejendom ad gangen Den udsatte e-tingbog kan måske tilbyde denne integration Adresser I flere kommuner opleves det, at arbejdet med oprettelse, ajourføring og distribution/anvendelse af adresser er besværligt Det skyldes dels de nuværende IT løsninger og dels at arbejdet går på tværs af flere registre, eks CPR og BBR I Næstved er der foreslået en ny model for dette arbejde, og gevinsterne er beregnet til kr årligt ved bedre arbejdsgange og distribution af adresser Google Earth / Microsoft Virtual Earth GIS udviklingen udenfor det offentlige går på nogle områder endnu hurtigere end den udvikling der er beskrevet i denne rapport Særligt er Google Earth / Microsoft Virtual Earth eksempler på gratis løsninger som har vundet stor udbredelse Et flertal af de interviewede GIS medarbejdere er enige om, at disse muligheder inden for overskuelig fremtid i stort omfang vil kunne erstatte de nuværende borger GIS løsninger og det vil være interessant at holde øje med om udviklingen også gør det fordelagtigt at anvende disse løsninger internt som et alternativ eller supplement til WebGIS Geokodning af bygninger og sager Geokodning er en nødvendig forudsætning for at få fuldt udbytte af GIS mulighederne Flere tilbagemeldinger har vist at geokodning af eks eks bygge- og miljøsager sker løbende men at der nogle steder mangler en geokodning og evt digitalisering af gamle sager Tilsvarende ønskes en geokodning af bygninger som er mere detaljeret end adresseniveau

22 20 6 Bilag 61 GIS setup 611 Brøndby

23 Herning Konvertering Oracle Filserver Access data DAI PlanDK Mfl KMD E&M Notes Mfl

24 Hjørring

25 Næstved Næstved Kommune Firewall Ugentligt udtræk fra eksterne registre ArealInfo + Kortforsyning Planlagt 2009 ESDH (edoc) Fagsystemer (GeoEnviron)) Byggesag Modul Miljø Moduler Næstved Kommune Firewall WMS/WFS webservices KMS Kortforsyning GIS Desktop Planlagt 2009 ArealInfo Mapinfo Pro Mapinfo Viewer E&M (KMD) Planlagt 2009 GEUS Næstved Kommune CAD Desktop MicroStation AutoCad CPR-data CVR-data WEBGIS Intranet PostGressDB Næstved Kommune Internt hosted GIS WEB Klient Administrations- Værktøj Næstved Kommune Andre WEB services WEB GIS Spatial Edit Oversættes efter behov til CAD system-format Planlagt 2009 Daglig upload WEBGIS Intranet TEST Sandkassen Planlagt Planlagt 2009 evt 2009 udskudt 2010 Erstatter Filserver geodb Filserver geodb WEBGIS Internet Carl Bro Eksternt Hosted GIS WEB Klient Signaturforklaring Originaldata i Mapinfo-format Daglig upload PostGressDB Administrations- Værktøj Ekstern hosting scenarie Oracle Spatial geodb Næstved Kommune Firewall Firewall Integration

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering Har vi råd til fortsat at have

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S WebGraf Brugermøde Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin Dagsorden Velkomst og dagsorden Status over kunder oktober 2011 Information om WebGraf produkterne WebGraf Kort WebGraf Punktregistrering WebGraf

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

De nye perspektiver på mindre end en time

De nye perspektiver på mindre end en time De nye perspektiver på mindre end en time Hans Ravnkjær Larsen De nye alternativer 50 minutter med gnist: 5 tempofyldte nedslag 15 minutters debat 1 godt afsæt Ignite-konceptet: 1 passion 20 slides 15

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere