REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag

2 2. Økonomirapport 2007

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Behandlingspsykiatri Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Handicapvirksomhed Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer...52 Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...64

4 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning Den 10. juni 2007 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om økonomien i 2008, og i denne aftale indgik blandt andet en regulering af regionernes bloktilskud i 2007 på baggrund af amternes regnskab for Der vil dermed være et råderum for dækning af et højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 samt dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Beløbet udgør på landsplan mio. kr., hvilket svarer til en tilførsel på ca. 690 mio. kr. til Region Hovedstaden Der vil dermed dels være råderum for dækning af det højere grundlæggende udgiftsniveau i 2007 samt dækning for udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Det er vurderingen på det foreliggende grundlag, at der kan skabes balance og dermed budgetoverholdelse, når der tages højde for det øgede bloktilskud og virkningen af et højere aktivitetsniveau i 2007 end de aftalte grundforudsætninger. 1. økonomirapport, der blev godkendt den 24. april 2007 viste et samlet udgiftspres på sundhedsområdet på 464 mio. kr., som kunne henføres til mødesagen om økonomistatus fra februar måned (138 mio. kr.), udgifter til medicin på hospitalerne (200 mio. kr.) samt sygesikringsområdet (126 mio. kr.). I denne rapport er det samlede udgiftspres opgjort til 615 mio. kr. Der er dermed en stigning på 151 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Som nævnt indebærer økonomiaftalen for 2008, at der i 2007 tilføres ca. 690 mio. kr. til regionen eller ca. 75 mio. kr. ud over det samlede udgiftspres på sundhedsområdet på 615 mio. kr. Hovedkonklusionen i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Mødesagen om økonomistatus fra februar 2007 Sagen omfatter merudgifter på IT-området, SOSU-elever, administrationsbudgettet, omlægning af det statslige forskningstilskud modgået af mindreudgifter på patientforsikringsområdet samt patientbefordring. Virkningen for 2007 er fortsat 138 mio. kr., som blev indarbejdet ved tillægsbevillinger i 1. økonomirapport, og der er dermed ikke lagt op til ændringer i denne rapport. Medicin på hospitalerne Budgetforslaget for 2007 var baseret på en vurdering af, at væksten i udgifter til medicin på hospitalerne ville være 195 mio. kr. På baggrund af økonomiaftalens forudsætninger om samlet vækst til sygehusmedicin på landsplan på 300 mio. kr., blev regionens budget til ny medicinvækst i 2007 i forbindelse med budgetvedtagelsen nedsat til 95 mio. kr. 1

5 I 1. økonomirapport var det vurderingen, at de oprindeligt skønnede 195 mio. kr. burde fastholdes og hertil kom nye udgifter på 90 mio. kr. til ny behandling mod delvis synsnedsættelse og 10 mio. kr. til ny og dyrere sclerosemedicin, hvorved den samlede vækst vurderedes til at blive 295 mio. kr. Der forventedes dermed merudgifter på 200 mio. kr. i forhold til de afsatte 95 mio. kr. Området er vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelsen af 2. økonomirapport. Udgifterne til ny behandling mod delvis synsnedsættelse vurderes nu til 50 mio. kr., mens der på det øvrige medicinområde forventes en større stigning end tidligere. Det får de skønnede merudgifter til at falde med 25 mio. kr., således at der nu forventes merudgifter på 175 mio. kr. i 2007 i forhold til de afsatte 95 mio. kr. Der er i denne økonomirapport indarbejdet en tillægsbevilling på 175 mio. kr. Da der fortsat kan være usikkerhed om den endelige udgiftsstigning for hospitalerne er kun en del af tillægsbevillingen udmøntet til hospitalerne. Det forudsættes dermed, at der på basis af nye opgørelser af de faktiske udgiftsstigninger sker en yderligere udmøntning i efteråret. Sygesikringsudgifter Budgettet for 2007 vedrørende ydelser til almen lægehjælp, speciallægehjælp m.v. (sygesikring ekskl. medicin) er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere enheders forventninger til regnskabsresultatet for Der er i budgettet antaget samme årlige vækst som fra 2005 til 2006 ved den videre udvikling til 2007, svarende til en stigning på knap 2 % i faste priser såvel fra 2005 til 2006 som fra 2006 til Vurderingen ved 1. økonomirapport tog udgangspunkt i regnskaberne for Regnskabstallene for 2006 giver en noget højere vækst fra 2005 til 2006 end forventet ved budgetlægningen for 2007, og væksten fra 2005 til 2006 kan opgøres til over 4 %. Væksten har været betydeligt større fra 2005 til 2006 end i de foregående år. Derfor blev gennemsnittet for væksten i de seneste 3 år anvendt som prognosegrundlag i stedet. Det svarer til, at udgifterne stiger fra 2006 til 2007 med 2,25 % eller 95 mio. kr. Da regnskab 2006 allerede lå 25 mio. kr. over budgettet for 2007, var den samlede forventning et merforbrug i forhold til budgettet på 120 mio. kr. for sygesikringsudgifterne ekskl. medicintilskud. Forbrugsudviklingen i de første 3-4 måneder af 2007 giver ikke grundlag for at ændre denne vurdering. Vedrørende medicintilskud er væksten fra 2005 til 2006 også større end forudsat ved budgetlægningen. På dette område blev der ved budgetlægningen taget udgangspunkt i regionens andel af det i økonomiaftalen for 2007 forudsatte samlede udgiftsniveau på landsplan. I økonomiaftalen indgår samtidig en garantiordning, hvorefter der ved en stigning i forhold til dette udgiftsniveau udløses et øget bloktilskud på 75 % af stigningen. I 1. økonomirapport blev lagt til grund, at der kommer vækst fra 2006 til 2007 som fra 2005 til 2006, og der forventedes bruttomerudgifter i forhold til budgettet på 24 mio. kr., som med 75 % statslig kompensation giver nettomerudgifter på 6 mio. kr. Forbrugsudviklingen i de første 3-4 måneder giver ikke grundlag for at ændre forbrugsvurderingen. 2

6 I økonomiaftalen for 2008 er skønnet, at udgifterne på landsplan til medicintilskud i 2007 svarer til det aftalte og budgetterede niveau i aftalen for Derfor sker der ikke på nuværende tidspunkt nogen udløsning af garantiordningen, og om der senere vil ske det er usikkert. Der er derfor i denne økonomirapport indregnet bruttomerudgiften på 24 mio. kr. til sygesikringsmedicin. Der kan dermed på sygesikringsområdet forudses et samlet merforbrug på 144 mio. kr., dvs. 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 24 mio. kr. på medicin, og der er i denne økonomirapport indarbejdet en tillægsbevilling på 144 mio. kr. til området. Bornholms Hospital En gennemgang af regnskabstallene for 2006 for Bornholms Hospital har vist, at der ikke i budgettet har været taget højde for en række udgifter i forbindelse med diverse hjemtagningsprojekter, rekrutteringsproblemer på lægeområdet mv. Disse udgifter har kunnet rummes i hospitalets ramme for 2006, da udgifterne er modgået af udbetaling af 10 mio. kr. fra den statslige meraktivitetspulje. Beløbet er imidlertid ved en misforståelse ikke stillet til rådighed for hospitalet ved budgetteringen for Derudover udløses merudgifter på 5 mio. kr. blandt andet afledt af udgifter til personale, der tidligere har været aflønnet på andre områder i Bornholms Regionskommune, og som der ikke har været taget højde for ved budgetteringen. Der er derfor indarbejdet tillægsbevillinger for i alt 15 mio. kr. i rapporten til Bornholms Hospital inden for disse områder. Derudover tilføres beløb vedrørende stigning i medicinudgifter m.m. som er indeholdt i prognosen vedrørende udgifter til medicin på hospitalerne. Indtægtsbudgetter Der er i forbindelse med rapporten gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetter har været realistiske. Vurderingen er baseret på det endelige regnskabsresultat, hvor der vedrørende indtægter for behandling af patienter fra andre regioner er indarbejdet en samlet justering af indtægtsbudgetterne i rapporten. Justeringen indebærer tilpasning til et lavere indtægtsniveau primært for Gentofte Hospital, som er modgået af merindtægter på Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital. Disse ændringer er samlet set neutrale. Med hensyn til Rigshospitalet og Glostrup Hospital er det vurderingen, at indtægterne i budgettet er overvurderet svarende til en nettoforværring på 30 mio. kr. Da der udestår en endelig udredning af betydningen af regnskabsresultatet for 2006 for de to hospitaler, vil der først blive lagt op til tillægsbevilling i forbindelse med 3. økonomirapport. Der er derudover foretaget en række tekniske tilpasninger af indtægts- og udgiftsbudgetter for flere af hospitalerne, som samlet set er neutrale. Ejendomsskatter Som anført i 1. økonomirapport medfører kommunalreformen, at amternes mulighed for at opkræve ejendomsskatter er overgået til kommunerne. Det fører til, at en række hospitaler har stigende ejendomsskatter, da amterne ikke i fuldt omfang har udnyttet hjemlen til at opkræve ejendomsskat. Samtidig medfører de nye maksimale grænser, at de tidligere H:S hospitaler har faldende udgifter. Netto er der for hospitalerne merudgifter på 7 mio. kr., som der søges om tillægsbevilling til. 3

