Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering"

Transkript

1 Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund Klinikchef Gitte Johansen, Vallensbæk Overtandlæge Kitte Nottelmann, Brøndby Overtandlæge Pia Schou, Ishøj Overtandlæge Vibeke Sørensen, Hvidovre Tårnby, d

2 1. Værdigrundlag politiske mål. Sikring af forsyningssikkerheden i forhold til ydelsen. Sikring af en fortsat faglig kvalitet og rationel udvikling. Sikring af en konkurrencedygtig tandreguleringsenhed. 2. Målsætning. Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og /eller psykosociale belastninger. 3. Lovgrundlag - Kriterier og omfang. Serviceniveauet for tandreguleringstilbuddet er beskrevet i: Sundhedsloven (lov nr. 913 af 13. juli 2010) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om Tandpleje (nr. 727 af 15. juni 2007) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383 Sundhedsstyrelsens vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje dpleje.ashx 4. Afgørelse om tildeling af ydelsen Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer beskrives i Bilag 1 til Bekendtgørelsen om Tandpleje. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383 Herunder regler for videre henvisning til Regionstandplejen / Videnscenter 5. Hvem leverer ydelsen: Vestegnens tandreguleringsklinik med klinik på: Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre Stationstorvet 12, 2620 Albertslund

3 6. Behandlingstilbud Den ortodontiske behandling skal udføres på specialistniveau og efter anerkendte retningslinjer. Behandlingsniveau og kvalitet herunder evt. ventetid tilstræbes at være ens på klinikkerne. Som udgangspunkt skal patienterne tilknyttes én specialtandlæge og et fast behandlerteam af TKA/TP. Ortodontisk betinget kirurgi skal foregå på orto klinik på dertil indrettet kirurgisk klinik. Udvalgte tandlæger fra lokalklinikkerne købes ind hertil af selskabet. Desuden skal der være mulighed for at henvise til specialtandlæge i kirurgi. Interceptive ydelser kan tilbydes i den kommunale basistandpleje efter aftale. Forløbsbeskrivelse for samtaler, materialer og evt. behandlingsstart udarbejdes: et eksempel se bilag Ledelse Daglig leder: Bestyrelsen ansætter en daglig leder for tandreguleringsklinikken. Lederen forestår den daglige ledelse af tandreguleringsklinikken inden for rammerne af de vedtagne budgetter, planer, kvalitetsstandarder og målsætninger. Lederen har endvidere ansvaret for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Tandlægefaglighed er en fordelagtig kompetence. Faglig leder: udpeges blandt specialtandlægerne af daglig leder, hvis denne ikke selv er tandlæge og kan fungere som faglig leder. 8. Service. Borgeren har som udgangspunkt frit valg af behandlingsklinik under forudsætning af, at der er ledig behandlingskapacitet på den ønskede klinik. Åbningstiderne skal være fleksible. Der stiles efter at have lang åbningstid 1-2 dage ugentlig under hensyntagen til borgerønsker og rationel klinikdrift. Det skal være muligt for borgeren at henvende sig såvel personligt som telefonisk i klinikkens åbningstid. Klinikkerne holder ferielukket i 3 uger i sommerferien svarende til industriferien. Nødhjælpsbehandling i de 3 lukkede uger varetages af de kommunale vagtordninger.

4 9. Kvalitetskrav Visitation/ faggruppesamarbejde / kommunikation / IT. Visitation: Sundhedsstyrelsens vejledning på området følges herunder: Barnets sædvanlige tandlæge/tandplejer skal oplæres i ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser, og derved blive i stand til at udvælge børnene til den ortodontiske screening hos specialtandlægen. Lokale vejledninger bruges i udviklingen af kompetencerne. Disse udarbejdes af specialtandlægerne: eksempler på mulige typer af vejledninger ses i bilag 1, 2 og 3. Ud over de ortodontiske undersøgelser ved de regelmæssige, generelle undersøgelser bør det sikres, at alle børn med tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge ved en screening foretaget sammen med barnets sædvanlige tandlæge/ tandplejer. Visitation ved specialtandlæge foregår minimum 2 gange årligt på hver lokal klinik i den kommunale basistandpleje. Alle børn med manglende anlæg for blivende tænder skal undersøges af specialtandlæge for vurdering af okklusion og overordnet behandlingsplan. Decentral visitation ved Regionstandplejen skal finde sted mindst 1x årligt på den fælleskommunale reguleringsklinik Faggruppesamarbejde specialtandlæger imellem: Før opstart af samarbejde skal kalibreringsøvelser på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer finde sted mellem de involverede specialtandlæger. Løbende erfaringsudveksling, kalibrering og evaluering af behandlingsresultatet specialtandlæger imellem sikres ved jævnlige patientkonferencer. Specialklinik internt: Systematisk oplæring og uddelegering af jobfunktioner af/ til TKA og TP skal sikre LEON-princip. Kontinuerlig efter-/ videreuddannelse og implementering af nye evidensbaserede arbejdsmetoder. Dettgælder for alle faggrupper. Special- og basisklinik imellem: Der afholdes et årligt møde for specialtandlæger og alle behandlere i basistandplejerne vedrørende visitationskriterierne. Hver specialtandlæge varetager et lokalt område med et afstemt antal børn Kalibrering mellem specialtandlæge og basistandplejepersonalet, som varetager de regelmæssige undersøgelser i basistandplejen, skal dels sikre, at børn med tandstillingsfejl ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver tilset af specialtandlæge, dels sikre rettidig udvælgelse af barnet til behandling. Uddannelse af udvalgt personale i basistandplejen til at varetage udvalgte interceptive behandlinger.

5 Temamøder mellem special- og alle basisklinikker om faglige emner efter behov. Aftale med specialklinik om mulighed for kortere forløb på specialklinik under elevuddannelse (TKA). Der skal foreligge retningslinjer for i hvilket regi behandlinger, som udføres i forbindelse med ortodontisk behandling f.eks. kirurgiske indgreb, ekstraktioner, separation, opfølgning af mundhygiejne etc, skal udføres. Kommunikation / IT: Klinikken har et IT-fagsystem til administration af stamdata på patienter, aftalekalender, journalføring, digitalrøntgen, digitalfoto, studiemodeller. Systemet indeholder mulighed for SMS og til brug ved indkaldelse af patienter. Der udformes standardbreve til patienter, og fælles procedurer omkring brug af journalsystem beskrives. Der udformes standardbreve/procedurer for kommunikation og samarbejde mellem basistandplejen og tandreguleringsklinikken. 10. Eventuelle krav til brugeren: Retningslinjer for patientkooperation udarbejdes. Eksempel på retningslinjer ses i bilag 5: Information om tandregulering, 11. Krav til dokumentation Tandlæger skal ifølge Lov nr /05/2006 med tilhørende Bekendtgørelse nr.1373 fra 2006 føre journaler med ordnede optegnelser over behandlingsforløb mm. Journalerne skal gemmes i 10 år. 12. Klage- og ankemuligheder. Klager skal i første omgang rettes til lederen af Vestegnens tandreguleringscenter. Klager over serviceniveau rettes til bestyrelsen for Vestegnens tandreguleringscenter. Hvis der ikke opnås enighed, skal klager over sundhedsfaglig virksomhed ifølge Lov nr. 706 af 25/06/2010 behandles hos Patientombuddet, 13. Opfølgning. Der udarbejdes en rapport over tandreguleringsydelser. Den vil danne baggrund for en evaluering. Herunder vil der være særlig fokus på om patienten får behandlingstilbud/ igangsættes på fagligt mest gunstige tidspunkt. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandlingsprocent på i gennemsnit 25 % overholdes. Der foretages med mellemrum en brugerundersøgelse. Denne brugerundersøgelse vil være grundlaget for en evaluering af brugernes tilfredshed.

6 14. Brugerbetaling. Behandlingen på Vestegnens tandreguleringscenter er gratis. Der ydes ikke tilskud til transport. 15. Kontaktinformation. XXX

7 Bilag 1 Center for tandregulering på Vestegnen/henvisningsindkationer-visitation FORSLAG Henvisnings-indikationer til ortodontisk visitation Følgende tilstande skal tilsættes visitation af specialtandlæge på lokal-klinik eller henvises direkte til reguleringsklinikken. Visitation på lokalklinikker sker 2 gange årligt. Der kan også henvises direkte til reguleringsklinik via henvisningsskemaet. Tilflyttere med ortodontisk apparatur eller rententions-apparatur henvises straks til ortoklinik. Tilflyttere med ortojournal men uden aktiv eller passiv behandling skal gennemlæses af specialtandlæge, sendes til ortoklinik eller tilsætte patient ved næste vistation Tandstillingsfejl: Invertering 1+1 Invertering 2+2 Aktivitet: Henvis straks til reguleringsklinik Afvent DS2M1, herefter henvises til reguleringsklinik Eruptionsafvigelser: Ektopisk eruption 6+6 Impaktering af mælkemolar Ikke erupterede permanente tænder/asymmetrisk frembrud Behandles på lokalklinik efter lejringens karakter: 1. Separation mel. 6 og 05, brug ligatur eller elastik 2. Seperationsfjeder 3. Evt. let beslibning af distale del af Hvis 1-3 ikke fører til gunstig resultat kan henvises til reguleringsklinik. Medsend rgt. Henvis til lokalvisitation for vurdering af evt.opbygning eller ekstraktion af mælketænder obs pro agenesi Udredning med røntgen, evt ex af primære tænderr

8 Ektopi: Præmolarer Aktivitet: Ved let ektopi ses patient ved næste visitation Ved ekstrem ektopi henvises til ortoklinik, rgt. medsendes Obs for asymmetrisk frembrud af permanente tænder tag altid rgt : Ektopisk eruption: indsæt sep-elastik eller ligatur Ved udtalt ektopi eller standset eruption henvises til ortoklinik, rgt. medsendes. Alle børn screenes ved undersøgelser i 9-10års alderen. Hvis ikke 3+3 kan palperes facialt skal tages rgt. Obs for aymmetriskfædning af 03+03, hvis ikke tages rgt. Ved risiko for rodresorption eller udpræget ektopi henvises straks til orto-klinik. Ved let ektopi tages MOD-rgt.optagelse og patienten tilsættes næste lokalvisitation Overtal og undertal af tænder Traumetilfælde Agenesi Agenesi af incisiv Agenesi af præmolar Multiple agenesier Overtallige tænder Væsentlige traume eller traumefølger Aktivitet: Obs alle agenesi-tilfælde skal have vurderet okklusion af specialtandlæge Henvis til reguleringsklinik for samtale og OP Tilsættes næste lokalvisitation med aktuelt rgt. Henvis til reguleringsklinik Tilsættes næste lokalvisitation Ved oplagte tilfælde, fx ekstrem trangstilling kan den overtallige tand ekstraheres I tilfælde hvor ortobehandling kan være alternativ. Tilsættes i DS2M1

9 Malokklusioner: (permanente tænder) Aktivitet: Obs. Generelt tilsættes malokklusioner til næste lokalvisitation. Direkte henvisninger kan ske i tilfælde af patienter med ekstreme behov eller symptomer Maxillært HOB Mandibulært overbid Formindsket HOB Dybt bid Dækbid Åbent bid Krydsbid Saksbid Fra DS2M1 hvis læbefang, insufficient læbelukke eller udtalt traumerisiko ved fx protruderet incisiv. Ellers til systematisk visitation. Obs for piger, der er langt i tandskifte. Fra DS2M1 eller 6-7 år Tilsættes til systematisk visitation Fra DS2M1 hvis der er tydelig gingival påbidning Fra DS2M1 hvis der er distal okklusion og retroklineret incisiver Frontalt åbent bid fra DS2M1 Lateralt åbent bid frads4m1, såfremt ingen anden malokklusion er til stede Obs evt. fingersutning skal forsøges afbrudt Obs for tungedysfunktion Fra DS2m1 såfremt tvangsføring eller bidlåsning er til stede Bilateralt krydsbid Fra DS3M1

10 Pladsforhold: Udtalt trangstilling Aktivitet: Tilsættes systematisk visitation Ved mistanke om standset eruption i OK-front som følge af trangstilling fra DS1 Ved ekstrem trangstilling i sidesegmenter (= 1 tandbredde) fra DS2 Ved risiko for rodresorption Udtalt spredtstilling Ekstraktion af permanent tand Tilsættes systematisk vistation Ny okklusionsvurdering af specialtandlæge Funktioner: Aggravering af tidligere observerede ikkebehandlingskrævende afvigelser Bidfunktionelle problemer Aktivitet: Obs for åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, slid tilsættes næste visitation Behandles efter gældende principper

11 Bilag 2 Center for tandregulering på Vestegnen Vejledning omkring ektopi 3+3 FORSLAG Ektopi af 3+3 Normal eruption: Eruptionsvej: tandkim for 3+3 er placeret palatinalt for primær tand, ved ca. 6 mdr. Ved ca. 12 mdr. befinder tandanlæg sig apikalt for 04+04, da 4+4 skal calcificeres her, bevæger 3+3 sig videre op under orbitas bund. Hermed 3 tandkim på række. Herefter mesio-facialt eruptionsretning. Ca. 10 grader mesiovertering. Lang eruptionsvej ca. 22 mm. Eruptionsvej i tæt relation til lateral rod når 3+3 befinder sig i den apikale region finder midlertidig distal kipning af 2+2 sted. Når 3+3 passerer midtrods ses spontan opretning. 4,2+2,4 eruption før 3+3. Eruptionstidpunkt: Piger: x = 10,8 år, sd: 1,17. Range: 7,5-15,5 Drenge x = 11,6 år, sd: 1,30 Range: 9,5-15,5 ( Hagg og Taranger 1986) Definition: Incidens: Ætiologi: Fejlagtig placering af tandanlæg. 1-2 %. Piger > drenge. Unilateral > bilateral. Palatinalt > Facialt. 85% 15% Genetisk, lateral agenesi (mgl. guiding), hindret eruption, sent tandskifte, trangstilling, lang eruptionsvej, CLP, forsinket resorption af primær tand, Gubernaculære kanal palatinalt placeret.(bindevævsstreng pal. for 03+03) Mange tanddannelsesforstyrrelser har korrelation til eruptionsforstyrrelser. (Bjerklin, Kurol,Valentin) Klinisk diagnostik: Facial palpabel ca. 1 1½ år ( Kurol) (2-3 år, Becker) før eruption. Asymmetrisk eruption. Præmolar eruption. Position / inklination af incisiver: facialt og distalt tip. Udpræget trangstilling. Agenesi af lateral. Løsning af 03: -obs 1/3 af 03 ere viser normal rodresorption og fældning trods perm. ektopi. - range før perm. eruption: 4 mdr- 3 år

12 Anbefaling fra ca. 10 år: ved årlige us., palpation af 3+3, evt. rtg. us. Manglende facial palpation kan også føre til normal eruption. Radiologisk diagnostik: Enoral: Position (fac. pal., apikalt cervikalt, hældningsgrad) Relation til nabostrukturer. (f.eks. overlapningsgrad) Tilstand af dental follikel: Bredde øges under eruption. Formindskes ved retention. Resorptionsgrad af 03. M-O-D Halv-aksial. OP. Profil-rtg. Tomografi. (CT= computer tomografi), giver detaljeret oplysninger om præcise position, grad af trangstilling, resorption af incisiver og størrelse af dentale follikel. Rodresorptionsrisiko: Ca. 12 % af ektopiske 3+3 resulterer i rodresorption af incisiver. Piger>drenge. (Howard,1970) Resorption uden symptomer. Normal sensibilitet på el-test. Rodresorptionsrisiko efter 11 år. Risiko: Veludviklet rod. Mesio-angulering> 25 o Cusp-top medial for tilstødende laterals akse. (Ericson og Kurol 1988) Ingen korrelation af lateral position og rodresorption Proklineret normal inklination Distal kip normal Resorptionsgruppe: 16% proklination Kontrolgruppe: 27% distal kip. 18 proklination 23% dital kip Størrelse af pericoronarrum viser ingen korrelation til lateral incisiv rodresorption Stort pericoronarrum viser knogleresorption, for at resorptionsrisiko er tilstede skal der være tandkontakt. (E+K,1988) Trangstilling, mindre betydning (E+K,1988)

13 Behandling: Ekstraktion af 03 Blotlægning Denudering kombineret med ortodontisk træk. Kirurgisk reponering. Extraktion / amotio af perm. 3 Ex af primær tand: Optil 80 % af palatinalt lejret 3+3 vil eruptere. Prognose afhænger af graden af overlapning til den tilstødende lateral, Idet 50 % overlap fører til at kun 64 % af 3+3 vil eruptere korrekt. Klinisk og radiologisk kontrol efter 6 mdr. Hvis ingen væsentlig ændring efter 12 mdr. overvej alternativ beh. Ex. af primær tand bør kun finde sted hos: Unge individer: år. Ingen pladsmangel i lateral segment. Palatinal ektopi af 3+3. Vertikal angulering < 55 o Mindre overlapning af tilstødende incisiv. Ex af primær tand bør ej finde sted ved: Ældre individer Facial ektopi af 3+3. Horisontal eller høj alveolær position. Trangstilling. Blotlægning: Knogledække fjernes, sårpasta. Superficielt placeret tand ude af stand til at penetrere mucosa. Denudering kombineret med ortodontisk træk: Generelt gælder at tanden bør eruptere gennem fast tilhæftet gingiva. Dertil skabes en eruptionsvej ved at fjerne knogle mellem impakteret tand og primær tands alveole. Ex. af primær tand. Såfremt tand uhindret kan bevæge sig mod sin plads i tandbuen udgår kæden i denne region ellers føres kæde gennem mucosa og palatinal lap sutures på plads. Facial ektopi: Høj lejring: knap pålimes palatinalt. Lukket denudering. Kæden føres gennem primær tands alveole. Lav lejring: Semiluminær snit. Keratiniseret gingiva displaceres apikalt. Åben denudering.

14 Palatinal ektopi: Knap påhæftes midtfacialt. Påhæftning af kæde: Den løse kæde-ende påhæftes mesialt 4+4. OBS Kirurgisk reponering: Beskrivelse af position tilbagemeldes til Reg-tdl. Evt. suppleret med tegning el foto. = Autotransplantation: - Udtalt rodresorption af incisiver. - Kirurgisk denudatio og efterfølgende ortodontisk behandling er svær/vanskelig/umulig eller som kan føre til alvorlige skader på nabostrukturer. - Hvis tidligere denudatio og orto-reponering er slået fejl el. afslået. - Høj rodresorptionsrisiko - Udtalt malposition. Follikulær cyste: Fenestrering af cyste omkring ektopisk tand vil normalt føre til eruption. (Andreasen, Kølsen) Senfølger til ortodontisk nedføring: Definere trækretning: Ankylose Nekrose Obliteration Parodontale skader. Distal, vertikal, facial, eller kombinationer. Sikre fri eruptionsvej Undgå skader på nabostrukturer. 3-3 ektopi: Obs. Ingen forudsigelighed. Rtg.ktr. OP, evt. profil Hel-aksial-rtg.: korrekt facio-lingualt position. Eruption: mean: 9,6-10,5 år. Behandling: Denudatio samt ortodonti træk. Kirurgisk reponering Amotio.

15 Bilag 3 Center for tandregulering på Vestegnen/Ektopisk eruption af 6+6 FORSLAG Ektopisk eruption af 6+6 Definition: Initialt ses blokering af 1. molar s eruption s.f.a tæt kontakt til distalfladen af Tilstanden er enten reversibel eller irreversibel. Ved den irreversible tilstand vil en permanent blokering persistere indtil behandling iværksættes eller den primære tand fældes som følge af resorption. Incidens: 2-6 % Hvoraf ca. 66 % spontan frigører sig fra 2. primære molar og erupterer normalt. Ætiologi: Udtalt mesioanguleret eruptionsretning af 1. Molar forøget. Sign. større perm.molar. Agenesi af præmolar. Genetisk prædisposition. Diagnosticering: Forøget risiko: Manglende frembrud af tand, evt. synlig distal cusp. Symptomfri. BW eller periapikal rtg. Obs for aplasi af 5+5. (kun få ektopiske 6+6 er reversible efter 7 år, Bjerklin et al. 1981) Ved ektopisk eruption med rodresorption af 2. primære molar ses forøget risiko for ektopisk eruption af 3+3 med efterfølgende rodresorption af OK-incisiver. (Becktor 2005)

16 Klinisk følge af ektopisk eruption af 1.molar: Ved tidlig fældning af 2.primære molar enten sfa. udtalt rodresorption eller extraktion vil følgerne være: Mesialeruptionretning af 1.molar pladsmangel. Mesialrotation af 1.molar evt til krydsbid. Palatinal displacering af 2. præmolar. OK-midtlinie forskydes mod tandtabssiden. Mesialvandring af 2.perm. molar. Behandling: Selvkorrektion kan finde sted i milde tilfælde. Derfor kan en observationsperiode på 6 mdr. afgøre om blokering af eruption fortsat er tilstede eller resorption af primær molar er forøget. På trods af resorptionsskader distalt på 05 ere fældes disse sjældent før tiden og kan derfor fungerer som pladsholdere. Milde tilfælde: Separationselastik ( Becker) Obs for gingival displacering. Messingligatur, strammes hver 2. uge Separationsfjeder (= De-impactor R ) Beslibning, distalflade af 2. primære molar Svære tilfælde: Henvisning til ortoklinik: Tidlig extraktion af 05+05: Henvisning tilortoklinik ved ektopisk eruption af 6+6. Evt. Pladsholder, ved ex. som følge af karies. Ulemper ved sen orto. Distalføring af 6+6 vil ofte efterlade rødder mesialt ustabil okkl. behandling: Behandling er langvarig og teknisk svært. Kan ofte føre til ex. af 2. præmolar. Konsekvens af Non-behandling: Ex./ amotio af 2. præmolar.

17 Ortodontiske behandlingsmuligheder: Milde tilfælde: Blokering 1 mm eller mindre (Kennedy, Patrick 1987) Separationselastik: Messingligatur: Indføres med floss i stedet for med pean. Skiftes hver 7. el. 14. dag til overkorrektion Strammes hver 2. uge Separationsfjeder (Arkansas De-impactor R ) Moderate tilfælde: Blokering > 2 mm. 1: Aktiv coil i sektionsbue approx. 04 og 6 er 2: Aftagelig apparatur med distalførende fjeder eller expansionsskrue, kræver at distale cusp er erupteret (Becker, s.164). Fordel; distalrettet kraft og retention under eruption. 3: Cetlinplade m/ high-pull Plade: distalkip af kronedel. High-pull distalisering af rødder Hvis Ex. er foretaget eller uundgåelig: 1. For at undgå mesialskred af 1. molar, distal-sko påsat 1. primære molar. (Proffit, s.408) 2. Loddet TPA, bånd 1. prim.molar med distalfjeder til 1. molar. 3. Cervikalt head-gear: ( Kloehn cervikal med lige ydre arme) 75 % distaliseres. Kurol, 1984 studie viser: Formål: opretning til normal inklination Distalisering til N okkl. Etablering af suff. Plads til 2. præmolar Rotation og tranversal expansion justeres i inderbue. Nemmere at oprette unilateralt end bilateralt ( Kurol, 1984)

18 Moderat pladsetablering til 2. Præmolar, 70 % opnåede suff. plads. Resultat: distalbevægelse af 6+6, dog kun få mm. Orthopædisk: maxil hæmning. Bedste resultat fås hvis eruption er nært forestående. OBS: Maxil hæmmes sagittal kæberel. Bidåbning mand. post. rotation. Øget OK-incisiv inklination.

19 Bilag 4 Center for tandregulering på Vestegnen/RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG MATERIALER FORSLAG Patienter som udvælges ved de fortløbende visitationer indkaldes til orienterende samtale sammen med forældre. Endvidere vil en klinisk undersøgelse finde sted herunder en vurdering af mundhygiejnen. Såfremt denne samtale og den kliniske undersøgelse udløser en behandlingstilbud optages fuldt materiale. Der afsættes 60 min til dette besøg. Første samtale (orientering og undersøgelse): Første samtale omfatter orientering omkring: Tilstedeværelse af malokklusion Indikation Risici ved manglende behandling Derudover: Klarlægge behov og holdning til behandling Odontologisk og almen anamnese Klinisk undersøgelse indeholder vurdering af: Slimhinder Kæbeleds mobilitet og kvalitet Funktionel okklusion Øvrige funktionelle forhold Plak og gingivitis indeks Kariesaktivitet Første samtale forløber således at specialtandlæge varetager den orienterende samtale og en delvis klinisk undersøgelse Tidsforbrug 15 min. Tandplejer eller tandklinikassistent foretager: Plak- og gingivitisregistrering Kariesregistrering Pocheregistrering på incisiver og 1. molarer Instruktion Tidsforbrug 15 min. Materialeoptagelse foretages af tandplejer og klinikassistent Herunder: Håndrgt.: Piger fra 10 år / Drenge fra 12 år. Øvrige individuelle hensyn Tidsforbrug 30 min.

20 Anden samtale (Information og samtykke): Efter behandlingsplanlægning indkaldes patient og forældre til ny samtale max. 6-8 uger efter første samtale, hvor følgende informationer formidles: Årsag til malokklusion og diagnoser Gennemgang af materiale Formål med behandling Behandlingsplan Evt. alternative behandlingsmuligheder Risici ved behandling Samlet varighed for behandling Prognose Betingelser for behandling: 1. Hygiejnekrav 2. Kooperationskrav 3. Fremmøde til aftalte tider 4. Ømhed og diskomfort Accepteres behandlingsplan af patient og forældre bekræftes dette ved mundtlig accept. Mødekort udleveres til patient, hvori diverse informationer vedr. ortobehandling er beskrevet. Behandling påbegyndes max 2 mdr. efter denne samtale med mindre andre forhold eller hensyn indikerer for en udsættelse. Tidsforbrug min. Såfremt mundhygiejne er utilstrækkelig afsættes tid til kontrolbesøg hos tandplejer eller tandklinikassistent, hvor der foretages plakregistrering og reinstruktion

21 Bilag 5 Information om tandregulering FORSLAG For at få et vellykket resultat af behandlingen er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem barn/hjem og tandklinik. En tandregulering kan strække sig over flere år. Det er derfor nødvendigt, at barnet får hjælp og støtte fra hjemmet til at gennemføre behandlingen. Behandlingen deles sædvanligvis op i en aktiv behandling, hvor tænderne flyttes, og en passiv periode, hvor tænderne fastholdes i deres nye stilling for ikke at gå tilbage til udgangspunktet. For at opnå et vellykket resultat af behandlingen er det nødvendigt: at barnet møder til de aftalte tider, så behandlingen ikke forlænges unødigt. Hvis barnet er forhindret i at komme, ringes hurtigst muligt afbud, og en ny tid aftales at barnet bruger og passer bøjlen som anvist at klinikken får besked hurtigst muligt, hvis bøjlen går i stykker at tænderne børstes ekstra omhyggeligt p.g.a. øget risiko for huller i tænderne og tandkødsbetændelse at piercing-smykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen ikke anbefales i den tid, tandreguleringen varer. Piercing-smykkerne kan medføre tandskader.. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan en tandreguleringsbehandling komme til at skade tænderne i stedet for at gavne. Hvis barnet/den unge udebliver gentagne gange eller har dårlig mundhygiejne kan behandlingen afbrydes. Det samme gælder, hvis bøjlen ødelægges eller mistes flere gange. I enkelte tilfælde kan der forekomme skader på tænder og dens rødder og tandkød. Skulle det ske, tages stilling til evt. ændring af behandlingsplan. Med venlig hilsen Specialtandlægen

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 2 3. Problembeskrivelse... 2 4. Problemformulering... 3 5. Metode... 3 6. Teori... 3 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier... 3 6.2 Normalt

Læs mere

BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013. Center for Tandregulering I/S

BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013. Center for Tandregulering I/S BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013 Center for Tandregulering I/S 3 af 10 Indledning 3 af 10 Center for Tandregulering I/S (CFT) kunne fejre 5 års fødselsdag med udgangen af 2013. Center for Tandregulering

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 10.december, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Åbent brev til TF s formand

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere