Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering"

Transkript

1 Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund Klinikchef Gitte Johansen, Vallensbæk Overtandlæge Kitte Nottelmann, Brøndby Overtandlæge Pia Schou, Ishøj Overtandlæge Vibeke Sørensen, Hvidovre Tårnby, d

2 1. Værdigrundlag politiske mål. Sikring af forsyningssikkerheden i forhold til ydelsen. Sikring af en fortsat faglig kvalitet og rationel udvikling. Sikring af en konkurrencedygtig tandreguleringsenhed. 2. Målsætning. Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og /eller psykosociale belastninger. 3. Lovgrundlag - Kriterier og omfang. Serviceniveauet for tandreguleringstilbuddet er beskrevet i: Sundhedsloven (lov nr. 913 af 13. juli 2010) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om Tandpleje (nr. 727 af 15. juni 2007) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383 Sundhedsstyrelsens vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje dpleje.ashx 4. Afgørelse om tildeling af ydelsen Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer beskrives i Bilag 1 til Bekendtgørelsen om Tandpleje. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11383 Herunder regler for videre henvisning til Regionstandplejen / Videnscenter 5. Hvem leverer ydelsen: Vestegnens tandreguleringsklinik med klinik på: Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre Stationstorvet 12, 2620 Albertslund

3 6. Behandlingstilbud Den ortodontiske behandling skal udføres på specialistniveau og efter anerkendte retningslinjer. Behandlingsniveau og kvalitet herunder evt. ventetid tilstræbes at være ens på klinikkerne. Som udgangspunkt skal patienterne tilknyttes én specialtandlæge og et fast behandlerteam af TKA/TP. Ortodontisk betinget kirurgi skal foregå på orto klinik på dertil indrettet kirurgisk klinik. Udvalgte tandlæger fra lokalklinikkerne købes ind hertil af selskabet. Desuden skal der være mulighed for at henvise til specialtandlæge i kirurgi. Interceptive ydelser kan tilbydes i den kommunale basistandpleje efter aftale. Forløbsbeskrivelse for samtaler, materialer og evt. behandlingsstart udarbejdes: et eksempel se bilag Ledelse Daglig leder: Bestyrelsen ansætter en daglig leder for tandreguleringsklinikken. Lederen forestår den daglige ledelse af tandreguleringsklinikken inden for rammerne af de vedtagne budgetter, planer, kvalitetsstandarder og målsætninger. Lederen har endvidere ansvaret for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Tandlægefaglighed er en fordelagtig kompetence. Faglig leder: udpeges blandt specialtandlægerne af daglig leder, hvis denne ikke selv er tandlæge og kan fungere som faglig leder. 8. Service. Borgeren har som udgangspunkt frit valg af behandlingsklinik under forudsætning af, at der er ledig behandlingskapacitet på den ønskede klinik. Åbningstiderne skal være fleksible. Der stiles efter at have lang åbningstid 1-2 dage ugentlig under hensyntagen til borgerønsker og rationel klinikdrift. Det skal være muligt for borgeren at henvende sig såvel personligt som telefonisk i klinikkens åbningstid. Klinikkerne holder ferielukket i 3 uger i sommerferien svarende til industriferien. Nødhjælpsbehandling i de 3 lukkede uger varetages af de kommunale vagtordninger.

4 9. Kvalitetskrav Visitation/ faggruppesamarbejde / kommunikation / IT. Visitation: Sundhedsstyrelsens vejledning på området følges herunder: Barnets sædvanlige tandlæge/tandplejer skal oplæres i ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser, og derved blive i stand til at udvælge børnene til den ortodontiske screening hos specialtandlægen. Lokale vejledninger bruges i udviklingen af kompetencerne. Disse udarbejdes af specialtandlægerne: eksempler på mulige typer af vejledninger ses i bilag 1, 2 og 3. Ud over de ortodontiske undersøgelser ved de regelmæssige, generelle undersøgelser bør det sikres, at alle børn med tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge ved en screening foretaget sammen med barnets sædvanlige tandlæge/ tandplejer. Visitation ved specialtandlæge foregår minimum 2 gange årligt på hver lokal klinik i den kommunale basistandpleje. Alle børn med manglende anlæg for blivende tænder skal undersøges af specialtandlæge for vurdering af okklusion og overordnet behandlingsplan. Decentral visitation ved Regionstandplejen skal finde sted mindst 1x årligt på den fælleskommunale reguleringsklinik Faggruppesamarbejde specialtandlæger imellem: Før opstart af samarbejde skal kalibreringsøvelser på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer finde sted mellem de involverede specialtandlæger. Løbende erfaringsudveksling, kalibrering og evaluering af behandlingsresultatet specialtandlæger imellem sikres ved jævnlige patientkonferencer. Specialklinik internt: Systematisk oplæring og uddelegering af jobfunktioner af/ til TKA og TP skal sikre LEON-princip. Kontinuerlig efter-/ videreuddannelse og implementering af nye evidensbaserede arbejdsmetoder. Dettgælder for alle faggrupper. Special- og basisklinik imellem: Der afholdes et årligt møde for specialtandlæger og alle behandlere i basistandplejerne vedrørende visitationskriterierne. Hver specialtandlæge varetager et lokalt område med et afstemt antal børn Kalibrering mellem specialtandlæge og basistandplejepersonalet, som varetager de regelmæssige undersøgelser i basistandplejen, skal dels sikre, at børn med tandstillingsfejl ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver tilset af specialtandlæge, dels sikre rettidig udvælgelse af barnet til behandling. Uddannelse af udvalgt personale i basistandplejen til at varetage udvalgte interceptive behandlinger.

5 Temamøder mellem special- og alle basisklinikker om faglige emner efter behov. Aftale med specialklinik om mulighed for kortere forløb på specialklinik under elevuddannelse (TKA). Der skal foreligge retningslinjer for i hvilket regi behandlinger, som udføres i forbindelse med ortodontisk behandling f.eks. kirurgiske indgreb, ekstraktioner, separation, opfølgning af mundhygiejne etc, skal udføres. Kommunikation / IT: Klinikken har et IT-fagsystem til administration af stamdata på patienter, aftalekalender, journalføring, digitalrøntgen, digitalfoto, studiemodeller. Systemet indeholder mulighed for SMS og til brug ved indkaldelse af patienter. Der udformes standardbreve til patienter, og fælles procedurer omkring brug af journalsystem beskrives. Der udformes standardbreve/procedurer for kommunikation og samarbejde mellem basistandplejen og tandreguleringsklinikken. 10. Eventuelle krav til brugeren: Retningslinjer for patientkooperation udarbejdes. Eksempel på retningslinjer ses i bilag 5: Information om tandregulering, 11. Krav til dokumentation Tandlæger skal ifølge Lov nr /05/2006 med tilhørende Bekendtgørelse nr.1373 fra 2006 føre journaler med ordnede optegnelser over behandlingsforløb mm. Journalerne skal gemmes i 10 år. 12. Klage- og ankemuligheder. Klager skal i første omgang rettes til lederen af Vestegnens tandreguleringscenter. Klager over serviceniveau rettes til bestyrelsen for Vestegnens tandreguleringscenter. Hvis der ikke opnås enighed, skal klager over sundhedsfaglig virksomhed ifølge Lov nr. 706 af 25/06/2010 behandles hos Patientombuddet, 13. Opfølgning. Der udarbejdes en rapport over tandreguleringsydelser. Den vil danne baggrund for en evaluering. Herunder vil der være særlig fokus på om patienten får behandlingstilbud/ igangsættes på fagligt mest gunstige tidspunkt. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandlingsprocent på i gennemsnit 25 % overholdes. Der foretages med mellemrum en brugerundersøgelse. Denne brugerundersøgelse vil være grundlaget for en evaluering af brugernes tilfredshed.

6 14. Brugerbetaling. Behandlingen på Vestegnens tandreguleringscenter er gratis. Der ydes ikke tilskud til transport. 15. Kontaktinformation. XXX

7 Bilag 1 Center for tandregulering på Vestegnen/henvisningsindkationer-visitation FORSLAG Henvisnings-indikationer til ortodontisk visitation Følgende tilstande skal tilsættes visitation af specialtandlæge på lokal-klinik eller henvises direkte til reguleringsklinikken. Visitation på lokalklinikker sker 2 gange årligt. Der kan også henvises direkte til reguleringsklinik via henvisningsskemaet. Tilflyttere med ortodontisk apparatur eller rententions-apparatur henvises straks til ortoklinik. Tilflyttere med ortojournal men uden aktiv eller passiv behandling skal gennemlæses af specialtandlæge, sendes til ortoklinik eller tilsætte patient ved næste vistation Tandstillingsfejl: Invertering 1+1 Invertering 2+2 Aktivitet: Henvis straks til reguleringsklinik Afvent DS2M1, herefter henvises til reguleringsklinik Eruptionsafvigelser: Ektopisk eruption 6+6 Impaktering af mælkemolar Ikke erupterede permanente tænder/asymmetrisk frembrud Behandles på lokalklinik efter lejringens karakter: 1. Separation mel. 6 og 05, brug ligatur eller elastik 2. Seperationsfjeder 3. Evt. let beslibning af distale del af Hvis 1-3 ikke fører til gunstig resultat kan henvises til reguleringsklinik. Medsend rgt. Henvis til lokalvisitation for vurdering af evt.opbygning eller ekstraktion af mælketænder obs pro agenesi Udredning med røntgen, evt ex af primære tænderr

8 Ektopi: Præmolarer Aktivitet: Ved let ektopi ses patient ved næste visitation Ved ekstrem ektopi henvises til ortoklinik, rgt. medsendes Obs for asymmetrisk frembrud af permanente tænder tag altid rgt : Ektopisk eruption: indsæt sep-elastik eller ligatur Ved udtalt ektopi eller standset eruption henvises til ortoklinik, rgt. medsendes. Alle børn screenes ved undersøgelser i 9-10års alderen. Hvis ikke 3+3 kan palperes facialt skal tages rgt. Obs for aymmetriskfædning af 03+03, hvis ikke tages rgt. Ved risiko for rodresorption eller udpræget ektopi henvises straks til orto-klinik. Ved let ektopi tages MOD-rgt.optagelse og patienten tilsættes næste lokalvisitation Overtal og undertal af tænder Traumetilfælde Agenesi Agenesi af incisiv Agenesi af præmolar Multiple agenesier Overtallige tænder Væsentlige traume eller traumefølger Aktivitet: Obs alle agenesi-tilfælde skal have vurderet okklusion af specialtandlæge Henvis til reguleringsklinik for samtale og OP Tilsættes næste lokalvisitation med aktuelt rgt. Henvis til reguleringsklinik Tilsættes næste lokalvisitation Ved oplagte tilfælde, fx ekstrem trangstilling kan den overtallige tand ekstraheres I tilfælde hvor ortobehandling kan være alternativ. Tilsættes i DS2M1

9 Malokklusioner: (permanente tænder) Aktivitet: Obs. Generelt tilsættes malokklusioner til næste lokalvisitation. Direkte henvisninger kan ske i tilfælde af patienter med ekstreme behov eller symptomer Maxillært HOB Mandibulært overbid Formindsket HOB Dybt bid Dækbid Åbent bid Krydsbid Saksbid Fra DS2M1 hvis læbefang, insufficient læbelukke eller udtalt traumerisiko ved fx protruderet incisiv. Ellers til systematisk visitation. Obs for piger, der er langt i tandskifte. Fra DS2M1 eller 6-7 år Tilsættes til systematisk visitation Fra DS2M1 hvis der er tydelig gingival påbidning Fra DS2M1 hvis der er distal okklusion og retroklineret incisiver Frontalt åbent bid fra DS2M1 Lateralt åbent bid frads4m1, såfremt ingen anden malokklusion er til stede Obs evt. fingersutning skal forsøges afbrudt Obs for tungedysfunktion Fra DS2m1 såfremt tvangsføring eller bidlåsning er til stede Bilateralt krydsbid Fra DS3M1

10 Pladsforhold: Udtalt trangstilling Aktivitet: Tilsættes systematisk visitation Ved mistanke om standset eruption i OK-front som følge af trangstilling fra DS1 Ved ekstrem trangstilling i sidesegmenter (= 1 tandbredde) fra DS2 Ved risiko for rodresorption Udtalt spredtstilling Ekstraktion af permanent tand Tilsættes systematisk vistation Ny okklusionsvurdering af specialtandlæge Funktioner: Aggravering af tidligere observerede ikkebehandlingskrævende afvigelser Bidfunktionelle problemer Aktivitet: Obs for åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, slid tilsættes næste visitation Behandles efter gældende principper

11 Bilag 2 Center for tandregulering på Vestegnen Vejledning omkring ektopi 3+3 FORSLAG Ektopi af 3+3 Normal eruption: Eruptionsvej: tandkim for 3+3 er placeret palatinalt for primær tand, ved ca. 6 mdr. Ved ca. 12 mdr. befinder tandanlæg sig apikalt for 04+04, da 4+4 skal calcificeres her, bevæger 3+3 sig videre op under orbitas bund. Hermed 3 tandkim på række. Herefter mesio-facialt eruptionsretning. Ca. 10 grader mesiovertering. Lang eruptionsvej ca. 22 mm. Eruptionsvej i tæt relation til lateral rod når 3+3 befinder sig i den apikale region finder midlertidig distal kipning af 2+2 sted. Når 3+3 passerer midtrods ses spontan opretning. 4,2+2,4 eruption før 3+3. Eruptionstidpunkt: Piger: x = 10,8 år, sd: 1,17. Range: 7,5-15,5 Drenge x = 11,6 år, sd: 1,30 Range: 9,5-15,5 ( Hagg og Taranger 1986) Definition: Incidens: Ætiologi: Fejlagtig placering af tandanlæg. 1-2 %. Piger > drenge. Unilateral > bilateral. Palatinalt > Facialt. 85% 15% Genetisk, lateral agenesi (mgl. guiding), hindret eruption, sent tandskifte, trangstilling, lang eruptionsvej, CLP, forsinket resorption af primær tand, Gubernaculære kanal palatinalt placeret.(bindevævsstreng pal. for 03+03) Mange tanddannelsesforstyrrelser har korrelation til eruptionsforstyrrelser. (Bjerklin, Kurol,Valentin) Klinisk diagnostik: Facial palpabel ca. 1 1½ år ( Kurol) (2-3 år, Becker) før eruption. Asymmetrisk eruption. Præmolar eruption. Position / inklination af incisiver: facialt og distalt tip. Udpræget trangstilling. Agenesi af lateral. Løsning af 03: -obs 1/3 af 03 ere viser normal rodresorption og fældning trods perm. ektopi. - range før perm. eruption: 4 mdr- 3 år

12 Anbefaling fra ca. 10 år: ved årlige us., palpation af 3+3, evt. rtg. us. Manglende facial palpation kan også føre til normal eruption. Radiologisk diagnostik: Enoral: Position (fac. pal., apikalt cervikalt, hældningsgrad) Relation til nabostrukturer. (f.eks. overlapningsgrad) Tilstand af dental follikel: Bredde øges under eruption. Formindskes ved retention. Resorptionsgrad af 03. M-O-D Halv-aksial. OP. Profil-rtg. Tomografi. (CT= computer tomografi), giver detaljeret oplysninger om præcise position, grad af trangstilling, resorption af incisiver og størrelse af dentale follikel. Rodresorptionsrisiko: Ca. 12 % af ektopiske 3+3 resulterer i rodresorption af incisiver. Piger>drenge. (Howard,1970) Resorption uden symptomer. Normal sensibilitet på el-test. Rodresorptionsrisiko efter 11 år. Risiko: Veludviklet rod. Mesio-angulering> 25 o Cusp-top medial for tilstødende laterals akse. (Ericson og Kurol 1988) Ingen korrelation af lateral position og rodresorption Proklineret normal inklination Distal kip normal Resorptionsgruppe: 16% proklination Kontrolgruppe: 27% distal kip. 18 proklination 23% dital kip Størrelse af pericoronarrum viser ingen korrelation til lateral incisiv rodresorption Stort pericoronarrum viser knogleresorption, for at resorptionsrisiko er tilstede skal der være tandkontakt. (E+K,1988) Trangstilling, mindre betydning (E+K,1988)

