Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr."

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl mødet var suspenderet mellem kl og kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Allan Schneidermann Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Peer Wille-Jørgensen Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr Peer Wille-Jørgensen ved sag nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Job- og personprofil for 2 nye koncerndirektører 4 2. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag økonomirapport Foreløbig vurdering af rammer for budget Indberetning til Depotrådet Status for realiseringen af Region Hovedstadens kvalitetsstrategi Kvalitetspris Sundhedsaftaler midtvejsdrøftelse af retningslinjer for grundaftale Høring af den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) Fejring af 10-året for etablering af en sammenhængende Øresundsregion Region Hovedstadens køb hos Movia i 2011 af bane- og bustrafik samt fælles administration Opfølgning på resultaterne af ekstern rengøringsaudit, herunder udmøntning af pulje til styrkelse af indsatsen Indkøbspolitikken status for Godkendelse af Amgros I/S regnskab Tids- og procesplan for klimastrategi for hovedstadsregionen Tids- og procesplan for udarbejdelse af en handicappolitik for Region Hovedstaden Det politiske arbejde 2010/2011 mødeplan og årshjul Frederiksværk Gymnasium og hf udpegning af medlem til bestyrelsen Frederiksborg Gymnasium og hf - udpegning af medlem til bestyrelsen Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om respiratorpatienter på Rigshospitalet Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om den samlede ledelsesstruktur Projektkonkurrence (FORTROLIG) Meddelelser 96 2 Side

3 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 JOB- OG PERSONPROFIL FOR 2 NYE KONCERNDIREKTØRER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at job- og personprofiler vedr. de 2 koncerndirektører godkendes. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget har den 16. marts 2010 godkendt at konsulentfirmaet Lundgaard Konsulenterne medvirker ved ansættelse af to koncerndirektører, og på forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 blev forslag til tids- og procesplan godkendt. Lars Lundgaard/Lundgaard Konsulenterne har nu indledt arbejdet og på baggrund af interviews med blandt andet ansættelsesudvalgets medlemmer er der udarbejdet forslag til job- og personprofil på de to koncerndirektørstillinger. Der er til udvalgets medlemmer som fortroligt materiale udsendt forslag til disse profiler samt kort annoncetekst, baseret på profilerne. Ansættelsesprocessen vil forløbe i overensstemmelse med den allerede vedtagne overordnede tidsplan, hvorefter politisk beslutning om ansættelse af de to direktører kan ske på regionsrådets møde i juni Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne deltager i mødet under sagens behandling. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til gennemførelse af ansættelse af to koncerndirektører kan afholdes af det administrative budget. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 4

4 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Job- og personprofilerne rettes i overensstemmelse med drøftelserne. Der laves en ekstern analyse af den centrale administrative organisering. Forretningsudvalget inddrages heri. På baggrund af analysen udarbejder regionsrådsformanden og de fem koncerndirektører et organisationsforslag til forretningsudvalget. Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Psykiatriområdet, handicapområdet og det kommunale samarbejde samt annoncetekst (FORTROLIG) (FU) 2. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Regional udvikling samt annoncetekst (FOR- TROLIG) (FU) 3. Følgebrev fra Lars Lundgaard (FORTROLIG) (FU) Sagsnr:

5 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORELØBIGT REGNSKAB 2009 OG GENBEVILLINGSGRUNDLAG 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager sagsfremstillingen med tilhørende bilag om foreløbigt regnskab 2009 indeholdende grundlag for genbevillinger i 2010 til efterretning. RESUME På sundhedsområdet viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme. I forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2009 er der en samlet forværring på 171 mio. kr. Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance. Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248 mio. kr. For administrationsområdet er der et mindreforbrug på 38 mio. kr., som især skyldes tidsforskydninger. I 2009 har seks virksomheder haft mindreforbrug, mens de øvrige otte virksomheder har haft enten balance eller merforbrug. Især Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital har merforbrug. I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget en endelig opgørelse af disse poster. For social og specialundervisningsområdet er opgjort et overskud på 8 mio. kr. 6

6 På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. Med hensyn til overførsler på driftsområdet er i alt opgjort et mindreforbrug på netto 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. I 2011 og 2012 vil der derudover være en tilbagebetaling af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. SAGSFREMSTILLING Indledning Det primære formål med det foreløbige regnskab er at opgøre genbevillingsgrundlaget, det vil sige hvilket mer- eller mindreforbrug, der for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet skal genbevilges i For virksomheder med merforbrug i 2009 betyder det, at merforbruget opgøres endeligt, og opgørelsen udgør grundlaget for tilbagebetalingen i 2010 eller senere. På områder med mindreforbrug indebærer opgørelsen, at der bliver et klart grundlag for overførsel af mindreforbruget der genbevilges i Formålet er således ikke i første række en beskrivelse af det egentlige regnskabsresultat. Sundhedsområdet På sundhedsområdet, drift viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme, jf. nedenstående tabel. 7

7 Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009 Budget 4. ØR Korrigeret Korrigeret Mio. kr., 2009-priser før justering til Regnskab Resultat Korrektioner resultat resultat regnskabs- ekskl. inkl. prognose 1) overførsler overførsler Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 382,4 380,0-2,3 4,9 2,5 0,0 Bispebjerg Hospital 1.487, ,5 3,8 1,2 5,0 0,0 Bornholms Hospital 372,6 374,0 1,5-3,9-2,5 0,0 Frederiksberg Hospital 607,4 656,9 49,6-0,3 49,3 0,0 Frederikssund Hospital 211,8 209,4-2,4-0,3-2,7 0,0 Gentofte Hospital 1.234, ,1-13,3-2,1-15,4 0,0 Glostrup Hospital 1.341, ,9 12,7-12,6 0,0 0,0 Helsingør Hospital 157,0 161,6 4,6-1,3 3,4 0,0 Herlev Hospital 2.520, ,1 161,7-37,7 124,0 0,0 Hillerød Hospital 2.169, ,6 102,1-60,2 41,9 0,0 Hvidovre Hospital 1.956, ,6 152,4-40,2 112,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek 95,8 90,3-5,4 2,3-3,2 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.573, ,9 16,4-17,8-1,4 0,0 Rigshospitalet 4.252, ,6-87,3 65,9-21,3 0,0 Virksomheder i alt , ,8 394,0-102,2 291,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 974,9 921,2-53,8 0,0-53,8-53,8 Fælles driftsudgifter m.v , ,0-20,9 21,3 0,5 88,3 Praksisområdet Praksisområdet 6.350, ,8 247,7 0,4 248,1 248,1 I alt Sundhed, ekskl. Administration , ,8 567,0-80,4 486,6 282,7 Administration Administration til sundhedsområdet 695,7 660,2-35,5-2,0-37,5-13,6 I alt Sundhed , ,0 531,5-82,4 449,1 269,0 1) I 4. økonomirappo rt 2009 blev bevilling erne tilpasset svarende til den forve ntede regn skabsprog nose. Tallene her e r opgjort u den denne korrektion. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance (0,5 mio. kr.). Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238,5 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248,1 mio. kr., mens der for administrationsområdet er et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Når merforbruget på 449 mio. kr. korrigeres for senere genbevilling af mindreforbrug og senere tilbagebetaling af merforbrug på virksomhederne og administration, fører det til en reduktion af det opgjorte merforbrug med netto 180 mio. kr. Merforbruget i 2009 opgjort uden genbevillinger og overførte merforbrug udgør dermed 269 mio. kr., som er finansieret via træk på likviditeten. Beløbet kan især henføres til praksisområdet. I 4. økonomirapport, der blev behandlet af regionsrådet på mødet den 22. december 2009, forventedes et samlet merforbrug på sundhedsområdet på 313 mio. kr. Med fradrag af den forholdsmæssige andel af mindreforbruget på administrations- 8

8 budgettet førte det i rapporten til et forventet nettomerforbrug på 278 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er dermed i det foreløbige regnskab en samlet forværring på 171 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr., hvoraf 125 mio. kr. kan henføres til praksisydelser, mens 8 mio. kr. kan henføres til medicintilskudsordningen. Der er i det foreløbige regnskab en forbedring vedrørende finansiering til sundhedsområdet på 101 mio. kr. Forbedringen vedrører merindtægter for den kommunale medfinansiering i forhold til 4. økonomirapport Særligt om virksomhederne på sundhedsområdet Virksomhedernes resultat er forværret med i alt 36 mio. kr., mens der for sundhedsområdets fælles driftsbudget, sygehusbehandling uden for regionen og administrationen til sammen er en forværring på 2 mio. kr. Der er betydelig forskel på de resultater virksomhederne har opnået i Seks virksomheder har mindreforbrug, som overføres til Det gælder således Bornholms Hospital, Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Psykiatri samt Rigshospitalet. Særligt vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri bemærkes, at der er betydelige merindtægter som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på satspuljemidler. Da regionen er forpligtet til at afholde udgifter svarende til de modtagne indtægter er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. Det korrigerede regnskab for Glostrup Hospital udviser balance. Bispebjerg Hospital har et beskedent merforbrug, hvilket også gør sig gældende på Amager Hospital og Helsingør Hospital. Vedrørende Helsingør Hospital er merforbruget dog forholdsvis stort i forhold til hospitalets størrelse. Frederiksberg Hospital har et merforbrug på 49,3 mio. kr. Resultatet er en forværring på 25 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport. Frederiksberg Hospital forudsættes at afdrage merforbruget fra 2009 på i alt 49,3 mio. kr. med 16,4 mio. kr. i 2010 og 32,9 mio. kr. i Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 135 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2009 udviser en forbedring på 11 mio. kr., svarende til et merforbrug på 124 mio. kr. Herlev Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 124 mio. kr. med 41 mio. kr. i 2010 og 83 mio. kr. i Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 70 mio. kr. Efter korrektioner udviser det faktiske resultat et yderligere merforbrug på 42 mio. 9

9 kr., således at der samlet er et merforbrug på Hvidovre Hospital på 112 mio. kr. Hvidovre Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 112 mio. kr. over en toårig periode fra Korrektioner til regnskabsresultatet for virksomhederne på sundhedsområdet I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget korrektioner af hospitalernes resultat med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mindreforbrug til Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder. Korrektionerne udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 64 mio. kr. Beløbet modsvares af en tilsvarende reduktion af resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto, således at den samlede virkning går i nul. Derudover er virksomhedernes genbevillingsadgang nedsat med 12 mio. kr. som følge af merforbrug på hospitalernes investeringsrammer. Derudover er der i driftsregnskabet vedrørende investeringsprojekter konteret netto 94 mio. kr., hvorfor dette beløb er udeladt ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2009 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Inden for socialpsykiatriens område er der et samlet overskud på 9 mio. kr. bl.a. som følge af højere indtægter og højere belægningsprocenter samt mindre omkostninger til institutionsdriften. På handicapområdet er der i det foreløbige regnskab med et underskud på 0,5 mio. kr. praktisk talt opnået balance mod tidligere forventninger om et underskud på 31 mio. kr. Forbedringerne her kan tilskrives større indtægter, mindre omkostninger til institutionsdriften samt mindreforbug på fælles driftsmidler og VISO. På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. mod forventet 209 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Resultatet kan henføres til aktivitetsområderne kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. Overførsler I 4. økonomirapport 2009 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der forventedes overført til

10 Opgørelsen for driftsområdet giver nu grundlag for at overføre 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. Hertil kommer, at der i 2011 og 2012 vil være en tilbagebetaling/overførsel af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2009 til Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. Finansielle poster, status og øvrige regnskabsforhold Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger, og der vil blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men indeholder en opgørelse af genbevillingsgrundlaget. Selve genbevillingerne af mer- eller mindreforbrug søges godkendt i sag om 1. økonomirapport SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem. Indstillingen anbefales med de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer. Administrationen blev anmodet om at udarbejde notat om hvad der ligger bag overførslerne på det regionale udviklingsområde. Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. 11

11 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 (FU) Sagsnr:

12 Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse i 2. økonomirapport i juni måned, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Beløbet vedrører aktivitetsvækst på hospitalerne m.v. på 95 mio. kr. og vækst i udgifterne til medicin på hospitalerne på 60 mio. kr. Der er derudover merudgifter på praksisområdet på ca. 144 mio. kr. for praksisydelser ekskl. medicin, der modgås af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr. I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. 13

13 En del af problemstillingerne vedrørende udgiftsvæksten forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2011, men resultatet heraf er usikkert. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde. Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2009 på drifts- og investeringsområdet. Der gøres opmærksom på, at der i øvrigt er udarbejdet en formandsmeddelelse Afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med februar Der henvises til formandsmeddelelse nr SAGSFREMSTILLING Udgiftsvækst På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Ubalancen kan henføres til følgende poster: Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) Beløb Øget aktivitet 85 Indtægter, færdigbehandlede 10 Aktivitet på hospitalerne i alt 95 Medicin på hospitaler 60 Praksisområdet ekskl. medicin 144 Praksisområdet medicintilskud -69 Praksisområdet i alt 75 Respiratorpatienter 15 Ejendomsskatter -15 Social- og sundhedsassistentelever -10 Patienterstatninger 10 Øvrige poster i alt 0 I alt 230 I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 14

14 4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. Vedrørende medicin på hospitalerne forventes en merudgift på 60 mio. kr. I budgettet er der 108 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne, men det samlede behov forventes at blive ca. 168 mio. kr. medregnet et mindre tab i budgetterede indtægter fra Amgros. På praksisområdet forventes et merforbrug på 144 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr., dvs. nettomerudgifter på 75 mio. kr. For øvrige poster, herunder respiratorpatienter, ejendomsskatter og patienterstatninger i alt forventes det, at der netto vil være balance. Løsningsmuligheder Med hensyn til udgiftsvæksten på de nævnte områder på i alt 230 mio. kr. er der ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling. Hovedparten af merudgifterne vil tilsvarende optræde i andre regioner og må derfor forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i For så vidt angår merudgifterne på 95 mio. kr. vedrørende aktivitet på hospitalerne foreslås det, at administrationen finder modgående besparelser, der indarbejdes i 2. økonomirapport. Besparelserne foreslås som udgangspunkt fordelt i forhold til hospitalernes aktivitet i det omfang, der ikke i øvrigt findes konkrete muligheder for mindreudgifter. Flere hospitaler er for øjeblikket i gang med en vanskelig omstillingsproces med henblik på at sikre budgetoverholdelse i Der er derfor behov for at inddrage hospitalsdirektionerne i arbejdet med at finde de modgående besparelser, således at der findes en løsning på problemet, der i videst muligt omfang tager hensyn til hospitalernes omstillingsprocesser. På den baggrund vil administrationen i dialog med hospitalerne nøje vurdere de mulige løsningsforslag og fremkomme med disse i 2. økonomirapport i juni måned. 15

15 For medicin på hospitalerne, der bidrager med ca. 60 mio. kr. af den samlede udgiftsvækst, vil administrationen udarbejde en model, hvorefter der tilvejebringes et incitament for hospitalerne til at søge opnået en mere afdæmpet udgiftsudvikling i regionen. Det vil blive vurderet, om incitamentsstrukturen skal suppleres med en praktisk understøttelse af indsatsen. Med hensyn til det forventede merforbrug på 144 mio. kr. til praksisydelser kan regionen på områder med lokale aftaler iværksætte udgiftsdæmpende aktiviteter, enten i form af opsigelse af indgåede aftaler eller ved i fælles forståelse med praksissektoren at ændre på disse samt søge at tilrettelægge adfærdsregulerende tiltag. Administrationen vil derudover mere bredt tage initiativ til at drøfte tiltag af udgiftsdæmpende karakter med repræsentanter for praksissektorens behandlere, dvs. almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Udgangspunktet herfor vil være en dialog med henblik på effektivisering af patientforløb og deraf følgende opbremsning af aktivitetsvæksten. Herudover kan nævnes, at der vil blive set på laboratoriebetjeningen af praksissektoren. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. Virksomhederne Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen. På den baggrund gennemfører virksomhederne en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Dette indebærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i De virksomheder, der overfører merforbrug fra 2009, står i en særlig vanskelig situation, idet de dels skal indhente merforbruget, dels har behov for at foretage en tilpasning af udgiftsniveauet. Forretningsudvalget og regionsrådet blev senest på møderne i marts måned orienteret om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris budgetoverholdelse i 2010 og afviklingen af den oparbejdede gæld. Herlev Hospital arbejder fortsat intensivt med gennemførelse af den økonomiske genopretningsplan. Det er vurderingen, at der er usikkerhed om hospitalets økonomiske nettoresultat i 2010, men det er fortsat målsætningen at gennemføre genopretningsplanen over to år. Såfremt initiativerne til overholdelse af genopretningsplanen ikke er tilstrækkelige i de kommende måneder, vil der blive taget initiativ til igangsættelse af yderligere tiltag. For Hvidovre Hospital er det vurderingen, at den igangsatte handlingsplan med besparelser på 107 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, og der arbejdes på en ny handlingsplan med supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr. Med de supplerende 16

16 initiativer tilstræbes budgetoverholdelse i 2010 og påbegyndelse af afvikling af den oparbejdede gæld fra På Frederiksberg Hospital udgør merforbruget i 2009 i det korrigerede regnskabsresultat 49 mio. kr. der efter handlingsplanen afvikles over to år. Såfremt de nu igangsatte initiativer for hospitalet ikke er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år, vil der være behov for at iværksætte yderligere initiativer. Rigshospitalet har opstillet en plan for økonomisk balance i Hospitalet vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Hillerød Hospital ser med bekymring på budgetoverholdelse i 2010, men forventer på nuværende tidspunkt at budgettet for 2010 kan overholdes. Der er igangsat en detaljeret budgetrevision (task force) suppleret med kvalificeret ansættelsesstop. Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2010 som følge af gennemførelse af den udarbejdede spareplan. Bornholms Hospital har iværksat interne besparelser, og forventer herefter at kunne overholde budgettet. Helsingør Hospital har på baggrund af merforbruget i 2009 på 3,4 mio. kr. igangsat en handlingsplan for budgetoverholdelse i For de øvrige hospitaler bemærkes, at det fortsat er forventningen, at der skal gennemføres en stram økonomistyring. Vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. på driftsbudgettet i Der er lavet konkrete aftaler med de pågældende centre om en afvikling af gælden over to år. Der forventes på nuværende tidspunkt overholdelse af budgettet i Generelt for aktiviteten på hospitalerne er der i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af præstations- og driftsbudgetterne svarende til aktivitetsniveauet i 2009 med tillæg af et produktivitetskrav på i alt 3,6 %. Derudover er blandt andet indarbejdet godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser) og for visse hospitalers vedkommende korrektion for forventet manglende opfyldelse af produktivitetskravet (nedsættelser). De i forbindelse med rapporten udarbejdede præstationsbudgetter forventes at svare til, at der kan realiseres en vækst på 3,5 % i aktiviteten i 2010 i forhold til 2009 på hospitalerne og sygehusbehandling uden for regionen, hvilket svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regi- 17

17 oner. Hvis aktivitetsstigningen bliver større end de 3,5 %, vil der mangle finansiering hertil. Præstationsbudgetterne, der baserer sig på det endelige aktivitetsniveau i 2009, indebærer, at der udløses merudgifter i 2010 på ca. 85 mio. kr., da aktivitetsniveauet i 2009 er højere end de hidtidige budgetforudsætninger for 2010, jf. bemærkningerne ovenfor. Der vil i den resterende del af 2010 være fokus på, at det i forbindelse med eventuelle forslag fra virksomhederne om et udvidet aktivitetsniveau på konkrete områder er dokumenteret, at forslaget ikke understøtter en vækst ud over det forudsatte, idet der skal tages hensyn til reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Øvrigt På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab tilsvarende at være i balance. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer på driftsområdet vedrører overførsler fra 2009 til 2010, hvor der søges overført i alt 276,8 mio. kr. Genbevillingerne på sundhedsområdet vedrører såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte virksomheder og kontoen for fælles driftsudgifter og beløber sig netto i alt til 23,9 mio. kr. Hertil kommer genbevillinger vedrørende administrationsområdet på 23,9 mio. kr. På sundhedsområdet skyldes overførslerne blandt andet tilbagebetaling af merforbrug, forskydninger vedrørende forsknings- og kvalitetsprojekter m.m. Det vedtagne investeringsbudget i 2010 udgør mio. kr., ekskl. reserverede midler til kvalitetsfondsprojekter på 312 mio. kr. I denne økonomirapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 92,6 mio. kr. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen. Samtidigt søges investeringsbudgettet i rapporten forhøjet med 898 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2009 inkl. overførsler på virksomhedernes egne investeringsrammer. Tilførsler til investeringsrammen udgør i alt netto 4,3 mio. kr. Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 994,8 mio. kr. i 1. økonomirapport Finansielle poster Kassebeholdningen primo 2010 udgør mio. kr. 18

18 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug i 2009 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 467 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,3 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (230 mio. kr.) på sundhedsområdet. Derudover er der ikke taget højde for den gældsafvikling på i alt 228 mio. kr. for Frederiksberg, Herlev og Hvidovre Hospitaler, der realiseres i løbet af 2011 og Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 146 mio. kr. Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet. De væsentligste ændringer på driftsbudgettet vedrører overførsler fra 2009 til genbevilling i Genbevillinger af mindreforbrug på virksomhederne og for regional udvikling samt administration udløser et likviditetstræk, der svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i For de fleste virksomheder med merforbrug i 2009 indebærer rapporten, at det tilsvarende likviditetstræk i 2009 tilbagebetales i For Herlev Hospital og Frederiksberg Hospital forudsættes likviditetstrækket i 2009 afviklet i løbet af 2010 og 2011, mens det for Hvidovre Hospital er lagt til grund, at afviklingen sker inden udgangen af Med hensyn til mindreforbruget, der genbevilges i rapporten vedrørende forskydninger under fælles formål på sundhedsområdet, modsvares likviditetstrækket 19

19 delvis af et mindreforbrug på andre områder i 2009, herunder sygehusbehandling uden for regionen og administration. Herudover indeholder rapporten på driftsområdet blandt andet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Ændringerne på investeringsbudgettet udløser en forhøjelse af de afsatte rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes især som konsekvens af genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2009, hvor likviditetstrækket svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i Derudover justeres investeringsbudgettet med beløb som følge af beslutninger i 2009 og SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem var omdelt under behandlingen af sag nr. 2. Ad indstillingens pkt. 1: Anbefales, således at de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer på det enkelte hospital af takststyringens resultat bevillingsmæssigt indarbejdes i 2. Økonomirapport Ad indstillingens pkt. 2 og 3: Anbefales, idet forslag til besparelser på virksomhederne forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Administrationen blev anmodet om at udarbejde redegørelser vedr.: - handlemuligheder omkring aktivitetsstyringsmodeller, - styringsmuligheder i forhold den forventede udgiftsvækst på sygehusmedicinområdet, - styringsmuligheder i forhold til den forventede udgiftsvækst på praksisydelsesområdet. Forretningsudvalget besluttede, at den månedlige afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi fremover forelægges som mødesag, og at der fortsat arbejdes med formen. 20

20 Der udarbejdes notat, der belyser forskellen mellem kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen ultimo marts måned 2010 i forhold til oprindeligt budget Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2010 (FU) Sagsnr:

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNING REGIONSRÅDET. Tirsdag den 26. april 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 3

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNING REGIONSRÅDET. Tirsdag den 26. april 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 3 BESLUTNING REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 26. april 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 27. april Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 6

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 27. april Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 6 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Søbæk Henrik Thorup Leila Lindén Hans

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 09-04-2013 11:30. Pharmakon, Milnersvej 42. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 09-04-2013 11:30. Pharmakon, Milnersvej 42. Forretningsudvalg - mødesager Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 09-04-2013 11:30 MØDESTED Pharmakon, Milnersvej 42 MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte Fischer

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4

REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere