Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge"

Transkript

1 Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg op til 14 gange i perioden. Undersøgelse og undersøgelsesinterval Tandlæger forestår undersøgelser årgangene: 4 årige, 6 årige, 9 årige, 12 årige, 15 årige samt den sidste undersøgelse inden udskrivning. Samtaler, 1. besøg og forebyggende besøg forestås af klinikassistenter eller tandplejer. Undersøgelser forestås af tandplejer eller tandlæge efter en individuel vurdering og på tandlægens ansvar. 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent eller tandplejer. Eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent eller tandplejer efter aftale med den lokale klinik i distriktet. Tilbuddet gentages i tilfælde af udeblivelse. Ved gentagen passivt fravalg, indkaldes barnet igen ved 1 års alderen. Indhold: I dialog med forældre informeres om tandfrembrud, tandbørstning, tandpasta, sut, caries, kost - og drikkevaner og tandskader. Der udleveres relevant materiale. Alternativt kan materiale tilsendes forældre efter aftale med disse. Interval til næste indkaldelse afhænger af undersøgers individuelle risikovurdering af barnet. 2 årige: Forældre med barn indkaldes individuelt på lokalklinikken til første møde med tandplejen 1.besøg. Dette besøg forestås af en klinikassistent eller tandplejer. Indhold: Så vidt muligt undersøgelse af mundhule og tænder. Individuel vejledning af forældrene - herunder instruktion i tandbørstning på barnet obs. sut. Der foretages en risikovurdering for fastlæggelse af et evt. kortere indkaldeinterval. a) Hvis caries: Barnet følges tæt efter individuel risikovurdering. Forældre re-instrueres, informeres og der gives nødvendig fluor-applikation. b) Cariesfri og alle tænder frembrudt og med god oral hygiejne: Instruktion i tandbørstning. Næste indkald i 3 års alderen. 3 årige: En individuel undersøgelse hos tandplejer til registrering af frembrudte tænder, suttevaner, mundhygiejne og cariesregistrering. SCOR registrering. a) Hvis plak, gingivitis, initial caries, manifest caries: Instruktion i mundhyejne. Evt. fissurforsegling af okklusalflader. Fluorbehandling. Efterfølgende individuelt tilpasset indkald til tilvænning og profylakse hos klinikassistent. b) Cariesfri, god hygiejne, ingen sutteuvaner. Undersøgelse, instruktion i tandbørstning. Indkald igen i 4 års alderen. 1

2 4 årige: Individuel undersøgelse hos tandlæge. Indhold: Undersøgelse af mundhule og tænder, tandbørsteinstruktion, risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse ud fra mundhygiejne, initial eller manifest caries, barnets kooperationsevne. SCORregistrering. a) Hvis caries: Indkald til efterfølgende tilvænning og profylakse hos klinikassistent. b) Cariesfri og god hygiejne, ingen sutteuvaner: Undersøgelse, instruktion i tandbørstning og evt. i brug af tandtråd. Indkald igen i 5 års alderen. 5 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer med cariesundersøgelse, undersøgelse af evt. blødning af papillerne mellem primære molarer og kontaktforhold mellem de primære molarer. SCOR registrering. Risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse. Information om frembrud og renhold af blivende tænder (6-årstanden). Instruktion i tandbørstning og tandtråd. Evt. BW-røntgenoptagelse på indikation og diagnosticering ud fra røntgen foretaget af tandlæge. Skolebørn: 6 årige 7½ årige 9 årige 10½ årige 12 årige 13½ årige 15 årige 16½ årige 17¾ årige Individuel undersøgelse hos tandplejer eller tandlæge med et højeste interval mellem undersøgelserne på 18 måneder. Tandlæger undersøger årgangene 4 årige, 6 årige, 9 årige, 12 årige, 15 årige og 17¾ år, tandplejerne de 3 årige, 5 årige, 7½ årige, 10½ årige, 13½ årige og 16 ½årige. Der lægges en plan for det individuelle indkald i den mellemliggende periode indtil næste undersøgelse. Planen omfatter profylakse og observationer af specielle individuelle tilstande (i.e. tandfrembrud, tandstilling, parodontale forhold, traumeforløb o.a.). BW-røntgenoptagelse på indikation. Kommende interval fastsættes individuelt ud fra en risikovurdering. Tandplejen indhenter informeret samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, inden en konkret behandling iværksættes. Det tilstræbes, at forældre følger deres barn til og med 4. klassetrin. Forældre er altid velkomne til at følge deres barn til tandlæge. Profylaktiske tiltag herunder tandbørsteinstruktion, instruktion i brug af tandtråd, kostvejledning og fluorapplikation o.lign. over for udvalgte individer foregår hos tandlæge, tandplejer eller klinikassistent dels på indikation og dels på behovsbestemte intervaller. 2

3 Der udfyldes en SCOR-registrering ved den første undersøgelse i kalenderåret på de lovbestemte fødselsårgange (5, 7, 12 og 15 år) samt på årgangene 3 år og 18 år. Registreringen skal foregå således, at indsendelse af data kan ske senest i december måned. Registreringen skal ske så vidt muligt a.h.t. højest mulige indberetningsprocent samtidig med, at det individuelle indkaldeinterval respekteres. I 9 års alderen skal lejring af særligt hjørnetænderne være fastlagt. Senest i 12 års alderen foretages en ortodontisk visitation. Foretages af patientens egen tandlæge eller af en specialtandlæge i ortodonti. For småbørn og skolebørn til og med 15 år, der er bosiddende i den vestlige del af Norddjurs kommune, tilbydes tandpleje hos de privat praktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Risikovurdering: ved enhver tandundersøgelsen på klinik vurderes behov for yderligere tiltag samt tidspunkt for næste indkaldelse ud fra nedenstående forhold: a) Mundhygiejne b) Gingivale forhold c) Cariesprogression mere end en approximal dentinlæsion/fyldning. Mere end to approximale emaljelæsioner d) Tænder i eruption. Herunder opnået kontakt mellem nabotænder i kindtandsområdet. Permanente molarer i eruption. Risikoflader/risikoperioder e) Tandstilling (Se lejring af tænder, tandanlæg og særligt 3 erne og det senest omkring patientens 9 års alder) f) Traumer g) Andet, fx særlige helbredsmæssige forhold og kost h) Kooperation Kan vurderes ud fra fx.: Forældre der siger, at de ikke kan børste barnets tænder Ældre søskendes carieserfaring Efter vurderingen indkaldes barnet/den unge hos klinikassistent, tandplejer eller tandlæge med et individuelt tilpasset interval til profylaktiske tiltag, tilvænning, undersøgelse eller observation. 16 og 17 årige: Der er frit valg mellem offentlig og privat tandlæge for alle unge 16 og 17 årige i hele Norddjurs kommune. Undersøgelsesinterval efter individuel risikovurdering. Sidste undersøgelse skal så vidt muligt ligge indenfor de sidste 3 måneder inden 18 års fødselsdag. Indkaldelsen til sidste behandling skal ske så betids, at færdiggørelse af kariesterapi vil kunne finde sted inden det fyldte 18. år, også i de tilfælde, hvor det drejer sig om kariesterapi af et ikke ubetydeligt omfang. Den unge udskrives til privat praksis påtegnet relevante oplysninger om tandstatus og helbred. Der vedlægges endvidere relevante bilag og røntgenbilleder. 3

4 Gentagen patient-udeblivelse Tandplejen har udarbejdet en procedure overfor gentagne patient-udeblivelser, som er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Specielt for unge 16 og 17 årige, der passivt har fravalgt tilbuddet om tandpleje: De vil, når de er 17½ år, få en meddelelse om selv at henvende sig til tandklinikken, inden de fylder 18 år. Kommer henvendelsen nært på det 18. år, vil de - i tilfælde af et større behandlingsbehov - blive stillet overfor krav om at overholde evt. tætte aftaler om behandling, så disse er afsluttet inden 18 års fødselsdag. Misholdes aftalerne, vil den unge kunne blive udskrevet med ubehandlede behov. 4

5 Undervisning 4.klassetrin: På dette klassetrin skal det sikres, at barnet behersker sufficient tandbørsteteknik. 8. klassetrin: Undervisningsplan. Undervisning (Power Point) i klassen ved tandplejer. Mål: At give eleverne viden om årsag, forløb og forebyggelse af gingivitis og parodontitis. At give eleverne viden om årsag til, og forebyggelse af caries (især approximalt) At give eleverne viden om ph-værdier i drikkevarer og viden om syreskader Fokus på eget ansvar! Der kan ved særlige behov arrangeres individuelt tilpassede gruppe-undervisningsforløb ved en tandplejer. 5

6 Detailbeskrivelse af ydelser Fissurforsegling Fissurforsegling foretages overvejende af okklusalflader på primære og permanente molarer. Ved dybe foramina coecae (pits) på facialflader og oralflader af molarer og incisiver kan forsegling også være indiceret. I primære tænder kan klinisk sunde okklusalflader forsegles, hvis der er caries på en eller flere af de primære molarer eller i øvrigt høj cariesforekomst. I permanente tænder forsegles klinisk sunde okklusalflader, hvis der har været høj cariesforekomst i primære tænder, hvis der er caries i en eller flere permanente molarer eller hvis der er vanskelige forhold for sufficient renhold. Forsegling foretages hurtigst muligt efter tandfrembrud. Derudover forsegles ved dybe og stejle fissurer og tidlige tegn på caries, hvis dette er begrænset til emalje. Terapeutisk indikation for fissurforsegling ved aktiv caries: Inden dentinen er inficeret. Hvis carieslæsionen når indtil 1/3 ind i dentin, er det ikke længere indiceret at forsegle. Fissurforsegling kan komme på tale ved hypomineraliseringer. Indikation for fissurforsegling: Der er cariesaktivitet Dårlig mundhygiejne Ustabil okklusion Børn med dårlig accept Emaljecaries Superficiel dentincaries - set radiologisk Superficiel dentincaries klinisk brud i emaljeoverfladen - microcavitet Hypomineraliseringer Hypomineraliseringer behandles initialt med fluor og dernæst med fyldningsmateriale som fx fissurforseglingsmateriale, glasionomer eller compomer. Behandlingsprincippet er henholdende, så destruktion af hypomineraliseret emalje mindskes respektivt udskydes mest muligt. Kroning undgås så vidt muligt, respektivt udskydes længst muligt. Ekstraktion, påsætning af stålkroner eller tidlig kroning/indlæg kan komme på tale. Behandling ud fra individuel vurdering. 6

7 Blegning af tænder Intern blegning: Indikationsområde/årsag til misfarvning. Endodontisk behandlede, misfarvede incisiver, hjørnetænder eller præmolarer, hvor misfarvningen skyldes bloddegraderingsprodukter i dentintubuli. Ekstern blegning: Tænder med generelle eller lokaliserede misfarvninger i emalje og dentin i forbindelse med emalje-hypomineraliseringer, caries, traume, dental fluorose, amelogenesis imperfecta, som med tiden er blevet misfarvet, og tetracyclinbehandling under tanddannelsen. Tandblegning alene ud fra et patientønske om generel lysere tone på en Vita-farveskala foretages ikke. Ifølge loven må der ikke bleges tænder på personer under 18 år. Fyldningsmateriale ved cariesterapi Valg af fyldningsmateriale er indikationsbaseret. I primære tænder anvendes glasionomer, compomer eller plast I permanente tænder anvendes plast, glasionomer og amalgam. I approximale flader på molarer og præmolarer fravælges plast som fyldningsmateriale, hvor det er åbenbart, at en amalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning: Ved dårlig mundhygiejne Stor cariesaktivitet Manglende mulighed for tørlægning Vanskelig tilgængelig kavitet Speciel stor kavitet. Ved brug af amalgam journalføres begrundelsen herfor jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier. Bidskinner Ved persisterende symptomer på temporo-mandibulær dysfunktion kan bidskinne overvejes som et supplement til fysioterapi i.e. vejledning i øvelser for muskler og kæbeled til. Ved kraftigt slid på incisiver og hjørnetænder kan bruxoskinne overvejes. Fast protetik Der laves sædvanligvis ikke kroner og broer. Ved rodbehandlede tænder anvendes fyldninger helst uden stiftforankring. Der arbejdes ud fra behandlingsprincippet: at der bevares mest mulig tandsubstans, så der gives patienten flest mulige behandlingsvalg senere. Vedrørende agenesi-patienter kan der - ud fra en individuel vurdering og behandlingsplan udarbejdet i samarbejde med specialtandlæger og evt. Regionstandplejen tilbydes semipermanent erstatning eksempelvis ætsbro eller smileprotese. 7

8 Operativ fjernelse af visdomstænder Generelt gælder, at en visdomstand alene anbefales fjernet, såfremt der i forbindelse med tanden er irreversibel patologi. Indikationerne er: Pericoronitis gentagne akutte infektioner. Caries - enten i visdomstanden eller i foranliggende tands distalflade, når simpel cariesterapi ikke kan foretages. Marginalt fæstetab progredierende fæstetab svarende til foranliggende tands distalflade. Resorption svarende til anden molars distalflade Cyste eller tumordannelse ved 3. molar. Narkosebehandling Der henvises til Regionshospitalet Viborg, Afd. for regional specialtandpleje. Specialtandplejen modtager henvisningsskema og opdaterede skema med helbreds - og medicinoplysninger og forældreaccept (se Specialtandplejens hjemmeside). Henvisende instans er Norddjurs kommunale tandpleje og henvisningen sendes til den Regionale Specialtandpleje via lederen af specialtandplejen (overtandlægen) i Norddjurs Kommune. 8

9 Ortodonti Formålet med børne - og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og at behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige og/eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Visitationskriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling fremgår af afsnittet om risikovurdering efter Tandplejebekendtgørelsen nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje(i.e. Sundhedsstyrelsens regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer i henhold til 2 stk. 1). Den løbende kontrol af tandskifte og okklusionsudvikling ligger hos egen tandlæge ved de almindelige eftersyn. Det skønnes ikke nødvendigt at henvise børn, der ikke har tandstillingsfejl til visitation ved specialtandlægen. Udvælgelsen finder sted dels ved de regelmæssige, generelle undersøgelser hos sædvanlige tandlæge dels ved systematisk ortodontisk visitation. Systematisk visitation foregår i 6. klasse eller årgangsvis i det kalenderår, hvor barnet fylder 12 år. De, der har fået foretaget en interceptiv behandling, ses atter hos specialtandlægen i det år, barnet fylder 12 år, også selvom der i de fleste tilfælde ikke er indikation for OR-behandling igen. På alle patienter skal der senest ved udgangen af 6. klasse foreligge et udfyldt visitationsark i journalen med påtegning af hvem, der er visitator. Behandlingen, inklusive isættelse af løst eller fast apparatur, skal være påbegyndt inden 16 års fødselsdagen. På de alt andet lige få patienter, der er visiteret til observation, skal der senest i 16½ års alderen være truffet den endelige afgørelse, om et OR-behandlingstilbud skal fremsættes eller ikke. Tilstande, der bør ses af specialtandlæge før 6. klasses visitation fremgår af følgende oplistning. Barnets egen tandlæge vurderer, hvor akut behovet er. Bekymrende tilstande henvises straks: Aplasier/overtallige tænder i kombination med malokklusion Ektopier med fare for resorption på blivende tænder Udtalt ektopisk resorption, typisk regio Ankylose af permanente tænder fx efter traume Inverteringer med tydelig låsning/føring og risiko for slid HOB 9mm med læbefang, samt HOB < 0mm VOB 6 mm med symptomgivende gingivapåbidning eller VOB < 3 mm i DS 2 med tungedysfunktion Krydsbid med tydelig føring Saksbid på mere end 2 tænder eller på 6 erne Ekstrem trangstilling (total pladsmangel til en eller flere tænder) 3+3 skal ved normal dental modenhed kunne palperes facialt i ca. 9 års alderen. Hvis ikke tages rtg. Henvises ved begrundet tvivl. Basale asymmetrier 9

10 Regionstandplejen og Odontologisk Landsdels- og Videncenter Region Midt Regionstandplejen skal i samarbejde med Norddjurs kommunale børne- og ungdomstandpleje, give et teambaseret konsultativt og behandlingsmæssigt tilbud til de børn og unge, der pga. manglende anlæg af tænder (aplasi), mineraliseringsforstyrrelser eller andre generelle tanddannelsesforstyrrelser eller odontologiske lidelser, risikerer varig funktionsnedsættelse. Agenesier Diagnostik sker ved barnets egen tandlæge. Henvisning til Regionstandplejen: For alle patienter, der tilknyttes Regionstandplejen, gælder det, at henvisning skal finde sted, før de fylder 18 år og inden de udskrives af den kommunale tandpleje. Regionstandplejen skal kun have henvist de børn og unge som forventes at få et behandlingsbehov efter det fyldte 18. år. Der skal i henvisningen foreligge en beskrivelse af den forventede varige funktionsnedsættelse, der er en følge af den foreliggende anomali. Når den kommunale tandpleje konstaterer en tanddannelsesforstyrrelse, bør patienten ses af en specialtandlæge i ortodonti. Det er specialtandlægen, der tager stilling til, om der bliver behov for en tanderstatning på et senere tidspunkt og om Regionstandplejen skal involveres. Det er ikke tilstrækkeligt at f.eks en 05'er er velfungerende og synes at kunne holde i mange år. Den kommunale tandpleje er forpligtiget til at tage stilling til, om okklusionen er stabil og velfungerende, når/hvis mælketanden mistes. Ulykkesbetinget tandtab. Såfremt en tand, der har været udsat for en ulykkesbetinget skade, enten er mistet inden det 18. år (ikke længere befinder sig in situ), eller inden det 18. år præsenterer en tilstand, der er ensbetydende med at tanden mistes senest på det tidspunkt, hvor en permanent erstatning (implantat) tidligst ville kunne indsættes, dvs. i års alderen, betragtes tilstanden som et ulykkesbetinget tandtab opstået inden det 18. år. Dette meddeles Regionstandplejen, selvom behandlingen foretages i kommunal tandpleje og patienten har en tandskadeforsikring. Dette skyldes, at et tidligt traumebetinget tab af en tand kan sammenlignes med agenesi af en permanent tand, hvor mælketanden er mistet tidligt. Mineraliseringsforstyrrelser Tilstande der altid skal henvises til Regionstandplejen er amelogenesis imperfecta af hypomaturationstypen med meget skrøbelig emalje. Andre typer skal ikke nødvendigvis henvises men kan behandles i primærsektoren. Dentinogenesis imperfecta skal altid henvises og ligeledes odontogenesis imperfecta. Det vurderes individuelt, hvor behandlingen skal foregå. Regionstandplejen eller primærsektoren. 10

11 Referencer: Sundhedsloven nr. 913 af 13/07/2010, afsnit IX kapitel 37; om Kommunal tandpleje - Tandpleje til børn og unge. Ændring i bekendtgørelse af Sundhedsloven ifølge lov LBK nr af 18/12/2012. Sundhedsloven: Afsnit III Kap. 5; om Patienters retsstilling - herunder informeret samtykke. Autorisationsloven. Kap. 11, 21 og 22. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktores, klinisk diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (BEK.Nr af 12/12/2006). Bekendtgørelsen om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012 incl. ovennævnte ændring af 18/12/2012. Vejledning af 30. juni 2006 om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje og et tillæg til denne vejledning af 26/03/2012. Kliniske retningslinier om fissurforsegling fra Afd. for Samfundsodontologi og Pædodonti, Århus Tandlægeskole (2005) og indikation for fissurforsegling v lektor ved Københavns Tandlægeskole Kim Ekstrand. Cariesdiagnostik og symptom- og risikorelaterede behandlinger v lektor ved Københavns Tandlægeskole Kim Ekstrand. Kliniske retningslinier om tandblegning fra Afd. for Tandsygdomslære Aarhus Tandlægeskole (2012). Retningslinier og indikationer for fjernelse af visdomstænder en Zendium brochure udarbejdet på baggrund viden fra de i Danmark fremmeste specialister indenfor oral kirurgi (2009). Udfasning af amalgam i tandplejen. En anbefaling fra Sundhedsstyrelsen (2006). Regionstandplejens (Region Midt) udmeldinger om afdelingens konsultative og behandlende funktion (2013). Herunder en rapport af Susanne Bojer, Favrskov Kommunale Tandpleje: Ectopi af permanente hjørnetænder i overkæben. Norddjurs Kommunale Tandplejes procedure i forbindelse med patient-udeblivelser (2012). FKO s (Den Fælles Kommunale Ortodontiordning) udmelding om bekymrende tilstande og beskrivelse af praktiske gennemførelse af OR-visitationer. Herunder kvalitetsstandarden for FKO (2013). SCOR er forkortelse for Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)...

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... MHH, Århus Univertitet Vejleder: Uffe Juul Jensen Afhandlingen må offentliggøres Opgavens størrelse: 103.452 anslag incl mellemrum

Læs mere