13 Behandling: Ekstraktion af 03 Blotlægning Denudering kombineret med ortodontisk træk. Kirurgisk reponering. Extraktion / amotio af perm. 3 Ex af primær tand: Optil 80 % af palatinalt lejret 3+3 vil eruptere. Prognose afhænger af graden af overlapning til den tilstødende lateral, Idet 50 % overlap fører til at kun 64 % af 3+3 vil eruptere korrekt. Klinisk og radiologisk kontrol efter 6 mdr. Hvis ingen væsentlig ændring efter 12 mdr. overvej alternativ beh. Ex. af primær tand bør kun finde sted hos: Unge individer: år. Ingen pladsmangel i lateral segment. Palatinal ektopi af 3+3. Vertikal angulering < 55 o Mindre overlapning af tilstødende incisiv. Ex af primær tand bør ej finde sted ved: Ældre individer Facial ektopi af 3+3. Horisontal eller høj alveolær position. Trangstilling. Blotlægning: Knogledække fjernes, sårpasta. Superficielt placeret tand ude af stand til at penetrere mucosa. Denudering kombineret med ortodontisk træk: Generelt gælder at tanden bør eruptere gennem fast tilhæftet gingiva. Dertil skabes en eruptionsvej ved at fjerne knogle mellem impakteret tand og primær tands alveole. Ex. af primær tand. Såfremt tand uhindret kan bevæge sig mod sin plads i tandbuen udgår kæden i denne region ellers føres kæde gennem mucosa og palatinal lap sutures på plads. Facial ektopi: Høj lejring: knap pålimes palatinalt. Lukket denudering. Kæden føres gennem primær tands alveole. Lav lejring: Semiluminær snit. Keratiniseret gingiva displaceres apikalt. Åben denudering.

14 Palatinal ektopi: Knap påhæftes midtfacialt. Påhæftning af kæde: Den løse kæde-ende påhæftes mesialt 4+4. OBS Kirurgisk reponering: Beskrivelse af position tilbagemeldes til Reg-tdl. Evt. suppleret med tegning el foto. = Autotransplantation: - Udtalt rodresorption af incisiver. - Kirurgisk denudatio og efterfølgende ortodontisk behandling er svær/vanskelig/umulig eller som kan føre til alvorlige skader på nabostrukturer. - Hvis tidligere denudatio og orto-reponering er slået fejl el. afslået. - Høj rodresorptionsrisiko - Udtalt malposition. Follikulær cyste: Fenestrering af cyste omkring ektopisk tand vil normalt føre til eruption. (Andreasen, Kølsen) Senfølger til ortodontisk nedføring: Definere trækretning: Ankylose Nekrose Obliteration Parodontale skader. Distal, vertikal, facial, eller kombinationer. Sikre fri eruptionsvej Undgå skader på nabostrukturer. 3-3 ektopi: Obs. Ingen forudsigelighed. Rtg.ktr. OP, evt. profil Hel-aksial-rtg.: korrekt facio-lingualt position. Eruption: mean: 9,6-10,5 år. Behandling: Denudatio samt ortodonti træk. Kirurgisk reponering Amotio.

15 Bilag 3 Center for tandregulering på Vestegnen/Ektopisk eruption af 6+6 FORSLAG Ektopisk eruption af 6+6 Definition: Initialt ses blokering af 1. molar s eruption s.f.a tæt kontakt til distalfladen af Tilstanden er enten reversibel eller irreversibel. Ved den irreversible tilstand vil en permanent blokering persistere indtil behandling iværksættes eller den primære tand fældes som følge af resorption. Incidens: 2-6 % Hvoraf ca. 66 % spontan frigører sig fra 2. primære molar og erupterer normalt. Ætiologi: Udtalt mesioanguleret eruptionsretning af 1. Molar forøget. Sign. større perm.molar. Agenesi af præmolar. Genetisk prædisposition. Diagnosticering: Forøget risiko: Manglende frembrud af tand, evt. synlig distal cusp. Symptomfri. BW eller periapikal rtg. Obs for aplasi af 5+5. (kun få ektopiske 6+6 er reversible efter 7 år, Bjerklin et al. 1981) Ved ektopisk eruption med rodresorption af 2. primære molar ses forøget risiko for ektopisk eruption af 3+3 med efterfølgende rodresorption af OK-incisiver. (Becktor 2005)

16 Klinisk følge af ektopisk eruption af 1.molar: Ved tidlig fældning af 2.primære molar enten sfa. udtalt rodresorption eller extraktion vil følgerne være: Mesialeruptionretning af 1.molar pladsmangel. Mesialrotation af 1.molar evt til krydsbid. Palatinal displacering af 2. præmolar. OK-midtlinie forskydes mod tandtabssiden. Mesialvandring af 2.perm. molar. Behandling: Selvkorrektion kan finde sted i milde tilfælde. Derfor kan en observationsperiode på 6 mdr. afgøre om blokering af eruption fortsat er tilstede eller resorption af primær molar er forøget. På trods af resorptionsskader distalt på 05 ere fældes disse sjældent før tiden og kan derfor fungerer som pladsholdere. Milde tilfælde: Separationselastik ( Becker) Obs for gingival displacering. Messingligatur, strammes hver 2. uge Separationsfjeder (= De-impactor R ) Beslibning, distalflade af 2. primære molar Svære tilfælde: Henvisning til ortoklinik: Tidlig extraktion af 05+05: Henvisning tilortoklinik ved ektopisk eruption af 6+6. Evt. Pladsholder, ved ex. som følge af karies. Ulemper ved sen orto. Distalføring af 6+6 vil ofte efterlade rødder mesialt ustabil okkl. behandling: Behandling er langvarig og teknisk svært. Kan ofte føre til ex. af 2. præmolar. Konsekvens af Non-behandling: Ex./ amotio af 2. præmolar.

17 Ortodontiske behandlingsmuligheder: Milde tilfælde: Blokering 1 mm eller mindre (Kennedy, Patrick 1987) Separationselastik: Messingligatur: Indføres med floss i stedet for med pean. Skiftes hver 7. el. 14. dag til overkorrektion Strammes hver 2. uge Separationsfjeder (Arkansas De-impactor R ) Moderate tilfælde: Blokering > 2 mm. 1: Aktiv coil i sektionsbue approx. 04 og 6 er 2: Aftagelig apparatur med distalførende fjeder eller expansionsskrue, kræver at distale cusp er erupteret (Becker, s.164). Fordel; distalrettet kraft og retention under eruption. 3: Cetlinplade m/ high-pull Plade: distalkip af kronedel. High-pull distalisering af rødder Hvis Ex. er foretaget eller uundgåelig: 1. For at undgå mesialskred af 1. molar, distal-sko påsat 1. primære molar. (Proffit, s.408) 2. Loddet TPA, bånd 1. prim.molar med distalfjeder til 1. molar. 3. Cervikalt head-gear: ( Kloehn cervikal med lige ydre arme) 75 % distaliseres. Kurol, 1984 studie viser: Formål: opretning til normal inklination Distalisering til N okkl. Etablering af suff. Plads til 2. præmolar Rotation og tranversal expansion justeres i inderbue. Nemmere at oprette unilateralt end bilateralt ( Kurol, 1984)

18 Moderat pladsetablering til 2. Præmolar, 70 % opnåede suff. plads. Resultat: distalbevægelse af 6+6, dog kun få mm. Orthopædisk: maxil hæmning. Bedste resultat fås hvis eruption er nært forestående. OBS: Maxil hæmmes sagittal kæberel. Bidåbning mand. post. rotation. Øget OK-incisiv inklination.

19 Bilag 4 Center for tandregulering på Vestegnen/RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG MATERIALER FORSLAG Patienter som udvælges ved de fortløbende visitationer indkaldes til orienterende samtale sammen med forældre. Endvidere vil en klinisk undersøgelse finde sted herunder en vurdering af mundhygiejnen. Såfremt denne samtale og den kliniske undersøgelse udløser en behandlingstilbud optages fuldt materiale. Der afsættes 60 min til dette besøg. Første samtale (orientering og undersøgelse): Første samtale omfatter orientering omkring: Tilstedeværelse af malokklusion Indikation Risici ved manglende behandling Derudover: Klarlægge behov og holdning til behandling Odontologisk og almen anamnese Klinisk undersøgelse indeholder vurdering af: Slimhinder Kæbeleds mobilitet og kvalitet Funktionel okklusion Øvrige funktionelle forhold Plak og gingivitis indeks Kariesaktivitet Første samtale forløber således at specialtandlæge varetager den orienterende samtale og en delvis klinisk undersøgelse Tidsforbrug 15 min. Tandplejer eller tandklinikassistent foretager: Plak- og gingivitisregistrering Kariesregistrering Pocheregistrering på incisiver og 1. molarer Instruktion Tidsforbrug 15 min. Materialeoptagelse foretages af tandplejer og klinikassistent Herunder: Håndrgt.: Piger fra 10 år / Drenge fra 12 år. Øvrige individuelle hensyn Tidsforbrug 30 min.

20 Anden samtale (Information og samtykke): Efter behandlingsplanlægning indkaldes patient og forældre til ny samtale max. 6-8 uger efter første samtale, hvor følgende informationer formidles: Årsag til malokklusion og diagnoser Gennemgang af materiale Formål med behandling Behandlingsplan Evt. alternative behandlingsmuligheder Risici ved behandling Samlet varighed for behandling Prognose Betingelser for behandling: 1. Hygiejnekrav 2. Kooperationskrav 3. Fremmøde til aftalte tider 4. Ømhed og diskomfort Accepteres behandlingsplan af patient og forældre bekræftes dette ved mundtlig accept. Mødekort udleveres til patient, hvori diverse informationer vedr. ortobehandling er beskrevet. Behandling påbegyndes max 2 mdr. efter denne samtale med mindre andre forhold eller hensyn indikerer for en udsættelse. Tidsforbrug min. Såfremt mundhygiejne er utilstrækkelig afsættes tid til kontrolbesøg hos tandplejer eller tandklinikassistent, hvor der foretages plakregistrering og reinstruktion

21 Bilag 5 Information om tandregulering FORSLAG For at få et vellykket resultat af behandlingen er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem barn/hjem og tandklinik. En tandregulering kan strække sig over flere år. Det er derfor nødvendigt, at barnet får hjælp og støtte fra hjemmet til at gennemføre behandlingen. Behandlingen deles sædvanligvis op i en aktiv behandling, hvor tænderne flyttes, og en passiv periode, hvor tænderne fastholdes i deres nye stilling for ikke at gå tilbage til udgangspunktet. For at opnå et vellykket resultat af behandlingen er det nødvendigt: at barnet møder til de aftalte tider, så behandlingen ikke forlænges unødigt. Hvis barnet er forhindret i at komme, ringes hurtigst muligt afbud, og en ny tid aftales at barnet bruger og passer bøjlen som anvist at klinikken får besked hurtigst muligt, hvis bøjlen går i stykker at tænderne børstes ekstra omhyggeligt p.g.a. øget risiko for huller i tænderne og tandkødsbetændelse at piercing-smykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen ikke anbefales i den tid, tandreguleringen varer. Piercing-smykkerne kan medføre tandskader.. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan en tandreguleringsbehandling komme til at skade tænderne i stedet for at gavne. Hvis barnet/den unge udebliver gentagne gange eller har dårlig mundhygiejne kan behandlingen afbrydes. Det samme gælder, hvis bøjlen ødelægges eller mistes flere gange. I enkelte tilfælde kan der forekomme skader på tænder og dens rødder og tandkød. Skulle det ske, tages stilling til evt. ændring af behandlingsplan. Med venlig hilsen Specialtandlægen

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Profil af Nyborg kommunale

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen.

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen. 1 I august 2008 besluttede økonomi- og erhvervsudvalget i Struer, at Struer Kommune skulle tage initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsservice

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Vi bringer denne gang to ledere fra henholdsvis Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Begge tager de udgangspunkt i DOFT's fokus

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere