Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet"

Transkript

1 Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 om kommunal tandpleje, 13, bemyndiget Sundhedsstyrelsen til at fastsætte regler om kommunernes indberetning om tandsundhedsforhold og ressourceforbrug i den kommunale tandpleje. Sundhedsstyrelsen har med baggrund heri foretaget en revision af SCOR-systemet (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register). De tandlægefaglige overvejelser, der er gjort i den forbindelse, er uddybet i Sundhedsstyrelsens redegørelse vedrørende revision af indberetningssystemet for tand-sundhedsforhold på børneog ungdomstandplejeområdet. I tilslutning hertil skal Sundhedsstyrelsen fastsætte følgende regler om kommunernes indberetning om tandsygdommenes forekomst: Kapitel 1 OCR-blankettens udformning og indhold 1.1 Format og udformning Format og udformning af den indberetningsblanket, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet, er tilpasset optiske læseenheder (OCR = Optical Character Recognition). Blankettens udformning og anvisning på, hvorledes den udfyldes, fremgår af Bilag A.

2 Kapitel Personnummer Identifikationsdata Personnummer skal altid anføres. Alle ti cifre i personnummeret anføres. 2.2 Kommunekode Kommunekode skal altid anføres og skrives i de tre rubrikker efter personnummeret. For den enkelte kommune angives det tre-cifrede tal fra Indenrigsministeriets kommunekodesystem (myndighedskodetabeller). I tilfælde af fælleskommunal børne- og ungdomstandplejeordning skrives koden for den kommune, hvorfra børne- og ungdomstandplejen administreres, hvis der ønskes en samlet statistik. 2.3 Skolekode Hver skole har en seks-cifret kode, i hvilken de første tre cifre er identiske med kommunekoden. De sidste tre cifre, der identificerer en bestemt skole i en given kommune, kan skrives i de tre rubrikker efter kommunekoden, dersom der ønskes mulighed for senere at sondre mellem forskellige skolers statistik. Der skrives højrestillet med et eller to nuller foran, hvis der anvendes skolekoder med færre end tre cifre. 2.4 Klassetrin Klassetrin anføres, hvis der ønskes udskrevet klasseopdelte tabeller, i anden linies første to rubrikker (i højre del af blanketten). Børnehaveklasse angives som 00. Der skrives højrestillet med et nul foran klassetrinnene 1-9, det vil sige eksempelvis: 9. klasse = klasse = 10 For førskolebørn, der altid opgøres efter alder, lades de to rubrikker blanke. Disse børn indgår derfor ikke i de klassetrinsopdelte tabeller.

3 Hvis rubrikken ikke udfyldes for et skolebarn, vil barnet ikke indgå i de klasseopdelte tabeller, men kun i de aldersfordelte tabeller. 2.5 Statusdato Statusdato skal altid anføres. Statusdatoen er undersøgelsesdagens dato. Hver af de seks rubrikker udfyldes, om fornødent med et nul. 2.6 Ydernummer Ydernummer skal udfyldes af praktiserende tandlæger, der behandler børn, der er omfattet af Lov om tandpleje. Dette sker i de seks rubrikker længst til højre i anden linie. Behandles barnet på offentlig klinik, lades dette felt blankt. Kapitel 3 Karies 3.1 Kariesstatusfelter Kariesstatusfelterne giver mulighed for registrering af status for såvel tandtype/ tandfrembrud som karies mv. Overkæbens tænder fra 8+ til +8 står øverst til venstre på blanketten, underkæbens tænder fra 8- til -8 står nederst til venstre. Det er hensigtsmæssigt at foretage undersøgelsen i samme rækkefølge. 3.2 Tandtype/tandfrembrud For begge kæber indeholder rubrikkerne i den vandrette, øverste række fortryk af cifrene 0 og 1. Der skrives et 0, hvis der er tale om en primær tand og et 1-tal, hvis der er tale om en permanent tand. En tand regnes som frembrudt, når den har gennembrudt slimhinden. Hvis en primær tand persisterer efter den tilsvarende permanente tands frembrud, markeres den permanente tand på blanketten. Persisterer en primær tand, ved undertal af den tilsvarende permanente tand, markeres den primære tand på blanketten.

4 Persisterer den primære tand derimod ikke ved undertal af den tilsvarende permanente tand, skal der intet markeres i tandnummerfeltet på blanketten. En transplanteret tand registreres som den tand, til hvis plads den er transplanteret. På den transplanterede tands oprindelige placering registreres tanden med et 7-tal (mistet af anden årsag). 3.3 Registrering af karies, fyldninger samt skader efter akutte, mekaniske traumer Registrering af karies og fyldninger på den enkelte tand foretages fladevis. Ved præmolarer og molarer findes derfor rubrikker for fem flader, hvorimod der ved incisiver og hjørnetænder kun er rubrikker svarende til fire flader, idet skærekanten ikke regnes som en selvstændig flade. Registrering af skader efter akutte, mekaniske traumer foretages for tanden som helhed. 3.4 Tilstande, koder og diagnostiske kriterier for registrering af karies m.m. Tilstande, koder og diagnostiske kriterier for registrering af karies m.m. fremgår af Tabel 1. Bortset fra registrering af kronisk karies og fissurforsegling er alle registreringerne obligatoriske. I rubrikken svarende til de enkelte tandflader skrives de relevante koder, der er ens for primære og permanente tænder Blank rubrik Såfremt en tandflade ikke opfylder en af de tilstande, der er beskrevet i det følgende, lades rubrikken blank Kode 0 Kode 0 benyttes ved tilstedeværelse af initial karies Kode 1 Kode 1 benyttes ved tilstedeværelse af manifest karies Kode 2 Kode 2 benyttes ved manifest karies på en flade, der tidligere har været fyldt på grund af karies, samt ved defekt eller tabt fyldning (karies causa) på den pågældende flade. Heraf følger, at initial eller manifest karies på en flade, der tidligere er fyldt

5 på grund af f.eks. hypoplasi, men hvor hypoplasien ikke har været kompliceret med karies, ikke registreres med kode 2, men med kode 0 eller Kode 9 Kode 9, der ikke er en obligatorisk registrering, benyttes ved registrering af kronisk karies på den pågældende flade Kode 4 Kode 4 angiver enhver type (intakt) fyldning, indlæg eller krone, der er udført på grund af karies, uanset om det drejer sig om permanent eller provisorisk restaurering og uanset fyldningsmaterialet. For at koden kan finde anvendelse, forudsættes det, at den pågældende flade i øvrigt er kariesfri (se punkt 3.4.3). Fyldninger, lagt af andre grunde end karies, registreres ikke (se dog punkt 3.4.7). Heraf følger, at fyldninger lagt f.eks. på grund af hypoplasi, kun registreres, hvis den pågældende hypoplasi har været kompliceret med karies. Fyldninger registreres på de flader, de involverer, uanset hvor stor en del af fladen, der er involveret. Fyldninger på incisivernes og hjørnetændernes incisalkanter registreres som hørende til oralfladerne på disse tænder. Specielt vedrørende fyldningsekstension gælder, at hvis en approksimal fyldning er ekstenderet ind på en okklusalflade, registreres såvel approksimalfladen som okklusalfladen som fyldt. Hvis en okklusal fyldning er ekstenderet ned på en facialeller oralflade, registreres såvel okklusalfladen som facial- eller oralfladen som fyldt. Andre fyldningsekstentioner registreres ikke. For endodontisk behandlede tænder (karies causa) se endvidere punkt Kode 3 Kode 3 angiver skade som følge af akut mekanisk traume (behandlet eller ubehandlet) på de hårde tandvæv (ekskl. infraktioner og emaljefrakturer), på pulpa eller parodontium (ekskl. concussioner). Eventuelle senfølger på pulpa eller parodontium registreres på det tidspunkt, de opstår. Derudover angiver kode 3 enhver type (intakt) fyldning, indlæg, krone eller endodontisk behandling, der er udført på grund af traume, uanset om det drejer sig om permanent eller provisorisk restaurering og uanset fyldningsmaterialet. Det forudsættes, at den pågældende flade i øvrigt er kariesfri.

6 3-tallet skrives i den første af tandfladernes rubrikker. Det vil sige mesialfladen på incisiver og hjørnetænder og okklusalfladen på præmolarer og molarer. De øvrige rubrikker lades blanke. Såfremt der opstår initial eller manifest karies på en flade, der tidligere har været tildelt kode 3, bortfalder 3-tallet til fordel for hhv. kode 0 eller 1 på den pågældende flade. Ved initial eller manifest karies på andre flader på samme tand bevares 3-tallet i den første af tandfladernes rubrikker Kode 5 Kode 5 anvendes i forbindelse med endodontisk behandling, udført som følge af kompliceret karies. Som endodontisk behandling regnes direkte overkapning, pulpaamputation (koronal amputation, pulpektomi) samt kanalbehandling. Den endodontiske behandling registreres som et 5-tal på okklusalfladen af præmolarer og molarer, henholdsvis oralfladen på incisiver og hjørnetænder Kode 6 Kode 6 benyttes, hvis en tand er ekstraheret på grund af karies. Tallet skrives i den første af tandfladernes rubrikker. Det vil sige okklusalfladen på præmolarer og molarer og mesialfladen på incisiver og hjørnetænder. De øvrige rubrikker lades blanke Kode 7 Kode 7 benyttes, hvis en tand er ekstraheret eller mistet af anden årsag end karies. Tallet skrives i den første af tandfladernes rubrikker. Det vil sige okklusalfladen på præmolarer og molarer og mesialfladen på incisiver og hjørnetænder. De øvrige flader lades blanke Kode 8 Kode 8, der ikke er en obligatorisk registrering, anvendes ved registrering af tidligere udført fissurforsegling. Materialet skal på undersøgelsestidspunktet dække dele af eller hele fissursystemet, for at koden kan anvendes.

7 Kapitel 4 Gingivitis og marginal parodontitis 4.1 Registrering af gingivitis Registrering af gingivitis er ikke obligatorisk. 4.2 Statusfelter for registrering af gingivitis Statusfelterne for registrering af gingivitis er placeret under felterne for statusdato. Overkæbens registreringstænder (6+, 2+, 1+, +1, +2, +6) står øverst, underkæbens registreringstænder (6-, 2-, 1-, -1, -2, -6) står nederst. 4.3 Undersøgelsesmetodik i forbindelse med registrering af gingivitis Undersøgelse for tilstedeværelse af gingivitis foretages med en pochemåler. Ved undersøgelsen føres pochemålerens spids, med et let tryk, vinkelret på tandoverfladen langs margo gingivae rundt langs tandens omkreds. Det skal præciseres, at pochemåleren ved denne undersøgelse ikke føres til pochens bund. Efter ca. 10 sekunder inspiceres margo gingivae for blødning. 4.4 Diagnostisk kriterium for registrering af gingivitis Diagnostisk kriterium for registrering af gingivitis fremgår af Tabel 2. Hvis det diagnostiske kriterium for gingivitis ikke er til stede, lades rubrikken blank. Er registreringstanden ikke til stede markeres den pågældende rubrik med et X Kode 1 Kode 1 anvendes, såfremt der kan konstateres blødning efter sondering i den marginale del af gingiva. 4.5 Registrering af marginal parodontitis Registrering af marginal parodontitis er obligatorisk for 12- og 15-årige. 4.6 Statusfelter for registrering af marginal parodontitis Statusfelterne for registrering af marginal parodontitis er placeret under felterne for registrering af gingivitis. Overkæbens registreringstænder (6+, 2+, 1+, +1, +2, +6) står øverst, underkæbens

8 registreringstænder (6-, 2-, 1-, -1, -2, -6) står nederst. 4.7 Undersøgelsesmetodik i forbindelse med registrering af marginal parodontitis Undersøgelse for tilstedeværelse af marginal parodontitis, udtrykt ved fæstetab, foretages med en pochemåler. Undersøgelsen foretages ved, at man med let hånd og med pochemåleren så vidt muligt i tandens længderetning fører pochemåleren til pochens bund langs hele tandens omkreds. Konstateres fordybede pocher, vurderes, om der eventuelt er fæstetab ved at holde pochemålerens spids mod pochebunden og dernæst vinkle pochemåleren mod tandoverfladen (ca. 45o). Ved eventuelt fæstetab vil emalje-cementgrænsen kunne sonderes, når pochemålerens spids herefter føres op og ned i kontakt med tandoverfladen. 4.8 Diagnostisk kriterium for registrering af marginal parodontitis Diagnostisk kriterium for registrering af marginal parodontitis fremgår af Tabel 3. Hvis det diagnostiske kriterium for marginal parodontitis ikke er til stede, lades rubrikken blank. Er registreringstanden ikke til stede, markeres den pågældende rubrik med et X Kode 1 Kode 1 anvendes ved tilstedeværelse af fæstetab mindst ét sted på måletanden. Kapitel 5 Tandstillingsfejl m.v. 5.1 Obligatorisk registrering af tandstillingsfejl For 12- og 15-årige er det obligatorisk at registrere følgende tandstillingsfejl: ekstremt maksillært overbid, dybt bid, ekstrem trang-stilling samt hypodonti og oligodonti. De obligatoriske registreringer er anført med fremhævet skrift på OCR-blanketten.

9 5.2 Diagnostiske kriterier for den obligatoriske registrering af tandstillingsfejl Diagnostiske kriterier for den obligatoriske registrering af tandstillingsfejl fremgår af Tabel 4. Tilstedeværelse af en given anomali markeres ved X i rubrikken Ekstremt maksillært overbid (e) Bestemmelsen foretages for den habituelle okklusionsstilling med maksimal interkuspidation. Afstanden fra det mest prominerende punkt på de centrale overkæbeincisivers skærekanter til underkæbeincisivernes facialflader måles (f.eks. med en pochemåler) parallelt med overkæbens okklusionsplan. Er afstanden 6 millimeter eller derover, sættes kryds i rubrikken Dybt bid (d) Bestemmelsen foretages for den habituelle okklusionsstilling med maksimal interkuspidation. Den vertikale afstand mellem de centrale overkæbeincisivers og de centrale underkæbeincisivernes skærekanter måles (f.eks. med en pochemåler). Er afstanden 5 millimeter eller derover, sættes kryds i rubrikken Ekstrem trangstilling (o / u) Der sættes kryds i rubrikken, hvis der konstateres pladsmangel i overkæben (o) eller underkæben (u) på sammenlagt 2 millimeter eller derover i mindst én af kæbens tre sektioner (incisivsektionen og de to sidesektioner). Incisivsektionen afgrænses af de laterale incisivers distale kontaktpunkter, når de to lateraler ikke devierer facialt eller oralt i forhold til alveolarprocessens midtlinie. Hvis lateralen devierer, forlægges demarkationspunktet til hjørnetandens mesiale kontaktpunkt. Hvis både lateral og hjørnetand devierer, benyttes et punkt mellem de to arbitrære kontaktpunkter på alveolarprocessens midtlinie. Sidesektionerne afgrænses af den laterale incisivs distale kontaktpunkt og den permanente første molars mesiale kontaktpunkt. Pladsforholdene i en sektion kan principielt ikke registreres, hvis der er foretaget ekstraktion, hvis der mangler tænder af anden årsag, eller hvis der forekommer tandmisdannelser i sektionen.

10 5.2.4 Hypodonti (h) Ved hypodonti, dvs. manglende anlæg (aplasi) af 1-5 permanente tænder (eksklusive tredje molarer) sættes kryds i rubrikken Oligodonti (o) Ved oligodonti, dvs. manglende anlæg (aplasi) af mere end 5 permanente tænder (eksklusive tredje molarer) sættes kryds i rubrikken. 5.3 Ikke-obligatorisk registrering af tandstillingsfejl Registrering af følgende tandstillingsfejl er ikke obligatorisk, hvorfor udskrift skal rekvireres særskilt: Eruptionsafvigelser, stillingsanomalier, invertering, mandibulært overbid, åbent bid, distal okklusion, mesial okklusion, krydsbid, saksbid, midtlinieforskydning, tvangsføring, spredtstilling, orale vaner og diastema mediale. 5.4 Diagnostiske kriterier for den ikke-obligatoriske registrering af tandstillingsfejl Diagnostiske kriterier for den ikke-obligatoriske registrering af tandstillingsfejl fremgår af Tabel 5. Forekomst af en given anomali markeres ved X i rubrikken Eruptionsafvigelser (e) Registreres, hvis der observeres ektopi, transposition, hindret eller standset eruption, samt persistens Stillingsanomalier (r / k) Registreres, hvis der observeres rotation (r ) eller kipning (k) Invertering (i) Registreres, hvis én, to eller tre overkæbeincisiver okkluderer oralt for underkæbens tænder Mandibulært overbid (m) Registreres, hvis alle fire overkæbeincisiver okkluderer oralt for underkæbens incisiver.

11 5.4.5 Åbent bid (å) Registreres, hvis ingen af underkæbeincisiverne når overkæbens okklusalplan Distal okklusion (d) Registreres, hvis de to permanente første molarers indbyrdes stilling afviger ½ cuspisbredde eller derover fra normal okklusion, idet underkæbemolarens relative stilling er distal. Bedømmes for både højre og venstre side, men registreres kun i én rubrik Mesial okklusion (m) Registreres, hvis de to permanente første molarers indbyrdes stilling afviger ½ cuspisbredde eller derover fra normal okklusion, idet underkæbemolarens relative stilling er mesial. Bedømmes for både højre og venstre side, men registreres kun i én rubrik Krydsbid (k) Registreres, hvis en overkæbemolars eller -præmolars faciale cuspis eller en overkæbehjørnetand okkluderer oralt for en antagonerende underkæbemolars eller -præmolars faciale cuspis eller for en underkæbehjørnetand. Bedømmes for både højre og venstre side, men registreres kun i én rubrik Saksbid (s) Registreres, hvis en overkæbemolars eller -præmolars orale cuspis okkluderer facialt for en antagonerende underkæbemolars eller -præmolars faciale cuspis eller for en underkæbehjørnetand. Bedømmes for både højre og venstre side, men registreres kun i én rubrik Midtlinieforskydning (m) Registreres, hvis underkæbens midtlinie devierer 2 millimeter eller derover til højre eller venstre for overkæbens midtlinie Tvangsføring (t) Registreres, hvis underkæben forskydes 2 millimeter eller derover til højre eller venstre ved sammenbidning fra første tandkontakt til maksimal interkuspidation.

12 Spredtstilling (o / u) Registreres, hvis der konstateres pladsoverskud i overkæben (o) eller underkæben (u) på sammenlagt 2 millimeter eller derover i mindst én af kæbens tre sektioner (incisivsektionen og de to sidesektioner). Afgrænsningen af de tre sektioner fremgår af Orale vaner (v) Orale vaner (bruksisme, tungepres, sutteuvaner etc.) kan registreres i en enkelt rubrik Diastema mediale (d) Registreres, hvis diastemas mindste bredde er 2 millimeter eller derover. Kapitel 6 Statistikfelter 6.1 Anvendelse af statistik-, disponibel- og variabelfelter De fire statistikfelter, de to disponibelfelter samt det ene variabelfelt kan anvendes efter den enkelte tandplejes behov. Det skal bemærkes, at 'blank' ikke kan anvendes som en kode, samt at oplysningerne i de fire statistikfelter ikke umiddelbart kan kombineres. Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser Vejledningen træder i kraft den 1. januar 2000, og samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 18 af 8. februar 1989 om anvendelse af OCR-indberetningsblanket på børne- og ungdomstandplejeområdet. Sundhedsstyrelsen den 22. november 1999 Lene Skak-Iversen /Maria Malling Pedersen

13

14 Bilag A Blankettens udformning og anvisning på, hvorledes den udfyldes A.1 Format og udformning af indberetningsblanketten Format og udformning af indberetningsblanketten er tilpasset optiske læseenheder. Den optiske læser aflæser kun de indrammede rubrikker. Det øverste felt over de grønne rubrikindramninger aflæses ikke af den optiske læser. Rubrikindramningerne er udformet med henblik på optegnelse af identifikationsdata, koder for registrering af karies, parodontale lidelser og malokklusioner. Derudover er der mulighed for udfyldning af fire statistikfelter. Ved indsendelse bør alle blanketter ligge ens, og de må ikke foldes, hæftes eller krølles. A.2 Udfyldning af indberetningsblanketten I de indrammede rubrikker kan følgende tegn benyttes: Tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 samt bogstavet X (kryds). Disse 11 tegn skal, for at kunne identificeres af den optiske læser, skrives tydeligt med blyant (ikke kuglepen eller lignende), og således, at det næsten helt udfylder rubrikken uden dog at berøre dennes ramme. Blyanten skal skrive tyndt og sort. Tegnene skal udformes som vist på blankettens øverste, højre hjørne. Kun tegn, der har standardudformning, vil blive accepteret af den optiske læser. Udviskning af forkert skrevne tegn skal foretages meget grundigt. Det er uden betydning, hvis den grønne rubrikindramning herved skulle blive fjernet. Da det øverste felt over de grønne rubrikindramninger ikke aflæses af den optiske læser, kan der i dette felt anvendes almindelig skrift til notering af barnets navn, statusnummer, det vil sige den fortløbende nummerering af blanketterne, samt tandlægens/tandplejerens og medhjælpens signatur. A.3 Anvendelse af felter for registrering af behov for ortodontisk behandling (OR-behov) Der er afsat to rubrikker, som kan anvendes lokalt.

15 A.4 Anvendelse af statistikkoder og udfyldning af statistikfelterne Statistikfelterne a, b, c og d kan anvendes til opdeling af tabelmaterialet efter den enkelte tandplejes behov. Der kan for hvert felt kun anvendes koderne 0 til 9, idet det bemærkes, at blank ikke kan anvendes som kode. Det angives på en rekvisition til LEC, hvorledes tabelmaterialet ønskes udskrevet. A.5 Anvendelse af variabel- og disponibelkoder Variabel-/disponibelkoderne anvendes efter aftale med Sundhedsstyrelsen. Tabel 1 Tilstande, koder og diagnostiske kriterier for registrering af karies m.m. Tilstand Kode Diagnostiske kriterier Initial karies 0 Emaljeoverfladen tydeligt ru, mat og opak; ingen kavitetsdannelse Manifest karies 1 Emaljeoverfladen tydeligt ru, mat og opak; derudover findes kavitetsdannelse bedømt enten direkte eller ved anvendelse af diagnostiske hjælpemidler Sekundær karies Defekt eller tabt fyldning Kronisk karies ikke obligatorisk registrering Tydelige skygger under tilsyneladende klinisk intakt emalje (f.eks. skjult okklusal karies) 2 Manifest karies på flade, der tidligere er fyldt på grund af karies 9 Emaljeoverfladen hård, glat og blank, hvidligt eller brunligt misfarvet Fyldning 4 Alle fyldninger, indlæg og kroner, der er udført karies causa, uanset fyldningmateriale

16 Traume 3 Skade som følge af akut mekanisk traume (behandlet eller ubehandlet) på de hårde tandvæv (ekskl. infraktioner og emaljefrakturer), pulpa eller parodontium. Fyldning, indlæg, krone eller endodontisk behandling udført på grund af traume, uanset fyldningsmateriale Endodontisk behandlet tand (karies causa) Ekstraktion (karies causa) 6 5 Direkte overkapning, pulpaamputation eller kanalbehandling pga. karies; føres kun på okklusal- (hhv. oral-) fladen Mistet (af anden årsag) 7 F.eks. mistet på grund af traume eller ekstraheret som led i ortodontisk behandling Fissurforsegling ikke obligatorisk registrering 8 Tidligere udført fissurforsegling. Fissurforseglingsmaterialet skal dække dele af eller hele fissursystemet Tabel 2 Tilstand, kode og diagnostisk kriterium for registrering af gingivitis (ikke obligatorisk) Tilstand Kode Diagnostisk kriterium Gingivitis 1 Blødning efter sondering i den marginale del af gingiva. Manglende registreringstand X

17 Tabel 3 Tilstand, kode og diagnostisk kriterium for registrering af marginal parodontitis (obligatorisk for 12- og 15-årige) Tilstand Kode Diagnostisk kriterium Parodontitis marginalis Manglende registreringstand 1 Fæstetab mindst ét sted ved sondering langs tandens omkreds X Tabel 4 Tilstande og diagnostiske kriterier for registrering af tandstillingsfejl (obligatorisk for 12- og 15 årige) Tilstande Diagnostiske kriterier Ekstremt maksillært overbid Dybt bid Ekstrem trangstilling Hypodonti Oligodonti Afstanden fra det mest prominerende punkt på de centrale overkæbeincisivers skærekanter til underkæbeincisivernes facialflader er 6 millimeter eller derover Den vertikale afstand mellem de centrale overkæbeincisivers og de centrale underkæbeincisivernes skærekanter er 5 millimeter eller derover Pladsmangel i overkæben eller underkæben på sammenlagt 2 millimeter eller derover i mindst én af kæbens tre sektioner (incisivsektionen og de to sidesektioner) Manglende anlæg (aplasi) af 1-5 permanente tænder (eksklusive tredje molarer) Manglende anlæg (aplasi) af mere end 5 permanente tænder (eksklusive tredje molarer)

18 Tabel 5 Tilstande og diagnostiske kriterier for registrering af andre tandstillingsfejl (ikke-obligatorisk) Tilstande Eruptionsafvigelser Stillingsanomalier Invertering Mandibulært overbid Åbent bid Distal okklusion Mesial okklusion Krydsbid Saksbid Diagnostiske kriterier Ektopi, transposition, hindret eller standset eruption, persistens Rotation, kipning Én, to eller tre overkæbeincisiver okkluderer oralt for underkæbens tænder Alle fire overkæbeincisiver okkluderer oralt for underkæbens tænder Ingen af underkæbeincisiverne når overkæbens okklusalplan De to permanente første molarers indbyrdes stilling afviger ½ cuspisbredde eller derover fra normal okklusion, idet underkæbemolarens relative stilling er distal De to permanente første molarers indbyrdes stilling afviger ½ cuspisbredde eller derover fra normal okklusion, idet underkæbemolarens relative stilling er mesial En overkæbemolars eller- præmolars faciale cuspis eller en overkæbehjørnetand okkluderer oralt for en antagonerende underkæbemolars eller- præmolars faciale cuspis eller for en underkæbehjørnetand En overkæbemolars eller -præmolars orale cuspis okkluderer facialt for en antagonerende underkæbemolars eller -præmolars faciale cuspis eller for en underkæbehjørnetand Midtlinieforskydning Underkæbens midtlinie devierer 2 millimeter eller derover til højre eller venstre for overkæbens midtlinie

19 Tvangsføring Underkæben forskydes 2 millimeter eller derover til højre eller venstre ved sammenbidning fra første tandkontakt til maksimal interkuspidation Spredtstilling Pladsoverskud i overkæben eller underkæben på sammenlagt 2 millimeter eller derover i mindst én af kæbens tre sektioner (incisivsektionen og de to sidesektioner) Orale vaner Diastema mediale Bruksisme, tungepres, sutteuvaner etc. Diastemas mindste bredde er 2 millimeter eller derover

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

ICD-10: Udækket specificering før komplettering Dentale implantater Fast Protetik Ortodontisk behandling Undersøgelser, behandlinger.

ICD-10: Udækket specificering før komplettering Dentale implantater Fast Protetik Ortodontisk behandling Undersøgelser, behandlinger. Beskrivelse af systematik til overførsel af tandlægeres elektroniske patientjournalers indhold, således at journalen efter overførsel til anden klinik kan anvendes på uændret fagligt niveau Specificering

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

PA - Vejledning. PA Journal

PA - Vejledning. PA Journal PA - Vejledning PA Journal Layout Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise

Læs mere

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Tandlæger 1998-2005 November 2005 Fuldmægtig, cand.jur. Birgitte Mullesgaard Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Gritt Karskov Husum

Læs mere

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi Tanddannelses-anomalier Tanddannelses-anomalier White & Pharoah, 6th Edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental Anomalies Morfologi Størrelse Antal Morfologi Dentes confusi Dentes concreti Morfologi

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE

VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Hvem skal have rettet tænder? Hvad siger loven om tandregulering? Tilbud om tandregulering

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Tandinformation til 12-18 årige

Tandinformation til 12-18 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 12-18 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til unge på 12-18 år. Vi håber med denne folder at give alle unge og deres forældre viden om tænder

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Det enkelte barns behov. Clara Mohammad

Det enkelte barns behov. Clara Mohammad Caries i pædodontien Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet 2010 Caries i pædodontien

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader Vejledning om arbejdsbetingede tandskader 4. november 2003 1. Indledning Efter lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade kan en tandskade anerkendes enten som

Læs mere

Støtte efter serviceloven til børn og unge - Klientbestand/-tilgang. Vejledning 2010

Støtte efter serviceloven til børn og unge - Klientbestand/-tilgang. Vejledning 2010 Støtte efter serviceloven til børn og unge - Klientbestand/-tilgang Vejledning 2010 1. Generelt om indberetningen Paragraffer der indberettes Indberetningen på bestands- og tilgangsblanketter omfatter:

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11 Lærer. Pernille Holst Overgaard Lærebogsmateriale. Format 2 Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 33-36 Elevbog s. 2-11 Additions måder. Vi kende forskellige måder at Addition arbejder med addition

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER OKKLUSIONSAFVIGELSER 1 Profitt har i sin lærebog lavet en oversigt over årsag effekt relation i udviklingen af en okklusionsafvigelse Causes act at times on tissues producing results Some predisposing

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr.

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Læs vejledningen bagest Forsikringsselskabets navn og adresse kun ét smykke i hver rubrik Metal /perler smede- smede- smede- fortløbende nummerering Blanket nr.: af Blanketter i alt Side 1 Til politiet

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA 8. november 2006 Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA Rekvirer den kønsopdelte lønstatistik via din arbejdsgiverforening Virksomheder, der indberetter lønoplysninger

Læs mere

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Tandlæge Susanne E.J. Bojer, Favrskov Kommunale Tandpleje, Hammel, DKTE 2009 Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Indholdsfortegnelse Introduktion...8 Normal eruption af de permanente hjørnetænder...8

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til private arkivskabere

Vejledning til private arkivskabere Rigsarkivet Vejledning til private arkivskabere Sådan gør du et arkiv klar til aflevering til Rigsarkivet Allan Lyngs Kjærgaard 20-11-2015 Indledning Når man skal aflevere et arkiv til Rigsarkivet, skal

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Skal primære tænder behandles?

Skal primære tænder behandles? Skal primære tænder behandles? Lis Almer September 2011 3 år medio 1960 erne Lis Almer 2006 Lis Almer 2006 5 år Før småbørnstandplejen Hvorfor tandlægebesøg? Smerter ekstraktion Lige før skolestart nedcarieret

Læs mere