7 Respiratorhjælpere I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 har det måttet konstateres, at en udgiftspost på 66 mio. kr. vedrørende aflønning af det personale, der assisterer patienter i hjemmet med respirationsproblemer, ved en beklagelig misforståelse i forbindelse med sammenlægningen af budgettet for de tidligere enheder er blevet udeladt ved budgetteringen for Der er ikke mulighed for at undgå disse udgifter, og posten er derfor indarbejdet som tillægsbevilling i rapporten. Meraktivitet og takststyring Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Vurderingen af aktivitetsniveauet må fortsat baseres på opgørelser for De med regeringen aftalte grundforudsætninger om udviklingen fra 2005 til 2006 er en stigning på 3,4 %, mens der er forudsat en stigning fra 2006 til 2007 på 3,0 %. Aktiviteten i 2006 er samlet set 0,4 % over aftaleforudsætningerne om udviklingen fra 2005 til En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået ved udgangen af Opgjort i 100 % DRG-værdi udgør den ekstra aktivitetsvækst 56 mio. kr. Det vurderes, at meraktiviteten på 0,4 % i 2006 har kunnet realiseres for 40 mio. kr. eller ca. 70 % af DRG-værdien på 56 mio. kr. Det er lagt til grund for den økonomiske vurdering, at der som følge af det højere niveau for 2006 vil være øgede udgifter i 2007 på 40 mio. kr., som meraktivitetspuljen bør udvides med ved senere tillægsbevilling. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien i 2008 indeholder en tilførsel af ca. 690 mio. kr. til Region Hovedstaden. Beløbet er blandt andet tilført til dækning af udgifter til vækst i aktiviteten ud over den aftalte vækst fra 2006 til Beløbet svarer samtidig til ca. 75 mio. kr. ud over det samlede udgiftspres på sundhedsområdet på 615 mio. kr., og det er vurderingen, at beløbet bør medgå til dækning af udgifter til aktivitetsvækst i 2007 ud over de aftalte grundforudsætninger for Når der tages højde for det øgede bloktilskud og virkningen af et højere aktivitetsniveau i 2007 end de aftalte grundforudsætninger er det vurderingen, at der kan opnås balance i det samlede budget. Der udestår en nærmere belysning af virkningen for regionen af DRG-takstsystemet for 2007, som det ikke er muligt at gennemføre på grund af dataproblemer i Sundhedsstyrelsen og manglende afklaring af udgangspunktet for det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Dette giver en betydelig usikkerhed i økonomivurderingen. I 1. økonomirapport blev anført, at der ville blive gennemført en genberegning af hospitalernes aktivitetsbudgetter. Denne genberegning er nu gennemført og der er fastlagt nye aktivitetsbudgetter baseret på den regnskabsmæssige aktivitet i 2006 tillagt 2 %. De reviderede aktivitetsbudgetter fremgår under omtalen af de enkelte hospitaler. Genberegningen indebærer, at der for nogle hospitaler er udløst forhøjelser af driftsbudgettet ved tilførsel fra regionens meraktivitetspulje, der svarer til en per- 4

8 manentgørelse af virkningen af takststyringen for hospitalerne i For Frederiksberg Hospital udløses en reduktion i driftsrammen, da aktivitetsniveauet i 2006 er lavere end forudsat. Der vil senere skulle indarbejdes yderligere korrektioner, afledt af budgetændringer og ændringer i aktiviteten i forhold til aktivitetsbudgettet. Sammenfatning af udgiftspres i 2. økonomirapport Udgiftspresset i 2. økonomirapport på i alt 615 mio. kr. er sammenfattet i tabel 1, nedenfor. Tabel 1: Samlet udgiftspres, sundhedsområdet Mio. kr. 1. ØR 2. ØR Mødesag om økonomistatus, februar Merudgifter Mindreforbrug, epj I alt merudgift Medicin på hospitalerne Vækst fra Budgetramme I alt merudgift Sygesikringsområdet Merforbrug før medicingaranti Medicingaranti, øget bloktilskud I alt merudgift Nye områder 2. økonomirapport Bornholms Hospital - 15 Indtægtsbudgetter - 30 Ejendomsskatter - 7 Respiratorhjælpere - 66 Meraktivitet og takststyring - 40 I alt merudgift Samlet merudgift, sundhedsområdet Hertil kommer som anført et behov for finansiering af den yderligere aktivitetsvækst på 1,9% (4,9%- 3%) i Dette vil blive udredt til 3. økonomirapport. Det må forudsættes, at den samlede ekstra finansiering (ca. 690 mio. kr mio. kr.) skal afsættes til finansiering af ekstra vækst. Andre forhold for hospitalerne Flere hospitaler oplever andre udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse, også efter budgettilførslerne i denne økonomirapport. Det gælder særligt Hvidovre Hospital samt Glostrup Hospital. Det er dog forventningen, at det vil være muligt at opnå budgetoverholdelse. Hvidovre Hospital står over for et økonomisk problem på i alt 35 mio. kr. Hospitalsdirektionen har derfor opstillet en handlingsplan med henblik på at indhente det forventede merforbrug. Handlingsplanen indebærer besparelser på afdelingerne svarende til et årsniveau på ca. 25 mio. kr., mens resten 5

9 af besparelsen på ca. 10 mio. kr. indhentes på øvrige områder i hospitalets fællesramme eller nye tværgående initiativer med helårsvirkning. Hospitalet vurderer, at det ikke er muligt at opnå effekt af de iværksatte initiativer i afdelingerne før efter sommerferien, og initiativerne vil derfor kun udløse reduktioner på ca. 8 mio. kr. i Der iværksættes derfor også øvrige initiativer på fællesområdet, herunder ved udskydelse af projekter på vedligeholdelsesbudgettet med en effekt på 5 mio. kr. i De resterende 22 mio. kr. søges tilvejebragt ved beslutning om anvendelse ved omdisponering af et tilsvarende beløb fra ubrugte midler fra 2006, som blev genbevilget til hospitalet i 1. økonomirapport Der er i bilag til sagsfremstillingen vedrørende økonomirapporten givet en nærmere redegørelse vedrørende konsekvensen for de projekter som ikke kan gennemføres ved den ændrede beslutning. Glostrup Hospital oplever, baseret på de første 3 måneders forbrug, et betydeligt udgiftspres på lønområdet til fastansatte og vikarer. Hospitalet har derfor iværksat initiativer over for afdelinger med merforbrug på lønområdet. Årsagerne til merforbruget analyseres og direktionen afholder møder og indgår aftaler med de pågældende afdelinger om at bringe lønforbruget i balance. Kommunal (med)finansiering Kommunernes aktivitetsbaserede finansieringsbidrag udgør i budget 2007 i alt godt 3 mia. kr., hvilket er baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for I beregningerne er der taget højde for virkningen på de kommunale finansieringsbidrag af den aftalte vækst i 2006 og Kommunernes finansieringsbidrag udgør ca. 12 % af den samlede finansiering af sundhedsområdet og består af 2 hovedelementer: 1) andel af udgift ved aktivitet på det somatiske område, det psykiatriske område og sygesikringsområdet 2) fuld betaling for færdigbehandlede patienter og for ambulant genoptræning. Både afregning mellem kommuner og regioner og den aktivitetsmæssige dokumentation varetages af Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der har været under indkøring i årets første måneder. Der foreligger endnu ikke validerede oplysninger, som giver grundlag for at ændre de indtægtsforudsætninger, der er indarbejdet i budget Udviklingen på området følges nøje gennem månedlige monitoreringer. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er det vurderingen, at der vil være balance i

10 Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der søges i rapporten om de følgende tillægsbevillinger med træk på kassebeholdningen, som er omtalt nærmere i de indledende afsnit: Der søges om tillægsbevilling vedrørende medicin på hospitalerne på 175 mio. kr. På sygesikringsområdet søges der om tillægsbevilling på 144 mio. kr. Til Bornholms Hospital søges om tillægsbevilling på 15 mio. kr. Vedrørende ejendomsskatter søges om tillægsbevilling af nettoudgiften på 7 mio. kr. Endelig søges om tillægsbevilling med træk på kassebeholdningen vedrørende udgiften til respiratorhjælpere på 66 mio. kr. Derudover udløses en række ændringer afledt af den i foråret 2007 gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Således sker der på it-området en række omflytninger af budgetter. En væsentlig del af omflytningerne sker med ændret organisering af it-området med nye snitflader og arbejdsdeling mellem det centrale og decentrale niveau. På baggrund heraf er indarbejdet bevillingsændringer afledt af virkningen af overførsel af opgaver mellem hospitalerne og Koncern IT. Endvidere flyttes 21 mio. kr. fra administrationsbudgettet til en række hospitaler, hvor der i forbindelse med de tidligere enheders udviklingsorganisation er indgået aftaler med virksomhederne om frikøb af it-medarbejdere m.fl. til implementering af forskellige opgaver vedrørende Elektronisk Patient Journal. Herudover vedrører en række ændringer udmøntning af puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Som nævnt ovenfor er aktivitetsbudgetterne tilpasset aktiviteten i 2006 tillagt 2%. For i 2007 at skabe sammenhæng mellem aktivitetsbudgetterne og et udgiftsniveau svarende til det udgiftsniveau hospitalerne havde i 2006 forhøjes en række hospitalers udgiftsbudgetter i Hertil anvendes 67 mio. kr. fra den centralt placerede pulje til meraktivitetsordningen. Der indføres til stadighed nye behandlinger på hospitalerne, og den centrale pulje, udmøntes nu til de enkelte hospitaler. En arbejdsgruppe har i foråret 2006 foretaget en samlet kortlægning af forslag til nye behandlinger og særydelser i I foråret 2007 er der for hver ny behandling foretaget en fornyet konkret vurdering af hospitalernes nettoudgifter og på denne baggrund udmøntes det afsatte beløb på 77 mio. kr. Til den lægelige videreudannelse udmøntes 10 mio. kr. af det centralt afsatte beløb til hospitalerne. Med rapporten foretages i øvrigt korrektioner til etablering af Barselsfonden. Som følge af overenskomstmæssig aftale er der fra 1. januar 2007 etableret en tværgående ordning for udligning af barselsudgifter mellem Region Hovedstadens virksomheder. Modellen blev godkendt af Forberedelses- 7

11 udvalget den 12. december I mødesagen til Forberedelsesudvalget blev fondens størrelse estimeret til ca. 200 mio. kr. En genberegning medfører, at fondens størrelse fastsættes til ca. 153 mio. kr. Af dette beløb indarbejdes i økonomirapporten ca. 148 mio. kr. svarende til bidraget fra virksomhederne under sundhedsområdet. På grund af takstfinansieringen bliver handicapvirksomhedens og socialpsykiatriens bidrag til fonden håndteret som en forsikringspræmie med en årlig betaling. Fra fonden finansieres virksomhedernes barselsudgifter. Til videreførsel af aktiviteten vedrørende eksperimentel kræftbehandling er indarbejdet en tillægsbevilling på 26 mio. kr. til Herlev Hospital. Der vil senere blive indarbejdet en tilførsel til Rigshospitalet. Den samlede nettoudgift forventes finansieret ved øget bloktilskud, da ordningen omlægges i 2007 fra statslig finansiering. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet søges der samlet indarbejdet bevillingsændringer på -1,9 mio. kr. Heraf søges indarbejdet en genbevilling af mer-/mindreforbrug i 2006 på netto -5,4 mio. kr. Ændringen består af en forhøjelse af budgettet på 17,4 mio. kr., da der på baggrund af det endelige regnskabsresultat for 2006 kan konstateres yderligere mindreforbrug vedrørende to projekter på Glostrup Hospital og til web-løsning for regionen. Omvendt nedsættes budgettet med 22,8 mio. kr., idet det på baggrund af regnskabsresultatet kan konstateres, at der i 1. økonomirapport er genbevilget et for stort beløb vedrørende udbygningen af strålekapaciteten på Herlev Hospital. Der søges desuden om en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til konvertering af data i regionens lønsystem. Bevillingen er forudsat lånefinansieret over den i økonomiaftalen særligt afsatte lånepulje for éngangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Tabel 2 Bevillingsændringer, anlæg Bevillingsændringer i 2. økonomirapport 2007 mio. kr. Genbevilling af mer-/mindreforbrug i ,4 Glostrup Hospital, renoveringsplan samlet 14,4 Glostrup Hospital, nødstrømsanlæg 2,0 Administrationsområdet, web-løsning for regionen 1,0 Herlev Hospital, strålekapacitet -22,8 Anlægsbevilling til konvertering af data i lønsystemet, forudsat lånefinansieret 3,5 I ALT -1,9 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Indtægter til sundhed, regional udvikling og social- og specialundervisningsområdet forventes i øjeblikket at svare til det budgetterede. Af Økonomiaftalen for 2008 fremgår, at regeringen vil søge Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en regulering af bloktilskuddet i 2007 på mio. kr. på baggrund af amternes regnskab for 2006 samt aftale om regionernes økonomi for Region Hovedstadens andel heraf udgør ca. 690 mio. kr. Beløbet indgår ikke i nedenståender oversigter. Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger er gengivet i tabel 3 og 4 nedenfor. 8

12 Tabel 3: Balanceoversigt/Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Vedtaget budget Administrationsomr Sundhed Socialområdet Regional udvikling ådet I alt Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Vedtaget budget Korrig. Budget Nyt budget Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , , ,8 888,6 929,2 930,7 592,6 592,6 592,6 762,1 863, , , , ,4 888,8 Anlægsudgifter 874, , ,8 8,8 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882, , ,9 399,0 Udgifter til finansiering , , ,5 897,4 946,3 947,8 592,6 592,6 592,6 762,1 863, , , , , ,7 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 779,4 924,0 34,0 21,5 21,7 61,4 64,6 64,7-764,9-865, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5-2,9-2,9 23,0 21,4 21,4 6,0 6,0 6,0 24,5 24,5 24,5 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0 16,0-7,1-10,4-10,4 2,7 2,1 2,1 22,8 7,7 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , , ,6 981, , ,9 652,9 652,8 652,9-0,1 0,0 0, , , , ,6 Ordinær finansiering i alt , , ,1-981, , ,3-652,8-652,8-652, , , ,2-30,7 Balance før ekstraordinær finansiering 325, , ,5 0,0 4,4 4,6 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0 325, , , ,9 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2-91,2-91,2-91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering -17,5 811, ,7 0,0 4,4 4,6 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0-17,5 815, , ,9 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 17,5-811, ,7 51,0 33,4 33,2-0,1-3,2-3,3 0,1 0,0 0,0 68,5-781, , ,3 Likviditetsvirkning finansielle poster 1.077, , ,1 5,0 Samlet likviditetsvirkning 17,5-811, ,7 51,0 33,4 33,2-0,1-3,2-3,3 0,1 0,0 0, ,6 297,3-107, ,3 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 297,3-107,7 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Der er dermed foretaget budgetkorrektioner svarende til et samlet likviditetstræk på mio. kr., som kan specificeres i hovedkategorier som følger (tabel 4): Tabel 4 Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner m.v. Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 1. økonomirapport m.v. Genbevillinger, drift -264,6 Genbevillinger, anlæg -392,8 Tillægsbevilling, økonomisag -185,9 Øvrige poster -5,2 Deltotal -848,5 2. økonomirapport Medicin på hospitalerne -175,0 Sygesikringsområdet -144,0 Nye områder, udgiftspres -88,2 Rettelse genbevillinger fra 2006, netto 2,4 Merudgifter som søges i rapporten -404,9 I alt kassetræk i det korrigerede budget 2007* -1253,3 Samlet likviditetsforøgelse de gamle myndigheder* 1527,2 Ultimo Kassebedholdning ,5 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2007 Virkningen af det forventede regnskabsresultat med yderligere merudgifter på 70 mio. kr. (40 mio. kr. meraktivitet og 30 mio. kr. indtægtsbudget) på sundhedsområdet fremgår af nedenstående tabel 5. 9

13 Tabel 5. Likviditetsvirkning af forventet afvigelse på sundhedsområdet Mio. kr. Nyt budget Sundhed Forventet regnskab Forventet afvigelse Nettodriftsudgifter , ,8 70,0 Anlægsudgifter 1.264, ,8 0,0 Udgifter til finansiering , ,5 70,0 Fordelte administrationsomkostninger 924,0 924,0 0,0 Fordelte renter *) -2,9-2,9 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 0,0 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 70,0 Ordinær finansiering i alt , ,1 0,0 Balance før ekstraordinær finansiering 1.562, ,5 70,0 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering 1.219, ,7 70,0 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer , ,7-70,0 Likviditetsvirkning finansielle poster Samlet likviditetsvirkning , ,7-70,0 Sammenfattende udløser bevillingsændringerne en likviditetsvirkning på mio. kr. Med tillæg af den forventede afvigelse på 70 mio. kr. på sundhedsområdet fås en samlet forventning om likviditetsforringelse på mio. kr. Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på mio. kr. svarende til en budgetteret ultimo kassebeholdning på mio. kr. I det korrigerede budget 2007 er der før 2. økonomirapport bevilget knap 850 mio. kr. som dækker over genbevillinger på 657 mio. kr. og andre tillægsbevillinger til driften på godt 190 mio. kr. I 2. økonomirapport søges der om ca. 405 mio. kr. til sundhedsområdet. Det betyder et samlet forbrug af likvide midler i forhold til oprindeligt budget på mio. kr. Det vil sige, at ultimo kassebeholdningen 2007 før der tages højde for likviditeten i bodelingen ville udgøre en negativ beholdning på 108 mio. kr. Bodelingen skønnes at give en likviditetshenlæggelse på samlet mio. kr. Samlet set resulterer det i en ultimo kassebeholdning på mio. kr. eller en forbedring i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger på ca. 274 mio. kr. Indregnes den forventede afvigelse på 70 mio. kr. på sundhedsområdet bliver ultimokassebeholdningen mio. kr. og forbedringen reduceres til ca. 204 mio. kr. Som nævnt indgår likviditetsvirkningen af økonomiaftalen på ca. 690 mio. kr. ikke i ovenstående. En nærmere redegørelse for den likviditetsmæssige udvikling forelægges forretningsudvalget i forbindelse med afrapportering af likviditetsudviklingen for 2. kvartal 2007 (kassekreditreglen) 10

14 Kassetræk og ultimo kassebeholdning vil endelig skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 11

15 Kapitel 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3 616,6-8,7 607,9 607,9 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565, ,1 8, , ,9 0,0 Bornholms Hospital 353,3 351,1 21,0 372,0 372,0 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4 673,1-12,0 661,1 661,1 0,0 Gentofte Hospital 1.467, ,4 9, , ,1 0,0 Glostrup Hospital 1.244, ,1 36, , ,1 0,0 Herlev Hospital 1.938, ,9 39, , ,4 0,0 Hvidovre Hospital 1.598, ,3 4, , ,6 0,0 Rigshospitalet 2.999, ,5 56, , ,3 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402, ,6 98, , ,7 0,0 Psykiatri (Psykiatrivirksomheden) 1.293, ,9-17, , ,6 0,0 Sygehusapotek 68,4 89,2-1,2 88,0 88,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 697,9 0,0 697,9 697,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5 734,0-114,6 619,4 689,4 70,0 Sygesikring Sygesikring 6.108, ,6 145, , ,9 0,0 I alt Sundhed, excl. Administration , ,2 265, , ,8 70,0 Administration Administration 669,5 779,4 144,9 924,3 924,3 0,0 I alt Sundhed , ,6 410, , ,1 70,0 12

16 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3 422,1-5,3 416,8 416,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5 200,0-1,4 198,6 198,6 0,0 Driftsudgifter i alt 790,8 622,1-6,8 615,3 615,3 0,0 Indtægter -9,5-5,5-2,0-7,5-7,5 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3 616,6-8,7 607,9 607,9 0,0 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Indtægter -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ør. -164,7 Nye tillægsbevillinger -8,7 I alt -173,4 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt -8,7 mio. kr., der primært skyldes overførsel af budget til en central barselsfond på 4,6 mio. kr. og en nedsættelse af budgettet med 4,8 mio. kr. som følge af, at snitflader på IT-området mellem det decentrale og centrale niveau er blevet fastlagt. Desuden er der indarbejdet en tilpasning vedrørende præstationsbudgettet til 2006-niveau svarende til 2,1 mio. kr. og en tilpasning af indtægtsbudgettet til 2006-niveau svarende til -1,4 mio. kr. Endelig er der en række omplaceringer som følge af opgaveflytninger mellem hospitalerne m.v., der samlet set går i nul. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr På nuværende tidspunkt forventer hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet. 13

17 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342, ,1-41, , ,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 332,5 282,0 37,3 319,3 319,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.675, ,1-4, , ,1 0,0 Indtægter -109,9-106,0 12,8-93,2-93,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.565, ,1 8, , ,9 0,0 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet Budget Budget 2. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 56,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 30,5 0,0 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 87,0 0,0 Indtægter -87,0-87,0-87,0-87,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ØR -298,3 Nye tillægsbevillinger 8,8 I alt -289,5 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 8,8 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Som følge af tilpasning af præstationsbudgettet til 2006-aktivitetsniveau tilføres hospitalet 21,1 mio. kr. Til dækning af stigende medicinudgifter og nye behandlinger tilføres Bispebjerg Hospital på nuværende tidspunkt henholdsvis 7,0 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Koncern Økonomi vil følge udviklingen i udgifter til medicin mv. med henblik på en samlet vurdering af udgifterne på området. I forbindelse med oprettelse af en fælles barselsfond i regionen reduceres virksomhedernes budgetter med henblik på etablering en af fælles pulje. Bispebjerg Hospitals budget reduceres med 13,6 mio. Hospitalet tilføres et budget på 3,8 mio. kr. vedrørende frikøb af it-medarbejdere fra administrationsbudgettet. På baggrund af fastlæggelsen af snitflader mellem det centrale og decentrale niveau på it-området, er opgjort overførsel af budgetmidler mellem hospitalerne og Koncern IT. For Bispebjerg Hospital betyder det at budgettet reduceres med 14,0 mio. kr. Bispebjerg Hospital forventer at overholde budgettet. 14

18 Aktivitet Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi Aktivitetsmålene for 2007 forventes på nuværende tidspunkt opfyldt. 15

19 2.3 Bornholms Hospital Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 216,5 2,1 218,6 218,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,0 138,8 18,9 157,6 157,6 0,0 Driftsudgifter i alt 357,5 355,3 21,0 376,2 376,2 0,0 Indtægter -4,2-4,2 0,0-4,2-4,2 0,0 Nettodriftsudgifter 353,3 351,1 21,0 372,0 372,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1. ØR -2,2 Nye tillægsbevillinger 21,0 I alt 18,7 I forbindelse med 1. økonomirapport for 2007 igangsattes et udredningsarbejde om hospitalets økonomi, for at fastlægge omfanget af en række forskellige problemstillinger, som hospitalet påpegede, herunder vedrørende merudgifter, som er kompenseret hospitalet i 2006 og derudover en foreløbig konklusion om, at delingsaftalerne og andre ændringer i driftsvilkårene i forbindelse med kommunalreformen giver nye økonomiske problemer for hospitalet i Til 2. økonomirapport er der udarbejdet en fornyet vurdering over de samlede budgetproblemer på hospitalet. Det er nu konstateret, at blandt andet en række udgifter til lægevikarer, hjemtagningsprojekter og diverse aktivitetsudvidelser i øvrigt har kunnet dækkes ind i 2006 via en udbetaling fra den statslige meraktivitetspulje på 10,1 mio. kr., som burde have været indarbejdet som udgiftsramme i forbindelse med budgetteringen for Derudover viser gennemgangen, at der ikke er mulighed for hospitalet for at indpasse en række budgetposter vedrørende udgifter til personale, der tidligere har været aflønnet på andre områder i Bornholms Regionskommune samt visse tekniske poster i forbindelse med delingsaftalen og ved konvertering af tjenestemandsstillinger til overenskomststillinger. Disse poster udgør en merudgift for hospitalet på i alt 5,3 mio. kr. Der er dermed tale om merudgifter på i alt 15,4 mio. kr., som der er søgt om tillægsbevilling til i denne rapport. Til dækning af stigende medicinudgifter tilføres Bornholms Hospital på nuværende tidspunkt 7,1 mio. kr. 16

20 Aktivitet Aktivitet Bornholms Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. 276 kr Bornholms Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene for 2007 kan påvirkes i nedadgående retning som følge af manglen på læger. 17

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere