REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag

2 2. Økonomirapport 2007

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Behandlingspsykiatri Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Handicapvirksomhed Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer...52 Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...64

4 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning Den 10. juni 2007 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om økonomien i 2008, og i denne aftale indgik blandt andet en regulering af regionernes bloktilskud i 2007 på baggrund af amternes regnskab for Der vil dermed være et råderum for dækning af et højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 samt dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Beløbet udgør på landsplan mio. kr., hvilket svarer til en tilførsel på ca. 690 mio. kr. til Region Hovedstaden Der vil dermed dels være råderum for dækning af det højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 samt dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Det er vurderingen på det foreliggende grundlag, at der kan skabes balance og dermed budgetoverholdelse, når der tages højde for det øgede bloktilskud og virkningen af et højere aktivitetsniveau i 2007 end de aftalte grundforudsætninger. 1. økonomirapport, der blev godkendt den 24. april 2007 viste et samlet udgiftspres på sundhedsområdet på 464 mio. kr., som kunne henføres til mødesagen om økonomistatus fra februar måned (138 mio. kr.), udgifter til medicin på hospitalerne (200 mio. kr.) samt sygesikringsområdet (126 mio. kr.). I denne rapport er det samlede udgiftspres opgjort til 615 mio. kr. Der er dermed en stigning på 151 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Som nævnt indebærer økonomiaftalen for 2008, at der i 2007 tilføres ca. 690 mio. kr. til regionen eller ca. 75 mio. kr. ud over det samlede udgiftspres på sundhedsområdet på 615 mio. kr. Hovedkonklusionen i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Mødesagen om økonomistatus fra februar 2007 Sagen omfatter merudgifter på IT-området, SOSU-elever, administrationsbudgettet, omlægning af det statslige forskningstilskud modgået af mindreudgifter på patientforsikringsområdet samt patientbefordring. Virkningen for 2007 er fortsat 138 mio. kr., som blev indarbejdet ved tillægsbevillinger i 1. økonomirapport, og der er dermed ikke lagt op til ændringer i denne rapport. Medicin på hospitalerne Budgetforslaget for 2007 var baseret på en vurdering af, at væksten i udgifter til medicin på hospitalerne ville være 195 mio. kr. På baggrund af økonomiaftalens forudsætninger om samlet vækst til sygehusmedicin på landsplan på 300 mio. kr., blev regionens budget til ny medicinvækst i 2007 i forbindelse med budgetvedtagelsen nedsat til 95 mio. kr. 1

5 I 1. økonomirapport var det vurderingen, at de oprindeligt skønnede 195 mio. kr. burde fastholdes og hertil kom nye udgifter på 90 mio. kr. til ny behandling mod delvis synsnedsættelse og 10 mio. kr. til ny og dyrere sclerosemedicin, hvorved den samlede vækst vurderedes til at blive 295 mio. kr. Der forventedes dermed merudgifter på 200 mio. kr. i forhold til de afsatte 95 mio. kr. Området er vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelsen af 2. økonomirapport. Udgifterne til ny behandling mod delvis synsnedsættelse vurderes nu til 50 mio. kr., mens der på det øvrige medicinområde forventes en større stigning end tidligere. Det får de skønnede merudgifter til at falde med 25 mio. kr., således at der nu forventes merudgifter på 175 mio. kr. i 2007 i forhold til de afsatte 95 mio. kr. Der er i denne økonomirapport indarbejdet en tillægsbevilling på 175 mio. kr. Da der fortsat kan være usikkerhed om den endelige udgiftsstigning for hospitalerne er kun en del af tillægsbevillingen udmøntet til hospitalerne. Det forudsættes dermed, at der på basis af nye opgørelser af de faktiske udgiftsstigninger sker en yderligere udmøntning i efteråret. Sygesikringsudgifter Budgettet for 2007 vedrørende ydelser til almen lægehjælp, speciallægehjælp m.v. (sygesikring ekskl. medicin) er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere enheders forventninger til regnskabsresultatet for Der er i budgettet antaget samme årlige vækst som fra 2005 til 2006 ved den videre udvikling til 2007, svarende til en stigning på knap 2 % i faste priser såvel fra 2005 til 2006 som fra 2006 til Vurderingen ved 1. økonomirapport tog udgangspunkt i regnskaberne for Regnskabstallene for 2006 giver en noget højere vækst fra 2005 til 2006 end forventet ved budgetlægningen for 2007, og væksten fra 2005 til 2006 kan opgøres til over 4 %. Væksten har været betydeligt større fra 2005 til 2006 end i de foregående år. Derfor blev gennemsnittet for væksten i de seneste 3 år anvendt som prognosegrundlag i stedet. Det svarer til, at udgifterne stiger fra 2006 til 2007 med 2,25 % eller 95 mio. kr. Da regnskab 2006 allerede lå 25 mio. kr. over budgettet for 2007, var den samlede forventning et merforbrug i forhold til budgettet på 120 mio. kr. for sygesikringsudgifterne ekskl. medicintilskud. Forbrugsudviklingen i de første 3-4 måneder af 2007 giver ikke grundlag for at ændre denne vurdering. Vedrørende medicintilskud er væksten fra 2005 til 2006 også større end forudsat ved budgetlægningen. På dette område blev der ved budgetlægningen taget udgangspunkt i regionens andel af det i økonomiaftalen for 2007 forudsatte samlede udgiftsniveau på landsplan. I økonomiaftalen indgår samtidig en garantiordning, hvorefter der ved en stigning i forhold til dette udgiftsniveau udløses et øget bloktilskud på 75 % af stigningen. I 1. økonomirapport blev lagt til grund, at der kommer vækst fra 2006 til 2007 som fra 2005 til 2006, og der forventedes bruttomerudgifter i forhold til budgettet på 24 mio. kr., som med 75 % statslig kompensation giver nettomerudgifter på 6 mio. kr. Forbrugsudviklingen i de første 3-4 måneder giver ikke grundlag for at ændre forbrugsvurderingen. 2

6 I økonomiaftalen for 2008 er skønnet, at udgifterne på landsplan til medicintilskud i 2007 svarer til det aftalte og budgetterede niveau i aftalen for Derfor sker der ikke på nuværende tidspunkt nogen udløsning af garantiordningen, og om der senere vil ske det er usikkert. Der er derfor i denne økonomirapport indregnet bruttomerudgiften på 24 mio. kr. til sygesikringsmedicin. Der kan dermed på sygesikringsområdet forudses et samlet merforbrug på 144 mio. kr., dvs. 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 24 mio. kr. på medicin, og der er i denne økonomirapport indarbejdet en tillægsbevilling på 144 mio. kr. til området. Bornholms Hospital En gennemgang af regnskabstallene for 2006 for Bornholms Hospital har vist, at der ikke i budgettet har været taget højde for en række udgifter i forbindelse med diverse hjemtagningsprojekter, rekrutteringsproblemer på lægeområdet mv. Disse udgifter har kunnet rummes i hospitalets ramme for 2006, da udgifterne er modgået af udbetaling af 10 mio. kr. fra den statslige meraktivitetspulje. Beløbet er imidlertid ved en misforståelse ikke stillet til rådighed for hospitalet ved budgetteringen for Derudover udløses merudgifter på 5 mio. kr. blandt andet afledt af udgifter til personale, der tidligere har været aflønnet på andre områder i Bornholms Regionskommune, og som der ikke har været taget højde for ved budgetteringen. Der er derfor indarbejdet tillægsbevillinger for i alt 15 mio. kr. i rapporten til Bornholms Hospital inden for disse områder. Derudover tilføres beløb vedrørende stigning i medicinudgifter m.m. som er indeholdt i prognosen vedrørende udgifter til medicin på hospitalerne. Indtægtsbudgetter Der er i forbindelse med rapporten gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetter har været realistiske. Vurderingen er baseret på det endelige regnskabsresultat, hvor der vedrørende indtægter for behandling af patienter fra andre regioner er indarbejdet en samlet justering af indtægtsbudgetterne i rapporten. Justeringen indebærer tilpasning til et lavere indtægtsniveau primært for Gentofte Hospital, som er modgået af merindtægter på Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital. Disse ændringer er samlet set neutrale. Med hensyn til Rigshospitalet og Glostrup Hospital er det vurderingen, at indtægterne i budgettet er overvurderet svarende til en nettoforværring på 30 mio. kr. Da der udestår en endelig udredning af betydningen af regnskabsresultatet for 2006 for de to hospitaler, vil der først blive lagt op til tillægsbevilling i forbindelse med 3. økonomirapport. Der er derudover foretaget en række tekniske tilpasninger af indtægts- og udgiftsbudgetter for flere af hospitalerne, som samlet set er neutrale. Ejendomsskatter Som anført i 1. økonomirapport medfører kommunalreformen, at amternes mulighed for at opkræve ejendomsskatter er overgået til kommunerne. Det fører til, at en række hospitaler har stigende ejendomsskatter, da amterne ikke i fuldt omfang har udnyttet hjemlen til at opkræve ejendomsskat. Samtidig medfører de nye maksimale grænser, at de tidligere H:S hospitaler har faldende udgifter. Netto er der for hospitalerne merudgifter på 7 mio. kr., som der søges om tillægsbevilling til. 3

7 Respiratorhjælpere I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 har det måttet konstateres, at en udgiftspost på 66 mio. kr. vedrørende aflønning af det personale, der assisterer patienter i hjemmet med respirationsproblemer, ved en beklagelig misforståelse i forbindelse med sammenlægningen af budgettet for de tidligere enheder er blevet udeladt ved budgetteringen for Der er ikke mulighed for at undgå disse udgifter, og posten er derfor indarbejdet som tillægsbevilling i rapporten. Meraktivitet og takststyring Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Vurderingen af aktivitetsniveauet må fortsat baseres på opgørelser for De med regeringen aftalte grundforudsætninger om udviklingen fra 2005 til 2006 er en stigning på 3,4 %, mens der er forudsat en stigning fra 2006 til 2007 på 3,0 %. Aktiviteten i 2006 er samlet set 0,4 % over aftaleforudsætningerne om udviklingen fra 2005 til En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået ved udgangen af Opgjort i 100 % DRG-værdi udgør den ekstra aktivitetsvækst 56 mio. kr. Det vurderes, at meraktiviteten på 0,4 % i 2006 har kunnet realiseres for 40 mio. kr. eller ca. 70 % af DRG-værdien på 56 mio. kr. Det er lagt til grund for den økonomiske vurdering, at der som følge af det højere niveau for 2006 vil være øgede udgifter i 2007 på 40 mio. kr., som meraktivitetspuljen bør udvides med ved senere tillægsbevilling. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien i 2008 indeholder en tilførsel af ca. 690 mio. kr. til Region Hovedstaden. Beløbet er blandt andet tilført til dækning af udgifter til vækst i aktiviteten ud over den aftalte vækst fra 2006 til Beløbet svarer samtidig til ca. 75 mio. kr. ud over det samlede udgiftspres på sundhedsområdet på 615 mio. kr., og det er vurderingen, at beløbet bør medgå til dækning af udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Når der tages højde for det øgede bloktilskud og virkningen af et højere aktivitetsniveau i 2007 end de aftalte grundforudsætninger er det vurderingen, at der kan opnås balance i det samlede budget. Der udestår en nærmere belysning af virkningen for regionen af DRG-takstsystemet for 2007, som det ikke er muligt at gennemføre på grund af dataproblemer i Sundhedsstyrelsen og manglende afklaring af udgangspunktet for det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Dette giver en betydelig usikkerhed i økonomivurderingen. I 1. økonomirapport blev anført, at der ville blive gennemført en genberegning af hospitalernes aktivitetsbudgetter. Denne genberegning er nu gennemført og der er fastlagt nye aktivitetsbudgetter baseret på den regnskabsmæssige aktivitet i 2006 tillagt 2 %. De reviderede aktivitetsbudgetter fremgår under omtalen af de enkelte hospitaler. Genberegningen indebærer, at der for nogle hospitaler er udløst forhøjelser af driftsbudgettet ved tilførsel fra regionens meraktivitetspulje, der svarer til en per- 4

8 manentgørelse af virkningen af takststyringen for hospitalerne i For Frederiksberg Hospital udløses en reduktion i driftsrammen, da aktivitetsniveauet i 2006 er lavere end forudsat. Der vil senere skulle indarbejdes yderligere korrektioner, afledt af budgetændringer og ændringer i aktiviteten i forhold til aktivitetsbudgettet. Sammenfatning af udgiftspres i 2. økonomirapport Udgiftspresset i 2. økonomirapport på i alt 615 mio. kr. er sammenfattet i tabel 1, nedenfor. Tabel 1: Samlet udgiftspres, sundhedsområdet Mio. kr. 1. ØR 2. ØR Mødesag om økonomistatus, februar Merudgifter Mindreforbrug, epj I alt merudgift Medicin på hospitalerne Vækst fra Budgetramme I alt merudgift Sygesikringsområdet Merforbrug før medicingaranti Medicingaranti, øget bloktilskud I alt merudgift Nye områder 2. økonomirapport Bornholms Hospital - 15 Indtægtsbudgetter - 30 Ejendomsskatter - 7 Respiratorhjælpere - 66 Meraktivitet og takststyring - 40 I alt merudgift Samlet merudgift, sundhedsområdet Hertil kommer som anført et behov for finansiering af den yderligere aktivitetsvækst på 1,9% (4,9%- 3%) i Dette vil blive udredt til 3. økonomirapport. Det må forudsættes, at den samlede ekstra finansiering (ca. 690 mio. kr mio. kr.) skal afsættes til finansiering af ekstra vækst. Andre forhold for hospitalerne Flere hospitaler oplever andre udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse, også efter budgettilførslerne i denne økonomirapport. Det gælder særligt Hvidovre Hospital samt Glostrup Hospital. Det er dog forventningen, at det vil være muligt at opnå budgetoverholdelse. Hvidovre Hospital står over for et økonomisk problem på i alt 35 mio. kr. Hospitalsdirektionen har derfor opstillet en handlingsplan med henblik på at indhente det forventede merforbrug. Handlingsplanen indebærer besparelser på afdelingerne svarende til et årsniveau på ca. 25 mio. kr., mens resten 5

9 af besparelsen på ca. 10 mio. kr. indhentes på øvrige områder i hospitalets fællesramme eller nye tværgående initiativer med helårsvirkning. Hospitalet vurderer, at det ikke er muligt at opnå effekt af de iværksatte initiativer i afdelingerne før efter sommerferien, og initiativerne vil derfor kun udløse reduktioner på ca. 8 mio. kr. i Der iværksættes derfor også øvrige initiativer på fællesområdet, herunder ved udskydelse af projekter på vedligeholdelsesbudgettet med en effekt på 5 mio. kr. i De resterende 22 mio. kr. søges tilvejebragt ved beslutning om anvendelse ved omdisponering af et tilsvarende beløb fra ubrugte midler fra 2006, som blev genbevilget til hospitalet i 1. økonomirapport Der er i bilag til sagsfremstillingen vedrørende økonomirapporten givet en nærmere redegørelse vedrørende konsekvensen for de projekter som ikke kan gennemføres ved den ændrede beslutning. Glostrup Hospital oplever, baseret på de første 3 måneders forbrug, et betydeligt udgiftspres på lønområdet til fastansatte og vikarer. Hospitalet har derfor iværksat initiativer over for afdelinger med merforbrug på lønområdet. Årsagerne til merforbruget analyseres og direktionen afholder møder og indgår aftaler med de pågældende afdelinger om at bringe lønforbruget i balance. Kommunal (med)finansiering Kommunernes aktivitetsbaserede finansieringsbidrag udgør i budget 2007 i alt godt 3 mia. kr., hvilket er baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for I beregningerne er der taget højde for virkningen på de kommunale finansieringsbidrag af den aftalte vækst i 2006 og Kommunernes finansieringsbidrag udgør ca. 12 % af den samlede finansiering af sundhedsområdet og består af 2 hovedelementer: 1) andel af udgift ved aktivitet på det somatiske område, det psykiatriske område og sygesikringsområdet 2) fuld betaling for færdigbehandlede patienter og for ambulant genoptræning. Både afregning mellem kommuner og regioner og den aktivitetsmæssige dokumentation varetages af Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der har været under indkøring i årets første måneder. Der foreligger endnu ikke validerede oplysninger, som giver grundlag for at ændre de indtægtsforudsætninger, der er indarbejdet i budget Udviklingen på området følges nøje gennem månedlige monitoreringer. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er det vurderingen, at der vil være balance i

10 Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der søges i rapporten om de følgende tillægsbevillinger med træk på kassebeholdningen, som er omtalt nærmere i de indledende afsnit: Der søges om tillægsbevilling vedrørende medicin på hospitalerne på 175 mio. kr. På sygesikringsområdet søges der om tillægsbevilling på 144 mio. kr. Til Bornholms Hospital søges om tillægsbevilling på 15 mio. kr. Vedrørende ejendomsskatter søges om tillægsbevilling af nettoudgiften på 7 mio. kr. Endelig søges om tillægsbevilling med træk på kassebeholdningen vedrørende udgiften til respiratorhjælpere på 66 mio. kr. Derudover udløses en række ændringer afledt af den i foråret 2007 gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Således sker der på it-området en række omflytninger af budgetter. En væsentlig del af omflytningerne sker med ændret organisering af it-området med nye snitflader og arbejdsdeling mellem det centrale og decentrale niveau. På baggrund heraf er indarbejdet bevillingsændringer afledt af virkningen af overførsel af opgaver mellem hospitalerne og Koncern IT. Endvidere flyttes 21 mio. kr. fra administrationsbudgettet til en række hospitaler, hvor der i forbindelse med de tidligere enheders udviklingsorganisation er indgået aftaler med virksomhederne om frikøb af it-medarbejdere m.fl. til implementering af forskellige opgaver vedrørende Elektronisk Patient Journal. Herudover vedrører en række ændringer udmøntning af puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Som nævnt ovenfor er aktivitetsbudgetterne tilpasset aktiviteten i 2006 tillagt 2%. For i 2007 at skabe sammenhæng mellem aktivitetsbudgetterne og et udgiftsniveau svarende til det udgiftsniveau hospitalerne havde i 2006 forhøjes en række hospitalers udgiftsbudgetter i Hertil anvendes 67 mio. kr. fra den centralt placerede pulje til meraktivitetsordningen. Der indføres til stadighed nye behandlinger på hospitalerne, og den centrale pulje, udmøntes nu til de enkelte hospitaler. En arbejdsgruppe har i foråret 2006 foretaget en samlet kortlægning af forslag til nye behandlinger og særydelser i I foråret 2007 er der for hver ny behandling foretaget en fornyet konkret vurdering af hospitalernes nettoudgifter og på denne baggrund udmøntes det afsatte beløb på 77 mio. kr. Til den lægelige videreudannelse udmøntes 10 mio. kr. af det centralt afsatte beløb til hospitalerne. Med rapporten foretages i øvrigt korrektioner til etablering af Barselsfonden. Som følge af overenskomstmæssig aftale er der fra 1. januar 2007 etableret en tværgående ordning for udligning af barselsudgifter mellem Region Hovedstadens virksomheder. Modellen blev godkendt af Forberedelses- 7

11 udvalget den 12. december I mødesagen til Forberedelsesudvalget blev fondens størrelse estimeret til ca. 200 mio. kr. En genberegning medfører, at fondens størrelse fastsættes til ca. 153 mio. kr. Af dette beløb indarbejdes i økonomirapporten ca. 148 mio. kr. svarende til bidraget fra virksomhederne under sundhedsområdet. På grund af takstfinansieringen bliver handicapvirksomhedens og socialpsykiatriens bidrag til fonden håndteret som en forsikringspræmie med en årlig betaling. Fra fonden finansieres virksomhedernes barselsudgifter. Til videreførsel af aktiviteten vedrørende eksperimentel kræftbehandling er indarbejdet en tillægsbevilling på 26 mio. kr. til Herlev Hospital. Der vil senere blive indarbejdet en tilførsel til Rigshospitalet. Den samlede nettoudgift forventes finansieret ved øget bloktilskud, da ordningen omlægges i 2007 fra statslig finansiering. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på -1,9 mio. kr. Heraf søges indarbejdet en genbevilling af mer-/mindreforbrug i 2006 på netto -5,4 mio. kr. Ændringen består af en forhøjelse af budgettet på 17,4 mio. kr., da der på baggrund af det endelige regnskabsresultat for 2006 kan konstateres yderligere mindreforbrug vedrørende to projekter på Glostrup Hospital og til web-løsning for regionen. Omvendt nedsættes budgettet med 22,8 mio. kr., idet det på baggrund af regnskabsresultatet kan konstateres, at der i 1. økonomirapport er genbevilget et for stort beløb vedrørende udbygningen af strålekapaciteten på Herlev Hospital. Der søges desuden om en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til konvertering af data i regionens lønsystem. Bevillingen er forudsat lånefinansieret over den i økonomiaftalen særligt afsatte lånepulje for éngangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Tabel 2 Bevillingsændringer, anlæg Bevillingsændringer i 2. økonomirapport 2007 mio. kr. Genbevilling af mer-/mindreforbrug i ,4 Glostrup Hospital, renoveringsplan samlet 14,4 Glostrup Hospital, nødstrømsanlæg 2,0 Administrationsområdet, web-løsning for regionen 1,0 Herlev Hospital, strålekapacitet -22,8 Anlægsbevilling til konvertering af data i lønsystemet, forudsat lånefinansieret 3,5 I ALT -1,9 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Indtægter til sundhed, regional udvikling og social- og specialundervisningsområdet forventes i øjeblikket at svare til det budgetterede. Af Økonomiaftalen for 2008 fremgår, at regeringen vil søge Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en regulering af bloktilskuddet i 2007 på mio. kr. på baggrund af amternes regnskab for 2006 samt aftale om regionernes økonomi for Region Hovedstadens andel heraf udgør ca. 690 mio. kr. Beløbet indgår ikke i nedenståender oversigter. Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger er gengivet i tabel 3 og 4 nedenfor. 8

12 Tabel 3: Balanceoversigt/Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Vedtaget budget Administrationsomr Sundhed Socialområdet Regional udvikling ådet I alt Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , , ,8 888,6 929,2 930,7 592,6 592,6 592,6 762,1 863, , , , ,4 888,8 Anlægsudgifter 874, , ,8 8,8 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882, , ,9 399,0 Udgifter til finansiering , , ,5 897,4 946,3 947,8 592,6 592,6 592,6 762,1 863, , , , , ,7 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 779,4 924,0 34,0 21,5 21,7 61,4 64,6 64,7-764,9-865, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5-2,9-2,9 23,0 21,4 21,4 6,0 6,0 6,0 24,5 24,5 24,5 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0 16,0-7,1-10,4-10,4 2,7 2,1 2,1 22,8 7,7 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , , ,6 981, , ,9 652,9 652,8 652,9-0,1 0,0 0, , , , ,6 Ordinær finansiering i alt , , ,1-981, , ,3-652,8-652,8-652, , , ,2-30,7 Balance før ekstraordinær finansiering 325, , ,5 0,0 4,4 4,6 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0 325, , , ,9 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2-91,2-91,2-91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering -17,5 811, ,7 0,0 4,4 4,6 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0-17,5 815, , ,9 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 17,5-811, ,7 51,0 33,4 33,2-0,1-3,2-3,3 0,1 0,0 0,0 68,5-781, , ,3 Likviditetsvirkning finansielle poster 1.077, , ,1 5,0 Samlet likviditetsvirkning 17,5-811, ,7 51,0 33,4 33,2-0,1-3,2-3,3 0,1 0,0 0, ,6 297,3-107, ,3 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 297,3-107,7 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Der er dermed foretaget budgetkorrektioner svarende til et samlet likviditetstræk på mio. kr., som kan specificeres i hovedkategorier som følger (tabel 4): Tabel 4 Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner m.v. Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 1. økonomirapport m.v. Genbevillinger, drift -264,6 Genbevillinger, anlæg -392,8 Tillægsbevilling, økonomisag -185,9 Øvrige poster -5,2 Deltotal -848,5 2. økonomirapport Medicin på hospitalerne -175,0 Sygesikringsområdet -144,0 Nye områder, udgiftspres -88,2 Rettelse genbevillinger fra 2006, netto 2,4 Merudgifter som søges i rapporten -404,9 I alt kassetræk i det korrigerede budget 2007* -1253,3 Samlet likviditetsforøgelse de gamle myndigheder* 1527,2 Ultimo Kassebedholdning ,5 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2007 Virkningen af det forventede regnskabsresultat med yderligere merudgifter på 70 mio. kr. (40 mio. kr. meraktivitet og 30 mio. kr. indtægtsbudget) på sundhedsområdet fremgår af nedenstående tabel 5. 9

13 Tabel 5. Likviditetsvirkning af forventet afvigelse på sundhedsområdet Mio. kr. Nyt budget Sundhed Forventet regnskab Forventet afvigelse Nettodriftsudgifter , ,8 70,0 Anlægsudgifter 1.264, ,8 0,0 Udgifter til finansiering , ,5 70,0 Fordelte administrationsomkostninger 924,0 924,0 0,0 Fordelte renter *) -2,9-2,9 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 0,0 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 70,0 Ordinær finansiering i alt , ,1 0,0 Balance før ekstraordinær finansiering 1.562, ,5 70,0 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering 1.219, ,7 70,0 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer , ,7-70,0 Likviditetsvirkning finansielle poster Samlet likviditetsvirkning , ,7-70,0 Sammenfattende udløser bevillingsændringerne en likviditetsvirkning på mio. kr. Med tillæg af den forventede afvigelse på 70 mio. kr. på sundhedsområdet fås en samlet forventning om likviditetsforringelse på mio. kr. Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på mio. kr. svarende til en budgetteret ultimo kassebeholdning på mio. kr. I det korrigerede budget 2007 er der før 2. økonomirapport bevilget knap 850 mio. kr. som dækker over genbevillinger på 657 mio. kr. og andre tillægsbevillinger til driften på godt 190 mio. kr. I 2. økonomirapport søges der om ca. 405 mio. kr. til sundhedsområdet. Det betyder et samlet forbrug af likvide midler i forhold til oprindeligt budget på mio. kr. Det vil sige, at ultimo kassebeholdningen 2007 før der tages højde for likviditeten i bodelingen ville udgøre en negativ beholdning på 108 mio. kr. Bodelingen skønnes at give en likviditetshenlæggelse på samlet mio. kr. Samlet set resulterer det i en ultimo kassebeholdning på mio. kr. eller en forbedring i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger på ca. 274 mio. kr. Indregnes den forventede afvigelse på 70 mio. kr. på sundhedsområdet bliver ultimokassebeholdningen mio. kr. og forbedringen reduceres til ca. 204 mio. kr. Som nævnt indgår likviditetsvirkningen af økonomiaftalen på ca. 690 mio. kr. ikke i ovenstående. En nærmere redegørelse for den likviditetsmæssige udvikling forelægges forretningsudvalget i forbindelse med afrapportering af likviditetsudviklingen for 2. kvartal 2007 (kassekreditreglen) 10

14 Kassetræk og ultimo kassebeholdning vil endelig skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 11

15 Kapitel 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3 616,6-8,7 607,9 607,9 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565, ,1 8, , ,9 0,0 Bornholms Hospital 353,3 351,1 21,0 372,0 372,0 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4 673,1-12,0 661,1 661,1 0,0 Gentofte Hospital 1.467, ,4 9, , ,1 0,0 Glostrup Hospital 1.244, ,1 36, , ,1 0,0 Herlev Hospital 1.938, ,9 39, , ,4 0,0 Hvidovre Hospital 1.598, ,3 4, , ,6 0,0 Rigshospitalet 2.999, ,5 56, , ,3 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402, ,6 98, , ,7 0,0 Psykiatri (Psykiatrivirksomheden) 1.293, ,9-17, , ,6 0,0 Sygehusapotek 68,4 89,2-1,2 88,0 88,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 697,9 0,0 697,9 697,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5 734,0-114,6 619,4 689,4 70,0 Sygesikring Sygesikring 6.108, ,6 145, , ,9 0,0 I alt Sundhed, excl. Administration , ,2 265, , ,8 70,0 Administration Administration 669,5 779,4 144,9 924,3 924,3 0,0 I alt Sundhed , ,6 410, , ,1 70,0 12

16 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3 422,1-5,3 416,8 416,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5 200,0-1,4 198,6 198,6 0,0 Driftsudgifter i alt 790,8 622,1-6,8 615,3 615,3 0,0 Indtægter -9,5-5,5-2,0-7,5-7,5 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3 616,6-8,7 607,9 607,9 0,0 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Indtægter -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ør. -164,7 Nye tillægsbevillinger -8,7 I alt -173,4 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt -8,7 mio. kr., der primært skyldes overførsel af budget til en central barselsfond på 4,6 mio. kr. og en nedsættelse af budgettet med 4,8 mio. kr. som følge af, at snitflader på IT-området mellem det decentrale og centrale niveau er blevet fastlagt. Desuden er der indarbejdet en tilpasning vedrørende præstationsbudgettet til 2006-niveau svarende til 2,1 mio. kr. og en tilpasning af indtægtsbudgettet til 2006-niveau svarende til -1,4 mio. kr. Endelig er der en række omplaceringer som følge af opgaveflytninger mellem hospitalerne m.v., der samlet set går i nul. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr På nuværende tidspunkt forventer hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet. 13

17 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342, ,1-41, , ,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 332,5 282,0 37,3 319,3 319,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.675, ,1-4, , ,1 0,0 Indtægter -109,9-106,0 12,8-93,2-93,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.565, ,1 8, , ,9 0,0 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 56,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 30,5 0,0 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 87,0 0,0 Indtægter -87,0-87,0-87,0-87,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ØR -298,3 Nye tillægsbevillinger 8,8 I alt -289,5 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 8,8 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Som følge af tilpasning af præstationsbudgettet til 2006-aktivitetsniveau tilføres hospitalet 21,1 mio. kr. Til dækning af stigende medicinudgifter og nye behandlinger tilføres Bispebjerg Hospital på nuværende tidspunkt henholdsvis 7,0 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Koncern Økonomi vil følge udviklingen i udgifter til medicin mv. med henblik på en samlet vurdering af udgifterne på området. I forbindelse med oprettelse af en fælles barselsfond i regionen reduceres virksomhedernes budgetter med henblik på etablering en af fælles pulje. Bispebjerg Hospitals budget reduceres med 13,6 mio. Hospitalet tilføres et budget på 3,8 mio. kr. vedrørende frikøb af it-medarbejdere fra administrationsbudgettet. På baggrund af fastlæggelsen af snitflader mellem det centrale og decentrale niveau på it-området, er opgjort overførsel af budgetmidler mellem hospitalerne og Koncern IT. For Bispebjerg Hospital betyder det at budgettet reduceres med 14,0 mio. kr. Bispebjerg Hospital forventer at overholde budgettet. 14

18 Aktivitet Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi Aktivitetsmålene for 2007 forventes på nuværende tidspunkt opfyldt. 15

19 2.3 Bornholms Hospital Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 216,5 2,1 218,6 218,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,0 138,8 18,9 157,6 157,6 0,0 Driftsudgifter i alt 357,5 355,3 21,0 376,2 376,2 0,0 Indtægter -4,2-4,2 0,0-4,2-4,2 0,0 Nettodriftsudgifter 353,3 351,1 21,0 372,0 372,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ØR -2,2 Nye tillægsbevillinger 21,0 I alt 18,7 I forbindelse med 1. økonomirapport for 2007 igangsattes et udredningsarbejde om hospitalets økonomi, for at fastlægge omfanget af en række forskellige problemstillinger, som hospitalet påpegede, herunder vedrørende merudgifter, som er kompenseret hospitalet i 2006 og derudover en foreløbig konklusion om, at delingsaftalerne og andre ændringer i driftsvilkårene i forbindelse med kommunalreformen giver nye økonomiske problemer for hospitalet i Til 2. økonomirapport er der udarbejdet en fornyet vurdering over de samlede budgetproblemer på hospitalet. Det er nu konstateret, at blandt andet en række udgifter til lægevikarer, hjemtagningsprojekter og diverse aktivitetsudvidelser i øvrigt har kunnet dækkes ind i 2006 via en udbetaling fra den statslige meraktivitetspulje på 10,1 mio. kr., som burde have været indarbejdet som udgiftsramme i forbindelse med budgetteringen for Derudover viser gennemgangen, at der ikke er mulighed for hospitalet for at indpasse en række budgetposter vedrørende udgifter til personale, der tidligere har været aflønnet på andre områder i Bornholms Regionskommune samt visse tekniske poster i forbindelse med delingsaftalen og ved konvertering af tjenestemandsstillinger til overenskomststillinger. Disse poster udgør en merudgift for hospitalet på i alt 5,3 mio. kr. Der er dermed tale om merudgifter på i alt 15,4 mio. kr., som der er søgt om tillægsbevilling til i denne rapport. Til dækning af stigende medicinudgifter tilføres Bornholms Hospital på nuværende tidspunkt 7,1 mio. kr. 16

20 Aktivitet Aktivitet Bornholms Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. 276 kr Bornholms Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene for 2007 kan påvirkes i nedadgående retning som følge af manglen på læger. 17

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere